Page 1

สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร

1


0

สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร


สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ความสาคัญของสมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นส่วนสาคัญในกระบวนการพัฒนา นั ก ศึ ก ษาให้ เ ป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ และมี คุ ณ ค่ า ของสั ง คม และ ประเทศชาติต่อไปตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล ฉะนั้น มหาวิทยาลัยมหิดลจึงกาหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ เข้าศึกษาใน ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริ มหลักสูตรตลอด ระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล จานวนไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม และมีจานวนหน่วยชั่วโมงในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 หน่วย ชั่วโมง ซึ่งแบ่งประเภทกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็น 2 กลุ่ม ตามประกาศ มหาวิทยาลัย เรื่อง กาหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (ระดับปริญญาตรี) พุทธศักราช 2552 การบันทึกกิจกรรมในสมุดบันทึกฯนี้ ถือเป็นหลักฐานสาคัญที่ แสดงว่านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ประโยชน์ของสมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา 1. สมุดบันทึกกิจกรรมฯ จะเป็นแนวทางและกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ 2. ท าให้ ท ราบว่ า นั ก ศึ ก ษาได้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมครบตามเกณฑ์ ที่ มหาวิทยาลัยกาหนด 3. เมื่อจบการศึกษา นักศึกษาสามารถขอ Activity Transcript ซึ่งเป็น ใบรั บรองการเข้ า ร่ว มกิจ กรรมอย่า งเป็ น ทางการของมหาวิ ทยาลั ย มหิดล ซึ่งมีประโยชน์ในการนาไปใช้ประกอบการสมัครงาน ยิ่งเข้าร่วมกิจกรรมมาก ยิ่งมีโอกาสได้งานมาก

1


2

สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กาหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2552 ---------------------------------เพื ่อ ให้น ัก ศึก ษาของมหาวิท ยาลัย มหิด ล ได้ม ีโ อกาสเรีย นรู้ ประสบการณ์น อกเหนือ จากการเรีย นในชั ้น เรีย น ซึ่ง จะน าไปสู ่คุณ ลัก ษณะ บัณฑิตที่พึง ประสงค์และวัฒนธรรมองค์ก ารของมหาวิท ยาลัย และเพื่อให้ก าร เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จึ ง ก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ เข้ า ศึ ก ษา ในปี ก ารศึ ก ษา 2552 เป็ น ต้ น ไป เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร ตลอดระยะเวลาการศึกษา ในมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้ ข้อ 1 ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรจานวนไม่น้อยกว่า 15 กิ จ กรรม และมี จ านวนหน่ ว ยชั่ ว โมงในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมไม่ น้ อ ยกว่ า 100 หน่วยชั่วโมง ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมครบตามจานวนกิจกรรมและจานวน หน่ ว ยชั่ ว โมงที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด จะได้ รั บ ใบรั บ รองการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม (Activity Transcript) จากมหาวิทยาลัยเมื่อสาเร็จการศึกษา


สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ข้อ 2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติสมควรเข้าร่วมเป็นสมาชิก ของชมรมใดชมรมหนึ่ง อย่างน้อย 1 ชมรม โดยการเป็นสมาชิกชมรมจะปรากฏอยู่ ในใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (Activity Transcript) ข้ อ 3 กรณีใ ดที่ ไ ม่ เป็ นไปตามประกาศนี้ ให้ อยู่ ใ นดุล ยพิ นิ จของ รองอธิการบดีที่กากับดูแลด้านกิจการนักศึกษา และให้ถือดุลยพินิจนั้นเป็นที่สุด จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 (ลงนาม) ปิยะสกล สกลสัตยาทร (ศาสตราจารย์คลินิกปิยะสกล สกลสัตยาทร) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

3


4

สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร

โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล (ชั้นปีที่ 1- ปีสุดท้าย) มีจานวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม และมีจานวน หน่ ว ยชั่ ว โมงในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมไม่ น้ อ ยกว่ า 100 หน่ ว ยชั่ ว โมง โดยแบ่ ง ประเภทกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1. กิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และคณะ/ วิทยาลัย หมายถึง กิจ กรรมซึ่ง มหาวิท ยาลัย / คณะ/ วิท ยาลัย กาหนดให้นัก ศึก ษาทุก คนเข้า ร่ว ม จานวนไม่น้อยกว่า 7 กิจกรรม และมีจานวนหน่วยชั่วโมงที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 52 หน่วยชั่วโมง ซึ่งกิจกรรมเสริม หลักสูตรในส่วนนี้ แบ่งเป็น 1.1 กิ จ กรรมก าหนดให้ เ ข้ า ร่ ว ม คื อ กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รที่ ก าหนดให้ นั กศึ กษาทุ กคนต้ องเข้ าร่ วม จ านวน 2 กิ จกรรม จ านวนหน่ วยชั่ วโมง 6 หน่วยชั่วโมง 1.2 กิจกรรมเลือกเข้าร่วม คือ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่กาหนดให้ นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วม แต่สามารถเลือกกิจกรรมได้ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด จานวนไม่ น้อยกว่า 5 กิ จกรรม และมี จ านวนหน่ วยชั่วโมงไม่น้ อยกว่ า 46 หน่ว ย ชั่วโมง 2. กิ จ กรรมเลื อ กเสรี หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มได้ ต ามความสนใจจากแหล่ ง เรี ย นรู้ ทั้ ง ภายใน ภายนอก มหาวิ ท ยาลั ย และกิ จ กรรมนานาชาติ จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 8 กิ จ กรรม และ มีจานวนหน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า 48 หน่วยชั่วโมง โดยเป็นกิจกรรมที่ครอบคลุม การพัฒนานักศึกษา 4 ด้าน ด้านละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม และมีจานวนหน่วย ชั่วโมงที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยชั่วโมง คือ


สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น การส่งเสริมค่านิยม มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ สร้างความมีจิตสานึกสาธารณะเพื่อ สังคมส่วนรวม เช่น สร้างอาคาร เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน บริการเพื่อชุมชน เป็นต้น 2.2 ด้ า นวิ นั ย และทั ก ษะสั ง คม วิ ช าชี พ วิ ช าการ ได้ แ ก่ กิ จ กรรม ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ ทักษะและสร้างเสริมความมีวินัย ทางสังคม หรือวิชาชีพ หรือวิชาการ เช่น กิจกรรมทางภาษา คอมพิวเตอร์ การติดต่อสื่อสาร การพัฒนา บุ ค ลิ ก ภาพ ภาวะผู้ น า พฤติ ก รรมการแสดงออก ส่ ง เสริ ม ประสบการณ์ แ ละ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และจิตตปัญญาศึกษา เป็นต้น 2.3 ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมที่ถู กต้อง ได้แก่ กิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษา กิจกรรมที่เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสร้าง ค่านิยมที่ถูกต้องบนวิถีความเป็นไทย 2.4 ด้ า นสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ ได้ แ ก่ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา สุขภาพทั้ งทางด้านร่างกายและจิตใจ เช่น กิจกรรมออกกาลังกาย นันทนาการ กีฬา ทั้งเพื่อสุขภาพ และเพื่อความเป็นเลิศ เป็นต้น ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของ รองอธิ ก ารบดี ที่ ก ากั บ ดูแลด้า นกิ จ การนั ก ศึ ก ษา หรือ ได้จัด ทาเป็น ประกาศจาก หน่วยงานนั้น ๆ จึงจะถือว่าเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกาหนดใน กลุ่มนี้

5


6

สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร

การเทียบค่าและเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมเสริมหลักสูตร หลักการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะบันทึกในใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ต้องมีรหัสกิจกรรม ประเภทประสบการณ์และจานวนหน่วยชั่วโมง กรณีที่นักศึกษาประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัย กาหนด นักศึกษาต้องนาหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น มาเทียบค่าประสบการณ์ เพื่ อ ก าหนดรหั ส กิ จ กรรม ประเภทประสบการณ์ และจานวนหน่ วยชั่ ว โมงใน ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่อไป การเทียบค่าประสบการณ์ การเที ย บค่ า ประสบการณ์ เป็ น การเที ย บค่ ากิ จกรรมเสริ มหลั ก สู ต ร มี 2 ลักษณะ คือ 1. การเที ย บประเภทประสบการณ์ เพื่ อ พิ จ ารณากิ จ กรรมเสริ ม หลักสูตรนั้น ๆ ให้ตรงกับกิจกรรมในด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ กิจกรรม ที่ มุ่ ง เน้ น การเสริ ม สร้ า งจิ ต ส านึ ก ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เช่น การส่งเสริมค่านิยมมหาวิทยาลัยมหิดลกิจกรรมทางศาสนา ต่าง ๆ สร้างความมีจิตสานึกสาธารณะเพื่อสังคมส่วนรวม เช่น สร้างอาคาร เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน บริการเพื่อชุมชน เป็นต้น 1.2 ด้านวินัยและทั กษะสังคม วิชาชีพ วิชาการ ได้แก่ กิ จกรรม ที่ มุ่ ง เน้ น การให้ ค วามรู้ ทั ก ษะและสร้ า งเสริ ม ความมี วิ นั ย ทางสังคม หรือวิชาชีพ หรือวิชาการ เช่น กิจกรรมทางภาษา คอมพิ ว เตอร์ การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ


สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ภาวะผู้ น า พฤติ ก รรมการแสดงออก ส่ ง เสริ ม ประสบการณ์ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และจิตตปัญญาศึกษา เป็นต้น 1.3 ด้านศิล ปวัฒนธรรม ภูมิปั ญญาท้องถิ่น และค่านิยมที่ถูกต้อง ได้แก่ กิจกรรมที่เสริมสร้า งความเข้าใจในความแตกต่างทาง วั ฒ นธรรม เชื้ อ ชาติ ภาษา กิ จ กรรมที่ เ ผยแพร่ สื บ สาน ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น และการสร้ างค่ านิ ย ม ที่ถูกต้องบนวิถีความเป็นไทย 1.4 ด้า นสร้า งเสริ ม สุข ภาพ ได้ แก่ กิ จ กรรมส่งเสริม และพั ฒนา สุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เช่น กิจกรรมออกกาลัง กาย นันทนาการ กี ฬา ทั้งเพื่อสุขภาพ และเพื่อความเป็นเลิศ เป็นต้น การเทียบประเภทประสบการณ์ ให้ใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้  โครงการกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร 1 โครงการ อาจเที ย บ ประสบการณ์ไ ด้ มากกว่า 1 ด้า น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ กั บลัก ษณะของ กิจกรรมโครงการนั้น  การพิจารณาเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมเสริมหลักสูตรอยู่ใน ประเภทใด ขึ้นอยู่กับจุดเน้นของกิจกรรมนั้น ๆ 2. การเทียบจานวนหน่วยชั่วโมง เพื่อพิจารณาว่า กิจกรรมเสริมหลักสูตร นั้น มีค่าหน่วยชั่วโมงเท่าใด โดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 2.1 เที ย บจ านวนหน่ ว ยชั่ ว โมงตามเวลาที่ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มจริ ง โดยพิจารณาจาก “กาหนดการ” ของกิจกรรมนั้น ๆ เป็นหลัก - การจัดกิจกรรมครึ่งวัน เทียบได้ไม่เกิน 3 หน่วยชั่วโมง

7


8

สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร

- การจัดกิจกรรมเต็มวัน เทียบได้ไม่เกินวันละ 6 หน่วยชั่วโมง - การจัดกิ จกรรมในรูปแบบของค่าย หรือการสัมมนาที่มี กิจกรรมช่วงกลางคืนหรือกิจกรรมที่มีลักษณะคล้ายกันนี้ สามารถเทียบได้ไม่เกินวันละ 8 หน่วยชั่วโมง 2.2 กิ จ กรรมที่ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว ม จะต้ อ งเป็ น กิ จ กรรมที่ นั ก ศึ ก ษา ได้ ร่ ว มคิ ด ร่ ว มด าเนิ น การ เข้ า ร่ ว มฟั ง บรรยาย เข้ า ร่ ว มการ ฝึกอบรม หรือเข้าร่วมเป็นคณะทางานเท่านั้น 2.3 เวลาที่ ใ ช้ ใ นการเดิ น ทาง การลงทะเบี ย น หรื อ การอื่ น ใด ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกิ จ กรรมนั้ น ๆ จะไม่ น า มานับหน่วยชั่วโมง ด้วย 2.4 การเที ย บค่ า ประสบการณ์ กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร ส าหรั บ นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น นักศึกษาสามารถนาผลงานดังกล่าว มาเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ นักศึกษาที่มีผลงาน ดังต่อไปนี้ 2.4.1 นั ก ศึ ก ษาที่ มี ผ ล งานการเป็ น นั ก ศึ ก ษาดี เ ด่ น ของ มหาวิทยาลัย 2.4.2 นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณจาก หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 2.4.3 นั ก ศึ ก ษ า ที่ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ผู้ น า อ ง ค์ ก ร นั ก ศึ ก ษ า คณะกรรมการบริหาร และคณะทางานองค์กรนักศึกษา ซึ่งมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 ปี ขึ้นไป


สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร

เกณฑ์การเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นดังนี้ 1. นั ก ศึ ก ษาที่ ด ารงต าแหน่ ง ประธานสภานั ก ศึ ก ษา นายกสโมสร นักศึกษามหาวิทยาลัย นายกสโมสรนัก ศึกษาคณะ/ วิทยาลัย ประธานชมรมใน สังกัดมหาวิทยาลัย / ประธานคณะกรรมการหอพักนักศึกษา และมีระยะเวลาในการ ปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จะได้รับการเทียบค่าประสบการณ์ ดังนี้ 1.1 ด้า นคุ ณ ธรรม จริย ธรรม และบ าเพ็ ญ ประโยชน์ 2 กิ จ กรรม 12 หน่วยชั่วโมง 1.2 ด้านวินัยและทักษะสังคม วิชาชีพและวิชาการ 2 กิจกรรม 12 หน่วย ชั่วโมง 1.3 ด้ า นศิ ลปวั ฒนธรรม ภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ น และค่ านิ ยมที่ ถู กต้ อง 2 กิจกรรม 12 หน่วยชั่วโมง 1.4 ด้านสร้างเสริมสุขภาพ 2 กิจกรรม 12 หน่วยชั่วโมง 2. นักศึกษาที่ ดารงตาแหน่ง คณะกรรมการบริหารในองค์ก รนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย หรือชมรมในสังกัดมหาวิทยาลัย ประธานชมรม ในสังกัดคณะ และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จะได้รับการ เทียบค่าประสบการณ์ ดังนี้ 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ 1 กิจกรรม 6 หน่วยชั่วโมง 2.2 ด้านวิ นัยและทั กษะ สังคม วิ ชาชี พและวิ ชาการ 1 กิ จกรรม 6 หน่วยชั่วโมง 2.3 ด้ า นศิ ลปวั ฒนธรรม ภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ น และค่ านิ ยมที่ ถู กต้ อง 1 กิจกรรม 6 หน่วยชั่วโมง 2.4 ด้านสร้างเสริมสุขภาพ 1 กิจกรรม 6 หน่วยชั่วโมง

