Page 1

PANCHOLI SAMACHAR Pancholi Samaj U.K. (Established 1967) www.pancholisamaj.org.uk April 2012

Edition: 140

Produced by: Bhavin M Pancholi

Mandir Day Trip to Leamington Spa & Bullring The Samaj is delighted to welcome you on board the coach to the Shree Krishna Mandir & Gudwara Sahib in Leamington Spa followed by an afternoon of shopping at The Bullring, in Birmingham. Date: - Saturday 21st April 2012

Time: - 8.00am – 5.30pm (Depart) Coach will depart 8:00am prompt

Price: - £10.00 Per Person

Pickup &

Paraban Supermarket,

: - Nicklaus Road,

Dropoff

Rushey Mead, Leicester

Spaces are limited to 53 only; opening Date for bookings is Monday 9th April onwards. To book, please Contact Chandrakantbhai Harkishandas Pancholi of 38 Hardys Avenue, Rushey Mead, Leicester, on 0116 212 7301 or alternatively on 07947 658 217

Bank Holiday Weekend Trip to Torquay Date: - Saturday 2nd June (8am Departure)

Pickup

to

&

Monday 4th June 2012 (Evening Arrival)

Dropoff

Paraban Supermarket,

: - Nicklaus Road, Rushey Mead, Leicester

Price: - £175.00 Per person Spaces: - 50 Only

(3 Days, 2 Nights)

The Best Western Livermead Cliff Hotel (www.livermeadcliff.co.uk) will be your home over the two nights, offering stunning sea views and direct access to Torquay Beach.  Two people sharing per room  Full English breakfast & Evening (Indian) Meal provided by the hotel

Itinerary

Please note that the Entrance Fee’s for the sights to be visited are to be paid by the individual

Saturday:

Sunday:

After some rest and relaxation there will be a visit to the Marble Museum; and thereafter an Indian meal back at the hotel. The rest of the evening will then be spent exploring the local area.

After breakfast, take a boat trip down the Torquay Riviera, visit the Gardens and Kent Cavern (Spectacular Natural Caves). Come the evening there will be an Indian meal and the chance to explore the area further.

Monday: After breakfast there will be a visit to the famous Torquay attraction that is ‘Babbacombe Model Village’; following some more sightseeing the coach will return to Leicester. Opening Date for bookings is Monday 9th April onwards. To book, please Contact Chandrakantbhai Harkishandas Pancholi of 38 Hardys Avenue, Rushey Mead, Leicester, on 0116 212 7301 or alternatively on 07947 658 217 Polite request: Please call only between the hours of 7.00pm and 9.00pm on weekdays, and between 10.00am and 9.00pm on weekends.


~ÉÅSÉÉà±ÉÒ »É©ÉÉSÉÉ− ~ÉmÉ {ÉÅ 140 - ¾úÉà±ÉÒ eàô »~Éà¶ÉÒ«É±É +à¡ÉÒ±É÷ 2012

~ÉÅHíWð ~ÉÅSÉÉà±ÉÒ

SÉɱÉÉà….lÉ©Éà ¥ÉyÉÉ ¾ú©ÉÉ−÷Ò »ÉÉoÉà »É©É−÷{ÉÒ ¾úÉà±ÉÒ-eàô ©É{ÉÉ´É´ÉÉ..»ÉÖÅqö−÷ HÅí~É{ÉÒ…»É−÷»É WðN«ÉÉ…… ¶ÉÊ{É´ÉÉ−..÷lÉÉ& 21©ÉÒ +à¡ÉÒ±É 2012 – JíÒ¶{É ©ÉÅqöÒ−÷, NÉÖ°÷q´ÉÉ−÷ +{Éà ¶ÉÉà~ÉÓNÉ ~ÉÅSÉÉà±ÉÒ »É©ÉÉWð +É~É »ÉÉä{Éà ±Éà©ÉÓNÉ`ò{É »~ÉÉ {ÉÖÅ ¡ÉL«ÉÉlÉ ¸ÉÒ ÊJí¶{É ©ÉÅqöÒ−÷ +{Éà ¶ÉÒLÉ {ÉÖÅ NÉÖ°÷y´ÉÉ−÷É {ÉÉ qö¶Éè{É {ÉÉà ±ÉÉ§É ©É³à, +à ©ÉÉ`àò +àHí HíÉàSÉ `ÄòÒ~É {ÉÖÅ +É«ÉÉàWð{É Hí−÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ Uïà. +{Éà ¾úÉ, l«ÉÉ−÷ ¥ÉÉqö ¥É©ÉèÒÅNɾúÉ©Éà {ÉÉ ¥ÉÖ±É−÷ÓNÉ »Éà{`ò−÷ {ÉÒ ¶ÉÉà~ÉÓNÉ {ÉÒ ©ÉX, ¥É~ÉÉà−÷{ÉÉ ©Éɳ´ÉÉ ©É³¶Éà. +É `ÄòÒ~É {ÉÒ Ê´ÉNÉlÉÉà {ÉÒSÉà ¡É©ÉÉiÉà Uïà&

