Page 1

±Üí-aÝR-¨Ý-Àá PæãíPÜ-~ ÊÜÞÔ-PÜ

'

5

±ÜíaÝR¨ÝÀá UgFAùkRklZk

PANCHKADAYI

PæãíPÜ~ ÊÜÞÔPÜ

(

®ÜÊÜíŸÃ… & 2016 ¨ÜáÊÜááìU ®ÝÊÜá ÓÜí> PÝ£ìPÜ ÊÜÞÓÜ

ÓÜí±Üâo : 50

ÓÜíbPÝ : 11

Óݧ±ÜPÜ ÓÜí±Ý¨ÜPÜá : ©> Ÿ.ÊÝ. ¸ÝÙæã

ÓÜí±Ý¨ÜPÜá : Ga…. hÝn®Ü¨æàÊÜ ÊÜáÆ ¶æäà®… : 9481179335 ÊÜáá¨ÜÅPÜ : vÝ> q.Gí.G. ±æç ±ÝÈpæQ°P… ÊÜáá¨ÜÅ| Ë»ÝWÜ, ÊÜá~±ÝÆ & 576 104 ±ÜÅPÝÍÜPÜ : PæãíPÜ~ »ÝÐæãà¨ÝœÃÜ oÅÓ…r, ÔíwPæàp… ÖèÓ…, ÊÜá~±ÝÆ ¶æäà®… : 2922335

±ÜÃÜhÝÊÜâ° : q. AÍæãàPÜ ±æç

¢Ã¥ÁªÀ½ ¥ÀgÀvÀ ºÉ

A

ªÀgÀ¸À AiÉÄêÀÅöß UÉ°è. ¢ªÁé÷åAa ¥ÀgÀ§ ¢Ã¥Á½ZÉ ªÀiÁQë KPÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¥ÀjPÀ®à£Á D¸Àì. ¨sÁgÀvÀ zÉñÀÄ PÀȶ ¥ÀæzsÁ£À gÁµÀÖç eÁªÀÅöß D¸Àì. DªÉÄÎ¯É ªÀiÁí®ÎqÉ PÀȶ ¸ÀA§A¢ü PÁªÀiÁj D²¯É. ¥ÁªÀìr zsÀ£ÀÄð UÁzÉÝAvÀÄ (SÉÃvÀ) PÁªÀÄ PÉÆãÀÄð ¢Ã¥ÁªÀ½ ªÀÄíuÁÛ£À PÀȶ ¸ÀA§AzsÀ ¥Á«¯É ¥ÀæªÀÄÄR PÁªÀÄ eÁªÀÅöß D¸ÁÛ. ªÀÄ£ÀĵÁå¯É CAUÁAUÀ PÁªÀÄ PÉÆãÀÄð zÉúÁAiÀiÁ¸Á£À D¸ÁÛ. zÉúÁAiÀiÁ¸À G¥À±ÀªÀÄ£À PÉÆãÀÄð WɪÉÑ D¤ UÁzÁÝ÷åZÉ PÁªÀÄ PÀvÁð£À DAUÁPÀ «AUÀqÀ «AUÀqÀ gÀÆ¥Áj gÉÆÃUÀgÀÄf£À ªÉÄüÀÄß AiÉÄ«Ñ ¸ÁzsÀåvÁ PÀ¼ÀÆß Qà PÀ¼Á߲à D¸ÁÛ. vÉà ¸ÀªÀð zÀÆgÀ PÉÆÃZÁðPÀ zÉúÁPÀ vÉʯÁ¨sÀåAd£À ¸À»vÀ Cwà ºÀÆ£À GzÀPÁZÉ £Áít CªÀ±Àå eÁªÁ߸ÀÛ, ¥ÁªÀìr ¢ªÀ¸ÁAvÀÄ «AUÀqÀ «AUÀqÀ gÀÆ¥ÁZÉ QÃl GvÀàwÛ eÁªÀÅöß vÁ¤ß ¨ÁzsÁ ¢ªÁÑPÀ ±ÀÄgÀÄ PÀvÁðw vÁAUÉ¯É £Á±À eÁªÁÌ eÁ¯Áè÷åj vÁAPÀ DPÀµÀðt PÉÆÃZÁðPÀ UÀÆqÀ¢ªÉéAvÀÄ ªÉÇíÃqÀÄ ¢ªÉÇé zÀªÀ£ÀÄð CvÀåAvÀ ªÉÊj ¨ÁA¢vÁw. QÃl vÁPÁÌ DPÀµÀðt eÁªÀÅöß ¯ÁVÎ AiÉÄêÀÅöß WÀƪÀÅöß ¥À¼ÉÆãÀÄ ¢ªÁé÷åPÀ vÉÆAqÀ WÁ®Äß £Á±À eÁvÁÛw. D¤ xÉÆqÉ QæëÄ-QÃl DªÉÄÎ¯É zÉÆüÁåAPÀ ¢¸À£Áw vÁAPÁ DPÀµÀðt PÉÆãÀÄð £Á±À PÉÆÃZÁðPÀ WÀgÁZÉ JzÁæPÀ , ªÀuÉÛÃj ¥Àtw ¯Á«Ñ. D¤ÃPÉ KPÀ eÁwÃZÉ QæëÄ-QÃl D¸Àìw vÁ¤ß DªÉÄÎ¯É ¥Àj¸ÀgÁAvÀÄ ªÁAiÀiÁðAvÀÄ D¸Àìw vÁAUÉ¯É £Á±ÁPÀ ¥ÀmÁQ, £ÀPÀëvÀæ PÁrØ ¯ÁªÉÑ ¥ÀgÀA¥ÀgÁUÀvÀ eÁªÀÅöß ZÉÆîÄß DAiÀÄè. zsÁ«ÄðPÀ eÁªÀÅöß ¸ÁAUÉÑ eÁ¯Áè÷åj ²æà PÀȵÀÚ ¥ÀgÀªÀiÁvÁä£À £ÀgÀPÁ¸ÀÄgÁPÀ ¸ÀAºÁgÀ PÉÆãÀÄð vÁUÉ¯É §AzsÀ£ÁAvÀÄ D²¯É ¨ÁAiÀiÁèAPÀ §AzsÀ ªÀÄÄPÀÛ PɯÁè¯ÉÆ ¢Ã¸ÀÄ £ÀgÀPÀ ZÀvÀÄzÀð²Ã vÉà ¢ªÀ¸ÀÄ £Áít D¤ ¥ÀgÀ§ DZÀgÀt. CªÀiÁ¸À vÉà ¢ªÀ¸ÀÄ ²æà ®Që÷äà ¥ÀÇeÁ. ¸ÀÄgÀ-

E-mail address: panchkadayi @ hotmail.com

C¸ÀÄgÁ£À ªÉÄüÀÄß ¸ÀªÀÄÄzÀæ ªÀÄAxÀ£À PɯÉè¯É vÉzÁß ²æîQë÷äà ¥ÀæPÀl eÁ¯Éè° ºÁåa ¢ªÀ¸À. ¥ÁqÉéÃPÀ UÉÆà ¥ÀÇeÁ. ¸ÀªÀÄÄzÀæ ªÀÄAxÀ£À ªÉüÉÃj PÁªÀÄzsÉãÀÄ ªÉļÉî° ¢ªÀ¸ÀÄ eÁªÀÅöß D¸Àì. ²æà «µÀÄÚ ªÁªÀÄ£À CªÀvÁgÀ zsÁgÀt PÉÆãÀÄð §° ZÀPÀæªÀwð¯É zÁ£À WÉêÀÅöß vÁPÁÌ ¥ÁvÁ¼ÁPÀ ¯ÉÆÃPÉÆãÀÄ ¥ÁªÀ£À PɯÁè¯ÉÆ ¢ªÀ¸ÀÄ. UÉÆÃgÀPÀëPÀÄ eÁªÀÅöß D²¯É UÉÆÃ¥Á®PÀȵÁÚ£À UÉÆêÀzsÀð£À ¥ÀªÀðvÀÄ ºÁvÁÛZÉ ¨ÉÆmÁÖ£À GPÀ̼Á¯ÉÆ ¢ªÀ¸ÀÄ. C²ê ¥ÀÅgÁuÁAvÀÄ¯É WÀqÀ¯É¯É ¥Àæ¸ÀAUÁPÀ ¥ÀÇgÀPÀ eÁªÀÅöß D¸Àì.

¥ÁAZÀ zÀ±ÀPÀ zsÀ£ÀÄð ¥ÀAZÁÌzÁ¬Ä PÉÆAPÀt ªÀiÁ¹PÀ

¥ÀwæPÁ ZÀ¯ÉÆãÀÄ AiÉÄvÉÆÛà D¸Àì. ¯Á¨sÀ-£ÀµÀÖ ¥À¼É£Á²Ã ¸ÉêÁ gÀÆ¥Áj ZÀ¯ÉÆãÀÄ ºÁqÀvÀ D¸Àì. ºÉà ¥ÀwæPÉÃPÀ KPÀ gÀÆ¥À ¢ÃªÀÅöß d£Àä ¢¯Áè¯ÉÆ ¢. ©.«.¨Á½UÁ. ¥ÀwæPÉÃPÀ ºÁUÉ° ªÁAªÁl Qwèà ªÉÆíÃtÄ ªÉÄdÆÓZÁPÀ eÁAiÀÄß. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÁAvÀÄ ²æà ªÉAPÀmÉñÀégÀ ¥À©èPÉñÀ£ï ªÀÄí¼Éî° ¸ÀA¸ÁÜ ¥ÀwæPÁ §zÀÝ¯ï ¨ÁAzÀÆ£ÀÄ xÀAZÉ ²æà UÀuÉñÀ ¦æAl¸ïð AiÀÄdªÀiÁ£ÀÄ ²æà UÀuÉñÀ ¥ÉÊPÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀÄ PÉÆãÀÄð D¤ ªÀÄÄzÀæt vÁUÉ¯É ¥Éæ¸ÁìAvÀÄ PÉÆãÀÄð. xÀA¬Äa ¨Á¬Äæ ¨ÉʸÀÆ£ÀÄ PÉÆAPÀt ¯ÉÆÃPÁAPÀ DPÀ¶ðvÀ eÁªÀÅöß D²¯ÉÆ.

ªÀgÀ¸À ªÀvÉÆÛÃa ©.«.¨Á½UÁPÀ ¥ÁæAiÀÄ eÁ¯ÉÆè.

¥ÀAZÁÌzÁ¬ÄPÀ 25 ªÀgÀ¸À eÁ¯Éè. vÉà ªÉüÉÃja ªÀÄtÂ¥Á¯ÁAvÀÄ qÁ.n.JA.J. ¥ÉÊ ¥ÀæwµÁ×£À (¥sËAqÉñÀ£ï) ªÀÄí¼Áî¯ÉÆ PÉÆAPÀt ¨sÁµÁ C®à ¸ÀASÁåvÀ ¸ÀA¸ÉÆÜ ¸ÁÜ¥À£À eÁªÀÅöß PÉÆAPÀt ¸ÉêÁ ±ÀÄgÀÄ eÁ¯Áè÷å. vÉzÁß ©.«.¨Á½UÁ£À ºÁAUÁPÀ AiÉÄêÀÅöß D¥ÀuÁå° ¥ÀwæPÁ vÀÄ«Ääà ªÀÄÄPÁ¸ÀÄð£ÀÄ

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 í 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

±ÜÅPÜê£ A®æàPÜ BPÜÐÜì~à¿á ÊÜÓÜá¤íñÜá »ÜÃܱÜäÃÜ BÓݤ. HPÜ aævÝìÇÝÂíñÜá BÎÏÇæ £ñæÉ B¯ SíÀáà ®ÜØÀá


®ÜÊæíŸÃ… 2016

6

ÊÜåèQ¤PÜ

±ÜËñÜÅ WÜÅí¥æãàQ¤

ñÜÄ E¨æªàÍÜá «Ü®ÜÓÜí±Ý¨Ü®æàaæã Pæãà®Üáì ¨Ý®Ü ñÝhæà®Ü PæãàPÝì Qà£ì ÓÜí±Ý¨Ü®Ü ñÜÓÜÕÈ BÍÝ Óæãà|á¡ ®ÜáñÜ ŸÓÜaæàíb ŸÃæ í bPÝÉí ÊÜaÜãc®Üá ¶Ý¿á«ÜáÊÝcé±ÜÎ ÊÜaÜãcí ®ÜÁá Öæí SÃæí

ÓÜãÁãàì ¿á¥Ý ÓÜÊÜìÇæãàPÜÓÜ aÜûÜá@ ®Ü ȱÜÂñæà aÝûÜáÐæç¸ÝìÖÜ ¨æãàÐæç@ > HPÜÓܤ¥Ý ÓÜÊÜì »ÜãñÝíñÜÃÝñݾ ®Ü ȱÜÂñæà ÇæãàPܨÜá@Tæà®Ü ¸ÝÖÜ @>> (&PÜsã æ à±Ü¯ÐÜñ…&11)

ÊÜåèQ¤PÜ ¨æàÊÝí¯ ÃÝPæcí ÊÜáØÙÝÂÄ ÖÝñÝ¤í «Ü®Üáì Ÿwx ®ÜØÀá WæãÊÝìíPÜ Wæã’ÝÙÝÂí¯ ÃÝQRÇæÊÜÄ ®Ý£¤Çæí Awx ñݯ° PæãOÝPÜ ÃÝPÜãRPÝQ ñÝíPÝ ©àÊÜâ° ÓܨÜẩœ ñÝíñݯ° ñÝíPÝ ñÝíPÝ ÃÝPÜRÎ PÜñÝì£ ±ÝÊÝcéÓÜí Ô©œ ªÉÇíÃgÀPÁ ªÉÆíÃtÄ «£ÀAw PÉ°è. ¥ÀæwµÁ×£Á£À ¨Á½UÁ¯É ªÀÄ£À« ¹éÃPÁgÀ PÉÆãÀÄð “PÉÆAPÀt ¨sÁµÉÆÃzÁÞgÀ læ¸ïÖ” ªÀÄí¼Áî¯ÉÆ C¢üãÀ ¸ÀA¸ÉÆÜ ¸ÁÜ¥À£À PÉÆãÀÄð ¥ÀAZÁÌzÁ¬ÄPÀ D±ÀæAiÀÄ ¢¯ÉÆè.

°(½)¦ ¸ÀA§A¢ü ¨ÁzsÁ PÉÆAPÀtÂPÀ ¯ÁUÀÆΣÀÄ D¬ÄèÃ,

¥ÀAZÁÌzÁ¬ÄAvÀÄ ©.«.¨Á½UÁ£À zÉÆä °¦ ªÁ¥ÀgÀ°. KQà PÀ£ÀßqÀ D¤ KQà zÉêÀ£ÁUÀj. vÁeÉÓà ¸ÁAUÁw DAUÀè D¤ EvÀgÉà ¨sÁµÉÃZÉ §gÀªÀtÂPÉÃj D¬Ä¯É ¯ÉÃR£À, ªÀgÀ¢ PÉÆAPÀtÂÃPÀ °¥ÀåAvÀgÀ D¤ ¨sÁµÁAvÀgÀ PÉ°è. vÀ¸Àì¯É ªÉÇíÃqÀ PÁªÀÄ PÉÆãÀÄð zÁPÉÆÌÃZÁåPÀ zÉÆÃ¤ß ¨Á½UÁ eÁt D²°Aw.

