__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

TROCAL 70

TROCAL InnoNova_70.M5

TROCAL InnoNova_70.M5

TROCAL 70

Konstrukce stĜedového tČsnČní v rámu spolu s unikátní

Konstrukce s dorazovým tČsnČním využívá všech

patentovanou vnitĜní konstrukcí komor profilĤ tvoĜí základ

pĜedností unikátní patentované vnitĜní konstrukce komor

souhrnu technických vlastností, který stČží najde sobČ

profilĤ série Trocal spolu s jednoduchou údržbou hlad-

rovného:

ké drážky v rámu.

KompletnČ pČtikomorový systém.

KompletnČ pČtikomorový systém.

Nejvyšší odolnost proti zatékání a infiltraci.

Vysoká odolnost proti zatékání a infiltraci.

SkvČlá tepelná izolace plnČ vyztužených rámĤ

SkvČlá tepelná izolace plnČ vyztužených rámĤ a kĜídel

a kĜídel (Uf = 1.2 W/m2K).

(Uf = 1.3 W/m2K).

Vysoká odolnost proti povrchové kondenzaci.

Vysoká odolnost proti povrchové kondenzaci.

Významný statický potenciál pĜi zeštíhlení konstrukce

Výrazný statický potenciál pĜi zeštíhlení konstrukce

a pohledové šíĜky.

a pohledové šíĜky.

Znamenitá ochrana proti hluku.

Znamenitá ochrana proti hluku.

Vysoká odolnost proti vloupání.

Vysoká odolnost proti vloupání.

StandardnČ naextrudovaná tČsnČní v šedé barvČ.

StandardnČ naextrudovaná tČsnČní v šedé barvČ.

Stabilizováno ekologickými pĜísadami GREENLINE.

Možnost mechanického þi elektronického systému

trvalého pĜivČtrávání.

Stabilizováno ekologickými pĜísadami GREENLINE.

PlnČ recyklovatelné.

PlnČ recyklovatelné.

Možnost mechanického þi elektronického systému

trvalého pĜivČtrávání.

Pokud hledáte technický výkon bez kompromisĤ, právČ jste

Trocal 70 Vám nabídne moderní pětikomorový

ho našli. InnoNova_70.M5 splní všechny Vaše požadavky na

systém s elegantním vzhledem, výbornými vlastnostmi

okna a dveĜe. Neklade žádná omezení na výšku zabudování

a jednoduchou údržbou.

a zaruþuje vysokou životnost výrobkĤ pĜi zachování jejich plné funkþnosti. VČĜte nám, nČco o tom víme již 50 let!

K nerozeznání od dĜevČných! Fólie s dekorem dĜeva DecoStyle dají Vašim oknĤm vzhled pĜírodního materiálu.

2

Profile for PANKREA s.r.o.

Trocal 70  

Trocal 70  

Profile for pankreas

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded