Page 1


RNI. MAH/HIN/2006/18827

54

³egieerve keÀeJ³ee ($ewceeefmekeÀ) Je<e& ë 6, DebkeÀ ë 23, peveJejer-cee®e& 2012

HejeceMe& [e@. veboueeue HeeþkeÀ DeMeeskeÀ efyeboue

mebHeeokeÀ nmleerceue ‘nmleer’ mebHeeokeÀer³e men³eesie ntyeveeLe keÀefJelee iegHlee jeOeejceCe ef$eHeeþer pes. Heer. yeIesue/Deefcele efceÞee

mebHeeokeÀer³e keÀe³ee&ue³e ë 28, keÀeefuekeÀe efveJeeme, vesnª jes[, Heesmì Dee@eHf eÀme kesÀ meeceves, meeblee¬egÀpe (HetJe&), cegbyeF& - 400 055 HeÀesve ë 2612 2866 men³eesie jeefMe ë Jeeef<e&keÀ ë He®eeme ©He³es (kesÀJeue ceveerDee@[j& Üeje) mebmLee kesÀ efueS - 80 ©He³es (®eskeÀ 50 ©He³es peesæ[ keÀj YespeW) (DeepeerJeve meom³elee - ©. 1000) cegêkeÀ ë efÒebì Yeejle, 9/S, ef®ebleeceefCe DeHeeì&ceWì, Deej.Sve.Heer. Heeke&À, keÀeMeerefJeMJeveeLe cebefoj kesÀ meeceves, Yee³eboj (HetJe&), cegbyeF& - 401 105 (mebHeeove-meb®eeueve SJeb ÒeyebOeve DeJewleefvekeÀ SJeb DeJ³eeJemeeef³ekeÀ)

meejs peneB mes De®íe efnboesmleeB nceeje peveJejer-cee®e& 2012 / ³egieerve keÀeJ³ee / 1


Fme yeej

meblees<e peef[³ee

           

efveoe ]HeÀe]peueer / 5 yeuueer efmebn ®eercee / 6 oerefHle efceÞe / 7 Jeeefjme HeÆJeer / 7 nefj ce=ogue / 8 DeesceÒekeÀeMe ³eleer / 10 jcesMe efme×eLe& / 11 vesne Jewo / 12 keÀceuesMe YeÆ keÀceue / 13 ®ebêYeeve YeejÜepe / 14 HetefCe&cee Jece&ve / 15

nceejer Deesj mes/3

HegmlekeWÀ efceueeR/27

         

efkeÀMeve mJe©He / 16 megMeerue kegÀceej pewve / 16 kesÀMeJe MejCe / 17 efvece&uee [esmeer / 18 DeefKeuesMe efleJeejer / 20 ce³ebkeÀ DeJemLeer / 22 megveerlee pewve / 23 [e@.peerJeve MegkeÌue / 24 ceeuee Jecee& / 25 He¨epee Mecee& / 25

ve³es mebûen/29

jsKeebkeÀve : yebMeerueeue Hejceej peveJejer-cee®e& 2012 / ³egieerve keÀeJ³ee / 2

HeeþkeÀveecee/30


nceejer Deesj mes... ceewpetoe oewj osKeves-megveves keÀe oewj nw ]Keemeleewj Hej osKeves keÀe~ Ssmes ceW Heæ{vee Deewj mees®evee (mecePevee Yeer) j]HeÌlee-j]HeÌlee neefMe³es Hej Dee ®egkeÀe nw, otmejeW keÀes mecePeves Deewj mebJesefole nesves keÀer lees yeele ner ojefkeÀveej nw~ peyeefkeÀ keÀefJelee, SkeÀ keÀer mebJesovee keÀe DeveskeÀ ceW ªHeebleefjle Je meceevegYetle nesves keÀer jmece³e Òeef¬eÀ³ee nw~ peneB osKevee-megvevee J³eeqkeÌle keÀes DeelcekeWÀefêlemJeeLe&keWÀefêle yeveelee nw, JeneR Heæ{vee -mees®evee (mecePevee Yeer) yengkeWÀefêle yeveelee nw, Hej efkeÀmes Heæ[er nw DeHeves megKece³e keÀJe®e mes yeenj PeeBkeÀkeÀj mebJesefole nesves keÀer, peyeefkeÀ megKemeeOeveeW keÀer keÀesF& keÀceer veneR nw~ yengle ner íesìs Hewceeves Hej ner mener efkebÀleg keÀeJ³ee kesÀ ]peefj³es efJekeÀì osMekeÀeue ceW DeHeves meceeveOecee&DeeW keÀer DevegYetefle³eeW-mebJesoveeDeeW keÀes efyevee efkeÀmeer íboyebOe keÀer meercee kesÀ DeveskeÀ lekeÀ HengB®eeves keÀer nceejer keÀesefMeMe SkeÀeOe J³eJeOeeve kesÀ DeefleefjkeÌle yejeyej yeveer jner FmekeÀe HegjmegketÀve Denmeeme yejkeÀjej jns Fmeer Fjeos Deewj ³e]keÀerve kesÀ meeLe Òemlegle nw keÀeJ³ee keÀe ve³ee DebkeÀ....

ceerle pees ncemes efJeoe nes ieS ieerle efpeme leÊJe mes meJee&efOekeÀ pegæ[e neslee nw Jen nw oo&, GmekeÀer Jesovee~ efHeíues efoveeW efnboer kesÀ ÒeK³eele ieerlekeÀej Yeejle Yet<eCe keÀes nceves Kees efo³ee, leye ueiee efkeÀ ieerleeW ves DeHeveer Jesovee Kees oer nw~ Yeejlepeer H³eej kesÀ oo& kesÀ DeefÜleer³e iee³ekeÀ Les~ H³eej keÀer Jesovee efpeleveer efMeÎle mes GvekesÀ ieerleeW mes Glejer nw Gleveer GvekesÀ mecekeÀeueerve ieerlekeÀejeW ceW keÀce ner efoKeeF& Heæ[leer nw~ ceb®e Hej Jes Jesovee keÀes Fme lejn efve®eesæ[les Les efkeÀ ÞeesleeDeeW keÀer DeeBKeW Yeeries efyevee veneR jnleer Leer~ ³en SkeÀ ieerleö ³es efJemebieefle ef]peboieer kesÀ Üej meew-meew yeej jesF&, ®een ceW nw Deewj keÀesF&, yeeBn ceW nw Deewj peveJejer-cee®e& 2012 / ³egieerve keÀeJ³ee / 3


keÀesF,& yejmeeW GvekeÀer mece=efle yevee³es jKeves ceW meceLe& nw~ J³eJemLee Deewj efJeJeMelee kesÀ efKeuee]HeÀ ]ie]peueeW kesÀ ceeO³ece mes yeeieer mJej og<³eble kegÀceej kesÀ yeeo Yeer keÀF& ]ie]peuekeÀejeW ves Gþe³es~ Hej ³en DeeJee]pe peye Deoce ieeW[Jeer keÀer ]ie]peueeW kesÀ ]peefj³es meeceves DeeF& leye ueiee efkeÀ keÀesF& keÀefJe veneR yeefukeÀ Heeræef[le meJe&neje, Deece Deeoceer DeHevee oo& yeguebo keÀj jne nw~ Deoce ieeW[Jeer Yeer efHeíues efoveeW ncesMee kesÀ efueS ceewve nes ie³es~ DeeF³es cenmetme keÀefjS e]fpeboieer kesÀ leeHe keÀes, ceQ ®eceejeW keÀer ieueer lekeÀ ues ®euetBiee DeeHekeÀes pewmes Deveefievele Mesj Deoye ceW GvekeÀer GHeefmLeefle ope& keÀjeles jnWies~ GÊej Yeejle ceW n]peejeW ueesie ueeskeÀieerle kesÀ ªHe ceW peye Fme ieerle keÀes ieeles nQ, Peerveer Peerveer DeB®eefj³eeB kesÀ Heej ieesefj³ee, ®ecekesÀ ®eboe-mee cegKeæ[e leesnej ieesefj³ee, leye GvnW Helee Yeer veneR neslee efkeÀ FmekesÀ j®eef³elee keÀe veece kegÀceej Mewuesvê nw~ cegbyeF& ceW efHeíues efoveeW FvekeÀe Yeer efveOeve nes ie³ee~ uebyes mece³e lekeÀ meeefnl³e Deewj DeekeÀeMeJeeCeer mes pegæ[s Mewuesvê DeHeves `keÀeBìeW kesÀ osMe, keÀYeer HetÀueeW kesÀ ieeBJe' pewmes ieerleeW kesÀ keÀejCe ncesMee nceejer mce=efle ceW jnWies~ Fve leerveeW Jeefj<þ keÀuecekeÀejeW keÀes keÀeJ³ee HeefjJeej keÀer efJevece´ Þe×ebpeefue~

Þeer JesoJ³eeme DekeÀeoceer DeO³e#e efve³egkeÌle meeefnl³e kesÀ ÒeK³eele nmlee#ej Þeer JesoJ³eeme ves jepemLeeve mejkeÀej kesÀ DeeosMe ¬eÀ. He. 6 (17) efMe#ee -6/2005 keÀ.meb /8/efoveebkeÀ 23 veJebyej, 2011 kesÀ DevegmejCe ceW jepemLeeve meeefnl³e DekeÀeoceer, Go³eHegj kesÀ DeO³e#e Heo keÀe oeef³elJe efoveebkeÀ 24 veJebyej, 2011 keÀes ûenCe keÀj efue³ee nw~ Þeer JesoJ³eeme peer keÀes `keÀeJ³ee HeefjJeej' keÀer DeveskeÀeveskeÀ MegYekeÀeceveeSB~

peveJejer-cee®e& 2012 / ³egieerve keÀeJ³ee /4


]ie]peue 

efveoe ]HeÀe]peueer

(1) jemles ceW efceue ie³ee Lee keÀue keÀesF& i] ece De®eevekeÀ efkeÀleves yeoue ie³es Les Henues mes nce De®eevekeÀ efceueleer nw efkeÀmekeÀes Fleveer F]ppele Meje]HeÀleeW mes legce kewÀmes yeve ie³es nes ³etB ceesndlejce De®eevekeÀ

