Page 1

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! "#!$%&'()'*!+,-+

!"#$%&'!"!( !"#$%&'&"('%&)!#%*'' ' ' ' ' /"*0#'%*3%1'&"#40##%*'' ' ' /"!-5',&"0#)3'#)4-*#%*'' ' ' %1)#"5%.6'17*!/8&'%#!)19#%*'' $%&*)11%'1%3""&9'9&%(%&'' ' '

'+,-.-/-0&*"1)#.2 '+,-.-/-0&*"1)#.2 '+/-0&*"1)#.2 '+/-0&*"1)#.2 '+/-0&*"1)#.2'

."!'.)1'"11%'#!&)5%*.%&'-3',-.-3&",%&


!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

+, % " * & ) ( ' %& $ # " ! "#!$%&'()'*!+,-+

!"#$%!"!#$%&'(!)'&*'+,--+%!!!&'%'!"!./01-&!21$(!#3+'4&'4

!"#$%&'$%(#)$*+,(#%-%.#/! 0/*.1&%#23#$4-..1&%*133#%56%7$1+3-+1/*8&#$#%2$1%9:;%*-&%3-(%$#33#%-%3,&#3%4,.%<1$=>*% ?1/#&'$.@%A28(&#%),>$/1(-*3*3>.#$#/.#%?)8$/%B+*3$84%#$%.#3%#/%7,*-3-C%,7(#C#(*#%13%CD$#%*14(#3% 4#.%*-/#%4#.*3>.#$#/.#%.1&#/%28$%E1/-+.1&#/@%

Onsdag eftermiddag fik de studerende fra RUC en rundvisning på Danmarks- Medie og Journalisthøjskole, så de kan finde rundt i bunkeren på Panikdagen.

D

e fleste taler om forventningerne til dagen i morgen, mens et par stykker vurderer det amerikanske valg i det dæmpede lys på Restaurant Italia. Her er der fællesspisning for holdet på RUC. ”Vi får heldigvis snakket om en hel masse, der ikke har med Panikdag at gøre,” siger Bjørn Ekstrøm, der er glad for at have nogle at dele dagen med. Han er ikke ked af at skulle hele vejen til Aarhus for at finde sin praktikplads. Sådan er vilkårene nemlig for journalister. De skal være i stand til at navigere i uvante omgivelser. Det giver et godt sammenhold at være af sted som en gruppe. Journaliststuderende Tobias Skanning mener, at netop sammenholdet bliver en fordel for hele holdet på den panikslagne dag.

”Vi gør rigtig meget ud af at hjælpe hinanden på selve dagen,” siger han. De andre studerende er enige og fortæller, at de ansøgere, der får en praktikplads tidligt, hjælper de andre ved telefonerne. Der er kun fire fra holdet, der har en telefonpasser med. På trods af den hyggelige lejrskolestemning, der har hersket hele dagen, glæder Bjørn sig til i morgen. Især til at få afklaret den usikkerhed, der fylder tankerne. Han prøver dog at holde nerverne i ro. ”Jeg har endnu ikke hørt om nogen, der er blevet stiknarkomaner, fordi det ikke lige gik, som de troede på Panikdagen. Hvis jeg tager det med oprejst pande, så går det hele nok,” siger han.

-


!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

+, % " * & ) ( ' %& $ # " ! "#!$%&'()'*!+,-+

!"#$%!"!#$%&'$()!*+$&,-)'.!/0(&!!!

!"#$%&'(%)*+%(',%$-./('/

0)-%)-%'//)%#.1*)%23%4)#)4()-4("&)-)1&)5%&)-%4/61/)-%,'7)(%)8()-%&)1%93%8):-".-%)1% (.1/)%$;%!.1'/&.*)13%<)1%'8=,*)%>?@A4%B,,.1%C',:)-:-.1&(%)-%&)(%7'*('*(%.(%4=-*)%8+-5%.(% #.1%)-%'%4(.1&%(',%.(%,)7)%+$%(',%&)%8+-7)1(1'1*)-5%$-./('/4()&)(%D.-%(',%)13

”D

”Det er godt at udvise initiativ. Men det kan være svært, når der sidder en masse øvede folk, som taler meget indforstået. Meget af det foregår i en jargon eller tone, som kan være svær at afkode for en praktikant”

em, der klarer sig bedst, er dem, som har en vis selvsikkerhed uden at overspille det. Man skal ikke føre sig frem, men man skal udstråle, at man tror på, hvad man selv siger. Og man skal være engageret i det, der foregår,” siger Allan Silberbrandt, der er studievært på TV2 News. Men det kan være svært at gå fra studerende til færdigstøbt TV-journalist. Især når det gælder så stor en arbejdsplads som TV2. Antallet af erfarne journalister betyder, at der er mindre plads at boltre sig på for praktikanterne, når de skal ud og producere. Allan Silberbrandt oplever også, at blot det at forstå, hvad der bliver sagt, kan være et problem for praktikanterne.

”Det er godt at udvise initiativ, men det kan være svært, når der sidder en masse øvede folk, som taler meget indforstået. Meget af det foregår i en jargon eller tone, som kan være svær at afkode for en praktikant”

Med forståelsesproblemer kan det være svært at forestille sig, at der overhovedet bliver lyttet til praktikantens ideer. Nytter det så at tvinge sig selv til at ryste ideer ud af ærmet? ”Det dummeste, man kan gøre, er at trække sig tilbage. Det kan godt være, at de øvede tager de bedste opgaver, men i løbet af kort tid, så tænker folk ikke over, at man er praktikant. Så er man en del af arbejdsstyrken på lige fod med de andre.”, siger Allan Silberbrandt.

!"#$%!"!1$'')!2$(()3.)!!!&'%'!"!4%5$670'0!7%,!8,9+,!:,%%,$(

>',%!.1'/&.*%#)&%'4%'%#.7)1 !.",.%E.--.'1%4$',,)&)%D=F(%4$',5%&.%D"1%'%9GG9%D.7&)%4'1%!.1'/&.*3%C(-.()*')1%7.-%/,.-H% !-./('/$,.&4)1%4/",,)%D)&&)%>?%B7'4)1%'%9@%#;1)&)-5%+*%&)(%4(+&%'//)%(',%&'4/"44'+13

P

aula Larrain blev kaldt til samtale på DR B&U og tilbudt praktikplads på Radio Danmark, som dengang sendte radio til danskere i udlandet. Men hun takkede pænt nej tak til dem begge, for hendes plan var klar: Hun ville bare på TV Avisen! Men selv om Paula Larrain var målrettet, var vejen til TV Avisen ikke let. Hun blev nemlig ikke kaldt til samtale i første runde. ”Jeg blev dødeligt fornærmet, for jeg havde jo en uovertruffen selvtillid dengang. Jeg kunne slet ikke forstå, at jeg ikke blev kaldt til samtale,” siger hun med smil i stemmen. Men det slog ikke Paula Larrain ud. Da fornærmelsen havde lagt sig, tog hun sagen i egen hånd. Hun ringede til TV Avisen og forklarede lige ud, at hun ville have en praktikplads hos dem, og nu havde hun sagt nej til to andre, fordi hun satsede alt på TV Avisen. Det skaffede hende en samtale. Paula Larrain fik praktikpladsen, som dengang var kombineret med Mellemfolkeligt Samvirkes udlandsblad Kontakt. Paula Larrain tog sagen i egen hånd på sin panikdag, og endte drømmepraktikpladsen Hun er ikke i tvivl om, at man skal gå 100 procent efter det, man gerne vil have. Hun mener ikke, at man bør lade sig gå på af, at drømmestedet ikke ringer – så må man ”slå i bordet”, som hun siger. Paula Larrains Et godt råd Panikdagen er en dag, hvor de journaliststuderende mærker et budskab er klart. ”Du skal bare tro på dig selv!” stort pres. ”Det var bare det helt rigtige match,” siger hun

”Men det må man bare lære at håndtere, for når du kommer ud i den virkelige verden, kommer du til at opleve meget mere pres,” siger Paula Larrain.

2


!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! # " ! "#!$%&'()'*!+,-+

!"#$%!"!#$%&'$(!)*+,-.!/$01*(23!!&'%'!"!4$5'+!62%&!7'88'$9(!

!"#$%&'%#(")&#'&*$%+,#$(-%.&./)-.. 0$%+,#$(-%&.,$1-)&.2-#+(-&$)34'5-)&6(&76)489-/&*'5.:&!/)-..-,.*-)/&;9$)%-&<67/-(")#&(+2-)& /+*.&/+5=&426)#$%&3$%&'%#(")&./)-..&*"&#-%&4-,/+.,-&#$(:

J

ournaliststuderende fra SDU, DMJX og RUC står torsdag formiddag klar med telefoner og krydsede fingre, når praktikpladserne skal fordeles. Hvert sekund kan førsteprioriteten ringe, og det er et spørgsmål om tid, før der er udsolgt hos de populære praktiksteder.

Skærpede sanser kan gøre, at man får mere mod og på den måde kan levere et bedre indtryk af sig selv til de eftertragtede praktiksteder. I den anden grøft kan stressen dog fylde for meget og ikke mindst hæmme ens evne til at fokusere. Følelsen af stress er for mange ubehagelig, men panikdagen er ikke nødvendigvis lig med akut stress.

Frygten, for at måtte nøjes, gør, at kroppen kommer over i en slags flugtrespons. Stresshormoner – blandt andet adrenalin – bliver pumpet ud i kroppen, blodtrykket og pulsen stiger, og blodet bliver ført til musklerne i stedet for tarmene.

Åndedrætsøvelser og fysisk aktivitet

Beroligende medicin er ikke vejen frem, hvis man vil levere et godt indtryk. Bjarne Toftegårds bedste råd er derimod at brænde stresshormonerne af med fysisk aktivitet. Derudover anbefaler han også en simpel åndedrætsøvelse.

”Vores krop bliver forberedt til at kæmpe eller flygte, som var det en livstruende situation,” siger Bjarne Toftegård

En vej mellem to grøfter

”Man trækker langsomt vejret ind, mens man tæller til 8, holder vejret mens man tæller til 4 og puster til sidst ud, mens man igen tæller til 4”

Flugtinstinktet hedder i folkemunde akut stress og er slet ikke skadeligt. Stress er kun skadelig, hvis den er langvarig. Faktisk kan det være til gavn med en smule adrenalin i kroppen.

Øvelsen gentages 10 gange, og herefter burde kroppen være i nogenlunde ro.

”Der er en grøft på begge sider af vejen, og er man midt på vejen, bliver sanserne skærpet,” siger han.

3


!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

% $ # " ! "#!$%&'()'*!+,-+

!"#$%!"!#$%&'()*!+(*,!!!&'%'!"!-(*!.**!#&'(/%*)/*)

!"#$%&'()#(*%'+,-**+',+ ./&#0+#123&"%'(,*,*30+&+"0+#*%'+&#24#+"#5%"(60%)7#+&#0+*#-&)+&'()*#2)# 30+"#$2&"3$*()+#8+)&3"0+',+&7#4+"+&#8/0+#,5&2)$2&,6+&#9(:;%+'#!1,*&35# 2)#5&%6*(6<+1'+0+&#=(%#>-&(")#5/#?9@AB#

()*%+,(-".."/-(0*12#3(-456.7"-$0/'75'/$#"/-)2+,*".-89$%/:0-"/-;"%-.*17%-5/*-.27"7<.;27%=-,>2.#"-*5-'/;"1"-?*1-2-.6@"%-*5-;*7"1-5'#:$"/"/-0AB

P

raktikansøgende Viktor Reddersen er sikker i sin italesættelse af den såkaldte Store Matchdag. ”Jeg kalder den Panikdag.” Et ordvalg som ifølge Pia Færing er drønuretfærdigt. Hun mener, at betegnelsen er for kortsigtet.

