Page 1

© Openarchitectes sprl

ARCHITECTURE

Réinsérer la vie par l’habitat Bertrand Noël a grandi dans un paysage de canaux et de cheminées caractéristique de la région du Centre. Sensible aux effets de la désindustrialisation massive de la Wallonie, il s’est engagé, au cours de ses études d’architecture, dans des activités associatives afin de partager avec d’autres sa passion.

Bertrand Noël ÂGE 32 ans VOCATION Revitalisation de friches industrielles Bourse de la Fondation de la Vocation en 2003 VIT À Ittre PROFESSION Architecte Bertrand Noël est diplômé de l’Institut Supérieur d’Architecture Saint-Luc à Bruxelles et de l’Ecole d’Architecture de Lille et des Régions Nord. Son mémoire de fin d’études intitulé Muses en bleu de travail portait sur la réaffectation de sites et de bâtiments industriels. Membre d’un groupe de réflexion sur ce sujet, il obtint en 2001 le 1er prix du concours Europan 6 pour le projet d e gestion du site postindustriel de Châtelet, en bordure de la Sambre. En 2006, il a créé, avec Ruddy Picard, la société Openarchitectes sprl.

LE GROUPE ABSCISSE De formation scientifique mais également attiré par les concepts artistiques, Bertrand Noël a étudié l’architecture pour allier ces deux créneaux. Sa tendance à l’adoption d’une démarche urbanistique tournée vers la mise en valeur des sites postindustriels s’est rapidement concrétisée : en troisième année, il forme avec Nicolas Van Schel, Sébastien Causin, Ruddy Picard et Vincent Virgo le groupe de réflexion Abscisse. Partageant une sensibilité commune pour le tournant historique que vit le territoire wallon et soucieux de sensibiliser et d’informer, ils publient des ouvrages, organisent des visites de sites et participent à de nombreux concours d’urbanisme. En 1999, ils sont nominés au concours Europan 5 pour un projet sur la friche industrielle bordant la gare du sud à La Louvière. En 2001, ils sont lauréats du concours Europan 6 avec un projet de reconversion du site postindustriel de Châtelet, en bordure de la Sambre. Choisis parmi plus de cinquante équipes d’architectes, ils se distinguent par leurs capacités d’innover tout en dialoguant avec les éléments existants du site et avec son histoire. Pour la réalisation, la

mise en place d’une structure de travail et la diffusion de l’information à ce propos, Bertrand Noël recevra, au nom du groupe, une bourse de la Fondation belge de la Vocation en 2003. Cinq ans plus tard, le projet Europan 6 a enfin abouti puisque la ville de Châtelet vient d’approuver le Plan Communal d’Aménagement (PCA) formalisé suivant le concept urbanistique d’Abscisse. Le groupe se voit aujourd’hui confier une mission spécifique d’architecture sur ce site, soit l’aboutissement concret d’un long processus de réflexion et de discussion avec les autorités compétentes. UNE PHILOSOPHIE D’INTERVENTION Pour ces jeunes architectes, l’analyse et la reconversion de sites historiques doivent tenir compte de l’époque contemporaine. Il leur importe de réutiliser les espaces d’hier avec les techniques, les besoins et les moyens d’aujourd’hui. Cette approche privilégie la création de logements et d’espaces publics intégrés dans le tissu existant. Le paysage ainsi que les témoins du passé sont dès lors respectés et les problèmes actuels de mobilité, d’environnement et d’énergie pris en compte.

1

wpdbujp


© Openarchitectes sprl

Projet d’aménagement de l’ancien charbonnage SainteCatherine à Chapelle-lezHerlaimont / Project voor de herinrichting van de vroegere kolenmijn Sainte-Catherine in Chapelle-lez-Herlaimont.

wpdbujp

2

UN PROJET DE RÉAFFECTATION En 2006, Bertrand Noël a fondé, avec Ruddy Picard, la société Openarchitectes sprl. Ils travaillent actuellement à l’aménagement de l’ancien charbonnage Sainte-Catherine à Chapelle-lezHerlaimont. Le projet concerne la réaffectation de l’ancien site minier, d’une superficie de 100 ares, bordé d’un terril

et d’une zone verte. Les architectes y ont programmé, en concertation avec la Ville et la Région wallonne, la construction d’un nouvel espace public entouré d’un ensemble de logements, du centre administratif et technique du foyer de logement social « La Ruche Chapelloise » et d’un bâtiment industriel réaffecté en salle polyvalente de quartier.


ARCHITECTUUR

Herleving door bewoning Bertrand Noël groeide op in het door kanalen en schoorstenen getekende landschap van de streek van La Louvière. Zijn interesse voor de gevolgen van de grootschalige desindustrialisering van Wallonië zette hem ertoe aan om tijdens zijn studies rond dat thema activiteiten op te zetten.

Betrand Noël LEEFTIJD 32 jaar ROEPING Opwaardering van industriële sites Beurs van de Stichting Roeping in 2003 WOONT IN Ittre BEROEP Architect Bertrand Noël studeerde aan het Institut Supérieur d’Architecture Saint-Luc te Brussel en de Ecole Architecture de Lille et des Régions Nord. Zijn eindwerk met als titel Muses en bleu de travail behandelde het thema van de heropwaardering van industriële sites en gebouwen. Hij werd lid van een onderzoeksgroep over deze materie. In 2001 behaalde de groep de eerste prijs van de wedstrijd Europan 6 voor een project van beheer van de postindustriële site van Châtelet, gelegen langs de Samber. In 2006 richtte hij samen met Ruddy Picard het bureau Openarchitectes op.

DE ABSCISSE-GROEP Bertrand Noël koos bewust voor een opleiding in de architectuur, omdat hij zowel wiskundig als artistiek aangelegd is. Al snel kwam zijn voorliefde tot uiting voor een stedenbouwkundig streven naar de opwaardering van postindustriële sites en gebouwen. Bij medestudenten ontmoette hij gelijkgezinden en met hen richtte hij de studiegroep Abscisse op. Nicolas Van Schel, Sébastien Causin, Ruddy Picard en Vincent Virgo waren zich er net als hij van bewust dat hun geboortestreek een historisch keerpunt aan het meemaken was. Hun passie voor de culturele rijkdom van het Waalse grondgebied zette hen ertoe aan om activiteiten te ontwikkelen met het oog op sensibilisatie en informatie. Ze publiceerden teksten, organiseerden rondleidingen en namen deel aan allerlei stedenbouwkundige wedstrijden. In 1999 kregen ze een vermelding op de wedstrijd Europan 5 met een ontwerp voor de industriële strook langs het zuidstation van La Louvière. In 2001 werden ze laureaat van Europan 6 met een ontwerp voor de herinrichting van de postindustriële site van Châtelet, aan de Samber. Hun voorstel, dat gekozen werd uit de inzendingen van meer dan vijftig architectenteams, is innovatief; het houdt tegelijk rekening met de bestaande elementen en met de voorgeschiedenis. Voor de uitwerking van het project, de oprichting van een werkstructuur en de verspreiding van de informatie kreeg Bertrand Noël in 2003 in naam van de groep een beurs van de Stichting Roeping. Vijf jaar later is het eindelijk zover: de stad Châtelet heeft het gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplan volgens het stedenbouwkundige

concept van Abscisse goedgekeurd. Het team krijgt nu op de site dus een specifieke architecturale opdracht toevertrouwd. Die opdracht is de concrete uitkomst van een jarenlange reflectie en discussie met de bevoegde overheden. FILOSOFIE Voor de jonge architecten moeten de analyse en de herinrichting van industriële sites rekening houden met de hedendaagse tijd. Dat betekent dat ze de ruimten van gisteren willen hergebruiken, rekening houdend met de technieken, de noden en de middelen van vandaag. Die visie stelt de bouw voorop van woningen en publieke ruimten die in het bestaande weefsel ingebed zijn. Op die manier is er zowel respect voor het landschap en de getuigen van het verleden, als aandacht voor actuele problemen, zoals mobiliteit, milieu en energie. HERINRICHTINGSPROJECT In 2006 richtte Bertrand Noël samen met Ruddy Picard het bureau Openarchitectes op. Ze werken momenteel aan de herinrichting van de vroegere kolenmijn SainteCatherine in Chapelle-lez-Herlaimont. Dat project gaat over de opwaardering van de mijnsite met een oppervlakte van honderd are, omrand door een steenberg en een groene zone. Het plan van de architecten, dat opgesteld is in overleg met de stad en het Waalse gewest, voorziet in de bouw van een nieuwe publieke ruimte met woningen, het administratieve en technische centrum van het sociale woningfonds La Ruche Chapelloise en de omvorming van een industrieel pand tot polyvalente wijkzaal.

3

wpdbujp


BEELDENDE KUNST

Kunst als motto Jan Wellens tekent al van kindsbeen af. Hij genoot kunstonderwijs aan de Hogeschool Sint-Lukas in Brussel en de Academie van Gent, maar gaf er telkens de brui aan. Eigenzinnig is hij nog altijd en zijn kunstenaarschap is hem boven alles dierbaar.

