Page 1

Magazyn informacyjny dla klientów, pracowników oraz przyjació³ firmy Pneumat System Sp. z o.o.

W numerze

Quality International 2008 Si³ownik NEWTON naszej produkcji, zosta³ nagrodzony god³em Quality International.

Si³ownik NEWTON, zosta³ Nagrodzony srebrnym god³em Quality International 2008 w kategorii produkt najwy¿szej jakoœci. Konkurs odbywa siê pod p a t r o n a t e m M i n i s t e r s t w a Ro z w o j u Regionalnego Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. NWT to nowa seria si³owników wykonana wed³ug standardu ISO 15552. Tak na prawdê w tym si³owniku wszystko

jest nowe: nowy design, nowa technologia, nowy proces produkcyjny. A wszystko po to, by dostarczyæ Pañstwu

produkt o najwy¿szych parametrach, w zgodzie z trendami obowi¹zuj¹cymi obecnie w pneumatyce. Zalety: - zredukowanie masy aluminiowego profilu si³ownika, - smarowanie nie jest wymagane, - niskie ciœnienie dzia³ania, - du¿a prêdkoœæ przesuwu t³oczyska. Standard: ISO15552 Zakres œrednic: ¨32 do ¨125

Medium: sprê¿one powietrze Du¿a ¿ywotnoœæ: powy¿ej 5000 km Temperatura otoczenia: -10°C do +70°C Temperatura medium: 0°C do +40°C

NSK to zupe³nie nowa rodzina si³owników kompaktowych produkowanych przez nasz¹ firmê. Ogólna koncepcja nowych kompaktów oraz zastosowane materia³y to kontynuacja wprowadzonych na rynek w po³owie zesz³ego roku si³owników serii NWT (ISO 15 552). Najistotniejsz¹ cech¹ nowych si³owników kompaktowych NSK jest opatentowane rozwi¹zanie, umo¿liwiaj¹ce w prosty i szybki sposób skonfigurowanie si³ownika wed³ug standardu UNITOP lub ISO 21287. Ma to istotne znaczenie przy pracach remontowych maszyn. Nie zachodzi bowiem ryzyko dobrania niew³aœciwego

si³ownika. U¿ytkownik musi znaæ jedynie skok i œrednicê uszkodzonego kompaktu. Nastêpnie samodzielnie, w prosty sposób „konfiguruje” rozstaw otworów monta¿owych na korpusie cylindra, dostosowuj¹c je do rozstawu otworów monta¿owych maszyny. Dziêki radykalnej redukcji masy nieistotnych dla pracy si³ownika elementów oraz poprzez zastosowanie najnowoczeœniejszych metod produkcyjnych stworzyliœmy niezwykle lekki a przy tym bardzo trwa³y si³ownik, przygotowany do pracy w ka¿dych warunkach. Nie bez znaczenia jest równie¿ nowoczesne i eleganckie wzornictwo nowych si³owników, znacznie

- NSK nowa seria si³owników

Str. 1

- Beko Technologies

Str. 2

- KA16 - nowa szlifierka

Str. 3

- Wspó³praca z Zespo³em Szkó³ nr 18

Str. 4

Bo¿ena Pachura

Nowy katalog pneumatyki Pracownicy dzia³u produkcji odbieraj¹ nagrodê

Informujemy, ¿e nowy katalog z kompleksow¹ ofert¹ pneumatyki jest ju¿ dostêpny! Zamów bezp³atny egzemplarz:

NSK nowa seria si³owników Dwa standardy, jeden produkt.

Polecam Pañstwu kolejny numer naszego magazynu

podnosz¹ce estetykê maszyn i urz¹dzeñ, w których zabudowuj¹ je nasi klienci.

marketing@pneumat.com.pl tel. 071 325 72 92

Grupa Pneumat Polska Sieæ Dystrybucji Pneumatyki

Zapytaj o si³ownik NSK na stronie WWW.2STANDARDS1PRODUCT.COM W ci¹gu 15 dni firma VESTA dostarczy Pañstwu bezp³atny, testowy model.

GP

Grupa Pneumat zrzesza kilkudziesiêciu cz³onków z ca³ej Polski. Idea GP to skupienie na zasadzie partnerskiej dystrybutorów pneumatyki przy zachowaniu ich pe³nej autonomicznoœci. Zrzeszone firmy ³¹czy troska o stabilny rozwój polskiego rynku us³ug pneumatycznych.

R

grupa pneumat

Si³owniki bezt³oczyskowe serii SmartLine Ekspresowa realizacja zamówienia 24H Poszerzyliœmy profil produkcji o si³owniki bezt³oczyskowe serii SMARTline. Nowa seria to przede wszystkim wysoka jakoœæ i nowoczesny design. Standardowa oferta obejmuje wykonania o œrednicach od ¨18 mm do ¨63 mm i skokach do 6000 mm, w ró¿nych wersjach: z krótkim wózkiem, z dodatkowym p r o wa d ze n i e m , z p r o wa d ze n i e m ³o¿yskowanym oraz tandem. Podobnie

Wê¿e przemys³owe

jak przy pozosta³ych seriach produkowanych przez nas si³ownik ó w, r ó w n i e ¿ w p r z y p a d k u Smartline, gwarantujemy ekspresowy termin realizacji zamówienia max do 24h. Dane techniczne: Œrednice: od 18 do 63 mm Ciœnienie robocze: od 2 do 8 bar, Skok: nawet do 6000 mm (zale¿y od typu si³ownika), Temperatura pracy: od -20 do +80 °C, Medium: przefiltrowane, nienaolejone sprê¿one powietrze.

Oferujemy kompleksow¹ gamê specjalistycznych wê¿y przemys³owych do przesy³u wymagaj¹cych mediów. Seria Pomalon to doskona³a propozycja dla wymagaj¹cego przemys³u spo¿ywczego, elektronicznego i farmaceutycznego.

KA16, szlifierka k¹towa DESOUTTER Nowa grupa pneumatycznych szlifierek k¹towych Desoutter KA16 w naszej ofercie.

urz¹dzenia, pozwala s¹dziæ ¿e jest to obecnie najlepsza propozycja na rynku w swojej grupie produktowej.

