Page 1

B Y T O M S T AĆ NAPANKA? GdyAndr z e j P a ne k obe j mowa ł k i e r owni c t wo Wy dz i a ł uE k ol ogi i Ur z ę du Mi a s t awBy t omi u, j e ź dz i ł pr z e c i ę t nąT oy ot ą .

Z WAL CZ AŁMAF I Ę ŚMI E CI OWĄ

CZ YWSPI E RAŁ ?

DZ I ŚMI E SZ KA WL UKSUSOWY M AP ART AME NCI E , MASE T KI T Y SI Ę CY NAKONCI E( 201 7 ) I J E Ź DZ I SAMO, nak t ór e CHODAMI z wy k ł egour z ędni k a ni es t ać .

r ez us? URZ Ę DNI K?K P R E Z E SU Z U R P A T O R ?


Sz ok uj ąc es c eny podUr z ędemMi as t a

CZ Y NYI SŁ OWAZP ÓŁ ŚWI A T KA?

W ma j uub. r okuodbywa ł as i ęs e s j a . Obr a dompr z ys ł uc hi wa łs i ęAndr z e jPa ne kwc z ę ś c idl awi downi .Ra dni oma wi a l ikwe s t i ę pr z e budowy s t a di onu dl a Pol oni i Byt om.

-Al ewi e s z , j a k b ys i ęni ed a ł o i na c z e j , t omy ś l ę , ż emus ib y ć k t o ś , k t op r z e k o nap a na , ż et o j e s tmo j ap r y wa t no ś ćini e p o z wo l ęs o b i enat o , ż e b y t e nma t e r i a łg d z i e k o l wi e kb y ł .

Andr z e jPa ne k popr os i ło gł os .Udz i e l ono mu go. Mówi łot ym,j a kba r dz okoc haPol oni ę .Poni m gł os z a br a łpr e z yde ntDa mi a nBa r t yl a .Za pyt a łPa nka ,j a k moż eonmówi ćomi ł oś c i dol oka l ne gokl ubu?Pr z e c i e ż naur odz i na c hj e dne gozwi c e pr e z yde nt ówpowi e dz i a ł , ż es t a di ont r z e baz bur z yćanaj e gomi e j s c upos a dz i ć ka r t of l e . Wz mi a nkowa nywi c e pr e z yde ntpot wi e r dz i ł , ż e t a kbył o.

Wówcz asAndr z ejPanekpr z ebi egł z wi downidot ejc z ęś c is al i ,gdz i e s i edz ąpr ez y dent i wi c epr ez y denc i . Pocz y m PI Ę ŚCI ĄUDE RZ YŁW PL E CY WI CE PRE Z Y DE NT AMI AST A.

-Tak.Takt r z e baz r obi ćit o mome nt al ni e .Ni ewi e m, c z yt ammas zgdz i e śkogoś zt y c h,t aki c hnas z y c hbar dz i e j pr z e konuj ąc y c hc hł opaków?

