Page 1

หนวยการเรียนรูที่ 1 พืชรอบตัวเรา รหัสวิชา / ชื่อรายวิชา................................................................................................................................................................. กลุมสาระวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4

แผนการเรียนรูที่ 1 โครงสรางของพืช

เวลา 7 ชั่วโมง

ภาคเรียนที่...........................................ผูสอน.........................................................................โรงเรียน...........................................................................................

1. มาตรฐานการเรียนรู ว 1.1 : เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและ นําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 2. ตัวชี้วัดชั้นป / จุดประสงคการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู

หลักฐาน / ชิ้นงาน / ภาระงาน

จุดประสงคปลายทาง มฐ.ว 1.1(1) / ว 8.1 (1) - (8) 1. สามารถระบุหนาที่ของทอลําเลียงและปากใบของพืช - กิจกรรมพัฒนาการคิด ขอ 1 ได จุดประสงคนําทาง 1. ทดลองและอธิบายหนาที่ของราก และลําตนได 2. ทดลองและอธิบายหนาที่ของปากใบของพืชได

- ใบงานทดลองเรื่องหนาที่ของรากและลําตน - ใบงานทดลองเรื่องการคายน้ําของใบไม

3. สาระการเรียนรู - โครงสรางของพืช

6


4. กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมที่  หนาที่ของรากและลําตน (วิธีสอนแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคการเรียนรวมกัน)

เวลา 3 ชั่วโมง

ชั่วโมงที่ 1 เตรียมลวงหนา ครูทําการทดลองตามกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูที่ 1 (หนา 4) และนําผลการทดลองมาใหนักเรียนรวมกัน อภิปรายในชั้น กิจกรรมนําสูการเรียน

 ขั้นนํา 1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 2. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 3. ครูใหนักเรียนดูภาพตนพืชทั้ง 2 ชนิด (หนา 2) จากนั้นชวยกันบอกโครงสรางของตนพืชวามี อะไรบาง และเปรียบเทียบลักษณะโครงสรางของพืชทั้ง 2 ชนิดวามีโครงสรางเหมือนกันหรือ แตกตางกันอยางไร กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู

 ขั้นดําเนินการสอน 1. ครูจัดกลุมผูเรียน กลุมละ 4 คน คละเพศ และความสามารถ แตละคนในกลุมมีหมายเลขประจําตัว ตั้งแต 1-4 2. ครูแจงใหนักเรียนทราบวาผลงานของนักเรียน คือผลงานของกลุม 3. สมาชิกในกลุมมีบทบาท ดังนี้ สมาชิกหมายเลข 1 อานขอมูลในหนังสือ และใบงาน สมาชิกหมายเลข 2 รับอุปกรณ วิเคราะหขอมูลการทดลอง สมาชิกหมายเลข 3 ทําการทดลอง ทํากิจกรรม สมาชิกหมายเลข 4 บันทึกผลการทดลอง ตอบคําถาม 7


4. ครูมอบหมายภาระงานใหทุกกลุมปฏิบัติ ดังนี้ - ศึกษาขอมูลจากหนังสือ (หนา 3-4) เรื่องรากและลําตน - ทํากิจกรรมพัฒนาการเรียนรูที่ 1 โดยคาดคะเนผลที่เกิดขึ้น - ทําการทดลองตามกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูที่ 2 ใบงานเรื่อง หนาที่ของรากและลําตน ชั่วโมงที่ 2 5. ครูนําการทดลองตามกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูที่ 1 ที่ครูทําไวลวงหนามาใหนักเรียนดูหลังจากที่ แตละกลุมคาดคะเนผลแลว จากนั้นแตละกลุมบันทึกและสรุปผล 6. สมาชิกแตละกลุมปฏิบัติตามหนาที่ของตน โดยรวมกันทําภาระงานที่ครูมอบหมาย 7. รวมกันอภิปรายผลการทดลอง เพื่อสรุปเปนขอมูลของกลุม และบันทึกผล ชั่วโมงที่ 3 8. ใหแตละกลุมนําเสนอผลการทดลอง ซึ่งควรไดผลดังนี้ กอนแชตนเทียนในน้ําสีแดง ลําตนของ ตนเทียนมีสีเขียวใส แตเมื่อแชตนเทียนลงในน้ําสีแดงทิ้งไว 30 นาที รากของตนเทียนเริ่มมีสีแดง และลําตนมีสีแดงดวย 9. นักเรียนแตละกลุมรวมกันแสดงความคิดเห็นวา เมื่อเฉือนลําตนตามแนวขวางแลวสังเกตเห็น อะไร และสิ่งนั้นมาจากไหน 10. นักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปผลการทํากิจกรรมไดวา รากทําหนาที่ดูดน้ําและธาตุอาหารขึ้นสู ลําตน สวนลําตนมีหนาที่เปนทางลําเลียงน้ําและธาตุอาหารไปสูสวนตางๆ ของพืช