Jan Wellens LEEFTIJD 61 jaar ROEPING Grafische kunst Beurs van de Belgische Stichting Roeping in 1970 Grafiekprijs Frans Masereel in 2003 Geselecteerd voor de Canvascollectie in 2008 WOONT IN Koningslo (Vilvoorde) BEROEP Arbeidsbemiddelaar en plastisch kunstenaar Jan Wellens tekent, schildert, etst en aquarelleert, maar is ook de ontwerper van zijn eigen huis en van een deel van het meubilair. Creatief bezig zijn is zijn zuurstof. Hij is een optimist met een positieve kijk op het leven, die de kunst nooit als een carrière heeft gezien. Na veertig jaar activiteit oogt zijn palmares indrukwekkend: meer dan zestig individuele tentoonstellingen, tal van prijzen, vermeldingen en selecties, alsook werken in verscheidene binnen- en buitenlandse publieke en private collecties, onder meer het Prentenkabinet van Brussel, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen, het California College of Arts and Crafts en het Prentenkabinet van het San Francisco Museum of Modern Art.

Foto’s S. Windels

wpdbujp

4

KUNSTENAARSCHAP “Mijn eerste tentoonstelling vond plaats in 1967, ik was toen twintig jaar. Drie jaar later heb ik de beurs van de Stichting Roeping ontvangen en die financiële steun is van grote betekenis geweest. Dankzij de investeringen in materiaal die ik toen heb kunnen doen (drukpers, papier, inkten) heb ik een tot twee jaar zorgeloos kunnen doorwerken. Ook de waardering die ik daardoor als erg jonge kunstenaar kreeg, deed deugd. Mijn vader, die nochtans radicaal tegen mijn kunstenaarschap gekant was, is het blijde nieuws toen in de hele buurt gaan vertellen. (Lacht.) Natuurlijk heb ik zwarte sneeuw gezien; ik leefde dan ook als een echte bohémien. Het was de tijdsgeest van de sixties: we waren beatniks, liepen op blote voeten, leefden in communes... Kunstenaars en muzikanten trokken naar Parijs; zo ook ik. Als ik maar kon tekenen, was ik gelukkig. Veel had ik niet nodig. Dat is niet veranderd. Misschien heb ik ook gekozen voor het tekenen, de grafiek, de aquarel, omdat die technieken weinig ruimte vergen. Voor een blad papier, inkten en een penseel volstaan de hoek van een tafel of de vloer. Mijn inspiratie ontstaat ook op elk moment en in alledaagse omstandigheden: gewone dingen (mijn hond, de afwas, het bos) kunnen het vertrekpunt vormen voor een werk. Meestal maak ik er verschillende tegelijk. Mijn kunst is mijn uitlaatklep. Ik verwerk er gevoelens en ervaringen in. Soms is een werk meteen af, soms begin ik eraan,

laat ik het rusten en herneem ik het jaren later; dat hangt er van af. Nooit heb ik het kunstenaarschap beschouwd als een carrière of een activiteit die winstgevend moest zijn, maar wel als een must, een noodzaak. Die houding verklaart ook waarom ik me niet aan een galerij heb willen binden. Ik vreesde mijn artistieke vrijheid te verliezen, mij te moeten plooien naar de smaak van een ander.” DE KUNST, EEN STIEL “Ik heb geen voeling met hedendaagse kunstvormen zoals video of multimedia. Kunstenaars van vandaag die me inspireren, zijn Lucian Freud of Jean Rustin, schilders met een virtuoze techniek. Ik betreur de teloorgang van de kunde, de manier in traditionele zin. Dat betekent niet dat ik behoudsgezind ben, integendeel, maar enkele strepen op een doek betekent nog niet dat je een eigen stijl hebt. Wat ik apprecieer bij de kunstenaars die mij aanspreken, is de expressie van een eigen universum door middel van een perfect beheerste techniek. Voor mij is kunst maken met mijn handen bezig zijn, de materie voelen. Als dat ouderwets is, ja, dan ben ik graag ouderwets.“ VEERTIG JAAR BEZIG “Mijn productie is enorm, want ik ben altijd en overal bezig. Hoeveel werken ik gemaakt heb, weet ik niet en hoeveel ik er verkocht heb, ook niet. Honderden heb ik er vernietigd, gewoon omdat ik ontevreden was over de kwaliteit. Commentaar


De gloed der sies en doos, 2008, aquarel en Oost-Indische inkt op papier

en kritieken neem ik aan, maar ik weerleg ze ook, als ik het er niet mee eens ben. De confrontatie ga ik niet uit de weg. Ik stel graag tentoon, ik kom graag naar buiten met mijn werk, zowel individueel als in groepstentoonstellingen. Vanzelfsprekend heb ik het meeste geÍxposeerd met mijn grafisch en tekenwerk, maar daar komen binnenkort ook schilderijen bij. Sinds kort huur ik een pand dat ik als schilderatelier ga gebruiken. Vroeger heb ik veel geschilderd, nu is het heel lang geleden, maar ik heb er weer zin in. Grotere formaten, een vrije expressie, mij uitleven op het doek... Ik zie het wel zitten. Als het vlot loopt, plan ik de nieuwe werken tentoon te stellen op een solotentoonstelling in oktober 2009 in Nieuwenrode en Meise: grafiek op de ene locatie, tekeningen, aquarellen en schilderijen op de andere. Ter gelegenheid van de expositie zal ook een boek verschijnen.�

5

wpdbujp


ARTS PLASTIQUES

L’art dans le sang Jan Wellens dessine depuis son plus jeune âge. Il a suivi les cours de SintLukas à Bruxelles et de l’Académie de Gand mais par la suite il préféra suivre sa voie. Libre, il l’est resté et son art est sa passion la plus chère.

Jan Wellens ÂGE 61 ans VOCATION Arts graphiques Bourse de la Fondation de la Vocation en 1970 Prix Frans Masereel en Art graphique en 2003 Sélectionné pour la Canvascollectie en 2008 VIT À Koningslo (Vilvoorde) PROFESSION Médiateur et plasticien Jan Wellens pratique la peinture, le dessin, la gravure et l’aquarelle. Il a également dessiné les plans de sa maison et conçu une partie du mobilier. La création lui est indispensable. Cet optimiste amoureux de la vie n’a jamais considéré l’art comme un plan de carrière. En 40 ans d’activité, il a construit un palmarès impressionnant : plus de 60 expositions tant en Belgique qu’à l’étranger, différents prix, mentions et sélections ainsi que des œuvres présentes dans plusieurs collections privées et publiques dont le Cabinet des Estampes à Bruxelles, le Musée des Beaux-Arts à Anvers, le California College of Arts and Crafts et le Musée d’art moderne de San Francisco.

wpdbujp

6

VIE D’ARTISTE « J’avais vingt ans lorsque j’ai présenté ma première exposition. Trois ans plus tard, j’ai obtenu la bourse de la Fondation de la Vocation et cette aide financière a été d’une importance majeure. Grâce aux investissements de matériel que j’ai pu réaliser (presse, papier, encres) j’ai travaillé sans soucis pendant près de deux ans. La reconnaissance en tant que jeune artiste comptait aussi énormément. Mon père, qui pourtant s’opposait à mon choix de vie, était fier comme Artaban. Bien sûr, j’ai connu des moments difficiles mais il est vrai que je vivais comme un bohémien. C’était les sixties, on marchait pieds nus et on vivait en communauté. Les musiciens et les artistes partaient pour Paris et c’est ce que j’ai fait. Je n’avais besoin de rien, mon bonheur c’était de pouvoir dessiner. Peut-être que j’ai choisi cette technique parce que justement elle ne nécessite que peu de matériel et de place. Je peux travailler n’importe où et d’ailleurs l’inspiration me vient à tout moment. Les thèmes de mon travail sont ancrés dans mon quotidien. Mon art me permet de m’évader, d’exprimer des sentiments et

des expériences vécues. Je mène souvent plusieurs travaux de front. Les œuvres inachevées, je les laisse en attente et je les termine au moment voulu. Je n’ai jamais envisagé mon activité artistique comme une activité lucrative mais plutôt comme une nécessité, mon oxygène. C’est la raison pour laquelle je ne me suis jamais engagé auprès d’une galerie. J’avais peur de perdre ma liberté. » LE MÉTIER DE L’ART « Les formes artistiques contemporaines telles la vidéo ou le multimédia m’indiffèrent. Les artistes d’aujourd’hui qui m’inspirent sont des peintres à la technique virtuose, comme Lucian Freud ou Jean Rustin. Je déplore le déclin de la technique au sens traditionnel du terme. Cela ne signifie pas que je sois réactionnaire, au contraire, mais peindre deux lignes sur une toile ne fait pas de toi un artiste. Les artistes que j’apprécie expriment un univers propre au moyen d’une technique parfaitement maîtrisée. L’art est lié à la matière, au travail manuel. C’est mon idée et si elle est dépassée, j’accepte volontiers d’être vieux jeu ».


