Page 1

ใบสั่งซื้ออุปกรณวิทยาศาสตร วิธีการสั่งซื้อ และชําระเงิน

แผนกธุรกิจออนไลน บริษัทบุค พอยท จํากัด

สั่งซื้อทาง FAX หรือ e-mail

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

FAX ใบสั่งซื้อพรอมแนบสําเนาการโอนเงินมาที่ FAX 02-5916112

การสั่งซื้อขั้นต่ํา

หรือ scan เอกสาร และสงมาที่ e-mail : e-shop@bookpoint.co.th

เมื่อเจาหนาที่ไดรับ FAX หรือเอกสารการสั่งซื้อแลวจะรีบ

5,000 บาท

ติดตอกลับเพื่อแจงคาหนังสือ สวนลด และคาจัดสงใหทราบ

วิธีการชําระเงิน โอนเงินคาหนังสือรวมคาจัดสง เขาบัญชีธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย สาขา : ประชานิเวศน 1

จัดสงสินคาไปที่ คุณ ที่อยู

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย

รหัสไปรษณีย เบอรโทรศัทพ

ชื่อบัญชี : นายคริษฐ สิปปเวสม เลขที่บัญชี : 085-600129-6

อุปกรณวิทยาศาสตร Physics > Mechanics N รหัส 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

26195 21485 21192 21098 21102 21042 21083 21322 21323 21202 21534 21484 21467 21478 21129 21576 21517 21135 21570 26161 21105 21106 21148 21051 21052 21207 21123 21336 21130 21046 21480 21109 21093 21110 21099 21554 21134 21527

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

รหัส 21254 21026 21495 21174 21056 21226 21553 21446 21061 21523 21018 21238 21095

ชื่อสินคา

Electricity & Magnetism ราคา

ซื้อ

รหัส

ชื่อสินคา

ราคา

ซื้อ

13,320.00 เกาอี้อนุรักษโมเมนตัมเชิงมุมไดมาตรฐาน (Rotating Stool) 14 21034 กลองถานไฟฉาย(อยางดี) (Battery Holders) 280.00 7,160.00 ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบตางๆ (Motion Demonstrator) 15 21126 การตอวงจรไฟฟา (Electric Circuit Set) 770.00 1,190.00 ชุดทดลองความเคนและความเครียด (Stress And Strain Set) 16 21121 การเหนี่ยวนําไฟฟา (Induction Current Apparatus) 1,670.00 100.00 เครื่องยิงวัตถุ (Launching Pad Simple Project Set) 17 21159 กําเนิดไฟฟา 3 เฟส ITL (Three Phase Generator) 4,290.00 199.00 แขนรางไมปรับระดับได (Arm Stick with Pulley) 18 21157 กําเนิดไฟฟากระแสตรง-สลับ (AC / DC Generator) 1,650.00 165.00 การเคลื่อนที่เปนวงกลม (Circular Motion) 19 21383 ขดลวดเหนี่ยวนํา 25 มม. (Induction Coil) 5,420.00 94.00 การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิค (Simple Hamonic Motion) 20 21252 คุณสมบัติของลวดตัวนํา (Properties of Conductor Set) 970.00 230.00 การแกวงของลูกตุม (Simple Pendulum) 21 26148 ชุดกําเนิดไฟฟา AC-DC (AC-DC Generator) 3,790.00 255.00 การไหลของของเหลว (Liquid Flow Demonstration) 22 26434 ชุดกําเนิดไฟฟาสถิต แวน เดอ กราฟ (Van De Graff) 17,400.00 840.00 คานและโมเมนต (Lever and Weight Set) 23 21151 ชุดควบคุมความเร็วมอเตอร (Motor Controller) 440.00 1,050.00 ชุดทดลองกฎของฮุค (Hook’s Law Demonstrator) 24 21442 ชุดทดลองกฎของโอหม (Ohm's Law Apparatus) 2,600.00 1,240.00 Trolley25 ชุดทดลองการเคลื่อนที่ในแนวเสนตรงและการตกแบบอิสระแบบครบชุด ( Dynamic Track21470 Apparatus) ชุดทดลองการเก็บและคายประจุ (Charge and Discharge Apparatus) 750.00 270.00 ชุดทดลองแรงผลัก-แรงดึง (Push-pull Spring Scale) 26 21486 ชุดทดลองการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในสนามแมเหล็ก (Helmholtz 15,110.00 coil) 430.00 ชุดทดลองแรงผลัก-แรงดึง แบบ A (Push-pull Spring Scale) 27 21583 ชุดทดลองขดลวดเหนี่ยวนํา (Electric Induction Coil) 5,700.00 1,450.00 ชุดทดลองไฮโดรลิค (กฎของปาสคาล) (Simple Hydraulic, Pascal's Law) 28 21522 ชุดทดลองถานไฟฉาย 2 กอน/ชุด (D) (Battery Holder) 195.00 8,200.00 ชุดบารอมิเตอร ( Aneroid Barometer ) 29 21155 ชุดทดลองวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electric Circuit And 3,960.00 Electronics Set) 4,290.00 ชุดพื้นเอียงพรอมวัตถุที่มีพื้นผิวแตกตาง (Inclined Plane) 30 21483 ชุดทดลองสนามไฟฟา แบบ A (Electric Field Apparatus) 910.00 950.00 ชุดยิงและปลอยวัตถุ (โพรเจคไทล) (Second Law of Motion Demonstration, Projectile)31 21128 ชุดทดลองเสนแรงแมเหล็กดวยเข็มทิศ (Magnet Field by Compass) 4,295.00 299.00 ชุดสปริง (Spiral Spring Set, 0.5 N, 1 N, 2 N, 3 N, 5N) 32 21548 ชุดทดลองไฟฟาสถิต (Electrostatic Kit) 5,680.00 1,320.00 ชุดสาธิตการสั่นพองของลูกตุม (Resonance Demonstration Set) 33 21235 ชุดทดสอบตัวนําไฟฟา (Electric Conductivity Tester) 740.00 1,545.00 ถาดทดลองความเฉื่อย (ถาดทดลองไรแรงเสียดทาน) (Inertia apparatus) 34 21340 ชุดสนุกกับอิเล็กทรอนิกส ว 016 (Electronics for Fun) 3,650.00 315.00 มวลความเฉื่อย (Inertia Mass) 35 21189 ชุดสาธิตกําเนิดไฟฟาจากไดนาโมจักรยาน (Bicycle Dynamo) 2,160.00 1,135.00 ยิงวัตถุดวยมุมตางๆ (Projectile Launcher) 36 26162 ชุดสาธิตสนามแมเหล็กในขดลวด (Magnetic Field) 2,190.00 1,234.00 รถทดลอง 3 ลอ (รุนใหมแบบนอก) (Dynamics Cart) 37 21253 ชุดแสดงการเกิดไฟฟาลัดวงจร (Electric Short-Circuit Demonstration) 219.00 109.00 รถทดลองอลูมิเนียมพรอมลูกโปง (Balloon Cart) 38 21047 ชุดไดโอด (Diode Kit) 1,270.00 4,500.00 รอกระบบตาง ๆ พรอมขาตั้งและตุมน้ําหนัก (Advanced Pulley Demonstration Set) 39 21036 ชุดไฟฟาสถิต (Electroscope) 710.00 999.00 รางไม (Wood Track) 40 21033 ฐานหลอดไฟพรอมหลอด (2.5โวลต และ 6 โวลต) (Bulb Holder With 69.00Bulb 2.5volt and 9,450.00 สมดุลของแรง/ถาดแรง (ชุดรอกพรอมซีแคมป) (Force Table) 41 21496 ฐานหลอดไฟพรอมหลอด (Bulb Holder with Bulb 2.5 Volt and 655.00 Volt) 470.00 สาธิตความหนืด (Viscosity Demonstration Set) 42 21152 ตรวจทิศทางการไหลของกระแสไฟฟา (Current Direction Tester) 240.00 1,050.00 เครื่องชั่งมวลพรอมซีแคมป (Inertia Balance) 43 21024 ตรวจสภาพการนําไฟฟา(รุนใหม) (Electric Conductivity Test Set, 390.00 New) 670.00 เครื่องวัดความสูงของวัตถุ แบบ A (Clinometer) 44 21158 พิสูจนคลื่นแมเหล็กไฟฟาของแม็กซเวล (Maxwell's Electromagnetic 440.00 Wave Demonstra 45.00 แผนไมเสียดทาน (ฟสิกส) (Friction Board) 45 21003 มอเตอรไฟฟา (มอเตอรกระแสตรง) (DC Motor Set) 385.00 1,530.00 แมกซเวล เพนดูลัม (Maxwell's Wheel Pendulum) 46 21445 รีโอสตัส 10 โอหม 8 แอมป (Rheostat 10 Ohm,8A) 1,990.00 375.00 แรงบนเสนลวด (ฟสิกส) (Electromagnetic Force Kit) 47 21138 รีโอสแตท 10 โอหม 5 แอมป (Rheostat 10 Ohm 5 A.) 1,055.00 420.00 แรงเขาสูศูนยกลาง (Centripetal Force) 48 21023 ลวดความตานทานเปลี่ยนคาได (Rheostat) 595.00 16,550.00 แอรแทรค 2 เมตร และ Blower (Airtrack 2 m. and Blower) 49 21016 สตารทเตอรไมมีครอบแกว (Starter Without Glass Cover) 45.00 1,200.00 โมเมนตัมโลหะพรอมฐาน (Momentum Apparatus, Metal) 50 21057 สนามแมเหล็กจากขดลวดไฟฟา (Magnetic field of Solenoid) 490.00 1,350.00 ไจโรสโคป (Gyroscope) 51 21408 สวิทซทางเดียว (Double Knifes & Single Throw) 140.00 Electricity & Magnetism 52 21493 สวิทซทางเดียว (Single Pole Switch) 140.00 ชื่อสินคา ราคา ซื้อ 53 21494 สวิทซสองทาง (Double Pole Switch) 150.00 แผงสาธิตฟวสแบบตางๆ (Type of Fuses) 480.00 54 21255 สะพานไฟฟา (Knife Switches) 320.00 แยกน้ําดวยไฟฟา (Electrolysis Apparatus) 450.00 55 21001 หมอแปลงไฟฟา 2 ระบบโวลตมาตรฐาน (AC/DC Low Voltage 3,350.00 Power Supply) หมอแปลงไฟฟาแบบดิจิตอล (Digital AC/DC Regurated Power Supply)6,350.00 56 21222 หมอแปลงไฟฟา AC-DC (ปรับโวลตได) (AC/DC Regulated Power 4,395.00 Supply) หลอดรังสีคาโถดแบบเบี่ยงเบน (Cathode Ray Tube) 3,850.00 57 21161 แผงตอวงจร รุน GL-12F (Stripboard GL-12F) 1,370.00 หลักการหมอแปลง (Principle of Transformer) 635.00 อะแดปเตอร 1.5-12 โวลต (Adaptor 1.5-12 volt.) 970.00 เครื่องกําเนิดไฟฟาสถิตยวิมเฮิรท (Wimshurst Electrostatic Generator)6,000.00 เครื่องกําเนิดไฟฟาแบบมือหมุน (DC Hand Generator) 710.00 เครื่องวัดกระแสไฟฟา (Galvanometer) 420.00 เครื่องวัดกระแสไฟฟาและความตางศักยไฟฟาในเครื่องเดียวกัน (A-V Basic 1,000.00 Meter) เครื่องเคาะสัญญาณเวลา (Ticker Timer) 890.00 เซลลสะสมไฟฟาแบบตะกั่ว (ชุดเล็ก) (Lead Accumulator) 290.00 แผงคาความตานทานแบบแถบสี (Resistor Color Code) 350.00 Wave & Sound

