Page 1

PRACHARATBUMPHEN SCHOOL.

โรงเรียนประชาราษฎร์บ�ำเพ็ญ ลูกประชาราษฎร์บ�ำเพ็ญ มารยาทงามตามแบบไทย ร่าเริงแจ่มใส ร่างกายแข็ง


MAGAZINE

หน้า

3 4 4 4 4 5

สารบัญ ข้อมูลสถานศึกษา - ประวัติโรงเรียน แหล่งเรียนรู้จากวิชาชีพนอกห้องเรียน - แปลงเกษตรปลอดสารพิษ - สวนพุทธธรรม - กิจกรรมการออมเงิน กิจกรรมนันทนาการหลังเลิกเรียน 2


MAGAZINE

วิสัยทัศน์ ผู้เรียนมีศักยภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล มีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย ก้าวไกลทันเทคโนโลยี

ประวัติโรงเรียน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

แต่งกายดี มีมารยาท ประชาราษฎร์บ�ำเพ็ญ

ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง

ปรัชญาการจัดการศึกษา

โร

งเรียนประชาราษฎร์บ�ำเพ็ญ สังกัด กรุงเทพมหานคร ตั้งเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2522 ตั้งอยู่เลขที่ 500 ซอยประชาราษฎร์ บ�ำเพ็ญ 24 ถนนประชาราษฎร์บ�ำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 บนพื้นเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา รวมทั้งที่ดินใต้สายไฟแรงสูง เดิมเป็นป่าและทุ่งนาชาวบ้านได้น�ำวัวควายมาเลี้ยงในทุ่ง หญ้าอันกว้างใหญ่ ซึ่งไม่มีถนน กรุงเทพมหานคร ได้มาซื้อ ที่ดินและจัดสรรค์เพื่อสร้างโรงเรียน เริ่มมีการจัดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2522 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ในระหว่างสร้างอาคารเรียนได้ไป อาศัยอาคารของโรงเรียนสามเสนนอก เป็นสถานที่เรียน ชั่วคราว โดยมีนายประสบ บุญยะโรจน์ ศึกษาธิการเขต ห้วยขวางปฎิบัติหน้าที่เป็นครูใหญ่อีกต�ำแหน่งหนึ่ง ใน สมัยนายสุนทร ณ สงขลา ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าเขต ห้วยขวาง เมื่ออาคารเรียนสร้างเสร็จ จึงได้ย้ายกลับ มาเรียนที่ดรงเรียน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2522 อาคารเรียนเปิดเป็นตึก 4 ชั้น ชั้น ล่างโล่ง ชั้นบนมี 15 ห้องเรียน

การศึกษา คือ การพัฒนาเยาวชน

ปัจจุบัน โรงเรียนมีอาคารเรียนทั้งหมดรวม 4 หลัง เปิด รับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น นอกจากกิจการภายในโรงเรียนแล้ว โรงเรียนยังได้ให้ ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทาง โรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนและชุมชน เกิดความรักและเป็น น�้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทุกวันนี้โรงเรียนไม่เคยหยุดนิ่งและได้พัฒนามาโดยตลอด ทั้งในด้านบุคลากร และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน มีการ จัดอบรมบุคลากรอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง ใช้ความรู้ และความสามารถเพื่อจัดสิ่งแวดล้อมการจัดการเรียนการ สอนที่ดีที่สุด ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยที่สุด มี ห้องที่พร้อมส�ำหรับให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการจัด กิจกรรมและด�ำเนินโครงการต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เช่น ธนาคารโรงเรียน ร้านค้าสหกรณ์ ห้องดนตรีสากล แบบมาตรฐาน ห้องสมุดที่สืบค้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ห้องเบเกอรี่ สระว่ายน�้ำ พร้อมทั้งสนามกีฬา มีบริเวณ อาคารร่มรื่นน่าอยู่ มีสวนป่าเป็นที่พักผ่อนสถานที่ออก ก�ำลังกาย พร้อมทั้งแปลงปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อลูก หลานของเรา 3