¸ÀA¥ÁzÀPÀ eÁªÀÅöß ¸ÀªÀð ²æà ¢.©.«.¨Á½UÁ, ¢.PÉ.¸ÀAfêÀ

¥Àæ¨sÀÄ (¤ªÀÈvÀÛ r.¹) PÀÄAzÁ¥ÀÅgÀ, ¢.©.zÁªÉÆÃzÀgÀ ¥Àæ¨sÀÄ, (ªÁå¥ÁgÉÆÃzÀå«Ä), ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ D¤ ©.±ÁAvÁgÁªÀÄ ¨Á½UÁ,(¤ªÀÈvÀÛ CAZÉ E¯ÁSÁ C¢üPÁj) ªÀÄtÂ¥Á® ºÁ¤ß D²°Aw. ¥sÀÅqÉ ¢Ã¥ÁªÀ½Ã ZÀPÀæ§AzsÀPÁgÀÄ eÁªÀÅöß C²¯ÉÆ “£Á” ªÀÄí¼Áî¯ÉÆ ²æà dQæèÉlÄÖ £ÁUÉñÀ ±ÉuÉÊ(¤ªÀÈvÀÛ ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï C¢üPÁj) ©.«.¨Á½UÁ¯É ¸ÀA¥ÁzÀPÀvÁéZÉ ¥ÀAZÁÌzÁ¬ÄPÀ UËgÀªÀ ¸ÀºÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀÄ eÁªÀÅöß D²¯ÉÆ. ¥ÀAZÁÌzÁ¬ÄAvÀÄ ¥ÀæPÀl eÁªÉÑ ¯ÉÃR£À, §gÀºÀ, ªÀÄÄzÀæt ¸ÀªÀð dªÁ¨ÁÝj WÉêÀÅöß PÉÆAPÀt ¸ÉêÁ PɯÉè° ªÀÄí¼Áåj zÉÆÃUÀ d£À ¨Á½UÁ£À ªÀiÁvÀæ.

agÀPÁ® ¥ÀwæPÁ ªÉÇÃPÁð D¤ ¥ÀwæPÁ ZÀAzÁAiÉÄÃj

»ÝÊÝ¥Üáì : ÓÜÊÜìÇæãàPÝaæ ¨æãÙÝÂí ÃÜã² ÓÜã¿ááì ÓÝÊÜޮܠÇæãàPÝíWæÇæ ¨ÜêÑràPÜ ¸ÝÖÜ ¨æãàÐÜ ÊÜááPܤ hÝÊÜâ° ©Óݤ PÜÎQÏ ñæàb Ä࣠ÓÜÊì Ü iàËíaæã AíñÜÃÝñݾ hÝÊÝ°Óã æ c ËÍÜÃÌ ã Ü ² ËÍÜÌÊݲPÜ gWÝaæ Síaæ Ÿ×Ã… ¨Üá@SÀá ÇÝWÝcéPÜ ÍÜPÜ®Ý. & ÍÝí. vÁAUɯÉÆ ¸ÀºÀPÁgÀÄ, ¥ÉÇæÃvÁìºÀÄ. vÀ²Aa ªÁZÀPÀ ¸ÀzÀ¸ÁåAUɯÉÆ ¥ÉÇæÃvÁìºÀÄ, zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄÄ, ªÉÆÃUÀÄ. «±ÉõÀ eÁªÀÅöß eÁ»ÃgÁvÀ ¢ÃªÀÅöß ¸ÀºÀPÁgÀ ¢vÉÆÛà C²¯É¯ÉÆ ¸ÀºÁAiÀÄÄ ªÀÄÄRå eÁªÀÅöß D¸Àì.

PÁªÀÄ PÉÆAPÀtÂAvÀÄ ¸ÉêÁ gÀÆ¥Áj PÉÆÃZÁðPÀ

ªÀĸÀÛ D¸Àì. ¥ÀwæPÉÃPÀ ªÀÄÄRå eÁªÀÅöß eÁªÁÌ ªÀÄÄzÀæt PÉÆãÀÄð ¢vÁۯɯÉÆ ¸ÀºÁAiÀÄÄ. ²æà UÀuÉñÀ ¦æAl¸ïð, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÁAUÁ ¥À£Á߸À ªÀgÀ¸ÁPÀ ¥sÀÅqÉ ±ÀÄgÀÄ eÁ¯Éè° ¥ÀAZÁÌzÁ¬ÄZÉ ªÀÄÄzÀæt ¨sÀwð 25 ªÀgÀ¸À ¥ÀjAiÀÄAvÀ (1967-1992)ZÀ¯Éè. vÉA £ÀAvÀgÀ GqÀĦ PÀÄAf¨ÉmÁÖAvÀÄ AiÀiÁzÀªÀ ªÉÆíÃtÄ vÁuÉ ±ÀÄgÀÄ PɯÉè. qÁ.n.JA.J.¥ÉÊ ¥ÀæwµÁ×£ÁZÉ qÁ| n.JA.J.¥ÉÊ ¥Á°mÉQßPï, ªÀÄtÂ¥Á® ºÁAUÁZÉ ªÀÄÄzÀæt vÁAwæPÀvÁ «¨sÁUÁAvÀÄ ªÀÄÄzÀæt eÁvÉÆÛ D¸Àì xÀAZÉ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á® ¸À»vÀ ¸ÀªÀð ¨sÉÆÃzsÀPÀ D¤ ¨sÉÆÃzÀPÉÃvÀgÀ ¹§âA¢APÀ C¤ «±ÉõÀ eÁªÀÅöß CPÀëgÀ ªÉÄüÉÆ£ÀÄ ªÀtðªÀÄAiÀÄ avÀæ ¸À»vÀ ¥ÀÅl vÀAiÀiÁgÀ PÉÆãÀÄ𠢪ÉÑ ¸ÀªÀð²æà ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ¨sÀmï D¤ UÀt¥Àw ¨sÀmï ºÁAPÁ D«Ääà PÀÈvÀdÕvÁ C¥Àðt PÀvÁðw. DvÀÛ ªÀÄÄzÀæuÁPÀ GqÀĦZÉ ¨sÁgÀvÀ ¥Éæ¸ï ¸ÀºÀPÁgÀÄ PÀvÉÆð D¸Àì vÁAPÀ ¸À»vÀ GqÁθÀÄ PÀvÁðw. ¥ÀwæPÉÃPÀ ªÀÄƯÁzsÁgÀ eÁªÀÅöß §gÀªÀtÂPÁ, ¯ÉÃR£À, PÁtÂ, PÀªÀ£À, £ÁlPÀ, ¥ÀæºÀ¸À£À, ªÀgÀ¢ ºÉA ¸ÀªÀð §gÉÆãÀÄ ¥ÉmÉÊvÉÆ D²¯ÁåAPÀ, ¥sÀÅqÉ §gÉÆãÀÄ ¢¯Éè¯ÁåAPÀ DªÉÄίÉÆ zsÀ£ÀåªÁzÀÄ. DªÉÄÎ¯É eÁ»ÃgÁvÀÄzÁgÁAPÀ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ ¢AiÀiÁåw ªÉÆíÃtÄ ¸ÁAUÀÆ£ÀÄ ¸ÀªÁðAPÀ ¥ÀAZÁÌzÁ¬Ä ¥ÀgÀeÁªÀÅöß ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛ PÀvÁðw.

ZÀ¯ÉÆãÀÄ ªÀZÀÆPÁ ªÀÄítÄ ¥sÁn§¯ÁPÀ gÁ©â¯É ªÀÄí¼Áåj qÁ| n.JA.J. ¥ÉÊ ¥ÀæwµÁ×£À D¤ vÁeÉÓà CzsÀåPÀë, PÁAiÀÄðzÀ²ð, ReÁAa D¤ «±Àé¸ÀÜ, PÉÆAPÀt ¨sÁµÉÆÃzÁÞgÀ læ¸ïÖ ¥ÀgÀeÁªÀÅöß vÁeÉÆÓà ¤PÀl¥ÀǪÀð CzsÀåPÀÄë ¢.²æà JZï.«.PÁªÀÄvï D¤ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ CzsÀåPÀë 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 í 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

ËPÜìÇæÇæ ¨Üá¨Ýœ ËÐÜ¿Þ®Ü ÃÜvÜaæ A®ÝÊÜÍÜÂPÜ


±Üí-aÝR-¨Ý-Àá PæãíPÜ-~ ÊÜÞÔ-PÜ

7

¥Àgª À ÄÀ ¥ÀÇdå ²æêÀÄvï ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ wÃxÀð ¸ÁéªÄÉ ¥ÀAZÁÌzÁ¬Ä ¥ÀwæPÁ ¢| ©.«.¨Á½UÀ ªÀiÁªÀiÁä£À ±ÀÄgÀÄ PÀvÁð£À ²æêÀÄvï ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ wÃxÀð ¸ÁéªÀiÁå¯ÉÆ ¢ªÁå²ÃªÁðzÀÄ WÉvÉÆè. ¥ÀwæPÁ Dfà ¥À£Á߸À ªÀgÀ¸ÁPÀ ¥ÁªÁè÷å. ¢Ã¥ÁªÀ½ »Ã ¸ÀAaPÁ ¥À£Á߸Áa eÁªÀÅöß D¸Àì. ºÁå ¸ÀAzÀ¨Ás ðj ¥ÀwPæ ÃÉ PÀ ±ÀĨsÁ²ÃªÁðzÀÄ Pɯ¯ èÉ É ²æêÀÄvï ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ wÃxÀð ¸ÁéªÀiÁåAPÀ D«Ääà ¸ÀägÀt PÉÆÃZÉð KPÀ DªÉÄΰ PÀ v À ð ªÀ å eÁªÀ Å öß D¸À ì . vÁ¤ß Dfà ªÀÈAzÁªÀ£À¸ÀÜ eÁ¯Áè÷åjaà vÁAUɯÉÆ D²ÃªÁðzÀÄ DªÉÄÎ¯É ¥ÀwæPÉÃZÉÃj ¸ÀzÁ D¸Àì ªÉÆíÃtÄ ¯ÉÃPÁÛ. ²æ à ¸À A ¸ÁÜ £ À PÁ²ÃªÀ Ä oÁZÉ UÀÄgÀÄ¥ÀgAÀ ¥ÀgAÉ vÀÄ 19ªÉ UÀÄgÀĪÀAiÀÄð, ¸ÀzÁ ¥Àæ±ÁAvÀavÀÛ, ¸ÀvÀåUÀÄt ¸ÀA¥ÀÇtð, ¸Àvï¸Àé¨sÁ« eÁªÀÅöß D²¯É ²æêÀÄvï ¸ÀÄPÀÈwÃAzÀæ wÃxÀð ¸ÁéªiÀ Á¤ UËqÀ ¸ÁgÀ¸v éÀ À ¸ÀªÀiÁeÁZÁå ¸ÀªÀðvÉÆêÀÄÄR C©üªÀÈ¢ÞPÀ ²æêÀÄvï ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ wÃxÁðAPÀ D¥ÀàuÁå¯É ²µÀ å eÁªÀ Å öß zÀ Q ë t PÀ £ À ß qÀ f¯É è Z É ªÀ Ä Æ°PÁ¥À Å gÀ (ªÀ Ä Æ°Ì ) PÉ ë à vÁæ A vÀ Ä ±Á°ªÁºÀ£À ±ÀPÀ 1866ªÉ vÁgÀt £ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvgìÀ Z À Áå eÉåõÀ× ±ÀÄzÀÞ ¢éwÃAiÀÄ (©Ã0iÉÄPÀ) §Äzsª À ÁgÀ ¢ªÀ¸À (¢£ÁAPÀ:24-4-1944) ¹éÃPÁgÀ PÉ¯Æ É è. ²æêÀÄvï ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ wÃxÀð ¸ÁéªiÀ Áå¤ ¢ÃPÁë WÉêÀÅöß ¥ÁAZÀ ªÀg¸À Ája ²æêÀÄvï ¸ÀÄPÀÈwÃAzÀæ wÃxÀð ¸ÁéªÉÄ ¸ÀªÀiÁ¢ü¸ÀÜ eÁ°èAw. ²æà ¸ÀA¸ÁÜ£Áa ¸ÀA¥ÀÇtð dªÁ¨ÁÝj ²æêÀÄvï ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ wÃxÀð ¸ÁéªiÀ Áå¤ WÉêÀÅöß vÁAUÉ¯É C¥Àwæ ªÀÄ eÁÕ£,À ªÁPï ¥ÁArvÀå, ¥Àæw¨sÁ ºÁeÉÓãÀ ²æà ¸ÀA¸ÁÜ£Áa QÃwð zsÀéd GvÀÄÛAUÀ ¸ÁÜ£ÁPÀ DgÉÆúÀt PÉ°.è UËqÀ ¸ÁgÀ¸véÀ À ¸ÀªiÀ ÁeÁZÉ ¸ÀªðÀ vÉÆêÀÄÄR C©üªÈÀ ¢PÞ À ¸ÀªðÀ gÀÆ¥Áj vÁ¤ß ¥ÀæAiÀÄvÀß PɯÉè. ²æêÀÄvï ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ wÃxÀð ¸ÁéªiÀ Áå¯É

CPÀAë iÀÄ §®, ¸ÀªiÀ Ád ¥ÉÃæ ªÀÄ, ¸ÀªiÀ ÁeÁZÉ §»µÁÌgÀ ¤ªÁgÀt eÁ¯Éè. ²µÀå ªÀUÁðZÉÃj D²¯É C©üªÀiÁ£ÀÄ, ¸ÀªÀiÁeÁZÉ §zÀÝ¯ï ¸ÀzÁ aAvÀ£À ªÁvÀ ì ® å, ¦æ à w D¤ ªÀ Ä £À ¸ À Æ à ª À ð PÀ PÀjvÀ, ¸ÀªÀiÁeÁZÉ GzÁÞgÀ eÁªÀÇPÁ D²ÃªÁðzÀÄ ¸ÀªiÀ ÁeÁZÉ WÀgÀ ¥ÀPæ Á±ÀªÄÀ AiÀÄ ªÉÆíÃtÄ zÉêÁ¯ÉÊ ¸ÀzÁ ¥ÁæxÀð£À PÀjvÀ, eÁªÁÑPÀ PÁgÀt eÁ¯Éè. ¸ÀªÀiÁeÁZÉ ¨s Á gÀ v À zÉ Ã ±ÁZÉ ¸À ª À ð ¥À æ ª À Ä ÄR ²µÀ å ªÀ U ÁðPÀ vÁAUÉ ¯ É fêÀ £ ÁAvÀ Ä AiÀ i ÁvÁæ ¸ À Ü ¼ ÁPÀ ¨s É Ã n ¢ÃªÀ Å öß xÀ ¬ Ä ¸À¥® Às vÁ, ±ÉÃæ AiÉÆéüªÈÀ ¢Þ eÁªÁÑPÀ ¸ÁéªiÀ Áå¤ ¸ÀªiÀ ÁeÁZÁå ²µÀåªÀUÁð¤ UɯÁèåj gÁ¨ÁÑPÀ vÁAUÉ¯É ²æà ¸ÀA¸ÁÜ£ÁZÉÆ DgÁzsÀå zÉêÀÅ ±ÁSÁ ªÀÄoÁa ªÀ媸À ÁÜ PÉÆãÀÄð. agÀPÁ® ²æà ªÁå¸ÀgÀWÀÄ¥Àw zÉêÁ¯ÉÊ ¥ÁæxÀð£À ²µÀå ªÀUÁð¤ vÁAPÁ ¸ÀägÀt PÉÆÃZÉð PÉÆãÀÄð ªÀiÁUÀÆΣÀÄ ¢¯Áè¯ÉÆ ¥Àæ¸ÁzÀÄa vÀ¹ì PɯÉè¯É ²æêÀÄvï ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ wÃxÀð PÁgÀt eÁ¯ÉÆè. ¸ÁéªÉÄ ±Á°ªÁºÀ£À ±ÀPÀ 1938 ªÀÄ£ÀäxÀ ¸ÁéªÀiÁå¯É ªÉÇíÃqÀ ªÀÄ£À. ºÀÈzÀAiÀÄ £ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÁZÉ ¥ÀŵÀå ªÀiÁ¸À ±ÀÄPÀè ªÉʱÁ®å, PÀëªÀiÁ¥Àt UÀÄt, ¸ÀºÁ£ÀĨsÀÆw, ¥ÀPÁëZÉ CµÀÖ«Äà ¢ªÀ¸À (¢£ÁAPÀ:17-1zs Á «ÄðPÀ «ZÁgÁAvÀ Ä ¥À j ¥À P À é , 2016) DAiÀiÁÛgÀ ¥ÀǪÁðºÀß 1.10 ¸ÁªÀiÁeÁZÉÃj D²° ¦æÃw, ¥ÉæêÀÄ D¢ ªÉüÉÃj vÁAUÉ¯É 90 ªÀgÀ¸À ¥ÁæAiÉÄÃj ¸ÀªiÀ ÁeÁZÉ ²µÀå ªÀUÁðPÀ vÁ¤ß DPÀ¶ðvÀ ¥ÀgÀAzsÁªÀÄ eÁ°èAw. eÁ°èAw. ²æêÀÄvï ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ wÃxÀð ¸ÁéªiÀ Áå¯É ²æêÀÄvï ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ wÃxÀð ¸ÁéªiÀ Áå¯É GvÀ Û g Á¢ü P Áj eÁªÀ Å öß ²æ à ªÀ Ä vï CUÁzsÀ ¥ÁArvÀå zsÁ«ÄðPÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ, ¸ÀAAiÀÄ«ÄÃAzÀæ wÃxÀð ¸ÁéªÉÄ UËqÀ ¸ÁA¸ÀÌçwPÀ D¤ ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÉëÃvÁæAvÀÄ KPÀ ¸ÁgÀ¸véÀ À ¨ÁæºäÀ t ¸ÀªiÀ ÁeÁPÀ ªÀiÁUÀðzÀ±ðÀ £À ªÀĺÀvÁéZÉÆ £zsÁðgÁPÀ PÁgÀt eÁ¯Éè. ¢ÃªÀÅöß ²æà ¸ÀA¸ÁÜ£ÀZÉÆ UÀÄgÀÄA¥ÀgÁ vÁeÉÓ ¤«ÄvÀ PÁ²ÃªÀÄoÀ ªÉ¯ÉáÃgï ¥sÀAqï, ªÀÄÄPÁ¸ÀÄð£ÀÄ ªÉÇíÃgÀvÀ D¸Àìw. ¨Á®PÁ±ÀæªÀÄ ¸ÁÜ¥À£Á, ±ÁSÁ ªÀÄoÀ £À«ÃPÀgÀt, zÉêÁ¼ÁAZÉ fÃuÉÆðÃzÁÞgÀ, (¸Áé ª À i ÁåAUÉ ¯ É Æ ZÀ q ÁÛ ª À v À «ªÀ g À xÉÆqÉ £ÀªÉ zÉêÀ¼ÁAZÉÆ ¥ÀæwµÁ×, £ÀªÉ ¥À A ZÁÌ z Á¬ÄZÁå ¥s É § æ ª À j 2016 ±ÁSÁ ªÀ Ä oÁZÉ Æ ¤ªÀ i Áðt D¤ ¸ÀAaPÉAvÀÄ ¥ÀæPÀl eÁ¯Áè) ¸ÁªÀiÁfPÀ ¦ÃqÁ eÁªÀÅöß D²¯É ¸ÁªÀiÁfPÀ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