• • • • •

lÉÉ−÷ÒLÉ lÉoÉÉ ´ÉÉ−÷& ¶ÉÊ{É´ÉÉ−÷, 21©ÉÒ +à¡ÉÒ±É 2012 HíÉàSÉ A~Éeô´ÉÉ{ÉÉà »É©É«É& »É´ÉÉ−à÷ 8.00 Hí±ÉÉHàí (±Éà»`ò−÷oÉÒ) »ÉÉÅWðà÷ 5.30 Hí±ÉÉHàí (¥É©ÉèÒÅNɾúÉ©Éà oÉÒ) HíÉàSÉ A~Éeô¶Éà& ~É−÷¥É{É »ÉÖ~É−÷©ÉÉ−÷Hàí`ò, {ÉÒHí±É¶É −÷Éàeô. °÷»ÉÒ ©ÉÒeô, ±Éà»`ò−÷. ÊHí©ÉÅlÉ& »ÉÒ`ò qöÒcó £íHlÉ 10.00 ~ÉÉBeô. £íHlÉ 53 »ÉÒ`ò ¾úÉà´ÉÉoÉÒ, +É~É lÉ©ÉÉ−÷Ò »ÉÒ`ò ´Éà¾ú±ÉÉ»É−÷ −÷Ò]ñ´Éè Hí−÷É´É´ÉÉ Ê´É{ÉÅÊlÉ. (¥ÉÖHíÓNÉ ©ÉÉ`àò {ÉÒSÉà Ê´ÉNÉlÉÉà +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uïà.)

¥ÉáHí ¾úÉà±ÉÒ eàô ´ÉÒHí-+à{eô - `òÉà−÷HíÒ (2 −÷ÉmÉÒ ¾úÉà`ò±É©ÉÉÅ – HÖí±É 3 Êqö´É»É {ÉÒ »ÉÒ-»ÉÉ<e {ÉÒ +{ÉÉàLÉÒ `ÄòÒ~É)ô LÉÉ»É »É©ÉÉWð {ÉÉ »É§«ÉÉà{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ±É<, ~ÉÅSÉÉà±ÉÒ »É©ÉÉWð «ÉÖ.Hàí. {ÉÒ »ÉÊ©ÉlÉÒ +à »ÉÒ-»ÉÉ<eô - `òÉà−÷HíÒ {ÉÒ +É´É{ÉÉ−÷ ¥ÉáHí ¾úÉà±ÉÒ-eà ô©ÉÉÅ +àHí `ÄòÒ~É «ÉÉàWð´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uïà. +É »ÉÖÅqö−÷ »oɳ {ÉÒ ©ÉÖ±ÉÉHíÉlÉ {ÉÉà ±ÉÉ§É ±Éà´ÉÉ{ÉÉà SÉÖHí¶ÉÉà {É˾ú. +É `ÄòÒ~É {ÉÒ Ê´ÉNÉlÉÉà {ÉÒSÉà ¡É©ÉÉiÉà Uïà& ¶ÉÊ{É´ÉÉ2 – 2Yð WÚð{É 2012 `òÉà−÷HíÒ ~ɾúÉáS«ÉÉ ~ÉUïÒ oÉÉàeôÉà +É−÷É©É Hí−÷Ò ©ÉÉ−÷¥É±É ©«ÉÖ]ñ©É Xà´ÉÉ{ÉÉà ±Éɾú´ÉÉà. »ÉÉÅWðà <{eôÒ«É{É §ÉÉàWð{É {ÉÉà ±ÉÉ§É ±É<, ~ÉUïÒ ¥ÉÉHíÒ{ÉÉà Êqö´É»É lÉ©ÉÉ−÷Éà.