แป

แปลงเกษตรปลอดสารพิษ

ลงเกษตรปลอดสารพิษ เป็นแหล่งเรียนที่ให้นักเรียนได้ทดลองปลูกพืชแบบปลอดสารพิษในรูปแบบ ต่าง ๆ รวมทั้งการทดลองเลี้ยงปลา โดยได้รับการอนุเคราะห์พันธุ์ปลาจากกรมประมง ผลผลิตที่ได้ ก็จะน�ำไปวางจ�ำหน่ายให้แก่ผู้ปกครอง และชาวบ้านในชุมชน ในราคาถูก

สวนพุทธธรรม

วนพุทธธรรม เป็นหนึ่งในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัด เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ในพุทธประวัติ และ เพื่อปลูกจิต ส�ำนึกที่ดีให้กับนักเรียน

กิจกรรมการออมเงิน

นาคารออมสินโรงเรียนประชาราษฎร์บ�ำเพ็ญ เป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับธนาคารออมสิน บริหาร จัดการโดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีครูเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ส�ำหรับฝึก ประสบการณ์ให้กับนักเรียนในการบริหารจัดการทางด้านการเงิน ได้แก่ การท�ำบัญชีการเงิน การฝากและถอน เงิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังฝึกให้นักเรียนได้รู้จักเก็บออมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยน�ำเงินที่เหลือในแต่ละวันมา ฝากไว้กับธนาคาร และจะได้รับเงินปันผลเป็นดอกเบี้ยในปลายปี

4


การอบอุ่นร่างกายก่อนฝึกและหลังฝึก กิจกรรมนันทนการ ในคอลัมน์นี้จะอธิบายถึงวิธีการอบอุ่นร่างกายก่อนฝึกและหลังฝึก เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการเตรียมพร้อมก่อนฝึกซ้อม ไม่ให้เกิดการได้รับบาดเจ็บ 1.ท่ายืดกล้ามเนื้อไหล่ มีวิธีการดังนี้ 6.ท่ายืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและสะโพก มีวิธีการ 1.1 ประสานมือไปด้านหลัง ดังนี้ 1.2 เหยียดแขนให้ตึง 6.1 แยกขาออกให้กว้าง 1.3 ยกแขนที่เหยียดขึ้นบน ค้างไว้ 10 วินาที ท�ำ 3 6.2 ย่อเข่าลงวางแขนไว้บนต้นขา ครั้ง 6.3 ค้างไว้ 10 วินาที ท�ำ 3 เที่ยว 2.ท่ายืดกล้ามเนื้อต้นแขน มีวิธีการดังนี้ 7.ท่ายืดกล้ามเนื้อขาและหลัง มีวิธีการดังนี้ 2.1 ยกและพับแขนข้างหนึ่งไปด้านหลัง 7.1 นั่งก้มตัวแยกขา 2.2 ใช้มืออีกข้างหนึ่งดึงศอกลง ค้างไว้ 10 วินาที ท�ำ 3 7.2 พับตัวไปด้านหน้า ครั้ง 7.3 แขนยื่นไปข้างหน้า ค้างไว้ 10 วินาที ท�ำ 3 3.ท่าบิดล�ำตัวยืดกล้ามล�ำตัว มีวิธีการดังนี้ เที่ยว 3.1 หมุนหรือบิดล�ำตัวไปทางซ้าย 8.ท่ายืดกล้ามเนื้อขาด้านข้าง และหลัง มีวิธีการดังนี้ 3.2 หมุนหรือบิดล�ำตัวไปทางขวา สลับกัน 10 ครั้ง 8.1 นั่งงอขาเป็นรูปสามเหลี่ยม 4.ท่ายืดกล้ามเนื้อต้นขาและสะโพก มีวิธีการดังนี้ 8.2 ดึงขาให้ใกล้ตัวที่สุด 4.1 ยกและพับขาข้างหนึ่ง 8.3 ก้มตัวไปข้างหน้า ค้างไว้ 10 วินาที ท�ำ 3 เที่ยว 4.2 ใช้มือดึงเข่าเข้าหาตัว ค้างไว้ 10 วินาที ท�ำข้างละ 9.ท่ายืดกล้ามเนื้อขาด้านข้าง มีวิธีการดังนี้ 3 เที่ยว 9.1 นั่งเหยียดขา น�ำขาข้างหนึ่งไขว้ตั้งเข่า 5.ท่ายืดกล้ามเนื้อหน้าขา มีวิธีการดังนี้ 9.2 ใช้มือข้างหนึ่งดันขาพร้อมบิดตัวไปในทิศทางตรง 5.1 ใช้มือข้างหนึ่งจับข้อเท้า ข้าม ค้างไว้ 10 วินาที ท�ำข้างละ 3 เที่ยว 5.2 พับขาเข้าหาตัว 5.3 ใช้มือดึงข้อเท้า ค้างไว้ 10 วินาที ท�ำข้างละ 3 เที่ยว 5