(2) peeves mes GvekesÀ ³etB lees meye kegÀí nw Henues pewmee ogefve³ee Jener nw uesefkeÀve ueieleer nw keÀce De®eevekeÀ meYeer kesÀ Jeemles Leer FmeefueS mepeerueer Leer Mee³eo peªjleeW keÀer ³es cesnjyeeefve³eeB nQ cesjs yeove Hes ceiej Jees keÀceer]pe {erueer Leer efieveleer ceW yeæ{ ie³es nQ GvekesÀ keÀjce De®eevekeÀ yengle nmeerve ve]pej Dee jner Leer keÀue ogefve³ee keÀes F & keÀyeer j DeeS pees os K es Jees meg v eeS Jees ³etB Lee nesMe venerb Lee Mejeye Heer ueer Leer yeerveeF& Kees ®egkesÀ nQ meyekesÀ ]keÀuece De®eevekeÀ ve peeves ke̳eeW ueiee cegPekeÀes Jees peieceieeleer nBmeer pees GmekesÀ nesþeW Hes Leer DeBemegDeeW mes ieerueer Leer

yengle mes jbie Les GmeceW yeme Flevee ³eeo nw Deye Jees {ueleer Meece kesÀ metjpe meer Heerueer-Heerueer Leer ³eneR keÀneR keÀYeer Ssmee Yeer FkeÀ cegnuuee Lee peneB keÀer Oet H e ieg u eeyeer nJee veMeer u eer Leer DekesÀueer nes kesÀ Yeer jeOee keÀneB ngF& levne pees GmekesÀ Heeme Leer Jees yeeBmegjer megjerueer Leer yeer-201 mevejeFpe efvekeÀì ceOegyeve nesìue, efHeÀMejerpe ³egefveJeefme&ìer jes[, JemeexJee cegbyeF&-400061

peveJejer-cee®e& 2012 / ³egieerve keÀeJ³ee / 5


]ie]peue 

yeuueer efmebn ®eercee

(1) ceQ Meyes-]iece cesb ve peielee lees Deewj ke̳ee keÀjlee ®eje]ie yeve kesÀ ve peuelee lees Deewj ke̳ee keÀjlee ]ieceeW keÀer jele Leer uebyeer, Mejeye Leesæ[er Leer GvnW ceQ ³eeo ve keÀjlee lees Deewj ke̳ee keÀjlee ceQ leerjieer keÀes efceìeves keÀer ef]peo Hes keÀe³ece Lee ceMeeue yeve kesÀ ve peuelee lees Deewj ke̳ee keÀjlee yegvee ]HeÀjsye pees Gmeves, nmeerve Lee `yeuueer' ceQ cegmkeÀje kesÀ ve HeBÀmelee lees Deewj ke̳ee keÀjlee (2) ceg P emes ng F & ] K elee lees ceg P es mees ® evee Heæ [ e Jees nes ie³es ]Ke]HeÀe lees cegPes mees®evee Heæ[e FkeÀ H³eej keÀe ®eje]ie peueeves ®euee Lee ceQ ®eueves ueieer nJee lees ceg P es mees ® evee Heæ [ e Heerlee Lee ceQ veMes keÀes ceiej DeepekeÀue cegPes Heer v es ueiee veMee lees ceg P es mees ® evee Heæ [ e oemeer keÀer FkeÀ Deoe ves efnueeS Les le]KleeW-leepe os K eer les j er Deoe lees ceg P es mees ® evee Heæ [ e ceQ Hetpeves ueiee lees Jees HelLej keÀe nes ie³ee yeve yew þ e os J elee lees ceg P es mees ® evee Heæ [ e keÀjlee veneR meueece pees DeHeves yeæ[eW keÀes Yeer PegkeÀ keÀj Jees peye efceuee lees cegPes mees®evee Heæ[e peveJejer-cee®e& 2012 / ³egieerve keÀeJ³ee / 6


]ie]peue 

]ie]peue 

oerefHle efceÞe

Jeeefjme HeÆJeer

cewves GmekeÀer H³eeme keÀe ceb]pej osKee nw met j pe keÀes Heeveer kes À Deb o j os K ee nw

efoKeves ceW lees ceesce Lee, uesefkeÀve HelLej Lee efoue mes DeHevee³ee ve Gmeves ]iewj Yeer mecePee veneR cewves GmekeÀes neLe mes ít keÀj osKee nw ³es Yeer FkeÀ efjMlee nw, efpemeceW keÀesF& Yeer efjMlee veneR ]efpeboe ]pe]pyes ceewle mes keÀye Ieyejeles nQ Ss cessjer ]KeeveeyeoesMeer ³es keÀneB ues DeeF& let cewves meueeryees-oej Hes ®eæ{keÀj osKee nw Iej ceW ntB ceQ Deewj cesje Iej cegPes efceuelee veneR cesjer meesF& DeeBKeeW keÀe Jen ]KJeeye mener

³es yeuee kesÀ HeQlejs ³es mee]efpeMeW cesjs ef]KeueeHeÀ ®eefueS, GmekeÀes Deepe lees peer Yej osKee nw je³eieeB nQ, ceQ legcnejs Kesue keÀe efnmmee veneR Deboj lees Les ]pe]KceeW kesÀ Debyeej yengle Gmeves kesÀJeue efoue kesÀ yeenj osKee nw meye ³ener mecePes veoer meeiej mes efceue kesÀ Lece ieF& Hej veoer lees Jees me]HeÀj nw pees keÀYeer Lecelee veneR DeeF& nw Deew]keÀele mecePe ceW cenueeW keÀer peye Yeer cew v es keÀes F & Keb [ nj os K ee nw Je]keÌle yeouee, ueesie yeoues ceQ Yeer yeoueer ntB ceiej SkeÀ ceewmece cegPeceW nw pees Deepe lekeÀ yeouee veneR `Jeeefjme' Keeueer HeeS nQ Deewje]keÀ meYeer peye-peye Yeer ef]keÀmcele keÀe jefpemìj osKee nw 405-efmeìerpeve meesmee³eìer, ueesKeb[Jeeuee keÀe@cHeueskeÌme, DebOesjer (HeefM®ece) cegbyeF&- 53

-HeÆerMeen HeÀlesnHegj (GÊejÒeosMe)

peveJejer-cee®e& 2012 / ³egieerve keÀeJ³ee / 7


nefj ce=ogue keÀer keÀefJeleeSB (1)

MeJeemeve ceQ SkeÀ nJeeF& ogIe&ìvee kesÀ yeejs cesb mees®eves ueiee keÀesF& ]Keleje veneR Fme uee³ekeÀ ner veneR efkeÀ keÀYeer pene]pe keÀe efìkeÀì ues meketBÀ.. DeHenjCe keÀer Jeejoele Leer megef]Ke&³eeW ceW Henues DeHeves keÀes leekeÀe efHeÀj nBmee ceQ keÀewve Gþe ues peeSiee cegPe HeÀìer®ej keÀes mecee®eej Lee ceesìeHes kesÀ yeejs ceW efkeÀ neì& DeìwkeÀ keÀer meyemes DeefOekeÀ mebYeeJevee Henueer yeej cegefole ngDee DeHeves eflevekesÀ Mejerj Hej FvekeÀce ìwkeÌme efJeYeeie kesÀ íeHes keÀer yeele DeHeves leF¥ mees®e pewmes keÀnkeÀneW keÀe oewje ner Heæ[ ie³ee cegPes Henueer yeej ceQves DeHeves DeeHekeÀes SkeÀ efJeMeeue HejkeÀesìs Jeeues ce]peyetle ]efkeÀues kesÀ Yeerlej Hejce megjef#ele Hee³ee efkeÀ Fleves ceW ve peeves keÀneB mes yeueJeeF³eeW keÀer Yeeræ[ meeceves Dee ieF& Deewj ceQ osKeles ner osKeles obies keÀer YeWì ®eæ{ ie³ee peveJejer-cee®e& 2012 / ³egieerve keÀeJ³ee / 8


(2)

mecePe uesvee efkeÀ DeHeefjef®ele ueesieeW mes Yeer nes peeles nQ DeHeves Heefjef®ele efjMles Devepeeve peien Yeer HengB®e ieS lees Peì Devegceeve mes yeve peeles nQ HeeJeve mebyebOe HegkeÀejes yetæ{er Deewjle keÀes Deccee ³ee oeoer yetæ{s Deeoceer keÀes yeesuees yeeyee veJe³egJeleer keÀes keÀn oes oeroer ceo& meeLe nw ³eefo GmekeÀe lees keÀn mekeÀles nes YeeYeer YeeF& meenye-yenve peer ®ee®ee-®ee®eer yesìe-yesìer kegÀí Yeer keÀnves Yej keÀer osj efkeÀ yeBOe ieS Deìtì mvesefnue yebOeve meefo³eeW mes ³etB ner lees pegæ[s ngS nQ SkeÀ osMe ceW nce ]Kelce nes peeSiee efpeme efove Ssmes efjMles yevevee mecePe uesvee efkeÀ efceì ®egkeÀer nceejer mebmke=Àefle-SkeÀ ]keÀewce oeref#elee DeHeeì&ceWì yeer-202, meeF&jece veiej Debyeeæ[er jes[, JemeF& (He.)þeCes-401202

peveJejer-cee®e& 2012 / ³egieerve keÀeJ³ee / 9


]ie]peue 

DeesceÒekeÀeMe ³eleer (2)

(1) efíHes nwb ceve ceW pees YeieJeeve mes Jees HeeHe [jles nQ [jelee Jees veneR nw ueesie DeHeves DeeHe [jles nQ ³eneB Deye DeeOegevf ekeÀ mebieerle keÀe ³es neue nw ³eejes yengle Gmleeo Yeer Yejles ngS DeeueeHe [jles nQ keÀneR yewþe ngDee nw Ye³e nceejs ceve kesÀ Deboj lees megveeF& efce$e keÀer Yeer os Deiej Heo®eeHe, [jles nQ efvekeÀue peeleer nw DekeÌmej ®eerK] e peye [jles nQ meHeveeW ceW n]keÀerk] eÀle ceW lees ³es neslee nw nce ®egHe®eeHe [jles nQ veleerpee oseKf eS Gcceero kesÀ yeæ{les oyeeJeeW keÀe GOej mebleeve [jleer nw, FOej ceeB-yeeHe [jles nQ