Z koñcem ubieg³ego roku firma Desoutter wprowadzi³a na rynek now¹ seriê pneumatycznych szlifierek k¹towych typu KA16 na tarczê 115 i 125mm. Nowoczesny, zmodernizowany silnik o mocy 1600 W, z wbudowanym regulatorem prêdkoœci (maksymalne obroty przy maksymalnej mocy wyjœciowej), w po³¹czeniu ze znakomitym stosunkiem mocy do ciê¿aru

c.d. str. 3

Arkadiusz Kochan serwisant narzêdzi pneumatycznych

Pomiar przep³ywu i wycieków powietrza Case Study Min¹³ rok od wprowadzenia do oferty naszej firmy us³ugi pomiarów wycieków sprê¿onego powietrza, maj¹cej na celu szacowanie strat wynikaj¹cych z nieszcze-

lnych ruroci¹gów i wyeksploatowanych maszyn napêdzanych prac¹ kompresorów. W tym czasie odwiedziliœmy wiele zak³adów, o przeró¿nym profilu produkcji, wykonuj¹c szereg pomiarów i analiz. Scenariusz w przypadku wiêkszoœci wizyt

by³ podobny: niechêæ ze strony s³u¿b utrzymania ruchu (w sumie zrozumia³e, przyjechaliœmy przecie¿ podwa¿aæ wyniki ich codziennej pracy), c.d. st r. 2

Wê¿e do przesy³u ró¿nego rodzaju substancji zawieraj¹cych kwasy, zwi¹zki aromatyczne, chlorki, alkohole, s³abe zasady, wêglowodory ³añcuchowe, chlorki czy utleniacze - to wê¿e z kynaru (PVDE) - . Zastosowany do ich budowy pomalon jest niezwykle odpornym tworzywem. Oferowane przez nas specjalistyczne wê¿e z PCV cechuje du¿a elastycznoœæ, g³adka warstwa wewnêtrzna i mocne sploty. Seria ta jest odporna na dzia³anie roztworów soli, rozcieñczonych kwasów, ³ugów i olejów mineralnych. G³ówn¹ zalet¹ tych wê¿y jest mo¿liwoœæ pracy przy bardzo wysokich ciœnieniach. Clear line to seria lekkich wê¿y z PCV, które cechuje miêkkoœæ, elastycznoœæ i lekkoœæ. Te w³aœciwoœci umo¿liwiaj¹ zastosowanie ich, podobnie jak seria Pomalon dla przemys³u farmaceutycznego, chemicznego i spo¿ywczego. Wê¿e tej serii mo¿na poddawaæ wielokrotnej sterylizacji, s¹ odporne na dzia³anie bakterii a ich g³adka powierzchnia uniemo¿liwia powstawanie niekorzystnego osadu. Antystatycznoœæ - to g³ówna cecha serii

FreStat. W³aœciwoœæ tê uzyskano dziêki zastosowaniu poliuretanu na bazie eteru. Wê¿e tej serii spe³niaj¹ swoje zadanie w systemach elektrycznych, medycynie, robotyce, produkcji pó³przewodników, maszynach pakuj¹cych i lakierniach proszkowych. Jako os³onê poliuretanowych wê¿y serii Sparklin zastosowano ¿ywicê syntetyczn¹. Gwarantuje ona bezpieczeñstwo przed iskrami powstaj¹cymi podczas spawania. Wê¿e te cechuje ponadto ekstremalna elastycznoœæ i odpornoœæ na wiêkszoœæ chemikaliów, olejów, smarów, ozon, ciep³o, starzenie i promienie UV. Kolejna seria wê¿y w ofercie Pneumat System - to specjalistyczne wê¿e spawalnicze, z zewnêtrzn¹ warstw¹ odporn¹ na œcieranie, zgodne z norm¹ DIN8541. Typowymi wê¿ami dedykowanymi dla bran¿y spo¿ywczej, ogrodniczej i rolnej jest seria Steeltex. S³u¿¹ one do przesy³u wody i p³ynnych produktów; s¹ bardzo elastyczne, miêkkie i g³adkie, wykonane z przeŸroczystego PCV. Seria Steeltex jest zgodna z norm¹ DM.21/3/73. Ponadto nasza oferta obejmuje specjalistyczne wê¿e do przesy³u: substancji chemicznych - seria ACIDI MD/10, pary wodnej - seria STEELVAPOR, dla przemys³u petrochemicznego - seria CARBURANTE LL/20", do przesy³u py³ów w³ókien, zanieczyszczonego powietrza, oparów i trocin - seria BORA PU/MC.

PNEUMAT SYSTEM Sp. z o.o., ul. Paprotna 4, 51-117 Wroc³aw tel: (071) 325 18 60, tel./fax: (071) 325 52 84, handel@pneumat.com.pl, w w w. p n e u m a t . c o m . p l

opracowa³: Artur Korniak doradca ds. technicznych


Produkty, us³ugi pomiar przep³ywu i wycieków powietrza

Sprê¿arki w trudnych warunkach

ujawniony szereg nieprawid³owoœci w pracy uk³adu sprê¿ania powietrza, czêsto do bezkosztownego usuniêcia i na koñcu analiza, która nie jednego menad¿era zak³adu przyprawi³a by o zawrót g³owy. Kilka przyk³adów: - klient z bran¿y motoryzacyjnej: moc zainstalowanych sprê¿arek 1750 kW 40tys. z³ miesiêcznie na pokrycie kosztów wycieków sprê¿onego powietrza. - klient z bran¿y elektronicznej: moc zainstalowanych sprê¿arek 330kW 18tys. z³ miesiêcznie na pokrycie kosztów wycieków sprê¿onego powietrza. - klient z bran¿y drzewnej: moc zainstalowanych sprê¿arek 450kW 13tys. z³ miesiêcznie na pokrycie kosztów wycieków sprê¿onego powietrza. Stwierdziliœmy, ¿e jedynie w przypadku 10% klientów poziom wycieków by³ na akceptowalnym ekonomicznie poziomie. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka: - wiêkszoœæ badanych zak³adów pracuje od 7 do 10 lat. Statystycznie jest to okres, w którym wycieki w typowych instalacjach (korozja, uszkodzenia mechaniczne, itp.) przyczyniaj¹ siê do znacznego podniesienia kosztów wytworzenia sprê¿onego powietrza, - brak czasu na usuwanie nieszczelnoœci – ze wzglêdu na du¿¹ produkcjê s³u¿by techniczne zaanga¿owane by³y jedynie w ci¹g³e utrzymanie maszyn

Ekstremalne zapylenie i du¿e ró¿nice temperatur - tak mo¿na w skrócie scharakteryzowaæ œrodowisko kopalni odkrywkowej. W tych trudnych warunkach niezawodnie pracuj¹ sprê¿arki firmy Orlík-Kompresory.