 ขั้นสรุป 1. 2. 3. 4.

ครูและนักเรียนรวมกันสรุปไดวา ภายในลําตนของพืชจะมีทอลําเลียงเพื่อลําเลียงน้ําและอาหาร ครูใหนักเรียนอานหนังสือ (หนา 7) และทํากิจกรรมพัฒนาการคิดขอ 2 (หนา 14) ครูชมเชยผูเรียนที่รวมมือกันทํากิจกรรมทดลอง และอธิบายเพิ่มเติมในสิ่งที่นักเรียนยังไมเขาใจ ครูตรวจการบันทึกขอมูลและผลการทดลอง ตามกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูที่ 1-2 ของผูเรียน แตละกลุม และชมเชยกลุมที่ทําไดดีที่สุด และใหกําลังใจ และคําแนะนํากับกลุมที่ตองปรับปรุง

กิจกรรมที่  ใบและหนาที่ (วิธีสอนแบบวิทยาศาสตร) ชั่วโมงที่ 1 เตรียมลวงหนา ครูเก็บรวบรวมใบไมชนิดตางๆ ในทองถิ่นมาใชในกิจกรรมนําสูการเรียน 8

เวลา 4 ชั่วโมง


กิจกรรมนําสูการเรียน 1. ใหนักเรียนแบงกลุม กลุม 3-4 คน ใหแตละกลุมแขงขันกันเลนเกม “ทายใบไม” โดยครูชูใบไมให ทุกกลุมดู แลวใหแขงกันยกมือเพื่อขอสิทธิ์ในการตอบ กลุมที่ยกมือกอนมีสิทธิ์ไดตอบกอน 2. ครูใหนักเรียนเลนเกมตามที่ครูเห็นสมควร แลวใหกลุมอื่นๆ ปรบมือใหกับกลุมที่ไดคะแนน สูงสุด จากนั้นครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู ครูแบงนักเรียนเปนกลุมๆ ละ 3-4 คน ใหนักเรียนใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา 1. ครูใหขอมูลกับนักเรียนวา “ตนไมทําใหเกิดความชุมชื้น” จากนั้นใหนักเรียนแตละกลุมรวมกัน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอความนี้วาจริงหรือไม อยางไร 2. ครูใหขอมูลเพิ่มเติมวา “ตนไมทําใหเกิดความชุมชื้นแกบรรยากาศ เพราะตนไมคายน้ําออกมา” จากขอความนี้ครูใหนักเรียนรวมกันกําหนดปญหาหรือขอสงสัย ซึ่งควรไดวา ตนไมคายน้ําได อยางไร หรือตนไมมีวิธีคายน้ําอยางไร หรือโครงสรางใดของตนพืชมีหนาที่คายน้ํา ขั้นที่ 2 กําหนดสมมติฐาน ครูใหความรูกับนักเรียนวา การตั้งสมมติฐาน เปนการคาดคะเนคําตอบที่เปนไปไดของปญหา จากนั้นใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันตั้งสมมติฐานที่เปนการคาดคะเนคําตอบของปญหาที่กําหนด ซึ่ง สมมติฐานที่เลือกมาดําเนินการศึกษา คือ การคายน้ําเกิดขึ้นที่ใบ ชั่วโมงที่ 2 ขั้นที่ 3 รวบรวมขอมูล 1. ครูแนะนําใหนักเรียนศึกษาใบงานเรื่อง การคายน้ําของใบไม ถายังไมเขาใจ ใหครูอธิบายเพิ่มเติม 2. สมาชิกแตละกลุมวางแผนทําการทดลอง 3. แตละกลุมตอบคําถามกอนการทดลองลงในใบงาน (หนา 9) 4. สมาชิกในกลุมรวมกันทําการทดลอง ครูคอยสังเกตการทํากิจกรรมและใหคําแนะนํา จากนั้นให นักเรียนบันทึกผล

9


ขั้นที่ 4 วิเคราะหขอมูล 1. นักเรียนนําขอมูลที่รวบรวมมาวิเคราะหและลงขอสรุป 2. นักเรียนในกลุมอภิปรายรวมกัน เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง ชั่วโมงที่ 3-4 ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปผลการศึกษา 1. ตัวแทนแตละกลุมออกมานําเสนอผลสรุปที่ไดจากการอภิปรายกลุม 2. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อใหไดขอสรุปวา ใบพืชทําหนาที่คายน้ํา ซึ่งเกิดขึ้นที่รูปากใบ เล็กๆ อยูที่ผิวใบ กิจกรรมรวบยอด 1. ครูใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากหนังสือ (หนา 11-12) เพื่อขยายความเขาใจ 2. ครูมอบหมายใหนักเรียนทําแบบทดสอบที่ 1 (หนา 15) เพื่อตรวจสอบความรูความเขาใจ 3. ครูแจงใหนักเรียนทราบวา จะมอบหมายภาระงานใหนักเรียนทําเพื่อเก็บเปนคะแนนสะสม จากนั้นใหนักเรียนแตละคนทํากิจกรรมพัฒนาการคิดขอ 1 (หนา 13-14) 4. ครูมอบหมายใหนักเรียนทํากิจกรรมบูรณาการสรางสรรคเพื่อประเมินตนเอง (หนา 54) โดยให นักเรียนแตละกลุมจัดทํารายงานเรื่องหนาที่ของราก ลําตน และใบ แลวครูและนักเรียนรวมกัน กําหนดเวลาสงผลงาน 5. สื่อและแหลงการเรียนรู 1. 2. 3. 4. 5.

สื่อการเรียนรู (ตัวอยาง : สื่อฯ มมฐ. หลักสูตรแกนกลางฯ วิทยาศาสตร ป.4) แบบทดสอบกอนเรียน เกมทายใบไม ใบไมชนิดตางๆ ที่ครูรวบรวมมา วัสดุและอุปกรณตามใบงาน

* ครูใหนักเรียนศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร ป.4 (ฉบับอนุญาต) หนวยการเรียนรูที่ 1 บทที่ 1 โครงสรางของพืช เพื่อเสริมความรูขยายความเขาใจในบทเรียนนี้

10


6. การวัดและประเมินผล 6.1 หลักฐานการเรียนรู (ชิ้นงานสุดทายที่แสดงพฤติกรรมการเรียนรูรวบยอด) 1. กิจกรรมพัฒนาการคิด ขอ 1 2. รายงานเรื่อง หนาที่ของราก ลําตน และใบ 6.2 วิธีการวัดและประเมินผล 1. ตรวจการทํากิจกรรมพัฒนาการคิด ขอ 1 2. ตรวจรายงานการคนควา 3. ประเมินทักษะการปฏิบัติการทดลอง 4. ประเมินกระบวนการทางวิทยาศาสตร 5. สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 6. สังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียนและการปฏิบัติกิจกรรม 7. สังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน 6.3 เครื่องมือวัดและประเมินผล และเกณฑ 1. กิจกรรมพัฒนาการคิด ขอ 1 - รอยละ 70 ผานเกณฑ 2. แบบประเมินรายงาน 3. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการทดลอง 4. แบบประเมินกระบวนการทางวิทยาศาสตร 5. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ดูเกณฑในแบบประเมิน 6. แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค 7. แบบประเมินสมรรถนะผูเรียน 5 ดาน 8. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ดาน เฉลย