Òesce kesÀ, DeþKesefue³eeW kesÀ efove ieS ieeBJe mes Yeer ceefmle³eeW kesÀ efove ieS yebo keÀceje, Heeme ceW yebot]keÀ Yeer Deye Jees yesHejJeeefn³eeW kesÀ efove ieS Jeeref[³ees ®eueles nQ Meeoer-y³een ceW vee®e kesÀ, veewìbefkeÀ³eeW kesÀ efove ieS nj ieueer ceW cepevegDeeW kesÀ Pegb[ nQ obieueeW kesÀ, kegÀefMle³eeW kesÀ efove ieS YeeF&- YeeF& ceW ce§]keÀocesyee]efpe³eeB osJejeW kesÀ, YeeefYe³eeW kesÀ efove ieS S®e-89, yeerìe-2 ûesìj, veesS[e-201308

peveJejer-cee®e& 2012 / ³egieerve keÀeJ³ee / 10


]ie]peue 

jcesMe efme×eLe&

efyeve yegueeS cesjer ogefve³ee ceW ³etB Deevee ]iece keÀe Deewj SkeÀ oesmle-mee yeve meeLe efveYeevee ]iece keÀe ef]peboieer Yej ³eneB DeHeveeWs mes ner ]iece HeeS nQw FmeefueS YeeS cegPes yeesPe Gþevee ]iece keÀe peece ]KegefMe³eeW kesÀ lees Heerles nQ ceg]keÀÎj Jeeues ncekeÀes Heerves kesÀ efueS efme]He&À yenevee ]iece keÀe iece]peoeDeeW kesÀ ]ieceeW ceW pees keÀjW efMejkeÀle lees Fmemes Deemeeve veneR oo& Yegueevee ]iece keÀe nj megyen SkeÀ ve³ee ]iece peneB cesnceeve yeves Ssmes neueele ceW ke̳ee meesie ceveevee ]iece keÀe Deepe legce DeeDeesies, ]peeefnj nw ]KegMeer keÀe Deeuece Hej DeKej peeSiee Fme lejn mes peevee ]iece keÀe cenef]HeÀueW ngmveeW-Deoye keÀer veF& ceb]efpeue HeeSB peye keÀYeer keÀesF& megveeS nw lejevee ]iece keÀe 110, meskeÌìj-1, jsJeeæ[er-123401

peveJejer-cee®e& 2012 / ³egieerve keÀeJ³ee / 11


ieerle 

vesne Jewo

H³eej efcemejer keÀer [ueer nw let Fmes cenmetme keÀj pees meoe ueieleer Yeueer nw let Fmes cenmetme keÀj Yetue pee keÀæ[Jes efJeiele keÀes ieeBþ ceve keÀer Keesue os jKe megefceefjveer Heeme DeHeves H³eej kesÀ oes yeesue os ³es YeefJe<³ele keÀer ieueer nw let Fmes cenmetme keÀj H³eej efcemejer keÀer [ueer nw let Fmes cenmetme keÀj Òeer e f l e keÀer DeuekeÀeHeg j er ceW nw yeæ [ er peeot i ejer H³eej keÀes efpelevee uegìeleer nw efkeÀ ³es Gleveer Yejer ieb O e FmekeÀer meb o ueer nw let Fmes cenmet m e keÀj H³eej efcemejer keÀer [ueer nw let Fmes cenmetme keÀj ³es veneR Yeebwje, ve efleleueer cele mecePe ³es HetÀue nw nj ®egYeve mes jKe ye®eekeÀj ³es meYeer keÀe cetue nw DeveígF& -meer FkeÀ keÀueer nw let Fmes cenmetme keÀj H³eej efcemejer keÀer [ueer nw let Fmes cenmetme keÀj H³eej keÀer ceOegce³e megje keÀe let jefmekeÀ pees nes ie³ee Yeso DeHeves keÀe, Heje³es keÀe De®eevekeÀ Kees ie³ee ³es megje legPeceW {ueer nw let Fmes cenmetme keÀj H³eej efcemejer keÀer [ueer nw let Fmes cenmetme keÀj 19, yeer /403, v³et cne[e efob[esMeer efvekeÀì meblees<e veiej, ieesjsieeBJe(Het) cegbyeF&-97

peveJejer-cee®e& 2012 / ³egieerve keÀeJ³ee / 12


oesns 

keÀceuesMe YeÆ keÀceue

®eueles -efHeÀjles KeeR®e ues pewmes keÀesF& ÒeeCe efyepeueer peeles ner ueies jes]pe Menj yespeeve ke̳ee ye®®es ke̳ee Je=×-peve ke̳ee ]iejerye OeveJeeve ceneveiej keÀer oewæ[ ceW nj keÀesF& nukeÀeve pewmee Lee Henues mece³e Jewmee ner nw Deepe keÀue Yeer pebieuejepe Lee Deye Yeer pebieuejepe vegkeÌkeÀæ[-vegkeÌkeÀæ[ Kegue ieF& meÊee keÀer otkeÀeve efyekeÀles nwb nj efove JeneB Oece& Deewj F&ceeve ]ieueleer mes Yeer nes ®eues ³eefo keÀesF& OeveJeeve De®íe -]Keemee cetKe& Yeer keÀnueeS iegCeJeeve keÀeefueKe Hegleveer ®eeefnS efpeve ®esnjeW Hej Deepe GvekesÀ ner efmej jKe efo³ee nceves-legceves leepe Ssmee kewÀmes nes ie³ee peerves keÀe Devoe]pe efpemekeÀes osKees ueie jne Kego mes ner veeje]pe meer-631, ieewæ[ nescme, ieesefJeboHegjce, ieeefpe³eeyeeo-201002

peveJejer-cee®e& 2012 / ³egieerve keÀeJ³ee / 13


]ie]peue ®ebêYeeve YeejÜepe

(1) Deeoceer keÀer efme]He&À Fleveer meer efveMeeveer osKevee Deeie meerves ceW peueer DeeBKeeW ceW Heeveer osKevee peye efkeÀmeer keÀes H³eej keÀer keÀesceue keÀmeewìer Hej keÀmees yeele ceW þnjeJe ve]pejeW ces jJeeveer osKevee DeeBKe kesÀ Deeies Ieìe pees efme]He&À Glevee me®e veneR DeeBKe kesÀ Heerís Ieìer Jen Yeer keÀneveer osKevee Je]keÌle ves efkeÀleveer yeoue [eueer nw metjle DeeHekeÀer Sueyece ceW DeHeveer lemJeerjW Hegjeveer osKevee osKevee ke̳ee ve]HeÀjleW ke̳ee ie]HeÀueleW ke̳ee jbefpeMesb pees efkeÀmeer ves legce Hes keÀer Jen cesnjyeeveer osKevee iewj kesÀ ogKe-oo& DeHeveer KegefMe³eeB nj oce yeeBìvee nj keÀoce Hej efpeboieer megboj megneveer osKevee Je]keÌle `YeejÜepe' DeHeves DeeHe yeouesiee ve]pej yesefì³eeW ceW Meejoe, keÀceuee, efMeJeeveer osKevee

(2)

SkeÀ meHevee HeuekeÀ Hej mepee lees mener ef]peboieer keÀes keÀYeer Dee]pecee lees mener HeeBJe TB®eeF³eeW keÀer melen ít mekeWÀ mees®e keÀes HebKe DeHeves ueiee lees mener yee]pegDeeW ceW efmeceì DeeSiee ³en ieieve keÀesF& keÀesvee HekeÀæ[ keÀj PegkeÀe lees mener SkeÀ HelLej keÀes osieer ieuee ceesce mee Deeie meerves ceW Leesæ[er peuee lees mener keÀj ve HejJeen TB®eer uenj keÀer DeYeer jsle keÀe FkeÀ IejeWoe yevee lees mener DeeBefOe³eeB jen DeHeveer efvekeÀue peeSBieer [eefue³eeB meye Denced keÀer veJee lees mener 164, Þeerveiej cesve Fvoewj (ce.Òe.) -452018.

peveJejer-cee®e& 2012 / ³egieerve keÀeJ³ee /14


HetefCe&cee Jece&ve keÀer j®eveeSB

ieerle MenjeW keÀer ceeje-ceejer ceW meejs ceesue ieS

]ie]peue

mel³e Deefnbmee o³ee Oece& DekeÌmej JeeoeW ves uetìs mejkeÀejer oeJes Deewj Jeeos meejs efvekeÀues Petþs

cegmeeryele ceW efkeÀmeer keÀe nce veneR Denmeeve uesles nQ ]ieceeW keÀer íeJe ceW KegefMe³eeW keÀer ®eeoj leeve uesles nQ

Yeeræ[ yengle Leer Dekemej Les keÀce peien yeveeleer jner keÀesnefve³eeb Iegìves yeesue ieS

keÀYeer yeeªo mes Gæ[ peeSbieer mees®ee veneR keÀjles Heef j b o s H³eej mes oer J eej keÀes Iej ceeve ues l es nQ

meæ[kesÀ, ieeæ[er, cenue, Deìejer meYeer Petþ mes HeÀebmes eflekeÀæ[ce ueerue ieF& KegefMe³eeb Yeerlej jns Goemes

keÀYeer ]KegefMe³eeW keÀer yeewíejW, keÀYeer DeMkeÀeW keÀer yejmeeleW ³es ogefve³ee nw Fmes nce otj mes Hen®eeve uesles nQ

yesieeves efoue keÀer ke̳ee peeveW DeHeveeW mes Yeer ceve keÀer Heeræ[e ìeue-ceìesue ieS

o³ee, F&ceeve me®e F]Keuee]keÀ meye kegÀí yes]peªjle nw IejeW ceW ueesie lees yeme MeewkeÀ kesÀ meeceeve uesles nQ

Yeues ner otj nes ceb]efpeue ceiej efceue peeSieer FkeÀ efove ³ener yeme mees®ekeÀj Deeies keÀes ®eueves keÀer þeve uesles nQ ( Meejpeebn mes) Email : teamanu@anubhuti-hindi.org

peveJejer-cee®e& 2012 / ³egieerve keÀeJ³ee / 15


]ie]peue 

efkeÀMeve mJeªHe

let ves ]Kego keÀes peevee ke̳ee me®e keÀnvee, Hen®eevee ke̳ee lesjer veme-veme mes Jeeef]keÀ]HeÀ Deccee mes Mejceevee keÌ ³ ee ®es n js Hej nw Gce´ ef u eKeer pees me®e nw Pegþueevee ke̳ee cenef]HeÀue nes ³ee-cepeefueme nes ef y evee yeg u eeS peevee keÌ ³ ee Gmekes À ef u eS yejeyej nw ceg]HeÀefueme ke̳ee Deewj oevee ke̳ee Pet þ Deiej nw lees [j nw me®e nw lees Ieyejevee ke̳ee SkeÀ keÀueer keÀe menje ceW efKeuevee ke̳ee cegjPeevee ke̳ee nw `mJeªHe' lees yeb p eeje GmekeÀe þewj efþkeÀevee ke̳ee 108/3 cebieue HeeC[s³e veiej, cesjþ (G.Òe.)

