Page 1

ΙαλοσάρηοςΦεβροσάρηος 2014

Μεληαίο Δλεκερωηηθό Γειηίο

Φσι. 15 , Έθδοζε 15ε

Νέα ΢σλεργαζία ηες Παγθύπρηας ΢τοιής Γολέωλ Ζ Παγθύπξηα Σρνιή Γνλέσλ κέζα ζηα πιαίζηα δξάζεο ηεο γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ κε ηηο ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο ησλ θαηά ηόπνπο επαξρηώλ, μεθίλεζε κηα λέα ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Λεπθσζίαο . Σπγθεθξηκέλα ην Πνιπδύλακν Γεκνηηθό Κέληξν Λεπθσζίαο ηνπ Γήκνπ Λεπθσζίαο ζην πιαίζην ηνπ «Σπκβνπιεπηηθνύ Κέληξνπ» πξόηεηλε ζπλεξγαζία κε ηελ Παγθύπξηα Σρνιή Γνλέσλ γηα πξαγκαηνπνίεζε δηαιέμεσλ θαη βησκαηηθώλ εξγαζηήξησλ κε ζπλεξγάηεο ηεο Σρνιήο Γνλέσλ. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Παγθύπξηαο Σρνιήο Γνλέσλ πξνρώξεζε πξόζπκα ζηελ λέα απηή ζπλεξγαζία γηαηί ε όιε δξάζε ζα ζπκβάιεη ζηε ζπλνιηθή πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη ε Σρνιή γηα επηκόξθσζε ησλ γνληώλ. Τν Πνιπδύλακν Γεκνηηθό Κέληξν Λεπθσζίαο επέιεμε επηά Δηζεγεηέο από ηνλ Καηάινγν Δηζεγεηώλ θαη Θεκάησλ ηεο Παγθύπξηαο Σρνιήο Γνλέσλ (ν νπνίνο είλαη αλαξηεκέλνο ζηελ Ηζηνζειίδα ηεο Σρνιήο), εθ ησλ νπνίσλ νη έμη ζα παξνπζηάζνπλ Γηαιέμεηο θαη ν έλαο εηζεγεηήο ζα πξαγκαηνπνηήζεη Βησκαηηθό εξγαζηήξη. Οη δηαιέμεηο θαη ηα βησκαηηθά εξγαζηήξηα ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηελ πεξίνδν Φεβξνπάξην κέρξη Ηνύλην 2014, ζηελ Παιηά Αγνξά Παινπξηώηηζζαο, Αγ. Αλδξέα 7, 1040 Λεπθσζία. Τν πξόγξακκα ησλ δηαιέμεσλ θαη ησλ Βησκαηηθώλ εξγαζηεξίσλ είλαη αλαξηεκέλν ζηελ Ηζηνζειίδα ηεο Παγθύπξηαο Σρνιήο Γνλέσλ. Να ζεκεησζεί όηη ε παξαθνινύζεζε ησλ δηαιέμεσλ θαη ησλ Βησκαηηθώλ εξγαζηεξίσλ ζα είλαη δσξεάλ. Ζ Παγθύπξηα Σρνιή Γνλέσλ επειπηζηεί όηη ε ελ ιόγσ ζπλεξγαζία ζα είλαη ε απαξρή κηαο ζηελόηεξεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ηνπ Γήκνπ Λεπθσζίαο, κε απώηεξν ζηόρν νη γνλείο λα είλαη ελήκεξνη, λα έρνπλ ηα απαξαίηεηα εθόδηα, γλώζε θαη επηκόξθσζε γηα λα κπνξέζνπλ λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ ξόιν ηνπο.

ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΢ΥΟΛΗ ΓΟΝΔΩΝ Σ.Θ. 27298, 1643, Λεσθωζία, Κύπρος Σει.: 22 754466, 22754467 Fax: 22 345103 E-mail: scholigoneon@cytanet.com.cy Website: www.scholigoneon.org.cy Facebook: www.facebook.com/scholigoneon


Ραδηοθωληθή Δθποκπή «Ο Λόγος ζηοσς Γολείς»

Περηοδηθό «Οηθογέλεηα θαη ΢τοιείο»