9


10

สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร

และนัก ศึ ก ษาที่ ท าหน้า ที่ เป็ นคณะท างานหรือร่วมดาเนินโครงการ ตามที่หน่วยงาน/ มหาวิทยาลัยมอบหมาย ได้รับความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้นา องค์กรและอาจารย์ที่ปรึกษาว่าดาเนินกิจกรรม / โครงการอย่างต่อเนื่องและทุ่มเท และมีเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป สามารถเทียบค่าประสบการณ์เพิม่ ได้ด้านละ 3 ชั่วโมง 3. นั ก ศึ ก ษาที่ ด าเนิ น กิ จ กรรมในฐานะผู้ แ ทนมหาวิ ท ยาลั ย จะได้ รั บ การเทียบค่าประสบการณ์ 1 กิจกรรม 6 หน่วยชั่วโมง โดยพิจารณาจากกิจกรรม ที่เข้าร่วม 4. นักศึกษาที่มีความประพฤติดีเด่น จะได้รับการเทียบค่าประสบการณ์ ดังนี้ 4.1 ด้า นคุ ณธรรม จริย ธรรม และบ าเพ็ ญ ประโยชน์ 2 กิ จกรรม 12 หน่วยชั่วโมง 4.2 ด้ า นศิ ล ปวั ฒนธรรม ภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ น และค่ านิ ยมที่ ถู ก ต้ อง 2 กิจกรรม 12 หน่วยชั่วโมง 5. นักศึกษาที่มีผลงานด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมดีเด่น จะ ได้รับการเทียบค่าประสบการณ์ ดังนี้ 5.1 ด้ า นทั ก ษะและวิ นั ย สั ง คม วิ ช าชี พ และวิ ช าการ 2 กิ จ กรรม 12 หน่วยชั่วโมง 5.2 ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และบ าเพ็ ญ ประโยชน์ 2 กิ จ กรรม 12 หน่วยชั่วโมง 6. นักศึกษาที่มีผลงานกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น จะได้รับการเทียบค่า ประสบการณ์ ดังนี้


สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร

6.1 ด้ า นทั ก ษะและวิ นั ย สั ง คม วิ ช าชี พ และวิ ช าการ 2 กิ จ กรรม 12 หน่วยชั่วโมง 6.2 ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และบ าเพ็ ญ ประโยชน์ 2 กิ จ กรรม 12 หน่วยชั่วโมง 7. นักศึกษาที่มีผลงานด้านกีฬาดีเด่น จะได้รับการเทียบค่าประสบการณ์ ดังนี้ 7.1 ด้านสร้างเสริมสุขภาพ 2 กิจกรรม 12 หน่วยชั่วโมง 7.2 ด้ า นวิ นั ย และทั ก ษะสั ง คม วิ ช าชี พ และวิ ช าการ 2 กิ จ กรรม 12 หน่วยชั่วโมง ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีหลักฐานเพื่อนามาใช้ในการเทียบค่าประสบการณ์

หลักฐานที่ใช้ในการเทียบค่าประสบการณ์ 1. คาสั่ง / ประกาศ มหาวิทยาลัย /คณะ/ องค์กรนักศึกษา 2. ใบรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา / หน่วยงานภายในหรือภายนอก 3. เกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัย/ หน่วยงานภายในหรือภายนอก

11


12

สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร

การเทียบค่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่ 1

2

ได้รับการเทียบค่า ประสบการณ์ด้าน ประธานสภานักศึกษา/ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม นายกสโมสรนักศึกษา และบาเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัย / 2) ด้านวินัยและทักษะสังคม นายกสโมสรนักศึกษาคณะ/ วิชาชีพ วิชาการ ประธานชมรมในสังกัด 3) ด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่านิยม ประธานคณะกรรมการ ที่ถูกต้อง หอพักนักศึกษา 4) ด้านสร้างเสริมสุขภาพ * มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ปี ดารงตาแหน่ง

กิจกรรม ชั่วโมง ยกเว้น ยกเว้น 2 12 2

12

2

12

2

12

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ 2) ด้านวินัยและทักษะสังคม วิชาชีพ วิชาการ 3) ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่านิยม ที่ถูกต้อง *มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ปี 4) ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