Pia Færing påpeger, at det videre giver anledning til at tale om vindere i praktikkampen. Denne italesættelse beskriver ikke bare panik, den skaber panik, hvilket bestemt ikke er interessen.

”Der er måske tale om to timers panik på dagen, mens der på lang sigt er tale om et match, hvor praktikanter ofte får deres ønskede praktikpladser,” siger praktikvejlederen.

Ifølge Viktor Reddersen kan der dog være en mening med alligevel at skabe lidt panik på dagen. Han er af den opfattelse, at det giver praktikstederne mulighed for at vælge de praktikanter, der bedst kan arbejde under pres.

Sprogbruget skaber panik

Store Matchdag er passende

Ligeledes mener Michael Ejstrup, at begrebet Panikdag ikke er så tro mod virkeligheden, som det kunne være. Ordets associationer er ubehagelige.

Den eneste interesse, Michael Ejstrup mener, der kan være i at bruge et ord som Panikdag, er at skabe sensation. En sensation som udtrykket Store Matchdag ikke ligefrem giver anledning til. Alligevel er han og Pia Færing enige om, at Store Matchdag er en passende titel til praktikdagen.

”Begrebet panik rammesætter en verden med noget farligt, hvor vi mister overblik og derfor handler irrationelt,” siger han. Sådan er panikdagen ikke nødvendigvis, og derfor er der ingen rimelig grund til tilnavnet, ifølge sprogforskeren.

”Der er tale om et neutralt ordvalg. Det handler om, at vi skal finde en praktikant og et praktiksted, der er gode sammen. Vi går efter et match,” siger Michael Ejstrup.

&


!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! $ # " ! "#!$%&'()'*!+,-+

!"#$%!"!#$%&'()!*')+!!!&'%'!"!,'-.(/!0')-123

!"#$%&&'('#)%*'+#,'+'#'-(#".)%-(#/+( 0/+"+1""'+-'#23#2+45"%567',,')%('+-'#'+#'-#,3('#4"#4()5%&&'#)%*#8+4#,1-*('-# 239#:%+5)/,6'('+-'#54-#*'-5'-('#,.&%*'#2+45"%54-"',-'+;#,'-#('"#'+#%55'#+'-# %('-"%<54"%/-9#=%&&'('+-'#54-#-',&%*#$3('#>1+'#'-#8/+('&#/*#'-#.&',2'9

D

et er en kunst at lave det gode portræt. Praktikansøgernes billeder er vidt forskellige; Nogle portrætter er tydeligt iscenesatte, mens andre minder mere om skolefotos af grundskoletypen. Graden af selviscenesættelse varierer meget fra person til person. Selvom det gælder om at skille sig ud i mængden, kan billederne både være en fordel, men også stå i vejen for drømmepraktikpladsen. Først og fremmest fungerer portrætterne som en måde at identificere praktikansøgere på, men ifølge Søren Pagter, der er leder af fotojournalistuddannelsen på DMJX, handler det også i høj grad om, hvor imødekommende man fremstår. ”Portrætterne er ikke så vigtige – medmindre man søger indenfor TV. Det er mest en måde at identificere dem, der har været til Åbent Hus,” siger Søren Pagter, og tilføjer, at portrætterne også kan være med til at fortælle, hvorvidt ansøgerne passer ind på bestemte medier.

”Kasper er en lidt mere skæv indie-type, og jeg ved, hvad han laver og kan. Så selvom vi tog sådan nogle fashion-agtige billeder, gjorde hans stil, at det ikke gik hen og blev alt for Euroman,” siger Mathias Bohn.

”Portrætter taget med Hipstamatic, eller i en skov i modlys med lav blænde, fungerer ikke hos et nyhedsmedie. Det virker ikke seriøst,” siger Søren Pagter.

At hans portrætter fik mere kant, gav pote, da han som den eneste fra DMJX fik praktikplads hos DR Nyheder. Men jævnførende Søren Pagters udtalelser, er det altså ikke sikkert, at resultatet havde været lige så positivt, hvis han for eksempel havde søgt hos Information. Hvis selvfremstillingen skal være vellykket, må man afstemme portrætstil med forventningerne hos de medier, man søger hos.

Praktikansøger Mathias Bohns portrætter er tydeligt iscenesatte, og han er ikke bange for at indrømme det. Valget af fotojournaliststuderende Kasper Palsnov som hans fotograf var dog ikke tilfældigt. !"#$%!"!4/(5'!6278(9''/+!:&/$-8$'1-(1!!!

0+45"%567',,')%('+-')#.$+.*'&%*'#$/-.)%-8/ ?>%)#2+45"%52&4()'-#23#(+@,,','(%'"# )54&#$&%>'#"%&#>%+5'&%*6'(;#64-(&'+#('"#/,#4"# )5%&&'#)%*#.(9#A'"#'+#%#6>'+"#84&(#'-#"'-('-);# ('+#2+1*'+#'8"'+3+'")#2+45"%567',,')%('+9####### B*#6'+#*1&('+#4&&'#5-'$9

Her er fem bud på årets skæveste bonusinfo: Jonas Skov Nielsen: ”Jeg har været alt fra blomsterindpakker til trækkerdreng på den lokale rideskole” Jacob Engelst Nørgaard: ”Har investeret i en adelig titel som ”Lord of Sealand” gennem eBay”

Det vrimler med dybsindige tanker og højtflyvende holdninger på årets praktikhjemmesider. Og så er der alt det andet. De små anekdoter om dengang lysene i lagkagen viste 10, og gaven var et lokumsbræt af træ. Om at elske at synge, men lyde forfærdelig og om glæden ved at bage Othellolagkager. Der er mange måder at skille sig ud på, og årets praktikanter er ingen undtagelse. Hver især har de fremhævet personlige detaljer, der får smilebåndet til at løfte sig et par centimeter, og som måske er den sidste afgørende brik i kampen om drømmepraktikpladsen.

Jens From Lyng: ”Jeg prøvede i en periode at slippe for madindkøb ved at tage en lur, hver gang jeg blev sulten” Johanne Rytter Hansen: ”Jeg har haft mine egne kælegæs, der alle hed Peter” Rene Lyng Ryom: ”Jeg har været til frisør to gange – ellers klipper min mor mig”

$


!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

$ ! # " ! "#!$%&'()'*!+,-+

!"#$%!"!#$%&'()!*+()+,-!.$()/(,!!!&'%'!"!0&12'/!32$)!456(,/(,

!"#$%&'()"*)#$+"*#,#(-",..)"/#/01"*

2,'.)#3-14-""#/0,'')5#6'-*)',60#7(#/74#0)')87"(-//)5#0,'#9-",.*-6)"#:# 76/+#/)';74#$1"#,..)#/)';#8+5#"76)0#1*#-8#*)0<

”J

eg synes, at skolen er sådan et sted, hvor alle hjælper hinanden. Panikdagen har utrolig stor betydning for 3. semester-eleverne, og jeg synes, at man har lidt pligt til at hjælpe,” siger Silke og fortsætter: ”Man vil jo også gerne have hjælp, når det bliver ens egen tur.” Silke, der går på 1. semester på journalistuddannelsen på DMJX, skal være telefonpasser for Julie Beck Thornberg på dette års Panikdag. De er gamle kolleger, men snakker ikke sammen til daglig. Alligevel er Silkes dag helliget at besvare telefonopkald, når praktikstederne ringer efter Julie. Og det er på trods af, at hun ikke ser de store fordele ved at være telefonpasser: ”Selvfølgelig får jeg lov til at se, hvordan det foregår, og det kan vel umuligt være en negativ ting. Men nej, ellers får man ikke det store ud af det udover at hjælpe hende.” Silke har tidligere arbejdet som receptionist på et dagblad, og selvom hun godt ved, at dagen i dag bliver mere hektisk end de fleste, føler hun sig godt klædt på til at hjælpe Julie. Hun har også gjort sig sine tanker om, hvad der kræves af hende i dag: ”Man skal lige kunne bevare overblikket, for jeg går ud fra, at alle 3. semestrene er helt oppe at køre. Jeg tror ikke, at det hedder Panikdag for ingenting. Og så skal man ikke lade sig påvirke følelsesmæssigt af det, for jeg tror, de har nerverne rimelig meget uden på tøjet i forvejen. Så nytter det ikke, hvis man selv panikker.” Som tak for hjælpen er telefonpasserne inviteret med til fest på G-bar om aftenen, men Silke regner ikke med at deltage: ”Nej, det er jo deres dag. Det er jo noget af den allersidste tid, de har her. Så det tror jeg ikke, at jeg skal.”

Silke Baumann er spændt på at se, om Panikdagen er lige så panisk, som rygtet siger.

%


!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

& $ # " ! "#!$%&'()'*!+,-+

!"#$%!"!#$%$!&$'()*+,!&$,-(,!!!&'%'!"!./*0$-!1023!45+(,-(,

!"#$"%#&'"(%)*+%,-"*. /01%,&-.)*.,+-(2$&3%/45%,&-.)*.-"26#$&$3%/1%-"26#$&$%*%78$&2.'(3%!96+#$% ,&-.)*.8$:+$($&%,;%<-"=-&.2%>$(*$?%7#%@7'&"-+*2)A6:2.7+$B%C*-%DE&*"#B%$&% 9&F#)$"%'G$#&'"($)3%H++$B%($&%8*+%A-8$%$"%,&-.)*.,+-(2B%9;&%$"%,&-.)*.,+-(23%

P

anikdagen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er berømt og berygtet. Nok mest det sidste. Det er dagen, hvor både SDU, RUC og DMJX samles for at finde en god praktikplads. Nogle bliver lykkelige, andre skuffede. Med mor og far, telefonpassere og masser af nervøse blikke rettet mod uret. Klokken 9.30 klinger lyden af kaos mellem de grå betonmure. Det er klimaks på halvandet års knoklen og et skridt tættere på drømmen. Skolen summer, og snakken svirrer. Men der er ingen grund til frygt, ifølge Pia Færing, praktikvejleder på DMJX. ”Alle, der vil have en praktikplads, får en. Jeg har endnu ikke oplevet, at der i februar er ansøgere, der ikke har en plads,” siger hun. Antallet af praktiksteder er udtryk for tilbuddet på skæringsdagen, men der kan sagtens opslåes flere praktikpladser hen ad vejen. ”Det kan godt være, at for eksempel Politiken opretter en ekstra plads i december,” forklarer hun. Det er faktisk ikke alle 215 praktikpladser, der bliver taget på Panikdagen. ”Jeg gætter på, at 193 ansøgere har pladser på torsdag. Ja, jeg vil Der er ingen grund til stress på Panikdagen, ifølge Pia Færing. næsten vædde på det,” siger hun. Ordet ”Panikdag” har måske alligevel sin berettigelse. For En del praktiksteder får ikke nogen praktikanter. Det har også betydet, at flere selvom målet med praktikansøgning er at få en plads, føler praktiksteder har valgt at afbryde samarbejdet med journalistuddannelserne. Det mange studerende, at det er vigtigere at få pladsen. Men hvis tyder på, at de ansøgere, der ikke får en plads, selv fravælger flere steder. ansøgerne virkelig vil, skal de nok få en praktikplads. !"#$%!"!&$,,(!#6,7!!!&'%'!"!./*0$-!1023!45+(,-(,

I*2)7&*$"%7=%I7&"$)

% $ # " !