Ni epr z e j ą łs i ęt ym, ż es a l abył ape ł naś wi a dków, aj e go wyc z ynt r a ns mi t owa ł al oka l nat e l e wi z j a . Ude r z onywi c e pr e z yde ntni ez de c ydowa łs i ęnaz ł oż e ni edoni e s i e ni aona r us z e ni uni e t yka l noś c ic i e l e s ne j . Dz i ę kit e mu dz i śAndr z e jPa ne k,popi e r a ny pr z e z Śl ą s kąPa r t i ęRe gi ona l ną , moż ewa l c z yćopr e z yde nt ur ę Byt omi a . Ni e c opona dr okpóź ni e jw s i e r pni ubi e ż ą c e gor oku Andr z e jPa ne k poka z uj es woj ą pr a wdz i wą t wa r z . Wt e dyr ówni e żodbywa ł as i ęs e s j a .W budynkuur z ę du mi e j s ki e goPa ne kpoj a wi łs i ęj a kopr e z e sByt oms ki e j Spół dz i e l niMi e s z ka ni owe j . Te godni a ,gdypoj a wi łs i ęwur z ę dz i emi a s t a ,mi a ł as i ę odbyćs e s j a .J e dnym zpunkt ów obr a dbył awł a ś ni e s yt ua c j awna j wi ę ks z e jbyt oms ki e js pół dz i e l ni . Andr z e j Pa ne kmi a łwys t ą pi ćnas e s j iiode pr z e ćz a r z ut y .Os t a t e c z ni ej e dna k ni e wys t ą pi ł .Za mi a s tpr z e ma wi a ć , ś c i ga łdz i e nni ka r z apobyt oms ki c hul i c a c h.Dl a c z e go? Ot óżpr z e ds e s j ąPa ne kudz i e l a łwywi a dów.Dz i e nni ka r zpopr os i łgoor oz mowę .Pa ne kwyr a z i łz godę . Wywi a dbyłni e c i e ka wyidz i e nni ka r zpos t a nowi łz a końc z yćgoc i e ka wi e .Za pyt a łPa nka ,c z ykt ośki e dykol wi e kmógłwi dz i e ćgopodwpł ywe ms i l ne goa l kohol u. Zdz i wi onyPa ne kodpowi e dz i a łpyt a ni e m:" wj a ki m ki e r unkut e nwywi a dz mi e r z a " .Dz i e nni ka r zodpa r ł ,ż e zadałpyt ani ew kont ekś ci eni edawnejuchwał y o noc nym z a ka z i es pr z e da ż ya l kohol uw c e nt r um mi a s t a .Pa ne kodpowi e dz i a łnapyt a ni e . Kol e j nepyt a ni edot yc z ył oj użna r kot yków. -Cz yz da r z ył os i ępa nu,j a komł ode muc z ł owi e kowi , z a pa l i ćz i oł o?Bą dźwz i ą ći nnyna r kot yk?

-J as i ęni ec hc ęt ozpa ne ms z a r pa ć . Za ni m kt o śpr z y j e dz i epo dur z ą d, t oo pr ó c zpo l i c j i c hc i a ł by mt ot umi e ć po c hy t a ne . My ś l ę , ż epa nni ebę dz i e uc i e ka ł , boj a kc o ś , t opr z y t r z y ma m. AWI ESZ, ŻEPRZYTRZYMAĆ POTRAFI Ę.

Znowudokogośdz woni : -W r az i ec z e goni ewi e mc z ynas z y c hc hł opakówni e bę dępot r z e bować .

-Wi e s zc o?Pr z ygot ujwr a z i e c z e go,z a ni ms końc z ęzpol i c j ą , ż e bygdz i e śt uwokol i c ybył y c hł opa ki ,ż e bywyt ł uma c z yć ,ż e t oni emoż et a kbyć . Tr oc hęuc z c i woś c iwż yc i u pot r z e ba .


MAF I AŚMI E CI OWA CZ YANDRZ E JP ANE KZNI ĄWAL CZ Y ŁCZ YJ E JPOMAGAŁ

O T A G O B A N A Z C R O B Y W A I N A KAMP BY T OMZ AL AŁ YRE KL AMYANDRZ E J AP ANKA.

Nas uwaj ąs i ępy t ani a: Kt of i nans uj ej egok ampani ę wy bor c z ą? Zj ak i egoź r ódł apoc hodz ąt epi eni ądz e? 