1

6

1

6

1

6

1

6

นักศึกษาที่ทาหน้าที่เป็นคณะทางาน หรือเข้าร่วมดาเนิน โครงการตามที่หน่วยงานมหาวิทยาลัยมอบหมาย และได้รับ ความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผูน้ านักศึกษาและอาจารย์ที่ ปรึกษาว่าดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและทุ่มเท *มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ปี เทียบค่าประสบการณ์เพิ่มได้ ด้านละ 3 หน่วย

-

12

คณะกรรมการในองค์กร นักศึกษาตาม ข้อ 1 ประธานชมรมในสังกัด คณะ/


สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ที่

ดารงตาแหน่ง

3

นักศึกษาที่ดาเนิน กิจกรรมในฐานะ ผู้แทนมหาวิทยาลัย

4

นักศึกษาที่มีความ ประพฤติดีเด่น

5

6

7

นักศึกษาที่มีผลงานด้าน ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมดีเด่น นักศึกษาที่มีผลงาน กิจกรรมนอกหลักสูตร ดีเด่น นักศึกษาที่มีผลงานด้าน กีฬาดีเด่น

ได้รับการเทียบค่า ประสบการณ์ด้าน เทียบค่าประสบการณ์ได้ 1 กิจกรรม โดยพิจารณาจาก กิจกรรมที่เข้าร่วม 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ 2) ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมที่ถูกต้อง 1) ด้านวินัยและทักษะสังคม วิชาชีพ วิชาการ 2) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ 1) ด้านวินัยและทักษะสังคม วิชาชีพ วิชาการ 2) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ 1) ด้านสร้างเสริมสุขภาพ 2) ด้านวินัยและทักษะสังคม วิชาชีพ วิชาการ

กิจกรรม ยกเว้น 1

ชั่วโมง ยกเว้น 6

2

12

2

12

2

12

2

12

2

12

2

12

2 2

12 12

 นักศึกษาต้องขอรับเอกสารดังกล่าวเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และจะต้อง และจะต้องเก็บหลักฐานไว้ อย่าให้สูญหาย ทั้งนี้ เพื่อประกอบการขอรับ ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript)

13


14

สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร

คาแนะนาสาหรับนักศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกครั้ง นักศึกษาต้องตรวจสอบก่อนว่า กิจกรรมที่เข้าร่วมมีบัตรผ่าน รหัสกิจกรรม และมีการเทียบค่าประสบการณ์หรือไม่ การเก็บหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รทุ ก ครั้ ง ผู้ จั ด โครงการ/ กิจกรรม จะเก็บหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม 2 ลักษณะ ดังนี้ 1. นักศึกษาจะได้รับการบันทึกบาร์โค้ดจากบัตรประจาตัวนักศึกษา และ/ หรือ ได้รับหลักฐานซึ่งผู้จัดโครงการ/กิจกรรม ออกให้ คือ “บัตรผ่านการเข้าร่วม กิจกรรมเสริมหลักสูตร” เพือ่ ให้นักศึกษาเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการเข้าร่วม กิจกรรมดังกล่าว 2. ในกรณี ที่ ผู้ จั ด โครงการ/กิ จ กรรม ไม่ มี ก ารออกบั ต รผ่ า นส าหรั บ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาต้องเซ็นชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม โดยระบุรหัสนักศึกษา ให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร กับหน่วยงานภายนอก หน่วยงาน นั้น ๆ สามารถออกหลักฐานในลักษณะดังต่อไปนี้ 1. เอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม 2. ใบประกาศนียบัตร เกียรติบัตร ที่แสดงถึงการผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาท าบั ต รผ่ า นการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมสู ญ หาย สามารถ ตรวจสอบได้จากหน่วยงานที่จัดโครงการ/ กิจกรรมดังกล่าว  นักศึกษาควรบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกครั้ง ในแบบบันทึกท้ายเล่ม


สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร

นักศึกษาสามารถหากิจกรรมเสริมหลักสูตรได้จากที่ไหนบ้าง 1. กิจกรรมที่จัดโดยกองกิจการนักศึกษา  นักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลในส่วนนี้ได้จาก Website กองกิจการนักศึกษา www.orsa.mahidol.ac.th 2. กิ จ กรรมที่ จั ด โดยหน่ ว ยงานที่ นั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด หรื อ หน่ ว ยงานภายในของ มหาวิทยาลัย  นักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลได้จากบอร์ดประกาศขอ หน่วยงานที่นักศึกษาสังกัด/ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หรือ Website กองกิจการนักศึกษาwww.orsa.mahidol.ac.th 3. กิจกรรมขององค์กรกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมของสภานักศึกษา สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย มหิดล ชมรมด้านต่าง ๆ รวมทั้งกลุ่มกิจกรรมที่สังกัดสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และกิจกรรมที่ สโมสรนักศึกษาของคณะ/วิทยาลัยต่างๆ เป็นผู้จัด  นักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลได้จาก Website หรือบอร์ด ประชาสัมพันธ์ขององค์กรนักศึกษาดังกล่าวข้างต้น 4. กิ จกรรมที่ จัด โดยหน่ว ยงานภายนอกทั้ ง ของภาครัฐ รัฐวิ ส าหกิ จ หรือ ธุรกิ จ เอกชน  นัก ศึ ก ษาสามารถติดตามข้ อมู ล ได้จาก Website ของหน่วยงานนั้นๆ หรือแผ่นประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานนั้นๆ ส่งเข้ามาที่มหาวิทยาลัย