]ie]peue 

megMeerue kegÀceej pewve

oeue njefie]pe ogMceveeW keÀer osMe ceW ieueleer veneR iej ceoo pe³e®ebo pewmeeW keÀer GvnW efceueleer veneR [j veneR nw ]iewj keÀe Hej ]Keew]HeÀ DeHeveeW mes nceW efyeve efJeYeer<eCe keÀer ceoo uebkeÀe keÀYeer {nleer veneR newmeuee Keesvee veneR legce ueeKe DeeSB cegefMkeÀueW jele Ssmeer nw ve keÀesF& pees keÀYeer {ueleer veneR osKeves efceuelee veneR efHeÀj Ye´<ì Meemeve osMe ceW Ye´<ì vesleeDeeW keÀes pevelee iej keÀYeer ®egveleer veneR ]peguce menvee ]peguce keÀjves mes yeæ[e DeHejeOe nw efHeÀj k] eÀuece K] eeceesMe nw ke̳eeW Deewj kegÀí efueKeleer veneR megKe meYeer nQ Deewj ogKe Yeer neLe ceW Fbmeeve kesÀ FmeefueS keÀnvee ve legce legcekeÀes ]KegMeer efceueleer veneR keÀeuespe keÀeueesveer, Hees.-yegæ{ej, efpe.-Men[esue, ce.Òe.-484110

peveJejer-cee®e& 2012 / ³egieerve keÀeJ³ee / 16


]ie]peue 

kesÀMeJe MejCe

(2) FM]keÀ Hej Fb]keÀueeye Hej efìkeÀvee osKevee Deewj ]KJeeye Hej efìkeÀvee (1)

Deesme keÀes vece& Ieeme efceue peeS ]KJeeye lees nw iegueeye Hej efìkeÀvee

ieeue Hej ³ee ceMeeue Hej efìkeÀvee SkeÀ De®ís ]Ke³eeue Hej efìkeÀvee let nw yegueyegue legPes ogDee cesjer HetÀue keÀer vece& [eue Hej efìkeÀvee Mee]Ke keÀes LeecekeÀj ueìkeÀves -mee Mewue keÀer les]pe {eue Hej efìkeÀvee ob i e nt B pees nw yes J e] H eÀeF& keÀe efoue keÀe Gme ®eeue-{eue Hej efìkeÀvee Dee]efKejMe kesÀleueer keÀe {keÌkeÀve nw keÀye Lee cegceefkeÀve Gyeeue Hej efìkeÀvee SkeÀ De®íe peJeeye os v es keÀes nw cegveeefmeye meJeeue Hej efìkeÀvee

³es ve]pej meew peien YeìkeÀ DeeF& leye ngDee nw Meyeeye Hej efìkeÀvee Deewj neuele ]Kejeye keÀjlee nw ef]peboieer keÀe Mejeye Hej efìkeÀvee ke̳ee nw celeueye efkeÀleeye Heæ{ves keÀe peye veneR nw efkeÀleeye Hej efìkeÀvee pees efo³ee nw meJeeue Hej GvekesÀ legcekeÀes nw Gme peJeeye Hej efìkeÀvee Deepe keÀesF& cenue veneR jepes Deepe ]Keevee]Kejeye Hej efìkeÀvee Sme 2/564 efmekeÀjewue, JeejeCemeer-221002

peveJejer-cee®e& 2012 / ³egieerve keÀeJ³ee / 17


Dev³e Heef$ekeÀDeeW mes

keÀefJelee  efvece&uee [esmeer oerHekeÀ keÀer ueew

DeeHekeÀer Deoeuele ceW cesOee HeeìkeÀj Deewj efkeÀjCe yesoer keÀes ®eewæ[er DeeBKes keÀjkesÀ osKeleer meVeeW keÀes Heæ[leer nw ceeB keÀer HeÀìkeÀej Gþleer ke̳eeW veneR ³es keÀe³e&¬eÀce ke̳ee lesjs osKeves uee³ekeÀ nw legPes ke̳ee mecePe nw FvekeÀer, pee YeeF& keÀes meBYeeue DeYeer ígefƳeeB nw, Fmes efmeueeF&-keÀæ{eF& keÀesF& kegÀefkebÀie keÌueeme ke̳eeW venebr keÀjJee osleer ef®eblee peleeF& efHelee ves Yeer meVeeW keÀes venerb keÀjvee ³es meye Gmes ke̳ee De®íe ueielee nw keÀesF& veneR Hetílee ve keÀesF& peevelee nw efkeÀ Jees oerJeeveer nw ye®®eve keÀer keÀefJeleeDeeW keÀer peeB efvemeej keÀj osves keÀer no lekeÀ YeefkeÌleve nw efMeJeeveer, Dece=lee Òeerlece Deewj ceneosJeer, Yeejleer keÀer ®eenleer nw Heeme kesÀ HegmlekeÀeue³e ceW peekeÀj oercekeÀ keÀer lejn ®eeì peeS meejer HegmlekeÀeW keÀes Deewj ®eenleer nw Yeesueer meVeeW ®egHe®eeHe Keæ[s neskeÀj osKevee Je<ee& keÀer yetBoeW keÀes pees me®®es Deeyeoej ceesefle³eeW keÀer lejn þnj peeleer nw ef®ekeÀves HetÀueeW Hej njs HeÊeeW Hej osKevee [tyeles Deewj Gieles metjpe keÀes jbie yeoueles veerues mes ueeue nesles Deemeceeve ke þb[er m³een jeleeW ceW efìceefìceeles efmeleejeW keÀes meeiej keÀer HesÀefveue uenjeW keÀes veneR osKe mekeÀleer Kegues njs Yejs cewoeveeW ceW peekeÀj yewþ keÀj keÀYeer meeiej efkeÀveejs efkeÀmeer ef®ekeÀves HelLej Hej ³ee ®eæ{ keÀj efkeÀmeer Heneæ[er Hej Hejbleg meVeeW keÀe DeHeveer efKeæ[keÀer mes Keæ[s neskeÀj osKevee Yeer veneR megnelee efkeÀmeer keÀes peveJejer-cee®e& 2012 / ³egieerve keÀeJ³ee / 18


meVeeW kesÀ efKeæ[keÀer Hej Keæ[s nesves keÀe Yeer yeæ[e Mece&veekeÀ DeLe& ueiee uesles nQ ueesie efkeÀjCe yesoer keÀes efceues cewimesmes mecceeve keÀer ÒeMebmee keÀj mekeÀles nQ mejenles nQ cesOee HeeìkeÀj kesÀ pegPeeª efpeiejs keÀes cegkeÌle kebÀþ mes keÀuHevee ®eeJeuee Deewj megveerlee efJeefue³ece keÀes ³eeo keÀjles nQ jes]pe Jes ner ueesie DeHeveer yesìer keÀes DeJemej osvee lees otj Gæ[eve Yejves keÀes Deelegj GmekesÀ HejeW keÀes keÀlejves keÀe keÀesF& DeJemej veneR Keesles Yetue keÀj Yeer leYeer lees mecet®eer meoer cesb DeBiegefue³eeW Hej efieveer pee mekesÀ Gleveer ner ³egJeefle³eeB GYej Heeleer nQ osMe ³ee efJeMJe Heìue Hej oerHekeÀ keÀer veJeerve ueew keÀes efmLej nesves kesÀ efueS nJee, Heeveer, DebOeæ[eW mes ye®eves kesÀ efueS oes neLeesb kesÀ Deesì keÀer ]peªjle nesleer nw efPeueefceuee Gþleer nw Jener ueew Deewj DeHeves DeeueeskeÀ mes peiej-ceiej keÀj osleer nw osMe efoMeeblejeW keÀes (ceOegceleer, Deiemle -2011) 7, efMeJeÒeYee, meskeÌìj -1 ®eejkeÀesHe, keÀeefvoJeueer, cegbyeF&.