Τν δηκεληαίν παηδαγσγηθό πεξηνδηθό ηεο Παγθύπξηαο Σρνιήο Γνλέσλ «Οηθνγέλεηα θαη Σρνιείν» έρεη ε θπθινθνξήζεη γηα 46 ρξνληά. Τν πξώην ηεύρνο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013 – 2014 έρεη σο ηίηιν « Γηαδύγην Ζ επηκνξθσηηθή εθπνκπή «Ο Λόγος ζηοσς θαη Παηδηά, νη παηδηθνί θόβνη». Γολείς», κεηαδίδεηαη θάζε Σάββαην από ηηο 10:00 π.κ. κέρξη ηηο 12:00 ην κεζεκέξη, κε θαιεζκέλνπο Τα πέληε ηεύρε ηνπ πεξηνδηθνύ «Οηθνγέλεηα θαη εηδηθνύο επηζηήκνλεο- ζπλεξγάηεο ηεο Παγθύπξηαο Σρνιείν», αλαβαζκηζκέλα κε επίθαηξεο ζεκαληηθέο Σρνιήο Γνλέσλ θαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ζεκαηηθέο θαη άξζξα, κε θείκελα θαη επηζηεκνληθά ζπγγξάκκαηα από ζπλεξγάηεο ηεο Σρνιήο Γνλέσλ, ζα Σπκβνπιίνπ ηεο Σρνιήο. Τα ζέκαηα ησλ εθπνκπώλ ηνπ κελόο Ηαλνπαξίνπ δηαλεκεζνύλ ζε γνλείο ησλ καζεηώλ θαη ησλ ηξηώλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο ζε όιε ηελ ειεύζεξε Κύπξν. ήηαλ : ΢΢σσλλεεττίίδδεεηηααηη κκεε εεπ πηηηησσττίίαα εε ζ ζσσλλεερργγααζ ζίίαα ηηεεςς Π Πααγγθθύύπ πρρηηααςς ΢΢ττοοιιήήςς ΓΓοολλέέω ωλλ θθααηη ηηοοσσ ρρααδδηηοοθ ώ λ ο σ η ο σ Λ ό θώλοσ ηοσ Λόγγοοσσ

- «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη Σπλείδεζε – Τν πεξηνδηθό, από θέηνο, ζα εθδίδεηαη από ην Πνηόηεηα Εσήο»», κε θαιεζκέλε ηελ θ. Ησάλλα Κπβεξλεηηθό Τππνγξαθείν θαη ζα εληάζζεηαη ζηα γεληθόηεξα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ππνζηήξημεο Παλαγηώηνπ, Δπίηξνπν Πεξηβάιινληνο. ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ πξνο ηελ - «Ζ επίδνζε ησλ καζεηώλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο Παγθύπξηα Σρνιήο Γνλέσλ. ζηε Νενειιεληθή Γιώζζα - Πξννπηηθέο», κε θαιεζκέλεο ηελ θ. Γεσξγία Κνύκα, Δπηζεσξήηξηα Να αλαθεξζεί όηη ην πνζόλ ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο Φηινινγηθώλ Μαζεκάησλ θαη ηελ θ. Μαξία ηνπ πεξηνδηθνύ έρεη κεησζεί ζηα πέληε (€5) θαη νη ζπλδξνκεηέο ζα κπνξνύλ λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ Σηεθάλνπ, Φηιόινγν. αίηεζε εγγξαθήο ζπλδξνκεηή γηα ην πεξηνδηθό θαη - «Ζ δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο ζην από ηελ ηζηνζειίδα ηεο Παγθύπξηαο Σρνιήο Γνλέσλ. Γεκνηηθό Σρνιείν - Πξννπηηθέο», κε θαιεζκέλεο ηελ θ. Δηξήλε Φαηδεινπθά, Δπηζεσξήηξηα Γεληθώλ Μαζεκάησλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηελ θ. Σηαπξνύια Κνληνβνύξθε, Λέθηνξα ζην Τκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ. - «Ζ Γηνξηή ησλ Γξακκάησλ – Τν λόεκα θαη ε ζεκαζία ηεο γηα ηελ Δθπαίδεπζε ζηελ Κύπξν», κε θαιεζκέλνπο ηνπο θ. Μηράιε Μειηώηε, Θενιόγν θαη ηνλ θ. Φίιην Φπιαθηνύ, Πξόεδξν ηεο ΠΟΔΓ. Όιεο ηηο εθπνκπέο ζα κπνξείηε λα ηηο αθνύζεηε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Παγθύπξηαο Σρνιήο Γνλέσλ.