c.d.

produkcyjnych w ruchu , niewiedza i ignorancja pracowników w dzia³ach produkcji, ³¹cznie z ekstremalnym stwierdzeniem: „Panie, tutaj tak zawsze syczy i my siê do tego przyzwyczailiœmy”, - brak systemów monitoringu zu¿ycia sprê¿onego powietrza. Powa¿nym problemem, który z roku na rok -

chwilê miejmy nadziejê minie a wtedy koncerny energetyczne niestety upomn¹ siê o swoje. Wobec powy¿szego, przy podobnym poziomie wycieków ich koszt wzroœnie o 30%!!! Zawsze jest dobry moment na uporz¹dkowanie gospodarki sprê¿onego powietrza w Pañstwa firmach. Jeœli weŸmie siê pod uwagê fakt, ¿e koszt analizy i usuniêcia wycieków, to czêsto mniej ni¿ jedno miesiêczne wydatki firm na sfinansowanie ich wartoœci, to koszty inwestycji zwróc¹ siê w wyj¹tkowo krótkim okresie.

Czeskotrzebowska Spó³dzielnia Produkcyjna w³aœnie niedawno z sukcesem zakoñczy³a w takich warunkach kolejn¹ instalacjê sprê¿arki œrubowej ORL 30 BX na zwa³owarce, w kopalni odkrywkowej Duchcov.

Robert Jacek - g³ówny automatyk podnosi koszty wycieków s¹ zmiany cen energii elektrycznej. Pomiêdzy latami 2007 i 2008 koszty energii elektrycznej wzros³y œrednio o 12%, a plany na ten rok to podwy¿ki nawet do 30%. Paradoksalnie, przed wzrostami kosztów wytworzenia sprê¿onego powietrza chroni nas w tej chwili kryzys gospodarczy. Nie mniej kryzys za

Wynik pomiaru wycieków sprê¿onego powietrza

Pracownicy firmy Orlík-Kompresory podczas sk³adania sprê¿arki

opracowa³: Robert Fijo³ek dyrektor ds. handlowych

Beko Technologies Ju¿ 1,5 miliona zainstalowanych urz¹dzeñ Ju¿ ponad 1,5 miliona spustów kondensatu BEKOMAT produkcji firmy BEKO TECHNOLOGIES zosta³o zamontowanych w instalacjach sprê¿onego powietrza na ca³ym œwiecie. Firma ta, za³o¿ona ponad 25 lat temu, jako pierwszy swój produkt wprowadzi³a na rynek w³aœnie spusty kondensatu. W ka¿dej instalacji sprê¿onego powietrza powstaje kondensat, niezale¿nie od tego czy jest ona ma³a czy te¿ rozbudowana. Niezale¿nie od rodzaju i iloœci zainstalowanych filtrów czy innych elementów uzdatniaj¹cych a tak¿e niezale¿nie od rodzaju sprê¿arki. Wynika to z prostych praw fizyki. Zasysane przez sprê¿arkê powietrze z otoczenia zwykle ma wilgotnoœæ ok. 60%. Poniewa¿ przyjmuje siê, ¿e woda w relacji do powietrza nie podlega sprê¿aniu, to powietrze po sprê¿eniu zawsze jest nasycone par¹ wodn¹ w 100%. Oznacza to, ¿e iloœæ pary wodnej jaka mo¿e byæ zawarta w powietrzu jest tym mniejsza, im wy¿sze jest ciœnienie. Reszta (czyli jej nadmiar) musi wykropliæ siê i byæ odprowadzona z instalacji. I tak, przy temperaturze 20°C - iloœæ wody w postaci pary zawarta w powietrzu wynosi 3 10,5 grama na m (60% rh). Powietrze sprê¿one do 4 bar(g) mo¿e zawieraæ jedynie 3,5g pary wodnej (przy zachowaniu nadal temperatury 20°C), a przy ciœnieniu 8 bar(g) ju¿ tylko 1,95 grama . Z tego wynika, ¿e przy ciœnieniu 4 bar(g) a¿ 7g wody musi ulec wykropleniu, a przy ciœnieniu 8 bar(g) 3 ponad 8,5 grama na ka¿dy m powietrza. ¯eby przedstawiæ to bardziej obrazowo mo¿na przeliczyæ te wartoœci na litry kondensatu koniecznego do odprowadzenia z instalacji w czasie pracy jednej zmiany zak³adu produkcyjnego. 3 W sieci o przep³ywie 100m /h i ciœnieniu 8 bar(g) oraz czasie pracy wynosz¹cym 8 godzin powstanie a¿ 6,8 litra kondensatu! W tej sytuacji chyba nie trzeba wyjaœniaæ, dlaczego konieczne jest w³aœciwe odprowadzanie tego kondensatu z instalacji. Pozostawienie w instalacji takich iloœci kondensatu powoduje nie tylko wewnêtrzn¹ korozjê ruroci¹gu i innych elementów systemu, ale równie¿ pompowanie tej