oeue-jesìer keÀer efve:MegukeÀ GHenej ³eespevee meesMeue SeqkeÌìefJemì, JekeÌlee, keÀefJe, J³ebi³ekeÀej, Deewj oeue jesìer kesÀ mebHeeokeÀ De#e³e pewve keÀer veF& HegmlekeÀ `jepee vebiee nw'~ (ÒeefleefveefOe J³ebi³e ) ÒekeÀeefMele ngF& nw~ HegmlekeÀ keÀer He=<þ mebK³ee 112 Deewj cetu³e cee$e 100 ªHe³es nw~ HegmlekeÀ keÀer Kejero Hej, SkeÀ Je<e& kesÀ efueS osMe Òesce keÀes meceefHe&le $ewceeefmekeÀ Heef$ekeÀe oeue-jesìer (Jeeef<e&keÀ MegukeÀ:60/-) efve:MegukeÀ GHenej ceW oer peeSieer~ uesKekeÀ kesÀ Henues J³ebi³e mebûen `DebûespeeWs Yeejle JeeHeme DeeDees' keÀer 10, 000 Òeefle³eeB efyekeÀer nQ~ cees. 08080745058 Hej mebHeke&À keÀjW ³ee efueKes oeue -jesìer 13, jMeceve DeHeeì&ceWì, GHeemeveer ne@efmHeìue kesÀ THej Sme.Sue.jes;, ceguegb[(He), cegbyeF& -400080, HeÀesve : 02225601588 peveJejer-cee®e& 2012 / ³egieerve keÀeJ³ee / 19


nce k] eÀuece

]ie]peue 

DeefKeuesMe efleJeejer

(1) nJee kesÀ neLe Hes peuelee ngDee efo³ee jKevee me]HeÀj Hes efvekeÀues nes lees ³es Yeer newmeuee jKevee nceeR ves Gce´ ie§]peejer nw oMlees-menje ceW nceeR Hes Mele& efkeÀ cebef]peue keÀe Yeer Helee jKevee ³es ke̳ee efkeÀ megyn ìnuevee Yeer Ieeme Hej uesefkeÀve ]keÀoce Yeer Deesme mes nj ieece Hej ye®ee jKevee keÀesF& Yeer DeeS Gueì peeS yesmeyeye HeVes ye³ee]pes-efoue1keÀes ]Kegueer Fme lejn Yeer ke̳ee jKevee efoKeeF& osieer legcnW pegievegDeeW keÀer efPeueefceue Yeer efo³eeW keÀer ueew keÀes Yeer ce×ce ceiej ]peje jKevee pelee efo³ee nceW Dee]efKej nceejer DeeBKeeW ves yeouelee Je]keÌle nw ceb]pej Yeer Deye ve³ee jKevee 1. efoue keÀer veesì-yegkeÀ

peveJejer-cee®e& 2012 / ³egieerve keÀeJ³ee / 20


(2)

keÀesF& jeleeW keÀes KeìkeÀelee nw meeBkeÀue kegÀí veneR keÀnlee yeme Deenì os kesÀ nes peelee nw DeesPeue kegÀí veneR keÀnlee meg u eieleer Oet H e peueles HeeB J e menje kes À ceg m eeef ] H eÀj mes yelee Ss ef ] p eb o ieer keÌ ³ ee les j e DeeB ® eue keg À í veneR keÀnlee njs H eve ceW DeìkeÀ peeS ef k eÀ DeHeveer jen ues keÀes F & ve] p eeje keÀjlee lees jnlee nw peb i eue keg À í veneR keÀnlee Jees kewÀmee uecme Lee efJe<e ceW yegPeer Gme keÀmecemeenì keÀe cenkeÀlee pee jne nw peyemes meb o ue keg À í veneR keÀnlee Jees kewÀmee ]keÀnj Lee veeef]peue1 ngDee Deewj keÀj ie³ee meeefkeÀle2 ] K euee ceW Iet j lee jnlee nw Heeieue keg À í veneR keÀnlee Gmes ceeuet c e nes b yejmeele keÀer cepeyet e f j ³eeB iees ³ ee yejmeleer nQ peye DeeBKeeW mes lees yeeoue kegÀí venerb keÀnlee 1. cegmeeryele 2. KeeceesMe

Sce-69, efjpeJe& yeQkeÀ DeefOekeÀejer keÀeueesveer, ieebOeer veiej, pe³eHegj-30201

peveJejer-cee®e& 2012 / ³egieerve keÀeJ³ee / 21


nce k] eÀuece

]ie]peue 

ce³ebkeÀ DeJemLeer

(1) leejeW mes Deewj yeele ceW keÀcelej venerb ntB ceQ pegieveg ntB FmeefueS efkeÀ H] eÀuekeÀ Hej veneR ntB cewb meoceeW keÀer yeeefjMeW cegPes kegÀí lees Ieguee³eWieer Hegleuee ntB ]KeekeÀ keÀe keÀesF& HelLej veneR ntB ceQ cew efleMveieer kesÀ Menj Hes ìgkeÀæ[e Deye´ keÀe keÀesF& efieuee veneR efkeÀ meceboj veneR ntB ceQ GmekeÀe ]K³eeue GmekeÀer ]pegyeeB GmekesÀ le]peefkeÀjs GmekesÀ keÀ]HeÀme mes Deepe Yeer yeenj veneR ntB ceQ ìkeÀje kesÀ DeeFves mes cegPes Fuce nes ie³ee efkeÀ®eexb mes DeeFves keÀer Yeer yeæ{keÀj veneR ntB ceQ ke̳eeW ]penj efp] evoieer ves efHeuee³ee cegPes `ce³ebkeÀ' Jees Yeer lees peeveleer Leer efkeÀ MebkeÀj veneR ntB ceQ

(2) efce³eeB cepeyetefj³eeW keÀe Fyle1 DekeÌmej ìtì peelee nw JeHeÀe³eW - ]iej ve neW yegefve³eeo ceW Iej ìtì peelee nw MeveeJej2 keÀes keÀesF& oue oue veneR oefj³ee efo³ee peeS peneB keÀce]peHe&À3 yewþs neW meg]KeveJej ìtì peelee nw Devee ]KegÎej keÀer jKeleer nw GmekeÀe mej yeuevoer Hej efkeÀmeer Heesjme kesÀ Deeies nj efmekeÀvoj ìtì peelee nw nce DeHeves oesmleeW kesÀ leb]pe megvekeÀj cegmkegÀjeles nQ ceiej Gme Je]keÌle kegÀí Deboj ner Devoj ìtì peelee nw cesjs ogMceve kesÀ pees neueele nw Gvemes ³es ]peeefnj nw efkeÀ Deye MeerMes mes ìkeÀjeves Hes HelLej ìtì peelee nw meBpees jkeÌKeer nw efoue ceW keÀeRceleer ³eeoW ceiej efHeÀj Yeer yeme FkeÀ vee]pegkeÀ-meer þeskeÀj mes ³es KeekeÀj ìtì peelee nw efkeÀveejs Hej veneR Ss oesmle ceQ ]Kego ner efkeÀveeje ntB cegPes ítves keÀer keÀesefMeMe ceW meceboj ìtì peelee nw 1. keÀ#e 2. lewjekeÀ 3. Deesís ueesie

F&-38, Yeejleer³e efjpeJe& yeQkeÀ DeefOekeÀejer DeeJeeme yewjece peer ìeGve,veeieHegj (ceneje<ì^)

peveJejer-cee®e& 2012 / ³egieerve keÀeJ³ee / 22


keÀefJelee megveerlee pewve

DeHeveer ®eer]peW cesjer keÀefJelee keÀer ogefve³ee ceW ceQves jKeer nQ kegÀí DeHeveer ®eer]peW jKes nQ kegÀí He#eer veerues pees Deye efoKeles veneR Menj ceW jKeer nQ kegÀí veefo³eeB peue keÀer pees Deye keÀ®ejs mes Deìer Heæ[eR jKes nQ kegÀí HeÀue pebieueer mes me§]Ke& yesj KeÆs Deewj kesÀmeefj³ee-meer efKejveer jKeer nQ SkeÀ ceeB [Heìleer DeHeveer ceeB kesÀ pewmeer jKes nQ kegÀí ye®®es FmeceW Deoye meueerkesÀ Jeeues jKes nQ kegÀí Menj Hegjeves efieÆs, kebÀ®es, ieguueer [b[s Jeeues kegÀí {ye kesÀ Òesceer Yeer jKes osJeoeme Deewj ®eboj pewmes keÀefJe Yeer jKes pees ®eues ieS nwb keÀye kesÀceneosJeer, ye®®eve, De%es³e jKeer nQ kegÀí $eÝlegSB Deeuemeer keÀe@uespe kesÀ efove Jeeueer Deye Leesæ[er meer peien ye®eer yeme keÀefJeleeDeeW keÀes jKeves cesjer neB, ³es lees Deì ieS meYeerceQ ner jn ieF& yeenj ]Keeueer meer-132 meJeexo³e FvekeÌuesJe, veF&& efouueer -110017

peveJejer-cee®e& 2012 / ³egieerve keÀeJ³ee / 23


ieerle 

[e@. peerJeve MegkeÌue

³en legcnejer DeeBKe keÀer jc³e JebMeer keÀe me=peve nw legce Fmes pees veece oesies ceQ Gmes mJeerkeÀej uetBiee leve ve neslee lees keÀneB efceuelee efkeÀmeer ceve keÀes efþkeÀevee ceveefmepeeW kesÀ YeeJe keÀe Me=bieej Yeer efkeÀme Üej neslee oHe&veeW keÀer Metv³elee DeBieæ[eF³eeW keÀe jme ve Heeleer keÀewve meeBmeeW keÀer Oeje Hej Oeæ[keÀveeW keÀer Oeej {eslee ³en legcnejs ceeBmeueer leve ces© keÀe iebefOele HeJeve nw legce Fmes pees veece oesies ceQ@ Gmes mJeerkeÀej uetBiee ¢ef<ì keÀe efJeefvece³e ve neslee Meyo keÀes efceueleer ve keÀe³ee YeeJe mHebefole uenj kesÀ ketÀue keÀe DeeMe³e ve neslee Jepe&veeDeeW keÀe efJeHe³e&³e yeesOe Yeer peielee ve peie ceW ueepe keÀer DevegYetefle keÀe De©CeeYe mee Deeveve ve neslee