−÷Ê´É´ÉÉ−÷ - 3Yð WÚð{É 2012 »ÉÉà©É´ÉÉ−÷ - 4oÉÒ WÚð{É 2012 »É´ÉÉ−à÷ {ÉÉ»lÉÉ ¥ÉÉqö ¥ÉÉà`ò `ÄòÒ~É Hí−÷Éà »É´ÉÉ−à÷ {ÉÉ»lÉÉ ¥ÉÉqö ©ÉÉàeàô±É ´ÉÒ±ÉàWð »ÉÖÅqö−÷ ¥ÉNÉÒSÉÉ {ÉÒ ©ÉÖ±ÉÉHíÉlÉ,¡ÉL«ÉÉlÉ {ÉÒ ©ÉÖ±ÉÉHíÉlÉ, »ÉÉ<`ò »ÉÒ=NÉ Hí−÷Ò NÉÖ£íÉ+Éà{ÉÒ ©ÉÖ±ÉÉHíÉlÉ ¥ÉÉqö ¾úÉà`ò±É ~É−÷ ±Éà»`ò−÷ +É´É´ÉÉ {ÉÒHí³¶ÉÖÅ. <{eôÒ«É{É §ÉÉàWð{É {ÉÉà ±ÉÉ§É ±É<, ~ÉUïÒ ¥ÉÉHíÒ{ÉÉà Êqö´É»É lÉ©ÉÉ−÷Éà. (LÉÉ»É {ÉÉáyÉ& +©ÉÖHí »oɳ Xà´ÉÉ{ÉÉà ¡É´Éà¶É £íÒ lÉ©ÉÉ−à÷ +É~É´ÉÉ{ÉÉà −à÷¾ú¶Éà) • lÉÉ−÷ÒLÉ lÉoÉÉ ´ÉÉ−÷& ¶ÉÊ{É´ÉÉ−÷, 2Yð WÚð{É 2012 oÉÒ »ÉÉà©É´ÉÉ−÷ 4oÉÒ WÚð{É 2012 • ¾úÉà`àò±É& Best Western Livermead Cliff Hotel.. (»ÉÒ-»ÉÉ<eô {ÉÒ »ÉÉ©Éà) • HíÉàSÉ A~Éeô´ÉÉ{ÉÉà »É©É«É& »É´ÉÉ−à÷ 8.00 Hí±ÉÉHàí (±Éà»`ò−÷oÉÒ) • HíÉàSÉ A~Éeô¶Éà& ~É−÷¥É{É »ÉÖ~É−÷©ÉÉ−÷Hàí`ò, {ÉÒHí±É¶É −÷Éàeô. °÷»ÉÒ ©ÉÒeô, ±Éà»`ò−÷. • ÊHí©ÉÅlÉ& 175.00 ~ÉÉBe ´«ÉHíÊlÉ qöÒcó (+àHí °÷©É ©ÉÉÅ ¥Éà ´«ÉHíÊlÉ −à÷¾ú¶Éàô.) •£íHlÉ 50 »ÉÒ`ò ¾úÉà´ÉÉoÉÒ, +É~É lÉ©ÉÉ−÷Ò »ÉÒ`ò ´Éà¾ú±ÉÉ»É−÷ −÷Ò]ñ´Éè Hí−÷É´É´ÉÉ Ê´É{ÉÅÊlÉ

.

¥É{{Éà HíÉàSÉ `ÄòÒ~É ©ÉÉ`àò ¥ÉÖHíÓNÉ Hí−÷´ÉÉ{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ& »ÉÅ~ÉHèí Hí−÷Éà ¸ÉÒ SÉÅröHíÉÅlÉ ¾ú−÷ÊHí¶É{ÉqöÉ»É ~ÉÅSÉÉà±ÉÒ…… 38 ¾úÉ−÷eôÒ]ñ +à´Éà{«ÉÖÅ, °÷»ÉÒ ©ÉÒeô, ±Éà»`ò−÷.. `àò±ÉÒ£íÉà{É& 0116 212 7301..©ÉÉà¥ÉÉ<±É& 07947 658 217 ¥ÉÖHíÓNÉ 9©ÉÒ +à¡ÉÒ±É oÉÒ ¶É°÷ Hí−÷´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. ¥É{Éà lÉÉà »ÉÉÅWð{ÉÉ 7 oÉÒ 9 {ÉÉ NÉɳɩÉÉÅ £íÉà{É Hí−÷´ÉÉà…..

Newsletter 140  

Pancholi Samaj's Newsletter 140

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you