Bekomat 31, 32

brudnej , zawieraj¹cej rdzê i olej wody do urz¹dzeñ koñcowych, powoduj¹c ich awarie czy wrêcz uniemo¿liwiaj¹c dany proces technologiczny, w którym wykorzystywane jest sprê¿one powietrze. Stosowane s¹ wiêc ró¿ne metody jego odprowadzania. Od najprostszych: jak zwyk³e rêczne zawory spustowe, poprzez zawory sterowane czasowo czy spusty mechaniczne (p³ywakowe), a¿ po w pe³ni automatyczne dreny, których praca zale¿na jest od iloœci sp³ywaj¹cego kondensatu. Takie w³aœnie, w pe³ni automatyczne, sterowane elektronicznie, w których czêstotliwoœæ i czas otwarcia zale¿ny jest od iloœci kondensatu s¹ spusty BEKOMAT produkowane przez firmê BEKO TECHNOLOGIES. Dlaczego najlepiej jest stosowaæ spusty BEKOMAT ? Odprowadzanie kondensatu poprzez zawory rêczne jest na tyle skuteczne, na ile systematycznie s¹ otwierane przez obs³ugê. Jednoczeœnie w koñcowej fazie zazwyczaj dochodzi do wydmuchu powietrza i tym samym jego strat. Poza tym, zawory takie czêsto s¹ pozostawiane niedomkniête, przez co tracone s¹ ogromne iloœci sprê¿onego powietrza. Zawory sterowane czasowo s¹ rodzajem spustów automatycznych, jednak ich praca (otwarcie) nie jest zale¿ne od aktualnej iloœci kondensatu. Zazwyczaj czas lub czêstotliwoœæ ich otwarcia jest wiêksza ni¿ iloœæ powstaj¹cego kondensatu po to, by unikn¹æ gromadzenia siê kondensatu przez jego nieca³kowite odprowadzanie. Takie rozwi¹zanie równie¿ powoduje ogromne straty sprê¿onego powietrza. Do tego nale¿y wzi¹æ pod uwagê zmienn¹ iloœæ kondensatu wynikaj¹c¹ z wahañ temperatury i wilgotnoœci powietrza (ró¿ne w poszczególnych porach roku). Wydawaæ by siê mog³o, ¿e spusty mechaniczne (p³ywakowe) rozwi¹zuj¹ te problemy, jednak uk³ady mechaniczne nie dzia³aj¹ zbyt precyzyjnie, maja spor¹ bezw³adnoœæ a ponadto s¹ wra¿liwe na wstrz¹sy, drgania i zanieczyszczenia. Automatyczne, sterowane elektronicznie spusty BEKOMAT, w których otwarcie zaworu zale¿ne jest od chwilowej iloœci kondensatu pozwalaj¹ na bezpieczne jego odprowadzanie - bez zbêdnych strat sprê¿onego powietrza. Oczywiœcie produkowane s¹ ró¿ne wersje BEKOMATÓW, dedykowanych do wspó³pracy z ró¿nymi elementami instalacji takimi jak: zbiorniki, filtry, osuszacze, wersje z podgrzewaniem zabezpieczaj¹cym przed zamarzaniem w czasie zimy, do pracy pod wysokim ciœnieniem czy w specjalnych warunkach (wersje przeciwwybuchowe). Firma BEKO TECHNOLOGIES dysponuje w tym zakresie ogromnym doœwiadczeniem. Kilka s³ów jeszcze na temat dlaczego tak istotne jest odprowadzanie kondensatu bez utraty sprê¿onego 3 powietrza.Wytworzenie 1 m sprê¿onego powietrza o ciœnieniu 7 bar kosztuje ok. 6-8

groszy. Je¿eli w instalacji jest nieszczelnoœæ o œrednicy 1 mm, to w ci¹gu 1 sekundy tracone jest 1,18 litra sprê¿onego powietrza. Oznacza to, ¿e przez godzinê 3 ulatuje go z instalacji ponad 4,2m a w ci¹gu 3 oœmiogodzinnego dnia pracy prawie 34m . Odnosz¹c to do wspomnianej wczeœniej 3 instalacji o przep³ywie 100 Nm /h - jest to 1/3 godzinowej wydajnoœci. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e niedomkniêty rêczny zawór spustowy ma zwykle wiêksz¹ szczelinê ni¿ 1mm. Spusty sterowane czasowo maj¹ œrednice otworów wylotowych wielkoœci co najmniej kilku milimetrów. Przez otwór wielkoœci 3mm w ci¹gu 1 sekundy tracone jest a¿ 10,95 litra powietrza a wiêc prawie dziesiêciokrotnie wiêcej ni¿ przez otwór 1mm. Jeœli te wielkoœci pomno¿ymy przez koszt wytwo3 rzenia 1m sprê¿onego powietrza w okreœlonym przedziale czasu, otrzymamy zaskakuj¹co du¿e kwoty niepotrzebnie generowanych kosztów. Dlatego tak bardzo wa¿ne jest, aby we wszystkich punktach i n s t a l a c j i s t o s o w a æ a u t o m a t yc z n e , bezstratne, sterowane elektronicznie spusty BEKOMAT, których praca zale¿na jest od chwilowej iloœci kondensatu, niezale¿nie od wielkoœci tych instalacji i dalszego zastosowania sprê¿onego powietrza. Przekrój Bekomatu

BEKOMATY BEKO TECHNOLOGIES Wydajnoœci sprê¿arek: od 0,0… do 1400,0 m3/min Ciœnienia pracy: od 0 (no load-valve) do 63 bar Rodzaje kondensatu: olejowy, bezolejowy, agresywny Wersje specjalne: EX (explosion proof) napiêcia zasilania: 230, 200, 115, 100, 24 Vac; 24,12 Vdc opracowa³: Szymon Sadowski BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o.o.

Pod³¹czanie osuszacza powietrza Trudne œrodowisko, jakim bezspornie jest kopalnia odkrywkowa, zawsze dok³adnie sprawdzi nie tylko ludzi ale te¿ technikê. Niezawodnoœæ, wydajnoœæ i osi¹gi techniczne to wspólne w³aœciwoœci, które s¹ obecnie wymagane od nowych technologii stosowanych w przemyœle górniczym. Dlatego stare technologie stopniowo z a s t ê p o w a n e s ¹ n o w y m i . Ta k i m przyk³adem jest przebudowa stacji sprê¿arek zwa³owarki w kopalni o d k r y w k o w e j D u c h c o v. P i e r w o t n i e u¿ywane by³y tu sprê¿arki t³okowe, które niestety, ze wzglêdu na rok produkcji (pocz¹tek 80. lat) ju¿ nie odpowiada³y swoimi parametrami wydajnoœci ci¹gle zwiêkszaj¹cym siê wymaganiom eksploatacyjnym. Z tego wzglêdu firma teplicka Prodeco, która zabezpiecza konserwacjê du¿ych maszyn i urz¹dzeñ wydobywczych w Pó³nocnoczeskich Kopalniach S.A., zdecydowa³a siê na ich wymianê na bardziej nowoczesny i wiêkszej wydajnoœci typ, czyli sprê¿arkê œrubow¹ ORL 30 BX. „Maj¹c na uwadze dobre doœwiadczenia ze sprê¿arkami firmy OrlíkKompresory, jako realizatorzy przebudowy stacji sprê¿arek zwróciliœmy siê do sprawdzonego dostawcy, którego sprê¿arki tu w warunkach du¿ego zapylenia i ró¿nic t e m p e ra t u r n i e z a w o d n i e p ra c u j ¹ , “ powiedzia³ koordynator budowy Rudolf Redlich z firmy Prodeco. Na zwa³owarce w kopalni odkrywkowej D u c h c o v s p r ê ¿ o n e p o w i e t r ze j e s t wykorzystywane przede wszystkim do prac naprawczych, tzn. do czyszczenia narzêdzi lub urz¹dzeñ analizuj¹cych (sond), które odczytuj¹ wa¿ne parametry zwa³owarki, jakimi s¹ temperatura, wilgotnoœæ, itp. W stosunku do poprzednich sprê¿arek t³okowych nowa sprê¿arka musia³a odznaczaæ siê wiêksz¹ wydajnoœci¹. W przysz³oœci przewiduje siê jej zastosowanie tak¿e do smarowania wieñca zêbatego zwa³owarki, które wymaga sprê¿onego powietrza. Z tego wzglêdu zosta³a wybrana sprê¿arka Orlík ORL 30 BX, która w stosunku do poprzednio zastosowanych sprê¿arek t³okowych posiada o 25% wy¿sz¹ wydajnoœæ ca³kowit¹, ni¿sze koszty eksploatacji i jest wyraŸnie cichsza. Sprê¿arka œrubowa ORL 30 BX jest nowoczesn¹ sprê¿ark¹ œrubow¹ z uk³adem steruj¹cym i wydajnoœci¹ nominaln¹ 30 kW, która miêdzy innymi odznacza siê kompaktowymi wymiarami (890 × 1515 × 1325 mm), niskim poziomem ha³asu (73 dB) i ciœnieniem wyjœciowym 10 bar. W stosunku do standardowego wykonania seryjnego sprê¿arka ta zosta³a przystosowana do napiêcia roboczego 500 V, które wymagane jest do pracy w kopalniach. W celu spe³nienia wymogu w pe³ni