³en legcnejs ve³eve keÀe Heeefjleesef<ekeÀ mebieceve nw legce Fmes pees veece oesies ceQ Gmes mJeerkeÀej uetBiee Deeefuebievees mes otefj³eeW keÀes SkeÀue³elee Yeer ve efceueleer ³eefo Òeyeue mebJesie ketÀueeW keÀes Depeeves ner ve íueles cetefle& efHeÀj Hee<eeCe ceW ner ceewve nes oce leesæ[ osleer ³eefo meceeveeblej keÀneR Hej ®eeBo nes meb³ece ve {ueles ³en legcnejs DebkeÀ keÀe Deveceesue mHebefole megceve nw legce Fmes pees veece oesies ceQ Gmes mJeerkeÀej uetBiee - Oece&Oeece, iJeeue cewoeve, keÀVeewpe-209725

peveJejer-cee®e& 2012 / ³egieerve keÀeJ³ee / 24


keÀefJelee 

ceeuee Jecee&

neslee nw DekeÌmej Fve yejmeeleer jeleeW ceW peye-peye veeRo HeuekeÀeW Hej DeekeÀj osleer nw omlekeÀ leYeer keÀneR mes Dee OecekeÀles keÀe]efHeÀues yeeoueeW kesÀ Deye veeRo keÀneB Deeveer Megª keÀj efo³ee FvneWves pecekeÀj pees yejmevee jesketBÀ Yeer lees kewÀmes Jewmes Yeer keÀneB megveves Jeeues Hej cewb keÀªB ke̳ee ³es De®ís Yeer lees ueieles nQ yeguee³ee Lee ceQves ner efKeæ[keÀer Hes peekesÀ ®egHekesÀ mes nepeerveiej 24 Hejievee, GÊej He.yebieeue-743135

keÀefJelee He¨epee Mecee& Deewjle

ceQ meerOeer ®eueer yeesues, yeveleer nw, ìsæ{er ®eueer yeesues, Heeieue nw ©keÀer, yeesues nej ieF& PegkeÀer, yeesues jeræ{ veneR nw yewþer, yeesues efnccele ìtì ie³eer Gþer, yeesues IeceC[er nw ®egHe ngF&, yeesues IegVeer nw yeesueer, yeesues pegyeeve keÀlejveer nw ceQ cejer, Jes leye ®egHe ngS~ 15, ye Heb®eJeìer keÀe@ueesveer, mesveHeefle YeJeve kesÀ Heeme, peesOeHegj-342011

peveJejer-cee®e& 2012 / ³egieerve keÀeJ³ee / 25


HegmlekeWÀ efceueeR megnevee me]HeÀj Deewj ³es ceewmece nmeeR  meceer#ekeÀ - [e@. jervee ÞeerJeemleJe

ef]HeÀuceer ogefve³ee kesÀ efpeve ®ebo ieerlekeÀejeW ves ve DeHeveer keÀuece mes mecePeewlee efkeÀ³ee Deewj ve keÀYeer keÀeJ³eelcekeÀlee keÀe oeceve íesæ[e GvneR ceW SkeÀ Deewj DeveesKeer Me]efKme³ele Leer keÀefJe MebkeÀj oeme jeJe efpevnsb nce MewueWê kesÀ veece mes peeveles nQ~ efceefueìjer DemHeleeue ceW SkeÀ ceecetueer keÌueke&À Þeer kesÀMejerueeue kesÀ Iej jeJeueefHeb[er ceW peveces MewueWê kesÀ peerJeve keÀer MegªDeele ner mebIe<eeX mes ngF& pees peerJeve kesÀ Deble lekeÀ GvekesÀ meeLe jns~ efHelee keÀer yeerceejer kesÀ ®eueles GvekeÀer Heæ{eF& ©keÀer lees YeeF& kesÀ Heeme ceLegje Dee ieS peneB GvekesÀ YeeF& jsueJes ceW keÀece keÀjles Les~ cewefì^keÀ kesÀ yeeo Jes Yeer ceLegje kesÀ jsueJes Jeke&ÀMee@He ceW keÀece keÀjves ueies~ JeneB mes cegbyeF& kesÀ jsueJes Jeke&ÀMee@He cesb DeÒeWefìme nes ieS~ ³en oewj meved 42 kesÀ Yeejle íesæ[es Deeboesueve keÀe let]HeÀeveer oewj Lee~ MewueWê Dee]peeoer keÀer ueæ[eF& ceW ketÀo ieS efpemeceW GvnW pesue Yeer ngF&~ FHìe kesÀ efueS efueKes GvekesÀ ieerleeW Deewj cegbyeF& kesÀ keÀefJe meccesueveeW ceW GvekeÀer keÀefJeleeDeeW ves ¬eÀebefle kesÀ ieerle ieeS efkebÀleg Helveer keÀer yeerceejer ves GvnW efJeJeMe keÀj efo³ee Deewj Jes DeeefLe&keÀ keÀejCeeW mes efHeÀuceer ogefve³ee keÀer MejCe cesb ieS~ jepekeÀHetj, MebkeÀj pe³eefkeÀMeve Deewj MewueWê ves efnboer efmevescee mebieerle keÀes peve-peve lekeÀ HengB®ee³ee~ jsCeg keÀer SkeÀ keÀneveer leermejer keÀmece G]He&À ceejs ieS iegue]HeÀece Hej leermejer keÀmece ef]HeÀuce yeveeves keÀer ]efpeo ves MewueWê keÀes yebyeF³ee efmevescee kesÀ Demeueer ®esnjs mes Heefjef®ele keÀje efo³ee~ efHeÀuce veneR ®eueer~ MewueWê Fme meoces keÀes yeoe&Mle veneR keÀj HeeS~ neueeBefkeÀ MewueWê kesÀ yeeo ve efme]He&À ³en efHeÀuce ®eueer yeefukeÀ Hegjmke=Àle Yeer ngF& Deewj Yeejleer³e efmevescee keÀer cenlJeHetCe& ]efHeÀuceeW ceW Meeefceue keÀer ieF&~ veefueve meje]HeÀ peer kesÀ yeæ[s YeeF& Deefveue meje]HeÀ FHìe kesÀ efoveeW mes ner MewueWê mes pegæ[s Les~ ³es oesveeW De®ís efce$e Les~ veefueve Yeer DeHeves YeeF& kesÀ ]peefj³es Mewuesbê mes Heefjef®ele ngS~ Jes GvekesÀ ieerleeW kesÀ cegjero Les ner~ MewueWê kesÀ meYeer ieerleÒesefce³eeW keÀes meceefHe&le GvekeÀer ³en efkeÀleeye MewueWê ÒeMebmekeÀ HeefjJeej, cegbyeF& keÀer Deesj mes ÒekeÀeefMele keÀer ieF& nw~ Fme HegmlekeÀ ceW kegÀí ogue&Ye ef®e$eeW kesÀ meeLe-meeLe MewueWê kesÀ yeejs ceW keÀF& cece&mHeMeea mebmcejCe Meeefceue nQ~ jepekeÀHetj, MebkeÀj-pe³e-efkeÀMeve, cegkesÀMe, jsCeg, nmejle pe³eHegjer Deeefo ves DeHeves efÒe³e efce$e keÀes yeææ[er YeeJegkeÀlee mes ³eeo efkeÀ³ee nw~ Þeer ueefuele ceesnve DeJemLeer, Deefveue meje]HeÀ Deewj MewueWê peer keÀer Helveer Þeerceleer MekegbÀleuee MewueWê kesÀ uesKe J³eeqkeÌle MewueWê kesÀ keÀF& DeveígS HenuegDeeW keÀes GodIeeefìle keÀjles nQ~ Fme HegmlekeÀ keÀe meyemes Dence He#e nw MewueWê kesÀ ]iewj-ef]HeÀuceer ieerle Deewj GvekeÀer DelegkeÀeble keÀefJeleeSB pees GvekeÀer meeefnefl³ekeÀ meeceL³e& keÀe Òeyeue ÒeceeCe nw~ MewueWê kesÀ ®eenves JeeueeW kesÀ efueS ³en HegmlekeÀ SkeÀ mebûenCeer³e efveefOe nw~ HegmlekeÀ keÀe veece- megnevee me]HeÀj Deewj ³es ceewmece nmeeR mebHeeokeÀ- veefueve meje]HeÀ ÒekeÀeMekeÀ- peerJeve ÒeYeele Òesme, cegbyeF& cetu³e -240/- cees.- 9769109760 peveJejer-cee®e& 2012 / ³egieerve keÀeJ³ee / 26


meguleeve Denceo keÀer j®eveeMeeruelee  meceer#ekeÀ - veboueeue HeeþkeÀ

meguleeve Denceo keÀer j®eveeMeeruelee j®eveekeÀej keÀer GHeueefyOe³eeW keÀe cetu³eebkeÀve Yeer nw Deewj DeefYevebove Yeer ~ cesje GÎsM³e ³eneB cetu³eebkeÀve keÀe cetu³eebkeÀve keÀjvee veneR nw, yeefukeÀ cetue j®evee kesÀ DebMeesb keÀe Deevebo uesvee nw~ keÀjleej efmebn efmekeÀjJeej Deewj F&éej efmebn ®eewneve kesÀ mebHeeokeÀlJe ceW efJeefYeVe J³eefkedÀle³eeW Üeje efueefKele íÊeerme íesìs yeæ[s DeeuesKe ³eneB mebkeÀefuele nQ~ Fve uesKekeÀeW cesb keÀF& lees mJe³eb megkeÀefJe Deewj Mee³ej nQ~ Henues kegÀí Ssmes Mesj osefKeS pees ]ie]peuekeÀej keÀer Hen®eeve yeveeves ceW meceLe& nQ~ legcekeÀes me®e yeesueves keÀer Deeole nw/ kewÀmes nj SkeÀ mes efveYeeDeesies? Gvemes keÀn oes efkeÀ nce nQ ]Kego efceÆer/ ncekeÀes efceÆer ceW ke̳ee efceueeDeesies? cesjs ]keÀoceeW kesÀ uent mes jemles yeveles ieS ceQ ce]pes ceW Lee efkeÀ cesje jnvegceeB keÀesF& ve Lee~ yengle efoveeW mes nQ Hesæ[eW keÀer [eefue³eeB vebieer meBJeej oWies GvnW DeekesÀ keÀue veS HeÊes~

mecekeÀeueerve peerJeve mebIe<e& Deewj efJemebieefle³eeB Deepe keÀer keÀefJelee kesÀ cegK³e keÀL³e nQ~ meguleeve Denceo meyekeÀer efJe[cyeveeDeeW kesÀ ieJeen nQ~ meecÒeoeef³ekeÀlee kesÀ keÀìg Deeuees®ekeÀ meguleeve Denceo keÀes pees ueeskeÀefÒe³elee efceueer nw Jen ÒeMebmeveer³e nw~ obieeW kesÀ YegkeÌleYeesieer meguleeve pJeeuee ceW leHekeÀj kegÀvove yeve ieS~ ueieer nw Yeeræ[ ceefm]peo ceW, Yeje osKee nw yegle]Keevee ceiej peelee veneR efHeÀj Yeer, efkeÀmeer kesÀ efoue mes Jeerjevee