PÜÐÜr ÊÜáØÙÝÂÄ ÓÝÊÜޮܠhÝÊÜâ° BÆÓÝÂb «ÜãÊÜÎ


®ÜÊæíŸÃ… 2016

8

¸ÀĪÀtð ZÁvÀĪÀiÁð¸ÀÄ ¥ÀÇtð Pɯ¯ èÉ É ²æêÀÄzï «zÁå¢gü Ád wÃxÀð ¸ÁéªÄÉ ¥ÀAZÁÌzÁ¬ÄZÉ ªÀÄÆ® ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀÄ eÁªÀ Å öß D¸À ì . ªÀ Ä AUÀ ¼ À Æ gÁAvÀ Ä ²æ à UÉÆÃPÀtð ªÀÄoÁAvÀÄ ¸ÀĪÀtð ZÁvÀ Ä ªÀ i Áð¸À PÉ Æ Ã£À Ä ð zs Á «ÄðPÀ , ¸ÁªÀiÁfPÀ, ¸ÁA¸ÀÌçwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁPÀ GvÉÛÃd£À ¢ÃªÀÅöß ¸ÀªÀiÁeÁZÁå ²µÀå ªÀ U ÁðPÀ D²ÃªÁðzÀ PÉ Æ Ã£À Ä ð ²æ à ¸À A ¸ÁÜ £ ÁZÉ Æ UÀ Ä gÀ Ä ¥À g À A ¥À g Á ªÀÄÄPÁ¸ÀÄðZÁåPÀ ºÉ ¸ÀAªÀvgìÀ ÁAvÀÄ ¸ÀªÄÀ xÀð GvÀgÛ Á¢üPÁjPÀ ¤AiÉÆÃd£À PÉÆÃgÀÆAPÀ D²¯É ²æêÀÄzï «zÁå¢gü Ád wÃxÀð ¸ÁéªÄÉ ²æ à ¸À A ¸ÁÜ £ À UÉ Æ ÃPÀ t ð ¥À v À ð UÁ½ fêÉÇÃvÀª Û ÄÀ ªÀÄoÁZÉ UÀÄgÀÄ ¥ÀgAÀ gÉAvÀÄ¬Ä KPÀ «²µÀ× ¸ÁzsÀPÀ eÁªÀÅöß D¸Àìw. UÉ Æ ÃªÁ «ªÉ Æ ÃZÀ £ ÁPÀ ¥À Ç ªÀ ð ¥ÀvðÀ UÁ½ ªÀÄoÁPÀ ¨sÃÉ n ¢ªÀÇPÁ eÁ¯Áè÷åj A vÉ ¥ÁæAvÁåZÉÆ ¸ÀªÀÄäw WÉêÀÅöß ªÀZÀÆPÁ D²¯É. vÉA ªÉüÉÃj gÁ£Áß ¥Àj¸ÀgÀZÁå ªÀiÁUÁðj ªÀZÀÆ£ÀÄ ªÀÄoÁPÀ ¥ÁªÀÇPÁ D²¯É . UÀ A UÉ Æ ½î Z É DZÁAiÀ i Áð¯É PÀÄlÄAZÁZÉ ¥ÀvÀðUÁ½ ªÀÄoÁPÀ ¨sÉÃn ¢ÃªÀÅöß ²æêÀÄvï zÁégÀPÁ£ÁxÀ ¸ÁéªÀiÁåAPÀ ªÉÄüÀÄß ²æà gÁªÀÄ zÉêÀ «ÃgÀ «oÀ×® zÉêÁ° ¨sÃÉ n PÉÆÃZÁðPÀ ¨Á»æ ¸À°ðAw. ¥ÀvðÀ UÁ½ ¯ÁVÎ ªÀvÁÛw ªÀÄu í ÁÛ£À ¸ÀÆAiÀÄÄð C¸ÀÛ eÁªÀ£ÀÄ PÁ¼ÉÆPÀÄ eÁ¯ÉÆè. ªÁl ZÀÄPÀÆÌ£ÀÄ UÉ°è. gÁw eÁªÀÇAPÀ D¬Äè. ºÉA PÀÄlÄA¨ÁZÉ ¸ÁAUÁw ZÁgÀ ªÀg¸À ÁZÉ ZÉqÄÀ ð zs£À ÄÀ ð ¥ÁæAiÀÄ eÁ¯É¯ è É ªÀÈzÀÞ ¸À»vÀ D²°Aw ²æà gÁªÀÄ zÉêÀ «ÃgÀ «oÀ¯ÁèPÀ ªÀiÁUÀÆΣÀÄ WÉvÉè D¤ ªÀÄÄPÁj ªÀvÉÆÛa D¸Àwì . vÉA ¸ÀAzÀ¨Ás ðj ZÁj ªÀg¸À ÁZÉÆ ZÀ¯Æ É è ºÁvÀÄ ZÀÄPÀÆ£Ì ÄÀ ¯ÁVÎZÁå ¥sÇÉ ÃAqÁPÀ

¥ÀqÁÛ£À KPÉÆè ªÀAiÉÆêÀÈzÁÞ£À vÉA ZÉqÁðPÀ gÁPÉÆè. D¤ vÁuÉ ºÉA DZÁAiÀÄð PÀÄlÄA¨ÁZÁåAPÀ ¥ÀvðÀ UÁ½ ªÀÄoÁZÁå ¯ÁVÎ xÁ¬Ä ªÉÇíÃgÉÆ£ÀÄ ²æà ªÀiÁgÀÄw zÉêÀ UÉÆÃ¥ÀÅgÁ¯É ¸ÉÆÃtÄÚ ºÉÆ vÀĪÉį Î Æ É ªÀÄoÀÄ ªÉÆÃí tÄ ¸ÁAUÀÆ£ÀÄ vÉÆ ªÀAiÉÆêÀÈzÀÞ CzÀȱÀå eÁvÁÛ. ZÁj ªÀg¸À ÁZÉ vÉA ZÉqÄÀ ð ªÀÄÄPÁj ²æà ¸ÀA¸ÁÜ£ÁZÉ ªÀÄoÁ¢ü¥wÀ eÁªÀÅöß ²æêÀÄzï «zÁå¢ügÁd wÃxÀð ªÉÆíÃtÄ £ÁªÀiÁAQvÀ eÁvÁÛw. ²æøÀA¸ÁÜ£À UÉÆÃPÀtð ¥ÀvÀðUÁ½ fêÉÇÃvÀª Û ÄÀ ªÀÄoÁZÉ UÀÄgÀÄ¥ÀgAÀ ¥ÀgAÉ vÀÄA 23ªÉ AiÀÄwªÀAiÀÄð eÁªÀÅöß «gÁdªÀiÁ£À D¸ÀÄZ ì É ²æêÀÄzï «zÁå¢ügÁd wÃxÁðAPÀ vÁAUÉ¯É UÀÄgÀÄ ²æêÀÄzï zÁégÀPÁ£ÁxÀ wÃxÀ ð ²æ à ¥ÁzÀ ªÀ q É Ã gÀ ¸Áé ª À i Áå¤ ±Á°ªÁºÀ£À ±ÀPÀ 1888 ¥ÀgÁ¨sÀªÀ £ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÁZÉ ªÀiÁWÀ ¥ÀÅ£Àᦐ D¤ §ºÀļÀ ¥Àæw¥ÀzÁ ¢ªÀ¸À ¸À£Áå¸À ¢ÃPÁë ¨sÉÆÃzÀ£À PÉ Æ Ã£À Ä ð ªÀ Ä ÄA§¬Ä zÁé g À P À £ ÁxÀ ¨sÀªÀ£ÁAvÀÄ DAiÀiÁÛgÀ (¢£ÁAPÀ:28-61967) zÀ£ÁàgÀ C©üfvï ªÀÄƺÀvÁðj

¥Àt æ ªÀ ªÀÄAvÉÆÃæ ¥ÀzÃÉ ±À PÉÆãÀÄð ²æêÀÄzï «zÁå¢ügÁd wÃxÀð ²æÃ¥ÁzÀ ªÀqÉÃgÀ ªÉÆíÃtÄ £ÁªÀiÁ©üzÁ£À PÉÆãÀÄð ²µÀå eÁªÀÅöß ¹éÃPÁgÀ PÉÆãÀÄð WÉvÉÆè. ¥À Ç ªÁð±À æ ª À i ÁAvÀ Ä ²æ à ªÀ Ä zï «zÁå¢ügÁd wÃxÀð ¸ÁéªÉÄ PÀÄAzÁ¥ÀÅgÀ vÁ¯ÉÆÃPÉZÁå UÀAUÉƽî UÁAªÉÑ ªÉÊ¢PÀ PÀÄlÄA¨ÁZÉ ¢.ªÉÃ.ªÀÄÆ. ¸ÉãÁ¥ÀÅgÀ ®Që÷äãÁgÁAiÀÄt DZÁAiÀÄð D¤ ²æêÀÄw ¨ÁÊ zÀA¥Àw¯ÉÆ zÉÆäßZÉÆ ¥ÀÇvÀÄ ¸É à £Á¥À Å gÀ gÁWÀ ª É Ã AzÀ æ DZÁAiÀ Ä ð. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ D¤ ¥ËæqsÀ ²PÀët UÀAUÉƽîAvÀÄ eÁ¯É è . PÀ Ä AzÁ¥À Å gÀ ¨s À A qÁgÀ P Á¸ïð PÁ¯ÉÃeÁAvÀÄ ¥Àz« À ²PÀt ë WÉvÆ É a Û D¸ÁÛ£À vÁAPÁ ¥ÀvÀðUÁ½ ªÀÄoÁZÁå ²æêÀÄzï zÁégÀPÁ£ÁxÀ ¸ÁéªÀiÁ¯É ¤«ÄvÀ ªÀÄoÀ ¥À g À A ¥À g À ªÀ Ä ÄPÁ¸À Ä ð£À Ä ªÉ Ç í à ZÁðPÀ GvÀÛgÁ¢üPÁj eÁªÀÅöß ¤AiÀÄÄQÛ eÁªÁÑPÀ DºÁé£À AiÉÄvÁÛ. ²µÀå ¹éÃPÁgÁZÁå xÉÆqÉ ªÀgÀ¸Á£À ²æêÀÄzï zÁégÀPÀ£ÁxÀ wÃxÀð ¸ÁéªÉÄ ¥ÀgAÀ zÁªÀÄ eÁvÁÛw. ²æêÀÄzï «zÁå¢gü Ád

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 í 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

CñÜÃÝíPÜ ÓÜáUà PæãaÝÂìíñÜá BÊæáYÇæ ÓÜáS BÓÜÕ


±Üí-aÝR-¨Ý-Àá PæãíPÜ-~ ÊÜÞÔ-PÜ

9

¸ÁéªÉÄ ZÉÊvÀæ ±ÀÄzÀÞ ¢éwÃAiÀÄ (©AiÉÄPÀ) ¢ªÀ¸À ªÀÄí¼Áîj J¦æ¯ï 5, 1973 AvÀÄ UÀÄgÀÄ ¦ÃoÁgÉÆúÀt PÀvÁðw. ºÉÆà ¢ªÀ¸ÄÀ ¸ÀA¸ÁÜ£ÁPÀ wä «zsÁj ªÀĺÀvÁéZÉÆ eÁªÀÅöß D²¯ÉÆ. ¥ÀæxÀªÀÄ AiÀÄwªÀAiÀÄð ²æêÀÄzï £ÁgÁAiÀÄt wÃxÀð ²æÃ¥ÁzÀ ªÀqÉÃgÀ ¸ÁéªÀiÁå¤ ¸À£Áå¸À ¢ÃPÁë 500 ªÀgÀ¸À ¥sÀÅqÉ ¹éÃPÁgÀ PÉÆãÀÄð ªÀÄoÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÀ ¸ÀA¸ÁÜ¥À£À PɯÁè¯ÉÆ ¢ªÀ¸ÀÄ D¤ ºÁAUɯÉÆ ¦ÃoÁgÉÆúÀt eÁ¯Áè¯ÉÆ ¢ªÀ¸ÀÄ eÁªÀÅöß D¸ÀÄì£ÀÄ ¸ÁéªÀiÁå¤ vÉA §zÀÝ¯ï ²æêÀÄoÁa ¸ÉêÁ D¤ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÁ PɯÉè¯É ¸ÀzïUÀæºÀ¸ÁÜAPÀ «zÁå¢ügÁd ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀÄ ¢ªÉÇÑ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄÄ zÀªÀ£ÀÄð WÉvÁè. ²æêÀÄzï «zÁå¢ügÁd wÃxÀð ¸ÁéªÀiÁå£À ¥ÀmÁÖPÀ DAiÉÄè ¥ÀjAiÀÄAvÀ GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ, UÉÆêÁAvÀÄ D²¯É ±ÁSÁ ªÀÄoÀ £À«ÃPÀgÀt eÁvÁÛw D¤ £ÀªÉ ±ÁSÁ ªÀÄoÀ ¤ªÀiÁðt eÁ¯Éèw. GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ, UÉÆêÁAvÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR zÉêÀ¼ÁAZÉÆ ¥Àwæ µÁ×, fÃuÉÆðÃzsÁgÀ PÁAiÀÄð ºÁAUÉ¯É ¢ªÀå G¥À¹ÜwÃj eÁ¯Éè¯É D¸Àì. ²æêÀÄzï «zÁå¢ügÁd wÃxÀð ¸ÁéªÀiÁå£ ¥Àæ¹zÀÜ wÃxÀð PÉëÃvÀæ eÁ¯Éè¯É ²æà ¥ÀAqÀgÁ¥ÀÅgÀ, ªÁgÀuÁ¹, §zÀjPÁ±ÀæªÀiÁAvÀÄ ZÁvÀĪÀiÁð¸À PÉ®è¯ÉÆ D¸Àì. £ÉÃ¥Á¼ÀZÉ UÀAqsÀQà AiÀiÁvÁæ C¨sÀÆvÀ¥ÀǪÀð eÁªÀÅöß ZÀ°è. «±ÉõÀ eÁªÀÅöß ¥À£ÉéïÁAvÀÄ ²æà gÁªÀÄ£ÁªÀÄ d¥ÀAiÀÄdÕ ZÀ¯Éè. UËqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¨ÁæºÀät ¸ÀªÀiÁeÁZÁå ²µÀåªÀÈAzÁPÀ ¦æÃwPÀ ¥ÁvÀæ eÁ¯É¯ è É ºÁ¤ß ¸Àg¼À À fêÀ£À PÀæªÀÄÄ fêÀ£ÁAvÀÄ ªÁqÉÆØãÀÄ WÉvÁè. zsÁ«ÄðPÀ D¤ ªÉÃzÁzsåÀ AiÀÄ£À PÉÃë vÁæAvÀÄ ºÁAUÉ¯É eÁÕ£À ¥ÁArvÀå ¥Àj¥ÀPÀé eÁªÀÅöß D¸Àì. ªÀÄoÀ ¥ÀgAÀ ¥ÀgÁ ªÀÄÄPÁ¸ÀÄð£ÀÄ ªÉÇÃí ZÁðPÀ ¨É¼ÀUÁAZÁå ªÉÃ.ªÀÄÆ GzÀAiÀÄ ®Që÷äãÁgÁAiÀÄt ¨sÀmï ªÀÄí¼É¯É ªÀlÆPÀ zsÁ«ÄðPÀ «¢ü ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀvÀðUÁ½ ªÀÄÆ® ªÀÄoÁAvÀÄ ¥sɧæªÀj 9, 2017 (ªÀiÁWÀ ±ÀÄzÀÞ vÀAæ iÉÆÃzÀ²Ã)PÀ ¥Àl²Ö µÀå eÁªÀÅöß ¹éÃPÁgÀ PÉÆãÀÄð WɪÁÑPÀ ²æêÀÄzï «zÁå¢ügÁd wÃxÀð ¸ÁéªiÀ Áå¤ ¤zsÁðgÀ PÉÆãÀÄð WÉvÁè. *

