Page 1

Μάρηιος 2014

Μηνιαίο Ενημερωηικό Δεληίο

Φσλλ.16 Έκδοζη 16η

Εηήζια Σακηική Γενική & Εκλογική ΢σνέλεσζη Παγκύπριας ΢τολής Γονέων Σν ΢άββαην,15 Μαξηίνπ 2014, πξαγκαηνπνηήζεθε ε Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή θαη Δθινγηθή ΢πλέιεπζε ηεο Παγθύπξηαο ΢ρνιήο Γνλέσλ ζηε Γεκνζηνγξαθηθή Δζηία Λεπθσζίαο. Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ΢πκβνπιίνπ, θ. Νίθνο Μνπιαδίκεο, θήξπμε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηεο Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο θαη Δθινγηθήο ΢πλέιεπζεο, ελώ ην θαισζόξηζκα έγηλε από ην Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνύ ΢πκβνπιίνπ θ. Λνΐδν Γηάζνπκα.

ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΢ΥΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ Σ.Θ. 27298, 1643, Λεσκωζία, Κύπρος Σηλ.: 22 754466, 22754467 Fax: 22 345103 E-mail: scholigoneon@cytanet.com.cy Website: www.scholigoneon.org.cy Facebook: www.facebook.com/scholigoneon

΢ηε ΢πλέιεπζε θιήζεθαλ θαη απεύζπλαλ ραηξεηηζκό εθ κέξνπο ηεο Παγθύπξηαο ΢πλνκνζπνλδίαο ΢πλδέζκσλ Γνλέσλ Γεκόζησλ θαη Κνηλνηηθώλ Νεπηαγσγείσλ ν θ. Σδηνβάλεο Κνπδαιήο, ε θα Μαξία ΢άββα, Πξόεδξνο ηεο Παγθύπξηαο ΢πλνκνζπνλδίαο Οκνζπνλδηώλ ΢πλδέζκσλ Γνλέσλ ΢ρνιείσλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ν θ. ΢ηέθαλνο ΢ηεθάλνπ, Πξόεδξνο ηεο Παγθύπξηαο ΢πλνκνζπνλδίαο Οκνζπνλδηώλ ΢πλδέζκσλ Γνλέσλ Μέζεο θαη Σερληθήο Δθπαίδεπζεο. Δθ κέξνπο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Οξγαλώζεσλ ραηξεηηζκό απεύζπλαλ ν θ. Γεκήηξεο Σαιηαδώξνο, Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο ΟΔΛΜΔΚ, ν θ. Φίιηνο Φπιαθηνύ, Πξόεδξνο ηεο ΠΟΔΓ, θαη ν θ. Μηράιεο Σζηάξιηζηνο εθ κέξνπο ηεο ΟΛΣΔΚ. Αθνινύζσο απεύζπλαλ ραηξεηηζκό ν Θενθηιέζηαηνο Δπίζθνπνο Μεζανξίαο θ. Γξεγόξηνο εθ κέξνπο ηνπ Μαθαξηόηαηνπ Αξρηεπηζθόπνπ Κύπξνπ θ.θ. Υξπζνζηόκνπ Β΄ θαη ν θ. Γεώξγηνο Σάζνπ, Πξόεδξνο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο. Σέινο, ραηξεηηζκό απεύζπλε ν Τπνπξγόο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ θ. Κώζηαο Καδήο.