Deye GvekeÀe SkeÀ Mesj osefKeS, pees MueeskeÀ yeve ie³ee nw~

ceQ lees peeTBiee efme]He&À ceewle leuekeÀ Gmemes Deeies cesjer ]ie]peue peeS~

mebHeeokeÀ- keÀjleej efmebn efme]keÀjJeej/ F&éej efmebn ®eewneve cee@[ue ìeGve, DebOesjer (He.) cegbyeF& - 53

peveJejer-cee®e& 2012 / ³egieerve keÀeJ³ee / 27


keÀeJ³ee mecee®eej ]ie]peue Yeer e]fpeboieer keÀer lejn nw 

keÀceuesMe YeÆ `keÀceue'

nce efpelevee peeveles peeles nQ, Helee ®euelee nw, nce yengle keÀce peeveles nQ- efp] eboieer keÀer lejn~ i] e]peue Yeer efpeboieer nw~ Fme e] pf eo keÀes íes[æ obs efkeÀ Go&t efnob er keÀer Mewueer nw~ otmejer Yee<ee keÀes mecceeve osvee keÀesF& yeBìJeeje veneR nw~ efnob er -Go&t kesÀ efjMles pevece-pevece kesÀ nQ, Gmes keÀesF& Deueie veneR keÀj mekeÀlee~ ³eefo keÀesF& Peieæ[e nw lees DeHeveer Yee<ee kesÀ efJekeÀeme kesÀ efueS nw- efkeÀmeer keÀes veer®ee efoKeeves kesÀ efueS veneR~ peye leguevee nesieer lees Peieæ[s neWies ner ~ peerJeve ceW Yeer Fme yeele keÀes Gleejvee ®eeefnS~'' ³es efJe®eej meeefnefl³ekeÀ Heef$ekeÀe ³egieerve keÀeJ³ee Üeje keÀeueervee ceW Dee³eesepf ele efnob er i] e]peue ieesÿer ceW cegK³e DeefleefLe kesÀ ªHe ceW ieeefpe³eeyeeo mes DeeS Jeefj<þ Mee³ej keÀceuesMe YeÆ `keÀceue' ves J³ekeÌle efkeÀS~ keÀe³e&¬eÀce kesÀ DeO³e#e Jeefj<þ j®eveekeÀej [e@. veboueeue HeeþkeÀ ves keÀne efkeÀ Go&t i] e]peue veneR nesleer lees efnob er i] e]peue veneR nesleer~ Keæ[er yeesueer keÀer oes yeseìf ³ee nQ Go&t Deewj efnob er~ Got& keÀe jesceebme HeÀejmeer Deewj efnob er keÀe jesceebme mebmke=Àle mes ngDee~ i] e]peue jeie Deewj Devegjeie keÀe mebiece nw~ GvneWves meueen oer efkeÀ Go&t i] e]peue Ketye Heæ{es, ceiej efueKees efnob er ceW GmeceW legcneje ûeecej Deewj efnob er nesveer ®eeefnS~ Got& kesÀ meejs Meyo ues uees, yeme DejyeerHeÀejmeer keÀe J³eekeÀjCe cele uees~ Fme DeJemej Hej `oesHenj keÀe meecevee' kesÀ keÀe³e&keÀejer mebHeeokeÀ ÒesceMegkeÌue ves keÀne efkeÀ keÀefJelee osMe keÀer Deelcee nw~ ]ie]peue oes HebefkeÌle³eeW ceW n]peej MeyoeW keÀes keÀnves keÀer leekeÀle jKeleer nw~ meejs HeewjeefCekeÀ ûebLeeW keÀer j®evee HeÐe ceW ngF& nw~ Mee³ej leepeoej leepe ves keÀne efkeÀ Go&t keÀe J³eekeÀjCe efnboer mes efue³ee ie³ee nw GmekeÀe keÀesF& J³eekeÀjCe veneR nw~ Deye Jes efove ueo ieS peye Got& ceW Dejyeer, HeÀejmeer ³ee efnboer ceW mebmke=Àle kesÀ Meyo neWies leYeer ]ie]peue cegkeÀcceue nesieer~ nceejs efoue Yeer efJeMeeue nesves ®eeefnS efnboer Got& keÀer lejn~ cegbyeF& efJeéeefJeÐeeue³e kesÀ efnboer efJeYeeie kesÀ DeO³e#e [e@. jlevekegÀceej Heeb[s³e ves keÀne efkeÀ osJeveeiejer efueefHe ves Got& keÀes Deeies yeæ{e³ee nw~ meb®eeueve keÀjles ngS keÀefJe ntyeveeLe Heeb[s³e ves keÀne efkeÀ Yee<ee keÀe mebyebOe cepenye mes venerb mebmkeÀ=efle Deewj Deeme-Heeme kesÀ HeefjJesMe mes neslee nw~ yeveejme keÀe efnvot DeJeOeer, YeespeHegjer yeesuelee nw Deewj kesÀjue keÀe cegmeueceeve ceue³eeuece yeesuelee nw~ ÒeejbYe ceW ³egieerve keÀeJ³ee kesÀ mebHeeokeÀ nmleerceue nmleer ves mebmLee keÀe Heefj®e³e efo³ee~ FmekesÀ yeeo [e@. Deveble Þeerceeueer kesÀ meb®eeueve ceW i] e]peue Heeþ ngDee efpemeceW keÀceuesMe YeÆ `keÀceue', leepeoej leepe, nmleerceue nmleer, veboueeue HeeþkeÀ, efmeyyeve yewpeer, nscee ®eboeveer, KeVee cegpeHeÌHeÀjHegjer Deeefo i] e]peuekeÀejeW ves j®evee Heeþ efkeÀ³ee~ DeeYeej [e@. pes.Heer. yeIesue ves ceevee~ keÀe³e&¬eÀce ceW ceneveiej kesÀ Jeefj<þ j®eveekeÀej, He$ekeÀej, ieerlekeÀej, uesKekeÀ Deeefo yeæ[er mebK³ee ceW GHeefmLele Les~ peveJejer-cee®e& 2012 / ³egieerve keÀeJ³ee / 28


ve³es mebûen Fme mece³e nce (]ie]peue mebûen) njsjece jece meceerHe ÒekeÀeMekeÀ - MeyoeueeskeÀ meeoleHegje, efouueer-110094 keÀercele- 150 ©HeS Fpenej (]ie]peue mebûen) Depe³e De%eele ÒekeÀeMekeÀ - meÓeJevee ÒekeÀeMeve, HeÀjeroeyeeo keÀercele- 100 ©HeS DeHeveer SkeÀ uekeÀerj (oesne mebûen) DeesceoÊe Dee³e& ÒekeÀeMekeÀ - efnboer meeefnl³e efvekesÀleve 16, meeefnl³e efJenej, efyepeveewj keÀercele - 200 ©HeS nerjs pewmeer Oeej (keÀefJelee mebûen) ieCesMe Òemeeo iebYeerj ÒekeÀeMekeÀ - mebpe³e yegkeÀ meWìj kesÀ 38/6 ieesueIej JeejeCemeer -221001 keÀercele - 150 ©HeS

nLesueer Hej Debieejs (]ie]peue mebûen) ®ebêYeeve YeejÜepe ÒekeÀeMekeÀ - Debmeejer HeefyuekesÀMevme yeer 502, Hueeì-8, meskeÌìj -Heer DeeF& F& F&, Òemeeo kegbÀpe, ûesìj veesS[e -201308 keÀercele-250 oerJeeve-S-meboerHe meerve iee]HeÀ `meboerHe' ÒekeÀeMekeÀ - Go&t ]keÀyeeruee efYeJeb[er 12/14 meeF& veiej efYeJeb[er efpeuee Leevee- 421302 keÀercele -250 ªHeS ceb]efpeues (]ie]peue mebûen) HejefJeboj Mees]Ke ÒekeÀeMekeÀ - [e³eceb[ Hee@kesÀì yegkeÌme SkeÌme-30 DeesKeuee Fv[mì^erpe Sefj³ee HesÀpe-2, veF& efouueer- 20 keÀercele- 100

DeHevee lees efceues keÀesF& (]ie]peue mebûen) osJeceefCe HeeC[s³e ÒekeÀeMekeÀ - Dece=le ÒekeÀeMeve 1/ 5170 yeueyeerj veiej, ieueer veb-8, Meenoje, efouueer - 110032 keÀercele -150 ©HeS peveJejer-cee®e& 2012 / ³egieerve keÀeJ³ee / 29


HeeþkeÀveecee

efÒe³e YeeF&, Dejmee ngDee DeHeveer efÒe³e Heef$ekeÀe keÀeJ³ee ceW ceQ ÒekeÀeefMele veneR ngDee~ ojDemeue Fme yeer®e keÀeJ³ee kesÀ mlej keÀe DeefOekeÀ efueKee Yeer veneR~ FmeefueS j®eveeSB veneR Yespe mekeÀe~ keÀeJ³ee keÀes DeeHekeÀer meg©ef®e mecHeVelee ves Flevee DeekeÀ<e&keÀ yevee efo³ee nw efkeÀ neLe OeeskeÀj ner mHeMe& keÀjves keÀes ceve keÀjlee nw, keÀneR GmekeÀe keÀuesJej cewuee ve nes pee³e~ 