Lab Meterial


รหัส

ชื่อสินคา

ราคา

ซื้อ

รหัส

1

21132 กลองคลื่น (Water Wave Track)

1,880.00

1

2

21190 การเคลื่อนที่ของคลื่นตามยาว (Crova's Disc)

3

21393 คลื่นนิ่งในเสนเชือก (Standing Wave Apparatus)

715.00

2

3,520.00

4

21429 ชุดกําเนิดสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล (Digital Sound Wave Oscillator) 8,950.00

3 4

5

21577 ชุดสาธิตคุณสมบัติของคลื่น (Wave Apparatus Economical plastic Model) 3,200.00

5

6

26146 ชุดสอมเสียง (Tuning Fork Set)

3,590.00

6

7

26147 ชุดสอมเสียงความถี่พอง (Resonant Tuning Fork Set)

2,190.00

7

8

21071 ถาดคลื่นน้ํา (รุนใหม) (Ripple Tank)

4,210.00

8

9

21119 สปริงสาธิตคลื่น (Slinky spring)

700.00

9

10

21072 สโตรโบสโคป (Stroboscope)

350.00

10

11

21070 สอมเสียงพรอมคอนเคาะ (Tuning Fork and Hammer)

300.00

11

Heat & Thermodynamics รหัส

ชื่อสินคา

12 ราคา

ซื้อ

13

1

21073 การนําความรอน (Heat Conductivity)

215.00

14

2

21030 คาลอรี่มิเตอรพลังงานกล (Mechanical Calorimeter)

575.00

15

3

21498 ชุดทดลองเรื่องความดันอากาศ (Magdeburg Hemisphere)

1,180.00

16

4

21588 ชุดสาธิตกฎของบอยลชุดเล็ก (Mini boyle's law Apparatus)

3,290.00

17

5

21581 ชุดสาธิตการขยายตัวของลูกตุมโลหะลอดหวง (Ring and Ball)

615.00

18

6

21585 ชุดสาธิตการขยายตัวเชิงเสนของวัตถุ (Linear Expansion Apparatus)

1,250.00

19

7

21569 ชุดสาธิตเปรียบเทียบการนําความรอนของโลหะ (Heat Conductivity Demonstration) 350.00

8

20

9

21 21571 ชุดสาธิตเรื่องความรอนและการขยายตัวของโลหะ (Solid Body Expansion 355.00 Demonstration) 22 21584 ปมสูญญากาศ NEW!! (Pressure & Vacuum Pump) 700.00

10

21131 วัดแรงตึงผิวของเหลว (Surface Tension Measurement)

745.00

23

11

21055 สาธิตทฤษฎีจลน (Kinetic Theory Demonstration)

1,675.00

24

12

21127 เปลี่ยนพลังงานกลเปนพลังงานความรอน (Mechanic and Heat Conversion) 268.00 Energy & Solar Cell

25

รหัส

ชื่อสินคา

ราคา

26 ซื้อ

27

1

21545 กลองเสียงพลังงานแสงอาทิตย (Solar Gramophone Kit)

800.00

28

2

21541 ชุดทดลองพลังงานแสงอาทิตย (Solar Energy Education kit)

960.00

29

3

21542 ชุดทดลองพลังงานแสงอาทิตยอยางดี (Solar Deluxe Educational Kit) 1,095.00

30

4

21543 ชุดทดลองพลังงานแสงอาทิตยแบบ 8 แผน (Solar Energy Kit with Eight 1,250.00 Pieces)

31

5

21539 ชุดทดลองเซลลสุริยะชุดเล็ก (Solar Cell Demonstrator)

2,300.00

32

6

21540 ชุดทดลองเซลลสุริยะชุดใหญ (Solar Cell Demonstrator Set)

10,450.00

33

7

21546 ชุดทดลองเฮลิคอปเตอรพลังแสงงานอาทิตย (Solar Helicopter Kit)

850.00

34

8

21573 ชุดสาธิตเรื่องพลังงานทดแทน (Hydrogen Fuel cell Demonstration) 17,850.00

35

9

21225 พลังงานน้ําที่ตกจากที่สูง (Electric Generator For Ripple Demontstration) 850.00

36

10

21532 พัดลมสุริยะ (Solar Cell Demonstration)

1,370.00

37

11

21531 รถพลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell Cart)

2,050.00

38

12

21547 สนุกกับพลังแสงงานอาทิตย (Solar Education Kit)

695.00

39

13

21544 เครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย (Solar Aeroplane Kit)

850.00

40

14

21120 เซลลสุริยะ (Solar Cell)

339.00

41

15

21333 เตาแสงอาทิตยเล็ก (กลม) (Solar Oven)

500.00

42

16

21124 แผงสาธิตเซลลสุริยะ (Solar Cell Demonstration) Light & Opticals

2,590.00

43

รหัส

ชื่อสินคา

44 ราคา

ซื้อ

45

ชื่อสินคา

21122 ครึ่งชีวิต (Half life) 24076 คลิปปากจระเข ดําแดง (Crocodile Clip) 24412 ความตานทานปรับคาได ((VR)50KB)

24122 ชุดเครื่องมือชาง (Multi - Purpose Tool Kit) 24142 ตะกั่วบัดกรี (Solder)

24403 ตัวตานทาน (R) 10K โอหม (Resistors 10K ohm.) 24404 ตัวตานทาน (R) 24K โอหม (Resistors 24K ohm.) 24405 ตัวตานทาน (R) 3.3K โอหม (Resistors 33K ohm.) 24407 ตัวตานทาน (R) 300 โอหม (Resistors 300 ohm.) 24402 ทรานซิสเตอร (TR)2SC 458( Transistor 2 SC 458)

84.00

24295 ลวดนิโครมเบอร 30 ยาว 400 ซม. (Nichrome Wire # 30 400 cm.) 691.00 24297 ลวดมักเนเซียม (25 กรัม) (Magnesium Wire 25 g.) 1,020.00 24298 ลวดเหล็กเบอร 26 ยาว 100 ซม.( Iron wire #26 100 cm.) 24296 ลวดแมกเนเซียม (4 กรัม) (Magnesium Wire 4g.) 21423 ลิปเตอร (Lab Jack) 24481 ลอรถจักรยานประกอบชุดโมเมนตั้มเชิงมุม (Bicycle Wheel) 24326 สายไฟดํา-แดง (30 ม.) (Electric Leads , PVC. 30 m.)

21490 ชุดจานผสมแสงสีของนิวตัน (Newton’s Colour Disc Hand Spin )

515.00

49

5

21416 ชุดทดลองการกระเจิงของแสงในของเหลว (Scattering in Liquid Prism) 635.00

50

6 8

งเคาะสั ญLight) ญาณเวลา (Ticker Timer Tape) 51 Dispersion 24174 แถบกระดาษเครื 21586 ชุดทดลองการรวมและการกระจายของแสงผานปริซึม NEW!! (Demonstrator 950.00 for Chromatic & Composition่อof White 52 24193 แทงกราไฟต (Graphite Rod) 21574 ชุดทดลองเรื่องคาดัชนีหักเหของของเหลว (Refractive Idex of Varius Liquid) 3,450.00 53 21172 แทงมวลเหล็ก 500 กรัม (Iron mass 500 g.) 21551 ชุดทดลองเรื่องแสงพรอมกลองแสง (Ray box Set) 5,980.00

9

26149 ชุดทดสอบโพลาไรเซชั่น (Polarization Test Kit)

10

21365 ชุดที่กั้นแสง (Optical Slit Set)

11

21386 ชุดมาแสง (ของนอก) (Meterstick Optical Bench Set)

12

21413 ชุดศึกษาสเปกตรัมของธาตุ (Spectrum Demonstration)

2,450.00

57

13

21549 ชุดสาธิตทัศนศาสตร (Optic Panel Kit)

69,900.00

58

14

21197 ชุดเลนสทํากลองโทรทัศน (Telescope Lens Set)

15

21550 ชุดแผนเกรตติ้ง 3 ชอง ( Diffraction Grating )

16 17 18

21497 ชุดแหลงกําเนิดแสงเลเซอร (Laser Radiation)

19

710.00

61

21002 ชุดแสดงการเกิดแถบสีรุง (Spectrum Demonstration)

185.00

62

14,100.00

63

21063 ทดสอบโพลาไรเซชั่นของแสง (Polarization Apparatus)

1,499.00

64

20

21477 พลาสมาบอล ศก. 20 ซม. (Plasma ball )

4,000.00

21

21491 สเปกโตรสโคป (Spectroscope)

1,050.00

22

21074 เลเซอร พอยทเตอร (Laser Pointer)

23

21479 แสดงการผสมแสงสี แบบ A (Mixing of coloured Light)

24352 หลอดไอปรอท (Mercury Spectrum Analysis Tube) 24354 หลอดไฮโดรเจน (Hydrogen Spectrum Analysis Tube) 24362 หัวแรงปน (Soldering Gun Kit) 24363 หัวแรงแช 30 วัตต (Soldering Iron 30 watt)

67

3,710.00

68

ชื่อสินคา

430.00 183.00 41.00 61.00 99.00 129.00

24219 แผนสังกะสี 70 กรัม (Zine Plate 70 g.) 24239 แผนอซิเตรท 27X21 ซม.

119.00

24384 แผนอลูมิเนียม 10X10 ซม. (Aluminum Plate) 24240 แผนเปอรสเปค แผนประจุบวก (Perspec Proton)

285.00

125.00 12.00

15.00 24238 แผนเหล็กสปริง (ใชกับรถทดลอง) (Iron Spring Plate use with Dynamics 320.00 Cart) 24376 แผนแมเหล็กกลมขนาด ศก. 3.5 ซม.(5แผน) (Magnet Coin) 315.00 24260 แมเหล็กรูปตัวยู 60X12X9 มม. (U shape Magnet) 24259 แมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผา(ขั้วขาง) (Bar Magnet)

24400 ไดโอด IN 4001 (Diode 4001) 24401 ไดโอดเปลงแสง (LED) (Light Emitting Diode)

Chemistry > Chemistry Apparatus รหัส

928.00 1,020.00

24218 แผนตะกั่ว 50 กรัม (Lead Plate 50 g.) 24220 แผนทองแดง 47 กรัม (Copper Plate 47 g.)