15


16

สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร

บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 1. กิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย คณะ / วิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 7 กิจกรรม 52 หน่วยชั่วโมง 1.1 กิจกรรมกาหนดให้เข้าร่วม จานวน 2 กิจกรรม 6 หน่วยชั่วโมง หน่วย หลักฐาน รหัสกิจกรรม กิจกรรม ชั่วโมง ที่ต้องเก็บไว้ พิธีปฐมนิเทศหาวิทยาลัย 3 บัตรผ่านฯ หรือคณะ พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย 3 บัตรผ่านฯ หรือคณะ

เข้าร่วม แล้วให้ 

1.2 กิจกรรมเลือกเข้าร่วม จานวนไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 46 หน่วยชั่วโมง หน่วย หลักฐาน เข้าร่วม รหัสกิจกรรม กิจกรรม ชั่วโมง ที่ต้องเก็บไว้ แล้วให้  บัตรผ่านฯ บัตรผ่านฯ บัตรผ่านฯ บัตรผ่านฯ บัตรผ่านฯ บัตรผ่านฯ บัตรผ่านฯ บัตรผ่านฯ


สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร

รหัสกิจกรรม

กิจกรรม

หน่วย ชั่วโมง

หลักฐาน ที่ต้องเก็บไว้ บัตรผ่านฯ บัตรผ่านฯ บัตรผ่านฯ บัตรผ่านฯ บัตรผ่านฯ บัตรผ่านฯ บัตรผ่านฯ บัตรผ่านฯ บัตรผ่านฯ บัตรผ่านฯ บัตรผ่านฯ บัตรผ่านฯ บัตรผ่านฯ บัตรผ่านฯ บัตรผ่านฯ บัตรผ่านฯ บัตรผ่านฯ

เข้าร่วม แล้วให้ 

17


18

สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร

2. กิจกรรมเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 8 กิจกรรม 48 หน่วยชั่วโมง 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม 12 หน่วยชั่วโมง เน้น การเสริมสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม การส่งเสริม ค่านิยมมหาวิทยาลัยมหิดล การสร้างความมีจิตสานึกสาธารณะเพื่อสังคมส่วนรวม หน่วย หลักฐาน เข้าร่วม กิจกรรม ชั่วโมง ที่ต้องเก็บไว้ แล้วให้  รหัสกิจกรรม.................................................... ชื่อโครงการ...................................................... ......................................................................... สถานที่จัด........................................................ ......................................................................... ระหว่างวันที่.................................................... หน่วยงานที่จัด................................................. .........................................................................

บัตรผ่านฯ

รหัสกิจกรรม.................................................... ชื่อโครงการ...................................................... ......................................................................... สถานที่จัด........................................................ ......................................................................... ระหว่างวันที่.................................................... หน่วยงานที่จัด................................................. .........................................................................

บัตรผ่านฯ


สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร

19

2.2 ด้านวินัยและทักษะสังคม วิชาชีพ วิชาการ ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม 12 หน่วย ชั่วโมง เน้น การให้ความรู้ ทักษะและสร้างเสริมความมีวินัยทางสังคม หรือวิชาชีพ หรือวิชาการ ส่งเสริมการพัฒนา บุคลิกภาพ ภาวะผู้นา พฤติกรรมการแสดงออกและ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และจิตตปัญญาศึกษา หน่วย หลักฐาน เข้าร่วม กิจกรรม ชั่วโมง ที่ต้องเก็บไว้ แล้วให้  รหัสกิจกรรม.................................................... ชื่อโครงการ...................................................... ......................................................................... สถานที่จัด........................................................ ......................................................................... ระหว่างวันที่.................................................... หน่วยงานที่จัด................................................. .........................................................................

บัตรผ่านฯ

รหัสกิจกรรม.................................................... ชื่อโครงการ...................................................... ......................................................................... สถานที่จัด........................................................ ......................................................................... ระหว่างวันที่.................................................... หน่วยงานที่จัด................................................. .........................................................................

บัตรผ่านฯ


20

สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร

2.3 ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมที่ถูกต้อง ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม 12 หน่วยชั่วโมง เน้น การเสริมสร้างความเข้าใจในความแตกต่างทาง วัฒนธรรม / เชื้อชาติ / ภาษา กิจกรรมที่เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องบนวิถีความเป็นไทย หน่วย หลักฐาน เข้าร่วม กิจกรรม ชั่วโมง ที่ต้องเก็บไว้ แล้วให้  รหัสกิจกรรม.................................................... ชื่อโครงการ...................................................... ......................................................................... สถานที่จัด........................................................ ......................................................................... ระหว่างวันที่.................................................... หน่วยงานที่จัด................................................. .........................................................................