[e@. DeMJeIees<e, osnjeotve

DeeHekesÀ mebHeeove ceW `³egieerve keÀeJ³ee' efvejblej ve kesÀJeue DeHeves yeenjer meeQo³e&-meew<þJe mes, DeefHeleg DeebleefjkeÀ T<cee mes Yeer efoHeefoHeeleer nw~ DeeHekesÀ Deboj SkeÀ iegCe HeejKeer ¢ef<ì nw Deewj efvel³e veJeesvces<e keÀes mebpeesves keÀer meeceL³e&~ ` ³egieerve keÀeJ³ee' keÀe DekeÌìtyejefomebyej -11 DebkeÀ efve:mebosn ³egieerve Yeer

nw Deewj keÀeJ³eelcekeÀ Yeer~ ieerle, ]ie]peue kesÀ meeLe-meeLe Fme DebkeÀ ceW íbocegkeÌle keÀefJeleeSB ÒekeÀeefMele keÀer ieF& nQ Gvemes mecekeÀeueerve keÀefJelee keÀer ieefle-Òeieefle kesÀ mebkesÀle efceueles nQ Deewj peæ[lee Yeer ìtìleer nw~ `nceejer Hemebo' ceW mejespe kegÀceej Jecee& keÀer keÀefJeleeSB DeekeÀej ceW íesìer nesles ngS Yeer yesno ÒeYeeJeer nQ~ ceeOeJe veeieoe keÀer keÀefJelee Yeer yeoueles ngS Menj keÀer me®®eeF³eeW keÀe omleeJespe nw~ ceeOeJeer keÀHetj kesÀ oesns De®ís ueies~ efJe%eeve Je´le, jepesMe js·er Deewj ceeefCekeÀ Jecee& keÀer ]ie]peueW GvekesÀ DevegYeJeeW Deewj keÀuee DeY³eeme keÀer ieJeener osleer nQ~ 

censvê vesn, keÀesìe (jepemLeeve)

osKeve ceW íesìve ueies, IeeJe keÀjs iebYeerj, kesÀ Devegmeej `³egieerve keÀeJ³ee' osKeves ceW íesìer Heef$ekeÀe ]peªj nw, Hej FmeceW ÒekeÀeefMele meeceûeer G®®e keÀesefì

peveJejer-cee®e& 2012 / ³egieerve keÀeJ³ee / 30


keÀer nesleer nw~ ³egieerve keÀeJ³ee keÀe DekeÌìtyejefomebyej2011 DebkeÀ efceuee~ `nceejer Hemebo' ceW mejespe kegÀceej Jecee& keÀer keÀefJeleeSB ceve keÀes ít ie³eeR~ mebyebOeeW Hej DeeOeeefjle ³es keÀefJeleeSB yengle ner De®íer yeve Heæ[er nQ~ efJe%eeve Je´le keÀer ]ie]peue veb.-2 yengle Hemebo Dee³eer~ SkeÀ Mesj osKeWö peye mes yeme SkeÀ ojHeve ntB, leye mes meyekeÀer GuePeve ntB~ Fmeer ÒekeÀej ceeefCekeÀ Jecee& keÀe SkeÀ Mesj nwö HewÀmeuee Kego DeeJeece keÀjles nQ, Je]keÌle peye ]HewÀmeuee veneR oslee~ Fme DebkeÀ keÀer meYeer ]ie]peueW, keÀefJeleeSB Deewj oesns Hemebo Dee³es~ keÀeJ³e peiele ceW ³egieerve keÀeJ³ee SkeÀ ceerue keÀe HelLej meeefyele nesieer~ `Je]keÌle keÀer efkeÀleeye mes' ceW efoS ieS Mesj yengle Hemebo Dee³es~ Oejesnj lees Oejesnj nw ner~ 

ÒekeÀeMe Yeeveg cenlees, PeejKeb[

`³egieerve keÀeJ³ee' DekeÌìtyej-efomebyej 2011 keÀer ÒeeefHle Hej DeeYeej~ megHeeþîe meeceûeer kesÀ efueS DeeYeej efkebÀleg mejespe kegÀceej Jecee& keÀer oeoer-ceeB-ye®®es-efHelee leLee Helveer Hej keWÀefêle j®eveeDeeW ves meJee&efOekeÀ ÒeYeeefJele efkeÀ³ee, jeceevebo `oes<eer' keÀer j®evee Oejesnj ³en nceejs osMe keÀer jpe nw pees peve®eslevee peieeves ceW me#ece nw~ Deepe keÀer efoiYe´eble Heeræ{er keÀes Ssmeer j®eveeSB ner peiee mekeÀleer nQ~ DeeHekeÀe mebHeeokeÀer³e leke&ÀHetCe& leLee mebJesovee peieeves Jeeuee nw~ DeeHekeÀes neefo&keÀ yeOeeF&~ keÀueelcekeÀlee kesÀ efueS Yeer `³egieerve keÀeJ³ee' GuuesKeveer³e nw~ 

[e@. ceneéeslee ®elegJes&oer, yejsueer

³egieerve keÀeJ³ee 32 He=ÿ keÀer íesìermeer $ewceeefmekeÀ nw efkebÀleg FmeceW pees j®eveeSB nQ Jes meeceef³ekeÀ nQ leLee Jele&ceeve ogªn meeceeefpekeÀ DeJ³eJemLeeDeeW keÀes mHe<ì keÀjves Jeeueer nQ~ `cesje Menj' meeceef³ekeÀ oesns Deeefo Ssmeer ner j®eveeSB nQ~ Þeer ceeOeJe veeieoe ves DeHeves Menj kesÀ Debleie&le veeLeÜeje keÀes efue³ee nw~ GvekesÀ keÀeJ³e ceW yeoueles Menj kesÀ mJeªHe keÀe Heeræ[eoe³ekeÀ JeCe&ve nw~ Deepe Menj efyeu[jeW, GÐeesieHeefle³eeW Deewj mewueeefve³eeW keÀer ®eHesì ceW nw~ yeæ[s efyeu[j FmekeÀe meeje mJeªHe ner veneR efyeieeæ[ jns nQ, ³eneB kesÀ efveJeeefme³eeW keÀe jkeÌleHeeve keÀj GvnW cejves kesÀ efueS- ( cesJeeæ[er ceW Heuuee uesves kesÀ efueS) Menj keÀer Ëo³emLeueer ®eewHeeìer Hej [eue jns nQ~ keÀefJe keÀer cecee¥lekeÀ Jesovee mes ³en íesìer-meer keÀefJelee Yejer Heæ[er nw~ cenbieeF& Hej efueKes oesns Deepe pevelee kesÀ Òeefle mejkeÀej keÀe keÀ®®ee ef®eþdþe nw~ pevelee keÀes jesves Jeeuee Yeer keÀesF& Yeer veneR~ efkebÀleg mejkeÀej Deewj mejkeÀej ceW ueies ueesie-veslee meYeer Fleves ceeueeceeue nes ie³es efkeÀ GvekeÀer ieo&ve Deewj Hesì efceuekeÀj SkeÀ nes ieS nQ~ Dev³e keÀefJeleeSB Yeer meeceef³ekeÀ J³ebi³eeW mes Yejer Heæ[er nQ~ efveefM®ele ner DeeHeves ieeiej ceW meeiej Yejves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw~ keÀe]ie]pe GÊece, íHeeF& mHeä-$egefìjefnle Deewj yeefæ{³ee DeeJejCe~ yeOeeF&~ 

YeieJeleer Òemeeo osJeHegje, veeLeÜeje (jepemLeeve)

peveJejer-cee®e& 2012 / ³egieerve keÀeJ³ee / 31


ve³es Je<e& keÀer cebieuekeÀeceveeSB~ ³egieerve keÀeJ³ee keÀe ve³ee DebkeÀ efceuee, DeeYeejer ntB~ meYeer j®eveeSB ®egve-®egve keÀj osles nQ, lees mJeYeeefJekeÀ nw, nj DebkeÀ meOee ngDee efoKeeF& oslee nw~ Fme DebkeÀ ceW mebHeeokeÀer³e ner Òet]HeÀ keÀer DeMegef׳eeW Hej nw, DeeHekeÀer mee]HeÀieesF& keÀe ³en He#e efveM®e³e ner ÒeMebmeveer³e nw~ Fme lee]pes DebkeÀ ceW kegÀí j®eveeDeeW kesÀ Heles veneR nQ~ lees kegÀí Meer<e&keÀ~ Ieceb[erueeue DeûeJeeue keÀefJelee legkeÀeble nw efpemes DelegkeÀeble yevee efo³ee nw~ Jewmes meYeer j®eveeSB nceejs Deeme-Heeme kesÀ ceeveJeer³e mejeskeÀejeW Deewj mebJesoveeDeeW keÀes Kebieeueleer ve]pej Deeleer nQ~ 

Heef$ekeÀe keÀe ve³ee DebkeÀ efceue ie³ee nw Òet]HeÀ kesÀ Òeefle HeeþkeÀeW keÀer efnoe³ele keÀes iebYeerjlee mes efue³ee nw~ ³en ÒeMebmeveer³e nw~ DebkeÀ Fme yeej þerkeÀ-þekeÀ nw~ [e@. DeesceÒekeÀeMe keÀe veJeieerle, jepesMe js·er, efJe%eeve Je´le, keÀceuesMe efÜJesoer Deewj Deeefj]HeÀ MesKe keÀer ]ie]peueW Þes<þ SJeb ÒeYeeJeer nQ~ cegkeÌle íbo ceW ceeOeJe veeieoe keÀer cesje Menj yee]peejerkeÀjCe Deewj JewMJeerkeÀjCe keÀer Oecee-®eewkeÀæ[er ceW Keesleer mebJesoveeDeeW keÀer J³eLee-keÀLee keÀnleer nw~ cegefve megKeueeue keÀer #eefCekeÀeSB DeHeves oeMe&efvekeÀ Deboe]pe mes Deueie ÒeYeeJe íesæ[leer nQ~ De®ís DebkeÀ kesÀ efueS yeOeeF&~ 

[e@. cenWê YeeveeJele, Go³eHegj (jepemLeeve)

[e@. jecemvesner ueeue Mecee& efHeÀjespeeyeeo (G.Òe.)

Deewj Deble ceW... ìnue-ìnue keÀj Deye ve osKeer peeS GvekeÀer yeeì ®eue js `Deeueer' ojJee]pes kesÀ yeenj [eueW Keeì - Deeueer (Òes<ekeÀ - MekeÀerue Denceo) (Fme mlebYe nsleg Mee³ejeW kesÀ ®egìkeÀerues Mesj Deecebef$ele nQ)

peveJejer-cee®e& 2012 / ³egieerve keÀeJ³ee / 32


yugeen kavya 54 issuu  
yugeen kavya 54 issuu  

54 issue of yugeen kavya

Advertisement