Page 1

¥ÀAZÁÌzÁ¬Ä PÉÆAPÀt ªÀiÁ¹PÀ

29


£ÀªÉA§gÀ 2016

«±ÀégÀÆ¥À zÀ±Àð£À

30

²æà ªÉAPÀlgÀªÀÄt zɪÀ¼À, PÀÄAzÁ¥ÀÅgÀ, ²æîQë÷äà ªÉAPÀmÉñÀ zɪÀ¼À, GqÀĦ, ²æà ªÉAPÀlgÀªÀÄt zɪÀ¼À, PÁPÀð¼À (£À.6) ²æà ±ÁgÀzÉÆÃvÀìªÀÅ ²æà ®Që÷äà ªÉAPÀmÉñÀ zɪÀ¼À, GqÀĦ ²æà ¥ÀmÁÖ©ü gÁªÀÄZÀAzÀæ zɪÀ¼À PÉÆÃmÉñÀégÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ²æà UÉÆÃPÀtð ªÀÄoÁAvÀÄ UÀAUÉƽî qÁ| PÁ²Ã£ÁxÀ ¥ÉÊ¯É CRAqÀ ¨sÀd£À

PÀÄAzÁ¥ÀÅgÀZÉ ²æêÀÄw DlPÉgÉ ²æîQë÷äà gÀªÀiÁ£ÀAzÀ ¥ÉÊ wÃuÉ ²æà ªÉAPÀlgÀªÀÄt zɪÀ¼ÁAvÀÄ «±ÀégÀÆ¥ÀzÀ±Àð£À D¤ WÀgÁAvÀÄ ¸ÉÆÃqÀ¬Ä° “ºÀZÉѪÀÅ PÀ£ÀßqÀ ¢Ã¥À”” gÀAUÉÆð

ªÀÄÄA¨ÉÊAvÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¨É¸ÉAmï ±Á¼ÉZÉ ¤ªÀÈvÀÛ ²PÀëQ ²æà dAiÀÄAw ¥ÉÊPÀ ²æà «.°Ã¯ÁzsÀgÀ zÁégÁ wÃUÉ¯É WÀgÁAvÀÄ ¸ÀªÀiÁä£ÀÄ

¨É¼ÁîgÉ ²æà ®Që÷äà ªÉAPÀlgÀªÀÄt zɪÀ¼ÁAvÀÄ ²æêÀÄtÂPÁÌgÀ UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ±Áå£ÀĨsÁUÁ¯É zÉÆä ¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÁ¥Àðt


¥ÀAZÁÌzÁ¬Ä PÉÆAPÀt ªÀiÁ¹PÀ

31

PÁAkUÁqÁAvÀÄ ²æêÀÄvï ¸ÀAAiÀÄ«ÄÃAzÀæ wÃxÀð ¸ÁéªÀiÁå¯ÉÆ ¨sÁUÀªÀÄAqÀ¯ÁAvÀÄ ²æêÀÄzï ¨sÀĪÀ£ÉÃAzÀæ DAiÀÄĪÉðÃzÀ ªÀÈPÀë ¢VédAiÉÆÃvÀìªÀÅ (D.23) ªÁnPÁ GzÁÏl£Á (£À.5)

Q¤ßUÉÆý ²æà gÁªÀi ªÀÄA¢gÁAvÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÀd£Á ¸ÀAQÃvÀð£Á ªÀĺÉÆÃvÀìªÀÅ

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÁAvÀÄ ‘D ªÁÊ eÁ ¸Á’” ZÉqÀÄðªÁ¯É PÉÆAPÀt ¹£ÉêÀiÁ GavÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À qÁ| ¦ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥ÉÊ zÁégÁ GzÁÏl£À

zÁªÀtUÉgÉAiÀÄ°è bÁAiÀiÁUÀæºÀt PÉëÃvÀæzÀ°è ªÀÄÆgÀĪÀgÉ zÀ±ÀPÀzÀ PÀpt ¥Àj±ÀæªÀÄzÀ ¸ÁzsÀ£É

¸ÁÜ¥À£É 1984

¥sÉÆÃmÉÆà PÁ£Àðgï

¸Á°UÁæªÀÄ UÀuÉñÀ ±ÉuÉÊ

#496/6 8£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ 7£Éà wgÀĪÀÅ ZÉÃvÀ£Á ºÉÆÃmÉɯï gÀ¸ÉÛ ¦. eÉÉ. §qÁªÀuÉ zÁªÀtUÉgÉ 577002 9538732777

¸Á°UÁæªÀÄ ¸ÀA¢Ã¥À ±ÉuÉÊ

#1805/3 ¸Á¬Ä¥ÁèeÁ ©.L.E.n. PÁ¯Éeï gÀ¸ÉÛ DAd£ÉÃAiÀÄ §qÁªÀuÉ zÁªÀtUÉgÉ 5770044 9742794777


£ÀªÉA§gÀ 2016

32

With Best Compliments from

LAMINA SUSPENSION PRODUCTS LIMITED 17-20/B, Industrial Area, Baikampady New Mangalore - 575 011 Tel: (0824) 2407611, 2407612 Fax: (0824) 2407714 Email: mylamina@hotmail.com Website: www.laminasprings.com