MAGAZINE

ทักษะการเล่นฟุตซอล

กิจกรรมนันทนาการในคอลลัมน์นี้จะ อธิบายถึงเทคนิคการหยุดบอลและการท�ำ ประตู เพื่อนส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด

4. การหยุดลูกบอลด้วยเข่าหรือหน้าขา -ให้หันหน้าเข้าหาทิศทางที่ลูกบอลจะลอยมา -เคลื่อนที่เข้าหาต�ำแหน่งที่คาดว่าลูกน่าจะตก ตาจับจ้องที่ ลูก กางแขนออกเพื่อช่วยการทรงตัว จดเท้าข้างที่ใช้เป็น หลักไว้บนพื้น เข่างอเล็กน้อย -เมื่อลูกบอลลอยมาได้ระยะ ให้ยกเข่าข้างที่จะใช้หยุดขึ้น จนขาท่อนบนเกือบขนานกับพื้น ขาท่อนล่างท�ำมุมกับเข่า ประมาณ 90 องศา ใช้หน้าขาบริเวณเหนือเข่าเล็กน้อยใน การรับลูก -จังหวะที่สัมผัสลูกให้ผ่อนขาลงเล็กน้อยตามความแรงของ ลูก ให้ลูกกระดอนจากขาลงสู่พื้นด้านหน้า แล้วใช้ฝ่าเท้า หรือข้างเท้าหยุดลูกบอล 5. การหยุดลูกบอลด้วยหลังเท้า -หันหน้าเข้าหาทิศทางที่ลูกบอลลอยมา ยกเท้าขึ้นดักรับ ในจังหวะที่ลูกบอลลอยมาทันที -จังหวะที่ลูกบอลสัมผัสหลังเท้า ให้รีบผ่อนเท้าทั้งท่อน ตั้งแต่หัวเข่าลงมาตามความแรงของลูกที่พุ่งมาแล้วดึง เข้าหาตัว ระวังอย่าเกร็งขาจนแข็งเพราะจะคล้ายกับการ เตะสวน ลูกจะกระดอนออกไปไกล -ส�ำหรับลูกที่กลิ้งมาตามพื้นหรือลูกที่กระดอนขึ้นจากพื้น ให้หันหน้าเข้าหาทิศที่ลูกบอลลอยมา ยกเท้าข้างที่จะใช้ หยุดลูกขึ้นจากพื้นเล็กน้อย ปลายเท้างุ้มลงสู่พื้น จังหวะที่ ลูกบอลสัมผัสหลังเท้าให้ผ่อนเท้าไปข้างหลังเล็กน้อย

1. การหยุดบอลด้วยฝ่าเท้า การหยุดบอลด้วยฝ่าเท้า เป็นการหยุดที่ง่ายที่สุดลูกเรียดที่กลิ้งเข้ามาหา ยืนทรงตัว ให้ดีพร้อมกับยื่นเท้าออกไปข้างหน้าแล้วใช้ฝ่าเท้าหยุด บอล 2. การหยุดบอลด้วยเท้าด้านใน -ลักษณะการยืนและ ท่าทางเหมือนกับการเตะข้างเท้าด้านใน -เมื่อบอลวิ่งเข้าหาจากด้านหน้า ด้านข้างหรือจากด้าน หลัง -เท้าที่เป็นหลักและเท้าที่จะหยุดบอลอยู่ในลักษณะ เหมือนกับการเตะด้วยข้างเท้าด้านใน เท้าที่จะหยุดบอลยื่นไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วผ่อนโดยดึง เท้ากลับเล็กน้อย ก่อนจะสัมผัสและหยุดบอล 3. การหยุดบอลด้วยข้างเท้าด้านนอก -ตามองบอลพร้อมกับหันข้างที่ใช้เป็นเท้าในการรับบอล -เท้าที่ใช้เป็นหลักควรย่อเข่าลงเล็กน้อย -ลักษณะข้างเท้าที่ใช้รับบอลควรผ่อนเท้าตามแรงเข้าหา ของลูกบอลหันข้างเท้าด้านนอกเข้าหา เมื่อบอลสัมผัส เท้า 6