Εηήζια Σακηική Γενική & Εκλογική ΢σνέλεσζη Μεηά ηνπο ραηξεηηζκνύο αθνινύζεζε ε ινγνδνζία ηνπ απεξρόκελνπ Γηνηθεηηθνύ ΢πκβνπιίνπ από ηνλ Πξόεδξό ηνπ θ. Νίθν Μνπιαδίκε. Ο θ. Μνπιαδίκεο παξέζεζε ηα πεπξαγκέλα, ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηηο ζπλεξγαζίεο ηεο Παγθύπξηαο ΢ρνιήο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν από ην Μάξηην ηνπ 2013 κέρξη ην Μάξηην ηνπ 2014. Αλαθνξά έγηλε ζηηο Γηαιέμεηο θαη ζηα Βησκαηηθά Δξγαζηήξηα, ηα νπνία έρνπλ κηα απμεηηθή ηάζε ηα ηειεπηαία ρξόληα, ζην πεξηνδηθό «Οηθνγέλεηα θαη ΢ρνιείν», ην νπνίν πιένλ ζα εθηππώλεηαη ζην Κπβεξλεηηθό Σππνγξαθείν, ζην Δλεκεξσηηθό Γειηίν, ην νπνίν δηαλέκεηαη ζε όινπο ηνπο καζεηέο ησλ ζρνιείσλ ηεο Διεύζεξεο Κύπξνπ θαη ζηελ Ιζηνζειίδα ηεο ΢ρνιήο. Ο θ. Μνπιαδίκεο αλαθέξζεθε θαη ζηηο ηξεηο επαξρηαθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ΢ρνιήο θαηά ηελ πεξζηλή ρξνληά. Σν πηινηηθό πξόγξακκα «Δλδπλακσκέλνη Γνλείο-Αλζεθηηθά Παηδηά-Απνηειεζκαηηθό ΢ρνιείν», ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Δπαξρία Ακκνρώζηνπ θαη ζηελ Δζπεξίδα «Ηζηθή ζηελ Δθπαίδεπζε», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Δπαξρίεο Λάξλαθαο θαη Πάθν. Η θνξσλίδα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΢ρνιήο Γνλέσλ ήηαλ ην Παγθύπξην ΢πλέδξην, ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηξίηε ζπλερή ρξνληά. Σν 3ν Παγθύπξην ΢πλέδξην είρε σο ζέκα: «2ε Γεθαεηία ηνπ 21νπ Αηώλα ζηελ Κύπξν. Οηθνγέλεηα – ΔθπαίδεπζεΠξννπηηθέο». Δπίζεο, αλαθνξά έγηλε ζηε ξαδηνθσληθή εθπνκπή «Ο Λόγνο ζηνπο Γνλείο»,πνπ εθπέκπεηαη από ην Ραδηνθσληθό ΢ηαζκό «Ο Λόγνο» θαη ζηελ Τπνγξαθή ηνπ Μλεκνλίνπ ΢πλεξγαζίαο κε ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. Κιείλνληαο ηνλ απνινγηζκό ηνπ ν θ. Μνπιαδίκεο επραξίζηεζε όινπο, όζνη βνήζεζαλ θαη ζπλέβαιαλ ζηε ζεηηθή πνξεία ηεο Παγθύπξηαο ΢ρνιήο Γνλέσλ θαη επρήζεθε ε Παγθύπξηα ΢ρνιή Γνλέσλ λα έρεη ηελ θαιύηεξε δπλαηή πνξεία θαη κέιινλ.


Εηήζια Σακηική Γενική & Εκλογική ΢σνέλεσζη


Εηήζια Σακηική Γενική & Εκλογική ΢σνέλεσζη Αθνινύζσο, ν Σακίαο ηνπ απεξρόκελνπ Γηνηθεηηθνύ ΢πκβνπιίνπ θ. Μηράιεο Σζηάξιηζηνο θαηέζεζε ειεγκέλε ηακεηαθή θαηάζηαζε γηα ην έηνο 2013. ΢ηε ζπλέρεηα αθνινύζεζε απνλνκή ηηκεηηθώλ πιαθεηώλ. Σα πξόζσπα, ηα νπνία ηηκήζεθαλ κε πιαθέηα γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο πξνο ηελ Παγθύπξηα ΢ρνιή Γνλέσλ, ήηαλ νη εμήο: ν θ. Υξύζαλζνο Πηεξή, ν θ. Υξπζόζηνκνο Σζίηζηνο θαη ε ανίδηκε Μεξόπε Καςάιε. Σελ απνλνκή έθαλε ν Θενθηιέζηαηνο Δπίζθνπνο Μεζανξίαο θ. Γξεγόξηνο. Καηά ηε Γεληθή ΢πλέιεπζε, επίζεο, αλαθεξύρζεθε Δπίηηκνο Πξόεδξνο ηεο Παγθύπξηαο ΢ρνιήο Γνλέσλ ν θ. Νίθνο Μνπιαδίκεο θαη σο Δπίηηκα Μέιε ν θ. Μηράιεο Σζηάξιηζηνο θαη ν θ. Πάξεο Μηραήι. Σελ απνλνκή ησλ ηηκεηηθώλ πιαθεηώλ πξνο ηνπο πξναλαθεξζέληεο έθαλε ν Τπνπξγόο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ θ. Κώζηαο Καδήο. Αο ζεκεησζεί επηπξόζζεηα όηη θαηά ηε Γεληθή ΢πλέιεπζε έγηλε επηθύξσζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο πξνεγνύκελεο Δηήζηαο Σαθηηθήο ΢πλέιεπζεο ηνπ 2013, ηα νπνία θαη ππνγξάθεθαλ από ηνλ απεξρόκελν Πξόεδξν θ. Νίθν Μνπιαδίκε. ΢ην ηέινο ηεο Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο θαη Δθινγηθήο ΢πλέιεπζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθινγέο , θαηά ηηο νπνίεο εμειέγεζαλ ηα κέιε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ ΢πκβνπιίνπ. Ακέζσο κεηά θαηαξηίζηεθε ην λέν ζώκα ηεο Παγθύπξηαο ΢ρνιήο Γνλέσλ. Σν λέν Γηνηθεηηθό ΢πκβνύιην κπνξείηε λα ην δείηε ζηελ πην θάησ παξαπνκπή: http://scholigoneon.org.cy/index.php?option=com_co ntent&view= & article id=54&Itemid=110

Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2014  

Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με όλες τις τρέχουσες δράσεις και δραστηριότητες της Παγκύπριας Σχολής Γονέων - Έκδοση Μάρτιος 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you