I7&"$)%+F($&%.+3%J3K5%7#%G+E2$&%C-"*.(-#$"%*%#-"#3%L;(-"%A-&%($)%-+)*(%8E&$)3%M++$&%A-&%($)N%

Klokken nærmer sig 9.30, hvor det berygtede horn lyder i Bunkeren

D

et sker i Vandrehallen mellem Frøberts Auditorium og 200-gangen. Klokken 9.30 stryger den skingre lyd fra hornet ned ad gangene i den kolde bunker. Der bliver liv, og inden for få timer er omkring 200 journaliststuderendes nærmeste fremtid bestemt.

Men pludselig var det nødvendigt at markere, hvornår starten skulle gå. Uden hornet gik det hurtigt galt, fordi alle mente, at deres ur gik mere rigtigt end andres. Det blev til et kaos, hvor praktikstederne ringede, når de troede, tiden var inde, mens andre ventede og kom bagefter.

Men det har ikke altid været sådan. Traditionen har faktisk ikke mere end tre år på bagen. I 2009 blev læsevinduet indført, hvilket er den tid mellem klokken 8.00 og 9.30, hvor praktikstederne læser de studerendes ansøgninger igennem og beslutter sig.

”Der gik straks kage i det. Vi blev nødt til at gøre det til et kollektivt anliggende,” siger Pia Færing.

”Hornet kom ikke engang med det første halve år. Der insisterede jeg på, at folk kunne klokken,” siger praktikvejleder, Pia Færing.

'

Og derfor kom hornet til. Pia Færing har blæst i hovedhornet alle tre år, men der findes faktisk syv horn i alt. Der er fem horn på skolen, et på DR og et på TV2. Starten går, når Pia blæser.


!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

% $ # " ! "#!$%&'()'*!+,-+

!"#$%!"!#$%&'!()*+''!,-./-&.-'!!!&'%'!"!0+./-&!1+)

!"#$%&%'("")*)+),%*-".)/%,)/0)/,) 10#%2#3('4),%)/%56%-*3&$%)78)/%*/9..)5/#38&348)*)8:% ($%;-,%;#/%$+(/8:%#"8%;0#*%;-,%3#,%7(/%#8%$9/)%4&$%3"#/<

=2

)$%;#/%4(0)8%#*%;)"0)*)%8&":=%4&$)/%10#% 2#3('4),:%.),4%;-,%4>88)/%8>,*)/,)%&% ),%#7%*)%;+)..)'#$8)%'("")/<%% ?)/%)/%@#,&3*#$%56%?#,.#/34%A)*&)B%($% 2(-/,#"&48;9+43(")<%?#$),%#"")%7/C$8)/<% D(..)/%.#,%&,*%&%0#/.),%)"")/%-*%&%3-"*),<% E#$)/48%&%43("),4%3#,8&,)%4&**)/%FGB6/&$)% 10#%2#3('4),%56%),%'"6%48("%($%)/%0)*%#8% 7(/')/)*)%.(/$),.#*),<%H-,%)/%,)/094:% .),%4C,)4:%#8%5#,&33),%)/%0)"')$/-,*)8<% =?)8%)/%"&*8%"&$)4(.%/-,*'("*%&%7("3)43("),<% A#,%)/%'#,$)%7(/%#8%'"&0)%0#"$8%8&"%4&*48:=%4&$)/% ;-,<%% @6%;),*)4%9,43)"&48)%486/%1-/(.#,:%?!E%I% J*%($%!)%($%?#$'"#*),)4%E-/)#-<%H-,%0&"% $)/,)%43/&0)%.#$#4&,+(-/,#"&48&3%($%"#,$)% #/8&3")/<%?)8%)/%*($%&33)%,)..)%48)*)/%#8% 3(..)%&,*:%*#%*)%#"")%;#/%.#,$)%#,49$)/)% ($%3-,%K,%5"#*4< L(/%#8%'"&0)%3"#/%8&"%*#$),%;#/%;-,%0>/)8%.)*% 56%/-,*0&4,&,$%4#..),%.)*%7("3%7/#%!?J%($% MJN< =2)$%0#/%.)*%56%/-,*0&4,&,$%7(/%#8%3(..)% #7%.)*%*)8%;0)/*#$4'&"")*):%+)$%;#/%#7%43("),% ($%7(/%#8%76%)8%.)/)%5/#38&3.>44&$8%4C,%56% *),:=%4&$)/%;-,< 1,%#,*),%8&,$%10#%2#3('4),%;#/%$+(/8:%7(/%#8% 76%4&,*)8%&%/(%79/%*),%48(/)%*#$:%)/%#8%'#$)% '("")/< =O8%4"6%),%*)+%(5%($%'#$)%;#/%#"8&*%0&/3)8% #748/)44),*)%56%.&$:%($%46%)/%*-78),%#7% 7/&43'#$8)%'("")/%+(%*-78),%#7%(0)/43-*:=% 4.&")/%10#< H-,%;#/%4#..),%.)*%#,*/)%5/#38&349$),*)% (5/)88)8%),%7#P)'((3B4&*):%;0(/%*)%3#,%*)")% 8&54%($%8/&P34<%H)/%;#/%7("3%($46%"#$8%,(8)/%-*% 8&"%*)%7(/43)""&$)%5/#38&348)*)/:%.),%*)8%79")/% 10#%2#3('4),%&33)%)/%,9*0),*&$8< =A#,%3#,%4)"079"$)"&$%$(*8%;#0)%),%.#44)% ,(8)/%.)*:%.),%;0&4%'#/)%3).&),%)/%*)/:%3#,% *)8%&33)%'"&0)%#,*)8%),*%),%$(*%4#.8#"):=% 4&$)/%;-,< E("")/,)%)/%)78)/;6,*),%45&48:%($%*)/%$6/% &33)%"#,$%8&*:%79/%86$);(/,)8%"C*)/%($%10#:% 7(/;6'),8"&$:%76/%4&,%*/9..)5"#*4<% @#,&3#0&4),%79"$)/%10#4%+#$8<

&


!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

% $ # " ! "#!$%&'()'*!+,-+

!"#$%!"!#$%&'(!)*(+,-,(!!&'%'!"!.'%-&'(,!/+'&0!123&

!"#$$%&'()*'!+, -.'/%&&%01%"'%"'0()/*%('0#//%&'&%2%&'34"'2%&'5"%2%'("#$$%6'7%('%"'$#&)12#8'$9'!+,6'

D

e står i en stor klump formet som en halvcirkel. En skøn blanding af studerende fra SDU, RUC og DMJX. Og alle telefonpasserne. Som superhelte med deres sidekick, parate til aktion. Klokken nærmer sig halv ti, hvor repræsentanter fra de forskellige TV2-medier må komme ned og kapre deres særligt udvalgte.

Midt for trappen står Tina Valentin Bitsch fra SDU. Blikket er fast rettet op mod 1. salen, og drømmen om en praktikplads ved TV2 Nyheder lever stadig. ”Det skal meget gerne være tv, men ellers kunne det også blive Aarhus Stiftstidende,” siger hun. Oven for de skæbnesvangre trin har der samlet sig en skare af velklædte mænd og enkelte kvinder, der lader blikkene glide hen over de håbefulde ansøgere. Nogle har allerede fået øjenkontakt med den, de vil have, andre kigger søgende rundt i flokken. Der går ti minutter, så Helt ude i siden, lidt bag ved trappen, står Søren Riisøe Hansen. begynder de første at komme Han vil helst på TV2 Fyn eller TV2 ned igen. En af dem er Tina Valentin Bitsc. Smilet fylder Syd. Men hvis DR ringer, smider han alt, hvad han har i hænderne. hele hovedet. Hun skal til TV2 Han skifter vægten fra fod til fod og Nyheder. ser lidt rundt på de andre. ”Du fatter ikke, hvor hårdt det var at stå hernede og vente,” Klokken er halv ti, og en skarp ringen fylder i et par sekunder det siger hun med et lettelsens suk. hele. Nu kommer flokken af tv-folk Nu skal der ringes hjem med farende ned ad trappen og ind midt de gode nyheder. i den håbefulde vrimmel. De fleste Søren Riisøe Hansen er gået har allerede udset sig den eneste ene, og ansøgere bliver gennet op op for at banke på, men efter ad trappen enten i små flokke eller 20 minutter vender han tilbage enkeltvis med en arm om skulderen. til forhallen med uforrettet sag. Nu skal han over på Det hele tager ikke mere end et halvt minut, og flokken er reduceret Journalisthøjskolen og banke til under halvdelen. Nogle af dem, på hos nogle af aviserne. der står tilbage, fifler travlt med ”Så må vi se, hvad der sker,” deres telefon, mens andre står helt siger han og stiller sig op i køen stille og kigger op. til en taxa. Tina Valentin Bitsc er forsvundet Billedtekst til artikel: op på 1. salen. Hun var en af dem, der blev ført op alene. Søren Riisøe Tina Valentin Bitsch fik Hansen står stadig tilbage. det, hun drømte om: En praktikplads ved TV2 ”Jeg giver det lige fem minutter, Nyhederne. så går jeg op og banker på nogle steder,” siger han.

Der er repræsentanter fra alle afdelinger i TV2, der skal bruge praktikanter. I alt 23 pladser skal besættes.

Billedtekster til fotoserie fra TV2: Der er repræsentanter fra alle de afdelinger i TV2, der skal bruge praktikanter. I alt 23 pladser skal besættes. Udvælgelsen tager kun få sekunder. De fleste repræsentanter har udvalgt dem, de vil snakke med, på forhånd, som de vil snakke med. Telefonerne er konstant i gang. Især dem, der er tilbage efter den første udvælgelse, bruger dem flittigt. Der er stor glæde, når drømmen går i opfyldelse. De første fik deres pladser allerede efter ti minutter.

"


!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! $ # " ! "#!$%&'()'*!+,-+

!"#$%!"!#$%&'(!)*+,-..'%!/*0.$(&$!!!&'%'!"!10*,.(!2,3+!45'&(&$(&$

!"#$%&'()&*+&,#(-'()%./+*+ 0+-&+)&*"1+#2&34()&5+,-&#+1/+&6/$4+)&6$*-&#+*7&0"1+#2&34()&5+,-&-8)+)&-)$//+)&9&+#-+#& "'&1/.*+&+//+)&"'&,()17&!"#$%*"1+#&:8&0;<=&$#*6>*+)&-$/&,-)+,,&(1&#()*%()+"#,%+& -$/,-"#*+7&;+#&34"*&+)&+1+#-/$1&6"11)?#*+#&'()&*+##+&:"#$%%+#,&3@A6()1B

I

kke engang Fru Panikdag, Pia Færing, kan svare på, hvornår konceptet blev introduceret for de danske journaliststuderende. Hun ved blot, at den er skabt af konkurrence. ”I min tid skulle man bare sende en ansøgning til de medier, man ønskede at komme i praktik hos og så vente et par uger på svar, mens man fortsatte den almindelige undervisning,” siger den erfarne praktikkoordinator, da hun forklarer forskellen på før og nu.

og penge. I dag kommer medierne til de studerende, så de kan få lov at kæmpe om praktikansøgernes gunst.