บัตรผ่านฯ

รหัสกิจกรรม.................................................... ชื่อโครงการ...................................................... ......................................................................... สถานที่จัด........................................................ ......................................................................... ระหว่างวันที่.................................................... หน่วยงานที่จัด................................................. .........................................................................

บัตรผ่านฯ


สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร

21

2.4 ด้านสร้างเสริมสุขภาพ จานวนไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม 12 หน่วยชั่วโมง เน้น การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ทางด้านร่างกาย จิตใจ ทั้งเเพื่อสุขภาพ และเพื่อ ความเป็นเลิศ กิจกรรม

หน่วย หลักฐาน เข้าร่วม ชั่วโมง ที่ต้องเก็บไว้ แล้วให้ 

รหัสกิจกรรม.................................................... ชื่อโครงการ...................................................... ......................................................................... สถานที่จัด........................................................ ......................................................................... ระหว่างวันที่.................................................... หน่วยงานที่จัด................................................. .........................................................................

บัตรผ่านฯ

รหัสกิจกรรม.................................................... ชื่อโครงการ...................................................... ......................................................................... สถานที่จัด........................................................ ......................................................................... ระหว่างวันที่.................................................... หน่วยงานที่จัด................................................. .........................................................................

บัตรผ่านฯ


22

สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ได้รบั การเทียบค่าประสบการณ์ ดารงตาแหน่ง  ประธานสภานักศึกษา  นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัย  นายกสโมสรนักศึกษาคณะ  ประธานชมรมในสังกัด มหาวิทยาลัย  ประธานคณะกรรมการ หอพักนักศึกษา * มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ปี  คณะกรรมการในองค์กร นักศึกษา ตามข้อ 1 (ระบุองค์กร)..................................  ประธานชมรมในสังกัดคณะ  นักศึกษาที่เป็นคณะทางาน องค์กร *มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ปี

ได้รับการเทียบค่า ประสบการณ์ด้าน 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ 2) ด้านวินัยและทักษะสังคม วิชาชีพ วิชาการ 3) ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมที่ ถูกต้อง 4) ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

กิจกรรม ยกเว้น 2

ชั่วโมง ยกเว้น 12

2

12

2

12

2

12

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ 2) ด้านวินัยและทักษะสังคม วิชาชีพ วิชาการ 3) ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมที่ ถูกต้อง 4) ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

1

6

1

6

1

6

1

6

-

12

 นักศึกษาที่ทาหน้าที่เป็นคณะทางานหรือเข้าร่วมดาเนิน โครงการตามที่หน่วยงานมหาวิทยาลัยมอบหมาย และได้รับความ เห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้นานักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาว่า ดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและทุ่มเท เทียบค่าประสบการณ์เพิ่มได้ด้านละ 3 หน่วยชั่วโมง *มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ปี


สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ดารงตาแหน่ง

ได้รับการเทียบค่า ประสบการณ์ด้าน  นักศึกษาที่ดาเนินกิจกรรม เทียบค่าประสบการณ์ได้ 1 ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัย กิจกรรม โดยพิจารณาจาก กิจกรรมที่เข้าร่วม

กิจกรรม ยกเว้น 1

ชั่วโมง ยกเว้น 6

 นักศึกษาที่มีความประพฤติ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น และบาเพ็ญประโยชน์ 2) ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ค่านิยมที่ถูกต้อง

2

12

2

12

 นักศึกษาที่มีผลงานด้าน ความคิดสร้างสรรค์ และ นวัตกรรมดีเด่น

1) ด้านวินัยและทักษะสังคม วิชาชีพ วิชาการ 2) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์

2 2

12 12

 นักศึกษาที่มีผลงาน กิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น

1) ด้านวินัยและทักษะสังคม วิชาชีพ วิชาการ 2) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์

2

12

2

12

 นักศึกษาที่มีผลงานด้าน กีฬาดีเด่น

1) ด้านสร้างเสริมสุขภาพ 2) ด้านวินัยและทักษะสังคม วิชาชีพ วิชาการ

2 2

12 12

23


24

สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรมที่เข้าร่วมตามความสนใจ (หน่วยงานภายนอก) * นักศึกษาขอเทียบค่าประสบการณ์ได้ * กิจกรรมด้าน..................................................................................................................... รหัสกิจกรรม             จานวน ......................... หน่วยชั่วโมง ชื่อโครงการ......................................................................................... สถานที่จัด........................................................................................... ระหว่างวันที่....................................................................................... หน่วยงานที่จัด...................................................................................

หลักฐานที่ จัดเก็บ

กิจกรรมด้าน..................................................................................................................... รหัสกิจกรรม             จานวน ......................... หน่วยชั่วโมง ชื่อโครงการ......................................................................................... สถานที่จัด........................................................................................... ระหว่างวันที่....................................................................................... หน่วยงานที่จัด...................................................................................