*

*

*

*

²æà PÉʪ® À å UËqÀ¥ÁzÁZÁAiÀÄð ªÀÄoÁ¢üñÀ ²æêÀÄvï ¸Àaz Ñ Á£ÀAzÀ ¸Àg¸À wéÀ UÀÄgÀĪÀAiÀÄð

¸ÁgÀ¸v éÀ À ¸ÀªiÀ ÁeÁZÉÆ D¢ªÀÄoÀÄ ²æà ¸ÀA¸ÁÜ£À PÉʪ® À å ªÀÄoÁZÉ ¥ÀgAÀ ¥ÀgAÉ vÀÄ 76ªÉ ¦ÃoÁ¢ü¥Àw eÁªÀÅöß D²ê¯É ²æêÀÄvï ¸ÀaÑzÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ¸ÁéªÉÄ vÁAUÉ¯É 69 ªÀAiÀiÁj xÁ¬Ä D¸ÀÄì£ÀÄ ªÀÄoÁZÉ D¤ ¸ÀA¸ÁÜ£ÁZÉ C©üªÀÈ¢Þ ¥ÁªÀZÁåPÀ ±ÀæªÀÄ ¥Á«èAw. ¥ÀǪÁð±ÀæªÀiÁAvÀÄ vÁ¤ß ¨É¼ÀUÁAªÀZÉ ²æà UÀt¥Àw gÁªï ±ÁªÀÄgÁªï UÁAiÀÄvÉÆAqÉ D¤ ²æêÀÄw PÀȵÁÚ ¨ÁÊ zÀA¥ÀwUÉ¯É ¨Á®ZÀAzÀæ UÀt¥ÀwgÁªï UÁAiÀÄvÉÆAqÉ ªÀÄt í Ä £ÁªÀiÁAQvÀ vÁAUÉ¯É d£À£À 1936 ¥s.É 16 ZÉ ªÀĺÁ²ªÀgÁwæ ¢ªÀ¸ÀÄ eÁ¯Éè¯É. vÁAUÉ¯É UÀÄgÀÄ ²æà ¥ÀÇuÁð£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ¸ÁéªÀiÁåA¤ 1950 dįÉÊ 16PÀ SÁ£Á¥ÀÅgÀ ªÀÄoÁAvÀÄ ²æêÀÄvï ¸ÀaÑzÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ªÀÄí¼Éî¯É ±ÀĨsÁ©üzsÁ£Á£À vÁAPÁ ¸À£Áå¸Á±ÀæªÀiÁPÀ ²µÀå eÁªÀÅöß ¹éÃPÁgÀ¯É¯É. ²æêÀÄvï ¸ÀaÑzÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ¸ÁéªÉÄ vÁAUÉ¯É 69 ªÀAiÀiÁj ªÀiÁZïð 3, 2005 ¢ªÀ¸ÀÄ §æºÉäöÊPÀå eÁ¯Éè. vÁ¤ß xÉÆÃqÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ zsÀ£ÀÄð QAavï C¸Àé¸ÀÜ eÁªÀÅöß D²°Aw ªÀiÁZïð 4, 2005 vÁjÃPÉà ¢Ã¸ÀÄ ±Á¸ÉÆÛçÃPÀÛ«¢üAPÀ C£ÀĸÁgÀ eÁªÀÅöß PÀªÀ¼Éà ªÀÄoÁAvÀÄ vÁAUÉ¯É ¥ÁyðªÀ ±ÀjÃgÁa ¸ÀªÀiÁ¢ü eÁ°è. GvÀgÛ Á¢üPÁj eÁªÀÅöß ªÀÄÄA§¬ÄZÉ ²æà ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ PÁ²Ã£ÁxÀ ±Á¹Ûç ¸ÁAdVj D¤ ²æêÀÄw GªÀiÁ¨ÁÊ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ ¸ÁAdVj zÀA¥Àw¯ÉÆ ¸ÀÄ¥ÀÅvÀÄæ 14 ªÀgÀ¸ÁZÁå a.UÉÆëAzÀ ¸ÁAdVj ªÀÄí¼Éî¯É ªÀlÆPÀ ²æêÀÄvï ²ªÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ªÉÆíÃtÄ ±ÀĨsÁ©üzsÁ£Á£À vÁAPÁ ¸À£Áå¸À±ÀæªÀiÁPÀ ²µÀå ªÉÆíÃtÄ UÉÆêÁ PÀªÀ¼ÉAvÀÄ D²¯É PÀªÀ¼É ªÀÄoÁZÉ C¢üãÀ ¥ÀÅgÁvÀ£À ²æà ±ÁAvÁzÀÄUÁð zɪÀ¼ÁAvÀÄ ªÀiÁZïð 2, 1994 AvÀÄ ¹éÃPÁgÀ¯É¯É. ²æêÀÄvï ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ wÃxÀð ¸ÁéªÀiÁå¤ ²æêÀÄvï ¸Àaz Ñ Á£ÀAzÀ ¸Àg¸À wéÀ APÀ ²µÀå ¹éÃPÁgÀ PÉÆãÀÄð ªÀÄoÀ ¥ÀgAÀ ¥ÀgÀ ªÀÄÄPÁ¸ÀÄð£ÀÄ ªÉÇíÃZÉð vÀ²ê ¸ÁAV¯É ºÁAUÁ ¸ÀägÀt PÉÆãÀÄð WÉêÉvÀ. ªÀiÁZïð 16, 2005 ¢ªÀ¸ÀÄ PÀªÀ¼Éà ªÀÄoÁAvÀÄ ²æà PÉʪÀ®å ªÀÄoÀ ¸ÀA¸ÁÜ£ÁZÉ 77ªÉ ¦ÃoÁ¢ü¥Àw eÁªÀÅöß ²æêÀÄvï ²ªÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ¸ÁéªÀiÁå¤ ªÀÄoÀ ¦ÃoÀ DgÉÆúÀt PɯÉè.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 í 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

PÝ¿ÞìíñÜá g¿á ±ÝÊæc ÊÜá®æãà±ÜÅÊÜ꣤íñÜá BÓÜÕ. PèÍÜÇÝíñÜá ®ÜØÀá


®ÜÊæíŸÃ… 2016

10

²æêÀÄvï ¸ÀzÉÆåÃeÁvÀ ±ÀAPÀgÁ±ÀæªÀÄ ¸ÁéªÉÄ

MüuÉlÉ

¸ÁgÀ¸ÀévÁ¯ÉÆ avÁæ¥ÀÅgÀ ªÀÄoÀÄ PÀ£ÁðlPÀZÉ GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèZÁå ²gÁ° ¯ÁVÎ avÁæ¥ÀÅgÁAvÀÄ D¸Àì. ªÀÄoÁZÉÆ ¥ÀæzsÁ£À zÉêÀÅ ²æà ¨sÀªÁ¤ ±ÀAPÀgÀÄ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ: ¥ÀmÁÖj D¸ÀÄìZÉ ²æêÀÄvï ¸ÀzÉÆåÃeÁvÀ ±ÀAPÀgÁ±ÀæªÀÄ ¸ÁéªÉÄ, vÁ¤ß £ÀªÉA§gï 13, 1964 AvÀÄ d£ÁäPÀ D¬Ä°Aw. ²æêÀÄvï ¸ÀzÉÆåÃeÁvÀ ±ÀAPÀgÁ±ÀæªÀÄ ¸ÁéªÉÄ avÁæ¥ÀÅgÀ ªÀÄoÁZÉ 11ªÉ AiÀÄwªÀAiÀÄð eÁªÀÅöß D¸Àìw. ¥sɧæªÀj 27, 1997 vÉà ¢ªÀ¸À vÁ¤ß ªÀÄoÁZÉ AiÀÄwªÀAiÀÄð eÁªÀÅöß ¸À£Áå¸À ¢ÃPÁë ¹éÃPÁgÀ PÉ°è. ¸ÁéªÀiÁå¤ ªÉÃzÁAvÀ D¤ AiÉÆÃUÀ ºÁAvÀÄ ¹¢Þ PÉÆãÀÄð WÉwÛ° D¸Àì. ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÉêÁ PÁAiÀiÁðAvÀÄ ¸ÁéªÀiÁå¤ ªÀĸÀÛ Ewèà ªÉÄÊ£Àw WÉêÀÅöß GavÀ GvÀÌöȵÀÖ zÀeÉðÃZÉ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÉêÁ, D£ÀAzÁ±ÀæªÀÄ ±Á¼ÉPÀ ±ÀÄzÀÞ GzÀPÁa ªÀåªÀ¸ÁÜ PɯÉè° D¸Àì. ²æêÀÄzï ¥ÀjeÁÕ£Á±ÀæªÀÄ (¥ÀæxÀªÀÄ) ¸ÁéªÀiÁå¤ UÀÄgÀÄ¥ÀgÀA¥ÀgÁ 1708 AvÀÄ ±ÀÄgÀÄ PÉ°è. ªÀÄoÀÄ 1757 E¸À«AvÀÄ ±ÀÄgÀÄ eÁ¯Áè¯ÉÆ. ªÀiÁí®ÎqÉ ¸ÁéªÀiÁåAUÉ° ¸ÀªÀiÁ¢ü avÁæ¥ÀÅgÀ ªÀÄoÁAvÀÄ D¸ÀÄì£ÀÄ xÀA¬Ä ¥Àæw¤vÀå ¥ÀÇeÁ ZÀ®vÀ.

pÉÉÇaÉëÉ mÉÇcMüÉSÉÌrÉ

1. eÉÉÌrÉ eÉÉÌrÉ AÉqMüÉ “mÉÇcMüÉSÉÌrÉ” aÉÉãÌQû aÉÉãÌQû mÉhÉ ZÉÉucÉÉMü lWÇûÌrÉ MüÉåÇMüÍhÉ pÉÉwÉåÍcÉ iÉÏ xÉãuÉÉ krÉåÌrÉ ‘pÉÉÇaÉëÉ xÉÇmÉÑOûÉMü’ AÉÌeÉ mÉÉuÉsrÉÉ cÉÉåÌrÉ 2. MüÉåÇMüÍhÉ eÉlÉÉsÉå WØûSrÉÉÍcÉ MüQûÉÌrÉ xÉÇmÉÉSMüÉsÉå WûɨÉÉÇÍcÉ sÉåZÉlÉÉÍcÉ SÉÌrÉ iÉrÉÉU eÉÉssÉÏ aÉÉãÌQû aÉÉãÌQû “mÉÇcMüÉSÉÌrÉ” MüÉåÇMÇüÍhÉ qÉÉiÉåMü WåÇû lÉæuÉå± eÉÉÌrÉ 3. qÉÉæÌ£üMü iÉjÉÉ mÉÌuÉ§É aÉÇëjÉÉåÌ£ü SåuÉVûÉÇcÉå ÌuÉwÉrÉ, qÉPûÉÇÍcÉ qÉÉÌWûÌiÉ ÌuÉcÉÉU qÉÇjÉlÉ, ÌuÉÍvɹ ÍcÉÇiÉlÉ aÉÉÇuÉ mÉUaÉÉÇuÉcÉå ZÉoÉUåÍcÉ sÉåZÉlÉ 4. MüÉhrÉÉå, arÉɱÉå, lÉÉOûMü, mÉëoÉÇkÉ MüuÉlÉ, cÉÑOûMüÉå AÉÌlÉ cÉ¢üoÉÇS EmÉrÉÑ£ü ÌuÉwÉrÉ, uÉæcÉÉËUMü sÉåZÉlÉ uÉÉcÉÔlÉÑ TÑüssÉåiÉÉÇ MüÉåÇMüÍhÉ eÉlÉ qÉlÉ 5. xjÉÉmÉMü xÉÇmÉÉSMÑü oÉ uÉÉ oÉÉsÉÉå qWûhiÉÉÍsÉÇ eÉlÉ iÉÉå MüÉåÇMühÉÏcÉÉå MüVûÉå lÉÇiÉU AÉÌrÉsÉÉå zvÉÉiÉÉUÉqÉ oÉÉVûÉå qWûhiÉÉÇ WûÉÇuÉ, iÉÉå MüÉåÇMühÉÏcÉÉå SÉåsÉÉå 6. SÉåaÉÇÍcÉ oÉÉsÉå mÉëÌiÉpÉåcÉã MüVãû xÉÉjÉïYrÉ mÉÉÌuÉsÉå MüqÉï ¤Éå§ÉÉÇiÉÑ mÉVåû Ë®æãà¨Ü TÝ£ÃÜ WÜ~ñÜ vÉÉÇiÉÉUÉqÉ oÉÉVûÉå ÌlÉuÉ×¨É eÉÉssÉÉå xÉÇmÉÉSMÑü eÉÉssÉÉå ¥ÉÉlÉSãuÉ qWûÉssÉÉå ±æäÅ. ¹.i.GÓ…. ±ÜÅ»Üá, ÊÜá~±ÝÆ 7. qWûÉsrÉÉsÉå ZÉÉÇkrÉÉËU AÉrsrÉÉ eÉuÉÉoSÉËU ¼®Ü°ÃÝÎ WÜ~ñÜ aæ HPÜ ÇæsPÜ MüiÉÉïsÉÉå iÉÉå mȨ́ÉMüÉ AÉÌlÉMüÌrÉ oÉËU qÉÉaiÉÉ SåuÉÉsÉÉÌaÉ, iÉÉaÉåsÉÉå WûÉiÉÑ kÉËU HPÜ Bí¸æaæ ÃÝÎ BÓÜÕ ñÝhæj 1/6 »ÝWÜ ¸Ý±Üâ³ÓÜá PÝ| [æñݤ. ÊÜÃæÉÇíæ aæ 1/ “mÉÇcMüÉSÉÌrÉ” mȨ́ÉMåücÉå ESÉåaÉïÌiÉ MüËU 5 »ÝWÜ BÊÜâÕ PÝ|á [æñݤ. £à¯ ÊÜÞØÆYvæ aævÜáìíÊÜ PÜÅÊÜáÍÜ@ (1/4), (1/3), B¯ (1/ 8. ÌuÉÌuÉkÉ uÉaÉÉïcÉå AlÉåMü cÉÇSÉSÉU “mÉÇcMüÉSÉÌrÉ” mȨ́ÉMåücÉå iÉã qÉÔsÉÉkÉÉU 2) »ÝWÜ [æñݤ£. «ÝPæãÉ aæÇæãÉ ÊÜÃæÉÇæ (3) Bí¸æ [æñݤ ñÜÎÏí hÝÇÝÉÄ ñæí ÃÝÎíñÜá QñæÉ TüÉOû oÉsÉÉMü UÉoiÉÉsÉå eÉÉWûÏUÉiÉSÉU Bí¸æ BÎÏÇæ? ÊæãØà|á ÓÝíWܤÊæ? B¯ ±ÜÅ£ GPæÉPÜ QñæÉ ÊæáÙÜñÝ? uÉÉQÕûlÉ rÉåuuÉÉå WûÉÇaÉåsÉÉå xÉÇZÉÉå AmÉÉU 9. kÉlÉ xÉWûÉrÉ ÌS¨ÉsÉå ESÉU SÉÌlÉ ÌWûiÉæÍvÉ eÉlÉ iÉjÉÉ pÉÉwÉÉÍpÉqÉÉÌlÉ xÉWûMüÉÂ-xÉWûrÉÉåaÉÑ SÏuMüÉ xÉuÉÉïÌlÉ FÇcÉÉrÉåMü mÉÉuÉÉåMüÉ MüÉåÇMühÉÏÍcÉ kuÉÌlÉ 10. “pÉÉÇaÉëÉ xÉÇmÉÑOûÉMü” AÉÎeÉ mÉÉusrÉÉ “mÉÇcMüÉSÉÌrÉ” xuÉhÉï eÉrÉÇÌiÉ xqÉUhÉÏrÉ EÃÇMü eÉÉÌrÉ xÉuÉï eÉlÉÉÌlÉ mÉërÉ¦É MüÃÇMü eÉÉÌrÉ vÉiÉqÉÉlÉ mÉÉuÉÉãcÉÉMü “pÉÉÇaÉëÉ mÉÇcMüÉSÉÌrÉ” MüÌuÉ – “lÉÉ” 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 EñÜä :Ü

1) Bí¸æ ÃÝÎ ñÜáPÜá®Üá ¸Ý±ÜâÕ®Ü [棤Çæ ®ÜíñÜÃÜ ÊÜÃæÉÇæ (1-1/6) »ÝWÜ = 5/6. 2) ñÝhæj ®ÜíñÜÃÜ BÊÜâÕ®Ü ñÝhæj 1/5 [æñÜÉ ®ÜíñÜÃÜ ÊÜÃæÉÇæ »ÝWÜ = 5/6 x 4/5 3) ñÝhæj ®ÜíñÜÃÜ £à¯ ÊÜÞØÆYvæ aævÜáìíÊÜ®Ü [æñÜÉ ®ÜíñÜÃÜ ÊÜÃæÉÇæ »ÝWÜ 5/6 x 4/5 x 3/4 x 3/3 x 1/2 = 1/6 4) Öæí 1/6 «ÝPæãÉ [æñÜí ÊÜáØÙÝÂÄ = 3 Joár ÃÝÎíñÜá BÎÏÇæ Bí¸æ = 3/1/6±ÜÅ£ HPæÉPÜ 3 ÊæáÙÜñݤ.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