MAGAZINE

เทคนิคการยิงประตู

การยิงประตูด้วยหลังเท้า

การท�ำประตูด้วยลูกโหม่ง

การยิงประตูด้วยหลังเท้า เป็นการยิงประตูที่บอลจะพุ่ง แรงมาก ซึ่งลูกจะไปได้แรงแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อขา ของคนเตะด้วย ถ้ามีการวางเท้าที่ดีขาหลักที่เป็นฐานกับ ขาที่ยิงท�ำงานสอดคล้องกันอย่างดีจะช่วยให้สามารถ ก�ำหนดทิศทางการยิงได้อย่างแม่นย�ำและได้ประตูแน่นอน การยิงในลักษณะนี้สามารถฝึกได้โดยให้บอลเคลื่อนที่ไป ข้างหน้า สายตาคอยมองบอล และเมื่อถึงจังหวะที่จะยิงก็ให้คุณก้าวขาข้างที่ไม่ถนัดไว้ ข้างลูกบอลเพื่อ ใช้เป็นฐานอย่างมั่นคง จากนั้นง้างขาข้างที่ถนัดขึ้นเพื่อ เตรียมตัวจะยิง กางแขนออกเล็กน้อยเพื่อรักษาความ สมดุลของร่างกาย ใช้สายตาเล็งไปที่กลางลูกบอลจากนั้น เหวี่ยงเท้าที่ง้างเข้าไปหาบอลปล่อยให้เท้าแกว่งตามแรงที่ ยิงลูกบอลออกไปอย่าเกร็งตอนยิงเพราะจะท�ำให้ ลูกไม่แรงมากพอ และยังไม่เข้ากรอบอีกด้วย

จังหวังหวะการท�ำประตูโดยการโหม่ง ผู้เล่นจะท�ำได้ นอกจากจะมีทักษะที่ดีแล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็ง แรงอีกด้วย เพื่อที่จะท�ำให้ลูกฟุตบอลที่ออกไปจากศีรษะ ของเรานั้นแรงพอที่จะท�ำ ให้ผู้รักษาประตูรับไม่ทัน ส�ำหรับทักษะการท�ำประตูที่มีโอกาสพอๆกับการเตะเข้า ท�ำประตูก็คือ การโหม่งลูกฟุตบอล จังหวะการโหม่งท�ำประตูนั้นถือว่า เป็นจังหวะที่เฉียบขาด และเป็นจังหวะที่ไวที่สุด เพราะ ว่าการท�ำประตูโดยทั่วไป ผู้รักษาประตูจะสามารถจับ ทิศทางของเท้าของนักกีฬาได้ ซึ่งโอกาสการท�ำประตูก็จะ ลดน้อยลงได้เหมือนกัน การฝึกซ้อมลูกโหม่งโดยทั่วไปนั้น ค่อยข้างที่จะใช้เวลาฝึก พอสมควร เพราว่าการโหม่งลูกฟุตบอล นักเตะจะต้องไม่ หลับตาและนอกจากนั้นจะต้องเกรงส่วนคอเอาไว้ ยื่น ศีรษะออกไปและสิ่งที่จะต้องยื่นออกไปสัมผัสฟุตบอลก็คือ หน้าฝาก การโหม่งที่สมบรูณ์แบบจะต้องมีจังหวะหนึ่งที่ สามารถประแทบบอล ไปข้างหน้า เพียงเท่านี้ลูกฟุตบอลจะแรงเหมือนกับลูกตั้ง เตะเลยก็ว่าได้ และที่ส�ำคัญเลยขอย�้ำว่าห้ามหลับตาโดย เด็จขาด

7


สถานที่ติดต่อ โรงเรียนประชาราษฎร์บ�ำเพ็ญ เลขที่ 500 ซอยประชาราษฎร์บ�ำเพ็ญ 24 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 เบอร์โทรศัพท์ : 0 2277 3353 เบอร์แฟกซ์ : 0 2690 6966

โรงเรียนประชาราษฎร์ 3  
โรงเรียนประชาราษฎร์ 3  
Advertisement