Page 1

VOC95514_COVER Page 1

17-MAY-06

22 2006

GZkjZig^bZhig^ZaaZYj;dcYh7Za\ZYZaVKdXVi^dc 9g^ZbVVcYZa^_`hi^_YhX]g^[ikVc]Zi7Za\^hX];dcYhkddgGdZe^c\

'Zig^bZhigZ'%%+>'Zig^bZhiZg'%%+

wpdbujp Cyan Magenta Yellow Black

7Za\^fjZÄ7Za\^… E#E#ÄE#7# 7gjmZaaZhMÄ7gjhhZaM 78&%%)) E)%*(-.


VOC95514_COVER Page 2

17-MAY-06

wpdbujp

KdXVi^d Zhi aV gZkjZ ig^bZhig^ZaaZ Yj ;dcYh 7Za\Z YZ aV KdXVi^dc VhWa# AVcX‚ Zc [‚kg^Zg '%%&! XZ bV\Vo^cZ V edjg Wji YZ [V^gZ Xdc" cV igZaÉVXi^dcYj;dcYheVgaZW^V^hYZhegd" _ZihYZhZhaVjg‚Vih#AV;dcYVi^dc7Za\ZYZ aVKdXVi^dc[jiXg‚‚ZZc&.+(eVg:b^aZ7Zgc" ]Z^b|aÉZmZbeaZYZaV;dcYVi^dc[gVcV^hZ YZaVKdXVi^dc[dcY‚ZeVgBVgXZa7aZjhiZ^c" 7aVcX]Zi# 8]VfjZ Vcc‚Z aZ ;dcYh Y‚XZgcZ jcZ fj^c" oV^cZYZWdjghZhYZ&%%%%:JG|YZh_Zj" cZhYZcVi^dcVa^i‚WZa\ZVnVciZcigZ&-Zi(% Vch Zi edjkVci i‚bd^\cZg YÉjcZ k‚g^iVWaZ kdXVi^dc#>aaZjgYdccZaÉVeej^[^cVcX^ZgZiaZ hdji^ZcbdgVac‚XZhhV^gZhedjgaÉVXXdbea^g ZiXZYVchYZhYdbV^cZhYÉVXi^k^i‚hVjhh^Y^" kZghfjZaVb‚YZX^cZ!aZhVgiheaVhi^fjZh!aZ X^c‚bV!aVgZX]ZgX]ZhX^Zci^[^fjZ!aVa^ii‚gV" ijgZ! ZiX# >a Viig^WjZ ‚\VaZbZci jcZ WdjghZ he‚X^VaZ YZ '* %%% :JG! aZ Igƒ[aZ YÉDg! Y‚" XZgc‚Z | jc VcX^Zc aVjg‚Vi edjg Y^hi^c\jZg jc egd_Zi cdc XdbbZgX^Va h^ij‚ YVch aV a^" \c‚ZYZaVkdXVi^dcY‚_|gZXdccjZ#

Rwanda, les collines parlent

1

Lauréats 2006 | Laureaten 2006

4

7ZgcVgY7ZaaZ[gd^YPWdjghZZc'%%(R

wpdbujp

KdXVi^d ^h ]Zi Yg^ZbVVcYZa^_`hZ i^_YhX]g^[i kVc ]Zi 7Za\^hX] ;dcYh kddg GdZe^c\ kol# =Zi^h^c[ZWgjVg^'%%&de\Zg^X]iZc]ZZ[iidi YdZa]Zi;dcYhWZ`ZcYiZbV`Zck^VYZegd" _ZXiZckVco^_caVjgZViZc# :b^aZ 7Zgc]Z^b ]ZZ[i YZ 7Za\^hX]Z Hi^X]" i^c\ GdZe^c\ ^c &.+( de\Zg^X]i cVVg ]Zi kddgWZZaY kVc YZ ;dcYVi^dc [gVcV^hZ YZ aV KdXVi^dc! \Zhi^X]i Yddg BVgXZa 7aZjhiZ^c" 7aVcX]Zi# :a`_VVggZ^`i]Zi;dcYhWZjgoZckVc&%%%% :JGj^iVVcZZck^_[i^ZciVa_dc\Z7Za\ZcY^Z ijhhZcVX]ii^ZcZcYZgi^\_VVgdjYo^_cZcY^Z `jccZc \Zij^\Zc kVc ZZc lZg`Za^_`Z gdZ" e^c\0 YZ WZjgh kZghX]V[i ]Zc YZ bdgZaZ Zc bViZg^…aZb^YYZaZcdboZiZgZVa^hZgZc#6aaZ YdbZ^cZc `dbZc ^c VVcbZg`^c\/ \ZcZZh" `jcYZ! a^iZgVijjg! eaVhi^hX]Z `jchiZc! [^ab! lZiZchX]VeeZa^_` dcYZgodZ`### 9Z <djYZc @aVkZg^hZZcheZX^VaZWZjghkVc'*%%%:JG# OZldgYi_VVga^_`hj^i\ZgZ^`iZcWZ`gddciZZc c^Zi"XdbbZgX^ZZa egd_ZXi kVc ZZc djY"aVj" gZVViYVi^cYZa^_ca^\ikVcYZZZgYZgZg`ZcYZ gdZe^c\#

Cyan Magenta Yellow Black

Voice Factory

15

Agenda

17

News

19

<ZgiIZgcnPWZjgh^c&...R


VOC95514new Page 1

Rwanda, les collines parlent Bernard Bellefroid

ÒabX^c‚bV

17-MAY-06

2003

Bernard Bellefroid fut lauréat de la promotion 2003. Depuis lors, sa vocation de scénariste et de réalisateur a été ponctuée de moments forts dont notamment l’obtention du Trophée du meilleur 1er scénario, promesse de nouveaux talents du Centre National de la Cinématographie en France pour le scénario La régate. Son documentaire Rwanda, les collines parlent a été sélectionné pour l’Atelier du Festival de Cannes. Au sujet de ce film, l’auteur a été interrogé par Colette Braeckman.

>« Rwanda, les collines parlent », c’est le Rwanda de l’intérieur. Aucun commentaire, aucune interférence. Rien d’autre que des récits tenus par des Rwandais, avec leurs réflexions, leurs astuces, dérisoires ou dramatiques, pour ruser avec la vérité ou apprivoiser des peurs qui ne désarment pas. Comment vous est venue cette idée de tenter d’approcher d’aussi près l’indicible ? Quelle est l’origine de ce film ? À l’origine, c’est la lecture d’une interview d’un journaliste de la télévision française, à qui sa rédaction depuis Paris donne comme instruction au début du génocide de « faire l’évacuation des Français et puis de rentrer » car « on n’est pas là-bas pour faire des sujets sur les Noirs qui s’entre-tuent, de toute façon ça n’intéresse personne… ». L’idée du film est née comme ça, de la violence de cette apathie. C’est vite devenu une évidence, une nécessité.

;gVcd^hZi$Zc6jg‚a^Z!eZghdccV\ZhYjÒab$eZghdcV\Zhj^iYZÒab Bernard Bellefroid was laureaat van de Stichting Roeping in 2003. Sindsdien kende zijn roeping als scenarist en regisseur verschillende topmomenten, met als recente onderscheiding de Trophée du meilleur premier scénario, promesse de nouveaux talents van het Centre National de la Cinématographie en France, meer bepaald voor zijn scenario La régate. Tevens werd de documentaire Rwanda, les collines parlent geselecteerd voor het Atelier van het Filmfestival van Cannes. Een interview.

oont Rwanda vanbinnenuit. Geen commentaar of tussenkomst, enkel getuigenissen van Rwandazen, hun bedenkingen en hun soms dramatische sluwheid om de waarheid te ontlopen of te leren leven met nooit voorbijgaande angsten. Hoe kwam je op het idee om die film te maken? Het uitgangspunt was een interview met een Franse tv-journalist die van zijn redactie de opdracht kreeg om ‘iets’ te maken over het vertrek van de Fransen en die terugkeerde met : « we zijn hier niet om reportages te maken over zwarten die mekaar afslachten ; dat interesseert trouwens geen kat...» Die gewelddadige apathie heeft me ertoe aangezet om de film te maken. Het idee groeide al snel uit tot een evidentie, een noodzaak. >

wpdbujp Cyan Magenta Yellow Black

1


VOC95514new Page 2

ÒabX^c‚bV

17-MAY-06

<VXVXV!ig^WjcVaedejaV^gZ$kda`hig^WjcVVa >Vous a-t-il été facile de convaincre un producteur ? 8ZcZ[jieVhh^beaZ#>ahÉV\^hhV^iYÉjc egZb^ZgÒabVegƒhbZh‚ijYZhYZg‚Va^" hVi^dc|aÉ>chVhZiaZhj_Zi!ZceajhYÉZ[" [gVnZgidjiaZbdcYZ!aZgZcYV^iVeg^dg^ Y^[ÒX^aZbZci ÒcVcVWaZ edjg XZgiV^ch egdYjXiZjgh# 9Vch aZ b„bZ iZbeh! _ÉVkV^h‚\VaZbZcihdjb^haZegd_ZiX]Zo 9‚g^kZhZi?ZVc"E^ZggZZiAjX9VgYZccZ dciVjhh^iiY‚X^Y‚YZaZegdYj^gZ# >Quelles étaient vos intentions au moment d’aborder le tournage ? ?Z kdjaV^h bdcigZg aZ XVgVXiƒgZ YZ egdm^b^i‚ Yj \‚cdX^YZ glVcYV^h! bdc" igZgXdbW^ZcaZhGlVcYV^h‚iV^Zciegd" X]Zh!eVgiV\ZV^ZciaVb„bZaVc\jZ!aV b„bZ XjaijgZ Zi XdbbZci aV edejaV" i^dcV‚i‚^bea^fj‚ZbVhh^kZbZciYVch XZ Xg^bZ# ?ÉV^ YdcX X]d^h^ YZh egdXƒh <VXVXV bZiiVci Zc eg‚hZcXZ YZh \Zch YZaVb„bZ[Vb^aaZdjYZhkd^h^chegd" X]Zh#6^ch^!^anVDWZYZ!VXXjh‚YÉVkd^g ij‚YZhZc[Vcih#>anV<V]jij!fj^eVgaZ idj_djgh YZ »hZgeZci¼ edjg eVgaZg YZ XZjm fjÉdc ZmiZgb^cV^i# :cÒc! ^a n