E¨ÝÖÜÃÜ| Pæ¨Ü®Ý× E±Ü¨æàÍÝ ±ÜÎ aÝíWÜ


±Üí-aÝR-¨Ý-Àá PæãíPÜ-~ ÊÜÞÔ-PÜ

11

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

ÍæÅàÐÜu ÊÜá®ÜáÐÜ ±ÜÅñæÂàQñÜ ±ÜÊÜìñÜ ÎSÃÜ Íæ. ÍæÅà~íaæ E®Ü°ñÜ »ÝWÜ ñæ


®ÜÊæíŸÃ… 2016

12

É Æ É ¸ÁÜ¥PÀ À ¸ÀA¥ÁzÀPÄÀ ©.« ¨Á½UÁ “¥À Á¬Ä” ¥ÀwPæ Z ¥ÀAZÁÌzÁ¬Ä

¸ÁÜ¥PÀ À PÁAiÀÄðªÁ»Ã ¸À«Äw ¸Àz¸À ÄÀ å, PÀ£ßÀ qÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀzï, DPÁ±ÀªÁt ¥ÀjÃPÁë ªÀgÀ¸À ¨sÀ¯Éð¯É ¸ÀĸÀAzÀ¨sÁðj vÁeÉÆÓ ¸À«Äw, JA.PÉ.£ÁlPÀ ¸À¨sÁ, PÉÆAPÀt ¸ÁÜ¥ÀPÀÄ eÁªÀÅöß D²¯É ©.«.¨Á½UÁ ¨sÁµÁ C®à ¸ÀASÁåvÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÁÜAZÉÆ ªÉÆíÃtÄ ¥Àæ¹zÀÞ eÁ¯Áè¯ÉÆ §AmÁé¼À ¸À AWÀÄ ºÁAvÀÄ ¸ÀªÁðAvÀÄ ««zsÀ C¢üPÁgÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ¨Á½UÁPÀ GqÁθÀÄ PÉÆãÀÄð ¥Àz« À , ¸ÁÜ£ÁAZÉÃj D¸ÀÄ£ì ÄÀ ±Àª æ ÄÀ ¥Á«¯ÉÆ WɪÉÑ ªÀÄÄRå PÀvÀðªÀå eÁªÀÅöß D¸Àì. D¸À.ì zÀQt ë PÀ£ßÀ qÁAvÀÄ ¥À¹æ zÀÞ eÁªÁß²¯É ²æêÀÄzÀãUÀªÀ¢ÎÃvÁ, ¨sÀd PÀ£ßÀ qÀ zÉʤPÀ £Àª¨ À Ás gÀv,À ¸ÁgÀ¸v éÀ ,À ¥À¨ æ Ás vÀ UÉ Æ Ã«AzÀ ª À i ï, VÃvÀ gÁªÀ i ÁAiÀ Ä t ¥ÀwæPÉÃAvÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ «¨sÁUÁAvÀÄ PÉÆAPÀtÂPÀ vÁuÉ ¨sÁµÁAvÀgÀ PɯÁåA. zÀ¸gÀ Á ¸ÉêÁ ¥ÁªÉÇãÀÄ G¥ÁæAvÀ 1967 AvÀÄ ¸ÁA¸ÀöÌ ÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ , wæ¨Ás µÁ PÀ«UÉÆö×, ¥ÀAZÁÌzÁ¬Ä PÉÆAPÀt ªÀiÁ¸À ¥ÀwæPÁ ¨sÁµÁ PÉëÃvÁæAZÉ ¸À¨sÁ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÁAvÀÄ ¥Áæ g À A ¨s À PÉ Æ Ã£À Ä ð ¥ÁzÀ ± À v À ª À i Á£À Czs åÀ PÀ¥ ë t À , ¨sÁUÀ WɪZ À AÉ C²A PÉÆAPÀt KPÁAUÀ«ÃgÀ eÁªÀÅöß AiÀıÀ¹Ãé ZÀ¯Ë£ÀÄ ¥À w æ P Á ¤gÀ A vÀ g À ZÀ ¯ ÁÌ ªÀ Ä í ¼ É î ¯ É ¥À¼ª À ÇÉ £ÀÄ WÉvÛÀ D²¯ÉÆ D¤ ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀÄ PÉ ë à vÁæ A vÀ Ä §ºÀ Ä ¥À j avÀ dAiÀ Ä ¦æ A iÀ Ä D²¯ÉÆ. PÉÆAPÀtÂaA D¢ D¢a vÀ¥¹À ¤é , ªÀĺÀzÄÀ zÉÃÝ ±Á£À vÁuÉ ¥ÀwPæ Á ªÀÄtÂ¥Á®ZÉ ²æà UÀuÃÉ ±À ¦æAl¸ÁðAvÀÄa vÁeÉÓ ªÀÄÄzÀt æ d£ÀªÄÀ £À ªÀÄ¼í ¯ îÉ É ¹¤ªÀiÁAvÀÄ £Àl£À Pɯ¯ èÉ É PÉÆAPÀt ¨sÁµÉÆÃzÁÞgÀ læ¸ÁÖ ºÀ¸ÁÛAvÀgPÀ ° É .è eÁvÁÛ²¯É. ªÀÄÆ®vÀ §AmÁé¼À UÁAªÁAvÀįÉÆ ¥ÀAZÁÌzÁ¬ÄPÀ 1987 £ÀAvÀgÀ £ À A v Á d £ À ª À Ä £ À Z À ® £ À a v Á æ P À D¸ÀÄì£ÀÄ §AlªÁ¼À ²æäªÁ¸À ¨Á½UÁ PÀÄAzÁ¥ÀÅgÀZÉ PÉ.¸ÀAfêÀ ¥Àæ¨sÀÄ (¤ªÀÈvÀÛ ¸ÀA¨sÁµÀuÁ¬Ä vÁuÉ §gÀ¬Ä°. vÁUÉ° D¤ ²æ à ªÀ Ä w gÀ v ÁߨÁ¬Ä ¨Á½UÁ f¯Áè ¢ ü P Áj), ©.zÁªÉ Æ ÃzÀ g À ¥À æ ¨ s À Ä ¸ÀªðÀ PÉÆAPÀt ¸ÉêÁPÀ vÉÆ “©.«.¨Á¼ÉÆ É ” ªÉÆÃí tÄ ©gÀÄzÁAQvÀ zÀA¥ÀwA¯ÉÆ KPÀÆa ¥ÀÇvÀÄ. vÁUɯÉA ¸ÀA¥ÁzÀPÀ eÁªÀÅöß PÁªÀÄ PÀgÀvÀ D²°Aw. PÉÆAPÀt PÀ¼Æ d£À£À 13-8-1918. 1992 ªÉÄà zsÀ£ÀÄð ²æà ©.±ÁAvÁgÁªÀÄ eÁ¯Áè¯ÉÆ. ªÀ i Áí ® Î q É Æ ¥À v À æ P À v À Ä ð, ¥À æ ¹ zÀ Þ ¨Á½UÁ (Œ¤ªÀÈvÀÛ CAZÉ C¢üPÁj) §gÀºÀ, PÉÆAPÀt ¯ÉÃRPÀÄ eÁªÀÅöß D²¯ÉÆ vÉÆ ¯É ÃR£À, ªÀÄÄzÀæt ¸ÀªÀð dªÁ¨ÁÝj MANOHAR £À« eÁªÀÅöß ¸ÁܦvÀ eÁ¯Éè¯É PÀ£ÁðlPÀ ¥À¼ÀªÉÇ£ÀÄ WÉvÀÛ C²¯ÉÆ. PÉÆAPÀt ¸Á»vÀå CPÁqÉ«ÄZÉÆ 1995©.«.¨Á½UÁ zÀ ± À A §gï 10, RADIO 1997 CªÀ ¢ ü P À Czs À å PÀ ë eÁªÀ Å öß 2005, vÉ ¢ªÀ¸ÄÀ ¨sUÀ ª À Z À gÑÀ u À ÁAPÀ ¥ÁªÉÇ.è HOUSE ªÁªÀÅ®ð¯ÉÆ. ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀÄ DPÁ±ÀªÁtÂPÀ vÁUÉ° zsª À ÄÀ ð¥Àwß ²æêÀÄw GªÀiÁ AiÀiÁ£É Maidan Ist Cross Road, 700 ¥ÉÃPÁëA ZÀsqÀ PÀ£ßÀ q-À PÉÆAPÀt PÀ«vÉÆ ±ÁAvÁ ¨Á¬Ä, ¥ÀÇvÀÄ ²æäªÁ¸À ¨Á½UÁ, MANGALORE- 575 001 ¨ÉÆÃgÉÆãÀÄ ¸ÀAVÃvÀ §zÀÞ PÉÆãÀÄð ¸ÀAé iÀÄA zsÆ À ªÀ ²æêÀÄw EAzÀĪÀÄw ªÉÆúÀ£À ±ÉuÊÉ . ¥Àæ¸ÀÄvÀ PÉÆãÀÄð SÁåvÀ ¥Á«¯ÉÆ. C£ÉÃPÀ CT® ¨sÁgÀvÀ PÉÆAPÀt ¸Á»vÀå ¸ÁªÀiÁfPÀ, ¥ËgÁtÂPÀ gÉÃrAiÉÆà £ÁlPÀ ¥ÀjµÀzï, PÉÆAPÀt CPÁqÉ«Ä UÉÆêÁ, PÀÈwAiÉÆ vÁuÉ gÀZÀ£À PɯÉè¯ÉÆÃ. PÉÆAPÀt ¨sÁµÁ ªÀÄAqÀ® ªÀÄÄA§¬Ä, Phone : 2423626 ¥ÀAZÁÌzÁ¬Ä ¥ÀwPæ Á vÁuÉ 1987PÀ PÉÃgÀ¼À PÉÆAPÀt CPÁqÉ«Ä, zÀQët PÀ£ÀßqÀ ªÀÄtÂ¥Á® qÁ| n.JA.J.¥ÉÊ ¥sËAqÉñÀ£ÁZÉ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀzï, qÁ| n.JA.J.¥ÉÊ C¢üãÀ ¸ÀA¸ÉÆÜ PÉÆAPÀt ¨sÁµÉÆÃzÁÞgÀ ¥s Ë AqÉ Ã ±À £ ï ªÀ Ä tÂ¥Á®, ¥À g À ¨ ï Dealers in læ¸ïÖ ºÁeÉÆÓ CzsåÀ PÀÄë ²æà JZï.«.PÁ«ÄÛPÀ ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀÄ, ¥É¸æ ï PÀ¨ è ï ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀÄ Electronic spares & Ahuja ¸ÀªÀÄ¥Àðt PÉ°è. 1992 ªÉÄà ¥ÀjAiÀÄAvÀ D¢ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÁÜAZÉ ¥s¯ P.A. Equipments É Æ É Ã²¥ï, ¥À±æ ¹À ,Û ¥ÀwæPÉZÉ §gÀºÀ ¯ÉÃR£À ¸ÀªÀð vÉÆÃa ¸ÀªÀiÁä£ÁAPÀ vÉÆ ¥ÁvÀæ eÁªÁß²¯ÉÆ. PÉÆAPÀt ¨sÁµÁ ªÀÄAqÀ¯ÁZÉÆ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 “¥ÀAZÁÌzÁ¬Ä” ¥ÀwæPÉÃPÀ ¥À£Á߸À

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

ËhÝn®Ü ÊÜáØÙÝÂÄ ÊÜÂÊÜÔ§ñÜ hÝn®Ü, ËÊæàPÜÎàÆñÝ ÊÜáØÙÝÂÄ ÊÜÂÊÜÔ§ñÜ iàÊÜ®Ü


±Üí-aÝR-¨Ý-Àá PæãíPÜ-~ ÊÜÞÔ-PÜ

13

PÉÆAPÀt PÀ«vÁ, ¨sd À £À §gÉÆãÀÄ ¥ÀS æ ÁåvÀ PÉÆaÑ C£ÀAvÀ ¨sm À ï

¥ÀAZÁÌzÁ¬Ä ¥ÀwPæ Á ªÀÄAUÀ¼Æ À gÁAvÀÄ ±ÀÄgÀÄ eÁ¯É¯ è É vÉzÁß vÉ «µÀAiÀÄÄ CAiÀÄÆÌ£ÄÀ RĶ ¥Á«¯É¯É ºÁAvÀÄ PÉÆaÑ C£ÀAvÀ ¨sm À ï KQèÃ. vÉ PÁ¯Áj vÁ¤ß ¥ÀAZÁÌzÁ¬Ä ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ©.«.¨Á½UÁPÀ ¥ÀvÀæ §gÉÆãÀÄ zÉêÀ£ÁUÀj °¦ZÉÆ CAPÀt ±ÀÄgÀÄ PÉ Æ ÃPÁð vÁå ¤«ÄvÀ PÉ Ã gÀ ¼ À D¤ UÉÆêÁAvÀÄ D²¯É PÉÆAPÀt ¯ÉÆÃPÁAPÀ ªÀĸÀÛ G¥ÀPÁgÀ eÁvÁÛ ªÀÄí¼Éî° «£ÀAwPÀ ©.«.¨Á½UÁ£À zÉ Ã ªÀ £ ÁUÀ j CAPÀ t ¥ÀAZÁÌzÁ¬ÄAvÀÄ ±ÀÄgÀÄ PÉ¯Æ É .è ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ DPÁ±ÀªÁtÂAvÀÄ D¤ ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀÄ zÀÆgÀz±À ðÀ £À ZÀAzÀ£ÁAvÀÄ ¥À¸æ ÁgÀ eÁªÁÑ÷å PÉÆAPÀt PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁAvÀÄ ¥À¸æ ÁgÀ eÁªÉÑ ZÀqÁÛªv À À PÉÆAPÀt ¨sd À £ÉZÉ gÀZÀ£Á PÉÆaÑ C£ÀAvÀ ¨sÀmï ºÁAUÉ¯É £ÁAªÁj D¸Àì. ²æà J¸ï PÀȵÀÚ ¨sÀmï D¤ ²æêÀÄw JªÀiï.gÁzsÁ ¨ÁÊ zÀA¥Àw¯ÉÆ ¥ÀÇvÀÄ eÁªÀÅöß PÉÆaÑ C£ÀAvÀ ¨sm À ï 28, ¸É¥AÖÉ §gï 1939 AvÀÄ PÉÆaÑAvÀÄ d£ÁäPÀ D¬Ä°Aw. vÁ¤ß ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ PÉÆëzÀ D¤ VÃvÁ «±ÁgÀzÁ ªÀļí Áî¯Æ É ¥Àz« À ¥Áæ¥ÛÀ PÉÆãÀÄð WÉ v Áè ÷ å. AiÀ Ä Ä¤AiÀ Ä £ï ¨ÁåAPÁZÉ Æ GzÉÆåÃV eÁªÀÅöß D²¯ÉÆ vÉÆ 1999 AvÀÄ ¤ªÀÈvÀÛ eÁ¯ÉÆè. PÉÆAPÀt VÃvÀ, ¨sÀd£À vÁ¤ß 1966 zsÀ£ÀÄð §gÉÆÃZÁåPÀ ±ÀÄgÀÄ PɯÉè.

vÀ Ä ¼À ¹ ÃzÁ¸À (fêÀ £ À ) , ¸À Æ gÀ ¨sd À £ÀªiÀ Á® (¨sd À £À) PÉÆAPÀt VÃvÀªiÀ Á®, ºÀªÉð ¥Á£À C¤ ¦PÁ¯É ¥Á£À (PÁªÀå) C²ê ¸ÀĪÀiÁgÀ 200 VÃvÀ, PÁtÂAiÉÆ, ¯ÉÃR£À, VÃvÀÀ UÁAiÀÄ£À, ¸ÀAzÀ±ðÀ £À ¥ÀPæ Á²vÀ PɯÉè¯É D¸Àì. PÉÆAPÀt ¨sÀd£ÉZÁå 12 DrAiÉÆ PÁå¸Émï ¯ÉÆÃPÁ¥Àðt eÁ°èAw. PÉÃgÀ¼À PÉÆAPÀt CPÁqÉ«Ä ¥sɯÉÆò¥ï, PÉÆAPÀt ¨sÁµÁ ¥ÀæZÁgÀ ¸À¨sÁ, PÉÆaÑ£ï ºÁAUɯÉÆ ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀÄ, PÉÆAPÀt PÀ¯Á ¸Á»vÀå PÉÃAzÀæ ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀÄ D¤ ¸ÀªÀiÁä£ÀÄ ¥Áæ¥ÀÛ eÁ¯Áè¯ÉÆ D¸Àì. ªÀÄÆ® UÉÆøÁé«Ä vÀļÀ¹ÃzÁ¸Á£À §gÀ ¬ Ä¯É ²æ à gÁªÀ Ä ZÀ j vÀ ªÀ i Á£À ¸ À PÉ Æ APÀ t ÂPÀ ¨s Á µÁAvÀ g À PÉ ¯ Áè ÷ å. ºÉ C£À Ä ªÁzÀ ªÀ Ä Æ®¤µÀ × , ¸À A vÀ Ä °vÀ , ¥ÁæªiÀ ÁtÂPÀ D¤ ±ÉÃæ µÀ× eÁªÀÅöß D¸À.ì ªÀÄÆ® PÁªÁåPÀ RAZÉ ¬ Ä gÀ Æ ¥Áj ZÀ Ä åw eÁAiÀiÁß² ¨sÁµÁAvÀgÀ PɯÉè¯É D¸Àì. vÀ²ê eÁªÀÅöß »Ã C£ÀĪÁ¢vÀ PÉÆAPÀt PÀÈw

¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀĺÁPÁªÁåAvÀÄ KPÀ CªÀÄÆ®å PÀÈw eÁªÀÅöß ªÀiÁ£Àå eÁ¯Áè÷å. «PÀæªÀIJïÁ »A¢ «zÁå¦ÃoÀ, F²Ã¥ÀÅgÀ, ¨sÁUÀ®Äàgï (©ºÁgÀ) ºÁ¤ß «zÁåªÁZÀ¸Ààw UËgÀªÀ qÁPÀÖgÉÃmï ¥Àæ±À¹Û 13-12-2013PÀ ²æà PÉ. C£ÀAvÀ ¨sÀmï ºÁ¤ß ²æà gÁªÀÄZÀjvÀªiÀ Á£À¸À »A¢ xÁªÀÅöß AiÀÄxÁªÀvÛÀ eÁªÀÅöß PÉÆAPÀtÂPÀ ¨sÁµÁAvÀgÀ PɯÉè¯Áè÷åPÀ ¢ÃªÀÅöß ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀ PɯÁè. ¨s Á gÀ w ÃAiÀ Ä «zÁå¨s À ª À £ À ¦ÃoÀ PÉÆ®ÌvÁÛ ºÁ¤ß ²æà PÉ.C£ÀAvÀ ¨sÀmï ºÁAUÉ¯É »A¢ ¯ÉÃR£À GdӬģZÉ ªÀiÁ£À¸À ªÀAzÀ£À ¥ÀwæPÉAvÀÄ ¥ÀPæ Àl eÁ¯Éè¯É §zÀ¯ Ý ï ¨sÁµÁAvÀg²À °à ¸ÁgÀ¸v éÀ À ¸ÀªiÀ Áä£À 1-11-2015 PÀ ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀ PɯÁè. zsª À ÄÀ ð¥Àwß ²æêÀÄw dAiÀiÁ J ¨sm À ï, zÉÆä zsÀƪÉÇé D¤ KPÀ ¥ÀÇvÀÄ (¸ÀªÀ𠫪Á»vÀ) D²¯É ¸ÀÄT ¸ÀA¸ÁgÀÄ vÁAUÉ¯Æ É eÁªÀÅöß D¸Àì.

With Best Compliments From

G.S.B.YUVAKA VRINDA FUND C/O GSB SEVA SANGH Behind C.V.Nayak Hall Kadri Road MANGALORE – 575 003 Phone : (0824) 249745

Our Projects are:* Text Book Bank * Mass Brahmopadesh * Free School Uniforms * Marriage Bureau * Cultural Activities * Religious Activities * Others

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 í 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

g®Ü HPÝíX BÓݤ£ & ñݯ° ÓÝíPÝÌíaæ Ÿ¨ÜÇÝPÜ ÊÜ|£Áã ¸Ýí©ÇÝ®Ü


®ÜÊæíŸÃ… 2016

14

PÁt gÀªÀiÁ gÀªÀiÁ PÀ¸Áì¯ÁåPÀ £ÀÆvÉÆa D¯ÉÆÃZÀ£À PÉÆãÀÄ𠧸À¯ ì Á ? vÀÄUÉ¯É ªÀÄ£ÁAvÀÄ PÀ¸Á£É D¸Àì ? vÉA ªÉÄUÉ¯É ¯ÁVÎ ¸ÁAUÀÆ£ÀÄ ªÀÄ£À xÀAqÀ PÉÆãÀÄð WÉÃ. ºÁAªÀ £ÁªÉà vÀÄUɯÉÆ «ÄvÀÄæ AiÉÆÃVñÀÄ. AiÉ Æ ÃV, ªÀ i ÁPÀ Ì ºÉ A ¸À ª À Ä ÄzÀ æ §UÀ ¯ É Z É Æ ªÉ Ç í à qÀ Ä ¥ÁvÉ Æ Û g À Ä D¤ ¸ÀÆAiÀÄÄð C¸ÀÛ eÁªÉÑ ¥À¼ÉʯÁåj ªÉÄUÉ¯É ¥sÅÀ qÉZÉ ¨Á®å, ±Á¼Á, PÁ¯ÉÃeÁAvÀÄ ²PÀt ë WÉvÉÆÛ D²¯ÉÆ GqÁθÀÄ AiÉÄvÁÛ. gÀªiÀ ÁPÁAvÀ vÉA vÀÄUÉ¯É fêÀ£ÁAvÀÄ eÁªÀÅöß UɯÉè¯É ¢ªÀ¸ÁAvÀįÉA RAZÉ¬Ä KPÀ «µÀAiÀÄÄ vÀÆA ¸ÁAUÀ¯Áåj DvÀÛ ºÁAUÀ §¹¯ÉÆ ªÉüÀÄ ªÀvÁÛ D¤ DªÉį Î É A eÁªÀÅöß UɯÉè¯É ¥sÀÅqÉZÉ ¢ªÀ¸ÁAZÉÆ ¥À Å £À g ÁªÀ v À ð £Á PÉ Æ Ã£À Ä ð WÉ ª ÁÑ P À , DAiÀÄÄÌZÁåPÀ ªÀĸÀÛ RĶ eÁvÁÛ. AiÉÆÃV ºÁAªÀ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. xÁªÀÅöß ¦AiÀÄĹ D¬Ä¯É vÉzÁß ªÉÄUÉ¯É ¸ÁAUÁw D²¯É xÉÆqÉa «ÄvÁæA¯É GqÁθÀ ªÀiÁvÀæ ªÀiÁPÁÌ DvÀÛA eÁvÉÆÛ D¸Àì D¤ vÁ¤ß RA¬Ä ¥ÀÅt ªÉÄüÉÆÛ D¸ÁÛw. D¤ xÉÆqÉ «ÄvÀæ DªÀiÁÌ ¸ÉÆÃtÄÚ RA¬Ä UÉ ° è A w ªÉ Æ í à tÄ PÀ ¼ Áßw. ¦AiÀ Ä Ä¹AvÀ Ä ªÀ i ÁPÁÌ £À ª É A £À ª É A «ÄvÁæA¯ÉÆ ¥ÀjZÀAiÀÄ eÁ¯ÉÆè. xÀA¬Ä ºÁAªÉ ªÁtÂdå «µÀAiÀiÁZÉÃj C¨sÁå¸ÀÄ PÀvÁð£À ªÉÄUÉ¯É ZÀqÁÛªÀvÀ «ÄvÀæ «eÁÕ£À, PÀ¯Á «µÀAiÀiÁAvÀÄ ªÁå¸ÁAUÀ PÀvÁðvÁ²°Aw. ªÉÄUÉ¯É PÁè¸ÁAvÀÄA ªÉÄUɯÉA ¸ÁAUÁw D²¯ÉA ªÀÄí¼Áåj gÁfêÀÅ, ¸ÀA¥Àvï, gÁdªÀzÀð£À ªÀiÁvÀæ vÀÆA ¸À»vÀ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ eÁ¯Éè £ÀAvÀgÀ ªÀiÁPÁÌ ¸ÉÆÃtÄAÚ UÉ¯Æ É .è PÁè¸ÁAvÀÄ ZÀqÁÛªÀvÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÀhÄUÉØ PÉÆãÀÄð WÉ v ÁÛ ² °Aw. PÁè ¸ ï £ÁwÛ ¯ ÉA vÉ z Áß UÀ æ A xÁ®AiÀ i ÁPÀ ªÀ Z Á£Á² PÁ¯É à eï

¥ÀÅ£Àg¸À äÀ gÀt

- ¸ÀÄ®PÀëvÁ

DªÀgÀuÁAvÀÄ xÀ¬Ä ºÁAUÀ ¨ÉÆAªÁÛw C²¯ÉA. QvÀQè à ¥Àn DªÀiÁÌ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á¯Á£À ¸ÉÆë¯É D¸À.ì QvÀQè à ¥Àn D«Ääà ¥ÁAZÀ ¸À ¯ÉÆÃPÁ¤ PÁ¯ÉÃeï PÁåAnãÁAvÀÄ ZÀºÁ-PÁ¦ü-ªÀiÁ¯ïÖ ¦ÃªÀÅöß SÁt SÁªÀÅöß ©¯ï ¥ÁªÀw PÀ£Áð² D¬Ä¯É D¸Àì. ªÉÄUɯAÉ ªÀÄ£ÁAvÀÄ ºÁAªÀ ªÀĸÀÛ ¸ÀÄSÁj fêÀ£À PÉÆÃZÉð §zÀݯï D¯ÉÆÃZÀ£À PÀvÁð²¯ÉÆ. ºÁeÉÓ ¤«ÄvÀ ºÁAªÀ ªÀÄzsÀå ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjÃPÉëAvÀÄ CAPÀ HuÉ WÉvÉè. CAPÀ ¥ÀnÖ ¥ÉÇøïÖ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ WÀgÁPÀ ¥ÁªÀÛ D²¯É. ºÁAªÉ DªÉÄÎ¯É PÉÃjZÁå ¥ÉÇøïÖªÄÉ Ã£ÁPÀ ¸ÁAUÀÆ£ÀÄ ªÉÄUÉ¯É CAPÀ¥n À Ö ªÀiÁPÁÌa ªÉÄüÉÑ vÀ²A PÉÆãÀÄð WÉvÀÛ D²¯ÉÆ D¤ vÁPÁÌ zÀÄqÀÄØ ¢vÁÛ²¯ÉÆ. ºÁAªÀ ZÁAUÀ ²PÁÛ ªÉÆÃí uÉÆÑ C©ü¥ÁæAiÀÄÄ ªÉÄUÉ¯É D£ÁßPÀ D²¯ÉÆ. D£ÁߣÀ ªÀiÁPÁÌ ¦æÃw£À ºÁAªÀ ¸ÁAV¯É »ÃgÉÆÃ-ºÉÆÃAqï ¨ÉÊPï ¸À»vÀ WɪÉÇøÀÆ£ÀÄ ¢¯Éè. AiÉÄvÉÆÛà AiÉÄvÉÆÃÛ a ºÁAªÀÅ ¸ÉöÖ Ê¯ï QAUï »ÃgÉÆà eÁ¯ÉÆè. ¥Àæxª À ÀÄ ¦AiÀÄĹAvÀÄ RAZÀQà KPÀ jÃwÃj ºÁAªÀÅ GwÛÃtÄð eÁ¯ÉÆè. ¢éwÃAiÀÄ ¦AiÀÄĹ AiÉÄvÁÛ£a À ªÀiÁPÁÌ gÀªiÀ Áå ªÀÄ¼í ¯ îÉ É ¨ÁåAPï C¢üPÁj zsÆ À ªÉPÀ ¥À¼Æ É Ã£ÀÄ ZɯÉ覱Éê ¯ÁUÁÛ. wUɯÉZÉÃj ¦æÃw ¥ÀqÁÛ. PÀët PÀëuÁPÀ wPÁÌ ¥À¼ÉÆÃPÀ ªÉÆíÃuÉÆÑ GzÉéÃUÀÄ ±ÀÄgÀÄ eÁvÁÛ. ªÉÄUÉ¯É ¸ÉÖöʯï QAUï qÉæ¸ÁìPÀ wà ¸À»vÀ ªÉÄUÉ¯É PÀqÉãÀ ¥À¼ÊÉ vÀ D²°. ¥Àg¸À gàÀ À ¥À¼Æ É Ã£ÀÄ WÉvÆ É ÃÛ D²¯É D«Ääà zÉÆÃ¼É ªÀiÁ£ÀÄð WɪÁÑPÀ ±ÀÄgÀÄ PɯÉè. vÀ²Aa G¯ÉÆèãÀÄ WÉêÁÑPÀ ±ÀÄgÀÄ PɯÉè. ªÀÄÄSÁªÉʯÉÆ ¢Ã¸ÀÄ DªÉÄÎ¯É ¦æÃw-¥ÉæêÀÄ, GvÁæAvÀÄ vÀ£ÀäAiÀÄ eÁ¯Éè. ªÉÄUÉ¯É ¸ËAzÀAiÀÄð, ¸ÉÖöʯÁZÉÆ qÉæ¸ÀÄì, ¨ÉÊPï D¤ ªÉÄUÉ¯É ¹jªÀAwPÁ ¥À¼ÉÆãÀÄ wÃuÉ ªÀ i ÁPÁÌ ¦æ à w PÉ ° è . wUÉ ¯ É UÉÆÃAªÁZÉÆ ªÀuÁðZÉ zÉúÁPÀ, gÀÆ¥À ®PÀëuÁPÀ D¤ wUÉ¯É ¸ÉÖöʯÁZÉÆ qÉæ¸ÀÄì

¥À¼Æ É Ã£ÀÄ ºÁAªÀÅ ¦¸ÉÆì eÁ¯ÉÆ.è DªÉį Î É ¨sÁªÀavÀæ D«Ääà zÉÆÃUÁΤa ¥Àg¸ÀàgÀ ªÁAlÆ£ÀÄ WÉêÀÅöß wUÉ¯É ¥À¸ÁðAvÀÄ ªÉÄUÉ¯É ¥sÉÇÃmÉÆÃ. ªÉÄUÉ¯É ¥ÉÇPÉÃmÁAvÀÄ wUɯÉÆ ¥sÉÇÃmÉÆà C²ê KPÉèAPÀ KQè ¸ÉÆÃuÁÚ² ªÀĸÀÛ ¦æÃw PÉÆãÀÄð D«Ääà zÉÆÃUÁΣa À ¸ÁAUÁw ªÉÄüÀÄß ZÀAzÀ fêÀ£À ¨sÀ«µÁåAvÀÄ PÉÆÃZÉð ¸À¥À£À ¥À¼ÉÊvÉÆ D²°Aw. vÉA ¸À¥Á£À ZÀsqÀ eÁªÀÅöß ºÁAªÀÅ ªÀÄzsÀå ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjÃPÉëÃPÀ ªÀZÀ¤. KPÀ ¢ªÀ¸À ¸ÁAeÉ ºÁAªÀ ºÁåa ¸ÀªÀÄÄzÀæ wÃgÁj D¬Ä¯É vÉzÁß gÀªÀÄå wUÉ¯É ¨Á¥ÀÅöà¸ÀÄ DªÀÅöì D¤ ªÀiÁí®ÎqÀ ¨sÁªÁ¯É ¸ÁAUÁw PÁgÁj ºÁAUÁPÀ AiÉÄêÀÅöß zÉ«.è ºÁAªÀ vÉA ªÀÄ£ÁPÀ ªÉÇÃí £ð D²¯É. ºÁAªÀ xÀA¬Ä ¢¸ÀÆZÉ ªÉÇíÃqÀÄ ¥sÁvÁÛgÁZÁå ¯ÁVÎ ¨ÉÊPï gÁ¨ÉÆâãÀÄ KPÀ ¥ÁAiÀÄÄ ¥sÁvÀgÁj zÀªÀ£ÀÄð ¸ÀÆAiÀiÁð¸ÀÛ ¥À¼ÉvÉÆ D²¯ÉÆ. ªÀiÁPÁÌ zÀÆgÀ xÁªÀÅöß ¥À¼ÊÉ vÆ É D²° gÀªÄÀ å D¥ÀuÁå¯É WÀgZ À ÁåAPÀ ¸ÉÆÃtÄÚ ºÁAªÀ D²¯É PÀqÉãÀ zsÁªÀÅöß D¬Äè D¤ ªÉÄUÉ¯É G¯ÉÆèÃZÁåPÀ ¯ÁVè. ºÁAªÀ wPÁÌa ¥À¼Æ É Ã£ÀÄ ªÀiË£Áj ºÁ¸ÉÆ.è PÀ¸Áì£É gÀªiÀ Á vÀÆ G¯Éöè Ê£Á. ªÉÄUɯÁåZÉÃj PÉÆÃ¥ÀÅ D¬Ä¯ÁªÉ? ªÀÄí¼É° vÁPÁÌ ºÁAªÀ GvÀÛgÀ ¢Ã¤ ªÉÄUÉ¯É vÉÆÃAqÀ ºÁ¯Éè¯ÉA ºÁAªÉ PÉÆÃ¥Áà£À vÉÆÃAqÀ ¥É°ÃÝ PÁ£À Pɯ.èÉ ºÁAªÉ ¨ÉÊPï xÀA¬Ä ¸ÉÆÃtÄÚ zÀ Ä ¸À g ì É PÀqÉãÀ ZÀªÀiÁ̯ÉÆ. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 í 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

AhÝn¯PÜ B±Ü| AhÝn¯ ÊÜáØÙæÇæ hÝn®Üb ®Ý.