”Panikken opstår, fordi begge parter vil have det, de ønsker. Men det kan alle ikke få. Når dagen er omme har 70% fået en af de praktikpladser, de har søgt. Og jeg kender ingen større succesrate”

Men medier er snedige og i takt med faget og teknologiens udvikling og den øgede konkurrence, blev de klar over, at tid er værdifuld. Ifølge Pia Færing startede de med at lure ved postkasserne og opsnappe de studerendes ansøgninger, inden de blev overladt i Post Danmarks tålmodige varetægt, og siden da er det gået slag i slag. Langsomt opstod et koncept, hvor man både som medie og studerende sparede tid

Læsevindue og tågehorn I 2010 lavede man nogle tiltag, som bevirkede, at Panikdagen blev, som vi kender den i dag. Man skabte ”læsevinduet”, der skærpede reglerne for, hvornår man måtte kalde sine kandidater til samtale. I tidsrummet 8-9.30 skal man nu som medie læse de tilsendte ansøgninger, og man må ikke kalde de studerende til samtale, før Færing har udløst et øresønderrivende gassignal fra et tågehorn.

%!

Panikskabende? Det vil nogen mene. Men formålet er såmænd meget simpelt: Hun skal kunne lave et signal, alle kan høre. I hendes øjne er det ikke skolens fastsatte rammer, der giver stress, men derimod de studerende selv. Snotforkælede unge mennesker ”Panikken opstår, fordi begge parter vil have det, de ønsker. Men det kan alle ikke få. Når dagen er omme har 70% fået en af de praktikpladser, de har søgt. Og jeg kender ingen større succesrate,” siger Pia Færing med overbevisning i stemmen. Hun mener, at panikdagen i sin nuværende form er den bedst opnåelige, når nu ikke alle interesser kan tilgodeses 100% og sender en lettere spydig bemærkning til de studerendes høje krav til praktikpladsen. ”De studerende opfører sig som snotforkælede unge mennesker, der siger: Hvorfor kan jeg ikke få det, jeg vil ha’?! Men i dag er alle glade for panikdagen, fordi ingen har et bedre forslag”.


!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

' & # " ! "#!$%&'()'*!+,-+

!"#$%!"!#$%&'()*!+(*,!!!&'%'!"!-$)./!0)1*,!2$/3.//*)

!"#$%%&#'(&)*)+,*-.

/&)*01#*&2*,&))&)*31)4+1'*5+''+267*%&#*1,,&#&%&*",8*98.:*;<%)<6*&)*<="1,%*>#1*%&2* =<=?,$#&*=#1")+"=,1%'*/@*-.8*/&*"?22&*6<%)*,+%&*412'*A('"&*')&;;&8

T

rods søvnmangel og ubehagelige drømme om Store Matchdag havde Mathias ikke mistet troen på at få én af sine populære prioriteter. Han havde en god mavefornemmelse, men var bestemt ikke uden konkurrenter. ”Jeg vil ikke kalde mig selv kræsen. Jeg er bare målrettet,” siger P3praktikant Mathias, der kun havde søgt fire eftertragtede praktikpladser. Hvis han ikke havde fået en praktikplads hos Politiken, DR Nyheder, DR P1 Klubværelset /DR Kultur eller DR P3, var han utvivlsomt gået på orlov. Orloven blev dog ikke aktuel. Mathias løb, foran 19 andre ansøgere, med P3s eneste praktikplads.

Et andet stort plus ved radio er, ifølge P3-praktikanten, at man bedømmer folk på stemmen og ikke på deres udseende.

Klar på P3

Nu står Mathias Wissing overfor en større omvæltning. Han er mere end klar på 18 måneders praktik på et medie, der leverer underholdningsradio. Den geografisk omvæltning, praktikpladsen hos P3 kræver, er han også forberedt på. Den er planlagt.

”Har du taget P3-stillingen?” var spørgsmålet, han blev mødt med af de øvrige ansøgere.

”Jeg havde faktisk kun søgt praktikpladser i København. Jeg vil gerne prøve noget nyt,” siger Mathias Wissing.

Smag for radio

Mathias er skræddersyet til P3. Hans interesse for radio er åbenlys. I bagagen har han erfaring som radiovært på Besætningen og på Aarhus Studenterradio. Hans store entusiasme kom ikke mindst til udtryk, da han på 2. semester var med til at stifte radioen Piradio.

”P3 er skræddersyet til mig, og jeg er skræddersyet til P3. Vice versa”

”Radiomediet er ærligt. Det er levende og ikke til at kontrollere,” siger han om sin interesse for taleradio.

''

Nu må tiden vise om det københavnske vil sætte sit præg på Mathias, eller om hans gode jyske stemme vil bestå. Præcis som P3 kan lide den.


!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

( " # ' & "#!$%&'()'*!+,-+

!"#$%!"!#$%&'()!*+()+,-!.$()/(,!0!1+)$(!#()2''3-!45$-6!!!&'%'!"!*'7$-!8$))$'5/

!"#$%&$#'%(")%&*)+,)-./(0(")1#*2%)!"#!$%"&%'()*##!$ +,'(--,%./0%122!$3%"$,%45+%!$%!)%,"%6!%378%*68,-2#!%#(-%94%:7;!6!$<% =*)%#>%'()*##!$%!"#!$%;>$)!#%-/6?%3@$!8%;*)%*)6!$<

345(67*0()#'892("()/:5(")8&2):;<)

S

pændingen er på sit højeste i DR’s indgangshal. De 40-50 studerende står i en klynge, og en nervøs summen lyder blandt dem. Syv mand fra nyhedsredaktionen står klar og udser sig deres prioriteter. Da hornet lyder, springer de straks over til klyngen af studerende og hiver de syv udvalgte med til samtalerummet. Her hersker ingen betænkningstid. Folk bliver med det samme bedt om at skrive under på kontrakten, som Sandy French lægger foran dem. Ingen tøver. For de fleste er det drømmepladsen, der er inden for rækkevidde. Efter få minutter kan de første juble over at have fået topprioriteten hos DR-Nyheder. Store smil breder sig, og armene hæves højt over hovederne. ”Jeg er sindssygt glad, jeg er så lettet. Jeg havde frygtet den her dag,” siger Camilla Høj Eggers fra RUC, der en af de syv udvalgte.

”DR-nyheder var min førsteprioritet, og dem har jeg sgu kæmpet for at få”. Camilla har forberedt sig grundigt og har ikke været i tvivl om, hvad hun vil. ”Jeg har lavet en hjemmeside, der var målrettet på tv og radio. Jeg har gjort opmærksom på, at jeg overhovedet ikke gider at skrive, og jeg har været i universitetspraktik på Deadline i et halvt år” Panikken nåede slet ikke at ramme hende, da lyden af hornet fik det til at gibbe i de fleste. ”De nåede ikke engang at ringe, de kom bare ned og hev mig ud af flokken. Det var for fedt!” Camilla Høj Eggers har en klar plan for, hvad resten af dagen skal bruges på: ”Det skal fejres med øl.”

()"*+,-.+'/%"+#'0%-#%120$".+23+4"0+5"*+,-.+4"6+7215"+%-*"%+8.211".+9:3+$:+5"*+#;00"+$#211"+42*+126%+;63(+$2*".+ <-4211-+=>5+?**".$3+6".+@#+$20+6.>44"91-6$+9:+ABC0D,"6".E

!(


!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

' ' # & ! "#!$%&'()'*!+,-+

!"#$%!"!#$%&'(!)*(+,-,(!!!&'%'!"!.'%-&'(,!/+'&0!123&

!"#$%&#'($#%)*+%,-.%)/,-0-#! !"#$%&'"$&($)&$*+,$-./'$01/$20&+1*$3"4/5+$6"/"$0"'*7'$1)$)1("$ "'#$#"$6"*)"$18$*4'"$+"#*)5#"/"'#"9$',/$01'$*%1:$;:1':<(("$*4'$)4#=$ >"/+"#$&(*,$;/1%)4%%"'=

T

homas Veirum ser rigtig godt tilfreds ud, som han sidder i Kantinen med et stort smil på. Panikdagen varede i hans tilfælde kun 30 sekunder, fra hornet lød. Så ringede telefonen, og pladsen var hjemme.

Thomas Veirum havde aftalt med sig selv, at lige meget hvem af de to, der ringede, ville han skrive under. Da han havde sat sin underskrift, ringede også 3F og var meget interesserede. Men det er nok meget godt, at det er endt, som det er, vurderer han.

”Men 30 sekunder kan godt nok føles som rigtig lang tid. Det var ikke sjovt,” siger han.

”Jeg tror, det her er det bedste for min familie. Det er jo i pendlerafstand. Så jeg er helt vildt glad!” Thomas Veirum er endnu ikke helt sikker på, hvordan praktikpladsen skal fejres. Men børnene bliver passet, så der er muligheder.

At Thomas Veirum har to små børn har ikke haft direkte indflydelse på, hvor han har søgt praktik. Han havde i forvejen aftalt med praktikstederne, at det nok ville blive nødvendigt med lidt fleksibilitet. Også hans kones arbejdsplads har været involveret i forhold til hendes vagter som sygeplejerske.

”Men 30 sekunder kan godt nok føles som rigtig lang tid. Det var ikke sjovt”

”Det gælder om at forudse problemerne og så løse dem på forhånd,” siger han. Hans førsteprioritet var Fagbladet 3F i København. Også selvom han og familien bor lidt nord for Randers. Nordjyske Medier indtog en meget tæt andenplads, og det var dem, der ringede.

20&+1*$3"4/5+9$(48)$&($81/$)4:$)&9$01/$8,")$;:1#*$ 0&*$?&/#@7*%"$!"#4"/$4$;"'#:"/18*)1'#$8/1$ 0@"+")

&()*+,-./#-0/$".+123 !4/%%"53++++++++4446%4/%%"567'89,-./#:0/$;< =.$%-*5-83++,-./#-0/$ >)'*3+++ + + + +44461-./#-0/$".<?;<68"@/-AB.*)"6@# ('


!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

% $ # " ! "#!$%&'()'*!+,-+

!"#$%!"!#$%&!'()*++,!-./*!!!&'%'!"!0123$4!53(6!'.%*74*7

!"#$%&'$(&%$)*

+*),&'$-)*#./*0($/")$122&$0"3&,$(&)&4$&'%$/3"%$/"'$.2500&6$7001#&3&0$'8&%&$/"'$ 2'"9$",$,"#&$&,$.2)1%,4$:;)&'%$,&0&:*'&'$)1'#&%&6$+*),&'$<2$,10=5%,$&'$9)"2,1290"%.$ /*.$>)&",$?"'&$@*((5'1A",1*'$.*($%&'$:;).,&4$*#$/"'$3")$"0%)1#$=&2B()&,6$

”L

aid back” Sådan beskriver Morten Krogsholm sig selv som studerende. Klædt i rødt og hvidt smiler han selvtilfreds ved spørgsmålet om, hvordan dagen er gået. Han har meget passende, hans påklædning taget i betragtning, fået den eneste praktikplads hos Great Dane Communication. Morten Krogsholm ser tilbage på halvandet år, hvor han gerne ville have gjort mere ud af de mindre projekter. Det har han ikke gjort, da han syntes, det var for nemt bare at slippe igennem. I stedet har han nydt de første tre semestre på DMJX og lader sig ikke gå på af al den trængsel, der omgiver den infamøse Panikdag. ”Jeg tager alting meget roligt. Jeg ser muligheder i stedet for for begrænsninger,” siger han. Baren frem for Bunkeren Som studerende på DMJX har man mange muligheder for at prøve sig selv af som journalist. Bl.a. ved at skrive for skolens avis, Illustreret Bunker.