automatycznej pracy, bez koniecznoœci obecnoœci obs³ugi - sprê¿arka zosta³a dodatkowo wyposa¿ona w elektroniczny uk³ad steruj¹cy Orlík 900, s³u¿¹cy do zdalnego sterowania za pomoc¹ sieci GSM. A¿ do czasu pierwszego przegl¹du gwarancyjnego dane eksploatacyjne bêd¹ odczytywane za pomoc¹ uk³adu steruj¹cego i automatycznie przesy³ane do analizy do oœrodka serwisowego firmy Orlík-Kompresory w Czeskiej Trzebowej. W sk³ad sprê¿arki wchodz¹ dwa zbiorniki ciœnieniowe o pojemnoœci ca³kowitej 1000 l, osuszacz powietrza Orlík KSO 0300 z punktem rosy 3°C, dwa zrzuty kondensatu Bekomat 32, które oddzielaj¹ kondensat osadzaj¹cy siê w przelotni sprê¿arki oraz separator oleju i wody Öwamat 12. Zastosowanie separatora Öwamat zmniejsza obci¹¿enie œrodowiska, bowiem kondensat (mieszanka oleju i wody, która osadza siê w instalacji sprê¿onego powietrza) jest dziêki niemu rozdzielony na wodê i olej, które nastêpnie s¹ likwidowane ekologicznie. Takie rozwi¹zanie zapobiega zanieczyszczeniu wód gruntowych. Profesjonalne planowanie, koordynacja i monta¿. Ze wzglêdu na czynnoœci serwisowe zwa³owarka jest wy³¹czana z pracy raz, maksymalnie dwa razy w roku na okres oko³o trzech tygodni. Wszystkie naprawy lub wymiany starych czêœci na nowe musz¹ byæ starannie zaplanowane i skoordynowane, aby wykonane by³y w okreœlonym terminie. Postój zwa³owarki wi¹¿e siê z przerw¹ w pracy koparki. Z tego wzglêdu harmonogram napraw jest zaplanowany co do minuty. Wymianê starych sprê¿arek t³okowych na nowoczesn¹ sprê¿arkê œrubow¹ ORL 30 BX i wszystkie prace z tym zwi¹zane serwisanci firmy Orlík-Kompresory przeprowadzili w ci¹gu czterech dni. Intensywne czterodniowe prace by³y jednak poprzedzone dwoma miesi¹cami starannych przygotowañ, w czasie, których w Czeskiej Trzebowie zosta³a sprawdzona nie tylko sprê¿arka, ale ustalona zosta³a te¿ dok³adna procedura monta¿u. Ze wzglêdu na bardzo ma³¹ iloœæ miejsca w pomieszczeniu - czynnikiem limituj¹cym by³a przede wszystkim wielkoœæ otworów wejœciowych i przejœæ wewnêtrznych zdecydowano siê na dostarczenie sprê¿arki w stanie zdemontowanym i skompletowanie jej a¿ na miejscu podczas w³aœciwej instalacji. Takie ograniczenie w sposób istotny mia³o wp³yw na ramê sprê¿arki i zbiornik ciœnieniowy sprê¿onego powietrza. Sama rama o wymiarach 890 × 1515 × 1325 mm musia³a byæ wykonana w czêœciach (razem szeœæ czêœci), a zbiornik sprê¿onego powietrza, który na ¿yczenie u¿ytkownika maszyny mia³ mieæ pojemnoœæ ca³kowit¹ 1000 litrów sk³ada siê z dwóch 500 litrowych zbiorników ciœnieniowych.

Zwa³owarka podczas pracy: nawet przy umiarkowanie deszczowej pogodzie zapylenie w kopalni odkrywkowej jest bardzo wysokie Po tym, jak wszystkie komponenty sprê¿arki zosta³y przetransportowane do Duchcova na zwa³owarkê, serwisanci zmontowali je w stacji sprê¿arkowej zwa³owarki w jedn¹ ca³oœæ. Monta¿ wymaga³ jak najwiêkszej starannoœci i profesjonalizmu, poniewa¿ po instalacji sprê¿arki i przeprowadzeniu pozosta³ych czynnoœci serwisowych i napraw zwa³owarka zosta³a wprowadzona do pe³nej eksploatacji, i nie mo¿na by³o sprawdziæ dzia³ania wszystkich czêœci za pomoc¹ testu lub innej próby eksploatacyjnej. Ca³oœæ musia³a dzia³aæ od razu na 100%. Zarówno technika, jak te¿ ludzie w tym przypadku sprawdzili siê na pi¹tkê.