De stad van de ander, 1997, papier gemaroufleerd op doek, aquarel, lavis en Oost-Indische inkt. Onderdeel van de literaire happening “Het Groot Beschrijf/In de ban van de stad” (Brussel), een samenwerking tussen kunstenaars en dichters. De creatie gebeurde grotendeels in het metrostation Beurs, met verdere afwerking in het atelier; de dichter Jan Defrijn schreef er teksten op. Thema’s van beeld en gedichten komen overeen / De stad van de ander, 1997, papier marouflé sur toile, aquarelle, lavis et encre de Chine. Œuvre réalisée dans le cadre du happening littéraire “Het Groot Beschrijf/In de ban van de stad”, une collaboration entre plasticiens et poètes. Entamée dans la station de métro Bourse, et achevée à l’atelier, la pièce comporte des textes du poète Jan Defrijn en correspondance avec ses thèmes.

40 ANS DE TRAVAIL « Ma production est énorme car je travaille tout le temps. Je n’ai aucune idée du nombre d’oeuvres que j’ai réalisées, ni d’ailleurs de combien j’en ai vendues. J’en ai détruit des centaines parce que je n’étais pas satisfait de leur qualité. J’accepte les critiques et les commentaires mais je les conteste aussi si je ne suis pas d’accord. La confrontation avec un public me plaît et j’aime exposer. Evidemment, jusqu’à présent j’ai surtout exposé mes œuvres

graphiques et mes dessins mais je compte bientôt pouvoir montrer également des œuvres peintes. Je dispose depuis peu d’un espace que je compte transformer en atelier de peinture. J’ai peint, il y a longtemps, et je compte m’y remettre. Cela va me permettre de travailler sur des grands formats et de manière plus libre, plus expressive. J’ai hâte et si tout va bien j’exposerai ces œuvres nouvelles au cours de ma prochaine exposition qui est prévue en octobre 2009 à Nieuwenrode et Meise. Deux

endroits, chacun dédié à un type d’œuvres : les dessins et les aquarelles d’un côté, les œuvres graphiques de l’autre. A l’occasion de cette exposition, un livre sera également publié ».

7

wpdbujp


PHOTOGRAPHIE

Dans la tradition du photojournalisme Pour Cédric Gerbehaye, 2007 fut une année faste ; son reportage Congo in Limbo a été primé à plusieurs reprises et il est, depuis novembre 2007, représenté par une prestigieuse organisation, l’agence Vu.

Cédric Gerbehaye ÂGE 30 ans VOCATION Photographie documentaire Bourse de la Fondation de la Vocation en 2005 PRIX EN 2007 Nikon Press Award / Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre : 2e prix dans la catégorie “Jeune reporter” / World Press Photo : 3e prix dans la catégorie “Informations générales” / Olivier Rebbot Award from Overseas Press Club of America for best photographic reporting from abroad in magazines or books / Pictures of the Year International, Magazine News Picture Story / NPPA Best of Photojournalism, International News Picture Story VIT À Bruxelles PROFESSION Photographe Cédric Gerbehaye a effectué son premier reportage sur le conflit israélo-palestinien à l’automne 2002. Il a poursuivi ce travail en effectuant plusieurs séjours dans les territoires palestiniens et en Israël. Il s’est également intéressé à la question kurde en Turquie et en Iraq. Depuis novembre 2007, il est représenté par l’agence Vu. > www.agencevu.com

wpdbujp

8

ÉVOLUTION « Mon métier de photojournaliste a véritablement démarré grâce à la bourse. Elle m’a permis de continuer mon travail sur le conflit israélo-palestinien et de pratiquer le métier dont je rêvais depuis toujours. À ce moment-là, je n’avais pas encore de vision à long terme ; je voulais juste réaliser ce reportage et j’espérais le voir aboutir à un livre et, peut-être, à une expo. Aujourd’hui, j’ai obtenu beaucoup plus ! J’ai progressé, ma photographie a évolué et je suis à présent en mesure d’assumer pleinement ma position de photographe ; je suis donc en accord avec moi-même, j’utilise pleinement mon potentiel et je fais les choix qui s’imposent à moi. » CONTACTS « Depuis novembre 2007, je suis représenté par l’agence Vu. Cette collaboration me permet de continuer à développer mon réseau de contacts tant avec des collègues photographes qu’avec les médias internationaux ou les ONG. Ces dernières jouent un rôle capital dans le financement de reportages photographiques documentaires car la presse y fait de moins en moins appel. Je prépare d’ailleurs actuellement deux projets de grande envergure commandés par des organisations indépendantes. » « Le premier, qui s’intitule Les fabriques

de l’Europe, a pour thème le patrimoine industriel de six villes européennes, photographié par six photographes. Il a été initié par Notre Europe, une organisation créée par Jacques Delors en 1996 et dédiée à l’unité européenne. Un livre sortira en septembre et une exposition aura lieu en novembre à Bruxelles et à Paris. Par ailleurs, je collabore avec Médecins sans Frontières à un projet documentaire multimédia. » ECHANGES « Bien sûr, je ressens plus qu’avant la pression et les attentes des autres, mais, dans un sens, c’est un stress positif. Le questionnement des autres alimente aussi le mien. Je suis d’ailleurs très heureux d’avoir été invité à donner cours en 2008-2009 à l’IHECS, dans le cadre d’un nouveau master en photojournalisme. Ce sera l’occasion d’échanger et de confronter les points de vue, tout en transmettant mon acquis. J’aurai aussi l’occasion de communiquer, cette fois avec le public et les professionnels du métier, par le biais de l’exposition de mes photos qui sera organisée en septembre au Festival du photojournalisme Visa pour l’Image à Perpignan. C’est un beau cadeau que m’offrent les organisateurs et un témoignage supplémentaire de la reconnaissance de l’ensemble de la profession. »


Prière matinale pour des soldats du général Laurent Nkunda dans son fief au cœur des collines du Masisi au Nord-Kivu. Ochtendgebed voor de soldaten van generaal Laurent Nkunda in hun legerkamp temidden de Masisi-heuvels in Noord-Kivu.

9

wpdbujp


FOTOGRAFIE

In de traditie van de fotojournalistiek Voor Cédric Gerbehaye was 2007 een bijzonder vruchtbaar jaar: zijn reportage ‘Congo in Limbo’ viel meermaals in de prijzen en sinds november 2007 maakt hij deel uit van het agentschap Vu.

Cédric Gerbehaye LEEFTIJD 30 jaar ROEPING Documentaire fotografie Beurs van de Stichting Roeping in 2005 PRIJS IN 2007 Nikon Press Award / Prijs Bayeux-Calvados voor oorlogscorrespondenten: 2e prijs in de categorie “Jeune reporter” / World Press Photo: 3e prijs in de categorie “General Stories” / Olivier Rebbot Award from Overseas Press Club of America for best photographic reporting from abroad in magazines or books / Pictures of the Year International, Magazine News Picture Story / NPPA Best of Photojournalism, International News Picture Story WOONT IN Brussel BEROEP Fotograaf Cédric Gerbehaye maakte zijn eerste reportage over het Israëlisch-Palestijns conflict in het najaar 2002. Hij verbleef nadien nog meerdere malen in de Palestijnse gebieden en Israël alsook in Irak en in Turkije met reportages over de Koerdische kwestie. Sinds november 2007 is hij lid van het agentschap Vu. > www.agencevu.com

wpdbujp

10

EVOLUTIE “Mijn beroep als fotojournalist is pas van start gegaan met het behalen van de beurs. Ze liet me toe om mijn werk over het Israëlisch-Palestijnse conflict verder te zetten en de job uit te oefenen, waar ik al altijd van gedroomd had. Ik had toen nog geen visie op lange termijn; ik wilde gewoon die reportage afwerken, in de hoop dat ze zou uitmonden in een boek en misschien een tentoonstelling. Vandaag heb ik echter zoveel meer! Ik ben gegroeid in mijn werk en ben nu in staat om mijn positie als fotograaf volop in te nemen. Ik voel me in harmonie met mezelf, benut mijn potentieel voluit en maak de keuzes die zich aan mij opdringen. Sinds november 2007 word ik vertegenwoordigd door het agentschap Vu. Die samenwerking laat me toe mijn netwerk uit te breiden, zowel in het milieu van de fotografen als van de internationale media en de ngo’s. Die laatste spelen een vooraanstaande rol, die ze stilaan overnemen van de geschreven pers, in de financiering van documentaire fotografische reportages. Momenteel bereid ik twee grootschalige projecten voor, die door onafhankelijke organisaties gefinancierd worden. Het eerste heeft als titel ‘De fabrieken van Europa’; het thema is het industriële patrimonium van zes Europese steden, in

beeld gebracht door zes verschillende fotografen. Het werd opgezet door Notre Europe, een organisatie met de Europese eenheidsgedachte als uitgangspunt, die Jacques Delors in 1996 in het leven heeft geroepen. In september zal er een boek verschijnen en in november vindt in Brussel en Parijs een tentoonstelling plaats. Met Artsen Zonder Grenzen ben ik bezig aan de uitwerking van een multimediaal documentair project.” UITWISSELING “Uiteraard ben ik mij nu meer dan vroeger bewust van de druk die op mij rust, en van de verwachtingen die ik moet inlossen, maar die stress is best wel positief. De reflectie van anderen voedt ook de mijne. In die zin ben ik blij dat het IHECS mij als gastdocent gevraagd heeft om een cursus te geven in het kader van een nieuwe master in de fotojournalistiek. Ik zie het als een kans om gedachten uit te wisselen en met mekaar te confronteren, maar tegelijk ook om ervaring door te geven. De dialoog met het publiek en met de collega’s ligt mij eveneens na aan het hart. Ik stel in september tentoon op het Festival Visa pour l’image in Perpignan, een mooie kans én een uiting van waardering vanuit de professionele sector van de documentaire fotografie.”


