Page 1

Właściwości kwadratu:

-boki są parami równe i równoległe,

- wszystkie boki równe

-ma cztery kąty proste,

- dwie pary boków równoległych

-przekątne są równe i dzielą się na połowy,

- wszystkie kąty mają miarę 90 stopni - przekątne są równe, przecinają się w połowie i pod kątem prostym - 4 osie symetrii - suma kątów 360 stopni - jest wielokątem foremnym

-suma kątów wewnętrznych trójkąta wynosi 360 stopni, -ma 2 osie symetrii.


 Ma dwie wysokości  Jego przeciwległe boki są nie tylko równoległe, ale też równej długości.

 Przeciwległe kąty są równej miary.  Suma miar kątów sąsiednich, czyli leżących przy tym samym boku, wynosi 180° (kąt półpełny). romb to równoległobok , którego wszystkie boki są równe. - Kąty leżące naprzeciw siebie mają taką samą miarę.  Jego przekątne przecinają się w połowie swojej długości (nie zawsze pod kątem prostym).  Szczególnymi przypadkami równoległoboku są: o romb (o wszystkich bokach takiej samej długości) oraz o prostokąt (o wszystkich kątach prostych), a także o kwadrat (o wszystkich bokach takiej samej długości


 - Przekątne w rombie są różnej długości. Dzielą się na połowy. Przecinają się pod kątem prostym. Właściwości trapezu: -ma co najmniej jedną parę równoległych Przekątne

-ma dwa ramiona - dwie podstawy ( górną i dolną ) -ma tylko 1 wysokość

 - Obie wysokości rombu są równe

Wysokości

a - podstawa dolna trapezu b - podstawa górna trapezu c, d - ramiona trapezu, h - wysokość trapezu Suma miar kątów leżących przy tym samym ramieniu trapezu jest równa 180°. α + δ = 180°, β + γ = 180°.


- kąty przylegające do każdej podstawy trapezu równoramiennego mają równe miary Trapez, którego jedno ramię tworzy kąty proste z podstawami nazywa się TRAPEZEM PROSTOKĄTNYM.

- ma jedną wysokość Trapez prostokatny ma :

- ma dwie przekątne, które mają równej długości

-przekątne różnej długości -jedną wysokość, która jest jednocześnie ramieniem prostopadłym do podstaw.

Własności trapezu równoramiennego: - jak każdy trapez ma przynajmniej jedną parę boków równoległych.

Opracowali uczniowie z klasy VB, SP2

Własnaści czworokatów  
Własnaści czworokatów  

Własnaści czworokatów przygotowane przez uczniów z klasy Vb z SP2

Advertisement