แบบทดสอบกอนเรียน (Pre – test) 1. ค 2. ง 3. ง 4. ค 6. ข 7. ข 8. ง 9. ง

5. ค 10. ข

7. กิจกรรมเสนอแนะ ถาโรงเรียนมีกลองจุลทรรศน ครูใหนักเรียนแตละคนสังเกตรูปากใบโดยใชกลองจุลทรรศนและวาด ภาพปากใบที่สังเกตเห็น 11


8. บันทึกผลการสอน 1. ผลการเรียนรู 1.1 ผูเรียนที่ผานตัวชี้วัด มีจํานวน ........................................................ คน คิดเปนรอยละ............................................... 1.2 ผูเรียนที่ไมผานตัวชี้วัด มีจํานวน ........................................................ คน คิดเปนรอยละ............................................... 1) ................................................................สาเหตุ (ถาทราบ) ................................................... 2) ................................................................สาเหตุ ....................................................................... แนวทางแกปญหา .......................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

1.3 ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ไดแก 1) ........................................................................ 2) .................................................................... แนวทางการพัฒนา / สงเสริม ...................................................................................................... ก ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ 1.4 ผูเรียนไดรับความรู (K)……….....................................................................................................

1.5 ผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………................................................................................ 1.6 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม (A)…................................................................................ 2. ปญหาอุปสรรค (ถามี) .......................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

3. ขอเสนอแนะ (ถามี) .............................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.......................................................... (.........................................................) 12


แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) จงวง  ลอมรอบตัวอักษร ก, ข, ค หรือ ง ที่เปนคําตอบที่ถูกตอง 1. ขอใด ไมใช หนาที่ของรากตนมันเทศ ก. ดูดน้ําและแรธาตุ ข. สะสมอาหาร ค. สรางอาหาร ง. ยึดลําตน 2. ลําตนของพืชในขอใดทําหนาที่สะสม อาหาร ก. มันเทศ ข. มันแกว ค. มันสําปะหลัง ง. มันฝรั่ง 3. ขอใด ไมใช หนาที่ของลําตน ก. ชวยชูกิ่ง กาน ใบ ข. ลําเลียงอาหาร ค. ลําเลียงน้ําและแรธาตุ ง. เปนทางเขาออกของออกซิเจน 4. ใบไมเปรียบไดกับหองใดภายในบาน ก. หองนอน ข. หองน้ํา ค. หองครัว ง. หองนั่งเลน 5. ปากใบของพืชทําหนาที่อะไร ก. ชวยระบายอากาศ ข. ดูดกลืนแสงมาใชในการสรางอาหาร ค. เปนทางผานของน้ําและแกสตางๆ ง. เปนทางลําเลียงอาหารที่สรางจากใบ 6. การแลกเปลี่ยนแกสเกิดขึ้นที่สวนใด ของตนไม ก. ราก ข. ใบ ค. ลําตน ง. ดอก

7. โครงสรางใดของพืชมีหนาที่สังเคราะห ดวยแสง ก. ราก ข. ใบ ค. ลําตน ง. ดอก 8. เมื่อนํารากตนเทียนแชในน้ําสีแดง แลวทิ้งไวสักครู จะเห็นสีแดงผาน จากรากไปสูลําตนเปนเพราะอะไร ก. รากสะสมอาหาร ข. รากสรางอาหาร ค. รากขยายพันธุ ง. รากดูดน้ําสีแดงขึ้นไป 9. จากการทดลองในขอ 8 เพราะเหตุใด จึงตองใชน้ําสีในการทดลอง ก. เพราะรากของตนเทียนชอบน้ําสี ข. เพราะน้ําสีมีความเขมขนไมมาก ค. เพราะน้ําสีมีธาตุอาหารที่ตนเทียน ตองการ ง. เพื่อใหสังเกตระดับน้ําสีในลําตน ไดชัดเจน 10. การลําเลียงน้ําในพืชเปนไปในลักษณะใด ก. จากลําตน  ราก ข. จากราก  ใบ ค. จากใบ   ลําตน ง. จากใบ ราก 13