Gebed in de kapel van het Rethy-hospitaal in Ituri / Prière à la chapelle de l’hôpital de Rethy en Ituri.

11

wpdbujp


JURY BEELDENDE KUNSTEN

Gesprek met Dirk Snauwaert Dirk Snauwaert is directeur van het centrum voor hedendaagse kunst Wiels, in de voormalige brouwerij Wielemans Ceuppens in Vorst. Hij nam deel aan de selectie van de kandidaten voor de promotie 2008-2009 in de afdeling Beeldende Kunsten.

© Wiels

> HOE SCHAT U DE AARD VAN DE DOSSIERS DIE U BEHANDELD HEBT, IN OP HET VLAK VAN KWALITEIT EN REPRESENTATIVITEIT TEN AANZIEN VAN DE HEDENDAAGSE PRAKTIJK? Het valt op dat een aantal disciplines over- en een aantal andere ondervertegenwoordigd zijn. De zwakke aanwezigheid van disciplines zoals mode en design in een land dat op dat vlak zoveel internationaal erkende ontwerpers telt, is opvallend. Daar staat tegenover dat de enorme groep kandidaten in de documentaire fotografie in disproportie is met het aan-

wpdbujp

12

deel van die discipline in het brede culturele veld. Een en ander is te wijten aan de informatiedoorstroming. In bepaalde kunstscholen, zoals la Cambre of het IHECS, is de beurs zeer goed gekend, terwijl kandidaten uit de periferie (Hasselt, Luik, Charleroi, Kortrijk...) minder talrijk zijn. Daar nieuwe informatiekanalen aanboren zou nuttig zijn. De groep Vlaamse kandidaten is ook kleiner dan de groep Franstaligen, wat logisch is, als je kijkt naar het financiële ondersteuningsaanbod vanuit de Vlaamse gemeenschap. > DE STICHTING STELT SELECTIECRITERIA VOOROP. OP WELKE ELEMENTEN LET U IN HET BIJZONDER? Het element roeping is een heel speciale maatstaf. De kandidaat wordt getoetst aan een potentieel en dat is soms moeilijk uit een dossier op te maken. De jury zoekt jonge volwassenen met een uitzonderlijk talent en met diepgang, bij wie het perspectief van een bij-

zonder levenstraject voelbaar is. De overige voorwaarden zijn minder relevant. Het nationaliteitscriterium is achterhaald, de maximumleeftijd zou opgetrokken moeten worden naar vijfendertig jaar en wat de financiële noodzaak betreft, wie kan die niet bewijzen? Persoonlijk hecht ik veel belang aan het onderzoekselement en aan de link met het buitenland. De globalisatie is een feit en ondersteunende maatregelen moeten in die zin herdacht worden. Het is werkelijk schrijnend hoe weinig jonge Belgen naar het buitenland trekken. Een dynamiek naar buitenlandse contacten vind ik dus onontbeerlijk als bewijs van niveau. Ten slotte ben ik van mening dat de beurs ook kansen moet creëren voor nieuwe Belgen. > IS HET EEN SPECIALE BEURS? Ze geeft in ieder geval onafhankelijkheid na het afstuderen, en tijd om verder te werken aan een eigen parcours, zonder resultaatsverbintenis. Ze is tegelijk vrijblijvend én verifieerbaar.


JURY ARTS PLASTIQUES

Entretien avec Dirk Snauwaert Dirk Snauwaert est directeur du centre d’art contemporain Wiels, établi dans l’ancienne brasserie Wielemans-Ceuppens à Forest. Il a participé à la sélection des candidats de la promotion 2008-2009 dans la section Arts Plastiques.

> AU NIVEAU DE LA QUALITÉ ET DE LA REPRÉSENTATIVITÉ ET PAR RAPPORT À LA PRATIQUE ARTISTIQUE ACTUELLE, QUELLE A ÉTÉ VOTRE IMPRESSION DES DOSSIERS QUE VOUS AVEZ TRAITÉS ? L’absence tant que l’abondance de certaines disciplines sont frappantes. J’ai constaté le petit nombre de dossiers en mode et en design, dans un pays qui dans ces disciplines compte tellement de créateurs reconnus internationalement. De même le très grand nombre de candidats en photographie documentaire est disproportionné par rapport à l’importance que revêt ce domaine dans le champ culturel au sens large. La diffusion de l’information est à la base du phénomène. Dans certaines écoles d’art comme La Cambre ou l’IHECS, la bourse est connue alors que les candidats issus de la province - Hasselt, Liège, Charleroi, Courtrai,…- sont moins nombreux. Il se-

rait sans doute utile d’exploiter de nouveaux canaux d’information à ce niveau. Le groupe de candidats néerlandophones est également moins important que le groupe de candidats francophones mais c’est logique au vu du large éventail de soutiens artistiques proposés par la Communauté flamande. > LA FONDATION POSE DES CRITÈRES DE SÉLECTION SPÉCIFIQUES ; QUELS SONT LES ÉLÉMENTS DANS UN DOSSIER QUE VOUS RETENEZ PERSONNELLEMENT ? La notion de vocation est un critère particulier. Le candidat est évalué par rapport à son potentiel ce qui n’est pas simple à juger sur dossier. Le jury recherche de jeunes adultes au talent exceptionnel, matures et chez qui la perspective d’un trajet de vie hors du commun est perceptible. Le critère de nationalité me semble obsolète et je suis favorable à une limite

d’âge plus élevée. Quant au besoin financier, qui ne peut en témoigner ? J’accorde personnellement une grande importance à l’élément de recherche et au caractère international. La globalisation est un fait et les mesures de soutien doivent être repensées dans ce sens. Il est aberrant de constater que très peu de jeunes Belges partent à l’étranger. Une dynamique axée vers des contacts internationaux me semble donc indispensable pour attester d’un certain niveau. Pour conclure, j’ajoute que la bourse devrait également créer des opportunités pour de nouveaux Belges. > EST-CE UNE BOURSE SPÉCIALE ? Elle procure en tout cas une indépendance après les études. Du temps pour œuvrer à un parcours personnel, sans obligation de résultat. La bourse n’engage à rien mais elle est néanmoins vérifiable.

13

wpdbujp


GENEESKUNDE

Wijkgezondheidscentrum Huisarts Jo Bernagie is de initiatiefneemster voor het eerste wijkgezondheidscentrum in Antwerpen. ’ t Spoor opende in april 2007 in Borgerhout zijn deuren. Het richt zich specifiek tot de buurtbewoners en heeft als doel om via een multidisciplinaire aanpak op wijkniveau een goede gezondheidszorg te ontwikkelen.

Jo Bernagie LEEFTIJD 30 jaar ROEPING Een wijkgezondheidscentrum opstarten Beurs van de Stichting Roeping in 2007 WOONT IN Antwerpen BEROEP Huisarts en coördinator WGC ‘t Spoor Jo Bernagie studeerde geneeskunde in Gent en specialiseerde in de huisartsgeneeskunde. Na stages bij groepspraktijken in Antwerpen werkte ze er in een duopraktijk. De confrontatie met de prangende vraag naar eerstelijnsgezondheidzorg in haar buurt deed bij haar de idee ontstaan van een wijkgezondheidscentrum. Het concept beantwoordt volledig aan het soort geneeskunde dat zij wou bedrijven: dicht bij de patiënt staan en hem ook op psychosociaal vlak begeleiden. Ze vond steun bij collega’s en richtte met hen de vzw ’t Spoor op. Het wijkgezondheidscentrum ’t Spoor bestaat sinds april 2007.