24223 แมเหล็กวงแหวน (Ring Magnet) 65 24468 แมเหล็กแทงสี่เหลี่ยมขนาด 6X8X150มม. (Bar Magnet) 66 24261A แมเหล็กแรงสูงทรงกระบอก (Cylindrical Bar Force Magnet)

350.00

1,025.00

24414 หลอดสเปคตรัม (6 หลอด/ชุด) 4,600.00 24348 หลอดฮาโลเจน 6 โวลต 20 วัตต (Halogens Lamp 6 volt. 20 watt.) 420.00 24358 หลอดฮีเลียม (Helium Spectrum Analysis Tube) 805.00

4

21465 ชุดแสงมัธยม (Optical Set, Senior High School)

2,720.00

24341 สายไฟยาว 60 ซม.พรอมคลิป 2 ขาง (6คู) (Electric Lead with Clips) 300.00 24323 สายไฟยาว 60 ซม.พรอมแจคเสียบ (6คู) (Electric Leads with Plugs 275.00 and Clips) 24324 สายไฟยาว 60 ซม.พรอมแจคและคลิปจระเข (6คู) (Electric Leads 290.00 with Crocodile Clips

48

60

25.00 185.00

370.00 24462 สายไฟดํา-แดงพรอมแจ็คยาว 30ซม. (6คู) (Plug Leads 30 cm.) 215.00 24461 สายไฟพรอมแจคและคลิปจรเขยาว 30 ซม. (6 คู) 330.00

47

59

21.00

21.00 24291 ลวดทองแดงเบอร 16 ยาว 5 ซม. (Copper Wire # 16 5 cm.) 42.00 24293 ลวดทองแดงเบอร 26 ยาว 350 ซม. (Copper Wire # 26 350 cm.) 140.00 24294 ลวดนิโครมเบอร 26 ยาว 100 ซม. (Nichrome Wire # 26 100 cm.) 279.00

355.00

289.00

9.00 47.00

24257 มอเตอร 3-6 โวลต DC (Motor 3-6 volt DC.) 24269 รอกเดี่ยว (Single Pulley Block)

21028 กลองแสง (Light Box)

2,500.00

9.00

32.00

3

56

10.00

24247 ฟวสเสนลวดเบอร16 (Fuses # 16) 24255 ฟวสเสนลวดเบอร19 (Fuses # 19)

46

55

10.00

35.00 24249 ฟวส 1 แอมป (ใหญ) (10 อัน) (Cartridge Fuses 30 mm. 1A) 51.00 24252 ฟวส 10 แอมป (ใหญ) (10 อัน) (Cartridge Fuses 30 mm. 10A) 51.00 24250 ฟวส 5 แอมป (เล็ก) (10 อัน) (Cartridge Fuses 20 mm. 5A) 51.00 24251 ฟวส 5 แอมป (ใหญ) (10 อัน) (Cartridge Fuses 30 mm. 5A) 51.00

1,050.00

170.00

5,015.00

94.00

21078 กลองสังเกตการเปลี่ยนสีของวัตถุ (Light and Colour Demonstration Box)420.00

3,410.00

9.00 22.00

24378 ที่วางหัวแรงแช (Bench Holder) 24248 ฟวส 1 แอมป (เล็ก) (10 อัน) (Cartridge Fuses 20 mm. 1A)

21491 สเปกโตรสโคป (Spectroscope)

54

130.00

440.00 24153 ตัวตานทาน (R) 10, 100, 1K, 10K, 220Kโอหม (อยางละ20ตัว) (Resistors 58.00 10,100,1k,1 24406 ตัวตานทาน (R) 100 โอหม (Resistors 100 ohm.) 9.00 24154 ตัวตานทาน (R) 100โอหม 0.5วัตต (Resistors 100 ohm 0.5 Watt) 49.00

2

9,250.00

ซื้อ

24408 คาปาซิเตอร (C) 470 MFD (Capasistor 470 MFD) 8.00 21192 ชุดทดลองความเคนและความเครียด (Stress And Strain Set) 1,190.00 24507 ชุดมวล 250 กรัม (ทองเหลือง) ( Set of Mass Brass ) 945.00

1

7

ราคา

24409 LDR เบอร USC-05-35( Light Dependent Resistor USC-05-35)25.00 21177 ขดลวด 100 200 รอบ (Solenoid 100, 200 turns) 175.00

65.00 32.00 8.50 173.00 430.00 26.00 50.00

Chemistry > Chemistry Apparatus ราคา

ซื้อ

รหัส

ชื่อสินคา

ราคา

ซื้อ


1

21045 กฎของบอยล (Boyle's Law)

530.00

71

21236 เซลลแบบวอลตา (Voltaic Cell)

270.00

2

24032 กรวยพลาสติก 8 ซม.เบอร 4 (Plastic Funnel, 8 cm. No.4)

7.00

72

24517 แคลมป แบบ 2 แขน (Two-prong Extention Clamp)

230.00

3

24483 กระดาษ pH 1-14 (ญี่ปุน) (Universal Paper 1-14 (TOYO))

905.00

73

24518 แคลมป แบบ 3 แขน ขนาดกลาง (Three-Finger Extwntion Clamp) 250.00

4

24477 กระดาษ pH 1-14 (Universal Paper 1-14)

175.00

74

24519 แคลมป แบบ 3 แขน ขนาดใหญ (Three-Finger Extention Clamp) 338.00

5

24001 กระดาษกรอง Whatman # 93 ขนาด 11 ซม. (Filter Papers Whatman #310.00 93 size 11 cm.) 75

24090 แคลมปจับบิวเรต (Buret Clamp)

6

24005 กระดาษขมิ้น (Tumeric Test Papers)

39.00

76

24520 แคลมปแบบ 3 แขน พรอมขอ แบบหมุนปรับได (Three-Finger Swivel 442.00 Clamp)

7

24019 กระดาษลิตมัสสีน้ําเงิน (10เลม) (Litmus Test Papers (10 / set ) Blue) 610.00

77

24175 แถบกระดาษโครมาโทกราฟ (Chromatography Tape)

8

24020 กระดาษลิตมัสสีน้ําเงิน USA (Litmus Test Papers (USA.) Blue)

129.00

78

21395 แบบจําลองผลึก (Crystal Model)

463.00 60.00 350.00

9

24017 กระดาษลิตมัสสีแดง (10 เลม) (Litmus Test Papers (10 /set) Red)

610.00

79

21360 แบบจําลองโมเลกุล (Melecular Model)

3,509.00

10

24018 กระดาษลิตมัสสีแดง USA (Litmus Test Papers (USA.) Red)

129.00

80

21391 แบบจําลองโมเลกุล (Molecular Model)

599.00

11

24003 กระดาษแกว (เซนโลเฟน) (6แผน/ชุด) (Cellophane)

280.00

81

24463 แวนตากันกรดแบบมีสายรัด (Safety Goggle)

335.00

12

24008 กระดาษโครมาโทรกราฟ (Chromatography Papers)

220.00

82

24529 แวนตาปองกันสารเคมี (Safety Goggles)

13

24450 กระบอกตวง PT ขุน 10 มล. (Measuring Cylinder PT 10 ml.)

143.00

83

22293 ไมโครปเปต ขนาด 10-100 ไมโครลิตร (Micropipette 10-100 5,200.00 ตl)

14

24459 กระบอกตวง PT ขุน 25 มล. (Measuring Cylinder PT 25 ml.)

151.00

84

22294 ไมโครปเปต ขนาด 100-1000 ไมโครลิตร (Micropipette 100-1000 5,200.00 ตl)

15

24435 ขวดเก็บสาร 250 ซีซี. PPใส (Polypropylene Widemouthed Solution Bottle 118.00 250 cc.)

85

24339 ไสตะเกียงแอลกอฮอล (มัด)(20 กรัม) (Burner Wick 20 g.)

16

24053 ขาตั้งพรอมขอตอยาว 50 ซม. (Stand and Clamp 50 cm.)

220.00

17

24514 ขอตอ โลหะชุบ Ni/Cr (Bosshead, Ni/Cr Plated)

270.00

18

24513 ขอตอโลหะ แบบหมุนปรับได (Swivel Clamp Holder)

285.00

1

22153 กรวยแกวขนาด 150 มม. (Glass funnel 150 mm.)

175.00

19

24515 ขอตอโลหะเคลือบพลาสติก (Bosshead, Plastic Plated)

115.00

2

22010 กระบอกตวง 100 ซีซี. (Measuring cylinder 100 cc.)

230.00

20

24052 ขอตอใชกับขาตั้ง (Joint Clamp)

51.00

3

22021 ขวดรูปชมพู 100 ซีซี (Erlenmeyer Flask 100 cc.)

21

24078 คอนเดนเซอรแคลมป (Condenser Clamp)

239.00

4

22194 กรวยกรองกระเบื้อง (PORCELAIN BUCHNER FILTER FUNNELS, 300.00 GLAZED)

22

24516 คีมคีบบีกเกอร (Beaker Tong)

162.00

5

22195 กรวยกรองกระเบื้อง (PORCELAIN BUCHNER FILTER FUNNELS, 290.00 GLAZED)

23

24075 คีมโลหะจับหลอดทดลอง (Stainless Steel Test Tube Clamp)

169.00

6

22151 กรวยแกวขนาด 100 มม. (Glass funnel 100 mm.)

110.00

24

24119 ฉลากชื่อสารเคมี (Chemical Label)

69.00

7

22152 กรวยแกวขนาด 120 มม. (Glass funnel 120 mm.)

139.00

25

21438 ชุดทดลองหลักการของอารคิมีดิส (Archimedes's principle

1,230.00

8

22149 กรวยแกวขนาด 60 มม. (Glass funnel 60 mm.)

79.00

26

24487 ชุดปฏิบัติการเคมียอสวน (Micro Scale Set)

6,589.00

9

22014 กรวยแกวขนาด 75 มม. (Glass funnel 75 mm.)

109.00

27

24523 ชุดวงแหวนจับกรวยแยกพรอมขอตอ (Support Ring, ุ

60, 80, 100 mm.)460.00

89.00

28

21588 ชุดสาธิตกฎของบอยลชุดเล็ก (Mini boyle's law Apparatus)

29

95.00

145.00

Glassware & Porcelain รหัส

ชื่อสินคา

ราคา

ซื้อ

75.00

10

22150 กรวยแกวขนาด 90 มม. (Glass funnel 90 mm.)

3,290.00

11

22015 กรวยแกวรูปฝกบัว (Thistle funnel)

24374 ชอนตักสาร 3 ขนาด (Spatula (3 size / set))

77.00

12

22018 กรวยแยกสารขนาด 125 มล. (Separating funnel 125 ml.)

345.00

30

24527 ชอนเผาสาร (Combustion Spoon, Copper)

29.00

13

22154 กรวยแยกสารขนาด 250 มล. (Separating funnel 250 ml.)

450.00

31

24528 ชอนเผาสาร (Combustion Spoon, Silver)

21.00

14

22155 กรวยแยกสารขนาด 500 มล. (Separating funnel 500 ml.)

525.00

32

21280 ตะเกียงบุนเสน (Bunsen Burner)

1,309.00

15

22006 กระจกนาฬิกาขนาด 100 มม. (Watch glass 100 mm.)