΢ΤΝΑΝΣΗ΢Η ΜΔ ΔΠΙΣΡΟΠΟ ΔΘΔΛΟΝΣΙ΢ΜΟΤ ΚΑΙ ΜΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩ΢ΔΩΝ

ΔΣΗ΢ΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΢ΤΝΔΛΔΤ΢Η

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 13 Φεβξνπαξίνπ ζπλάληεζε ηεο Παγθύπξηαο Σρνιήο κε ηνλ Δπίηξνπν Δζεινληηζκνύ θαη Με Κπβεξλεηηθώλ Οξγαλώζεσλ θ. Γηάλλε Γηαλλάθε. Καηά ηε ζπλάληεζε ν πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ. ηεο Σρνιήο θ. Νίθνο Μνπιαδίκεο, παξνπζίαζε ζε ζπληνκία ηελ ηζηνξία θαη ηε δξάζε ηεο Παγθύπξηαο Σρνιήο Γνλέσλ, πξνζθέξνληαο πξνο ηνλ θ. Γηάλλε Γηαλλάθε ηνπο ζπιιεθηηθνύο ηόκνπο ησλ ηεζζάξσλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ ηνπ πεξηνδηθνύ «Οηθνγέλεηα θαη Σρνιείν» θαζώο θαη έλα θάθειν κε αλαθνξέο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Σρνιήο. Ο θ. Γηαλλάθε ραηξέηηζε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Παγθύπξηαο Σρνιήο Γνλέσλ θαη ζεκείσζε όηη ν ζεζκόο ηνπ εζεινληηζκνύ είλαη πάξα πνιύ ζεκαληηθόο θαη ζπγράξεθε πνπ ε Σρνιή κεηξά ηόζα ρξόληα δσήο κέζα από ηνλ εζεινληηζκό. Δπίζεο παξνπζίαζε ζθέςεηο θαη πξνηάζεηο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ επηκόξθσζε ζρεηηθά κε ηελ εζεινληηθή πξνζθνξά. Ο θ. Γηαλλάθε ππνγξάκκηζε όηη ζηόρνο ηνπ είλαη νη λένη νη νπνίνη είλαη ην κέιινλ απηνύ ηνπ ηόπνπ.

εγγεγε

Ο θ. Μνπιαδίκεο αλέθεξε όηη ζηόρνο ηεο Σρνιήο Γνλέσλ είλαη ε επηκόξθσζε ησλ γνλέσλ, ώζηε κε ηελ ζεηξά ηνπο νη γνλείο λα πξνζθέξνπλ όια ηα εθόδηα ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο λένπο ηνπ ηόπνπ καο. Τέινο, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ζηόρνο ηεο Σρνιήο όζν θαη ηνπ Δζεινληηθνύ Κηλήκαηνο είλαη νη λένη ηεο παηξίδαο καο θαη νξηζκέλεο δξάζεηο ησλ δπν θνξέσλ κπνξνύλ λα θηλεζνύλ παξάιιεια, αθνύ νη γνλείο κπνξνύλ λα γίλνπλ ν κνριόο νπνίνο ζα βνεζήζεη ζηνλ εζεινληηζκό.

Ζ Παγθύπρηα ΢τοιή Γολέωλ θαιεί ηελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή θαη Δθιογηθή ΢σλέιεσζε ην Σάββαην, 15 Μαξηίνπ 2014 θαη ώξα 9.45 π. κ. ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ ζηε Γεκνζηνγξαθηθή Δζηία ζηε Λεπθσζία.

λνλ

Τηο εξγαζίεο ηεο Σπλέιεπζεο ζα ραηξεηίζνπλ νη πξόεδξνη ή εθπξόζσπνη ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Οξγαλώζεσλ θαη ησλ Σπλνκνζπνλδηώλ ησλ Οξγαλσκέλσλ Γνλέσλ Πξνδεκνηηθήο, Γεκνηηθήο, Μέζεο θαη Τερληθήο Δθπαίδεπζεο όπσο θαη άιινη επίζεκνη. Τε Σπλέιεπζε ζα ηηκήζνπλ κε ηελ παξνπζία ηνπο εθπξόζσπνη ζεκαληηθώλ θνξέσλ ηεο παηδείαο θαη άιισλ νξγαληζκώλ κε ηνπο νπνίνπο ε Παγθύπξηα Σρνιή Γνλέσλ έρεη αλαπηύμεη ζπλεξγαζίεο. Οη εξγαζίεο ηεο Σπλέιεπζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ θαζηεξσκέλε ινγνδνζία ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ηελ θαηάζεζε ειεγκέλεο ηακεηαθήο θαηάζηαζε θαζώο θαη απνλνκή ηηκεηηθώλ πιαθεηώλ.