2

wpdbujp

Cyan Magenta Yellow Black

V ;gVcd^h! dWa^\‚ YZ ijZg hdc egdegZ [gƒgZedjgedjkd^ghjgk^kgZZifj^iZciZ Vj_djgYÉ]j^ YZ hZ g‚XdcX^a^Zg VkZX hV WZaaZ"hÃjg#

>Dans votre film, il n’y a aucun commentaire, aucune image de cadavres, aucune image du passé, est-ce un choix de réalisation ? AZh ^bV\Zh YZ XVYVkgZh hdci YZh ^bV\Zh ‚bdi^dccZaaZh YÉjcZ \gVcYZ k^daZcXZ# :aaZh cÉV^YZci eVh | iZciZg YÉVeegdX]Zg YZh b‚XVc^hbZh fj^ dci ej XdcYj^gZ Vj \‚cdX^YZ# EVg V^aaZjgh! XZh^bV\ZhdcaZhVkjZhhjgidjiZhaZh i‚a‚k^h^dch Vj Y‚Wji Yj \‚cdX^YZ Zc Vkg^a &..)! hVch fjZ _VbV^h ZaaZh cdjh edjhhZci | V\^g# 9Vch bdc Òab! aÉVb" eaZjgYZhXg^bZhhZYZk^cZVjigZbZci# EVgaZhg‚X^ih!ZcigZVjigZh# >Qu’avez-vous constaté dans les campagnes, les mentalités ontelles changé ? 6adghfjZYVchaZhk^aaZh!dceZjihZ [V^gZYZh^aajh^dch!hjgaZhXdaa^cZh!XÉZhi Y^[[‚gZci#A|!dceZjihZgZcYgZXdbeiZ

| fjZa ed^ci aZh »^chiVcXZh ^Y‚dad\^" fjZh¼! aZh Vjidg^i‚h fj^ cV\jƒgZ dci gZcYj edhh^WaZ aZ \‚cdX^YZ! hdci idj" _djgh a|# 7^Zc h’g! d[ÒX^ZaaZbZci! aZh ^Y‚Zh Zi]c^hiZh hdci ^ciZgY^iZh# >a cÉZhi eajhfjZhi^dcYZeVgaZgYZ=jijhZiYZ Ijih^h#BV^hXZaV!XÉZhiYZaVi]‚dg^Z#?Z Xgd^hfjÉjcZad^gZhiZjcZVgbZc‚XZh" hV^gZ bV^h c‚Vcbd^ch Y‚g^hd^gZ edjg ajiiZg XdcigZ jcZ ^Y‚dad\^Z# :c g‚Va^i‚! bVa\g‚YZcdbWgZjmZ[[dgih!XZhXVi‚" \dg^Zh hjWh^hiZci Zi aV ]V^cZ Zhi idj" _djgha|!XVX]‚ZbV^hW^Zck^kVXZ#

>Vous rendez-vous compte du fait que vous vous êtes vraiment approché du gouffre, au plus près de la condition humaine dans ce qu’elle a de pire ? ?Z cÉV^ VjXjcZ eg‚iZci^dc Vj gZ\VgY YZaɂk‚cZbZci]^hidg^fjZ#CdjhVkdch hj^k^ YZh i‚bd^ch"eZghdccV\Zh YjgVci ,hZbV^cZhhjgjcegdXZhhjhYZ_jhi^XZ Ydci dc VccdcXZ fjÉ^a edjggV^i YjgZg ZcigZ ' Zi * Vch# Jc Òab cÉZhi fjÉjc ÒabZiXÉZhi[dgX‚bZciY‚g^hd^gZVjgZ" \VgYYZaVk^Z½Q EgdedhgZXjZ^aa^heVg 8daZiiZ7gVZX`bVc


VOC95514new Page 3

ÒabX^c‚bV

17-MAY-06

La bourse de la vocation »AZegdWaƒbZcÉV_VbV^h‚i‚ YÉVkd^gYZhegd_Zih#?ÉZcY‚WdgYV^h Zi_ÉZcY‚WdgYZZcXdgZ!hZjaZbZci idjii^ZcieVg[d^h|jcÒa!|jc g^Zcfj^X]Vc\Zidji#?ZgZbZgX^Z aV;dcYVi^dcedjghVXdcÒVcXZ! gVgZZieg‚X^ZjhZ#:aaZZhikZcjZ VjWdcbdbZci!XdbbZjcZ ajZjgVjb^a^ZjYZh^cXZgi^ijYZh eZgbVcZciZhYZbdcb‚i^Zg# :aaZbÉVeZgb^hYZbZXdchVXgZg eaZ^cZbZciVjY‚kZadeeZbZci YZYZjmegd_Zih#6j_djgYÉ]j^!aZ ÒabYdXjbZciV^gZ ZhiiZgb^c‚ edjgbd^#>ah^aadccZbV^ciZcVci aZbdcYZ|aVgZcXdcigZYZhZh heZXiViZjgh#FjVci|AVg‚\ViZ! bdcegZb^Zgadc\"b‚igV\ZYZ ÒXi^dcY‚kZadee‚\g}XZ|aVWdjghZ! ^aZhiZcXdgZ|cV igZbV^hY‚_|Zc egdYjXi^dc#¼

>WWZaaZ[gd^Y5]dibV^a#Xdb

>Vond je gemakkelijk een producent? Moeilijk : het was mijn eerste film na mijn regiestudies aan het Insas. Bovendien lag het onderwerp erg gevoelig. Ik heb het voorgesteld aan Dérives, en Jean-Pierre en Luc Dardenne beslisten meteen om de film te produceren. >Met welke bedoelingen begon je te draaien? Ik wilde tonen welke rol nabijheid in de genocide heeft gespeeld : de Rwandezen delen dezelfde taal en cultuur, en de hele bevolking was massaal bij de moordpartij betrokken. Ik toon volksrechtbanken met famieleden of naaste buren erbij. We maken kennis met Obede, die ervan beschuldigd wordt kinderen omgebracht te hebben, en Gahutu, die steeds het woord ‘slang’ gebruikt, als hij over slachtoffers spreekt. Ten slotte is er François, die zijn eigen broer moest doden om te overleven en die zich nu met zijn schoonzus tracht te verzoenen. >De film geeft geen commentaar, toont geen lijken en gebruikt geen beelden uit het verleden. Een regiekeuze? Beelden van lijken zijn emotioneel erg gewelddadig. Ze helpen ons niet om de genocide beter te begrijpen. Bovendien hebben alle televisiezenders ze begin april 2004 getoond en ze veroorzaakten geen enkele reactie. In mijn film komt de omvang van de misdaden anders aan het licht, onder andere via getuigenissen.

6jg‚a^Z

>Is op het platteland een mentaliteitsverandering merkbaar? In de steden kun je nog misleid worden, maar niet in de heuvels. Daar leeft het besef dat de ideologische structuren die de genocide mogelijk hebben gemaakt, nog steeds werkzaam zijn. Het etnische gedachtegoed is officieel verboden en over Hutu’s en Tutsi’s mag niet meer gesproken worden, maar dat is theorie. Tegen een ideologie is een wet, hoe noodzakelijk ook, een belachelijk wapen. In het dagelijkse leven blijven de vakjes en de haat bestaan. >Besef je dat je de donkerste kant van de menselijke aard hebt beschouwd? Ten aanzien van de historische feiten ben ik slechts een getuige. We hebben bepaalde betrokkenen zeven weken lang gevolgd op hun juridische weg, waarvan gezegd wordt dat hij twee tot vijf jaar zal duren. Een film is maar een film ; het echte leven overtreft alles...Q Photos | foto’s : Bernard Bellefroid

wpdbujp Cyan Magenta Yellow Black

3


aVjgZViZc'%%+aVjg‚Vih'%%+

VOC95514new Page 4

17-MAY-06

Lauréats 2006 / Laureaten 2006 La remise des bourses aux lauréats de la promotion 2006 Jean Van Hamme a eu lieu le jeudi 4 mai 2006.

7Zc_Vb^cYjGdn

De uitreiking van de beurzen aan de laureaten van de promotie 2006 Jean Van Hamme vond plaats op donderdag 4 mei 2006.Conteuse / Vertelster

Julie Boitte

2006

Un petit garçon pris en charge dans une institution psychiatrique m’a un jour demandé de lui lire l’histoire de Raiponce… Et depuis, les histoires ne m’ont plus quittée. J’ai suivi différentes formations à l’art du conte pour trouver mes propres images, chercher une dimension poétique, être en relation avec les auditeurs. Peu à peu, j’ai participé à des balades contées ou à des festivals. Parallèlement, j’ai continué mon travail en psychiatrie avec des adolescents. Le conte a pris sa place au sein d’ateliers thérapeutiques. Le Fonds belge de la Vocation va me permettre de créer un spectacle de contes avec l’aide de professionnels chevronnés et de suivre une formation en art thérapie.

4

wpdbujp

Cyan Magenta Yellow Black

Nog niet zo lang geleden vroeg een jongetje dat in een psychiatrische instelling in behandeling was, me hem het sprookje van Rapunzel te vertellen...De verhalen lieten me niet meer los. In tal van vormingen over verhalen vertellen ben ik op zoek gegaan naar mijn eigen beelden, de poëtische dimensie, de band met de toehoorders en gaandeweg ging ik deelnemen aan vertelwandelingen of festivals. Daarnaast ging ik door met mijn werk met tieners in de psychiatrie. Verhalen kregen er een plaats in de therapeutische workshops. De steun van het Belgisch Fonds voor Roeping zal me toelaten een persoonlijk artistiek project te realiseren en een vorming in kunsttherapie te volgen.