ONTSTAAN Tijdens haar opleiding in de huisartsgeneeskunde kwam Jo Bernagie in contact met verschillende wijkgezondheidscentra in Gent. Het uitgebreide contact met de patiënten stond in schril contrast met de afstandelijke relaties die ze tijdens haar ziekenhuisstages had ervaren, en ze besefte dat zij in haar dagelijkse praktijk dicht bij de mensen wilde staan. In Antwerpen, waar ze na haar theoretische opleiding ging wonen, werkte ze twee jaar als huisarts in beroepsopleiding in groepspraktijken. In 2004 startte ze samen met een collegahuisarts een associatiepraktijk in een multiculturele wijk in AntwerpenNoord. “De praktijk lag in een wijk die gekenmerkt wordt door sociale achterstand, en kende een snelle groei. De professionele uitdaging was groot en mijn contacten met de wijkbewoners waren boeiend, maar toch volstond dat niet. Ik wilde meer zijn dan een gewone huisarts. Elke mens heeft, los van zijn statuut, zijn nationaliteit of zijn in-

> www.wgctspoor.be

1. Onthaal / Accueil 2. Wachtzaal / Salle d’attente

wpdbujp

14

komen, recht op verzorging. Dat principe ligt me zeer na aan het hart, maar helaas kon ik het in mijn praktijk niet voor iedereen waarmaken. Na vier jaar als huisarts begreep ik pas de visie van een wijkgezondheidscentrum, waar een multidisciplinair team in een wijkcontext streeft naar een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke gezondheid van de populatie. Dat gebeurt in de vorm van gratis consulten en preventieve, informatieve en sociale activiteiten. De idee is om samen na te denken en te groeien. Om dat te verwezenlijken, 1

2


Photos / Foto’s Marie Belej

Guldensporenstraat 84, 2140 Borgerhout

had ik gelijkgezinden nodig. Ik ontmoette ze in 2005 op een artsenbijeenkomst in Antwerpen-Noord over toegang tot de eerstelijnsgezondheidszorg. Vanuit mijn ervaring in Gent bracht ik de idee aan van een wijkgezondheidscentrum; een aantal collega’s reageerde enthousiast. Met hen heb ik een stuurgroep en later een vzw opgericht. We hebben een gebouw gevonden en verbouwd, personeel en financiële middelen gezocht. Van januari tot april 2007 heb ik me volledig aan de opstart gewijd.” WERKING Het kan verbazen dat in een stad als Antwerpen nog geen wijkgezondheidscentrum bestond. Jo Bernagie wijt dat aan een gebrek aan middelen en aan tegenkanting. Ook de initiatiefnemers van ’t Spoor hebben heel wat kritiek moeten slikken van de huisartsen uit de buurt. “In de voorbereidingsfase hebben we voorinschrijvingen gedaan om na de opening meteen te kunnen starten met een groep patiënten. Het patiëntenbestand is gegroeid van zeventig naar 680 mensen en er komen er nog steeds bij. De ploeg bestaat uit een verpleger, twee artsen, een administratieve medewerker en een vrijwilligersteam. We hebben een website

en een driemaandelijkse nieuwsbrief, we organiseren preventieve activiteiten en dankzij het contact met buurtcomités groeien er samenwerkingsinitiatieven. Het feit dat in een nabijgelegen wijk binnenkort een tweede wijkgezondheidscentrum zijn deuren zal openen, toont aan dat de vraag naar laagdrempelige geneeskunde hier reëel is.” Raadpleging / Consultation

15

wpdbujp


> > > > > > > NEWS > > > > > > > > NEWS MÉDECINE

> > >

Maison médicale Médecin généraliste, Jo Bernagie a pris en 2007 l’initiative de la création de la première maison médicale à Anvers. Située dans la commune de Borgerhout, ‘t Spoor a ouvert ses portes en avril 2007. Composée d’une équipe multidisciplinaire, elle offre une médecine de proximité et a pour objectif le développement de soins de santé de qualité au niveau du quartier.

Jo Bernagie ÂGE 30 ans VOCATION Création d’une maison médicale Bourse de la Fondation de la Vocation en 2007 VIT À Anvers PROFESSION Médecin généraliste et coordinatrice de la maison médicale ‘t Spoor Jo Bernagie a étudié la médecine à Gand et s’est spécialisée en médecine généraliste. Après avoir effectué des stages dans des cabinets médicaux à Anvers, elle s’associa avec un collègue en 2004. Confrontée à une demande évidente en matière de soins de première ligne dans son quartier, l’idée d’une maison médicale germa dans son esprit. Le concept correspondait complètement au type de médecine de proximité, doublée d’un encadrement psychosocial, qu’elle souhaitait pratiquer. Des collègues enthousiastes l’appuyèrent dans sa démarche et ensemble ils fondèrent l’asbl ‘t Spoor. La maison médicale du même nom existe depuis avril 2007. > www.wgctspoor.be

wpdbujp

16

HISTORIQUE Au cours de ses études de généraliste Jo Bernagie entra en contact avec différentes maisons médicales à Gand. La relation riche avec les patients contrastait avec les rapports distants du milieu hospitalier où elle avait effectué ses stages. D’emblée, elle fut conquise par cette médecine de proximité. Après sa formation théorique, elle s’installa à Anvers. Pendant deux ans, elle se forma auprès d’autres généralistes avant de s’associer avec un collègue et d’ouvrir en 2004 son cabinet. Situé dans un quartier multiculturel de la ville d’Anvers, il accueillait des patients issus de milieux sociaux défavorisés. « Au fil des contacts avec les habitants du quartier, je me rendis compte que je voulais être plus qu’un simple médecin. Chaque être humain a droit à des soins de santé de qualité, quelque soit son statut, sa nationalité ou ses revenus. Ce principe me tient énormément à cœur et malheureusement je ne pouvais l’appliquer dans ma pratique quotidienne. À ce moment-là, j’ai pleinement réalisé la signification du concept de la maison médicale. Il s’agit d’une équipe multidisciplinaire qui travaille au niveau d’un quartier afin d’y réaliser la meilleure qualité de santé physique et psychique pour l’ensemble de sa population. Pour y parvenir, des consultations forfaitaires ainsi que des activités de prévention, d’information et sociales sont proposées. L’action et le développement de la maison médicale reposent sur un travail et une

réflexion collective. Lors d’une réunion de médecins sur le thème des soins de première ligne, j’ai trouvé des collègues désireux de participer à mon projet. Nous avons créé un groupe de travail et ensuite une asbl, trouvé et rénové un bâtiment et cherché des moyens financiers et du personnel. De janvier à avril 2007, je me suis consacrée entièrement à la réalisation de ce projet. FONCTIONNEMENT L’absence de maison médicale à Anvers peut surprendre. Pour Jo Bernagie cette situation est due au manque de moyens et à des résistances. Elle aussi a été critiquée au début par les médecins généralistes du quartier. « Pendant la phase préparatoire, nous avons pris des préinscriptions afin de pouvoir démarrer immédiatement après l’ouverture avec un groupe de patients. Celui-ci compte déjà plus de 680 personnes et ne cesse de croître. Notre équipe est composée de deux médecins, d’un infirmier, d’une collaboratrice administrative et de plusieurs bénévoles. Nous avons un site internet, une lettre d’information trimestrielle et nous organisons des activités préventives. Grâce au contact avec les comités de quartiers, des collaborations se sont développées. Le fait qu’une seconde maison médicale ouvrira bientôt ses portes dans un quartier proche montre clairement qu’une médecine de proximité répond à un véritable besoin ».


> > > > > > > > NEWS > > > > > > > > NEWS INGE SPINETTE / JAN MICHIELS (PIANO) & ILSE EERENS (ZANG / CHANT)

© Myriam Devriendt

Recital / Récital

29.09 > 20.30 Lied- en pianorecital / Récital chant et piano Iers college, Leuven Programma / Programma: Gustav Mahler: Rückert Lieder, Alban Berg: Pianosonate op. 1, 7 frühe Lieder, Anton Webern: Satz, 5 Lieder op. 4, Arnold Schönberg: 6 kleine Klavierstücke op. 19, 2 Lieder op. 14 > www.festivalvanvlaanderen.be

FRANK THEYS

SOFIE SALLER

Technocalyps

Voorstellingen

De DVD van Technocalyps is verkrijgbaar in de betere DVD-winkel of bestelbaar bij online-winkels (Google: Technocalyps DVD). Frank Theys laat je kennis maken met wetenschappers die ervan overtuigd zijn dat we een tijdperk naderen waarin de mens, zoals we die nu kennen, niet meer het meest intelligente wezen op aarde zal zijn. Voor- en tegenstanders worden aan het woord gelaten over dit intrigerende, maar ook onheilspellende toekomstbeeld. De filmmaker en videokunstenaar geeft in september lezingen over de film. 16.09 > Filosofisch café Felix Meritis Amsterdam > www.felix-en-sofie.nl