΢σλάληεζε Παγθύπρηας ΢τοιής Γολέωλ κε θ. Αίγιε Παληειάθε, Γεληθή Γηεσζύληρηα Τποσργείοσ Παηδείας θαη Ποιηηηζκού

καηνπνηήζεθε ηελ Παξαζθεπή 28 Φεβξνπαξίνπ 2014 ζπλάληεζε ηεο Π Πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Παξαζθεπή 28 Φεβξνπαξίνπ 2014 ζπλάληεζε ηεο Παγθύπξηαο Σρνιήο Γνλέσλ κε ηελ θ. Αίγιε Παληειάθε, Γεληθή Γηεπζύληξηα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ. Ζ ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο αλάζεζεο ησλ θαζεθόλησλ ζηελ λέα Γεληθή Γηεπζύληξηα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ. Τελ Παγθύπξηα Σρνιή Γνλέσλ εθπξνζώπεζαλ ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Νίθνο Μνπιαδίκεο, ν Γξακκαηέαο θ. Λνΐδνο Γηάζνπκαο θαη νη δπν ζπλεξγάηηδεο ηνπ γξαθείνπ. Παξώλ ήηαλ θαη ν θ. Μηράιεο Κσλζηαληίλνπ, Πξντζηάκελνο Δπηκνξθσηηθώλ Κέληξσλ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκόο. Καηά ηε ζπλάληεζε ν θ. Μνπιαδίκεο παξνπζίαζε ζηελ θ. Παληειάθε ηελ Παγθύπξηα Σρνιή Γνλέσλ θάλνληαο κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο πνξείαο ηεο Σρνιήο, όπνπ ν βαζηθόο ηεο ζθνπόο είλαη ε επηκόξθσζεο ησλ γνλέσλ ζε ζέκαηα δηαπαηδαγώγεζεο ησλ παηδηώλ ηνπο. Ο θ. Μνπιαδίκεο ηόληζε όηη ε ύπαξμε ηεο Σρνιήο Γνλέσλ είλαη πνιύ ζεκαληηθή επεηδή ν νξγαληζκόο απηόο ελώλεη όινπο ηνπο θνξείο ηεο Παηδείαο. Σηε ζπλέρεηα έγηλε κηα γεληθή ελεκέξσζε κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο, ηνπο ζηόρνπο θαη ηνπο πξνγξακκαηηζκνύο ηεο Παγθύπξηαο Σρνιήο Γνλέσλ. Ζ θ. Παληειάθε, κεηά ηε γεληθή ελεκέξσζε γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Σρνιήο, δήισζε εληππσζηαζκέλε γηα ην εύξνο ησλ δξάζεσλ πνπ επηηειεί ε Σρνιή θαη παξαηήξεζε όηη ζηελ Παγθύπξηα Σρνιή ππάξρεη όξακα θαη ζρεδηαζκόο, παξόιν πνπ νη πόξνη ηεο Σρνιήο είλαη πεξηνξηζκέλνη. Γηα ην ιόγν απηό ζεσξεί ζεκαληηθό θαη αλαγθαίν λα ππάξμεη ππνζηήξημε εθ κέξνπο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ πξνο ηελ Παγθύπξηα Σρνιή Γνλέσλ.

εγγεγε

Τέινο ν θ. Μνπιαδίκεο πξόζθεξε ζηελ θ. Παληειάθε θάθειν κε έληππν πιηθό ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Σρνιήο θαη ηνπο ζπιιεθηηθνύο ηόκνπο ηνπ πεξηνδηθνύ «Οηθνγέλεηα θαη Σρνιείν» ελώ παξάιιεια ζεκείσζε όηη αλακέλεηαη ελίζρπζε θαη βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Σρνιήο κε ηηο δηάθνξεο Υπεξεζίεο θαη Γηεπζύλζεηο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ. Ζ θ. Παληειάθε κε ηε ζεηξά ηεο αλέθεξε όηη κεηά ηελ γλσξηκία ηεο κε ηελ Παγθύπξηα Σρνιή Γνλέσλ ζα εμεηαζηνύλ ηξόπνη αλάπηπμεο λέσλ ζπλεξγαζηώλ αιιά θαη ελίζρπζεο ηνπ έξγνπ ηεο Παγθύπξηαο Σρνιήο Γνλέσλ.

λνλ

Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2014  

Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με όλες τις τρέχουσες δράσεις και δραστηριότητες της Παγκύπριας Σχολής Γονέων - Έκδοση Ιανουαρίου - Φεβ...

Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2014  

Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με όλες τις τρέχουσες δράσεις και δραστηριότητες της Παγκύπριας Σχολής Γονέων - Έκδοση Ιανουαρίου - Φεβ...

Advertisement