VOC95514new Page 5

Digitale fotografie als tool voor wetenschappelijk onderzoek / La photographie numérique comme outil de recherche scientifique Inge Jonckheere

2006

Na het afstuderen als bio-ingenieur, startte ik in 2000 met een wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van digitale camera’s voor biomassa-bepaling in bosecosystemen. Het onderzoeksproject bood mij de ideale combinatie van natuur, wetenschap en techniek, met ruimte voor creativiteit door het onderdeel fotografie. Ik ontwikkelde een nieuwe methode die op basis van digitale hemisferische foto’s een snelle en accurate schatting maakt van biomassa, en behaalde daarmee recent de doctoraatstitel aan de KUL. Dankzij de beurs van het Belgisch Fonds voor Roeping hoop ik eerst en vooral tot een verfijning van de techniek en een integratie van dit fundamenteel onderzoek in de wetenschappelijke wereld te komen, en zal ik daarnaast trachten de verspreiding van bekomen resultaten tot bij mogelijke eindgebruikers te verwezenlijken. Door de snel evoluerende digitale wereld heeft deze techniek bovendien het potentiaal om nog interessanter en toegankelijker te worden voor een breder (al dan niet wetenschappelijk) publiek. Mon diplôme de bio-ingénieur en poche, j’ai entamé en 2000 une recherche scientifique sur l’utilisation de caméras numériques dans la détermination de la biomasse dans les systèmes écologiques forestiers. Ce projet de recherche m’offrait le mélange idéal de nature, de science et de technique avec une part de créativité grâce à l’élément photographique. J’ai développé une nouvelle méthode qui permet une évaluation rapide et précise de la biomasse sur base de photos numériques hémisphériques. Grâce à la bourse du Fonds belge de la Vocation, j’espère tout d’abord affiner cette technique et intégrer cette recherche fondamentale dans le monde scientifique. En outre, je vais œuvrer pour la diffusion des résultats auprès des futurs utilisateurs. L’évolution rapide du monde digital rend cette technique potentiellement intéressante pour un large public, qu’il soit ou non scientifique.

wpdbujp Cyan Magenta Yellow Black

aVjgZViZc'%%+aVjg‚Vih'%%+

17-MAY-06

5


aVjgZViZc'%%+aVjg‚Vih'%%+

VOC95514new Page 6

17-MAY-06

Cellist / Violoncelliste

Benjamin Glorieux

2006

Daar klassieke muziek vanaf mijn geboorte steeds een evidentie is geweest, heb ik, ondanks kortstondige twijfel, gekozen voor een opleiding tot musicus. Mijn instrument, cello, is me als het ware in de schoot geworpen De intense relatie met een podium heb ik, gedurende mijn kinder- en adolescentenjaren, kunnen verder uitbouwen dankzij extramuzikale ervaringen zoals klassiek ballet en theater. Maar uiteindelijk is mijn ware roeping die van cellist-musicus geworden. De passie voor kamermuziek, maar evenzeer voor hedendaagse klassieke muziek en barokmuziekpraktijk kan ik dankzij het Belgisch Fonds voor Roeping verder ontwikkelen. Dat kan resulteren in de aankoop van een

nieuw instrument en het ondersteunen van mijn huidige studiecurriculum. La musique classique a été une évidence dans ma vie depuis ma naissance. C’est pourquoi, malgré quelques hésitations, j’ai choisi de devenir musicien. Mon instrument, le violoncelle, s’est imposé à moi naturellement. Le plaisir intense de la scène, vécu déjà durant l’enfance et l’adolescence, s’est développé également avec la pratique du ballet et du théâtre mais, finalement, ma vraie vocation était bel et bien la musique. Ma passion pour la musique de chambre mais

également pour la musique classique contemporaine et la musique baroque pourra se développer grâce au Fonds belge de la Vocation. Il se concrétisera par l’achat d’un nouvel instrument et dans la poursuite de mes études actuelles.

Recherche en neurosciences / Onderzoek in neurowetenschappen Vincent Meert

2006

Ma vocation est de me consacrer à l’étude des sciences du cerveau et de l’esprit. Dans cette idée, j’avais besoin d’ajouter un doctorat de médecine à ma formation en mathématique et en philosophie. Un enjeu important de la recherche neuroscientifique est de puiser dans nos plus récentes connaissances biologiques pour fonder de nouveaux traitements des maladies du cerveau et de l’esprit. À l’inverse, et de manière très surprenante, ce sont parfois nos nouvelles connaissances, les plus rationnelles qui soient, qui nous permettent de mieux comprendre, et par là d’optimiser, le succès des psychothérapies les plus traditionnelles. Grâce au Fonds belge de la Vocation, je pourrai mettre entre parenthèses mon

6

wpdbujp

Cyan Magenta Yellow Black

activité professionnelle pour me consacrer à mon doctorat et prendre part à des travaux de recherche en neurologie et en psychiatrie. Mijn roeping is me te wijden aan de wetenschappelijke studie van de hersenen en de geest. Daarom heb ik een doctoraat in de geneeskunde nodig, naast mijn diploma’s in de wiskunde en de filosofie. Belangrijk voor het onderzoek in de neurowetenschappen is te putten uit de nieuwste biologische inzichten om daarmee nieuwe behandelingen voor

hersenaandoeningen en geestesziekten te ontwikkelen. Omgekeerd – en dat is enigszins verrassend – leiden de meest rationele nieuwe inzichten tot meer begrip en daardoor een verbetering van de traditionele psychotherapie. Dankzij de beurs van het Belgisch Fonds voor Roeping kan ik mijn beroepsbezigheden voor een tijdje opzijschuiven om me geheel en al aan mijn doctoraatsstudies te wijden en deel te nemen aan onderzoekswerk in de neurologie en de psychiatrie.


VOC95514new Page 7

aVjgZViZc'%%+aVjg‚Vih'%%+

17-MAY-06

Volcanologue / Vulkanoloog

2006

Les éruptions volcaniques ont souvent un impact irrévocable sur la vie des hommes. En tant que vulcanologues, il est de notre devoir de protéger ces vies humaines. Mon sujet de recherche est le volcan El Chichón au Chiapas (Mexique) qui détruisit en mars-avril 1982 neuf villages en une semaine. Plus de deux mille personnes furent ensevelies sous les cendres. Grâce à la bourse, je résiderai quelques mois à Chapultenango, un village indigène situé à 8 km de El Chichón. Je pourrai enfin prendre le temps d’entrer en contact avec la population locale et expliquer le danger que constitue leur volcan. J’espère constituer une équipe capable d’assurer une continuité dans le système de surveillance du volcan et de cette façon montrer au monde scientifique que l’interaction avec les populations et les instances locales permet de surveiller efficacement un volcan. Vulkaanuitbarstingen beïnvloeden mensenlevens vaak op onomkeerbare wijze. Als vulkanoloog is het onze verantwoordelijkheid deze mensenlevens te beschermen. Ik bestudeer de vulkaan El Chichón in Chiapas (Mexico) die in maart-april 1982 negen dorpen op een week tijd verwoestte. Meer dan 2000 mensen stierven onder het as. De erupties van 1982 lieten een gigantische krater achter, sindsdien de gastheer van een kratermeer. Gedurende mijn zes jaren studie van dit kratermeer ben ik erachter gekomen dat het de barometer kan zijn van vulkanische activiteit in de toekomst. Dankzij de beurs zal ik enkele maanden verblijven in Chapultenango, een indigena dorp op 8 kilometer van El Chichón, destijds geteisterd door de Pliniaanse erupties. Ik hoop een vaste ploeg op te richten om mee te bouwen aan de continuïteit van een bewakingssysteem van El Chichón. Op deze manier zou ik ook aan de wetenschappelijke wereld willen tonen dat door interactie met de lokale bevolking en instanties een vulkaan efficiënt bewaakt kan worden.

B#6#Adc\eg‚

Dmitri Rouwet

HVakVidgZ>c\jV\\^Vid

wpdbujp Cyan Magenta Yellow Black

7


aVjgZViZc'%%+aVjg‚Vih'%%+

VOC95514new Page 8

17-MAY-06

Conservatie van Oostersekunstwerken op papier / Conservation d’oeuvres d’art orientales sur papier Serafien Hulpiau

2006

Mijn belangstelling voor Oosterse kunst zorgde ervoor dat ik tijdens mijn opleiding koos voor de conservatie van Oosterse kunstwerken op papier.

In België zijn er geen ateliers die specifiek op deze materie gericht zijn. Dikwijls worden de objecten op dezelfde manier behandeld als Westerse kunstvoorwerpen. De verschillende culturele achtergrond en specifieke betekenissen die met de Oosterse objecten verweven zijn, maken dat ze vanuit een andere invalshoek moeten worden benaderd en behandeld. Vaak is een langdurige studie nodig om de kunstvoorwerpen in de juiste context te plaatsen. Deze specificiteit die het karakter van elk object uitmaakt, boeit mij. Daarom wil ik mijn

kennis hiervan verruimen door middel van stages in buitenlandse musea en bibliotheken. Au cours de mes études, mon intérêt pour l’art oriental m’a fait opter pour la conservation d’œuvres d’art sur papier de ce type. En Belgique, ce type d’atelier n’existe pas. Souvent les traitements sont les mêmes que pour les œuvres d’art occidentales alors que le contexte culturel et la signification propres à ces objets requièrent une approche différente. Découvrir la spécificité et le caractère distinct de chaque œuvre me fascine. C’est pourquoi je souhaite parfaire ma formation par le biais de stages dans des musées et des bibliothèques à l’étranger.

