Page 1

Retail Price Rs. 10/Annual Subscription Rs. 120/-

¸ÀA¥ÀÄl 50

£ÀªÉA§gÀ 2016

¢Ã¥ÁªÀ½ «±ÉõÁAPÀ-50

11


¥ÀAZÁÌzÁ¬Ä PÉÆAPÀt ªÀiÁ¹PÀ

3


£ÀªÉA§gÀ 2016

4

MüxiÉÔUÏ qÉÉåÌWûlÉÏ SåuÉSÉxÉ mÉæ ´É®ÉÇeÉsÉÏ

Kasturi Devadas Pai

Kasturi Mohini Devadas Pai

SåuÉÉlÉ ½É pÉÑÇrÉMü ÌSssÉÉå ÌuÉvÉåwÉiÉÉrÉcÉÏ uÉUaÉÉå iÉÑÇ pÉÉuÉ-pÉrÉÇhrÉÉÇcÉÏ SåZÉoÉÉsÉ MåüssÉÏ ûaÉÉå iÉÑÇ AÉlÉqÉÉÇcÉÉå WûÉjÉ SÂlÉ ¥ÉÉlÉmÉÉÌuÉsÉÏ qÉÉåaÉÉcÉÏ lÉÉiÉaÉÉå iÉÑÇ iÉUlÉÉOrÉÉÇcÉÏ MüÉÍVûeÉÉÇiÉÑsÉÏ 'lÉÍVûlÉÏ eÉrÉuÉÇiÉ' aÉÉå iÉÑÇ SÉxÉmÉrrÉÉcÉÏ mÉëåqÉÉcÉÏ mɦÉÏ xÉÇxÉÉU xÉÉÇoÉÉVåûsÉÏaÉÉå iÉÑÇ mÉÉÇcÉ cÉåUQÒûuÉÉÇMü cÉÉU mÉÑÂvÉÉjÉÉïÇ ¥ÉÉlÉ ÌSsÉåsÉÏaÉÉå iÉÑÇ qÉÉÇuÉÉ-bÉÉåuÉÉcÉå MÑüOÒÇûoÉÉÇcÉÉå qÉÉlÉ UÉZÉrÉsÉÏ xÉÔlÉaÉÉå iÉÑÇ xuÉiÉÉcÉå xÉÑlÉÉÇMü AÉuÉrÉmÉhÉ ÌSssÉÏ qÉÉlÉuÉiÉÏaÉÉå iÉÑÇ SåUÉÇ-lÉhÉSÉÇMü qÉÉiÉ×xjÉÉlÉÉcÉÏ 'ÌMü ûÏ uÉrÉlÉÏ'aÉÉå iÉÑÇ lÉɧÉÉÇ-mÉÉåhɧÉÉÇMü mÉVûuÉhÉ ÌSssÉÏ 'qÉÉqÉqÉÉ'aÉÉå iÉÑÇ sÉÉåMüÉÇcÉå Mü¹ÉMü xmÉÇSlÉ MåüssÉÏ irÉÉaÉ eÉÏuÉÏaÉÉå iÉÑÇ mÉÇcÉÉrÉÇvÉåÇ uÉxÉÉïÇ mÉÔUhÉ MüÂlÉ SåuÉÉMüQåûlÉ mÉUiÉ aÉåsÉÏaÉÉå iÉÑÇ xÉaÉOrÉÉ xÉÇxÉÉUÉMü mÉÉÌuÉssÉÏ C¹û qÉÉrÉ aÉÉå iÉÑÇ iÉÑcrÉÉ xÉÉUMåü x§ÉÏU¦É xÉÇxÉÉUÉMü aÉUeÉåcÉåÇaÉÉå qWûtVûÏ mÉëÉjÉïlÉ SåuÉÉMüQåûlÉ AÉqÉcÉÏ xÉaÉOrÉÉÇcÉÏaÉÉå AÉrÉMüÉåaÉÉå iÉÑÇ. mÉѧÉ, xÉÑlÉÉåÇ, kÉÑuÉÉåÇ, eÉÉÇuÉrÉ, lÉɧÉÉû, mÉÉåÇhɧÉÉÇû. MüxiÉÔUÏMüÉU AÉlÉÏ MÑüQèmÉÏMüÉU MÑüOÒÇûoÉÉ.


¥ÀAZÁÌzÁ¬Ä PÉÆAPÀt ªÀiÁ¹PÀ

61

With Best Compliments from

SYS COMP COMPUTER SERVICES Shop No.7A, III Floor, Sriram Arcade Opp. Head Post Office UDUPI - 576 101, Karnataka, INDIA Phone: 91 820 2529783, 2524913 Email: info@syscompindia.net vadiraj@syscompindia.net Computers Computer Media Devices Consumables & Accessories Printers Stabilizers & UPS

E N T E R


62

£ÀªÉA§gÀ 2016


PANCHKADAYI NOVEMBER 2016

BOOK POST Regd. RNI No.13306/67

With Best Compliments from

CENTURY BUILDING INDUSTRIES PVT LTD.

PROPERTY DEVELOPERS & PROMOTERS

No. 10/1, Lakshminarayana Complex Ground Floor, Palace Road Bangalore - 560 052 Ph: 41131400/401/402 Fax: 91-80-41131400 Cable : "CENTURY� Printed at Dr. T. M. A. Pai Polytechnic, Printing Lab, Manipal-576 104. Edited by Sri H. Jnanadeva Mallya & Published by Sri. T. Ashok Pai for Konkani Bhashoddhara Trust, Manipal - 576 104 Udupi Dist. (Founder Editor: Late B.V. Baliga)

Panchkadayi November 2016  

Deepavali Issue - 50

Panchkadayi November 2016  

Deepavali Issue - 50

Advertisement