Det har Morten dog ikke benyttet sig af, da der ikke er feedback fra undervisere, og derfor lærer man ikke nok. Én ting laver Morten dog ved siden af skolen. Han arbejder i Fredagsbaren. Det kan han varmt anbefale, for i fredagsbaren hjælper man hinanden. Der er ingen spidse albuer, og så lærer man folk at kende. ”Jeg synes, de mennesker, der er i Fredagsbaren, og det sociale samvær, man har i fredagsbaren, kontra mange af de andre projekter, er meget bedre. Man er meget mere loose og meget mere klar på at hjælpe hinanden, altid.” Hvad er så formlen på at få den gode praktikplads uden at dø af stress? Morten ved, hvad han vil svare: ”Slap af! Lyt til Timbuktu. Det løser sig.”

&%

”Jeg tager alting meget roligt. Jeg ser muligheder i stedet for for begrænsninger”


!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

& % # $ ! "#!$%&'()'*!+,-+

!"#$%!"!#$%%&!'$((&)*&!!&'%'!"!+*,-./!0-$1!234&(/&(

!"#$%&'(#&)*+&,-%'./. 0(#&.-11$#-)$#%$&)*+&2$3#"-#&3$'*4$#&5*'&1/6&783$%9-4%:&;-+3/#'& /'&<53=$#':&5>))$#&;%6$#5&?/+1&0*$+5$%&5*'&*&5)$6$)&*&$)&@A&1$6&."#5& 1/6&,-%'./.&*&!9-*+-%6B&?$#&5.-+&9-%&4>#$&*&C#-.)*.&*&D&1(%$6$#&9/5& EF-%6G$6*-:&5/1&3$5.>2)*'$#&5*'&1$6&%A9$6$#&)*+&5.-%6*%-4$#&3/5-)&*& ;5*$%B

A

nders Holm Nielsen har altid syntes, at et praktikophold i udlandet kunne være spændende. Han har ingen kæreste og skulle alligevel være ude af sin lejlighed til januar, så der var ikke mange ting, der talte imod at sige ja til praktikpladsen i Thailand. ”Min mor og far sagde til mig, at jeg ville være en paphat ikke at sige ja til den mulighed.” Kulturforskellen skræmmer ikke Anders Holm Nielsen. Han har før rejst i Bangkok, og han er glad for, at byen trods alt ikke er helt ny for ham. Samtidig synes han, at det bliver spændende at komme ud og lære, hvordan man arbejder journalistisk i et land så langt fra Danmark. ”Jeg bliver smidt ud på dybt vand og kommer sikkert til at få nogle hug, men det bliver fedt – det bliver en udfordring!”

Hvad nu hvis …

Pladsen hos ScandMedia var ikke Anders Holm Nielsens 1. prioritet, og det har været den eneste overvejelse, der kunne få ham til at sige nej til stillingen. ”For hvad nu hvis jeg faktisk kunne have fået min 1. prioritet på Panikdagen?” Men det blev til et ja, og han håber nu at komme hjem med nogle faglige og sociale erfaringer i bagagen, som han ikke kunne have gjort sig i Danmark. ”Jeg kommer ud og oplever verden, og forhåbentlig bliver jeg mere selvstændig og kan skille mig mere ud, når jeg skal søge ny praktikplads om et halvt år.” Anders Holm Nielsen kunne sagtens læne sig tilbage i sofaen derhjemme på årets Panikdag, men han har alligevel tænkt sig at dukke op på skolen. ”Det er altid rart at have set, hvordan det foregår, og så er jeg jo også nysgerrig efter at se, hvor mine kammerater ender henne.”

”Min mor og far sagde til mig, at jeg ville være en paphat ikke at sige ja til den mulighed.”

Anders Holm Nielsen er en af de studerende, der skal i praktik i udlandet. Til februar går turen til Bangkok for 6 måneder.

&'


!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

# # " ! ! "#!$%&'()'*!+,-+

!"#$%!"!#$%&'$(!)*+,-.!/$01*(23!!&'%'!"!4$5'+!6'77'$8(

!"#$%&'#&()'(*#+&#,(+-,.&&#$ /-0%12$-%&-3,(4#5#$%#,("3$(#,(3*(5#(*6$%&#7(5#$(89()$39&-9)035%#,(-(:.%;(<#5(#,(%-99#$( *$#+&-5(=>(#,()035%()'(3"-%#,;597(#$(,#$"6%-&#&(=>(5'$0->#(,#$"#$(:#$+#5(="#$%&'#&;

K

nap havde Pia Færring sluppet gashornet, før folk strømmede fra vandrehallen til 400-gangen. Ansættelsessedler skulle afleveres i lokale 402, og mens vandrehallen femten minutter tidligere var fuld af dybe panderynker, bød 400-gangen nu på brede smil og highfives. 35-årige Nils-Kristian Pedersen fra RUC træder ud af lokale 402 med et tilfredst udtryk i ansigtet. Han har lige afleveret sin ansættelsesseddel og dermed sikret sig sin praktikplads. Avisen.dk var hans førsteprioritet - og han fik den. Nils-Kristian kigger rundt på de kommende praktikanter, der alle haster hen mod lokale 402. Gangen oser af glade folk, der vifter med underskrevne papirer. ”Det er en utrolig dejlig følelse, jeg har lige nu,” siger han Hurtigt overstået Nils-Kristian er overrasket over, hvor hurtigt han fik sin ønskeplads. Telefonens kimen var nær blevet kvalt i start-hornet, for den ringede lige, da startskuddet lød. Nu skal han med toget retur til Sjælland, hvor praktikpladsen skal fejres. ”Der skal drikkes nogle øl på vej hjem i toget, skal jeg love for”

Nils-Kristian Pedersen er færdig for i dag - femten minutter ældre og med praktikpladsen sikret.

!$


!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! $ # " ! "#!$%&'()'*!+,-+

!"#$%!"!#$%&'()!*')+!!&'%'!"!,&-.'/!0.$)!123(4/(4

!"#$%&'()*+%,"-$./0%'(1& 2+('0.',$3(4/*0%5(+%3*$0(/*0%*0%+*/*4&60%71+8%531+$("%2(".'$(/*"%'("%71+4-)*%.%/1$%+1%1/%1+$*"9% :*"%"1/4*%(7%;+('0.'&0*$*+"*%&;.44*+%.''*%*70*+%+*/4*+"*8%1/%$*0%4*$*+%0.4%<*+*%'(1&%*"$%"-$3*"$./09

N

år hornet brøler igennem bygningen klokken 9.30, kan mediernes udsendte begynde at ansætte de praktikanter, de vil. Det går ikke stille for sig, og dét, der skulle forestille ansættelsessamtaler, bliver i sagens natur erstattet af hektiske og kortfattede ordvekslinger. De studerende, der ikke har fået for tidlig besked, spæner af sted, så snart telefonen giver lyd fra sig. Tilbage står de andre og venter på, at det bliver deres tur. Kaos hersker med den nuværende model for Store Match-dag, men når medierne snyder, stiger den i forvejen spændte stemning til mere hysteriske højder. Både blandt medierne, men ikke mindst blandt de studerende. Og dét kan ingen være tjent med. Problemet er, at praktikstederne ikke altid overholder de regler, de selv har været med til at indføre. Og det er det samme problem hvert år: Før hornet har lydt, modtager nogle studerende opkald og SMS'er fra praktiksteder med beskeden om at stå foran en bestemt dør, hvis de vil have praktikpladsen. Der er sågar enkelte medier, der ikke lægger skjul på, at de med fuldt overlæg snyder år efter år. Andre kommer ved en fejl til at kontakte de studerende for tidligt.

De studerende mener ikke, at denne opførsel på Panikdagen er i orden. ”Det underminerer systemet, at reglerne ikke bliver overholdt. Det er simpelthen ikke i orden,” siger Mathias Bohn fra DMJX, der selv er praktiksøgende. En anden vordende DMJX-praktikant Morten Emil Freltoft Krogsholm er enig i det udsagn, men påpeger, at det er systemets indbyggede fejl, der opfordrer virksomhederne til at snyde for at få de bedste praktikanter. I foråret 2009 blev BT idømt karantæne for at have snydt og kunne dermed ikke få praktikanter i næste ombæring. Den beslutning blev hurtigt underkendt af Undervisningsministeriet. Sådan gik det altså til, at den eneste sanktionsmulighed over for snydende praktiksteder fordampede som dug under morgensolens varme stråler. Derfor lever snyden stadig i bedste velgående til stor frustration for alle involverede parter.

%&


!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! " # " ! "#!$%&'()'*!+,-+

!"#$%!"!#$%&!'()*+(!!!&'%'!"!,-./0!1.2()!3-04/00(.

!"#$%&'"(')"*+#,*+#(-"*%-&"(.-&/"#0+)12.3*#4&/5&&%+#3'#.$'&/+*"6#70-#789*+*#$8:#;(/90++*"#.,#&"# &%9*<+*#=.%#>&+(.?@)1A#.5#B+*-%(5),(-()"*%(*":#!-#-1#.5#'.,9(-*%*"# $%&'"('$/&+)#+*%#A(/#"&5*#7*-+*#"(/#98+*#C&)7(-5".-#.5#D7(E&5.#(#/F9*"# &=#+*#G?#,8-*+*%)#$%&'"(':#

P

anikhornets symbolske og øredøvende larm havde knap nok lagt sig, før Sofie Dalgaards veninde stod med den vibrerende telefon i hånden. Det sammenbidte udtryk blev hurtigt afløst af forventningsglæde, og da praktikpladsen få minutter efter var en realitet, var jublen umulig at overse. Sofie har læst International Politik i London, og både det og journaliststudiet på SDU vidner om, at Sofie Dalgaard på 25 år brænder for emnet. Det er også grunden til, at de store danske medier er blevet skubbet lidt i baggrunden. ”Jeg synes, det er ret banebrydende at kunne svælge i international nyhedsformidling på denne måde. Jeg skal blandt andet med til EUtopmøderne i foråret,” siger hun.

Udover samarbejdet med Radio24syvs EU-medarbejder skal Sofie Dalgaard beskæftige sig med radiokanalens internationale magasin, Globus. Herefter skal hun bruge den sidste halvdel af praktikperioden i udlandet. To måneder på ambassaden i Washington og den resterende tid på generalkonsulatet i Chicago. ”Jeg regner med meget selvstændighed. At blive kastet ud i en masse ting. Måske være med til at definere rammerne. Når praktikpladsen er helt ny, tror jeg også, der automatisk vil være meget opmærksomhed på mig som praktikant.”