Photojournalisme / Fotojournalistiek

Colin Delfosse

2006

J’appréhende la photographie comme un instrument de contact social, mais également comme outil de communication, permettant de témoigner et de susciter le débat. Au cours de mes études, je me suis découvert une passion pour la photographie documentaire. J’ai réalisé un reportage sur les lépreux du Vietnam, dans le cadre de mon mémoire médiatique, et je suis ensuite parti au Mali, réaliser un reportage sur les effets de l’exploitation aurifère. La bourse de la vocation va tout d’abord m’aider à diffuser ce travail vers un large public, en l’interpellant dans l’espace public, par le biais d’expositions de rue. Avec le collectif « Out of focus » nouvellement créé, nous nous

8

wpdbujp

Cyan Magenta Yellow Black

sommes donné pour ambition de replacer le photojournalisme au cœur de l’espace public. Voor mij is fotografie een instrument, niet alleen in het sociale contact, maar ook bij de communicatie tussen de mensen, waarmee je getuigenis kunt afleggen en debatten kunt openen. Tijdens mijn studies ontdekte ik dat ik gepassioneerd ben door documentaire fotografie. Als eindwerk maakte ik een reportage over melaatsen in Vietnam en daarna ben ik naar Mali vertrokken om er een reportage te maken over de gevolgen van de goudwinning. De beurs van het Fonds voor

Roeping zal me helpen om mijn werk bij een breder publiek bekend te maken, in de vorm van straattentoonstellingen. We hebben recent het collectief Out of focus opgericht, met als doel de fotojournalistiek zijn plaats in de publieke ruimte terug te geven.


VOC95514new Page 9

aVjgZViZc'%%+aVjg‚Vih'%%+

17-MAY-06

Cinéma / Film

Sibel Ceylan

2006

Je dois à mes origines kurdes ma vocation : le cinéma. Née de parents immigrés qui taisaient leur appartenance ethnique kurde, j’ai vécu une adolescence de contradictions. Mes parents parlaient entre eux une langue dont je ne comprenais rien : le zaza. En 1937-38, la région dont mes parents étaient originaires connut un massacre resté à ce jour impuni et ignoré ! J’ai voulu reconquérir mon identité et je suis devenue interprète pour des délégations belges et françaises dans diverses régions kurdes de Turquie. J’y ai constaté l’effroyable état de déréliction dans lequel la population était confinée. C’est la rencontre à Tunceli (Dersim) avec des rescapés du massacre qui a inscrit au plus profond de ma conscience la nécessité et l’urgence de sauvegarder ces témoignages. Mijn Koerdische afkomst bracht me bij mijn roeping : de film. Mijn ouders zijn inwijkelingen die hun Koerdische afkomst altijd verborgen hebben gehouden en onder elkaar een taal spraken die ik niet begreep : het Zaza. In 1937-1938 heeft in de streek waar mijn ouders vandaan komen, een massamoord plaatsgevonden. Die misdaad blijft tot vandaag ongestraft, zelfs onbekend ! Ik heb geprobeerd mijn ‘verloren’ identiteit terug te vinden en ben tolk geworden voor Belgische en Franse delegaties in Turks-Koerdische streken. Daar heb ik met eigen ogen gezien in welke vreselijke omstandigheden de bevolking er leeft. In Tunceli (Dersim) heb ik overlevenden ontmoet van de massamoord. Sindsdien laat de dwingende behoefte om de getuigenissen van die gebeurtenis te vrijwaren, mij niet meer los.

wpdbujp Cyan Magenta Yellow Black

9


aVjgZViZc'%%+aVjg‚Vih'%%+

VOC95514new Page 10

17-MAY-06

Onderzoek in kinesitherapeutische ademhalingstechnieken / Recherche en méthodes de kinésithérapie respiratoire Karlien Van Cauwelaert 2006 Ik heb altijd al zieke kinderen willen helpen. Na mijn studies kon ik onmiddellijk starten als kinesitherapeute in het AZ-VUB te Jette, waar ik ondermeer werk met mucoviscidosepatiënten. De ademhalingskinesitherapie is een zeer jonge specialisatietak. Onderzoek hieromtrent is schaars. Samen met het hoofd van het Mucocentrum AZ-VUB (Prof. Dr. Malfroot) en een ervaren kinesitherapeut (Filip Van Ginderdeuren) werd een project uitgewerkt om de meest gebruikte ademhalingstechnieken op wetenschappelijke wijze te evalueren. Een eerste deel van het onderzoek is voltooid. Een abstract werd ingediend en aanvaard om voor te brengen op het Europees Congres voor Mucoviscidose in Kopenhagen. Ik zou het onderzoek graag uitbreiden en mijn bevindingen internatio-

naal publiceren om bij te dragen tot de verbetering van de levenskwaliteit van de mucoviscidosepatiënten. J’ai toujours voulu venir en aide aux enfants malades. Après mes études, j’ai commencé immédiatement à travailler comme kiné à l’AZ-VUB à Jette où j’encadre notamment des patients atteints de mucoviscidose. La kinésithérapie respiratoire est une discipline de spécialisation assez récente et la recherche en la matière est rare. En collaboration avec le chef de service du Centre Muco de l’AZ-VUB, le professeur Malfroot et un kinésithérapeute expérimenté, Filip Van Ginderdeuren, un projet visant à évaluer scientifiquement les méthodes respiratoires a été mis sur pied. Nous avons pu réaliser la première partie de la recherche

durant l’année écoulée et en avons préparé un exposé pour le Congrès européen pour la Mucoviscidose à Copenhague. J’aimerais étendre le projet de recherche et publier mes résultats au niveau international afin de contribuer à l’optimalisation du traitement par kiné des patients atteints de mucoviscidose et à l’amélioration de leur qualité de vie.

Les enfants à haut potentiel / Hoogbegaafde kinderen Aurore Verhelst

2006

Enfant, je ressentais un décalage, un sentiment d’être un imposteur, une difficulté à entrer en relation avec les autres. Puis j’ai découvert que la douance, c’est avant tout un mode de fonctionnement particulier : hypersensibilité, humour décalé, rapidité, curiosité, empathie poussée à l’extrême… J’ai enfin pu apprendre à mieux me connaître et à mieux communiquer avec les autres. Il ne me restait plus qu’à agir : site web, activités parascolaires, stages multi-activités, groupes de parole pour les adultes, séances d’information pour les parents et les enseignants... Douance.be est aujourd’hui une asbl dont le principal objectif est de donner une chance à toutes les personnes à haut potentiel de vivre positivement leur différence. Aide financière, mais surtout soutien moral, la bourse du Fonds belge de la Vocation me permettra d’une part de

10

wpdbujp

Cyan Magenta Yellow Black

consacrer plus de temps à l’association, d’autre part de mettre sur pied un comité scientifique pour valider le travail réalisé au sein de celle-ci. Als kind had ik het verscheurende gevoel een ‘bedrieger’ te zijn en de moeilijkheid om relaties aan te knopen met anderen. Later ontdekte ik dat hoogbegaafdheid meer te maken heeft met een manier van zijn : hypergevoelig, een apart gevoel voor humor, snel, nieuwsgierig, extreme in-

leving... Vandaaruit slaagde ik erin mezelf beter te leren kennen en vlotter met anderen om te gaan. Ik begreep snel dat die vervreemding, waaronder ik dermate geleden had, ook mijn grote kracht kon zijn en ging over tot actie : een website, buitenschoolse activiteiten, stages met tal van activiteiten, praatgroepen voor volwassenen, informatiesessies voor ouders en onderwijsmensen. De vzw douance.be heeft als doel hoogbegaafden de kans te geven om positief om te gaan met hun anderszijn. Met de financiële, maar vooral de morele steun van de beurs van het Fonds voor Roeping kan ik mij meer aan de vereniging wijden en een wetenschappelijke raad oprichten die het werk van de vereniging kracht bijzet. > www.douance.be


VOC95514new Page 11

Restauration de globes / Restauratie van globes

Eileen Waterschoot

2006

Depuis mon plus jeune âge, les cartes géographiques ont fait partie de ma vie. Au cours de mes études à La Cambre, j’ai axé mes recherches sur l’étude de ces témoins de notre histoire, finalisées par un mémoire portant sur « La conservation et la restauration des globes célestes et terrestres anciens ». Dans un premier temps la bourse va me permettre de sauvegarder deux globes terrestres datés de 1620 et cartographiés par Van Langeren. Ces pièces maîtresses de notre patrimoine historique commun sont oubliées dans les réserves d’un musée et présentent un état très avancé de dégradation. Ce projet me permettra dès lors de continuer à développer cette étude très spécifique, d’aborder un nouvel aspect de leur restauration par l’utilisation des nouvelles techniques du virtuel ainsi que de réaliser les recherches et les tester sur les papiers et encres d’impression actuels. Toen ik nog een kind was, maakten aardrijkskundige kaarten al deel uit van mijn leefwereld. Tijdens mijn studies in Ter Kameren heb ik mijn onderzoekswerk toegespitst op die stille getuigen van onze geschiedenis, wat uiteindelijk geleid heeft tot mijn eindwerk over «Het behoud en de restauratie van oude wereld- en hemelbollen ». In eerste instantie zal de beurs me toe laten twee wereldbollen uit 1620 te bewaren, die in kaart gezet zijn door Van Langeren. Die meesterwerken uit ons historisch patrimonium staan te vergaan in de reserves van een museum. Dit project zal me bovendien toelaten me te vervolmaken in dit specifieke werkterrein en een nieuw aspect van het restauratiewerk te ontdekken, namelijk nieuwe, virtuele technieken aanwenden, die ik ook verder wil bestuderen en uittesten op hedendaagse papiersoorten e n drukinkten.

wpdbujp Cyan Magenta Yellow Black

aVjgZViZc'%%+aVjg‚Vih'%%+

17-MAY-06

11


aVjgZViZc'%%+aVjg‚Vih'%%+

VOC95514new Page 12

17-MAY-06

Voedselzekerheid in de halfwoestijn / Sécurité alimentaire en milieu semi-désertique Pieter Vranckx

