Page 1

In House Radio

ความต้องการพื้นฐานที่สำคัญที่สุด ของลูกค้าผู้ใช้บริการ (นอกเหนือจากสินค้า และ บริการ สื่อวิทยุในพื้นที่ (In House Radio) คือ บรรยากาศที่ผ่อนคลาย) เครื่องมือสื่อสารรูปแบบใหม่ ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคเป้า หมายและรับรู้ว่าสินค้าบริการนั้น มีคุณค่าเพิ่ม (Value Added) แตกต่างไปจากสินค้าของผู้ผลิตรายการอื่นในตลาดสร้างทางเลือก ใหม่ สำหรับการประชาสัมพันธ์เพื่อความสำเร็จขององค์กร In House Radio เป็นรายการที่มีรายการบันทึกเสียงลงบน แผ่น CD เพื่อง่ายต่อการกระจายเสียงโดยสามารถใช้เพียงเครื่องเล่น CD และการติดตั้งลำโพงกระจายเสียงเท่านั้น นอกจากนี้รายการที่ถูกบันทึกเสียงลงบน CD นี้ยังสะดวก ต่อการควบคุมคุณภาพของรายการการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ทัน ต่อเหตุการณ์สำหรับการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและรายการใน รูปแบบ CD สามารถกระจายไปยังทุกสาขาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

อันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความประทับใจและบทเพลง ฟังสบายเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศในการ เลือกซื้อสินค้าให้น่าประทับใจยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบทเพลงในลักษณะของ Music Therapy คือ การนำบทเพลงที่มีความไพเราะของท่วงทำนอง และเสียงร้องมาช่วยในการลดความตรึงเครียด และเพิ่มเติมความ รู้สึกสบายแก่ผู้ฟังที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ของร้าน อันจะทำให้มีความ รู้สึกดีในระหว่างการใช้บริการเป็ ารเป็นผลทำให้เกิดการเปิดรับ ข้อมูลสินค้าในร้านง่ายขึ้นและ เพิ่มโอกาสการซื้อ มากขึ้น

Tel : 02-933-9859 www.mediawecan.com


»ÃСͺ´ŒÇ 3 ʋǹÊÓ¤ÑÞ¤×Í

นักจัดรายการวิทยุ

1. Music 2. Scoop&Spot 3. DJ

DJ เป็นนักจัดรายการวิทยุมืออาชีพที่ได้รับการคัดสรร คุณสมบัติแล้วว่า มีน้ำเสียงสุภาพไพเราะ น่าฟัง ทำหน้าที่ดำเนิน รายการเพื่อประชาสัมพันธ์ นำเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ต่างๆ ไปสู่ลูกค้าผู้ใช้บริการด้ ารด้วยน้ำเสียงสุภาพ นุ่มนวล และ เป็น มิตรของนักจัดรายการนี้จะช่วยให้ลูกค้าผู้ใช้บริการเกิดการเปิดรับ ข้อมูลได้ง่ายขึ้น และนำข้อมูลที่ได้รับไปประมวลผล เพื่อการตั การตัดสินใจ ซื้อสินค้าได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งจุดนี้เองคือข้อดีที่จะทำให้ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรได้รับความสนใจและอาจเกิด การตอบรับได้ง่ายกว่าการที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าหรือใช้ บริการโดยไม่ได้รับทราบข้อมูลจากสื่อใดๆเลย

Program Chart Scoop&Spot DJ

15% 5%

Music

80% Tel : 02-933-9859 www.mediawecan.com


Scoop in program

Work Reference

Scoop in program ค่ือรูปแบบหนึ่งของ การคืนกำไรให้ กับผู้ฟังด้วยการคัดสรรสาระที่ตรงต่อไลฟ์สไตล์ของผู้ฟัง กลุ่มเป้าหมาย โดยนำเสนอในรูปแบบของสกู๊ปสั้นความยาว ประมาณ 1 นาที ซึ่งเนื้อหาอาจเกี่ยวกับสินค้าที่เหมาะกับตัวตน หรือความต้องการของลูกค้าในแบบต่างๆ หรือสาระน่ารู้ทั่วไปเช่น ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และความบันเทิง อย่างเช่น หนังสือน่าอ่านภาพยนตร์น่าชม การท่องเที่ยว หรือข่าวบันเทิง เป็นต้น ซึ่งผู้ฟังจะได้รับ ประโยชน์สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิต ประจำวัน และเป็นการสร้างการจดจำที่ดี

Spot Spot คือรูปแบบของการโฆษณาประชาสั แบบของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธไ์ ม่ว่าจะ เป็นโปรโมชั่นใหญ่ กิจกรรมพิเศษต่างๆหรือแม้แต่สินค้าใหม่ ที่ต้องการนำเสนอซึ่งความยาวประมาณ 30 วินาทีเพื่อความ กระชับและเหมาะสำหรับการเปิ การเปิดซ้ำบ่อยๆเพื่อสร้างการรับรู้ หรือ การกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อ

Tel : 02-933-9859 www.mediawecan.com

in-house-radio  

in-house-radio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you