É É Â ¥ s É É m É Ì c É É U Ï É j É c a s u É É ü M É c z É S Ñ É U É É l i É Ç É Ç Ò É Q m

z

z ¥ÀAZÁÌzÁ¬Ä PÉÆAPÀt ªÀiÁ¹PÀ

With Best Compliments from

Pai Parivar to

The Editor, Staff Members, Writers & last but not the least loyal Readers in the Golden Jubilee Year of the Panchkadayi Monthly

š z

Deepavali and New year greetings May the camps of the festival brighten your life and Bring joy and prosperity to you and your readers

z

RAa «zsÁ£Áj¬Ä zsÀĪÁæ¥Á£À (vÀA¨ÁPÀÄ) ¸ÉêÀ£À DgÉÆÃUÁåPÀ C¥ÁAiÀÄPÁj z Consumption of Tobacco in any form is dangerous to health

z z

All young paretns and would be parents should take proper care of their

š

parents and in laws and set an example for their own children to follow in a

distant future and ensure happiness in their old age CvÀÛAZÉ ¸ÀªÀð AiÀÄĪÀ ªÀiÁvÁ¦vÁ D¤ ¸ÀzÉÆåèsÁ«µÁåAvÀÄ £ÀªÀ ªÀiÁvÁ ¦vÁ eÁvÀÛ¯ÁåA¤ D¥À D¥Éè DªÀÅì ¨Á¥ÀÄàAUÉ¯É D¤ ªÀiÁ¬Ä ªÀiÁªÁAUÉ¯É «µÀAiÀiÁa PÁ¼Àf WÉêÀÅß zÀÆgÀZÉ ¨sÀ«µÁåAvÀÄ vÁAUÀ vÁAUÉ¯É ZÉqÀÄðAªÁ¤ vÀAUÉ¯É DªÀÅì ¨Á¥ÀÄàAPÀ ªÀÈzÁÞ¥Áåj ¸ÀÄSÁ£À ¥Á®£À PÉÆÃgÉÆAPÀ GzÁºÀgÀt WÁ®Äß ¢ÃªÁÌ Donate blood when you are alive vÀÄ«Ää fêÀAvÀ D¸ÀÛ£Á gÀPÀÛzÁ£À PÀgÁ Donate eyes when you die vÀĪÉÄÎ¯É fëvÁAvÁåj £ÉÃvÀæzÁ£À PÀgÁ

Don’t just leave a will, leave a vision PÉêÀ® CAwªÉÄÃZÁÒ ¥ÀvÀæ ¢ªÉÑ £Àí¬Ä fêÀ£ÀzÀ±Àð£À¬Ä ¢AiÀiÁå

33


34

£ÀªÉA§gÀ 2016


¥ÀAZÁÌzÁ¬Ä PÉÆAPÀt ªÀiÁ¹PÀ

35

ªÀÄtÂ¥Á¯ÁAvÀÄ ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPÁZÉÆ ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÁ¯ÉÆ ¢ªÀ¸ÁZÀgÀt

f. J¸ï. ©. J¸ï. ªÉÄrPÀ¯ï læ¸ïÖ ªÀÄÄA§¬Ä ºÁfÓ PÁAiÀiÁðªÀ½

GqÀĦAvÀÄ “ gÉʯÉé ¥Áèöåmï ¥sÁªÀÄð” ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé PÉÆAPÀt PÉÃAzÁæAvÀÄ MqɪÀįÉÆå PÁtÂAiÉÆ ¸ÀàzsÉÆð GUÁÛªÀt ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀÄ PÉÆAPÀt £ÁlPÀ GzÁÏl£Á

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé PÉÆAPÀt PÉÃAzÁæAvÀÄ PÀ£ÁðlPÀ PÀ« ¸ÀA¢ü D¤ PÀxÁ ¸ÀA¢ü PÁAiÀÄðPÀæªÀÄÄ

PÉÆrAiÀiÁ¼À f. J¸ï. ©. ¸ÉêÁ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÁZÉ ªÀÄÄPÁªÉÊ° PÁAiÀiÁðªÀ½ ¸À¨sÁ


£ÀªÉA§gÀ 2016

36

GqÀĦ ²æà ®Qëöäà ªÉAPÀmÉñÀ zɪÁ¯ÉÆ C®APÁgÀ PÀ¯ÁPÁgÀ ªÉÃ. ªÀÄÆ. ©½Î ®QëöäãÁgÁAiÀÄt ¨sÀmï

GqÀĦAvÀÄ f. J¸ï. ©. AiÀÄĪÀPÀ ªÀÄAqÀ½ ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀÅ

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ f. J¸ï. ©. ªÀÄ»¼Á ªÀÈAzÀ - SÁuÁ ¸ÀàzsÉÆÃð

vÉÆãÉìAvÀÄ 186ªÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¥ÀÆeÁ D¤ zsÁ«ÄðPÀ aAvÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄÄ

²æà £ÀgÀ¹AºÀ ±ÉÃuÉʯÉÆ ¸ÀA¸ÁgÀÄ - ¥ÀÄvÁÛ° ªÀÄÄAf, zsÀÆªÉ¯É ¨sÀgÀvÀ£Álå, WÀgÁAvÀÄ UÀt¥Àw ¥ÀÆeÁ

Panchkadayi November 2016 issue - middle page  

Deepavali Special Issue

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you