2006

Al in mijn prille jeugd was ik gefocust op natuur en milieu. Sociale literatuur van Zuid-Amerika scherpte mijn gevoel voor rechtvaardigheid aan. Deze combinatie natuur - sociale bewogenheid zette mij op het spoor van een opleiding Ingenieur Tropische Landbouw, specialisatie sociaal-culturele plattelands-ontwikkeling. Ik deed stages in Ecuador, Suriname en Brazilië. rond duurzame landbouwsystemen. Als coöperant in het droge binnenland van Noordoost Brazilië trachtte ik landbouwverenigingen en -families technisch te ondersteunen in hun overstap naar ecologische landbouw. Tijdens de 4 jaar coöperatie ondervond ik dat niet alleen door kleine aanpassingen in hun landbouwmethoden, maar ook herstel van de lokale cultuur noodzakelijk is om

te komen tot een volwaardige plattelandsontwikkeling. In samenwerking met de landbouwfamilies zie ik het terug domesticeren van dit plantenaanbod als mijn bijdrage in de duurzame ontwikkeling van deze fascinerende streek en haar boeiende mensen. Je suis ingénieur en agronomie tropicale avec une spécialisation en développement socioculturel rural. En tant que coopérant basé dans les terres arides du Nord-est brésilien, j’ai essayé d’encadrer techniquement les associations agricoles et les familles d’agriculteurs dans la transition vers une agriculture écologique. Au cours de mes

quatre années de coopération, j’ai constaté que non seulement de légères adaptations de leurs méthodes agricoles mais également la restauration de leur culture locale sont nécessaires pour arriver à un développement rural solide. En domestiquant à nouveau des espèces qui pendant des siècles ont su garantir un bon niveau de sécurité alimentaire et sanitaire mais dont la connaissance a aujourd’hui disparu, je souhaite contribuer, en collaboration avec les familles d’agriculteurs, au développement durable de cette région fascinante.

asbl Infirmiers de rue / Straatverplegers vzw Sara Janssens de Bisthoven & Emilie Meessen 2006 Depuis toujours, la pauvreté du tiers et du quart monde nous interpelle. Nous avons travaillé dans les soins à domicile, l’une à l’Armée du Salut et en psychiatrie, et l’autre dans le secteur de la prostitution, de la toxicomanie et des personnes sans-abri. C’est au cours de ces expériences que nous avons constaté une demande réelle de soins infirmiers en rue et que le projet de créer une association d’infirmiers de rue est né. Depuis janvier 2006, le travail de rue a démarré. Il a pour mission de prodiguer des soins infirmiers de première nécessité aux personnes sans-abri, de gagner leur confiance et d’agir comme intermédiaire entre ceux-ci et les structures d’accueil spécialisées. Nous nous déplaçons

12

wpdbujp

Cyan Magenta Yellow Black

à pied et collaborons avec les médecins travaillant avec les personnes sans-abri. À plus long terme, et en fonction des besoins étudiés sur le terrain, l’asbl espère agrandir l’équipe et élargir son champ d’action. De armoede in de derde en de vierde wereld heeft ons altijd al aangesproken. Wij hebben gewerkte in de thuiszorg, het Leger des Heils en in de psychiatrie (Sara), en in de wereld van de prostitutie, de verslaafden en de daklozen (Emilie). Door die ervaring kennen we de reële nood aan straatverpleging en is de idee gegroeid om een vereniging van straatverplegers op te richten. In januari 2006 is het straatwerk gestart, met als doel de noodzakelijke verpleegzorg te verstrekken aan daklozen, om zo hun vertrouwen te winnen

en op te treden als bemiddelaar tussen hen en de gespecialiseerde onthaaldiensten. Een luisterend oor, advies, preventie en gezondheidsopvoeding maken integraal deel uit van onze rol. Op lange termijn en in functie van de noden in het veld wil de vzw zijn team en zijn actieterrein uitbreiden. > www.infirmiersderue.be


VOC95514new Page 13

aVjgZViZc'%%+aVjg‚Vih'%%+

17-MAY-06

L’éducation citoyenne par le cinéma / Burgerzin ontwikkelen via film Christophe Istace

2006

Ma vocation est la transformation concrétisée en outil mis à la disposition des jeunes, d’un manque éprouvé personnellement en matière d’éducation à l’audiovisuel durant mon adolescence. Comme beaucoup de jeunes, j’ai passé beaucoup de temps devant la télévision sans en comprendre tous les enjeux et les effets. Mes études de théâtre m’ont permis de me rendre compte de l’importance du jeu d’acteur et de la construction d’une histoire. Cette prise de conscience m’a poussé à étudier la réalisation cinématographique en Grande-Bretagne. J’ai réalisé après que les personnes n’ayant pas appris à « lire l’image » préfèrent certaines émissions télévisées et les grosses productions recevant un important appui publicitaire. J’ai donc créé LOUPIOTE ASBL en 2004, pour sensibiliser les jeunes à ce qui se cache derrière ces images qui les fascinent, les aider à devenir des spectateurs actifs et critiques et simultanément les amener à un choix conscient des programmes qu’ils regardent. Mijn roeping is erop gericht jongeren een audiovisuele vorming aan te bieden. Zoals zoveel jongeren heb ik uren voor de televisie doorgebracht, zonder stil te staan bij het belang en de invloed van de beelden die ik zag. Door mijn toneelopleiding aan de Academie besefte ik welke impact het acteerspel en een verhaal kunnen hebben. Daarom ben ik in Groot-Brittannië cinemaregie gaan studeren. Later begreep ik dat mensen gewoon niet leren « beelden te lezen » en dus niet begrijpen wat ze ons te bieden hebben. Daarom heb ik in 2004 de vzw LOUPIOTE opgericht om jongeren gevoelig te maken voor de rijkdom die in de fascinerende beelden verborgen ligt, en hen zo te helpen actieve en kritische kijkers te worden ; tevens wil ik hen ertoe brengen bewust te kiezen voor de programma’s de ze bekijken. > www.loupiote.be

wpdbujp Cyan Magenta Yellow Black

13


17-MAY-06

HIV preventie / Prévention VIH

Wim Delva

2006

Mijn roeping bestaat erin te strijden tegen HIV/AIDS en dit op de meest effectieve en efficiënte manier, geleid door wetenschappelijke onderzoeksresultaten en in het belang van de mensen die het hardst getroffen zijn door de HIV/AIDS pandemie. Deze roeping ontstond tijdens de drie jaar dat ik aan mijn thesis inzake de preventie van moeder-kind transmissie van HIV werkte met veldwerk in Kenia en Zuid-Afrika. Nu begeleid ik zeven jongere collegastudenten bij hun thesis over AIDS wezen en HIV preventie. Daarnaast voer ik ook zelf onderzoek naar de kosteneffectiviteit van massa media interventies ter preventie van HIV in Zuid-Afrika. Dankzij het Belgisch Fonds voor Roeping kunnen de onderzoeksprojecten op een kwalitatief hoge manier doorgaan en zijn er middelen beschikbaar om een maatschappelijk debat

te initiëren omtrent de onderzoeksresultaten. Ma vocation consiste à lutter contre le sida de la manière la plus efficace possible en me basant sur les résultats d’études scientifiques et dans l’intérêt des personnes les plus touchées par la pandémie du VIH. Cette vocation s’est développée pendant les trois années que j’ai consacrées à mon mémoire sur la prévention de la transmission du sida de mère à enfant notamment par un travail sur le terrain au Kenya et en Afrique du Sud. Actuellement, j’assiste sept jeunes collègues-étudiants dans la rédaction d’un mémoire portant sur les orphelins du sida et la prévention VIH. En outre, je mène personnellement une recherche sur l’efficacité des coûts d’intervention des mass media dans le cadre de la prévention VIH en Afrique du Sud. Grâce au Fonds belge de la Vocation, les projets peuvent être poursuivis à un haut niveau et bénéficier des moyens nécessaires afin d’initier un débat de société sur base des résultats obtenus.

7Zc_Vb^cYjGdn

aVjgZViZc'%%+aVjg‚Vih'%%+

VOC95514new Page 14

AVjg‚Vih'%%*ÄAVjgZViZc'%%*

14

wpdbujp

Cyan Magenta Yellow Black


VOC95514new Page 15

Voice Factory Gert Terny

1999

Gert Terny was laureaat van de Stichting Roeping in 1999 en trok eerst naar Engeland om er te studeren aan het ‘Voice and Speech Centre’ en daarna naar de Verenigde Staten waar hij een opleiding volgde bij Arthur Lessac. Hij is stem- en presentatiecoach voor VRT, gastprofessor aan de toneelopleiding van het conservatorium van Gent, faculteitslid van de PAV ‘stempedagogie en stemstoornissen’ aan de Universiteit Antwerpen en de oprichter van de vzw Voice Factory.

Organiser des ateliers et étudier de manière scientifique le thème de la voix, tels sont deux des objectifs poursuivis par Gert Terny. Un vaste programme.

Wat doet VoiceFactory?