Zz ar obk unawy s y pi s k ac h? ANDRZEJPANEK OD 20LAT ZAJMOWAŁ SI Ę EKOLOGI Ą I GOSPODARKĄ ODPADAMI W BYTOMI U. ZACZĄŁ ZA PREZYDENTA WÓJ CI KA, KONTYNUOWAŁZA PREZYDENTAKOJ AIBARTYLI . DOPI ERO DAMI AN BARTYLA GO USUNĄŁ. Na j pi e r wbyłi ns pe kt or e m,na s t ę pni e na c z e l ni ki e m,wr e s z c i edos z e dłdo s t a nowi s kawi c e pr e z yde nt a .Dl a c z e goz os t a łus uni ę t y?Poni e wa żkompl e t ni es obi eni er a dz i ł zni e l e ga l nym s kł a dowa ni e modpa dówwByt omi u. Al et oni ej e dynypowód. J e s t j e s z c z e i nny . We wnę t r z neus t a l e ni a .

Wsz y st ki enewr al gi cz ne decy z j edot y cz ącegospodar k i odpadami i s k ł adowani ai c hna t er y t or i umBy t omi aby ł ywy dawanewok r es i e, k i edyAndr z ej Paneknaj pi er wby ł nac z el ni k i em Wy dz i ał uE k ol ogi i apóź ni ej z as t ępc ąpr ez y dent aodpowi edz i al ny mm. i n. wł aś ni ez ar es or t ek ol ogi i . J ednakz az wy c z aj dec y z j et eby ł y podpi s y wanepr z ezj egopodwł adny c h, ani epr z ezni ego. DL ACZ E GO?


PRA WDAOŚMI E CI ACH

DOT Y CHSZ OKUJ ĄCY CHI PORAŻ AJ ĄCY CHDOKUME NT ÓWNA WE TDZ I E NNI KARZ EPROGRAMU UWAGAT E L E WI Z J I T VNNI EDOT ARL I

BOBRE K

PE CUNI ANONOL E T T OPOPOL SKU:

PI E NI ĄDZ E NI EŚMI E RDZ Ą. T AKSI ĘZ ACZ Y NAT OPI SMO. AONŚMI ET WI E RDZ I Ć, Ż ENI COPROBL E MI E NI EWI E DZ I AŁ ?

MI E SZ KAŃCYBOBRKAMAJ ĄŻ ALDOANDRZ E J AP ANKA!


PRA WDAOŚMI E CI ACH

DOT Y CHSZ OKUJ ĄCY CHI PORAŻ AJ ĄCY CHDOKUME NT ÓWNA WE TDZ I E NNI KARZ EPROGRAMU UWAGAT E L E WI Z J I T VNNI EDOT ARL I

MAGDAL E NKA

ANDRZ E JP ANE K

ODPOWI E DZ I AL NOŚĆ

Z AMAGDAL E NY Z RZ UCA NAI NNY CH.

NI E CHP ANE KSI ĘZT E GODOKUME NT UWY T Ł UMACZ Y !


UJ AWNI AMYJ AKOPI ERWSI

Sk ądANDRZEJPANEK mapi eni ądz e?

SAMOCHODYZ MI E NI AJ AKRĘ KAWI CZ KI

ai l es amoc hodów? 9L A T , Vo l v oS80 Vo l v oS80 Vo l v oS60 Vo l v oX C90 Vo l v oV60

Vol voXC90=OKOŁ O

PÓŁMI L I ONAZŁ OTYCH! ! !

Pa ni n s pe kt orw200 8r .z os t a łpe ł ni ą c ym obowi ą z ki( t z w.p. o. )na c z e l ni kaWydz i a ł uEkol ogi i .

W oś wi a dc z e ni uma j ą t kowym zt a mt e gor okuwykazałnas t ępuj ącedochody:52. 762złr oczni e zt yt uł u umowy o pr a c ęidoda t kowe1886 z ł ( umowaz l e c e ni e ) .

201 7

2008

W 2010r .z a r obi łws umi e8 5. 065z ł . W 201 1r .j e goł ą c z nedoc hodywyni os ł y81 . 4 50z ł . W 2012 r .j e go c a ł yr oc z ny doc hód wyni ós ł 103. 121, 55z ł .Mus i a łwt e dys pł a c a ćj użkr e dyt ba nkowy ,z ac z ę ś ćkt ór e gona byćmi a łmi e s z ka ni e .