เกณฑประเมินชิ้นงาน

กิจกรรมพัฒนาการคิด ขอ 1 ( 10 คะแนน )

การเขียนอธิบายความรูความเขาใจ ( มี 10 ขอ ขอละ 1 คะแนน ) - เขียนอธิบายไดถูกตองตรงประเด็น

= 1 คะแนน

- เขียนอธิบายไมถูกตอง ใจความสําคัญคลาดเคลื่อน

= ไมมีคะแนน

14


แบบประเมิน

ประเมิน

รายงานการคนควา

ชั้น / หอง.......................................................................................................... กลุมที่ ………………………………………………………….. ชื่อสมาชิก .................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................

หนวยการเรียนรูที่ .................................................................... กิจกรรม…………………...…………………………………………….. คําชี้แจง : ให ผูสอน ประเมินผลการจัด ทํารายงานตามประเด็นที่กําหนด โดยใหระดับคะแนนที่ตรงกับ ผลงานของผูเรียน (ดูรายละเอียดเกณฑในหนาตอไป) เกณฑการใหคะแนน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช 1 = ควรปรับปรุง

หัวขอประเมิน

เต็ม

1. รูปเลม

4

2. ความสมบูรณ

4

3. การใชภาษา

4

4. การเขียนสะกด

4

5. การนําเสนอ

4 รวมคะแนน

คะแนน

ได

ขอเสนอแนะ

20

ลงชื่อ ................................................................................. ผูประเมิน ……………………. / …………………………………….. / ……………....

15


เกณฑประเมินผลรายงานการคนควา ประเด็นที่ประเมิน 1. รูปเลม

2. ความสมบูรณของ เนื้อหา

3. การใชภาษา

4. การเขียนสะกด

5. การนําเสนอผลงาน

ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช) 1 (ควรปรับปรุง) - ปกสวย แสดง - ปกสวย แสดง - ปกสวย ไมแสดง - ปกไมสวย รูปเลม ความคิดริเริ่ม ความคิดริเริ่ม ความคิดริเริ่ม ไมแนนหนา สรางสรรคดวย สรางสรรค เลียนแบบที่มีอยู ตนเอง รูปเลม รูปเลมไมแนนทั่วไป รูปเลม แนนหนา หนา มีปกรอง ไมแนนหนา มีปกรอง มีปกรอง - เนื้อหาสมบูรณ - เนื้อหาสมบูรณ - เนื้อหาถูกตองแต - เนื้อหาไม ถูกตอง ครบถวน ถูกตอง ขาดไป ขาดหัวขอที่เปน สมบูรณ ขาด ตามองคประกอบ บางหัวขอแตไม สาระสําคัญ หัวขอที่เปน ทุกประเด็น เปนสาระสําคัญ บางหัวขอ สาระสําคัญ หลายหัวขอ - เขียนประโยค - เขียนประโยค - เขียนประโยค - สํานวนภาษา สํานวน ภาษา ไมรัดกุม แตสื่อ ไมรัดกุม ไมรัดกุม และสื่อ รัดกุม เขาใจงาย ความหมาย สื่อความหมาย ความหมายวกวน เขาใจดี พอเขาใจ ไมไดใจความ - เขียนถูกตองทุก - เขียนผิด 1-5 คํา - เขียนผิด 6-10 คํา - เขียนผิดมากกวา แหง ไมมีคําผิด วรรคตอนผิด วรรคตอนผิด 10 คําขึ้นไป ไมเกิน 5 แหง ไมเกิน 5 แหง วรรคตอนผิด เกิน 5 แหง - มีการนําเสนอ - มีการนําเสนอ - มีการนําเสนอ - มีการนําเสนอ ดวยวิธีการที่ ดวยวิธีการที่ โดยใชวิธีการ โดยใชวิธีการ แปลกใหม แปลกใหมแต คลายคลึงกับ คลายคลึงกับ ไมซ้ําแบบใคร ไมคลองแคลว แบบทั่วไป แบบทั่วไป แต นําเสนอได ไมเราใจใหติดตาม การนําเสนอ ไมคลองแคลว คลองแคลว คลองแคลว ไมคอยนาสนใจ ชัดเจน เราใจ ใหติดตาม 16