69.00

33

24145 ตะเกียงแอลกอฮอลสแตนเลส (Alcohol Burner Stainless)

109.00

16

22156 กระจกนาฬิกาขนาด 80 มม. (Watch glass 80 mm. )

45.00

34

24146 ตะแกรงลวด (Wire Gauze)

10.00

17

22256 กระจกนูนโฟกัส 75 มม. ศก. 75 มม. (Convex glass focus 75 mm. 120.00 75 mm. )

35

24147 ตะแกรงลวดแอสเบสตอส (Gauze with Asbestos)

29.00

18

22002 กระจกปดสไลดขนาด 18x18 มม.(100 แผน) (Cover glass 18x1845.00 mm. (100 plates))

36

21233 ถังโครมาโทกราฟ (Chromatography Tank)

95.00

19

22157 กระจกปดสไลดขนาด 22X22 มม.(100 แผน) (Cover glass 22x2269.00 mm. (100 plates))

37

24170 ถุงมือยาง (Gloves , Rubber)

65.00

20

22001 กระจกสไลดขอบฝนขนาด 1x3 นิ้ว (Microscope slide 1x3 inch 110.00 (72 Plates))

38

24178 ที่กั้นลมและที่วางตะแกรงลวด (Wind Shield with Wire Gauze Rest)

85.00

21

22160 กระจกสไลดริมฝาขนาด 1X3 นิ้ว (72 แผน) (Frosted-end slides165.00 1x3 inch (72 Plates))

39

24511 ที่จับบิวเรต สองดานแบบโลหะ (Burette Clamp, Double Side)

350.00

22

22159 กระจกสไลดสองหลุมขนาด 1X3 นิ้ว (72 แผน) (Two cavity concavity 1,010.00(Culture), slides

40

24512 ที่จับบิวเรตดานเดียว แบบพลาสติก (Burette Clamp, Single Side)

140.00

23

22158 กระจกสไลดหนึ่งหลุมขนาด 1X3 นิ้ว (72 แผน) (One cavity concavity 890.00(Culture), slides

41

24521 ที่จับหลอดทดลองแบบโลหะ (Test Tube Holder, Iron)

29.00

24

22003 กระจกสไลดหลุม (Concavity culture slides)

52.00

42

24179 ที่จับหลอดทดลองแบบไมหนีบ (Test Tube Holder)

37.00

25

22136 กระจกเงาราบ 25x75 มม.( Plane mirror 25x75 mm.)

13.00

43

24183 ที่ตั้ง 3 ขา (Tripod)

158.00

26

22138 กระจกเวา โฟกัส 250 มม. ศก.75มม. (Concave mirror focus 250 115.00 mm. 75 mm. )

44

24508 ที่ตั้งหลอดทดลองพลาสติก (Plastic Test Tube Stand)

170.00

27

22137 กระจกเวา โฟกัส 75 มม. ศก.75มม. (Concave mirror focus 75 mm. 99.0075 mm.)

45

24181 ที่วางหลอดทดลองสแตนเลส (Stainless Test Tube Stand)

170.00

28

22005 กระจกใสขนาด 10X10 ซม. (Glass 10x10 cm.)

46

24301 ที่วางหลอดทดลองแบบพลาสติกขนาดกลาง (Plastic Test Tube Stand for199.00 Medium Test29 Tube)22004 กระจกใสขนาด 5X5 ซม. (Glass 5x5 cm.)

47

24300 ที่วางหลอดทดลองแบบพลาสติกขนาดเล็ก (Plastic Test Tube Stand for Small 199.00Test Tube) 30

22240 กระบอกตวง (ฐานพลาสติก. ถอดได) 1000 ซีซี (LMS Cylinder1,660.00 with plastic stand 1000

48

24302 ที่วางหลอดทดลองแบบพลาสติกขนาดใหญ (Plastic Test Tube Stand for225.00 Big Test Tube) 31

22234 กระบอกตวง (ฐานพลาสติกถอดได) 10 ซีซี.LMS (Cylinder with305.00 plastic stand 10 cc.)

49

24182 ที่วางหลอดทดลองแบบลวดพับ (Test Tube Stand)

50

24200 บอสเฮด (Bosshead)

51

39.00

155.00 110.00

67.00

32

22237 กระบอกตวง (ฐานพลาสติกถอดได) 100 ซีซี. (LMS Cylinder with 385.00 plastic stand 100 cc

152.00

33

22235 กระบอกตวง (ฐานพลาสติกถอดได) 25 ซีซี. (LMS Cylinder with289.00 plastic stand 25 cc.)

24456 บีกเกอร PE ขุน 100 มล. (Beaker PE 100 ml.)

85.00

34

22238 กระบอกตวง (ฐานพลาสติกถอดได) 250 ซีซี. (LMS Cylinder with 700.00 plastic stand 250 cc

52

24458 บีกเกอร PE ขุน 250 มล. (Beaker PE 250 ml.)

122.00

35

22239 กระบอกตวง (ฐานพลาสติกถอดได) 500 ซีซี. (LMS Cylinder with 1,020.00 plastic stand 500 cc

53

24445 บีกเกอร PE ขุน 50 มล. (Beaker PE 50 ml.)

67.00

36

22007 กระบอกตวง 10 ซีซี. (Measuring cylinder 10 cc.)

135.00

54

24446 บีกเกอร PE ขุน 500 มล. (Beaker PE 500 ml.)

175.00

37

22161 กระบอกตวง 1000 ซีซี. (Measuring cylinder 1000 cc.)

470.00

55

24207 ปากคีบสแตนเลส 11 ซม. (Stainless Disecting Forceps, 11 cm.)

32.00

38

22008 กระบอกตวง 25 ซีซี. (Measuring cylinder 25 cc.)

165.00

56

24242 ฝาครอบตะเกียงแอลกอฮอลสแตนเลส (Replacement Caps)

21.00

39

22011 กระบอกตวง 250 ซีซี. (Measuring cylinder 250 cc.)

329.00

57

21133 มาโนมิเตอร(รุนใหม) (Manometer, New)

640.00

40

22009 กระบอกตวง 50 ซีซี. (Measuring cylinder 50 cc.)

190.00

58

24526 วงแหวนจับกรวยแยก ุ

100 มม. (Support Ring ุ 100 mm.)

92.00

41

22012 กระบอกตวง 500 ซีซี. (Measuring cylinder 500 cc.)

470.00

59

24524 วงแหวนจับกรวยแยก ุ

60 มม. (Support Ring ุ 60 mm.)

77.00

42

22229 กระบอกตวง PYREX 10 ซีซี (PYREX Measuring cylinder 10 cc.) 525.00

60

24525 วงแหวนจับกรวยแยก ุ

80 มม. (Support Ring ุ 80 mm.)

85.00

43

22230 กระบอกตวง PYREX 50 ซีซี (PYREX Measuring cylinder 50 cc.795.00

61

24522 วงแหวนสําหรับถวงภาชนะ (PVC Coated Ring)

215.00

44

22013 กระบอกเก็บกาซ (Gas Cylinder)

62

21066 สาธิตการกรอง (Filtration Demonstration)

440.00

45

22016 กลั่นลําดับสวน (Fractionating column)

63

24306 สแตนดพรอมที่หนีบบิวเรต (ชุดใหญ) (Stand with Buret Clamp Big Set) 840.00

46

22162 ขวดกรองสารขนาด 125 มล. (Filtering flask 125 ml.)

140.00

64

24367 หนากากกันไอกรด (Latex Paint & Odor Respirator)

267.00

47

22163 ขวดกรองสารขนาด 250 มล. (Filtering flask 250 ml.)

180.00

65

24366 หมึกชุดโครมาโทกราฟ (5 ซีซี.) (Chromatography Ink Set 5 cc.)

69.00

48

22164 ขวดกรองสารขนาด 500 มล. (Filtering flask 500 ml.)

240.00

66

24361 หัวตะเกียงแอลกอฮอลพรอมไส (Replacemant Screw Cap)

155.00

49

22286 ขวดกลั่นกนกลม ขนาด 100 ซีซี (24/29) (Boiling Flask, Round350.00 Bottom ( joint 24/29

67

21087 อุปกรณแยกสารละลาย (Electrolysis Apparatus)

640.00

50

22285 ขวดกลั่นกนกลม ขนาด 500 ซีซี (24/29) (Boiling Flask, Round590.00 Bottom ( joint 24/29

68

21069 อุปกรณแสดงการแพรของกาซ (Diffusion of Gas Demonstration)

60.00

51

22280 ขวดกลั่นกนกลมมีแขนขนาด 250 มล. (Distilling flask with side180.00 tube 250 ml.)

69

21404 เครื่องวัดอุณหภูมิในสารละลาย (Solution Thermometer)

4,450.00

52

22281 ขวดกลั่นกนกลมมีแขนขนาด 500 มล. (Distilling flask with side240.00 tube 500 ml)

70

21089 เซลลสะสมไฟฟาแบบตะกั่ว (Lead Accumulator)

910.00

53

22288 ขวดกลั่นกนแบน ขนาด 100 ซีซี (24/29) (Boiling Flask, Flat Bottom 350.00( joint 24/29 ),

Glassware & Porcelain รหัส 54

ชื่อสินคา

599.00 1,380.00

Glassware & Porcelain ราคา

ซื้อ

รหัส

ชื่อสินคา

ราคา

ซื้อ

22287 ขวดกลั่นกนแบน ขนาด 500 ซีซี (24/29) (Boiling Flask, Flat Bottom ( joint 590.00 24/29 ), 500 124cc.)22283 ถวยกระเบื้องกนแบนพรอมฝาปด (PORCELAIN CRUCIBLES, WITH 32.00 LID GLAZED)


55

22039 ขวดดองมีฝาลอกขนาด 1 ลิตร (Bottle, Storage 1 liter)

56

22022 ขวดรูปชมพู 250 ซีซี (Erlenmeyer Flask 250 cc.)

375.00

125

22284 ถวยกระเบื้องกนแบนพรอมฝาปด (PORCELAIN CRUCIBLES, WITH 44.00 LID GLAZED)

75.00

126

57

22255 บิวเรตแกวปริมาตร 50 ซีซี (Buret, glass 50 cc.)

22243 ขวดรูปชมพู 500 ซีซี (BOECO Erlenmeyer Flask 500 cc.)

169.00

127

22225 บิวเรตแกวปริมาตร 50 ซีซี (จีน) (Buret, glass 50 cc.(China)) 300.00

58

22023 ขวดรูปชมพู 500 ซีซี (Erlenmeyer Flask 500 cc.)

128.00

128

22072 บีกเกอร 100 ซีซี (Beaker 100 cc.)

59

22027 ขวดรูปชมพู PYREX 1000 ซีซี (PYREX Erlenmeyer Flask 1000 cc.)

605.00

129

22075 บีกเกอร 1000 ซีซี (Beaker 1000 cc.)

60

22024 ขวดรูปชมพู PYREX 125 ซีซี (PYREX Erlenmeyer Flask 125cc.)

285.00

130

22073 บีกเกอร 250 ซีซี (Beaker 250 cc.)

79.00

61

22025 ขวดรูปชมพู PYREX 250 ซีซี (PYREX Erlenmeyer Flask 250 cc.)

290.00

131

22071 บีกเกอร 50 ซีซี (Beaker 50 cc.)

65.00

62

22026 ขวดรูปชมพู PYREX 500 ซีซี (PYREX Erlenmeyer Flask 500 cc.)

340.00

132

22074 บีกเกอร 500 ซีซี (Beaker 500 cc.)

63

22031 ขวดวัดปริมาตร 100 ซีซี จุกแกว (Volumetric Flask 100 cc.)

175.00

133

22247 บีกเกอร BOECO 250 ซีซี (BOECO Beaker 250 cc.)

130.00

64

22034 ขวดวัดปริมาตร 1000 ซีซี จุกแกว (Volumetric Flask 1000 cc.)

345.00

134

22245 บีกเกอร BOECO 50 ซีซี (BOECO Beaker 50 cc.)

125.00

65

22032 ขวดวัดปริมาตร 250 ซีซี จุกแกว (Volumetric Flask 250 cc.)

230.00

135

22248 บีกเกอร BOECO 500 ซีซี (BOECO Beaker 500 cc.)

179.00

66

22166 ขวดวัดปริมาตร 50 ซีซี จุกแกว (Volumetric Flask 50 cc.)

210.00

136

22077 บีกเกอร PYREX 100 ซีซี (PYREX Beaker 100 cc.)