Après l’obtention de ma bourse en 1999, je fis un séjour en Angleterre au Voice and Speech Centre et, ensuite, aux États-Unis, où, pendant deux étés, je suivis les cours d’Arthur Lessac et de Catherine Fitzmaurice. Je terminai cette formation avec la plus grande distinction et fondai ma propre asbl, Voice Factory. Cette structure me permet d’organiser des ateliers, mais également de mener une étude scientifique sur le thème de la voix. Depuis, je collabore de manière indépendante avec des institutions actives dans le domaine des arts de la scène et de la musique et je suis le coach vocal des présentateurs de la VRT. En outre, je suis professeur attaché à la section théâtre du conservatoire de Gand, membre facultaire de la formation post académique en ‘pédagogie et troubles de la voix’ à l’université d’Anvers et professeur à la section comédie musicale de la Broadway Academy, International Conservatory for Musical Theatre à Amsterdam. Avec l’asbl Voice Factory, j’ai animé des ateliers dans des écoles supérieures, à l’armée, dans des musées

VF verzorgt workshops en coachings in verband met stem, houding, interpretatie en presentatie. We werken met acteurs, zangers, radio- en televisiepresentatoren, politici, musea, zakenmensen, bedrijven, mensen uit het onderwijs, studenten... Kortom, iedereen die bewuster met zijn stem en zijn lichaam wil omgaan. De coachings vertrekken steeds vanuit een holistisch standpunt: stem, houding en psyche kun je niet loskoppelen. De basistrainingen besteden vooral aandacht aan de technische aspecten van spreken en bewegen, maar in een gevorderd stadium werken we ook aan interpretatie en kun je ons bijvoorbeeld inhuren voor het coachen van toespraken. Acteurs en zangers proberen we met hun stem en hun houding tot de rijkste en boeiendste interpretaties te brengen. Door het spelen met klanken en woorden, en door optimaal gebruik te maken van de vertolker proberen we de wereld van de tekst tot leven te brengen en de fantasie van de vertolker én zijn publiek te prikkelen. Samen met theater- en filmmakers willen we op zoek gaan naar de meest doeltreffende en creatieve manieren om met tekst, of in elk geval met stem en lichaam om te gaan. Zo ontdekken we soms nieuwe theatervormen! Met koren zoeken we uit hoe we concerten ‘beweeglijker’ kunnen maken of in een meer theatrale vorm kunnen gieten, zonder afbreuk te doen aan de muziek of het stemgebruik. Met dansers en bewegingskunstenaars gaan we op zoek naar hoe tekst en stem in dans- of bewegingstheater geïntegreerd kunnen worden. Voor scholen ontwikkelen we projecten rond ‘stem, taal, literatuur’. ‘Stem en beweging’ past bijvoorbeeld in lichamelijke opvoeding, maar ook in dramatische, muzikale of dansexpressie. Stemtherapie: stem, ademhaling en lichaamswerk kunnen mensen helpen zich bewuster te worden van zichzelf, zelfzekerder te worden, zich beter in hun vel te voelen.

En collaboration

wpdbujp Cyan Magenta Yellow Black

hiZbXdVX]^c\XdVX]^c\kdXVa

17-MAY-06

15


hiZbXdVX]^c\XdVX]^c\kdXVa

VOC95514new Page 16

We zoeken ook contact met mensen uit andere vakdomeinen: psychologie, geneeskunde, architectuur en design, logopedie, film, literatuur, onderwijs... We staan ook erg open voor internationale en disciplineoverschrijdende projecten.

 Db kZgYZg dcYZgodZ` iZ `jccZc YdZc! odZ`Zc lZ kdade hiZjc! i^eh Zc VYk^Zh# ^c[d5kd^XZ[VXidgn#WZ %),+-+*-%,

>lll#kd^XZ[VXidgn#WZ

Research We willen nagaan hoe de hedendaagse communicatiemiddelen en -wijzen (internet, chat, sms...), cultuur, media en onderwijs het taal- en stemgebruik beïnvloeden. Jongeren worden wel assertiever, maar gaat hun taalgebruik erop vooruit en kunnen ze zich ook beter uitdrukken? Hoe zit het met de huidige taalevolutie? Lijdt onze taal onder het taalgebruik op televisie? Kunnen jongeren zich minder goed concentreren, omdat op tv alles zo snel gaat en de flitscultuur heerst? Hebben ze daarom meer moeite om teksten te lezen en te verwerken? Praten ze slechter, omdat ze op tv slechter horen praten en een groot deel van de communicatie via chat of sms verloopt? Wat zijn de gevolgen van een en ander? Zullen de komende generaties slechter spreken in de mate dat niet alleen de taal erop achteruitgaat, maar dat ook het aantal stemproblemen zal toenemen? Zullen we, onder invloed van bijvoorbeeld de ‘emoticoncultuur’, meer problemen ondervinden, als we ons willen uitdrukken of op een genuanceerde manier emoties willen uiten? Zal dat qua gezondheid, sociaal, professioneel... gevolgen hebben? We willen ook nagaan welke gevolgen een en ander heeft voor de theateropleidingen en het theater tout court. Momenteel is er al interesse van docenten van de Royal Academy of Dramatic Art, de Guildhall School of Music and Drama, het International Centre for Voice...

(MUHKA, Middelheim, Van Goghmuseum, Rijksmuseum Amsterdam,…), au VDAB et dans des entreprises, notamment chez Eurocontrol. En parallèle, j’ai publié des articles, entre autres dans ‘Lessac Newsletter’ aux États-Unis et dans la revue du ’International Centre for Voice’ à Londres. Début janvier 2006, j’ai donné une conférence sur le coaching vocal dans le cadre de la formation d’acteurs au théâtre et, à la mi-juin, je repars pour les Etats-Unis donner des cours de théâtre à la Depauw University. Langage et voix Voice Factory s’oriente également vers la recherche. L’un des thèmes

16

17-MAY-06

wpdbujp

Cyan Magenta Yellow Black

que nous étudions est celui de la relation entre le langage et la voix. Dans un premier temps, la question a été formulée de la manière suivante : comment les modes et les outils de communication actuels, les médias et la culture influencent-ils le langage et l’usage de la voix? Quel rôle y joue l’enseignement? Quelles en sont les conséquences, en particulier pour les formations théâtrales et le théâtre? S’agit-il d’un phénomène propre à une langue, à une culture ou à une classe sociale ou, au contraire, est-il généralisé et international? Ce vaste thème n’interpelle pas uniquement les professionnels du théâtre. Des collègues de la Royal Academy of

Music and Drama, de la Guildhall School et de la Central School of Speech and Drama collaborent à mes travaux. La Hogeschool Gent à Gand est prête à encadrer la recherche et la revue ‘Klasse’ (destinée à l’enseignement de la Communauté flamande) soutient également l e projet. Nous recherchons le plus de partenaires possible afin de réaliser cette étude de manière approfondie et de pouvoir la finaliser. En parallèle, nous voulons également étudier la relation entre la condition physique et l’usage de la voix ainsi que les conséquences d’une baisse d’aptitude à la parole et à la communication dans la vie sociale.


VOC95514new Page 17

CdigZ6\ZcYVZhiXdchVXgÂ&#x201A;VjmVXi^k^iÂ&#x201A;hYZhVcX^ZchaVjgÂ&#x201A;Vih DcoZ6\ZcYVhe^ihio^X]idZdeYZVXi^k^iZ^iZckVcdjY"aVjgZViZc

Concert Denis Sung-HĂ´\j^iVgZ$\^iVVg %)#%-#%+>'%#%% 9VchaZXVYgZYj;Zhi^kVaYZaĂ&#x2030;Â&#x201A;iÂ&#x201A; BdhVc Egd\gVbbZ/Fj^ciZiiZYZ7dXX]Zg^c^ w\a^hZYZ7djk^\cZh >c[d/%-'#''*.') Sara Picavete^Vcd &+#%+#%+>&'#(% 9VchaZXVYgZYZJcb^Y^eVh XdbbZaZhVjigZh Egd\gVbbZ/?"A;V[X]Vbeh/ 7VX`idi]Zkd^XZ!8#;gVcX`/ EgÂ&#x201A;ajYZ![j\jZZikVg^Vi^dcdejh &-igVchXg^ei^dcedjge^VcdYZh e^Â&#x192;XZhedjgdg\jZeVg=#7VjZg!D# BZhh^VZc/'%GZ\VgYhhjgaĂ&#x2030;:c[Vci" ?Â&#x201A;hjhgZ\VgY&&!*&% ;aV\Zn HijY^d& EaVXZHV^ciZ"8gd^m &%*%7gjmZaaZh >c[d/%'+)&&%'%

V\ZcYV

Agenda

17-MAY-06

Masterclasses Ann Vancoilliek^dda$k^dadc ')#%+#%+ I]Z?ja^ZiaZiiZgh":ak^h8dhiZaad BZi$6kZX:dciVhig^_``lVgiZi B^a^ZjbjhZjb6cilZgeZc > lll#\ZdX^i^Zh#Xdb$Y^XdaYZ$ :dciV#]iba %&#%,#%+%'#%,#%+>&&#%%&.#%% Egd\gVbbV/L#6#BdoVgi/ HdcViZhk^ddae^Vcd![gV\bZci9^Z OVjWZgĂ&#x201C;Â&#x17D;iZ$9dc<^dkVcc^ KaZg^X`HX]ddaBVcV\ZbZci" XdcXZgi6Y"K^o^Z Gj^i_ZhWdhhigVVi Idg]dji > lll#\ZdX^i^Zh#Xdb$kVcXd^aa^ZTVcc &.#%,#%+ 6VgYZcWjg\O68dcXZgiZc odbZgVkdcYXdcXZgiZcVVcoZZ BZi$6kZX9jdK>EĂ&#x2030;E:G;DGBH GjYnKVcYZgKZ`Zc/BVg^bWVZc EVj`Zc!6ccKVcXd^aa^Z/k^dda 7VX]!L^b=ZcYZg^X`m!8]g^hiVc Lda[[# > lll#\ZdX^i^Zh#Xdb$Y^XdnaYZ$ K>E#]ib

Denis Sung-HĂ´\j^iVgZ$\^iVVg &,#%,#%+>'+#%,#%+ BVhiZgXaVhhZh#A^WgVbdci# > lll#V`Yi#WZ$;G$XVYgZh$ XVYgZTbjh^fjZ#]ib Eliot Lawsonk^dda$k^dadc '''-#%,/^ciZgcVi^dcVa bVhiZgXaVhh!9ddgc^`$IdjgcV^ '&',#%-/^ciZgcVi^dcVabjh^X hZhh^dch!9^cVci '.#%-%(#%./>ciZgcVi^dcVa BVhiZgXaVhh!;gVc^Â&#x192;gZh

Expo CĂŠdric Gerbehaye &)#%+#%+>&*#%-#%+ =ZWgdc8^h_dgYVc^Z 9VchaZXVYgZYj$>c]Zi`VYZgkVc &*ZEg^mCVi^dcVaE]did\gVe]^Z DjkZgiZ BjhÂ&#x201A;ZYZaVE]did\gVe]^Z 8]VgaZgd^ > lll#bjhZZe]did#WZ