ประเมิน

แบบประเมิน

ทักษะในการปฏิบัติการทดลอง

วิชา .......................................................................................................... ชั้น ………………………………………………………………….... หนวยการเรียนรูที่ .................................................................... กิจกรรม…..................……………………………………………....

ชื่อ-นามสกุล

สรุปผลการ ประเมิน

คะแนน ที่ทําได

ผาน 

การนําเสนอ

เลขที่

รายการประเมิน

รวม 12 คะแนน

วิธีดําเนิน การทดลอง การปฏิบัติ การทดลอง ความคลองแคลวใน การทําการทดลอง

คําชี้แจง : ให ผูสอน ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในการปฏิบัติ กิจกรรมทดลอง โดยให ระดับคะแนนลงในตารางที่ตรงกับพฤติกรรมของผูเรียน (ดูเกณฑในหนาตอไป) เกณฑการใหคะแนน 3 = ดี 2 = พอใช 1 = ตองปรับปรุง

ไม ผาน 

ลงชื่อ ................................................................................. ผูประเมิน ……………………. / …………………………………….. / …………….... 17


เกณฑการประเมินทักษะในการปฏิบัติการทดลอง ประเด็นที่ประเมิน

ระดับคะแนน ระดับ 2

ระดับ 3

1. วิธีดําเนินการทดลอง - กําหนดวิธีการขั้นตอน - กําหนดวิธีการขั้นตอน ถูกตอง เลือกใช ถูกตอง การใช เครื่องมือวัสดุอุปกรณ เครื่องมือและวัสดุ ในการทดลอง อุปกรณยังไม เหมาะสม เหมาะสม

ระดับ 1 - กําหนดวิธีการและ ขั้นตอนไมถูกตอง ตองใหความ ชวยเหลือ

2. การปฏิบัติการทดลอง - ดําเนินการทดลองเปน - ดําเนินการทดลองเปน - ตองใหความชวยเหลือ ขั้นตอน และใช ขั้นตอน และใช ในการดําเนินการ อุปกรณตางๆ ได อุปกรณถูกตอง ทดลองและการ อยางถูกตอง ถาใหคําแนะนํา ใชอุปกรณ 3. ความคลองแคลว ในขณะทําการทดลอง

- มีความคลองแคลวใน - มีความคลองแคลวใน - ทําการทดลองไม การดําเนินการทดลอง การทําการทดลองและ ทันเวลาที่กําหนด และการใชอุปกรณ การใชอุปกรณ แตตอง เนือ่ งจากขาดความ ดําเนินการทดลองได ชี้แนะเรื่องการใช คลองแคลวในการใช อยางปลอดภัยและ อุปกรณอยางปลอดภัย อุปกรณ และการ เสร็จทันเวลา ดําเนินการทดลอง

4. การนําเสนอ

- บันทึกผลการทดลอง และสรุปผลการ ทดลองถูกตอง และ นําเสนอเปนขั้นตอน ชัดเจน

- บันทึกผลการทดลอง - ตองใหคําชี้แนะในการ และสรุปผลการ บันทึกผลการทดลอง ทดลองถูกตอง แตการ การสรุปผลการทดลอง นําเสนอยังไมเปน และการนําเสนอ จึงจะ ขั้นตอน ปฏิบัติได

18


แบบประเมิน

กระบวนการทางวิทยาศาสตร

วิชา .......................................................................................................... ชั้น ………………………………………………………………….... หนวยการเรียนรูที่ .................................................................... กิจกรรม ……………….…………………………………………....

นําเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายดวยวาจา หรือเขียนอธิบายกระบวนการและผลของงาน ใหผูอื่นเขาใจ

บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอยาง ตรงไปตรงมา

เลือกอุปกรณเหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบ บันทึกขอมูลในเชิงประมาณ และนําเสนอผล สรางคําถามใหมเพื่อการสํารวจตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู

ชื่อ – นามสกุล

วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสํารวจตรวจสอบ ศึกษาคนควา และคาดการณสิ่งที่จะพบจากการ สํารวจตรวจสอบ

เลขที่

ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือ สถานการณที่จะศึกษาตามที่กําหนดใหและ ตามความสนใจ

คําชี้แจง : ให ผูสอน สังเกตการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนในการสืบเสาะหาความรู ขณะปฏิบัติกิจกรรม วามีการปฏิบัติหรือไม ถามีการปฏิบัติในรายการใดใหขีด ถาไมมีใหเวนวาง

สรุปผล รวม การ ประเมิน

ลงชื่อ ................................................................................. ผูประเมิน เกณฑการประเมิน : นักเรียนมีการปฏิบัติ 6 รายการขึ้นไป ถือวาผานเกณฑประเมิน ระดับคะแนน : ผาน 6 รายการ = 1 คะแนน ผาน 7 รายการ = 2 คะแนน ผาน 8 รายการ = 3 คะแนน 19


ประเมิน

แบบสังเกต

พฤติกรรมการทํางานกลุม

กลุมที่ (ชื่อกลุม) .......................................................................................................... สมาชิกในกลุม 1. ...................................................................... 2. ...................................................................... 3. ...................................................................... 4. ...................................................................... 5. ...................................................................... 6. ...................................................................... คําชี้แจง : ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความเปนจริง คะแนน

พฤติกรรมที่สังเกต

3

1. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 2. มีความกระตือรือรนในการทํางาน 3. รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 4. มีขั้นตอนในการทํางานอยางเปนระบบ 5. ใชเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม รวม เกณฑการใหคะแนน พฤติกรรมที่ทําเปนประจํา ให 3 คะแนน พฤติกรรมที่ทําเปนบางครั้ง ให 2 คะแนน พฤติกรรมที่ทํานอยครั้ง ให 1 คะแนน เกณฑการใหคะแนน ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 13-15 ดี 8-12 ปานกลาง 5-7 ปรับปรุง

20

2

1


ประเมิน

แบบประเมิน

คุณลักษณะที่พึงประสงค

ชั้น/หอง ......................................................................................................... วิชา ………….……………………………………………….... คําชี้แจง : ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียนและขณะปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนวามีการปฏิบัติ หรือไม ถามีการปฏิบัติในรายการใดใหขีด  ถาไมมีใหเวนวาง

9. การทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค

8. การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

7. ความมีเหตุผล

6. ความประหยัด

5. ความซื่อสัตย

4. ความมุงมั่นในการทํางาน

ชื่อ - นามสกุล

จิตวิทยาศาสตร

3. ความกระตือรือรน สนใจที่จะเรียนรู

เลขที่

1. การใชความรูและกระบวนการทาง วิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต 2. ความมีเมตตา ความระมัดระวัง ตอสิ่งมีชีวิตอื่น

คุณธรรม จริยธรรม คานิยม

รวม

สรุปผล การ ประเมิน

ลงชื่อ ................................................................................. ผูประเมิน เกณฑการประเมิน : นักเรียนมีการปฏิบัติ 7 รายการขึ้นไป ถือวาผานเกณฑประเมิน ระดับคะแนน : ผาน 7 รายการ = 1 คะแนน ผาน 8 รายการ = 2 คะแนน ผาน 9 รายการ = 3 คะแนน 21