±Üí-aÝR-¨Ý-Àá PæãíPÜ-~ ÊÜÞÔ-PÜ

15

ªÀiÁPÁÌ RĵÁ® PÀvÁðw D²°Aw. DvÀÛ ¸ÉÆÃtÚ ªÉÆÃí tÄ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á¯Á£À ¸ÁAUÉ.è wà ªÉÄUÉ¯É ¥sÁnÖPÀ D¬Äè DvÀÛ ªÉÄUÉ¯É D£ÁߪÄÀ ä vÀÄPÁÌ ¢¸ÁÛw. ¸À»vÀ vÉzÁßZÉ ¥sÉÇÃmÉÆÃZÁå £ÉUÉnªï ªÉÄUÉ¯É ªÀÄ£ÁAvÀÄ ªÀĸÀÛ aAvÀ ªÀåPÀÛ vÀÄUÉ¯É ªÀÄ£ÁAvÀÄ D²¯É ªÀiÁPÁÌ ¸ÁAUÀ KPÀ ªÀÄƯÁåAvÀÄ ¥ÉÇÃtÄ D¸Àìw. eÁ°è. ºÁAªÉ KPÀ ªÀÄ»£ÁåZÉ £ÀAvÀgÀ KPÀ ¢ªÀ¸À ºÁAªÀ PÁè¸ÁPÀ ¸ÀPÁ½ ªÉÄUÉ¯É D£ÁßPÀ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á¯Á¯É ¯ÁVÎ ªÀÄí¼É°. zÉÆä ¢ªÀ¸À ¥sÅÀ qÉ ªÉÄUÉ¯É ªÀiÁíAvÀÄ ªÀvÁÛ£À KPÀ vÀªÀiÁµÁ ZÀ°è. vÉA PÀ¸Áì¯É D¥ÉÇàãÀÄ ªÉí°è. D£Áß¯É JzÁæPÀ ªÀiÁPÁÌ ¤zsÀ£À ¥ÁªÉÇè. vÁ¤ß ªÀĸÀÛ PÀµÁÖj D¸Àìw. ªÀļí Áåj PÁè¸ÁZÁå ¨ÉÃè Pï ¨ÉÆÃqÁðj gÀªiÀ Á ªÀĸÀÛ ¸ÉÆêÉè D¤ §Ä¢ÞªÁzÀÄ ¸ÁAUÉÆè. D«Ääà ¸ÀªðÀ vÉ §zÀ¯ Ý ï aAwvÀ eÁ°èAw ªÉqïì gÀªÀÄå ªÉÆíÃtÄ §gɯÁ D¤ ªÉÄUÉ¯É xÀA¬Ä D£ÁߣÀ PÀ¸Á¯É G¯Éè£Á² ªÀļí .îÉ vÁUÉ¯É ZÉqÄÀ ðªÀ ªÀĸÀÛ ªÀiÁvÉÛ ºÀÄ£Áßj ¨ÉÊPÁZÉ avÁÛgÀ ¸ÉÆÃqÉÆ£ÀÄ £ÀA§gï WÀgÁPÀ DAiÉÄè £ÀAvÀgÀ WÀgÁAvÀÄ ªÀiÁPÁÌ D¸Àwì . vÉ «µÀAiÀiÁ¤ ºÁAªÀ AiÉÆÃZÀ£À ¥ÉèÃmÁj ªÉÄUÉ¯É ¨ÉÊPÁZÉ £ÀA§gÀ §gɯÁ. ¸ÀªÀÄ ªÀiÁ¯ÉÆð D¤Ã vÉÆÃAqÀ C¬Ä¯É vÁeÉÓ ¸ÁAUÁw ºÁAªÉ D¤ gÀªÀiÁå£ÀÀ ¨sÁµÉÃj ¸ÉÆêÉè. ªÀiÁPÁÌ vÁ¥ÀÅ DAiÉÆè. PÀgv À À D¸Àì ªÉÆÃí tÄ ¸ÁAUÉ.è ZÀªiÀ ÁÌvÆ É ZÀªiÀ ÁÌvÆ É a wUÉ¯É WÀgÁa ºÁgÀ §zÀ¯ÁªÀt PÉÆãÀÄð WɪÉÇÑ zÀȱÀå ºÀĵÁgÀ eÁ¯Éè £ÀAvÀgÀ PÁè¸ÁPÀ ªÀZÀÆ£ÀÄ D«Ääà D²¯É PÀqÉãÀ C¬ÄèAw. §gɯÁ. vÉ ¸ÉÆÃqÉ¯É¯É PÉÆsuÉ ªÀÄí¼Áî¯ÉÆ ªÀÄ£À zÀªÀ£ÀÄð ²PÀÆÌ£ÀÄ gÀªÀiÁåPÀ ªÀÄ£À gÀªiÀ Áå ºÉÆ PÉÆst? ªÉÆÃí tÄ vÁ¤ß «µÀAiÀÄÄ ¥ÀjÃPÁë ¸ÀAzÀ¨sÁðj PÀ¼ÉÆî. vÉA xÁAªÀÅöß PÁtÄ WÁ®Äß ªÁZÀÆÑZÉ ºÁAvÀÄ ¤«ÄίAÉ E¨Áæ»A D¤ gÀWÀÄ£ÀAzÀ£Á¯É PÁªÀÄ ªÀÄ£À ZÀsqÀ ¢¯Éè. vÀ²Aa ¥À©Pè ï ¥ÀjÃPÁë ±ÀÄgÀÄ eÁ°è. ºÉ Æ ªÉ Ä UÉ ¯ É Æ PÁè ¸ ïªÉ Ä Ãmï. ªÉÆÃí tÄ. vÉA ¢ªÀ¸ÄÀ ºÁAªÉ PÁè¸ÁPÀ ªÀvÁÛ£À gÀªÀiÁPÁAvÀ ªÉÆíÃtÄ ºÁUÉ¯É £ÁAªÀ. vÉÆÃqÉƪÀÅ eÁ¯Áè¯ÉÆ. ¥ÀæxÀªÀÄ ªÉüÉZÁå ºÁAªÉ ªÀÄ£À zÀªÀ£ÀÄð ¥ÀæAiÀÄvÀß PɯÉè. ºÁAªÀ CA©PÁ£ÀAzÀ, ¨ÁåAPï ¥ÁoÁZÁå G¥À£Áå¸ÀPÄÀ £Á C²¯ÉÆ PÁè¸ï vÁAvÀÄ ºÁAªÀ AiÀıÀ¹éà eÁ¯ÉÆè. ºÉ ªÉÄ£ÉÃdgï, gÀªiÀ Áå¯ÉÆ ¨Á¥ÀÅöà¸ÄÀ ªÉÆÃí tÄ £Á D²¯É. ºÁAªÀ ªÀZÀÆ£ÀÄ PÁè¸ÁAvÀÄ ªÀÄzsÉå ªÉÄUÉ¯É PÁè¸ïªÉÄÃmÁPÀÀ ¥ÀjÃPÉë vÁuÉ ¥ÀjZÀAiÀÄÄ PÉÆãÀÄð WÉvÆ É .è ªÉÄUÉ¯É eÁUÁåj §²¯É vÉzÁß ¸ÀPq À À ºÁ±ÁåPÀ §gÉÆÃZÁåPÀ ¸ÉÆÃuÁwÛ¯Æ É «µÀAiÀÄÄ ¸À»vÀ vÁeÉÓ £ÀAvÀgÀ vÁAUÉ¯É ¸ÁAUÁw ¯ÁVèAw. gÀªÀiÁå¯ÉÆ PÁè¸ÁPÀ ¥ÀæªÉñÀ DvÀÛ GqÁθÁPÀ AiÉÄvÉÆÛ D¸Àì. ªÉÄUÉ¯É ºÁAªÀÅ xÀ¬Ä ¯ÁVÎ D²¯É ©ÃZï E£ï eÁ¯ÉÆè. xÉÆqÉ ªÉÄUÉ¯É «ÄvÁæ¤ ªÀiÁPÁÌ PÁè¸ÁZÉÆ ¸ÀÄPÉÃ±ï ªÀļí Á¯ÉÆ D¤ CªÉį Î É ºÉÆÃmÉïÁPÀ ZÀªÀÄ̯ÉÆ. xÀ¬Ä xÁªÀÅöß ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛ PɯÉÆè. vÉzÁß ªÀiÁPÁÌ JPËAmÉ£ì G¥À£Áå¸PÀ Á° zsÄÀ ªÀé C£ÀߥÇÀ tð vÁ¤ß PÁgÁj vÁAUÉ¯É WÀgÁPÀ ZÀªÄÀ ° Ì Aw. PÀ¸Á¯ÁåPÀ ªÉÆíÃtÄ CxÀð eÁAiÀiÁßw¯É ¥ÀjÃPÉAë vÀÄ KPÀ eÁUÁåj ¥É°PÝ Á£À D°ÝPÁ£À ºÁAªÀÅ WÀgÁPÀ D¬Ä¯ÉÆ ¹ÜwÃj D²¯ÉÆ. wUÉ¯É «ÄvÁæ£À wPÁÌ §¸ÁÛw D²°Aw. JPÁ£ÉÆëÄPïì ¥ÀjÃPÉë vÀ²Aa d£ÀªÀj ªÀÄ»£ÉÆ CAiÉÆè. ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄ ¸ÁAUÉè ¸ÀPq À Á¤ ¨Áè÷åPï ¨ÉÆÃgÀÄØ ¢ªÀ¸À wÃuÉ £ÀPÀ® PɯÉè. D¤ wÃuÉ £ÀPÀ® A DªÉÄÎ¯É PÁè¸ÁZÉ ¸ÀªÀð ªÉÄüÀÄß ¦Pï- zÁPÉ̯ÉÆ. vÉ ¥À¼ÉÆãÀÄ ªÀiÁPÁÌ PÉÆÃ¥ÀÅ PÉÆÃgÀÆAPÀ ºÁ¼Éî¯É PÁUÀzÁZÉÆ aÃmÉÆå ¤PÁPÀ ªÉÄʸÀÆgÁPÀ ZÀªÀÄÌ°Aw. ºÁAªÀÅ D¬Ä¯ÉÆ. ªÀÄ£ÁAvÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀÄ eÁ¯ÉÆ.è vÉ ¸ÀAzÀ¨sÁðj ©üvÀÛj ¥ÀæªÉñÀ eÁ¯Éè¯É ¸À»vÀ ZÀªÀiÁ̯ÉÆ. §¸ÁìAvÀÄ KPÀPÉèïÉAa ºÉA ¸ÀªðÀ ¥À¼ÊÉ vÆ É D²¯É ¥ÁæA±ÀÄ¥Á¯Á£À ¥ÀjÃPÁë ¥Àjò®£À PÀvÁð¯É ²æÃPÀAoÀ eÉÆÃPïì ±ÀÄgÀÄ eÁ¯Éè. ºÁAªÀ ¸À»vÀ ªÀiÁPÁÌ vÁUÉ¯É gÀƪÀiÁPÀ AiÉÄêÁÑPÀ ¸ÁAUÉ.è ±ÀªÀiÁðPÀ ¥À¼ÉÆãÀÄ ©üêÀÅöß wÃuÉ vÉÆå gÀªÀiÁå¯É ¸ÁAUÁw eÉÆÃPïì G¯Éè¯ÉÆ. xÀ¬Ä ºÁAªÀÅ ZÀªÀiÁ̯ÉÆ. aÃmÉÆå ¸ÀÄPÉñÁ¯É ¢PÁÌ£À zÀª£À ÄÀ ð ¸ÉÆýî. vÀ²Aa ªÉÄÊ¸Æ À gÁPÀ UÉ°Aè w. SÁ¸ÀV ¥Àª æ Á¸À PÀ ¸ Áì ¯ É vÀ Ä UÉ ° UËf? PÁè ¸ ï ¸ÀÄPÉñÁ£À aÃmÉÆå ºÁ¼Áå ªÉÆíÃtÄ ªÀÄA¢gÁAvÀÄ D«Ääà ¸ÀªÀð gÁ©èAw. gÀƪÀiÁAvÀÄ «Äqï lªÀiïð ¥ÀjÃPÉëPÀ vÀÆ C£ÀĪÀiÁ£Áj ¤gÀ¥gÀ Á¢ü ¸ÀÄPÉñÁPÀ ¥ÀjÃPÁë ªÀÈAzÁªÀ£À UÁqÀð£ï, ¥Áå¯Éøï, ²æÃgÀAUÀ AiÉÄä. ªÁZÀÆZ Ñ É PÁA¬Ä £Á. ¸ÉöÖ Ê¯ï PÉÃAzÀæ xÁªÀÅöß ¨Á¬Äæ ¥ÉmÉÊvÁw. vÁuÉ ¥ÀlÖt, ZÁªÀÄÄAr »¯ïì D¢ ¥À¼É¯É. QAUï eÁªÀÅöß PÁ¯ÉÃeï DªÀgÀuÁAvÀÄ D¥Ààt ZÀÆQ PÀ¤ð ªÉÆíÃtÄ vÁUÉ¯É ªÀvÁÛ£À ºÁAªÉ ªÉÄUÉ¯É D£Áß¯Æ É PÁåªÀÄgÁ ¨sÆ É AªÉ.Ñ ¨Á¥Àǯ ì É zÀÄqÀÄØ ªÀåxÀð PÉÆÃZÉð G¥À £ Áå¸À P Á¯É D¤ ¥Áæ A ±À Ä ¥Á¯Á¯É WÉêÀÅöß UɯÁè¯Æ É . gÀªiÀ Áå£À ¸À»vÀ PÁåªÀÄgÁ vÀÄUÉ¯É vÀ¸Àì¯É «zÁåyð¯É ªÀÄÄPÁªÉÊ¯É ¸ÁAUÁèja PÁA¬Ä ¥ÀAæ iÉÆÃd£À eÁ¬Äß. ºÁ¼Áî¯Æ É . ªÉÄUÉ¯É ¥sÇÉ ÃmÉÆà wÃuÉ PÁ¼ÉÆ.î ¨sÀ«µÀå PÀ¸Áì¯É eÁAiÀÄÛ? vÀÆAa ¸ÁAUÀ. vÁeÉ£Ó AÀ vÀgÀ ªÀiÁPÁÌ ªÉļÁîj vÉÆ G¯ÉÃè £À wUɯÉÆ ¥sÉÇÃmÉÆà ºÁAªÀ PÁ¼ÉÆî. xÉÆqÉ ºÉA ¥Àn vÀÆAªÉ ¥À©èPï ¥ÀjÃPÉëPÀ ªÀiË£À eÁªÀÅöß D¸ÁÛ C¤ zÉÆÃ¼É GzÁÝPÀ ªÉüÁj UÀÆæ¥ï ¥sÉÇÃmÉÆÃAvÀÄ wÃuÉ §gÉÆÃPÁ eÁ¯Áè÷åj vÀÆAªÉ vÀÄUÉ¯É D£ÁßPÀ PÁqÁÛ. D¸À ì ¯ Áåj ªÀ i ÁvÀ æ ºÁAªÀ ¥s É Ç ÃmÉ Æ Ã ªÉÄUÉ¯É ¯ÁVÎ D¥ÉÇÃà £ÀÄ WÉêÀÅöß AiÉĪÀÇPÁ. (ªÀÄÄPÁ¸ÀðvÁ) PÁqÁÛ²¯ÉÆ. ºÁeÉÓ ¤«ÄvÀ ªÉÄUÉ¯É «ÄvÀæ £Àí¬Ä eÁ¯Áè÷åj vÀÄPÁÌ ¥ÀjÃPÉëPÀ §¸ÀÆAPÀ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

¥æãvæ ÍæÅàÐÜu hÝÊÜâ° g®Ý¾ Ááñݤ£, ¥æãvæ ÍæÅàÐÜuñÝ Agì®Ü PÜñÝì£ B¯ ¥æãvÝÂíÊÜÀáÅ ÍæÅàÐÜuñÝ ÊÝØíÊÜ¿Þ¤£


®ÜÊæíŸÃ… 2016

16

PÀª£ À À 1.

2.

3.

4.

5.