8Â&#x201A;Yg^X<ZgWZ]VnZ!=ZWgdc

wpdbujp Cyan Magenta Yellow Black

17


VOC95514new Page 18

V\ZcYV

17-MAY-06

Philippe Lelouchier Rainbow GVX]ZaEdchdcWnZiE]^a^eeZAZadj" X]^ZgVhhdX^ZciaZjghjc^kZghedjg kdjhegdedhZgjcY‚a^gZbV\^Xd bjh^XVaZbZciWZa\dZc\a^h]YVch aZY‚hdgYgZ#9Zej^h&..*!EdchdcWn _djZXdbbZXadlcZibjh^X^ZccZ Vj8^gfjZEajbZ#9Zej^h&..&! AZadjX]^ZgZhi^aajh^dcc^hiZegd[Zh" h^dccZa#9VchjcZk^ZVci‚g^ZjgZ!^a V‚i‚^c\‚c^ZjgX^k^a#EdchdcWn!jc Xadlc^ci^b^hiZ!jcZX]VciZjhZfj^ hÉVXXdbeV\cZVjj`ja‚a‚WVgnidc! jcZ[ZbbZdgX]ZhigZ4JcdgX]Zh" igZhnbe]dc^fjZ|ZaaZidjiZhZjaZ4 AÉ^aajh^dcZhiegZhfjZeVg[V^iZ AZadjX]^Zg!jcXadlcZmjW‚gVci! jcbV\^X^ZcVkZj\aZfj^aV^hhZhZh heZXiViZjghbjZihZieVcid^h4Jc bV\^X^ZcZmXZcig^fjZVjmaVe^ch [VX‚i^Zjm4 Jc]VW^aZegZhi^Y^\^iViZjgfj^ji^a^hZ hZhbVcX]ZhZiYZhWd iZh|YdjWaZ [dcY4 DjedjggZegZcYgZjcbdi YÉZc[Vci/jcÆkgV^ÇbV\^X^Zc4 %*#%+#%+>&+#%% &'..8]Vjhh‚ZYÉ6ahZbWZg\ &&-%7gjmZaaZh %'(,+)+)* > lll#gdhZgV^Z#dg\ '+#%-#%+>'%#%% YVchaZXVYgZYZh=DIIDA;>69:H GVhhZbWaZbZci^ciZgcVi^dcVaYZ bdci\da҃gZh >aZYZaÉDcZjm =diidc Dg\Vc^hViZjg/ > lll#h^"]diidc#WZ ^c[d5h^"]diidc#WZ %-))++&''#

18

wpdbujp

Cyan Magenta Yellow Black

E]^a^eeZAZadjX]^Zg!GV^cWdl

Spectacle

Cassandre Sturbois Schaerbeek mon AmourYZ8VhhVcYgZ HijgWd^hZiBVm^bZAZchhZch/jcZ ^chiVaaVi^dc!XdbbZjcXÃjgfj^ g‚hdccZ!d‘e]didh!hdchZiajb^ƒgZh Y^Vad\jZci#>ahZgVfjZhi^dcYÉ6bdjg AÉ6bdjgYVchidjhhZh‚iVih/aÉVbdjg eVhh^dc!aÉVbdjgZcÒa^\gVcZ!aÉVbdjg ZcbV_jhXjaZ!aÉVbdjgZc[j^!eg‚hZci! |kZc^g½¿aÉ6bdjg!ZcidjiZhhZh Ò\jgZh!aVeVgdaZZhiYdcc‚Z/'% ]VW^iVcihYZHX]VZgWZZ`!YZidjh ]dg^odch!i‚bd^\cZciZckd^m!Zc bdjkZbZcihZiZcXdjaZjgh# HjeZgkd^h^ch &-#%+#%+> &)#%% AZh=VaaZhYZHX]VZgWZZ`ZiVaZcidjgh >c[d/%''&-'&%, > lll#]VaaZh#WZ


VOC95514new Page 19

17-MAY-06

News CrĂŠation dâ&#x20AC;&#x2122;un site pour aveugles et mal voyants

Remerciement

Murielle Timmermans

Dankbetuiging

>

OZ 

#

2>T/N > 612>T/) A A 61A 2

2E >TT> %1612E >T % 2F RR ARC;

>E :E> :E>1K1 1 :> :E> :>E K  

  

  ! ! ! %! ! ! ! % !! '!!  '' % %!!% % !!! ' ' &' !% ! '!!! ! $! %!%'! !! !

E&#C<0O<7C<0&<C0O<7<C

1<7<0O<9<C

? C0 0O-C-70O-0( -7 0 77<00(C7-%O< 6C <70<0(<0L0<0(70 C0-6C#0 C0<70C7 -0O-0C<H00O .0&<0L0O<0#< B0O- 6O<<70<0 

-7 0L<0 0< 0<04-(<C0<0<< <606O0<0L-C-7<0-07C (<06O<<<70 <0B0 7C<06 L<0 7<6 C-< 0:OO<0 7<7 <0-L<0<70<0<.-.<<706<C <O L0 7C%<70B04-C<0( O<C0 7C<0 70<70B 4- <C0 7C<0-(<C I0O-0%-<0<0O-0( -7 0<70<0-0C-O-7 <70 (<700 %-706-C0C-66 C70B0O<7 C-.< B0O O<0-0-C&0<0O<6O 0 <0<<0L0 7 & 0<0((C<0O<C06- 0<0&<C7<70B0< 44O70-7C<OO<0LO0-<67<70-0 0< <OO<,0-C06 C0<0<0-7C<0(<0-0 7<06O (<7 <OO<0<70 <(-%O<

 C 9<0O-C<-7<0%<7</<70<<0C <6.0<<0<&7 O<(<6C <70--C0<0-.0-0-.0--0<C/70<0-7 ( C0/C.70<70<07H0<<0O-.<0<.0--C0< 9<O4 76O . F0 9<0&<<--.<070/C.70<0-7<0<0 0<<C0-0(<<C7.0--C0( <C<07<0( C<O< (-0<0 .<C<0<<C0-0 70<<0C<O<(-7< %<7</< 0*07<<06<C <0<0<.-.<<7< <0 9<0--7&-660( C707<0<0 9< 7 </ 70( C0.<(< <0%-0(-0<<0C <6.00--.<% C<0--C &--C0(<C<9<O/.0.--70(--/0.<6--C0<70<< 7C07<.<0<04-O<0<0& O0<0-C%<-C/7 3 .<C<0<0( C0&0C <6.0/<9<077<0 6 -7<C!O<0 <O/&<<0<09<0--(--C<0 -7 ( C0&<0<<0-<C0(--/0 (<7 <O<C0O<(< 6<O<.0 </%--C0

? C0 7<C0B0 7<C0<0<<0  OO7 0- C&0( 7C<0 7C%7 06 C 4-<C0<0<0@0% C<0-<OO<0<00

<90-77<7(<<70<77<07 06-O<0<7 (C<90 <70( 06 (<90 0-<C0B C<C0O-    

G0&<07<0%O(<07<<0(C-.<00(---. 0%C-.<0 0<<0(-0 9<0(47<0--CO/< %<C9<0(-00 7< 4-<C<

<<0---&7.0<9<06<-O<0<7<0<0 7</ & <00<<0<       &<70O<(<0/70C <6<

? C0( 7C<0 0% O<0<0( 7C<04O70B0 7C< C<(<0<70<0( 7C<0 7<0B0 7C<0-7 0<0( C<<C<0#0B06C<70&-O<C<<<7

 C .470% O0(-007C 0--0 -.-9<0<0(-007<0--0 9<0-7<0-/ /000C<<0(-0&-C7<

1-C 0?&O66 ?C<7

1-C 0?&O66  C977<C

#% !!%!! ' %!    

19

Cyan Magenta Yellow Black


VOC95514new Page 20

cZlh

17-MAY-06

« D’Ici et d’Ailleurs » :cXZiiZe‚g^dYZd‘aVhdX^‚i‚WZa\Z ]‚h^iZZcigZVXXZeiVi^dcZigZ_ZiYZ »aÉVjigZ¼!;g‚Y‚g^XEVjlZah!Christ he SmetsZi?ZVcdjX]ZOVÒgZc^dhdci g‚Va^h‚jcZX^cfjVciV^cZYZedgigV^ih e]did\gVe]^fjZhZii‚bd^\cV\Zh YÉ^bb^\g‚hZiZc[VcihYÉ^bb^\g‚hZc 7Za\^fjZ#8ZhWZaaZhgZcXdcigZhg^X]Zh Zi^chigjXi^kZhhZhdcibVi‚g^Va^h‚Zh YVchjca^kgZ‚Y^i‚X]Zo8djaZjg A^kgZhZijcZZmedh^i^dc|kdXVi^dc ^i^c‚gVciZ#AVegZb^ƒgZZhXVaZZhi eg‚kjZZcZmi‚g^Zjg!VjEVgXYj?VgY^c 7diVc^fjZYZ7gjmZaaZhYj'*bV^Vj ')Vd’i'%%+# 9Z]ZgdeÓV``Zg^c\kVcYZkgZZbYZ" a^c\Zc]VViZckVcZmigZZbgZX]ih^h ZZc\ZhX]^`iVg\jbZcidbWZeVVaYZ kddgddgYZaZcZcVc\hiZcdeo^_iZ hX]j^kZc#LVVgdbYZkgZZbYZa^c\!YZ dcWZ`ZcYZY^ZlZkVV`lVcigdjlZc! c^ZibZiVcYZgZd\ZcWZ`^_`Zc4 IlZZ[did\gV[Zc!;g‚Y‚g^XEVjlZahZc Christophe Smets!bVV`iZchVbZc k^_[i^\edgigZiiZckVc^cl^_`Za^c\ZcY^Z ZZceaVVih^cdcoZbVVihX]Vee^_kZg" ldgkZc]ZWWZc# K^VYZ`gj^hWZhij^k^c\ijhhZc[didZc iZ`hil^a]Ziegd_ZXiZZcc^ZjlZWa^` lZgeZcdeYZ^ciZ\gVi^ZkVc^bb^\gVc" iZc!odlZac^Zjl`dbZghVahbZchZc j^i[Vb^a^ZhY^ZVah^cYh\ZcZgVi^Zh^c dchaVcY\ZkZhi^\Yo^_c#:a`Z\Z‰ciZg" k^ZlYZbVV`iZoZa[ZZciZ`hidkZgo^_c k^h^Zde^ciZ\gVi^ZZco^_cZgkVg^c\Vah ÈkgZZbYZa^c\É#9Z[did^hZZcedgigZi bZiVahhZii^c\YZYV\Za^_`hZlZg`db" \Zk^c\#=Zi\Z]ZZa^hZZc\Zij^\Zc^h Y^ZYZgZÓZXi^Zde\Vc\`VcWgZc\Zc Zcl^akdZYZc# »9É>X^ZiYÉ6^aaZjgh¼ '*#%*#%+>')#%-#%+ 7diVc^fjZ '(+!gjZGdnVaZ &'&%7gjmZaaZh ^c[d5WdiVc^fjZ#WZ