225.00

67

22033 ขวดวัดปริมาตร 500 ซีซี จุกแกว (Volumetric Flask 500 cc.)

325.00

137

22080 บีกเกอร PYREX 1000 ซีซี (PYREX Beaker 1000 cc.)

620.00

68

22251 ขวดวัดปริมาตร LMS 250 ซีซี จุกพลาสติก (LMS Volumetric Flask 2501,120.00 cc.)

138

22078 บีกเกอร PYREX 250 ซีซี (PYREX Beaker 250 cc.)

230.00

69

22231 ขวดวัดปริมาตร PYREX 100 ซีซี จุกพลาสติก (PYREX Volumetric Flask1,340.00 100 cc.)

139

22076 บีกเกอร PYREX 50 ซีซี (PYREX Beaker 50 cc.)

215.00

70

22232 ขวดวัดปริมาตร PYREX 250 ซีซี จุกพลาสติก (PYREX Volumetric Flask1,710.00 250 cc.)

140

22079 บีกเกอร PYREX 500 ซีซี (PYREX Beaker 500 cc.)

325.00

71

22233 ขวดวัดปริมาตร PYREX 500 ซีซี จุกพลาสติก (PYREX Volumetric Flask2,175.00 500 cc.)

141

22085 ปรึซึมแกว ขนาด 38X38 มม. (Glass Prism 38x38 mm.)

105.00

72

22191 ขวดหาความถวงจําเพาะขนาด 25 มล. (Specfic gravity Bottle 25 ml.)

205.00

142

22086 ปรึซึมแกว ขนาด 50X50 มม. (Glass Prism 50x50 mm.)

155.00

73

22192 ขวดหาความถวงจําเพาะขนาด 50 มล. (Specfic gravity Bottle 50 ml.)

315.00

143

22061 ปรึซึมแกวพรอมขาตั้งโลหะ (Glass Prism with Metal Stand)

870.00

74

22134 ขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 4 ออนซ (Tissue Culture Bottle 4 oz.)

13.00

144

22088 ปเปตชนิดกระเปาะ 25 ซีซี (Transfer pipette 25 cc.)

75

22135 ขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 8 ออนซ (Tissue Culture Bottle 8 oz.)

19.00

145

22087 ปเปตมีขีดบอก HBG ปริมาตร 10 ซีซี (HBG Measuring pipette 115.00 10 cc.)

76

22040 ขวดใสสารละลายที่มีหลอดหยดขนาด 60 ซีซี (Bottle and Stopper 60 cc.)45.00

146

22223 ปเปตมีขีดบอกปริมาตร 10 มล. (Measuring pipette 10 ml.)

77

22030 ขวดใสสารเคมีสีขาวปากกวาง พรอมจุกแกวขนาด 1000 มล. (White widemouthed 320.00 reagent 147bottle, 22224 stopper-glass ปเปตมีขีดบอกปริ 1000 ม ml.) าตร 25 มล. (Measuring pipette 25 ml.)

78

22028 ขวดใสสารเคมีสีขาวปากกวาง พรอมจุกแกวขนาด 125 มล. (White widemouthed 85.00 reagent 148 bottle, 22117 stopper-glass หลอดคาป125 ลลารีml.) ่ (100 อัน) (Capillary tube (100 tubes))

79

22182 ขวดใสสารเคมีสีขาวปากกวาง พรอมจุกแกวขนาด 250 มล. (White widemouthed 160.00 reagent 149 bottle, 22094 stopper-glass หลอดทดลอง 250 PYREX ml.) ขนาด 13X100 มม. (PYREX Test tube 13x100 30.00mm.)

80

22179 ขวดใสสารเคมีสีขาวปากกวาง พรอมจุกแกวขนาด 30 มล. (White widemouthed 85.00reagent150 bottle,22095 stopper-glass หลอดทดลอง 30 ml.) PYREX ขนาด 16x150 มม. (PYREX Test tube 16x150 39.00mm.)

81

22183 ขวดใสสารเคมีสีขาวปากกวาง พรอมจุกแกวขนาด 500 มล. (White widemouthed 240.00 reagent 151 bottle, 22096 stopper-glass หลอดทดลอง 500 PYREX ml.) ขนาด 25x150 มม. (PYREX Test tube 25x150 98.00mm.)

82

22180 ขวดใสสารเคมีสีขาวปากกวาง พรอมจุกแกวขนาด 60 มล. (White widemouthed 69.00reagent152 bottle,22091 stopper-glass หลอดทดลองขนาด 60 ml.) 12X100 มม. (Test tube 12x100 mm.)

10.00

83

22172 ขวดใสสารเคมีสีขาวปากแคบ พรอมจุกแกวขนาด 1000 มล. (White narrowmouthed 230.00 reagent 153 bottle, 22092stopper-glass หลอดทดลองขนาด 1000 ml.) 15X150 มม. (Test tube 15x150 mm.)

16.00

84

22169 ขวดใสสารเคมีสีขาวปากแคบ พรอมจุกแกวขนาด 125 มล. (White narrowmouthed 69.00 reagent 154 bottle, 22093 stopper-glass หลอดทดลองขนาด 125 ml.)25X150 มม. (Test tube 25x150 mm.)

22.00

85

22170 ขวดใสสารเคมีสีขาวปากแคบ พรอมจุกแกวขนาด 250 มล. (White narrowmouthed 115.00 reagent 155 bottle, 22097 stopper-glass หลอดทดลองมี 250แขน ml.)20X175 มม. (Test tube with side arm 20x175 118.00mm.)

86

22167 ขวดใสสารเคมีสีขาวปากแคบ พรอมจุกแกวขนาด 30 มล. (White narrowmouthed 49.00 reagent 156 bottle, 22106 stopper-glass หลอดนํากา30 ซ ml.) 10 มม. ยาว 45 ซม. (Glass tube 10 mm. Length 35.00 45 cm.)

87

22171 ขวดใสสารเคมีสีขาวปากแคบ พรอมจุกแกวขนาด 500 มล. (White narrowmouthed 145.00 reagent 157 bottle, 22108 stopper-glass หลอดนํากาซ 500 15ml.) มม. ยาว 40 ซม. (Glass tube 15 mm. Length 62.00 40 cm.)

88

22168 ขวดใสสารเคมีสีขาวปากแคบ พรอมจุกแกวขนาด 60 มล. (White narrowmouthed 59.00 reagent 158 bottle, 22099 stopper-glass หลอดนํากา60 ซ ml.) 5 มม. ยาว 20 ซม. (Glass tube 5 mm. Length 2010.00 cm.)

89

22190 ขวดใสสารเคมีสีชาปากกวาง พรอมจุกแกวขนาด 1000 มล. (Amber widemouthed 219.00 reagent 159bottle, 22100 stopper-glass หลอดนํากา1000 ซ 5 มม. ml.)ยาว 45 ซม. (Glass tube 5 mm. Length 4521.00 cm.)

90

22187 ขวดใสสารเคมีสีชาปากกวาง พรอมจุกแกวขนาด 125 มล. (Amber widemouthed 99.00 reagent160 bottle, 22102 stopper-glass หลอดนําก125 าซ 6ml.) มม. ยาว 45 ซม. (Glass tube 6 mm. Length 4524.00 cm.)

91

22188 ขวดใสสารเคมีสีชาปากกวาง พรอมจุกแกวขนาด 250 มล. (Amber widemouthed 125.00 reagent161 bottle, 22098 stopper-glass หลอดนําก250 าซ 6ml.) มม. ยาว 6 ซม. (Glass tube 6 mm. Length 6 cm.) 8.00

92

22185 ขวดใสสารเคมีสีชาปากกวาง พรอมจุกแกวขนาด 30 มล. (Amber widemouthed 69.00reagent 162 bottle,22105 stopper-glass หลอดนํา30 กาซ ml.) 8 มม. ยาว 45 ซม. (Glass tube 8 mm. Length 4528.00 cm.)

93

22189 ขวดใสสารเคมีสีชาปากกวาง พรอมจุกแกวขนาด 500 มล. (Amber widemouthed 175.00 reagent163 bottle, 22120 stopper-glass หลอดหยดยาว 500 ml.) 11 ซม. (Dropper 11 cm.)

14.00

94

22186 ขวดใสสารเคมีสีชาปากกวาง พรอมจุกแกวขนาด 60 มล. (Amber widemouthed 79.00reagent 164 bottle,22129 stopper-glass หลอดหยดยาว 60 ml.)20 ซม. (Dropper 20 cm.)

20.00

95

22178 ขวดใสสารเคมีสีชาปากแคบ พรอมจุกแกวขนาด 1000 มล. (Amber narrowmouthed 240.00 reagent 165 bottle, 22222stopper-glass หลอดเซนตริฟ 1000 วสขนาด ml.) 10 มล. มีขีดบอกปริมาตร (Centrifuge tube 48.00 10 ml.)

96

22175 ขวดใสสารเคมีสีชาปากแคบ พรอมจุกแกวขนาด 125 มล. (Amber narrowmouthed 99.00 reagent 166bottle, 22116 stopper-glass หลอดแกวคอลั 125่มโครมาโทกราฟ ml.)  (Column chromatography)

97

22176 ขวดใสสารเคมีสีชาปากแคบ พรอมจุกแกวขนาด 250 มล. (Amber narrowmouthed 130.00 reagent 167bottle, 22111 stopper-glass หลอดแกวตั250 น 10ml.) มม.ยาว 50 ซม. (Glass rods 10 mm. x 50 cm.) 135.00

98

22173 ขวดใสสารเคมีสีชาปากแคบ พรอมจุกแกวขนาด 30 มล. (Amber narrowmouthed 75.00 reagent 168 bottle, 22109 stopper-glass หลอดแกว30 ตัน ml.) 5 มม. ยาว 50 ซม. (Glass rods 5 mm. x 5 cm.) 105.00

99

22177 ขวดใสสารเคมีสีชาปากแคบ พรอมจุกแกวขนาด 500 มล. (Amber narrowmouthed 159.00 reagent 169bottle, 22123 stopper-glass หลอดแกวปลายตี 500 ml.) บ 5 มม. ยาว 100 มม. (Closed rods 5 mm. x 100 7.00 mm.)

1,250.00 69.00 185.00

99.00

99.00 69.00 85.00 158.00

786.00

100 22174 ขวดใสสารเคมีสีชาปากแคบ พรอมจุกแกวขนาด 60 มล. (Amber narrowmouthed 75.00 reagent 170 bottle, 22130 stopper-glass หลอดแกว60 ปลายเป ml.) ด 16X150 มม. (Opened rods 16x150 mm.) 42.00 101 22290 ขอตอ 3 ทาง (24/29) (Adapter 3 ways ( joint 24/29 ))

750.00

171

22115 หลอดแกวรูปตัววี 5 มม. ยาว 10 ซม. (V glass tube 5 mm.x10 cm.) 11.00

102 22292 ขอตอสูญญากาศ (24/29) (Vacuum adapter with Leave open ( joint 24/29 750.00 ))

172

22113 หลอดแกวรูปตัวเค 5 มม. ยาว 7.5 ซม. (K glass tube 5 mm. x 7.5 70.00 cm.)

103 22041 คณโฑกนกลม PYREX 250 ซีซี (ทนไฟ) (PYREX Boiling Flask, round bottom 659.00250 cc.)173

22112 หลอดแกวรูปตัวแอล 5 มม. ยาว 15 ซม. (L glass tube 5 mm. x 15 49.00 cm.)