!$


!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

$ " # " ! "#!$%&'()'*!+,-+

!"#$%!"!#$%%&!'(%)!!!&'%'!"!*$+,-!.&/0!1,22,$34

!"#$%&'#(#))#"(*"+',+%&.#%(#"(!+/&-0+'1(2))#(*"+-%&-+/%#"($-+)(3+4#(56/0#%(#%(*"+-%&-$%#07(,#/( 0#"(#"($%8"(58"$-#)(*97(34+0(0#($%60#"#/0#(*"&8"&%#"#"7(/9"(0#($:'#"( *"+-%&-*)+0$1(

H

vilke praktikpladser skal søges? Skal ansøgerne satse hele butikken og søge drømmen på en prestigefuld praktikplads? Eller skal de i stedet søge de gode praktikpladserne, som er til at komme i nærheden af? Bør de helgardere sig og søge højt som lavt? Julie Beck Thornberg fra DMJX har kun søgt DR Nyheder, DR Kampagne og Nordisk Film, og hun går målrettet efter at få en af de velansete praktikpladser. ”Hvis jeg ikke får opfyldt en af mine prioriteter, kunne jeg godt finde på at tage orlov,” siger hun. Julie Beck Thornberg indrømmer, at hun er kræsen omkring sine valg, men hun har kæmpet hårdt for at nå målet. Derfor er hun ved godt mod og synes ikke, det virker urealistisk. Andreas Knudsen, der også går på DMJX, mener, at der er en opreklameret og unødvendig hype omkring mange af praktikpladserne. ”Alt for mange af vi journaliststuderende er for opsatte på at komme i praktik et stort og anerkendt sted alene for navnets skyld. Det er ensporet og snæversynet kun at ville være på Politiken eller DR,” siger han. Andreas Knudsen har søgt Dansk Metal som sin første prioritet, fordi han så opslaget under sin søgning og fandt det interessant. Ud over det har han søgt lokalaviserne i Roskilde og Helsingør. ”Jeg vil egentlig gerne lave lokalnyheder. Jeg tror på, at man får mere frie hænder og et større ansvar hos de små steder,” siger han. Janus, der også er fra journalisthøjskolen mener også, at det kan være farligt at søge smalt. ”Det åbner muligheder at søge bredt. Jeg tror, det kan blive interessant, uanset hvor man ender,” siger han. Janus går efter sit drømmepraktiksted på Politiken, men han har også søgt otte andre praktiksteder. Med Politiken og Jyllandsposten i den ene ende, Euroman i midten og Danske Kommuner i den anden ende er feltet bredt og mulighederne mange for Janus.

!%


!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

" $ # " ! "#!$%&'()'*!+,-+

!"#$%!"!#$%&'!()*+!!&'%'!"!,-+./0!1.)2!#$%&'0&'

(%)*+,"-.","$)$%",)*%)/0-")1-*#%2#*+% !""#$%&&#$'(%")*"%+),-.#+/#$0*(",123#/#($#($)(%/*)*1+#&)$+#4,51(*#+)#(#/#6$ 7*01&*$#($#)$#",#2'#&$'8$#+$%+/#(&#/#,$%(9#:/,'&%/,6

Stine Lolk (øverst til højre), sammen med pressechef, Torben Plank og den nye praktikant, Caroline Clante.

K

lokken er 10.20. Pia Færing har for længst sat det hele i gang. Den første storm har lagt sig, men der er stadig praktikansøgere. Omvendt er der også praktiksteder, der endnu ikke har ansat. På skolens 400-gang sidder Tivoli, der søger en kommunikationspraktikant. Her er det dog en specifik profil, der søges. ”Vi havde på forhånd fået tre ansøgninger samt to, der kom uanmeldt, men vi sagde nej til dem, fordi de ikke passede i forhold til det, vi ville have”, siger Stine Lolk, vicedirektør for kommunikation og underholdning.

”Vi går efter en med redaktionel erfaring. Det skal være en person, som vil det kommunikative frem for at skrive historierne, og som kan se det sjove i at formidle Tivoli.” Og praktikanten blev fundet. Kl. 11.20 kunne en glad Caroline Clante fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole sige, at hun nu skal i praktik hos Tivoli. ”Det var ikke min førsteprioritet, men jeg er super glad for det. Nu skal jeg til København, hvilket jeg gerne vil,” siger en tydeligt lettet praktikansøger, hvis jagt nu er afsluttet.

!"#$"%&'#()#$*+,%&#%-)&"#./01&*1%&","/ !"#$%!"!3/''&!45'6!(&7&%0&'

;#,)$,-.)# <6$ $ @6$ $ F6$ $ A6$ $ =6$ $

=>$%+,-.+*+.#($?1&*)*"#+ A>$%+,-.+*+.#($BC$DE3#/#( F>$%+,-.+*+.#($GE&&%+/,'1,)#+ F@$%+,-.+*+.#($7H@$B%+2%("I$DE3#/#(+# @A$%+,-.+*+.#($;%,)*JJ$KLM$

;*+/,)$,-.)# <6$ $$$$$$$$$$N$%+,-.+*+.#($K7HLD#4,B#,"$O*+.#+P @6$ $$$$$$$$$$N$%+,-.+*+.#($Q1'#+3%.#+$RS*,+#,,$MT311&$O*+.#+P F6$ $$$$$$$$$$N$%+,-.+*+.#($QUV!$KLM$O*+.#+P A6$ $$$$$$$$$$N$%+,-.+*+.#($B%+,"$RE..#(* =6$ $$$$$$$$$$N$%+,-.+*+.#($W#(XDY

$"


!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

& % $ # " "#!$%&'()'*!+,-+

!"#$%!"!#$%&'(!)*'!!&'%'!"!+$'!)''!,-.$&/'0&'0

!"#$%&'($)()!*'+,%--. /&%)&%)'%*0#,&$)12)34%5'&)$&#)*3)67789*:9&:;)<%&'5)!*'+,%--.)&%)2=:&';) Ind og ud af lokalet. Frem og tilbage ad gangen. Trine Søndergaard trisser rundt foran det travle lokale på 300-gangen. Hun er pressekonsulent fra Kommunernes Landsforening og mangler to praktikanter. Som praktikant hos Kommunernes Landsforening kan man lave kommunikationsarbejde, men man får også lov at lave politisk journalistik i nyhedsbrevet Momentum, ligesom der foregår daglig nyhedsproduktion på web. Med de mange muligheder kan Trine Søndergaard ikke forstå, at jobbet ikke er mere eftertragtet. ”Det er lidt ærgerligt, at det skal være så svært for os at finde praktikanter. Vi synes jo selv, at vi er en attraktiv praktikplads. Man når mange områder på de seks måneder,” siger hun. Nogle studerende, der endnu ikke har fundet en praktikplads, står på gangen og ligner nogen, der ikke ved, om de skal gå ind eller ud. I Matchroom snakker ansøgere og ansættere sammen over bordkanten, mens praktikvejleder Pia Færing noterer på tavlen og skaber overblik. Ind i mellem forsvinder et par stykker ud af rummet for at holde samtale i et andet lokale.

()*+,"+-.'/-*%-$,'/"-"+-0/*#%1#02*3$4-56/-7*+7"+"-2*+7$'5%-%855"$4"/-3"/-$%*3179--:"2#'55"+-%12-;*%,)/''5

Trine Søndergaard er igen landet ude på gangen. Hun spørger tilfældigt, om nogen kender en, der mangler en praktikplads. Lidt efter råber Trine en pige, der er på vej ud i Vandrehallen, an: ”Hey, mangler du en praktikplads? Jeg kommer fra KL.” Med raske skridt går Trine og praktikansøgeren ned ad trapperne for at holde samtale. Måske er én af to praktikanter nu i hus.

!"


!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

% $ # " ! "#!$%&'()'*!+,-+

!"#$%!"!#$%&'(!)*+,$(&$!!!&'%'!"!-.'(/.$&!0%./+!1+*2(&$

!"#$%&"'()*+,-,'."/,01&$*,'2"&.$',)*03, 4"#%(&556,$&,78/0#9,5+,+&:0$7:&0)+$,'#;0$&$*0$,<$*#$&,

Taktik spiller en stor rolle på Panikdagen. Fordele og ulemper ved ”gatecrashing” skal nøje overvejes

B

egrebet gatecrashing har stor del i definitionen af Panikdag, og det er i sidste ende tvivlen, som opstår omkring denne aktion, der fører til den panik, som mange studerende frygter at havne i. Gatecrashing er, når man skaffer sig adgang til et lokale uden at være inviteret. Ifølge rygterne har Pia Færing angivet gatecrashing som et ildeset middel til at få fat i sin yndlingspraktikplads, og gatecrashing indbyder også til negative associationer blandt de studerende. Journaliststuderende Mark Sigetty associerer gatecrashing med ord som grænseoverskridende og påtrængende, og mange andre deler den opfattelse. Prisværdigt hos mindre medier Blandt mindre medier, der ikke har så mange ansøgere, synes der dog at være en udbredt begejstring for gatecrashere. Både hos KL og FOA, der oplever mangel på ansøgere, er man meget åbne for studerende, der er påtrængende. Således kan repræsentanten fra FOA ikke se det negative aspekt i gatecrashing.

&&

”Hvis man bare kommer ind stille og roligt og spørger, hvorfor man ikke er blevet kaldt til samtale, kan jeg ikke se problemet. Men det er selvfølgelig vigtigt, at man ikke forstyrrer midt i en anden ansøgers samtale,” siger hun. Men stemmer ”gatecrashing” overens med ”stille og roligt”, eller bør man i virkeligheden ændre det aggressive ”crash” med et mere forsigtigt ”peek”? FOA er ikke afvisende overfor ideen, men mener, at den traditionelle italesættelse af påtrængenhed nok er svær at ændre.


!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

$ & % $ # "#!$%&'()'*!+,-+

!"#$%!"!#$%&'(!)$*+'(!#,(-%.'+%'+!&'%'!"!/-'!0''!#,(-%.'+%'+

!"#$%&$'%()("*(+',-("+)(%+'#..(

/(012.+)(%+(*(+.()&(+3('$45%&-("+'&-+.()+$(*)%(+2-+$2*-(0&-(+ 2-+)(%+#*)(%+.()+620&%&$+2-+,$2*2.&7+("+)(+8)(+(5%("+)(%+'#..(9+ (*-#-(.(*%+2-+0:'%;+<(%+("+*,-0(2")+=2'+3>)(+?("@A8+2-+B*52".#%&2*7+ *>"+)(+("+6>+C#-%+(5%("+)("('+*:(+6"#$%&$#*%(";+

P

olitiken, Se&Hør, Danish Crown og Arla. Praktikstederne er mange og favner bredt, men selvom de umiddelbart er meget forskellige, kigger medierne og virksomhederne efter det samme hos de håbefulde ansøgere. Det mener Her&Nu’s chefredaktør, Michael Rasmussen, i hvert fald.

”Hvis du sidder på en Christiansborgredaktion, skal du ringe politikere op og interviewe dem. Hvis du sidder hos os, ringer du til en kendt person i stedet for en politiker.”

Udover at sidde på kontor og ringe skal ”En praktikant skal vise engagement og lyst. Det er vigtigt man blandt andet lave reportager og dække for os, lige som det er vigtigt for medier som Politiken og arrangementer. Opgaver du også får på et af de mere eftertragtede medier. Et af disse Information,” siger han. medier er Dagbladet Information, der i år havde én plads og 23 ansøgere. I øjeblikket er der ansat to praktikanter hos Her&Nu. I Hos Information leder de, lige som hos år har ugebladet dog ikke modtaget nogen ansøgninger, Her&Nu, efter en engageret og ambitiøs hvilket Michael Rasmussen godt kan forstå. Han er klar over, at der er mere prestige i at arbejde hos en avis. Også praktikant. Derudover lægger de også meget selvom praktikanterne i princippet kommer til at lave det vægt på, at ansøgeren er idérig: samme:

!"

”Vores ansøger skal have nogle gode idéer. Og idéerne skal passe til Information. Historier om forbrugstests kan vi ikke bruge,” siger redaktionssekretær Christian Andersen. Den kommende Information-praktikant fremlagde en historie om økonomi, som Christian Andersen sagtens kunne se i Information. Desuden har han tidligere haft en historie i avisen, så han var kendt hos dagbladet i forvejen.