20

wpdbujp

Cyan Magenta Yellow Black

Bijou Banza [extrait] ?ZbÉVeeZaaZ7^_dj7VcoV#?ÉV^(%Vch# ?Z hj^h _jg^hiZ Vj XdaaZXi^[ XdcigZ aZh k^daZcXZh [Vb^a^VaZh Zi aÉZmXajh^dc# ?Z hj^hhe‚X^Va^h‚ZZcYgd^iYZh‚igVc\Zgh ZiZcYgd^iX^k^a#?ZbÉdXXjeZYZaVh^" ijVi^dcYZh[ZbbZhZcY‚igZhhZ# ?Zk^ZchYj8dc\d#?Zk^hZc7Za\^fjZ YZej^h Y^m Vch# ?Z bZ hj^h ZmeVig^‚Z edjg [V^gZ YZh ‚ijYZh# ?Z hVkV^h fjZ _ɂiV^h cd^gZ! bV^h _ÉV^ Zj aÉ^begZhh^dc YZ aɄigZ ZcXdgZ eajh Zc Vgg^kVci hjg aZhdaWZa\Z#8ÉZhie‚c^WaZZig^X]Z|aV [d^hYɄigZ^ciZgeZaa‚XdchiVbbZcihjg hVXdjaZjgZihZhdg^\^cZh!XZaVdWa^\Z

| g‚Va^hZg jc igVkV^a hjg hdc ^YZci^i‚0 | gZi^hhZg aZh a^Zch VkZX aV aVc\jZ! aV XjaijgZ!ZiaV\‚d\gVe]^ZYjeVnhYÉdg^" \^cZ# ?ÉV^ WZVjXdje Veeg^h YZ bdc eVnh Zc [g‚fjZciVci aZh 8dc\daV^h YZ 7Za\^fjZ# FjVcY _Z hj^h Vgg^k‚Z Zc 7Za\^fjZ! _Z cÉVkV^heVhYÉVb^h!c^YZ\gdjeZVjfjZa VeeVgiZc^g#6XijZaaZbZci!_ÉV^YZhVb^h WaVcXh hjg aZhfjZah _Z eZjm XdbeiZg Zi fj^ hdci hda^YV^gZh# AdghfjZ aÉdc kV kZgh aZh VjigZh hVch V eg^dg^! aV hda^" YVg^i‚ hÉ^c^i^Va^hZ Zi hZ Xg‚Z ZcigZ aZh ^cY^k^Yjh#


VOC95514_COVER Page 3

17-MAY-06

Fonds Belge de la Vocation asbl HdjhaZ]VjieVigdcV\ZYZ HVBV_Zhi‚aVGZ^cZ;VW^daV EaVXZYZaÉ6aWZgi^cZ'!&%%%7gjmZaaZh I‚a#%''&(&).%q;Vm%''&(&).* :"bV^a/^c[d5[dcYVi^dckdXVi^dc#WZ H^iZ^ciZgcZi/lll#[dcYVi^dckdXVi^dc#WZ @78)(%"%(-'+.&"&, AZhZXg‚iVg^ViZhidjkZgiajcY^!bVgY^Zi_ZjY^ YZ-](%|&'](%ZiYZ&(](%|&,]! bZgXgZY^ZikZcYgZY^YZ-](%|&'](%#

Belgisch Fonds voor Roeping vzw DcYZgYZ]d\ZWZhX]Zgb^c\ kVc=VgZBV_ZhiZ^i@dc^c\^c;VW^daV 6aWZgi^cVeaZ^c'!&%%%7gjhhZa IZa#%''&(&).%q;Vm%''&(&).* :"bV^a/^c[d5hi^X]i^c\gdZe^c\#WZ LZWh^iZ/lll#hi^X]i^c\gdZe^c\#WZ @78)(%"%(-'+.&"&, =ZihZXgZiVg^VVi^hdeZcdebVVcYV\!Y^chYV\ZcYdcYZgYV\ kVc-#(%idi&'#(%jjgZckVc&(#(%idi&,jjg0 deldZchYV\Zckg^_YV\Zc`ZakVc-#(%idi&'#(%jjg#

Conseil d’administrationrRaad van bestuur EGwH>9:CI9É=DCC:JGq:G:KDDGO>II:G 8aVjYZL^ZaZbVch

IGwHDG>:GqE:CC>C<B::HI:G E^ZggZ@dc^c\h

6C8>:CEGwH>9:CIq<:L:O:CKDDGO>II:G :YdjVgY?V`]^Vc

B:B7G:H=DCDG6>G:Hq:G:A:9:C 8]ZkVa^Zg:kZgh!k^XZ"eg‚h^YZci]gZ 7VgdccZKVmZaV^gZ!k^XZ"eg‚h^YZciZ]gZ 7VgdcYZEdhX]!k^XZ"eg‚h^YZci]gZ ?VXfjZh9deX]^Z Gd\Zg;dgi]dbbZ BbZ?ZVcB^X]^Zah ?VXfjZh"8]#KVcYZcHX]g^ZX` EVjaLVh]Zg

EGwH>9:CIqKDDGO>II:G 7VgdcE]^a^eehdc K>8:"EGwH>9:CIHqDC9:GKDDGO>II:GH 8]ZkVa^ZgAZYjX K^XdbiZAdj^haZ=VgYÌYZ7ZVja^Zj 8]g^hi^Vc@dc^cX`m

H:8GwI6>G:<wCwG6AqH:8G:I6G>H" <:C:G66A :YdjVgY9ZGjnYih B:B7G:HqA:9:C 8]g^hi^cZ7d…a ?VXfjZh8dZgiZc G^`9ZCda[ ;g^Z9^Zg^X`mK^hhX]Zgh EVja9j_VgY^c :YdjVgY?V`]^Vc Hi‚e]VcZGdhZcWaVii 7VjYdj^cGjfjd^h 9db^c^fjZHcnZgh

Jury EGwH>9:CIqKDDGO>II:G 8]ZkVa^ZgAZYjX K>8:"EGwH>9:CIqDC9:GKDDGO>II:G 8]g^hi^Vc@dc^cX`m AjYd7Z``Zgh <VWg^Za7Za\ZdccZ 7ZgcVgY7ddc";VaaZjg I]^Zggn7ddc";VaaZjg =j\jZh7djX]Zg AVjgZci7jh^cZ

7VgdcHi^_c8dc^cm ;g‚Y‚g^X9ZGddh :g^X9ZhdeeZgZ 6cc^Z9ZkgZZhZ"9ZXaZgX` GV[V…a9É=VZcZ E^ZggZ9gdjdi 8Vg^cZ;da 7Vgdc@ZhiZaddi 8]g^hi^Vc@dc^cX`m E^ZggZAVgdX]Z K^XdbiZAdj^h aZ=VgYÌYZ7ZVja^Zj

6aV^cBVgi^c BVgXBZcYZahdc <jn"GdaVcYE}fjZ AjXEjibVc <jhiVkZHidde ;gVcX^hHigVjkZc BVgaZZcIZbbZgbVc ;gVcd^hIZga^cYZc E^ZggZKVc9VbbZ B^X]ZaLg^\]i

SecrétariatrSecretariaat

Vocatio

9wAw<Jw:<wCwG6A:q6A<:B::C 6;<:K66G9><9: Hnak^VcZ?VXfjZiYZ=VkZh`ZgX`Z >_VXfjZi5[dcYVi^dckdXVi^dc#WZ >_VXfjZi5hi^X]i^c\gdZe^c\#WZ

Gw968I>DCqG:968I>: H‚kZg^cZL^cYZah

AÉVXi^dcZc[VkZjgYZhVcX^Zch aVjg‚VihZhihdjiZcjZeVg aV;dcYVi^dc7Zgc]Z^b#

9wAw<Jw:q6;<:K66G9><9: C^XdaZ<Vji^Zg 6HH>HI6CI:Hq6HH>HI:CI:H 7ZgcVYZiiZHiZkZch G‚\^cZYZGZcZhhZ

KD86I>D8DCI68I A6JGw6IHqA6JG:6I:C H‚kZg^cZL^cYZah >l^cYZah5[dcYVi^dckdXVi^dc#WZ >l^cYZah5hi^X]i^c\gdZe^c\#WZ

Cyan Magenta Yellow Black

<G6E=>HB:qKDGB<:K>C< BVg^Z"=‚aƒcZ <g‚\d^gZ >b]\gZ\d^gZ5h`ncZi#WZ G:A:8IJG:q=:GA:O>C< 8Vi]Zg^cZE^gZi!?Vc=#KZgWVcX`

FONDATION BERNHEIM 9ZVXi^ZiZckddgYZaZkVc djY"aVjgZViZcldgYi\ZhiZjcY YddgYZHi^X]i^c\7Zgc]Z^b#

w9>I:JGG:HEDCH67A:q K:G6CILDDG9:A>?@:J>I<:K:G/ 6aV^cE]^a^eehdc! 6aWZgi^cVeaZ^c'eaVXZYZaÉ6aWZgi^cZ! 7gjmZaaZh &%%% 7gjhhZa


VOC95514_COVER Page 4

17-MAY-06

p j u bd p w

Cyan Magenta Yellow Black

Vocatio 22  

22 &gt; 2006 News 19 Agenda 17...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you