104 22042 คณโฑกนกลม PYREX 500 ซีซี (ทนไฟ) (PYREX Boiling Flask, round bottom 690.00500 cc.)174

22121 อางแกว 25X12 ซม. (Glass Bath 25x12 cm.)

105 22043 คณโฑกนแบน PYREX 250 ซีซี (ทนไฟ) (PYREX Boiling Flask, round bottom 390.00250 cc.)175

22203 เบากระเบื้องทรงสูงพรอมฝาปด (PORCELAIN CRUCIBLES HIGH59.00 FROM, WITH LID GL

106 22044 คณโฑกนแบน PYREX 500 ซีซี (ทนไฟ) (PYREX Boiling Flask, round bottom 525.00500 cc.)176

22204 เบากระเบื้องทรงเตี้ยพรอมฝาปด (PORCELAIN CRUCIBLES LOW55.00 FROM, WITH LID G

107 22193 คอนเดนเซอรไสกระเปาะขนาด 300 มล. (Volummetric condenser 300 ml.) 520.00

177

22141 เลนสนูน 2 หนา โฟกัส 1000 มม. ศก. 75 มม. (Double Convex Lens 69.00 F 1000 mm, 75

108 22046 คอนเดนเซอรไสขดยาว 30 ซม. (Coil condenser 30 cm.)

178

22142 เลนสนูน 2 หนา โฟกัส 25 มม. ศก. 20 มม. (Double Convex Lens 95.00 F 25 mm, 20 mm.)

109 22291 คอนเดนเซอรไสตรง ยาว 30 ซม. (24/29) (Air condenser 30 cm. ( joint 1,250.00 24/29 ))

179

22143 เลนสนูน 2 หนา โฟกัส 50 มม. ศก. 50 มม. (Double Convex Lens 145.00 F 50 mm, 50 mm.)

110 22047 คอนเดนเซอรไสตรงยาว 30 ซม. (Air condenser 30 cm.)

180

22140 เลนสนูน 2 หนา โฟกัส 500 มม. ศก. 50 มม. (Double Convex Lens 55.00 F 500 mm, 50 mm

575.00 405.00

439.00

111 22289 คอลัมนกลั่นลําดับสวนยาว 30 ซม. (24/29) (Fractionating column 30 2,200.00 cm. ( joint 24/29181 ))

22139 เลนสนูน โฟกัส 100 มม. ศก.50 มม. (Convex Lens F 100 mm, 50 75.00 mm.)

112 22228 จานเพาะเชื้อ PYREX ขนาด 100 มม.ทนไฟ (PYREX Culture Dishes 100 335.00 mm.)

182

22148 แทงแกวขนาด 75X50X18 มม. (Glass rods 75x50x18 mm.) 135.00

113 22051 จานเพาะเชื้อขนาด 100 มม. (Petri Dishes 100 mm.)

85.00

183

22067 แทงแกวคนสารยาว 20 ซม. (Stirring rods 20 cm.)

114 22295 ชุดกลั่นพรอมขวดกนกลม 2 ขนาด

3,200.00

184

22197 โกรงบดยาพรอมที่บด (MORTAR AND PASTLE GLAZED)

69.00

115 22296 ชุดกลั่นลําดับสวนชนิดยาวพรอมขวดกลั่นกนกลม 2 ขนาด

5,500.00

185

22017 โกรงบดยาพรอมที่บด (MORTAR AND PASTLE GLAZED)

115.00

900.00

186

22198 โกรงบดยาพรอมที่บด (MORTAR AND PASTLE GLAZED)

220.00

77.00

187

22199 โกรงบดยาพรอมที่บด (MORTAR AND PASTLE GLAZED)

275.00

116 22145 ชุดตัวอยางเลนส 6 ชนิด (Six Lens Set) 117 22053 ตะเกียงแอลกอฮอลแกว (Alcohol Lamps)

22.00

118 22056 ถวยกระเบื้องกนกลม (PORCELAIN EVAPORATING, ROUND BOTTOM, WITH 60.00SPOUT) 119 22201 ถวยกระเบื้องกนกลม (PORCELAIN EVAPORATING, ROUND BOTTOM, WITH 84.00SPOUT) 120 22057 ถวยกระเบื้องกนกลม (PORCELAIN EVAPORATING, ROUND BOTTOM, WITH 59.00SPOUT) 121 22227 ถวยกระเบื้องกนกลม (PORCELAIN EVAPORATING, ROUND BOTTOM, WITH 59.00SPOUT) 122 22202 ถวยกระเบื้องกนแบนพรอมดาม (PORCELAIN EVAPORATING, FLAT BOTTOM, 135.00WITH HANDLE) 123 22282 ถวยกระเบื้องกนแบนพรอมฝาปด (PORCELAIN CRUCIBLES, WITH LID GLAZED) 29.00 Biology Apparatus รหัส

ชื่อสินคา

Biology Model ราคา

ซื้อ

รหัส

1

21229 เครื่องวัด pH ความชื้นและแสงในดิน (pH-Light-Moisture Meter in Soil) 1,275.00

14

2

21092 กรอบไมนับประชากร (Quadrate Wood Frame)

15

745.00

ชื่อสินคา

ราคา

ซื้อ

21526 หุนจําลองลักษณะของฟนชนิดตาง ๆ (Set Of Adult Teeth Model) 4,550.00 Brain Model) 21278 หุนจําลองศีรษะและสมองแบบถอดประกอบ (Human Head and3,830.00


3

24009 กระดาษเช็ดเลนส (Lens Papers)

65.00

16

4

21420 กระปองเก็บตัวอยางดิ (Soil Sample Box)

66.00

17

5

24034 กลองบรรจุสไสด (100 แผน) (Microscope Slide Box for 100 slides)

359.00

18

6

24033 กลองบรรจุสไสด (25 แผน) (Microscope Slide Box for 25 slides)

130.00

19

7

21492 กลองเก็บแมลง (Insect bottle)

305.00

20

8

21162 จับสัตวเล็กในดิน (รุนใหม) (Tullgren Funnel)

990.00

21

9

21481 จานวัดความขุน แบบ A (Secchi Disks)

399.00

22

10

24502 จานเพาะเชื้อพลาสติก

23.00

23

11

21213 ชุดตรวจลมอยางงาย (Simple Anemometer)

210.00

24

12

21424 ชุดตะแกรงรอนดิน (Soil Sieves)

999.00

25

13

21077 ชุดทดลองความชื้นในอากาศ (Moisture Demonstration/Psychometer) 230.00

26

14

21324 ชุดประกอบชิ้นสวน DNA (DNA Puzzle Kit /DNA Model)

150.00

27

15

24087 ชุดผาตัด(อยางงาย) (Standard Dissecting Set)

269.00

28

16

21476 ชุดรัตนชาติและซากดึกดําบรรพ (Precious Stones and Fossils in Thailand) 1,900.00

29

17

21474 ชุดหินในประเทศไทย (Rocks in Thailand)

1,900.00

30

18

21375 ชุดเครื่องมือผาตัด (14 ชิ้น/ชุด) (Dissecting, Set 14 Pes.)

1,820.00

31

19

21475 ชุดแรในประเทศไทย (Minerals in Thailand)

1,900.00

32

20

24133 ดามมีดผาตัดเบอร 3,4 (2ชิ้น) (Scalpel No. 3,4 (2 pieces)

202.00

33

21

21462 ตัวอยางหิน (บรรจุกลองพลาสติก) (Rocks Sample Box)

118.00

34

22

21463 ตัวอยางแร (บรรจุกลองพลาสติก) (Minerals Sample Box)

118.00

35

23

24168 ถาดผาตัด 24X34X2 ซม. (Dissecting Pan with paraphin)

470.00

36

24

24503 ถุงมือแพทย เบอร M (Glove)

285.00

37

25

21021 ที่ตัดเนื้อเยื่อแบบมือถือ (Hand Microtome)

1,180.00

38

26

21489 นาฬิกาพรอมเครื่องวัดอุณหภูมิและวัดความชื้น (thermometer clock, hygrometer 1,150.00 )

39

27

21088 ปอดเทียม (Lung Simulation Set)

170.00

40

28

21101 ภาพติดตา (Persistence of Vision Set)

480.00

41

29

24285 ลูกโปงชุดปอดเทียม (3 ลูก) (Balloon 3/bag)

16.00

42

30

21065 วัดปริมาตรความจุปอด (Lung Volume Bag Set/Spirometer)

580.00

43

31

21149 วัดปริมาตรความจุปอด(รุนใหม) (Spirometer)

1,185.00

44

32

21064 วัดอัตราการสังเคราะหแสง (Photosynthetic Measurement)

1,100.00

45

33

21417 สวานเจาะดิน (Auger)

3,590.00

46

34

21427 หลอดวัดความขุน (Turbidity Tube)

1,199.00

47

35

21199 หูฟงชนิดหมอใช (Stethoscope)

750.00

48

36

21115 อุปกรณเผาถั่ว (Peanut Burning Kit)

210.00

49

37

24056 เข็มเขี่ยเชื้อปลายมน (Loop, Stainless Steel)

34.00

50

38

24055 เข็มเขี่ยเชื้อปลายแหลม (Needle, Stainless Steel)

34.00

51

39

24061 เข็มเจาะเลือด (200 อัน) (Blood Lancets (200 / set)

450.00

52

40

24085 เครื่องพนลมตูปลา ขนาด 80x120x40 มม.(Air Pump)

390.00

53

41

21180 เครื่องมือแสดงการออสโมซีส (Osmosis Demonstration)

425.00

54

42

21193 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Digital (Digital Blood Pressure Monitor) 5,590.00

55

43

21200 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโตะ (Blood Pressure Monitor)

3,900.00

56

44

21422 เครื่องวัดความสูงของวัตถุ ไคลโนมิเตอร (Clinometer)

1,075.00

57

45

21426 เครื่องวัดปริมาณน้ําฝน (Rain Gauge)

730.00

58

46

21447 เครื่องวัดปริมาณน้ําฝน 5 นิ้ว (Rain Gauge 5 Inch.)