!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

% $ # " ! "#!$%&'()'*!+,-+

!"#$%!"!#$%&'!()*+%,''$-!./$01+0'21%2!!!&'%'!"!(/)3'1!4305!67$%21%2

!"#$%"&"'('$)(*+,-&./'$-+ 01$2(3&/%'$%#&4.."3)/#2"+("&(*+,-&./'$-+5(2%/)(#/67)/#"'(8")2'(19&"(#$'(,4&2'"1/)6:(;6( 2<(2%/)(#=(%=++"(2"5(81/#(#"&(/#2%$))"&(#".(,&/(>-)$'$%"+5(?@))/+#2(>-2'"+(-6(#"(/+#&"( -.+$7=2A/1$2"&:(

E

n praktikant. En samtale. Dagbladet Information skulle i denne omgang kun bruge en praktikant. Og en var også det antal, som blev kaldt til samtale, da panikhornet gjaldede over Danmarks Medieog Journalisthøjskole kl. 9.30. Information gør nemlig sit benarbejde, inden de drager af sted til Panikdagen. Mathias Koch Stræde fra DMJX blev den heldige, der til februar bliver det nyeste skud på stammen på redaktionen i Store Kongensgade. Det er egenskaber som gode idéer og dybdegående, anderledes historier, der kendetegner de studerende, som Information har for øje, når de vælger deres udkårne blandt de mange kandidater. ”Mathias Koch Stræde havde nogle gode idéer om blandt andet økonomi og konkurrenceevne. Og så havde han allerede haft en artikel på forsiden hos os,” siger Christian Andersen, der i går rejste fra København til Aarhus for at skrive kontrakt med den nye praktikant. ()*+#,)-"*./'0123"0./)+0. Han mener, at Panikdagen er en god måde, både for medierne og praktikanterne, at finde hinanden på. ”Det er meget bedre, end da jeg selv skulle finde praktik, hvor åbenthusdagen havde afgørende betydning. Nu foregår det på et meget mere oplyst grundlag,” siger Christian Andersen. Chancen for at få en praktikplads på den 67 år gamle frihedsavis er bedre næste gang, Panikdagen løber af stablen. Det veksler nemlig fra gang til gang, hvor mange pladser der skal besættes. ”Næste gang skal vi bruge fire. Hvor mange vi skal bruge afhænger af, hvor mange praktikanter, der afslutter deres praktik,” siger Christian Andersen.

Information har kun sendt en mand af sted fra København. Benarbejdet var lavet på forhånd, og det gjorde dagens proces med at finde en praktikant nemmere.

&$


!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

# # " ! !

!

"#!$%&'()'*!+,-+ !"#$%!"!#$$%!&'()*%!+,-.)!!!&'%'!"!/*%!0%%!1)2*34%$3%$

!"#$%&$'(#)*+',+-#()."./.%

01")&*$+2&(3+45)."61()5&57+6#8).+*&)*%.+,"+.5+'"#$%&$#5%9+3.5+&+,"+8#"+'(#5.5+#%+ :5)8;".<+=5*)#7+)<+><+518.3/."+$(1$$.5+?@<AA+13/.*%.3%.+).+*&7< et var en mildest talt impulsiv beslutning, da Nordisk Film Underholdning i går blev enige om at finde en praktikant.

D

tydeligvis taget pippet fra en del af de studerende, og de brugte tiden i køen på at udveksle oplevelser fra dagen. Alle med svedige håndflader og flakkende øjne.

”Vi fandt ud af, at vi faktisk har vildt mange programmer til foråret. Så vi får brug for en praktikant” siger Heidi Hansen, der sammen med Mads Lindemann har taget turen til Aarhus for at finde en praktikant til Nordisk Film Underholdning.

./*0,/1%0/(%23435') Efter blot en time blev praktikantstillingen på Nordisk Film Underholdning besat af 20-årige Mathias Bojer, der går på TV-og Medietilrettelæggelse i København. Både Mathias og Nordisk Film Underholdning var glade.

Da hornet lød kl. 9.30 i morges havde de ikke modtaget en eneste ansøgning på grund af den sene beslutning. Men køen til lokale 805, hvor de holdt til, var massiv, inden der var gået en halv time.

”Det kan godt være lidt svært at finde dem, der tør skille sig ud. Mathias virkede anderledes. Han havde ild i øjnene og god energi. Men samtidig rødmede han, når vi stillede spørgsmål, og det er bestemt ikke en ulempe. Han virkede til at have en god blanding af gåpåmod og ydmyghed,” siger Mads Lindemann fra Nordisk Film.

!"#$%&'(%)#%&'(*+,+-#)# Det var hovedsageligt studerende, der havde søgt praktik på de større tv-stationer, som efter et afslag søgte mod Nordisk Film. De mange afslag havde !"#$%!"!&52%$!6*.'!!!&'%'!"!7-8*9!:%4)!;*,,*-<3

B%+,"*+'"#$%&$+%&(+C4D+17+EF4

!"#$%&$'."&1).5*+(;57).+8#"&."."+-"#+'"#$%&$*%.)+%&(+'"#$%&$*%.)<+G.5+17*,+&+-1"61()+%&(+ *.(8.+:))#55.(*.**%.)."5.+."+)."+-1"*$.(+',9+681"+(;57.+3#5+*$#(+8;".+&+'"#$%&$<

H

os Syddansk Universitet i Odense og Roskilde Universitetscenter er praktikperioden på journalistuddannelserne et år. På Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus er forløbet på 1,5 år. Men Karen Løth Sass, journalistisk lektor på Syddansk Universitet, ser det ikke som et problem for de håbefulde, fynske praktiksøgende. ”Jeg har aldrig hørt om, at nogen skulle undgå SDUere, fordi vi som udgangspunkt har en kortere praktik,” siger hun. Det er da heller ikke alle praktiksteder, der søger for en periode på 1,5 år. Det gælder for eksempel hos Tivoli. ”Vores praktikperiode er på seks måneder, og det er kun én gang om året, vi søger,” siger Stine Lolk, vicedirektør for kommunikation og underholdning i Tivoli. Men der er også praktikstederne, der udelukkende søger for en periode på 1,5 år. Karen Løth Sass fremhæver eksempelvis TV2, der har de længerevarende stillinger. Skulle en studerende fra Syddansk Universitet få en praktikplads, der gælder for 18 måneder, er det dog ikke et problem. !"#$%&'($)*+,-./-,0.$+1)2$0)345+)'607$)-588$+)($+$9)*+,-./-%5+':#)./'),.)4,+$;) ”Så må vi som uddannelsessted acceptere og leve med, at vores studerende kommer senere tilbage fra praktik,” siger Karen Løth Sass.

$%


!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

% " # ! ! "#!$%&'()'*!+,-+

!"#$%!"!#$%$!&$'()*+,!&$,-(,!!&'%'!"!./+-0/,(!1)/02!3*40

!"#$#%%#&'()"*+,-+(.(&/-+(0")1'#10%)-2+"3

4/5("+-)1'6"(7/"(0"/&")55+'(8/5#9&(:0(;)"(<)%';+(=">>2(*">&'(-+'( 5+2'+()7(2#9('#-(0?(21/%+9(0?()'(%)$+(7,+"92@9A(B>(+"('"+-,+(2+5+2'+"( 9C2'+9(/55+D(/&('#-+9(+"(#9-+('#%()'(E9-+(+9(&/-(0")1'#10%)-2A(<+9( *+'@-+"(-+'(/$+";/$+-+'(9/&+'D()'(;)9(;)"($C"+'("+-)1'6"3

D

a Malthe for et halvt år siden blev redaktør for det frivillige fjernsynsprogram Coming Up på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, var det med blandede overvejelser. Det var fedt at lave fjernsyn, men det var også en følelse af pligt.

”Jeg havde ikke rigtig skænket praktikken en tanke indtil for nogle måneder siden. Coming Up har bare været rigtig sjovt at lave.”

”Jeg gik og spekulerede over det og tænkte på, hvem det ellers skulle være fra redaktionen. Mens mange andre studerende håber, at den slags arbejde Du kan vel godt kalde det en slags antihelt,” siger han. giver pote, tror Malthe mere, at det handler om at udvise engagement. Men det var ikke fordi, han ville forøge sine chancer ved praktiksøgningen et halvt år senere. Malthe havde slet ikke tænkt i den slags baner. ”Jeg nævnte selvfølgelig til samtalen, at jeg var redaktør for Coming Up. Jeg fornemmede, at de tænkte, det var cool, men det var mere viljen til at knokle end min redaktørstilling, der betød noget. Altså, det var ligegyldigt, om jeg var redaktør eller bare lavede en masse TV for Coming Up,” siger han. Mellemrubrik: Fremtiden er uvis Malthe har kun søgt praktikpladser, der har relation til produktion af TV. På førstepladsen står TV2 Nyhederne. Lidt i 9.30 står en stor flok praktikansøgere på TV2 Østjylland. Blikkene flakker mod mobiltelefonerne og blokkene med numre. De står foran trappen til samtalerummene, en slags ”stairway to heaven”, hvor de heldige stiger op, og de mindre heldige må stå tilbage. De ansatte står om skrivebordene, der er dæmpet snak og latter. ”Det skal nok gå,” siger en ældre mand til forsamlingen. Malthe står med armene krydset over brystet og scanner lokalet. Der er ikke megen panik at spore. De ringer med klokken, og folk stormer op af trappen. Telefonerne ringer. Panikken rammer. Klokken 9.34 klasker lyden af den første highfive. Malthe står der endnu. Et par minutter går, og så forlader han TV2 Østjylland. Græsset er forhåbentligt grønnere på den anden side. Der er mange om pladserne, og klokken 10.51 går Malthe ind til SOS. ”Jeg havde kigget på nødhjælp, men ville allerhelst lave TV,” siger han. Men tingene kan hurtigt ændre sig. ”Da jeg stod på TV2, tænkte jeg, at jeg aldrig ville få noget. Jeg har måske ikke søgt bredt nok.”

Klokken 11.20 er løbet kørt. Der er ikke flere fede pladser tilbage i denne omgang. Men der er ingen grund til selvmedlidenhed, ifølge Malthe.

"%


!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

& % # ! ! "#!$%&'()'*!+,-+

!"#$%!"!#$%&'!()*+''!,-./-&.-'!!!&'%'!"!0+123!(-45!62772+*.

!"#$%&'(")$'*%+($,+%#-))+#"*, ./'%0')123+(%/'4%&4+33+,5%6+(%"%3"$3,+%+($+%7)%89(%+(%':%$+%&#'$3+45%89(%8'/$+%$4;6,%16<

R

ød i hovedet, men med et kæmpe smil. Efter en stresset og panisk Panikdag sikrede Eva Jakobsen sig en af de eftertragtede praktikpladser. Da hornet lød, stod Eva klar på 200-gangen, og det var der god grund til. Der holdt både Ud og Se og Dagbladenes Bureau til, og der var kamp om Eva.

”Der var jeg virkelig presset. Jeg skulle jo bare have sagt ja til det første tilbud, men så ringede DRs webredaktion, og jeg skyndte mig at spæne over vejen” ”Det var fuldstændig vildt. Meget vildere end jeg havde regnet med. Det var nok også fordi, alle de steder, jeg havde søgt, ringede samtidigt,” siger hun. Både Dagbladenes Bureau og Ud og Se var rigtig interesserede i Eva, men det blev ingen af de to. ”Jeg var inde ved Dagbladenes Bureau, og de var klar til at skrive kontrakt med mig, men også Ud og Se ville have mig til samtale. Så jeg afslog tilbuddet fra Dagbladenes Bureau,” siger hun. Held i uheld Det gav dog bagslag, for samtalen med Ud og Se gik ikke særlig godt, og da hun skyndte sig ind til Dagbladenes Bureau igen, havde de lige skrevet kontrakt med en anden. ”Der var jeg virkelig presset. Jeg skulle jo bare have sagt ja til det første tilbud, men så ringede DRs webredaktion, og jeg skyndte mig at spæne over vejen,” siger Eva. Ovre på DR havde de siddet og ventet på netop hende, og efter 20 minutters samtale havde Eva Jakobsen sikret sig en praktikplads. ”Jeg er virkelig glad for den praktikplads, jeg har fået. Det gik slet ikke, som jeg havde regnet med, men i sidste ende gik det jo godt det hele. Nu skal jeg ned og have en øl,” griner hun. Det bliver dog heller ikke til meget mere, for allerede i aften skal den nyudklækkede praktikant af sted til Thy. Her skal hun skrive en artikel til magasinet Citat, hvor hun er ansvarshavende redaktør.