> > >

Wij van Roos Van Geffen op het Festival BIES in Dordrecht > www.roosvangeffen.com > www.kunstmin.nl 03.10 > 19.00 & 04.10 > 15.00 SuperMarktShopping is een voorstelling op locatie: ze wil kinderen op een weloverwogen plek laten kennismaken met kunst. Hen duidelijk maken dat kunst overal aanwezig kan zijn en dicht bij hen kan staan. Juist omdat zowel ouders als kinderen een supermarkt met al haar verleidingen zo goed kennen is het interessant om vanuit deze context te vertrekken. De voorstelling kan direct ingaan op het weergeven van een andere kijk op het gebeuren. Dat zou niet het geval zijn mocht de productie doorgaan in een theater. > www.keskiespace.be

17.09 > Denkcafé, Rotterdam > www.arminius.nl > www.technocalyps.com

ELRIC PETIT

Exposition BIG-GAME

© Milo Keller

Grand-Hornu Images 19.10 > 22.02.08 Du trophée de chasse au tapis circuit, qu’il s’agisse de pièces de galeries ou de grandes séries, le design hybride et surprenant de BIG-GAME explore la collision du symbolisme et de la fonction. Pour la première exposition solo du studio BIG-GAME, le musée du Grand-Hornu Images, offre un regard sur l’ensemble du travail de ce trio de designers. À cette occasion, ils dévoilent une série de nouvelles pièces. Une monographie retraçant l’ensemble de la production de BIG-GAME sera publiée à l’occasion de l’exposition. Édition Stichting Kunstboe. > 06.11.08 Conférence BIG-GAME le jeudi 6 novembre 2008, Grand-Hornu Images > www.grand-hornu-images.be

17

wpdbujp


> > > > > > > NEWS > > > > > > > > NEWS

> > >

ANNE HERBAUTS

JESSICA DE SAEDELEER

SIMOENS TRIO

Les moindres petites choses

Nouveau site / Nieuwe website

CD

> www.jdesaedeleer.com

Werk van / Œuvres de Novak, Haydn en/et Smetana. Prijs / Prix: 15 EUR. > www.simoenstrio.be

KAREL VAN RANSBEECK

Twee Oude Vrouwtjes

Un livre sur le débordement. Sur la beauté du monde qui dépasse les mots, sur l’émerveillement. Où le minuscule côtoie le gigantesque. Un livre qui déborde ses paysages sur des triptyques à déplier. Un texte sobre, en quelques phrases, qui disparaît dans la double page dépliée quand le livre s’ouvre sur un « théâtre », les trois pans dévoilés d’une image à bords perdus. Les questions font grandir les jardins et Madame Avril va plus loin, plus loin encore. S’il y avait réponse aux questions, Madame Avril prendrait sa chaise et resterait assise, rassurée. Peut-on rester assis sans questions ? Les états d’âme sont des paysages, nous dit Fernando Pessoa dans Le livre de l’intranquillité. Dans les moindres petites choses, les paysages et le monde nous débordent. Sortie en septembre aux Editions Casterman.

wpdbujp

Twee Oude Vrouwtjes is een bizarre muziektheatervoorstelling gebaseerd op de gelijknamige verhalenbundel van Toon Tellegen. Twee poppenspelers en twee klagende cello’s vertolken de melancholie van de vrouwtjes. Twee Oude Vrouwtjes gaat over ouder worden, over eeuwig gezworen vriendschap, over niet zonder maar ook niet met elkaar kunnen... Theater De Spiegel, Antwerpen. > www.despiegel.be

GEOFFROY MARCHAL

La Maîtrise du Charpentier

08 > 11.11.08 Exposition à Artisan’art à Tours et Taxis, Bruxelles. > www.artisanart.be

18


> > > > > > > > NEWS > > > > > > > > NEWS ELIANE REYES

DENIS SUNG-HÔ

JEAN-FRANÇOIS SPRICIGO

piano

guitare / gitaar

Portfolio

26.09 > 12.30 Rubenshuis, Antwerpen 06.11 > 12.30 Espace Bernier, Waterloo Duo avec/met Antal Szalai (finalist 2005 concours reine Elisabeth/ koningin Elisabeth wedstrijd) 08.11 > 20.30 Eglise Berchem Sainte-Agathe/ Kerk Sint-Agatha-Berchem Festival Emergence avec/met Elisabeth Deletaille, Marie De Roy, Emmanuel Suys, Bruno Ispiola Programme / Programma: JL Fafchamps, C. Ledoux, N. Bacri, L. Pigeolet, D. Baas. > www.eliane-reyes.com

20.09 > 16.00 Avec / Met ensemble Quartz, Chapelle protestante, Bruxelles / Protestantse kapel, Brussel 20.09 > 20.00 Avec / Met Toon Fret, Quatre Colonnes, Rhode-Saint-Genèse / Sint-Genesius-Rode

> > >

Parution d’un portfolio dans la revue internationale Idoménée. Publication de photographies aux éditions Delpire pour un ouvrage collectif consacré aux chevaux. >www.delpire.fr

ELIOT LAWSON

NICOLAS DELETAILLE

viool/violon

violoncelle/cello

28.09 > 11.00 & 14.00 Festival de Wallonie, Fondation Folon > www.festivaldewallonie.be/2008/ concert.php?fs=bw&c=09281100 > www.denissungho.com

FABIENNE CASSIERS

Formation continue en musicothérapie

Fabienne Cassiers se consacre avec passion à la musicothérapie depuis une dizaine années. Elle a fondé l’asbl Aream (Association francophone pour la recherche, l’enseignement et les applications en musicothérapie) dont elle coordonne le centre de musicothérapie. A partir de septembre 2008, Aream lance une formation continue en musicothérapie. Celle-ci s’adresse aux professionnels actifs dans le domaine médical désireux d’allier le média musical à une pratique thérapeutique. > www.aream.be

05.09 Avec/Met Biancho Nero : Pierrot Lunaire, Schönberg PARTS, avenue Van Volxemlaan 164, 1090 Bruxelles / Brussel

Avec / Met Ensemble Mendelsohn 19.10 > 16.00 Rencontres musicales de Fernelmont > www.nicolasdeletaille.com

11.09 > 11.00 Avec/Met Enigma ensemble CC Schoten 27.09 Festival van Vlaanderen, Gent Avec/Met Biancho Nero : Pierrot Lunaire, Schönberg 05.10 > 22.10 Tournée USA (LA, Tennessee, Charleston) 10.11 Ambassade belge, Lisbonne Belgische Ambassade, Lissabon > www.eliotlawson.com

19

wpdbujp


> > > > > > > NEWS > > > > > > > > NEWS MAHJOUBA HAMDDAN LACHKAR

CHRISTOPHE SMETS

Diabetesproject Marokko / Projet diabète Maroc

Le handicap expliqué aux enfants

Op 18 juli 2008 is Mahjouba Hamddan Lachkar voor het 5e jaar op rij naar Tétouan vertrokken voor een kinderkamp diabeteseducatie. Sinds de oprichting van het educatieprogramma dankzij de beurs van de Stichting Roeping in 2004, is er al een grote vooruitgang geboekt zowel inzake bereik (in 2007 telde de in 2005 opgerichte lokale diabetesvereniging 76 patiëntjes waarvan er 40 de educatie hebben bijgewoond) als inzake begeleiding van de gezinnen en medische opvolging. Het aantal ziekenhuisopnames is verminderd en er is een verbeterde HbA1c van gemiddeld 2%. Vooral de integratie van kinderen met diabetes op school moet nog veel beter. Tijdens het zomerkamp van 2007 kon Mahjouba Hamddan Lachkar rekenen op de vrijwillige hulp van een arts, een tandarts en een diabeteseducator uit Antwerpen, allen van Marokkaanse origine. De bijdrage die ze geleverd hebben was afhankelijk van hun beroep (medische zorg, educatie tandverzorging, paramedische zorg). Op het einde van de 10 dagen kamp zijn bloedafnames ter controle van de hemoglobine A1c bij 36 kinderen afgenomen. Het laboratorium van het UZBrussel heeft gratis deze controle uitgevoerd. Le 18 juillet 2008, Mahjouba Hamddan Lachkar est partie à Tétouan pour la 5e année consécutive afin d’y encadrer un camp éducatif pour enfants atteints de diabète. Depuis la création de ce programme en 2004 grâce à la bourse de la Fondation de la Vocation, d’importants progrès ont été réalisés tant au niveau du champ d’action (en 2007 l’association locale pour le diabète créée en 2005 comptait 70 enfants diabétiques dont 40 ont suivi les journées éducatives) qu’au niveau de l’encadrement des familles et du suivi médical. Le nombre d’hospitalisation a diminué et le taux de HbA1c a connu une amelioration de 2%. Néanmoins, l’intégration des enfants diabétiques en milieu scolaire laisse encore à désirer. Au cours du camp de l’été 2007, Mahjouba Hamddan Lachkar a pu bénéficier de l’aide bénévole d’une médecin, d’une dentiste et d’une éducatrice en diabète, toutes Anversoises d’origine marocaine. Elles ont fourni une contribution chacune dans leur domaine (soins médicaux, éducation soins dentaires, soins paramédicaux). Au terme des 10 jours de camp des prélèvements sanguins de contrôle du taux d’hémoglobine A1c ont été réalisés sur 36 enfants et analysés gratuitement par le laboratoire de l’hôpital UZBrussel.