3,340.00

59

47

21425 เทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิในดิน (Soil Thermometer)

1,380.00

60

48

24222 แผนทดสอบตาบอดสี (Color Blind Test)

110.00

61

49

24241 แผนวัดสายตา (Eyes Test)

50

21530 แวนขยาย (Pocket Microscope)

51

24303 แวนขยายกรอบพลาสติก คอโลหะ ขนาด 3 นิ้ว (Glass Reading Magnifier 3115.00 inch)

1

21564 พยาธิไสเดือนในสุกร (Specimen of Pig Round Worm)

2,200.00

52

24479 แวนขยายดามโลหะ กรอบโลหะ คอโลหะ ขนาด 3 นิ้ว (Magnifier Glass)

150.00

2

21565 วัฏจักรชีวิตกบ (Life Cycle of Frog)

1,825.00

53

21075 แสดงการเกิดหินตะกอน (Sedimentary Rocks Generation Set)

310.00

3

21561 วัฏจักรชีวิตของตั๊กแตน (Life Cycle of Grasshopper)

1,990.00

54

21118 โปโตมิเตอร (Potometer)

710.00

4

21560 วัฏจักรชีวิตของผีเสื้อ (Life Cycle of Cabbage Butterfly)

1,400.00

55

24202 ใบมีดผาตัด 9 ขนาด (Blades 9 size) Biology Model

120.00

5

21562 วัฏจักรชีวิตของหนอนไหม (Life Cycle of Silk Worm)

1,400.00

6

21566 สมองสัตว (Comparative Brain of 5 Classes)

3,525.00

7

21563 สัตวไฟลัมอารโทรโพดา (Specimen of Arthropod)

1,190.00

8

21567 หัวใจสัตว (Comparative Hearts of 5 Classes) Microscope

3,525.00

รหัส 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

21171 หุนจําลองสมองมนุษย (Human Brain Model) 21396 หุนจําลองหัวใจขนาดใหญ (Human Heart Model)

4,650.00 21452 หุนจําลองหัวใจปอด (Human Heart - Lung Model) 4,450.00 21506 หุนจําลองอวัยวะที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการไดยิน และการทรงตัว (Labyrinth 3,950.00 Model) Model) 21150 หุนจําลองแสดงการพัฒนาการของฟน (Development of Teeth2,650.00

(Spinal Cord with Spin 21555 หุนจําลองแสดงโครงสรางไขสันหลัง และเสนประสาทไขสันหลัง3,700.00 Model High 170 cm.) 26061 หุนจําลองโครงกระดูกมนุษย (สูง 170 ซม.) (Human Skeleton 17,900.00 85 cm.) 21387 หุนจําลองโครงกระดูกสูง 85 ซม. (Human Skeleton Model High 2,990.00 Model) 21557 หุนจําลองโครงสรางกลามเนื้อมนุษยเพศชาย (Male Muscle Figure 8,750.00 (Ovary Model) 21524 หุนจําลองโครงสรางของ รังไข และการเจริญของไขระยะตาง ๆ10,100.00 21533 หุนจําลองโครงสรางของรก (Enlarged Model of Placenta) 4,700.00 21507 หุนจําลองโครงสรางของเซลลประสาท ( Neuron Model) 4,999.00 Anatomy Model) 21558 หุนจําลองโครงสรางนัยนตาและเบาตามนุษย ( Eyeball and Orbit 7,890.00 Model) 21508 หุนจําลองโครงสรางปลายประสาท และสารสื่อประสาท (Synapse 3,650.00

21510 หุนจําลองโครงสรางผนังของกระเพาะอาหาร (Stomach Wall Model) 3,650.00 Surface of Jejunum M 21512 หุนจําลองโครงสรางผนังชั้นในของลําไสเล็กสวนเจจูนัม (Internal 5,450.00 21326 หุนจําลองโครงสรางผิวหนังมนุษย (Human Skin Structure Model) 4,930.00 21163 หุนจําลองโครงสรางฟน (Human Tooth Structure Model) 2,685.00 21351 หุนจําลองโครงสรางภายในปอด (Human Lung Structure Model) 4,290.00

21556 หุนจําลองโครงสรางระบบขับถายปสสาวะ (Urinary Organ Model) 4,100.00 Ossicles and Tympanic 21505 หุนจําลองโครงสรางหู ชั้นกลาง และชั้นใน (Inner Ear, Aditory5,700.00

21173 หุนจําลองโครงสรางหูมนุษย (Human Ear Structure Model) 3,790.00 Artery and Vein M 21502 หุนจําลองโครงสรางเสนเลือดอารเทอรี และเสนเลือดเวน (Magnified 9,650.00 21400 หุนจําลองโครงสรางใบพืชใบเลี้ยงคู (Dicot Leaf Structure Model) 4,700.00 21521 หุนจําลองโครงสรางไตดานขวา (Right Kidney Model) 3,350.00 21354 หุนจําลองโครงสรางไฮดรา (Hydra Structure Model) 4,140.00 Model) 21348 หุนจําลองไขสันหลังและเสนประสาท (Spinal Cord and Nerve 4,029.00 26091 แบบจําลอง DNA 3,500.00 21355 แบบจําลอง PARAMECIUM (Paramecium Model) 2,850.00

Monocot Seed Germ 21434 แบบจําลองการงอกของพืชใบเลี้ยงคูและใบเลี้ยงเดี่ยว (Dicot and 9,709.00 Model : Male and Fem 21271 แบบจําลองระบบขับถายปสสาวะชายและหญิง (Urinary System5,430.00 21454 แบบจําลองระบบประสาทมนุษย (Human Nervous System Model) 7,110.00 Model) 21244 แบบจําลองระบบยอยอาหารของคน (Human Digestive System 6,000.00 21268 แบบจําลองระบบสืบพันธุเพศชาย (Male Reproductive Model)5,599.00 System Model) 21453 แบบจําลองระบบหมุนเวียนโลหิตของมนุษย (Human Circulatory 6,270.00

21211 แบบจําลองศรีษะผาซีก (Human Head Section Model) 3,000.00 Fertilization and Egg 21270 แบบจําลองแสดงการปฏิสนธิและการเจริญเติบโตของไข (Human 4,790.00 21421 แบบจําลองโครงสรางของดอกขนาดเล็ก (Flower Structure Model) 4,285.00 21266 แบบจําลองโครงสรางของเซลลพืช (Plant Cell Structure Model) 4,660.00 21267 แบบจําลองโครงสรางของเซลลสัตว (Animal Cell Structure Model) 3,819.00 21419 แบบจําลองโครงสรางปลา (Fish Structure Model) 2,730.00 Model) 21164 แบบจําลองโครงสรางภายในไตมนุษย (Human Kidney Structure 4,900.00 21412 แบบจําลองโครงสรางรากพืชใบเลี้ยงคู (Dicot Root Structure Model) 2,669.00 Model) 21411 แบบจําลองโครงสรางรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (Monocot Root Structure 2,850.00 Model) 21167 แบบจําลองโครงสรางลําตนพืชใบเลี้ยงคู (Dicot Stem Structure 4,050.00 21166 แบบจําลองโครงสรางลําตนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (Monocot Stem Structure 4,050.00Model) Plastomounts

15.00

ชื่อสินคา

รหัส

260.00

ราคา

3,339.00

ซื้อ

ชื่อสินคา

ราคา

ซื้อ

21327 หุนจําลองโครงสรางนัยนตามนุษย (Human Eye Structure Model ) 21240 การแบงเซลลแบบไมโตซิสของพืช (Plant Mitosis Model)

4,599.00

21241 การแบงเซลลแบบไมโตซิสของสัตว (Animal Mitosis Model) 21242 การแบงเซลลแบบไมโอซิสของพืช (Plant Meiosis Model)

3,885.00 3,890.00

1

26443 กลองจุลทรรศน 2 ตา (Binocular Microscope)

21243 การแบงเซลลแบบไมโอซิสของสัตว (Animal Meiosis Model) 21349 หุนจําลองกระเพาะมนุษย (Human Stomach Model)

4,290.00

2 3

26440 กลองจุลทรรศน 2 ตา แบบดิจิตอล (Digital Binocular Microscope) 69,900.00

4

26444 กลองจุลทรรศน 2 ตา (Binocular Microscope)

5 6

26007 กลองจุลทรรศน ตาเดียว 600 เทา (Monocular Microscope, 600x) 11,900.00

10

26008 กลองจุลทรรศนตาเดียว 1600 เทา ตาเอียง (Monocular Microscopes 14,900.00 , 1600x) Astronomy Apparatus

3,790.00

รหัส

3,430.00 Model) 21410 หุนจําลองการพัฒนาการของเอ็มบริโอไก (Chicken Embryo Development 5,395.00 21356 หุนจําลองการพัฒนาการของไขกบ ( Frog Development Set Model) 5,900.00

ชื่อสินคา

ราคา

ซื้อ

44,200.00

26441 กลองจุลทรรศน 2 ตา แบบดิจิตอล (Digital Binocular Microscope) 81,560.00 38,500.00

Model) 21409 หุนจําลองการเจริญเติบโตของมนุษยในครรภ (Human Embryo Development 26006 กลองจุลทรรศน ตาเดียว แบตเตอรี่ในตัว (Monocular Microscope) 16,650.00 19,599.00 7 21529 หุนจําลองขากรรไกรลางผาซีก (Lower Jaw) 26442 กลองจุลทรรศน ตาเดียว แบบดิจิตอล (Digital Monocular Microscope) 56,500.00 1,860.00 Model size 42 cm.8(Male, Female)) 21279 หุนจําลองครึ่งตัวมนุษย 42 ซม.(ชาย,หญิง) (Human Miniature Torso 10,780.00 26005 10,900.00 กลองจุลทรรศน ตาเดียว แบตเตอรี่ในตัว (Monocular Microscope) Torso Model size 9 85 cm.) 26074 หุนจําลองครึ่งตัวมนุษย 85ซม.(ชาย,หญิง) (Human Male and Female18,660.00 26004 กลองจุลทรรศน สองตา (Binocular Microscope) 23,000.00 21582 หุนจําลองฟนพรอมแปรง (Dental care model with toothbrush) Microscope รหัส

ชื่อสินคา

2,100.00 ราคา

ซื้อ

รหัส

ชื่อสินคา

11

29 21113 26448 ชุดถายทอดสัญญาณภาพจากกลองจุลทรรศน 800x600 pixels (High Resolution 7,800.00Digital Camera Eyepiece) แอลกอฮอลมิเตอร 0-100% (Alcohol Meter 0-100%)

12

30 24415 หลอดไฟกลองจุลทรรศน 220 โวลต (15 วัตต)(เกลียว) (Halogen Lamp 22040.00 volt. 15 watt.)

13

24416 หลอดไฟกลองจุลทรรศน 220 โวลต (15 วัตต)(แบบเขี้ยว) (Halogen Lamp 40.00 220 volt. 15 31 watt.)21204 โวลตมิเตอร 10 โวลต (Voltmeter 10 V.)

21015 โวลตมิเตอร (Voltmeter)

ราคา 319.00 1100.00 490.00

ซื้อ


Earth Science & Astronomy รหัส

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ชื่อสินคา

ราคา

26172 กลองสองทางไกลขนาด 8X40 มม. (Binoclar , 8x40 mm.)

3850.00

26368 กลองสองทางไกลขนาด10 x 50 มม. (Binocular , 10x50 mm.)

3190.00

26043 กลองโทรทรรศน F900/114 mm. (Telescope F900/114 mm.)

12000.00

26044 กลองโทรทรรศน F1000/114 มม. (Telescope F1000/114 mm.)

11500.00

26042 กลองโทรทรรศน F900/60 mm. (Telescope F900/60 mm.)