$'


!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

& % $ # # "#!$%&'()'*!+,-+

!"#$%!"!#$%&'!()*+%,''$-!./$01+0'21%2!&'%'!"!(/)3'1!4305!67$%21%2

!"#$%#&%'()#%*+%*'#,$%-.&%.*/%*.,%0#$%#&%-.&%0#,! 123(402)#3%#&%(44#%453%623(*4%-.&%0#%,23)#%7+8#-5'0#%*$50#&#30#% -&2%"9:;/%<=>%.)%?"=@%A.*%"<%BC&3%.)%=3)#%D(E**$('%#&%02)#3%.)*+% 6&F)#$%2-%3#&EC*($#$%.)%*$&#**@ ”Det er en dag med både glæde og gru, for der er mange egnede ansøgere,

D

et blev til to praktikanter hos DR Børn og Unge Livsstil i denne omgang. Begge praktikanter har i øjeblikket deres dagligdag på DMJX, men kan til februar se frem til at skifte hverdagen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole ud med kreativ tænkning, vanvittige idéer og gode kolleger i DRs lokaler på den anden side af vejen. ”Vi kigger især efter personligheden, når vi vælger vores praktikanter. De skal have skæve idéer og være kreative, men samtidig en solid bund. Det nytter ikke, at de ikke kan få noget produktivt fra hånden,” siger Per Skovby. Han har sammen med en kollega brugt formiddagen på at udvælge de to praktikanter, og det har været et svært valg.

og vi kan godt være i tvivl, om vi nu også har valgt de helt rigtige,” siger Per.

Det er ikke den ideelle løsning

Han mener ikke, at Panikdagen er den mest optimale måde for hverken medierne eller de praktiksøgende at finde hinanden på. Tidspresset og de mange ansøgninger gør det svært at træffe en ordentlig beslutning, og i sidste ende er det de helt små, tilfældige detaljer, der afgør, hvem der går hjem med en kontrakt. Og det er ærgerligt, understreger Per Skovby. Netop fordi praktikanterne er en stor del af hverdagen og arbejder på lige fod med de andre ansatte, er det vigtigt, at det er de helt rigtige, der bliver valgt. ”Det er fandeme så vigtigt. Både for os, fordi vi er så afhængige af gode praktikanter, men også for praktikanterne selv. Det er hårdt at se på dem, hvis drøm bliver slukket.”

23 havde søgte praktikplads hos DR Børn og Unge Livsstil. Der skulle kun bruges to. Jonas Hjort og Camilla Olsen blev de heldige.

!"


!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

$ # " ! ! "#!$%&'()'*!+,-+

!"#$%!"!#$%&'$(!)*+,-.!/$01*(23!!!&'%'!"!#'2!422!5&,'(%23(23

!"#$%"%&'()&%$%*)+,-. /-.&01.2-3&456+-&+7(&1+&06*&%)(8-(6.2,%*)+,-.&9*65-(&*).2,":0&,8199-0&"%3&"2&+-0&5(6:*-(& 1+&:-+&2*)+-3&8"::-.+-&%()8068).0-(;&/-&4)(&)**-&'<-0&'"(,8-**62-&%()8068%*)+,-(3&:-.& =.&06.2&4)(&+-&06*&'>**-,?&7*$07(,0&

Lone Skygge Ottesen, 26 år, DMJX

Jacob Grosen, 24 år, DMJX

Allan Nisgaard, 25 år, SDU

Hvor har du fået praktikplads?

Hvor har du fået praktikplads?

Hvor har du fået praktikplads?

Region Syddanmark

TV/MIDT-VEST

DR Trekanten

Hvor skal du hen nu?

Hvor skal du hen nu?

Hvor skal du hen nu?

Ud og fejre det. Vi tager den nok lige over Facebook. Der bliver nok en del mødesteder… Jeg er slet ikke kommet så langt.

Det ved jeg sgu ikke. Vi skal bare ud og have nogle bajere. Jeg har faktisk fem med i tasken.

Hvem var den første, du ringede til?

Hvem var den første, du ringede til?

Jeg skal hjem til Odense og fejre det. Jeg har faktisk fået en merchandisepakke fra DR – blandt andet en T-shirt. Så den skal jeg nok have på!

Jeg har ikke ringet til nogen endnu, men det bliver nok min mor. Min søster er med mig, og vi skal ringe om lidt.

Det var min kæreste. Hun blev både glad og trist. Hun var glad på mine vegne, men nu flytter jeg til Holstebro, og det er hun selvfølgelig ked af.

$%

Har du et godt råd til andre, der skal søge praktik? Skriv en god, målrettet ansøgning og ikke mindst: Vær dig selv!


!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

% $ # " ! "#!$%&'()'*!+,-+

!"#$%!"!#$%$!&$'()*+,!&$,-(,!!&'%'!"!./*0$-!1023!45+(,-(,

!"#$%&'&()%*+)$*,")-#,)./&+)01(2&+&( -*(".#*4'($'/$)&+%,$U($#*4$0;&#%$2'#$%*.%".3$07&'&)'/$143$01/$2*(4'!$#'($)%1/'$01/&7)("(4,

!

"#$%"&$'($)%*%+),$-*("..'($'/$01/)%+22'%3$14$&*(4%$#'$5')%'$ 6/*.%".*()74'/'$'/$%*4'%$89'2*#,$:14'($'/$)%*#"4$0;&#%$16$*0$ 4&<#')/+)3$2'()$*(#/'$2=$)'$(14&'$8=/#'$/'*&"%'%'/$"$79('(',$>?'2$ .+(('$0=!$14$8?'2$2=%%'$4=@$ A&1..'($("$12$21/4'('($)"%/'/$).1&'($*0$('/?'/3$5*..'(#'$B&"..'$14$ 168"#)'%$C8"%DC8*%,$E'$.1&#'$B'%1(?<44'$4'(&;#'/$*0$'()$)*2%*&'/,

FN7BOF$!'&'01(6*))'/('$6/7?'/$*%$81&#'$)%;/$6=$#'%$8'&'3$14$6/7?'/$*%$ B'/1&"4'$#'23$#'/$"..'$'/$B&'?'%$8'?'%$"(#,$M1/$#'%$8'&'$).*&$91$(1.$ 4=,$N;(8+/%"4%$&;#'/$#'$07/)%'$4&<#')8?"($B&*(#%$*()74'/('3$#'/$8*/$ 0='%$#'/')$07/)%'6/"1/"%'%,$P&"..'('$B&"?'/$"$#'$(<)%'$2"(+%%'/$27/.'/'$ B&*(#%$#'$'0%'/&*#%',$E'$2=$?"#'/'$14$B*(.'$6=$#7/', K()74'/('$81&#'/$79'$2'#$16)&*4'('$6=$16)&*4)%*?&'($"$ Q*(#/'8*&&'(3$14$%?*(4)%9'..'/$#'2,

F>?*#$'/$#"($07/)%'6/"1/"%'%@F$143$F>?1/$)%"&&'/$#+$#"4$8'(('@F E'/$'/$'%$6*/$2"(+%%'/$%"&B*4'$%"&$.&1..'($G,HI,$J%"&8'#'($8*/$&*4%$)"4!$ 2'($#'($'/$)6<(#%$%"&$B/")%'6+(.%'%,$K()74'/('$)'/$8"(*(#'($*(, A&1..'($G,HI,IL$&;#'/$81/('%,$-"*$M</"(4$%1/#('/$"4'(('23$14$ %'&'01('/('$B'4;(#'/$*%$."2',$

A&1..'($LL,HI$'/$Q*(#/'8*&&'($%12,$R+(#%$12./"(4$&"44'/$"%+/'?('$ 6/*.%".16)&*4,$S&#=)'/$14$B')."#%'$6*6%*&&'/.'('/$'/$#'$)"#)%'$?"#('/$ %"&$C"/.+))'%$"$P+(.'/'(3$14$)%"&8'#'($'/$&*/2'(#',$ T'($(+3$2"#%$"$%*?)8'#'(3$'/$#'/$4/+(#$%"&$*%$?</'$%"&0/'#),$E'$5')%'$ 4".$8'/0/*$2'#$'($6&*#)3$14$6*("..'($'BB'#'$/1&"4%$+#,$K()74'/('$ ./*22'/$8"(*(#'(,$E'%$4".$91$*&%$)*22'("$

31)4*(,$&+)21().5+6'(#(,&(7)89+)'&((&).4,*(,):*(#2'*,)&+)&('&$#,")./&+-";&"<))

"&


! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

$3#%*'2,'#-( $1#'2(4%5" !.+22'(/623 ! ! ! ! ! ,."#(/'0*7' 5+,.#%2'(3%'0 /%5.+'0(.+0& )%,,'(8%22'5.' /+#%+22'(9'2$'2 /+#,%2()62&'$'2 /+#3($%)',,7(*19' +22'($"4.%'(!0+5. 960%'(/'0)++#&($/%&, /+9+(.+)'&"#2(.+2$'2 $%&$'0(:'$,'#)++#&(."' *91#2(07/+22(9'$4'#$'2 /%5.+'0(&6'062&(2%'0$'2 /+,.%+$("*&#64(9+3"*$'2 5+$4'#(:+)2'#(5.#%$,'2$'2 +2&'#$(."0/)++#&(9".+2$'2 !#'9+(,"!,')++#&(5.#%$,%+2$'2 3%#$,%2'('0%$+*',.(&"2$(5.#%$,'2$'2 ,-.-3&",%&:' /"*0#'%*3%1'&"#40##%*(( .6-4"#'%4)1'#7&%*#%* 4)%'6%%';6&)#.%*#%* 9"<)9'1%.6'=)11)"4# !"#$%&'&"('%&)!#%* !)&#.)*%'%9).6'.-,.

!"#$%&'!"!( !"#$%&'&"('%&)!#%*'' ' ' ' ' '+,-.-/-0&*"1)#.2 /"*0#'%*3%1'&"#40##%*'' ' ' '+,-.-/-0&*"1)#.2 /"!-5',&"0#)3'#)4-*#%*'' ' ' '+/-0&*"1)#.2 %1)#"5%.6'17*!/8&'%#!)19#%*'' '+/-0&*"1)#.2 $%&*)11%'1%3""&9'9&%(%&'' ' ' '+/-0&*"1)#.2' !"#$%&'(")(*+)$%&'(!","-( ,."/+$('/%0($1#'2$'2 ."!'.)1'"11%'#!&)5%*.%&'-3',-.-3&",%&

"#!$%&'()'*!+,-+

Panikavis efterår 2012  

Panikavisen fra Panikdag på Danmarks Medie & Jorunalisthøjskole. 8/11-2012

Panikavis efterår 2012  

Panikavisen fra Panikdag på Danmarks Medie & Jorunalisthøjskole. 8/11-2012

Advertisement