opracowa³: Ing.Martin Pišín, Orlík-Kompresory


Produkty, us³ugi Pompy Piab - technologia COAX® Firma PIAB wprowadzi³a na rynek dwie nowe serie pomp P6040 oraz P5010. Oparte na opatentowanej technologii COAX pompy mog¹ zmniejszyæ koszty zu¿ycia energii nawet do 25% w porównaniu z innymi metodami generowania pró¿ni. Dziêki elastycznym opcjom monta¿u, szerokiemu zakresowi wydajnoœci i opcjonalnym funkcjom steruj¹cym, pompy s¹ ³atwo adaptowalne i dobrze dopasowane do potrzeb wiêkszoœci przemys³owych aplikacji podciœnieniowych. Pompa P6040 wykorzystuj¹ca technologiê COAX gwarantuje potê¿n¹ si³ê ssania w ma³ej obudowie. Pozwala to na zamontowanie pompy w pobli¿u punktu ssania, obni¿a wymagania zasilania pompy i zmniejsza zapotrzebowanie na energiê. P6040 mo¿e byæ wyposa¿ona w modu³ Systemu Oszczêdzania Energii (ES), który pomaga chroniæ œrodowisko. Kolejna funkcja to przedmuch, który pozwala chroniæ tak¿e wra¿liwe produkty przed gromadzeniem ³adunków statycznych. Powietrze do przedmuchu jest ch³odzone tak samo jak sch³odzone jest sprê¿one powietrze.

Obudowa P6040 wykonana jest z anodowanego aluminium, odpornego na najbardziej niesprzyjaj¹ce warunki œrodowiska pracy. Pompa P6040 nie posiada ¿adnych ruchomych czêœci, nie generuje ciep³a i nie wymaga serwisowania. Czas przestoju i awarie w pracy pompy s¹ maksymalnie zredukowane. P6040 mog¹ byæ z powodzeniem stosowane w przemyœle meblarskim, opakowaniowym, poligraficznym, spo¿ywczym i motoryzacyjnym.

c.d.

zaprojektowana g³ównie dla zautomatyzowanych aplikacji przenosz¹cych w robotyce lub dedykowanych maszynach (np. maszyny pakuj¹ce). P5010 zosta³a stworzona by sprostaæ wymaganiom stawianym w przemyœle tworzyw sztucznych, motoryzacyjnym, dóbr konsumpcyjnych, poligraficznym i szklarskim. Pompa pró¿niowa jest prosta w konfiguracji, co u³atwia zoptymalizowanie wydajnoœci i funkcjonalnoœci oraz jest dostêpna z jednym lub dwoma wk³adami MIDI COAX® montowanymi na wtyk.

Sprê¿arki i bardzo niskie temperatury. Temperatury pracy zwyk³ych sprê¿arek w wiêkszoœci wahaj¹ siê w granicach od +5 °C do +40 °C. Niektóre urz¹dzenia przemys³owe, szczególnie œrodki transportu, jak np. trolejbusy, lokomotywy kolejowe, poci¹gi metra itp. wymagaj¹, aby ich sprê¿arki pracowa³y w szerokim zakresie od temperatur g³êboko poni¿ej zera, a¿ do temperatury powy¿ej 50°C. Szczególnie, gdy eksploatowane s¹ w trudnych warunkach klimatycznych, jakie panuj¹ np. na terytorium Rosji. Podczas konstrukcji sprê¿arek œrubowych przeznaczonych do temperatur ekstremalnych spotykamy siê z problemami przede wszystkim przy bardzo niskich temperaturach, kiedy stê¿ony olej stawia

du¿y opór podczas rozbiegu silnika i nie zapewnia odpowiedniego smarowania uk³adu œrubowego. Dodatkowo zamarzniêta woda wytr¹cona z wilgotnego powietrza mo¿e podczas sprê¿ania powietrza ca³kowicie uniemo¿liwiæ rozbieg sprê¿arki. W wyniku zmieszania wytr¹conej wody z olejem, który s³u¿y do smarowania uk³adu œrubowego, dochodzi tak¿e do zwiêkszonego zu¿ycia uk³adu œrubowego lub nawet do jego uszkodzenia, w wyniku nieodpowiedniego smarowania“komentuje trudnoœci podczas konstrukcji szef zespo³u konstrukcyjnego Bohuslav Šilar. Niezawodnoœæ zosta³a sprawdzona w ekstremalnych warunkach. Sprê¿arka œrubowa ORL 5,5 C EL zosta³a skonstruowana z uwzglêdnieniem swojego pierwotnego zastosowania w œrodkach transportu, gdzie konieczna jest absolutna niezawodnoœæ w niskich temperaturach. Sprê¿arkê o wymiarach 876 × 547 × 474 mm i masie 124 kg mo¿na zamocowaæ do podwozia wszystkich rodzajów pojazdów kolejowych i trolejbusów. Spraw¹ oczywist¹ w tego typu sprê¿arkach, które przeznaczone s¹ przede wszystkim na eksport do krajów postsowieckich jest zastosowanie specjalnego oleju w warunkach arktycznych. Ciekawostk¹ konstrukcyjn¹ jest miêdzy innymi elektryczne podgrzewanie oleju i elektryczne ogrzewanie klapy ss¹cej. Jak pokaza³y testy przeprowadzone w Zak³adzie Badañ Elektrotechnicznych (EZÚ) w Pradze, ORL 5,5 C EL pracuje niezawodnie w zakresie temperatur od -40 °C do +60 °C. Mamy do czynienia z niespotykan¹ rozpiêtoœci¹ temperatury pracy 100 °C. Rozbieg i eksploatacja sprê¿arki zosta³a pomyœlnie sprawdzona w ko m o r ze k l i m a tyc z n e j , zg o d n i e

Salon Lexus 2009

Pompa P5010 Ÿród³o: www.piab.com

Sprê¿arki œrubowe ORL 5,5 Firma Orlík-Kompresory, v. d., zaprojektowa³a now¹ sprê¿arkê œrubow¹ ORL 5,5 C EL, która niezawodnie pracuje w temperaturach od -40 °C do +60 °C, jak pokaza³y testy EZÚ Praha. Zastosowanie znajduje przede wszystkim w trolejbusach, lokomotywach lub poci¹gach metra. Rozwój nowych produktów w wiêkszoœci kroczy swoim w³asnym tempem. W niektórych przypadkach musi jednak elastycznie reagowaæ na konkretne i specyficzne w y m a g a n i a r y n k u . Po d o b n i e b y ³ o w przypadku rozwoju nowej sprê¿arki œrubowej ORL 5,5 C EL, która powsta³a z i n i c j a t y w y k l i e n t ó w f i r m y O r l í kK o m p r e s o r y, v. d . P o d s t a w o w y i najwa¿niejszy wymóg przy tym jest pozornie prosty: zaprojektowaæ sprê¿arkê œrubow¹ o kompaktowych gabarytach, która bêdzie zdolna do bezproblemowego startu i pracy w temperaturach od -30 °C do +60 °C.