wpdbujp

20

> > >

Petits contes des enfants croqués est un recueil de portraits d’enfants pas comme les autres. Le livre rassemble des chroniques touchantes, sensibles et parfois drôles. Il rend hommage à ces enfants qui ont malgré tout le courage d’avancer et croque avec tendresse des moments de leur existence. Photos : Christophe Smets. Coédition La Boîte à images – Éditions Zoom. Sortie prévue le 1er octobre 2008. > www.laboiteaimages.be > www.zoomeditions.com

PASCAL SINNAEVE

Eurasia Environmental Technologies

Pascal Sinnaeve a co-fondé en 2005 Eurasia Environmental Technologies (www.eet-invest.com). La société se focalise sur l’investissement dans les Clean Tech (création d’un fonds et prises de participation dans des jeunes initiatives porteuses de solutions aux problèmes environnementaux). Fort de l’expérience acquise par ces activités, EET lance deux nouveaux produits : 1. Rapports sectoriels Clean Tech (notamment : éolien et photovoltaïque). Ces rapports synthétiques dressent en 20 pages un panorama fiable et condensé du secteur traité. Les angles sont : technologie et économie. L’objectif est d’aider les décideurs à saisir rapidement et efficacement les enjeux technologiques et économiques des secteurs Clean Tech. Prix 320 euros HT par rapport, proposé à un tarif de 200 euros HT pour les amis de la Fondation Belge de la Vocation. 2. Fiches de sociétés Clean Tech (100 euros HT par rapport au lieu de 150 euros HT). Ces rapports d’analyse dressent en 3 ou 4 pages l’état financier des sociétes traitées. Pour toute commande ou information > customerservice@eet-invest.com


> > > > > > > > NEWS > > > > > > > > NEWS

> > >

EMILIE MEESSEN & SARA JANSSENS

Infirmiers de rue asbl / Straatverplegers vzw

Depuis mai 2008, l’asbl est située au 46 rue d’Artois à 1000 Bruxelles où elle loue une partie des locaux de Médecins du monde, ce qui permet une meilleure collaboration et crée également une ambiance d’équipe. L’asbl dispose à présent d’une secrétaire bénévole. En rue, Emilie Meessen fait équipe avec Olivia Dardenne qui remplace temporairement Sara Janssens. Olivia mène une enquête sur les différentes possibilités d’aide et de prise en charge des personnes isolées vivant dans des conditions très précaires et souffrant de problèmes d’hygiène et de soins à Bruxelles. Cette enquête s’étale sur une période de 6 mois, elle est en partie subsidiée par la Cocof. Récemment, Infirmiers de rue asbl a réalisé un plan reprenant les différentes fontaines d’eau potable dans le centre ville de Bruxelles, et ce en cas de canicule, Ce plan sera distribué aux personnes sans-abri, mais aussi affiché dans les différentes associations, les gares et les stations de métro. Sinds mei 2008 is de vzw gehuisvest in de Artoisstraat 46 te 1000 Brussel waar ze een deel van de lokalen van Dokters van de wereld huurt. De nieuwe lokatie laat een betere samenwerking toe en bevordert de teamgeest. Het secretariaat van de vzw wordt nu waargenomen door een vrijwillige administratieve kracht. Emilie Meessen werkt op het terrein met Olivia Dardenne die tijdelijk Sara Janssens vervangt. Olivia voert, over een periode van zes maanden, een enquête uit naar de verschillende hulp- en opvangmogelijkheden van zorgbehoevende geïsoleerde en in erg precaire condities levende personen in Brussel. Het onderzoek wordt deels gesubsidieerd door de Cocof. Recent stelde Straatverplegers vzw een plan op met aanduiding van alle drinkwaterfonteinen in het centrum van Brussel. Het plan, nuttig in geval van hittegolf, zal worden uitgedeeld aan de daklozen en uitgehangen in de verschillende verenigingen, stations en metrostations. > www.infirmiersderue.be

ANNELIES DE MOOR

FABIENNE VAN ROSSUM

MATTHIEU KERVYN

Hoge Gezondheidsraad / Conseil supérieur de la santé

Jardin Botanique National / Nationale Plantentuin

Thèse de doctorat / Doctoraatsthesis

Annelies De Moor is wetenschappelijk adviseur van de Hoge Gezondheidsraad, cel contractueel onderzoek. Zij coördineert en organiseert het programmatorische en projectmatige aspect van de dienst en kijkt toe op de betoelaging van wetenschappelijk onderzoek in fytopathologie en voedselveiligheid. In dit kader is ze ook verantwooordelijk voor Euphresco Network, een Europees netwerk rond de coördinatie van de betoelaging van fytosanitaire projecten in Europa. Annelies De Moor est conseillère scientifique à la cellule recherche contractuelle du Conseil Supérieur de la Santé. Au sein du service, elle coordonne et organise programmes et projets tout en veillant au financement de la recherche scientifique en matière de phytopathologie et de sécurité alimentaire. Dans ce cadre, elle est également responsable du réseau Euphresco, un réseau européen pour la coordination du subventionnement de projets phytosanitaires en Europe.

Fabienne Van Rossum a été nommée chef de travaux au Jardin Botanique National de Belgique à Meise. Fabienne Van Rossum werd benoemd tot werkleider aan de Nationale Plantentuin te Meise.

Matthieu Kervyn a défendu le 28 mai sa thèse de doctorat à l’université de Gand et obtenu le diplôme de docteur en sciences. Sa thèse a pour sujet la compréhension et la surveillance par satellite des volcans dans les pays en voie de développement. Matthieu Kervyn verdedigde op 28 mei zijn doctoraatsthesis aan de universiteit van Gent en behaalde het diploma van doctor in de wetenschappen. Zijn proefschrift heeft als onderwerp het inzicht in en het toezicht van vulkanen in ontwikkelingslanden via satelliet.

21

wpdbujp


> > > > > > > NEWS > > > > > > > > NEWS LISE BRUYNEEL

THOMAS VAN HAEPEREN

Opéra National de Paris

chef d’orchestre / dirigent

Lise Bruyneel est responsable artistique des éditions à l’Opéra National de Paris. Elle trace un pont entre arts visuels et arts de la scène en choisissant avec Gérard Mortier tous les visuels de l’Opéra de Paris (affiches, brochure, journal, cartes postales). Lise Bruyneel is artistiek verantwoordelijke van de publicaties aan de Opéra National de Paris. Zij kiest in overleg met Gerard Mortieral het beeldmateriaal van de Parijse opera (affiches, brochure, krant, postkaarten) en slaat op die manier een brug tussen visuele- en podiumkunsten.

FBV / BSR

DMITRI ROUWET

Facebook

Vulkanologie / Volcanologie

> > >

15.10 > 20.00 Création d’une nouvelle œuvre orchestrale / Creatie van een nieuw stuk voor orkest Avec / Met Orchestre Sturm und Klang Conservatoire Royal de Bruxelles / Koninklijk Conservatorium van Brussel Solistes / Solisten: Philippe Raskin, Shirly Laub, Frédéric d’Ursel Programme / Programma: Chostakovitch, Schnitte, Absil, Van Rossum. Info 02 511 04 27 > www.osk.be

À l’initiative de Dmitri Rouwet un groupe Fondation Vocation / Stichting Roeping a récemment été créé sur Facebook. L’idée est de développer un réseau pour échanger idées, contacts et expériences entre lauréats. Dmitri Rouwet heeft op Facebook een groep Stichting Roeping / Fondation Vocation opgericht. Het doel is de ontwikkeling van een netwerk om ideeën, contacten en ervaringen uit te wisselen onder laureaten.

wpdbujp

In het kader van zijn onderzoek naar de vulkaan El Chichón (Mexico) en zijn actie voor een efficiënte informatie van de lokale bevolking over zijn gevaren, startte Dmitri Rouwet de site > http://chichon.wordpress.com. De site wordt via reclame in de plaatselijke internetcafé’s gepromoot. Hij is volledig tweetalig opgesteld in het Spaans en in het Engels om het gebruik door de lokale bevolking te bevorderen. Samen met zijn Mexicaanse collega’s in Mexico, in de eerste plaats Yuri Taran, zijn ex-thesis promotor, organiseert Dmitri een workshop-congres van 10 tot 20 november 2008. Een bezoek aan El Chichón staat ook op het programma. De workshop gaat specifiek over de chemie van vulkanische gassen.