8000.00

21185 ชุดดาราศาสตร (Eclipses Model)

3830.00

21537 21535 21538 21536 21525 26039 21464 21091 21044 24372 รหัส

1 2 3 4 5 6 7 8

21224

1 2 3 4 5

21185

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

21385

21537 21535 21538 21536 21525 26039 21464 รหัส 21187 21091 21044 24372 รหัส 21035 21153 26034 26036 24079

32 33 34 35 36 37

24066 ไขควงปากแบน 4 นิ้ว (Screwdrivers / Electrician 4 inch) 21309 ไมโครมิเตอร (Micrometer)

69.00 1680.00

21146 ไมโครแอมปมิเตอร/โวลตมิเตอร (Microammeter / Voltmeter)1160.00 22124 ไฮโกรมิเตอร (เปยก-แหง) (Hygrometer (Wet - Dry))

289.00

22215 ไฮโดรมิเตอรชวง 0.700-1.000 โบรเม (Hydrometer 0.700-1.000 275.00 Brome) 22216 ไฮโดรมิเตอรชวง 1.000-2.000 โบรเม (Hydrometer 1.000-2.000 285.00 Brome) Kit Sets รหัส

ชื่อสินคา

ราคา

ซื้อ

1 25286 อุปกรณเสริมชุดกิจกรรมเคมี : ขวดแชมพู 120 ซีซี (Shampoo Bottle 16.00 120 cc.) 2 25290 อุปกรณเสริมชุดกิจกรรมเคมี : สีละลายน้ํามัน (2G.) 140.00 ชุดสัมพันธการโคจร (Orbit Demonstrator) 20.00 3 Of 3100.00 25238 ชุดแสดงการทรุดตัวของพื้นทวีป (Model Of The Make up Of Fracture Zone And Cultivation Rift Valleys) ชุดกิจกรรมชีววิทยา : การปลูกพืชไรดิน(เยลลี่มหัศจรรย)(10G) (Aeroponics) 25.00 4 25272 อุปกรณเสริมชุดกิจกรรมชีววิทยา : ดิ้นทอง (10เสน) 5500.00 ชุดแสดงตัวอยางพื้นผิวโลก (Model of Modular Make up & Earth Terrain) 35.00 5 25278 อุปกรณเสริมชุดกิจกรรมเคมี : แมสีผสมเรซิ่น (15G.) 2650.00 ชุดแสดงลักษณะพื้นผิวภูเขาไฟ (Model of Volcanic Geography) 69.00 3200.00 25276 อุปกรณเสริมชุดกิจกรรมเคมี : สารทําใหเรซิ่นแข็งตัว (Hardener) (70cc) ชุดแสดงวิวัฒนาการปรากฏการณของโลก (Model of the Make up Of Drape & Evolution 6of Earth) 89.00 7 25299 อุปกรณเสริมชุดกิจกรรมชีววิทยา : ตัวลอทองแดงกรด ชุดแสดงองคประกอบภายในโลก (Model of Earth Internal Structure) 4070.00 99.00 8 25300 อุปกรณเสิมชุดกิจกรรมชีววิทยา : ตัวลอนิเกิล 4690.00 ตูอุตุนิยมวิทยา (Instrument Shelter) 99.00 9 25395 ชุดกิจกรรมชีววิทยา : วงจรบอกระดับน้ํา 3 ระดับ 5370.00 ลูกโลกขนาด 12นิ้ว มีไฟ (Globe with Light dia12 inch.) 130.00 10 25315 อุปกรณเสริมชุดกิจกรรมเคมี : หัวน้ําหอมกลิ่นกุหลาบ (ROSE) (1ออนซ 4399.00 แบบจําลองการเคลื่อนที่ของโลกและดวงจันทร (The Orbit of Earth and Moon System Model) 130.00 ) 11 25316 อุปกรณเสริมชุดกิจกรรมเคมี : หัวน้ําหอมกลิ่นมะนาว (LEMON) (1ออนซ 320.00 แบบจําลองทรงกลมทองฟา (Sky Hemisphere Model) 140.00 ) 12 25312 อุปกรณเสริมชุดกิจกรรมเคมี : หัวน้ําหอมกลิ่นฟาราห (FALA) (1ออนซ 325.00 แผนที่ดาว (Starry Map) 165.00 ) Environment Apparatus 13 25394 ชุดกิจกรรมชีววิทยา : วงจรเตือนฝนตก 169.00 ชื่อสินคา ราคา ซื้อ 14 25314 อุปกรณเสริมชุดกิจกรรมเคมี : หัวน้ําหอมกลิ่นมาดาม (MADAM) (1ออนซ 175.00) 15 25235 ชุดกิจกรรมฟสิกส : การหุมภาพดวยฟลมใส 920.00 ชุดทดลองการเกิดแผนดินไหว (Earthquake Demonstration Set) 199.00 16 Of 3100.00 25284 ชุดแสดงการทรุดตัวของพื้นทวีป (Model Of The Make up Of Fracture Zone And Cultivation Rift Valleys) อุปกรณเสริมชุดกิจกรรมเคมี : ตลับยาหมอง 5 กรัม (100 ใบ) (Balm 205.00 Flat Box 5 g. 100/ 17 25390 ชุดกิจกรรมฟสิกส : วงจรไซเรน 5500.00 ชุดแสดงตัวอยางพื้นผิวโลก (Model of Modular Make up & Earth Terrain) 230.00 18 25392 ชุดกิจกรรมชีววิทยา : วงจรเสียงนก 2650.00 ชุดแสดงลักษณะพื้นผิวภูเขาไฟ (Model of Volcanic Geography) 245.00 3200.00 25393 ชุดกิจกรรมฟสิกส : วงจรปลุกดวยแสง ชุดแสดงวิวัฒนาการปรากฏการณของโลก (Model of the Make up Of Drape & Evolution19 of Earth) 250.00 20 25319 อุปกรณเสริมชุดกิจกรรมเคมี : ขวดพลาสติก 120 ซีซี (50 ใบ) (Plastic ชุดแสดงองคประกอบภายในโลก (Model of Earth Internal Structure) 4070.00 260.00 Bottle 120 cc. (5 21 25296 อุปกรณเสริมชุดกิจกรรมเคมี : น้ํายาชุบเงิน 250 ซีซี 4690.00 ตูอุตุนิยมวิทยา (Instrument Shelter) 340.00 22 25239 ชุดกิจกรรมเคมี : ทําไอศรีมเทียนไข 5370.00 ลูกโลกขนาด 12นิ้ว มีไฟ (Globe with Light dia12 inch.) 410.00 Astronomy Apparatus 23 25229 ชุดกิจกรรมเคมี : ชุดทําแปงเย็น (Cool Powder) 450.00 ชื่อสินคา ราคา ซื้อ 24 25293 อุปกรณเสริมชุดกิจกรรมเคมี : น้ํายาชุบทองแดงกรด 1000 ซีซี 590.00 25 25292 อุปกรณเสริมชุดกิจกรรมเคมี : น้ํายาชุบทองแดงดาง 1000 ซีซี 590.00 ชุดดาราศาสตร (Eclipses Model) 3830.00 26 25204 ชุดกิจกรรมเคมี : ชุดทําน้ํายาลางจาน (Fabric Dish Wash) ชุดสัมพันธการโคจร (Orbit Demonstrator) 140.00 610.00 27 25233 ชุดกิจกรรมเคมี : ชุดทํามือปลอม แบบจําลองการเคลื่อนที่ของโลกและดวงจันทร (The Orbit of Earth and4399.00 Moon System Model) 610.00 28 25220 ชุดกิจกรรมเคมี : ชุดทําแชมพูวานหางจระเข (ไมรวมวานและมะกรู645.00 แบบจําลองทรงกลมทองฟา (Sky Hemisphere Model) 320.00 ด) (Alovera Shampoo 29 25294 อุปกรณเสริมชุดกิจกรรมเคมี : น้ํายาชุบนิเกิล 1000 ซีซี แผนที่ดาว (Starry Map) 325.00 690.00 Laboratory Equipment 30 25234 ชุดกิจกรรมเคมี : ชุดทํายาดมพรอมไสและหลอด (Nasal Inhaler)720.00 ชื่อสินคา ราคา ซื้อ 31 25302 อุปกรณเสริมชุดกิจกรรมชีววิทยา : ตัวลอทองคํา (แบบตะขอ) 770.00 32 25325 ชุดกิจกรรมเคมี : ชุดน้ํายาอะโนไดซพรอมอุปกรณ กัลวาโนมิเตอร (Galvanometer) 1020.00 910.00 33 25213 ชุดกิจกรรมเคมี : ชุดทําครีมหอมกันยุง (Mosquito Repellent Lotion) มัลติมิเตอรแบบ Digital (Digital Multimeter) 1940.00 940.00 34 25326 ชุดกิจกรรมเคมี : ชุดน้ํายารมดําโลหะพรอมอุปกรณ มัลติมิเตอรแบบเข็ม SUNWA รุน 360 TRD (Multimeter Sunwa # 360 TRD) 720.00 1025.00 35 25295 อุปกรณเสริมชุดกิจกรรมเคมี : น้ํายาชุบทอง 250 ซีซี เครื่องชั่งทิปเปลบีม USA (Triple Beam Balance USA.) 14100.00 1160.00 36 25210 ชุดกิจกรรมเคมี : ชุดทํายาหมองพรอมตลับ (Blam with Frat Box) เครื่องชั่งทิปเปลบีม(จีน) (Triple Beam Balance China) 4700.00 1940.00 37 25214 ชุดกิจกรรมเคมี : ชุดทําสบูหอม (Soap) เครื่องชั่งบุคคล (Platform Scales) 840.00 2010.00

21224 ชุดทดลองการเกิดแผนดินไหว (Earthquake Demonstration Set) 21187

ซื้อ

26014 เครื่องชั่งละเอียด 0.01 กรัม (Cent-O-Gram Balance 0.01 g.) 24080 เครื่องชั่งสปริง 1,000 กรัม (Spring Balances 1,000 g.)

920.00

8100.00 89.00

24092 เครื่องชั่งสปริง 10 N.(ของนอก) (Spring Balances 10 N.)

225.00

26035 เครื่องชั่งเซนโอแกรม USA( Cent-O-Gram Balance USA.)

14150.00

26081 เครื่องวัด LRC (LRC Meter)

6550.00

26193 เครื่องวัดความหวาน 0-32% (Hand Refractometer 0-32%)

4150.00

26194 เครื่องวัดความเค็ม 0-100% (Salinity Meter 0-100%)

4290.00

26050 เครื่องวัดแสงสวาง (Lux Meter)

3875.00

21392 เทอรโม-ไฮโกรมิเตอร (ดิจิตอล) (Digital Thermo – Hygrometer)

2500.00

22063 เทอรโมมิเตอร สูง-ต่ํา (Maximum- Minimum Thermometer)

390.00

22209 เทอรโมมิเตอรปรอท 0-100๐C ยาว 30 ซม. (Thermometer, Mercury 0-100๐C) 49.00 22210 เทอรโมมิเตอรปรอท 0-150๐C ยาว 30 ซม. (Thermometer, Mercury 0-150๐C) 59.00 22211 เทอรโมมิเตอรปรอท 0-200๐C ยาว 30 ซม. (Thermometer, Mercury 0-200๐C) 89.00 22213 เทอรโมมิเตอรปรอท 0-300 ๐C ยาว 30 ซม. (Thermometer, Mercury 0-300 139.00 ฐC) 22214 เทอรโมมิเตอรปรอท 0-360 ๐C ยาว 30 ซม. (Thermometer, Mercury 0-360 185.00 ๐C) 22125 เทอรโมมิเตอรวัดไขแบบปรอท (Mercury Clinical Thermometer)

65.00

22065 เทอรโมมิเตอรแอลกอฮอล 0-100 ๐C ยาว 30 ซม. (Thermometer, Alcohol,59.00 30 cm. 0-100 ๐C) 22206 เทอรโมมิเตอรแอลกอฮอล 0-150๐C ยาว 30 ซม. (Thermometer, Alcohol 59.00 0-150๐C) 22205 เทอรโมมิเตอรแอลกอฮอล 0-50 ๐C ยาว 30 ซม.

65.00

21311 เวอรเนียโลหะ(อยางดี) (Metal Vernier Caliper)

669.00

21014 แอมมิเตอร (Ammeter) 21203 แอมมิเตอร 300 มิลลิแอมป (Ammeter 300 mA.)

1090.00 580.00


รายการอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  

รายการอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สำหรับระดับชั้น ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you