ประเมิน

แบบประเมิน

สมรรถนะผูเรียน 5 ดาน

คําชี้แจง : ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด  ลงในชองที่ตรง กับระดับคะแนน ระดับคะแนน

สมรรถนะที่ประเมิน

3

1. ความสามารถในการสื่อสาร 1.1 มีความสามารถในการรับ – สงสาร 1.2 มีความสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความเขาใจของตนเอง โดยใช ภาษาอยางเหมาะสม 1.3 ใชวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม 2. ความสามารถในการคิด 2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห เพื่อการสรางองคความรู 2.2 มีความสามารถในการคิดเปนระบบ เพื่อการสรางองคความรู 3. ความสามารถในการแกปญหา 3.1 แกปญหาโดยใชเหตุผล 3.2 แสวงหาความรูมาใชในการแกปญหา 3.3 ตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 4.1 ทํางานและอยูรวมกับผูอื่นดวยความสัมพันธอันดี 4.2 มีวิธีแกไขความขัดแยงอยางเหมาะสม 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 5.1 เลือกใชขอมูลในการพัฒนาตนเองอยางเหมาะสม 5.2 เลือกใชขอมูลในการทํางานและอยูรวมกับผูอื่นอยางเหมาะสม

2

ลงชื่อ ................................................................................. ผูประเมิน /

/

........................ ......................... .............................

เกณฑการใหคะแนน : - พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ ให 3 คะแนน - พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน - พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให 1 คะแนน 22

1


ประเมิน

แบบประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ดาน

คําชี้แจง : ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด  ลงในชองที่ตรง กับระดับคะแนน คุณลักษณะอันพึง ประสงคดาน 1. รักชาติ ศาสน กษัตริย

รายการที่ประเมิน 1.1 มีความรักและภูมิใจในความเปนชาติ 1.2 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา 1.3 แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 2.1 ปฏิบัติตามระเบียบการสอนและไมลอกการบาน

2. ซื่อสัตยสุจริต

2.2 ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงตอความเปนจริงตอตนเอง 2.3 ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงตอความเปนจริงตอผูอื่น 3.1 เขาเรียนตรงเวลา

3. มีวินัย

3.2 แตงกายเรียบรอยเหมาะสมกับกาลเทศะ 3.3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหองและของโรงเรียน 4.1 แสวงหาขอมูลจากแหลงการเรียนรูตางๆ

4. ใฝเรียนรู

4.2 มีการจดบันทึกความรูอยางเปนระบบ 4.3 สรุปความรูไดอยางมีเหตุผล 5.1 ใชทรัพยสินและสิ่งของของโรงเรียนอยางประหยัด

5. อยูอยางพอเพียง

5.2 ใชอุปกรณการเรียนอยางประหยัดและรูคุณคา 5.3 ใชจายอยางประหยัดและมีการเก็บออมเงิน

6. มุงมั่นในการทํางาน

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย 6.2 มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรค เพื่อใหงานสําเร็จ

23

ระดับ คะแนน 3 2 1


ประเมิน คุณลักษณะอันพึง ประสงคดาน 7. รักความเปนไทย

แบบประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ดาน (ตอ)

รายการที่ประเมิน

ระดับ คะแนน 3 2 1

7.1 มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 7.2 เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย 8.1 รูจักการใหเพื่อสวนรวมและเพื่อผูอื่น

8. มีจิตสาธารณะ

8.2 แสดงออกถึงการมีน้ําใจหรือการใหความชวยเหลือผูอื่น 8.3 เขารวมกิจกรรมบําเพ็ญตนเพื่อสวนรวมเมื่อมีโอกาส

ลงชื่อ ................................................................................. ผูประเมิน ........................./........................./.............................

เกณฑการใหคะแนน : - พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ ให 3 คะแนน - พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน - พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให 1 คะแนน

24

8858649107732  

thai,text,culture

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you