22

Dans le cadre de son étude du volcan El Chichón (Mexique) et de son action en faveur d’une information efficace de la population locale sur ses dangers, Dmitri Rouwet a mis en ligne le site > http://chichon.wordpress.com. Des affichettes dans les cafés internet de la région en font la promotion. Le site est entièrement bilingue espagnol – anglais afin d’en faciliter l’utilisation par la population locale. Avec ses collègues mexicains, en particulier son ancien promoteur de thèse Yuri Taran, Dmitri organise un congrès-workshop du 10 au 20 novembre 2008. Une visite à El Chichon est prévue. Le workshop sera consacré à la chimie des gaz volcaniques.


> > > > > > > > NEWS > > > > > > > > NEWS

> > >

WIM DELVA

AIDS-onderzoek / Recherche SIDA

Mijn doctoraat heeft tot doel methodes te ontwikkelen om de te verwachten impact van microbiciden (gels of crèmes die lokaal in de vagina worden aangebracht vóór en/of na een onbeschermd seksueel contact, en die de kans op overdracht van het virus moeten verlagen) op de HIV-epidemie i n Afrika te schatten. Tot nog toe is geen enkel product effectief gebleken, toch verwachten we dat binnen 5 tot 10 jaar een werkzaam product kan gevonden worden. Zo’n microbicide zal de kans op overdracht van HIV niet helemaal tot nul reduceren, en er zal ook een risico bestaan dat sommige mensen die nu condooms gebruiken, zullen overschakelen op microbiciden. Dan rijst de vraag: Hoeveel HIV besmettingen en AIDS doden zal een microbicide met een gegeven graad van werkzaamheid kunnen vermijden? Verder zijn beleidsmakers geconfronteerd met een beperkt budget voor HIV preventie. We moeten dus zoeken naar die strategieën voor de promotie en distributie van microbiciden die met de beschikbare middelen de grootste impact kunnen realiseren. De vraag wordt dan: Moeten we intensieve maar kleinschalige programma’s opzetten om microbicidengebruik te promoten bij hoog-risico groepen met frequent wisselende partners, zoals prostituees en vrachtwagenbestuurders, of moeten we eerder de algemene bevolking aanzetten tot microbicidengebruik door middel van een grootschalige maar minder intensieve promotiecampagne? Aan de hand van computermodellen proberen we op deze vragen een antwoord te bieden. In Zuid-Afrika ga ik samenwerken met het South African Centre for Epidemiological Modelling and Analysis (SACEMA) aan de universiteit van Stellenbosch. SACEMA is een gespecialiseerde onderzoeksgroep die in opdracht van de Zuid-Afrikaanse overheid epidemiologische modellen ontwikkelt. Tijdens mijn verblijf is het de bedoeling om de computermodellen die ik reeds in Gent ontwikkeld heb, te optimaliseren om de software zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Het is immers de bedoeling dat de modellen die ontwikkeld worden in het kader van mijn doctoraatsonderzoek, niet alleen zullen gebruikt worden door andere onderzoekers, maar ook door beleidsmakers en managers van HIV-preventie programma’s.

Mon doctorat a pour but le développement de méthodes d’estimation de l’impact possible sur l’épidémie VIH de microbicides (crèmes ou gels utilisés localement au niveau du vagin avant et/ou après un contact sexuel non protégé et qui devraient diminuer le risque de transmission du virus). Jusqu’à ce jour, aucun ne s’est avéré efficace mais les scientifiques estiment qu’un tel produit devrait pouvoir être développé d’ici 5 à 10 ans. Le risque de transmission du virus ne s’en trouvera pas totalement éliminé et il est à craindre que l’utilisation des préservatifs diminuera au profit des microbicides. Il importe donc 1. de savoir combien de contaminations et de morts ces produits peuvent empêcher et, tenant compte des budgets restreints disponibles en matière de lutte contre le SIDA, de développer les stratégies de promotion et de distribution de microbicides pouvant réaliser le plus grand impact possible, et 2. de choisir la méthode : soit des actions restreintes et ciblées, axées vers des groupes à risques, soit une grande campagne de promotion destinée à un vaste public. Nous tentons de répondre à ces questions grâce à des modèles de simulation développés par ordinateur. En Afrique du Sud, je collaborerai avec le South African Centre for Epidemiological Modelling and Analysis (SACEMA) de l’Université de Stellenbosch. Il s’agit d’un groupe de recherche qui développe des modèles épidémiologique pour le gouvernement Sud-africain. Lors de mon séjour, je souhaite améliorer les modèles développés à Gand afin d’en simplifier l’usage. Ainsi, ils pourront être utilisés par des décideurs et des coordinateurs de programmes VIH.

JULIE BOITTE

L’appel aux artistes

PIERRE DOYEN

Chant/Zang

Pierre Doyen a terminé sa saison musicale à l’Opéra de MonteCarlo où il a chanté aux côtés de Roberto Alagna dans l’opéra Cyrano de Bergerac et débuté sa saison d’été au Festival des Folies d’O à Montpellier où il était Ramires dans La Belle de Cadix. Il tiendra le rôle de Figaro dans Il Barbieri di Seviglia lors des représentations en plein air à Liège, Namur, La Hulpe, Bruges et Deinze (20.08 > 20.09). Tijdens het seizoen 2007-2008 zong Pierre Doyen in Cyrano de Bergerac, een productie van het Opéra de Monte-Carlo. Hij startte het zomerseizoen met de rol van Ramires in De schone van Cadix op het Festival des Follies d’O in Montpellier. Hij speelt de rol van Figaro in “Il Barbieri di Seviglia” tijdens openluchtvoorstellingen in Luik, Namen, Terhulpen, Brugge en Deinze (20.08 > 20.09).

Julie Boitte a participé au concours de la Médiathèque « L’appel aux artistes » lancé en février dernier pour figurer dans une compilation sur le thème de la santé. Son conte La libellule a été sélectionné pour figurer sur un cd et dans un dossier pédagogique. Sortie prévue en février 2009.

In Memoriam

Mevrouw Georgette Gorus-De Rijcke is overleden op 8 juli. Zij was germaniste van opleiding en productieleider bij BRT3 Woord. Van 1979 tot 1994 maakte ze deel uit van de jury van de Stichting Roeping / Madame Georgette Gorus-De Rijcke est décédée le 8 juillet. Germaniste de formation, elle était chef de production à BRT3 Woord. Elle fut membre du jury de la Fondation de la Vocation de 1979 à 1994.

23

wpdbujp


> > >

> >

>

>

>

>

>

>

AVIS AUX JEUNES PASSIONNÉS ET TALENTUEUX !

>

> >

La Fondation belge de la Vocation décerne chaque année quinze bourses de 10 000 €. Ces bourses sont attribuées quels que soient le niveau d’études, la formation ou la nature de la vocation des candidats.

OPROEP AAN JONGEREN MET PASSIE EN TALENT!

> >

>

>

De Belgische Stichting Roeping kent jaarlijks vijftien beurzen van 10 000 € toe.

>

Deze beurzen worden toegekend ongeacht het studieniveau, de opleiding of de aard van de roeping van de kandidaten. Deelnemingsvoorwaarden:

Pour participer à la sélection, il faut avoir :

" tussen 18 en 30 jaar oud zijn op 30.09.08 " de Belgische nationaliteit bezitten " kunnen getuigen van een ware roeping ongeacht de discipline: artistiek, cultureel, sociaal, wetenschappelijk, technisch, ecologisch, humanitair, ambachtelijk, enz. " de realisatie ervan aangevat hebben " het financieel moeilijk hebben om de roeping verder te ontwikkelen.

" entre 18 et 30 ans au 30.09.08 " la nationalité belge " une véritable vocation ou projet de vie dans les domaines les plus divers : artistique, culturel, social, scientifique, technique, écologique, humanitaire, artisanal, etc. " un début de réalisation " des difficultés financières pour continuer sa vocation.

>

> >

>

La Fondation belge de la Vocation est la seule institution à intervenir dans un éventail d’activités vraiment très large, en donnant un « coup de pouce » financier qui s’avère souvent déterminant pour des jeunes dont la vocation stagne faute d’argent.

De Belgische Stichting Roeping is de enige organisatie die zo’n breed spectrum van activiteiten in aanmerking neemt. Voor jongeren van wie de roeping dreigt vast te lopen wegens een gebrek aan middelen, is deze beurs vaak bepalend voor hun verdere loopbaan.

Les bourses ne sont pas attribuées pour commencer des études ou une activité commerciale.

De beurzen zijn niet bedoeld om studies aan te vatten of een commerciële activiteit op te starten.

>

>

>

Clôture des inscriptions le 30 septembre 2008. Le bulletin d’inscription est disponible sur le site " www.fondationvocation.be

>

> >

wpdbujp

24

De inschrijvingen worden afgesloten op 30 september 2008. Het inschrijvingsformulier is beschikbaar op de website " www.stichtingroeping.be

>

> > >

>

>

>

>

>

Vocatio 31  
Vocatio 31  

pris en compte. UNE PHILOSOPHIE D’INTERVENTION Pour ces jeunes architectes, l’analyse et la reconversion de sites historiques doi- vent teni...

Advertisement