หลักฐานที่ จัดเก็บ


สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรมด้าน..................................................................................................................... รหัสกิจกรรม             จานวน ......................... หน่วยชั่วโมง ชื่อโครงการ......................................................................................... สถานที่จัด........................................................................................... ระหว่างวันที่....................................................................................... หน่วยงานที่จัด...................................................................................

หลักฐานที่ จัดเก็บ

กิจกรรมด้าน..................................................................................................................... รหัสกิจกรรม             จานวน ......................... หน่วยชั่วโมง ชื่อโครงการ......................................................................................... สถานที่จัด........................................................................................... ระหว่างวันที่....................................................................................... หน่วยงานที่จัด...................................................................................

หลักฐานที่ จัดเก็บ

กิจกรรมด้าน..................................................................................................................... รหัสกิจกรรม             จานวน ......................... หน่วยชั่วโมง ชื่อโครงการ......................................................................................... สถานที่จัด........................................................................................... ระหว่างวันที่....................................................................................... หน่วยงานที่จัด...................................................................................

หลักฐานที่ จัดเก็บ

25


26

สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรมด้าน..................................................................................................................... รหัสกิจกรรม             จานวน ......................... หน่วยชั่วโมง ชื่อโครงการ......................................................................................... สถานที่จัด........................................................................................... ระหว่างวันที่....................................................................................... หน่วยงานที่จัด...................................................................................

หลักฐานที่ จัดเก็บ

กิจกรรมด้าน..................................................................................................................... รหัสกิจกรรม             จานวน ......................... หน่วยชั่วโมง ชื่อโครงการ......................................................................................... สถานที่จัด........................................................................................... ระหว่างวันที่....................................................................................... หน่วยงานที่จัด...................................................................................

หลักฐานที่ จัดเก็บ

กิจกรรมด้าน..................................................................................................................... รหัสกิจกรรม             จานวน ......................... หน่วยชั่วโมง ชื่อโครงการ......................................................................................... สถานที่จัด........................................................................................... ระหว่างวันที่....................................................................................... หน่วยงานที่จัด...................................................................................

หลักฐานที่ จัดเก็บ


สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรมด้าน..................................................................................................................... รหัสกิจกรรม             จานวน ......................... หน่วยชั่วโมง ชื่อโครงการ......................................................................................... สถานที่จัด........................................................................................... ระหว่างวันที่....................................................................................... หน่วยงานที่จัด...................................................................................

หลักฐานที่ จัดเก็บ

กิจกรรมด้าน..................................................................................................................... รหัสกิจกรรม             จานวน ......................... หน่วยชั่วโมง ชื่อโครงการ......................................................................................... สถานที่จัด........................................................................................... ระหว่างวันที่....................................................................................... หน่วยงานที่จัด...................................................................................

หลักฐานที่ จัดเก็บ

กิจกรรมด้าน..................................................................................................................... รหัสกิจกรรม             จานวน ......................... หน่วยชั่วโมง ชื่อโครงการ......................................................................................... สถานที่จัด........................................................................................... ระหว่างวันที่....................................................................................... หน่วยงานที่จัด...................................................................................

หลักฐานที่ จัดเก็บ

27


28

สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ตัวอย่างบัตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

หน่วยงานผู้จัด................................................................... วันที่ออกหลักฐาน.................................

ชื่อ [นาย/ น.ส./ อื่น ๆ (ระบุ.............)]................................................... นามสกุล...................................................... เลขประจาตัวนักศึกษา        คณะ................................................................................ สาขา/ภาควิชา...........................................................................................................................ชั้นปีที่...................... เข้าร่วมโครงการ........................................................................................................................................................ สถานที่จัดกิจกรรม................................................................................................................................................... รหัสกิจกรรม             ระหว่างวันที่........................................................  กิจกรรมกาหนดให้เข้าร่วม ...............หน่วยชั่วโมง  กิจกรรมเลือกเข้าร่วม ...............หน่วยชั่วโมง กิจกรรมเลือกเสรี  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ ...............หน่วยชั่วโมง  ด้านวินัย และทักษะสังคม วิชาชีพ วิชาการ ...............หน่วยชั่วโมง  ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมที่ถูกต้อง ...............หน่วยชั่วโมง  ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ...............หน่วยชั่วโมง (ลายเซ็น)............................................... ประธานโครงการ / กิจกรรม

(ลายเซ็น)................................................. อาจารย์ที่ปรึกษา/ หัวหน้าส่วนงาน

 บัตรผ่านที่ถูกต้อง จะต้องมีข้อมูลครบถ้วน และมีตราประทับจากหน่วยงานทีจ่ ัด โครงการ / กิจกรรม ทั้งนี้ ตราประทับดังกล่าว ต้องเป็นตัวจริง ไม่ใช่สาเนา


สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร

1


2

สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ATBook  

Activity Transcript guide book by Division of Student Affairs ,Mahidol University

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you