Instalacja pneumatyczna w Drukarni Kea. 2008

Zaprojektowane Urz¹dzenia

Pompa P604 Pompa P5010 - to model oparty o technologiê MIDI COAX®. Pompa zosta³a zaprojektowana jako kolejna z tej samej „rodziny” co pompa P3010 z opatentowan¹ kompaktow¹ i modu³ow¹ obudow¹ oraz modu³ami przy³¹czeniowymi. Sercem pompy P5010 jest wk³ad ss¹cy wykonany w nowej technologii COAX® montowany na szybkoz³¹cze. Sprawna energetycznie pompa P5010 zosta³a

Zrealizowane inwestycje

z norm¹ ÈSN EN 60068-2-1, na podstawie badania w niskiej temperaturze -40 °C i zgodnie z norm¹ ÈSN EN 60068-2-2 (badania suchym ciep³em w temperaturze +60 °C). Podczas obu badañ sprê¿arka pracowa³a zupe³nie bez problemów i dostarcza³a sprê¿one powietrze o ciœnieniu wyjœciowym 12,5 bar. Na ukoñczeniu s¹ tak¿e praktyczne badania w Urzêdzie Kolei. Jednak sprê¿arka œrubowa ORL 5,5 C EL by³a pierwotnie przeznaczona do pracy w œrodkach transportu. Mo¿na j¹ jednak wykorzystaæ w zasadzie wszêdzie, gdzie wymagana jest wysoka niezawodnoœæ eksploatacji bez wzglêdu na temperaturê otoczenia.

Urz¹dzenie na podciœnienie do transportu jajek. Aleksandra Hercuñ - doradca ds. technicznych.

Maszyna gwintuj¹ca wykonana na zlecenie firmy Euromag

Pompa TTM-050-0050-TNWPOM

Maszyna do spawania wykonana na zlecenie firmy Winkelmann

KA16 szlifierka k¹towa Dessoutter c.d.

Sprê¿arka œrubowa ORL 5,5 C EL niezawodnie pracuje w temperaturze od -40 °C do +60 °C.

opracowa³: Ing.Martin Pišín, Orlík-Kompresory

W szlifierce zastosowano szereg innowacyjnych rozwi¹zañ konstrukcyjnych i materia³owych. Dziêki zwiêkszonej mocy oraz ograniczonemu poziomowi drgañ Desoutter KA16 pozwala na usuniêcie wiêkszej iloœci materia³u, co w zdecydowany sposób wp³ywa na obni¿enie kosztów. Dziêki zró¿nicowanej prêdkoœci obrotowej szlifierka znajduje zastosowanie przy obróbce wielu gatunków materia³ów, np. stali, aluminium, tytanu, magnezu.

Szlifierka k¹towa KA16

opracowa³: Marek Wojtyczka

E-ncyklopedia pneumatyki

Zrealizowane inwestycje

Powsta³o 10 nowych serwisów internetowych dotycz¹cych pneumatyki. Biuro projektowe Biuro Projektowe w firmie Pneumat System to wyodrêbniona komórka zajmuj¹ca siê rozwi¹zywaniem problemów w ci¹gach technologicznych sprê¿onego powietrza.

Klientom indywidualnym oferujemy kompleksowe doradztwo i wykonawstwo instalacji sprê¿onego powietrza.

wsparcie na etapie tworzenia kosztorysów i projektów instalacji sprê¿onego powietrza oraz wyposa¿enia sprê¿arkowni.

Biurom projektowym i generalnym wykonawcom inwestycji oferujemy

Biblioteka rysunków technicznych 3D: www.pneumat.com.pl

Obserwujemy ci¹g³y niedosyt informacji technicznych. Ka¿dego dnia otrzymujemy od Pañstwa wiele zapytañ z dziedziny pneumatyki i „rozgryzamy” nowe przypadki rozwi¹zañ technicznych. Zgromadzon¹ w ten sposób wiedzê zamieœciliœmy w portalach tematycznych, do których odwiedzenia serdecznie Pañstwa zapraszamy. Adresy naszych stron: www.pneumatic.cylinders.eu www.zawory-elektrozawory.com.pl www.e-kompresory.com.pl www.instalacje-pneumatyczne.com.pl www.e-manometry.com.pl www.armatura-pneumatyczna.com.pl www.zbiorniki-cisnieniowe.com.pl www.e-pneumatyka.com.pl www.e-osuszacze.com.pl www.pneumatyczne-narzedzia.com.pl www.pneumat.com.pl

Biuro projektowe mgr in¿. Justyna KaŸmierczak, projektant

Drukarnia Amcor. 2009 Dominik Chludziñski - instalator

Instalacje pneumatyczne z firmie Ferrpol. 2008

Opracowa³a: Kamila Bezdel


Z ¿ycia firmy Pneumat System Wspó³praca z Zespo³em Szkó³ nr 18

Gazele 2008 Jesteœmy Gazel¹ Biznesu. Nasza firma ju¿ po raz czwarty otrzyma³a nagrodê Gazele Biznesu. Tytu³ przyznawany jest przez redakcjê „Pulsu Biznesu”. Wed³ug organizatorów Gazela to œredniej wielkoœci firma, która szybko siê rozwija i radzi sobie na rynku, nawet wœród znacznie wiêkszych od siebie konkurentów. Taka jest w³aœnie firma Pneumat System. Tegoroczne Gazele, by znaleŸæ siê w presti¿owym gronie najdynamiczniej rozwijaj¹cych siê przedsiêbiorstw, musia³y spe³niæ wiele kryteriów odnosz¹cych siê do funkcjonowania i finansów firmy. Chocia¿ o miejscu na liœcie rankingowej decydowa³ wyra¿ony w procentach przyrost obrotów osi¹gniêty w ci¹gu trzech kolejnych lat, to

nie bez znaczenia by³a tak¿e reputacja uczciwoœæ wobec zewnêtrznego i wewnêtrznego otoczenia przedsiêbiorstwa.

Od lewej Kamila Bezdel, Aleksandra Hercuñ

Wizyta w³aœciciela firmy Riegler Riegler i Pneumat zawsze razem W kwietniu br. tradycyjnie goœciliœmy w naszej firmie w³aœciclela firmy Riegler Jürgena Wackera. Riegler to nasz g³ówny dostawca armatury pneumatycznej. Jesteœmy wy³¹cznym przedstawicielem tej marki w Polsce.