PÓŁMI E S ZKANI A

AME NT MI E SZ KANI E APART

PÓŁS AMOCHODU T OY OT ACOROL L A

Cz yt oj es t nor mal ne? Panekz mi eni as amoc hodypr awi ec or ok, ac zymni es t aćnaz mi anęaut anal eps zymodel ?


UJ AWNI AMYJ AKOPI ERWSI

Sk ądANDRZEJPANEK mapi eni ądz e?

2017

GdyAndr z e j P a ne k obe j mowa ł k i e r owni c t wo Wy dz i a ł uE k ol ogi i Ur z ę du Mi a s t awBy t omi u, j e ź dz i ł pr z e c i ę t nąT oy ot ą .

2008Jakbyłozal edwi e9l a twc z eś ni ej ?

Od201 2r . nak onc i eAndr z ej aPank apr z y by waos z c z ędnoś c i .

Ażw201 7r . pr z ekr ocz ąone

ĆWI E RĆMI L I ONAz ł . J AKTOMOŻLI WEW PRZYPADKUURZĘDNI KA?


A F E RAWBY T OMS KI E J S P ÓŁ DZ I E L NI MI E S Z KA NOWE J

R O T A P R U Z U S E Z E R P ? O N W E P A

Cz yAndr z ejPanekw ogól ej es t pr ez es em By t oms k i ejSpół dz i el ni Mi es z k ani owej ?

N

Nas z y mz dani emj es t , t y l eż eni el egal ny m. Wt r ak ci et r wani awy bor ów wł adzBSM cz ęś ćr ady nadz or cz ej ,popi er aj ąca Pank a, pr z ef or s ował az mi anęr egul ami nus pół dz i el ni ,ł ami ącpr z epi s y pr awa. Ta ki eupr a wni e ni emabowi e mt yl koWa l neZgr oma dz e ni eSpół dz i e l ni ,ani er a dana dz or c z a .Chodz i ł o oz mi a nęz a s a dgł os owa ni a( bywybórPa nkabył moż l i wy) .Są d Okr ę gowy w Ka t owi c a c ht ę be z pr a wną uc hwa ł ęuc hyl i ł( 8ma j a ,s ygn.I IC1093/ 17) . St r onni c yPa nkapodj ę l i kol e j nąpr óbęobs a dz e ni agona s t a nowi s ku pr e z e s a .W t r akc i et r wani a konkur s u ( c z e goni ewol no) ,z mi e ni l ir e gul ami nkomi s j ikonkur s owe j .Zni e ś l ikoni e c z noś ćuz ys kani akwal i f i kowane jwi ę ks z oś c igł os ów ( 3/ 4)podc z aswybor upr e z e s a.Tak,bywys t ar c z ył at yl koz wykł awi ę ks z oś ć ( mni e jgł os ów) .Iwt e ns pos óbpr z e f or s owal iwybór Panka.

Są dOk r ę g o wywKa t o wi c a c h( s y g n .I IC8 6 / 1 8 )9l u t e g ob r .wy d a łp o s t a n o wi e n i e ows t r z y ma n i ut e jb e z p r a wn e ju c h wa ł y . J e dna kpr e z e s-uz ur pa t o rAndr z e jPa ne kz api e ni ą dz eSpó ł dz i e l c ó wwy na j ą ł ka nc e l a r i ępr a wną ,kt ó r apr z y g o t o wa ł ae ks pe r t y z ę ,ż es ą do wini ewo l noby ł o z a wi e s i ćg onas t a no wi s kupr e z e s a . Is ą do d wo ł a wc z yt ęs k a r g ęp o d t r z y ma ł .

Andr z ej PanekCOMI E SI ĄCbi er z e KI L KANAŚCI ETYS. Z ŁPE NSJ I .

Bytom stać na Panka?  

Andrzej Panek Bytom

Bytom stać na Panka?  

Andrzej Panek Bytom

Advertisement