Nasza firma objê³a patronat nad klas¹ o profilu pneumatycznym jednego z wroc³awskich techników. Du¿e zaanga¿owanie dyrekcji szko³y oraz zarz¹du naszej firmy zaowocowa³o wieloma ciekawymi projektami. W ramach wspó³pracy szkolimy uczniów z zakresu pneumatyki, wyposa¿amy pierwsz¹ na tak¹ skalê we Wroc³awiu pracowniê pneumatyczn¹, bierzemy udzia³ w wydarzeniach szko³y, takich jak: otwarcie nowego boiska czy 60-lecie istnienia szko³y. Dziêkujemy p. mgr. in¿. Danucie Matuszewskiej v-ce dyrektor oraz panu mgr Piotrowi Lusarowi za ¿yczliwoœæ i deklarujemy otwartoœæ na nowe ciekawe pomys³y.

Szkolenie praktyczne Od lewej: Marek Wojtyczka i uczniowie.

Goœcie z Turcji Nasza firma wraz z Dolnoœl¹sk¹ Izb¹ Gospodarcz¹ zorganizowa³a wizytê studyjn¹ dla uczniów i nauczycieli szko³y Bursa Inegol Teknik Lise z Turcji. Szko³a jest beneficjentem programu Unii Europejskiej "Leonardo da Vinci". Tureccy goœcie zwiedzili firmê, poznali elementy organizacji pracy oraz nowinki techniczne z dziedziny pneumatyki.

Szkolenie teoretyczne w sali konferencyjnej

Wspó³praca z Politechnik¹ Owocna wspó³praca W ramach wspó³pracy z Politechnik¹ Krakowsk¹ kompleksowo wyposa¿yl i œ m y p ra c o w n i ê p n e u m a t y c z n ¹ . Powsta³o kilka stoisk dydaktycznych umo¿liwiaj¹cych studentom praktyczne poznawanie uk³adów pneumatycznych. W lutym br. podpisaliœmy równie¿ umowê o wspó³pracy z Politechnik¹ Wroc³awsk¹. Tu tak¿e wyposa¿amy laboratorium pneumatyczne i wykonujemy szereg badañ. Od lewej: Prof. dr hab. in¿. Wac³aw Kollek oraz Robert Fijo³ek

Od lewej: Jürgen Wacker, Kamila Bezdel, Bo¿ena i Ryszard Pachura

Szkolenia

Uczniowie zwiedzili m.in. produkcjê

W kulturê organizacyjn¹ naszej firmy wpisane s¹ systematyczne szkolenia dla pracowników. Organizwane s¹ zarówno specjalistyczne szkolenia techniczne, które prowadz¹ specjaliœci z dziedziny pneumatyki oraz tzw. szkolenia miêkkie. Na zdjêciu obok - pracownicy dzia³u handlowego zmagaj¹ siê z æwiczeniem p o d c z a s s z k o l e n i a d o s ko n a l ¹ c e g o umiejêtnoœci handlowe. Szkolenie prowadzone jest przez p. Leszka Sergiela z firmy konsultingowej "Witalni".

Stoisko dydaktyczne na Politechnice Krakowskiej

Hannover Messe 20-24.04.2009

Dariusz So³tysik regionalny doradca ds. technicznych

Pneumatyka w du¿ym formacie

W tegorocznej edycji targów w Hanowerze uczestniczy³o 6.150 wystawców z 61 ró¿nych krajów. Hannover Messe to najwiêksza na œwiecie i najwa¿niejsza wystawa technologii przemys³owych. Targi odwiedzi³o 210.000 zwiedzaj¹cych w tym, na specjalne zaproszenie delegacja z naszej firmy. Na pierwszym zdjêciu. Od lewej: Graziano Bugatti, Tomasz Zadworny, Robert Fijo³ek. Na drugim zdjêciu. Od lewej: Tomasz Zadworny, Robert Fijo³ek, Jürgen Wacker, Stephan Wetzel

Rozrywka - Piknik w piaskowni

Widoczni w mieœcie Kryzys gospodarczy to czas szukania oszczêdnoœci, czego nie nale¿y myliæ z uœpieniem i brakiem dzia³ania. Wbrew ogólnie panuj¹cym tendencjom my postanowiliœmy „rozpropagowaæ" pneumatykê w du¿ym formacie. Ponadto od wrzeœnia 2008 we Wroc³awiu kursuje kilka autobusów MPK z reklam¹ naszych produktów. W ró¿nych punktach miasta mo¿ecie siê Pañstwo natkn¹æ na nasze bilboardy.

Do¿ynki w Bukowinie Firma Pneumat System Sp. z o.o. sponsorem Powiatowych Do¿ynek w Bukowinie. Za namow¹ naszego pracownika p. Krzysztofa Gorazdowskiego i jednoczeœnie mieszkañca Bukowiny, postanowiliœmy wesprzeæ gminê D³ugo³êka w organizacji tej imprezy. Ufundowaliœmy g³ówn¹ nagrodê dla zwyciêskiej dru¿yny w "Turnieju Wsi". Zabawa by³a naprawdê wspania³a. Panie Krzysztofie dziêkujemy za goœcinê.

Jak przysta³o na fachowców z dziedziny pneumatyki - rozgryzamy wnikliwie meandry skomplikowanego urz¹dzenia jakim jest kula pneumatyczna. To niezwyk³e doœwiadczenie pozostanie na d³ugo w pamiêci i "koœciach" wszystkich, którzy odwa¿yli siê odbyæ nim podró¿ po zboczu okolicznego wzgórza.

Na zdjêciach obok - firmowa impreza integracyjna w plenerze.

Spotkanie firmowe W i e l o l e t n i ¹ t ra d y c j ¹ f i r my j e s t organizacja œwi¹tecznych spotkañ ca³ej za³ogi. Ostatnia impreza odby³a siê w samym sercu Wroc³awia, w Rynku, w restauracji Cesarsko Królewskiej. Charakter miejsca podyktowa³ konwencjê spotkania. Sympatyczn¹ tradycj¹ jest tak¿e wyró¿nianie przez szefa pracowników, którzy pracuj¹ w firmie 5 lat.

5 lat pracy w firmie

Redaktor naczelna: Kamila Bezdel sk³ad: Ewelina Kamiñska

Gazeta-Pneumat  

Magazyn informacyjny Pneumat System 2010, Pneumat System - Pneumatyka: siłowniki pneumatyczne, zawory i elektrozawory, kompresory