¨sÁAUÁæ ¥ÀAZÁÌzÁ¬Ä

6.

eÁ¬Ä eÁ¬Ä DªÀiÁÌ “¥ÀAZÁÌzÁ¬Ä” UÉÆÃr UÉÆÃr ¥Àt SÁªÁÑPÀ £ÀAí ¬Ä PÉÆAPÀt ¨sÁµÉÃa wà ¸ÉêÁ zsÉåÃAiÀÄ “¨sÁAUÁæ ¸ÀA¥ÀÅmÁPÀ” D¤ ¥ÁªÁè÷å ZÉÆìÄ

zÉÆÃUÀ¬Ä ¨Á¼Éà ¥Àwæ ¨sÃÉ ZÉà PÀ¼ÃÉ ¸ÁxÀðPÀå ¥Á«¯Éà PÀªÀÄð PÉëÃvÁæAvÀÄ ¥À¼Éà ±ÁAvÁgÁªÀÄ ¨Á¼ÉÆà ¤ªÀÈvÀÛ eÁ¯ÉÆèà ¸ÀA¥ÁzÀPÀÄ eÁ¯ÉÆèà eÁÕ£ÀzÉêÀ ªÀiÁí¯ÉÆèÃ

7.

PÉÆAPÀt d£Á¯É ºÀÈzÀAiÀiÁa PÀqÁ¬Ä ¸ÀA¥ÁzÀPÁ¯É ºÁvÁÛa ¯ÉÃR¤Ãa zÁ¬Ä vÀAiÀiÁgÀ eÁ°è UÉÆÃr UÉÆÃr “¥ÀAZÁÌzÁ¬Ä” PÉÆAPÀt ªÀiÁvÉÃPÀ ºÉÃA £ÉʪÉÃzÀå eÁ¬Ä

ªÀiÁí¯Áè÷å¯É SÁAzÁåj CAiÀiÁè÷å dªÁ¨ÁÝj PÀvÀð¯ÉÆà vÉÆà ¥ÀwæPÁ C¤PÀ¬Ä §j ªÀiÁUÁÛA zÉêÁ¯ÁV, vÁUɯÉÆ ºÁvÀÄ zsÀj “¥ÀAZÁÌzÁ¬Ä” ¥ÀwæPÉÃa GzÉÆÃgÀÎw PÀj

8.

ªÀiËQÛPÀ vÀxÁ ¥À«vÀæ UÀæAxÉÆÃQÛ zÉêÀ¼ÁAa «µÀAiÀÄ, ªÀÄoÁAa ªÀiÁ»w «ZÁgÀ ªÀÄAxÀ£À, «²µÀÖ aAvÀ£À UÁAªÀ-¥ÀgÁÎAªÁZÉ R§gÉÃaA ¯ÉÃR£À

««zsÀ ªÀUÁðZÉ C£ÉÃPÀ ZÀAzÁzÁgÀ “¥ÀAZÁÌzÁ¬Ä”¥ÀwæPÉÃZÉ vÉà ªÀÄƯÁzsÁgÀ ¥sÁl§¯ÁPÀ gÁ§Û¯É eÁ»ÃgÁvÀzÁgÀ ªÁqÀÆ£ Ø ÄÀ AiÉÄêÉÇé ºÁAUÉ¯É ¸ÀASÉÆà C¥ÁgÀ

9.

zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ ¢vÀÛ¯É GzÁgÀ zÁ¤ »vÉʶ d£À vÀxÁ ¨sÁµÁ©üªÀiÁ¤ ¸ÀºÀPÁgÀÄ-¸ÀºÀAiÉÆÃUÀÄ ¢ÃªÁÌ ¸ÀªÁð¤ HAZÁAiÉÄÃPÀ ¥ÁªÉÇÃPÁ PÉÆAPÀtÂÃa zsÀé¤

PÁuÉÆåÃ, UÁåzÉÆåÃ, £ÁlPÀA, ¥Àæ§AzsÀ PÀª£ À ,À ZÀÄlÄPÉÆà D¤ ZÀP§ æÀ AzsÀ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ «µÀAiÀÄ, ªÉÊZÁjPÀ ¯ÉÃR£À ªÁZÀÆ£ÀÄ ¥sÀůÉèÃvÁ PÉÆAPÀt d£ÀªÀÄ£À ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀÄ § ªÁ ¨Á¼ÉÆ ªÀÄíuÁÛ°A d£À vÉÆà PÉÆAPÀuÃÉ ZÉÆ PÀ¼Æ É Ã £ÀAvÀgÀ D¬Ä¯ÉÆà ±ÁAvÁgÁªÀÄ ¨Á¼ÉÆà ªÀÄíuÁÛ ºÁAªÀ, vÉÆà PÉÆAPÀtÂÃZÉÆ zÉÆüÉÆÃ

zÀ±AÀ §gÀ ªÀÄ»£Áåa ªÀiÁ»w

10. ¨sÁAUÁæ ¸ÀA¥ÀÅmÁPÀ Df ¥ÁªÁè÷å “¥ÀAZÁÌzÁ¬Ä” ¸Àt é ð dAiÀÄAw ¸ÀägÀtÂÃAiÀÄ GgÀÆAPÀ eÁ¬Ä ¸ÀªðÀ d£Á¤ ¥ÀAæ iÀÄvÀß PÀgÆ À APÀ eÁ¬Ä ±ÀvÀªÀiÁ£À ¥ÁªÉÇÃZÁPÀ “¨sÁAUÁæ ¥ÀAZÁÌzÁ¬Ä” PÀ« - “”£Á”

²PÀQë ÃPÀ ¸ÀªiÀ Áä£ÀÄ

4-¸ÀÌAzÀ ¥ÀAZÀ«ÄÃ, PÀÄAzÁ¥ÀÅgÀ, PÀ¯Áåt¥ÀÅgÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀZÉ Cwà ¥ÀÅgÁvÀ£À D¤ ¥Àæ¹zÀÞ ±Á¼ÉAvÀÄ KPÀ eÁªÀÅöß PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ ¨sÀd£Á ¸À¥ÁÛºÁgÀA¨sÀ, ZÉÃA¦ £ÀUÀgÀ D²¯É ¨É¸ÉAmï £ÁåµÀ£À¯ï ¸ÀÆÌ¯ï ±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀ ªÀgÀ¸ DZÀgÀt PÀgÀvÀ ¨sd À £ÁgÀA¨s,À 5-ªÀÄAeÉñÀgé À µÀ¶,× ªÀÄÄA§¬Ä zÀ»¸ÀgÀ D¸ÀÆì£ÀÄ ºÁå ¸ÀAzÀ¨sÁðj ºÉ ¸ÀÆ̯ÁAvÀÄ ²PÉÊ¯É¯É ¥ÀÇ«ð ²PÀëPÀ, ²PÀëQAPÀ gÀxÆ É ÃvÀª ì ÅÀ , ¸ÀħæºäÀ tå µÀ¶,× 8 - ²gÁ° ªÀĺÁªÀiÁAiÀÄ ¸ÀªiÀ Áä£ÀÄ PÉÆÃZÉÆð KPÀÄ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ Ä WÁ®Äß WÉvÁè. gÀxÉÆÃvÀìªÀÅ, 10-¸ÀªÉðÊPÁzÀ²Ã, VÃvÁdAiÀÄAw, 11²æêÀÄw dAiÀÄAw ¥ÉÊ ªÀÄí¼Éî° ªÀiÁí®Îr ²PÀëQ, wà ±Á¼ÉZÉ DqÀ½vÀ ¨sgÀ t À Â, ªÀÄÄPÉÆÃÌ n zÁéz²À , PÀÄAzÁ¥ÀÅgÀ, PÀ¯Áåt¥ÀÅgÀ, ªÀÄAqÀ½ D¤ wÃUÉ¯É ¯ÁVÎ ²PÀët WÉwÛ¯É «zÁåyðAPÀ ¦æÃw ¥ÁvÀæ eÁªÀÅöß PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ ¨sÀd£Á ¸À¥ÁÛºÀ ªÀÄAUÀ¯ÁZÀgÀt, 12- D²°. ¨É¸AÉ mï £Áåµ£À ¯ À ï ¸ÀƯ Ì ÁZÉ ¸À®ºÁ ¸À«Äw ªÀÄÄRå¸ÄÀ Ü ²æà «.°Ã¯ÁzsgÀ À PÀÈwÛPÁ 13-¥ÀÅ£ÀߪÀ, zÀvÀÛ dAiÀÄAw, ªÀÄÆ°Ì ¥ÀæwµÁ× ¥ÀÇtÂðªÀiÁ, 15-zs£À ÄÀ ¸ÀAPÀª æ ÄÀ t, 16-¸ÀAPÀµÖÀ ZÀvÄÀ yð, (¤ªÀÈvÀÛ, j¸Àªïð ¨ÁåAPï qÉ¥ÀÅöån UÀªÀ£Àðgï) vÁuÉ wÃUÉ¯É ªÀÄÄA§¬Ä WÀgÁPÀ ªÀZÀÆ£ÀÄ wÃPÁÌ ¥sÀ®¥ÀŵÀà ¢ÃªÀÅöß ±Á®Æ ¥ÁAUÀÆ£ÀÄð ¸ÀªÀiÁä£À ZÀA.G.WÀA.09.41, 21-GvÀÛgÁAiÀÄtgÀA¨sÀ, 24PɯÉÆè. dAiÀÄAw ¥ÉÊ£À wÃuÉ ²PÀëQ eÁªÀÅöß D²¯É vÉzÁßZÉÆ ¢ªÀ¸ÀÄ ¸ÀägÀt ¸ÀªðÉ ÊPÁzÀ²Ã, 25-ºÀjªÁ¸Àg,À 29-CªÀiÁ¸À, J¼Àª î iÀ Á¸À, PÉÆãÀÄð WÉvÆ É .è ¸À ª Ä À ÄzÀ æ ¸ÁߣÀ . 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

BËá¾ BÊæáYÇæ AíñÜ¿ÞìíñÜá ÍÝíñÜ BÓÝcé®Ü hÝWÜ£PÜ ÍÝí£ BÓÜÕ hÝñݤ


±Üí-aÝR-¨Ý-Àá PæãíPÜ-~ ÊÜÞÔ-PÜ

17

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

ÓÜÊÜìÀá AhÝn¯ & ËÐÜ¿á ËíWÜËíWÜvÜ £ñæÉàíb


®ÜÊæíŸÃ… 2016

18

¥ÀS æ ÁåvÀ ªÀÄ£ÉÆêÉÊzÄÀ å qÁ| PÉ.J.C±ÉÆÃPÀ ¥ÉÊ

¯ÉÃR£À ¸ÀAUÀæºÀ : f.r.gÁªï, GqÀĦ UËqÀ ¸ÁgÀ¸v éÀ À ¨ÁæºäÀ t ¸ÀªiÀ ÁeÁZÉ ªÀiÁ£À¸ÀzÁgÀ ªÀÄí¼Éî¯É ¥ÀÅ£ÀªÀð¸Àw PÉÃAzÀæ zsÁ d£À ¥ÀæSÁåvÀ ¯ÉÆÃPÁ¯É ¥ÀAQÛAvÀÄ ¸ÁÜ¥À£À PɯÉè. ²ªÀªÉÆUÁÎZÁå ¥ÀæSÁåvÀ ªÀÄ£ÉÆêÉÊzÀÄå D¥ÀuÁå¯É ªÉÊzåÀ QÃAiÀÄ ªÀÈwÛ ¸ÁAUÁw qÁ.PÉ.J. C±ÉÆÃPÀ ¥ÉÊ KPÉÆÃÀè eÁªÀÅöß ZÀ®£ÀavÀæ ¤ªÀiÁðuÁPÀ vÁuÉ ºÁvÀÄ D¸Àì. ²ªÀªÉÆUÁÎAvÀÄ ¥Àæw KPÀ ¥ÀæªÀÄÄR WÁ¯É Æè. ªÀiÁ£À¸À Dmïðì ¸ÀA¸ÁÜ ¸ÁÜ¥À£À PÉëÃvÀæ ªÁqÁÑPÀ qÁPÀÖgÁ¯ÉÆ ¥ÁvÀæ D¸Àì PÉÆãÀÄð D¥ÀuÁå¯É ¸ÀAé vÀ PÁt ªÁ¥À£ÄÀ ð ªÉÆÃí uÉÆÑ zÉÆüÉAvÀÄ ¢¸ÁÛ vÁAvÀÄ ¥Àª æ ÄÀ ÄR ªÀ iÁ£À¹PÀ ¸Áé¸ÁÜ÷åPÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÁ«° eÁªÀÅöß ¸ÀgÀPÁj ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃeï PÀ£ÀßqÁa - PÁr£À ¨ÉAQ, ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁÜ¥£À Á, gÀAUÀ¨Æ Às «Ä, ¸ÁA¸ÀöÌ ÈwPÀ, ¸Á»vÀå, GµÁQgÀt D¤ DWÁvÀ ªÀÄ¼í ¯ îÉ É ZÀ®£ÀavÀæ ¹£ÉêÀiÁ, ¸ÀAVÃvÀ ¥Àwæ KPÀ «µÀAiÀiÁAvÀÄ vÁuÉ ¤ªÀ i Áðt PÉ ¯ É è . vÁPÁÌ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉÆ PÁAiÀÄðvÀvÀàgÀ eÁªÀÅöß D²¯ÉÆ. ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀÄ ¥Áæ¥ÀÛ eÁ¯ÉÆè. vÁUÉ¯É D¤ ²ªÀªÆ É UÁÎZÉ SÁåvÀ ªÀQÃ®Ä PÀnÃ®Ä vÁPÁÌ ¸À Æ PÀ Û eÁ¯É è ° aQvÁì ¢ÃªÀ Å öß ¸À é ¸ À Ü KPÀ ¸À¥ é Á£À D²¯É ªÀiÁ£À¸À ªÀÄAxÀ£À ªÀÄ¼í ¯ îÉ É D¥ÀÅöà ¥ÉÊ D¤ «£ÉÆ⤠¥ÉÊ zÀA¥Àw¯ÉÆ èÉ É ºÁAvÀÄ ºÁUÉ¯Æ É PÀ£ßÀ qÀ ZÀ®£ÀavÀæ ¤ªÀiÁðt ¸ÀgÛ Áj D¸ÀÆ£ì ÄÀ ¥ÀÇvÀ eÁªÀÅöß ²ªÀªÉÆUÁÎAvÀÄ 1946 ¸ÀªiÀ Ád ¤ªÀiÁðt Pɯ¯ ¥À ª æ Ä À ÄR ¥ÁvÀ Ä æ D²¯É Æ . ªÀ Ä tÂ¥Á¯ÁAvÀ Ä «ªÉÆÃZÀ£À eÁªÁÑj D²¯É eÁ¯Áè÷åj r¸ÉA§gï 31PÀ d£ÁäPÀ D¬Ä¯ÉÆ AiÉ Ä ÃªÀ Å öß 1974 AvÀ Ä ªÀ i Á£À ¹ PÀ aQvÁì qÁ| C¸ÀÛAUÀvÀ eÁ¯ÉÆè. C±ÉÆÃPÀ ¥ÉÊ vÁUÉ¯É ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët qÁ| C±ÉÆÃPÀ ¥ÉÊ¯Æ É ªÀiÁ£À¹PÀ D¤ ªÉÄÃj EªÀiÁåPÀÄå¯ÉÃmï ±Á¼Á £ÀAvÀgÀ «¨sÁUÀ ±ÀÄgÀÄ PÉÆÃZÁðPÀ PÁgÀt eÁ¯ÉÆ.è vÉ ªÉ à ¼Áj qÁ| Dgï.J¯ï.PÀ ¥ À Ç gï Ä ¸ÁåPÀ ¸À A§AzsÀ ¥Á«¯É ªÉ Ê e ÁÕ ¤ PÀ ¸À ª À r«J¸ï ¥ËæqsÀ ±Á¼ÉAvÀÄ ²PÀët WÉvÉè. vÉ æ ÄÀ ÄR ¥ÀwPæ ÃÉ ZÉÃj £À A vÀ g À ªÉ Ê zÀ å QÃAiÀ Ä ²PÀ ë t WÉ ª ÁÑ P À ªÀiÁ£À¹PÀ «¨sÁUÁZÉ ¥ÀæªÀÄÄR eÁªÀÅöß ¯ÉÃR£À PÀ£ÁðlPÁZÁå ¥Àª D²¯É Æ . ²ªÀ ª Æ É UÁÎ Z É ªÉ Ä UÁÎ £ ï D¸À v à A æ É vÀ Ä ¥À æ P À l eÁvÉ Æ Û Ã D²¯É . ªÀ i Á£À ¹ PÀ ¨É¼ÀUÁAªÁZÉ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃeÁPÀ ¸É à ªÁ PÉ Æ Ã£À Ä ð xÀ ¬ Ä ªÀ i Á£À ¹ PÀ «¨s Á UÀ ¸À ªÀĸÁåZÁå §zÀݯï vÁuÉ ªÀĸÀÛ EvÉè ¥ÀæªÉñÀÄ. 1971 AvÀÄ ¨É¼ÀUÁAªÁAvÀÄ ¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À ªÁqÉÆØÃZÁåPÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÁgÀtÂèsÀÆvÀ PÁzÀA§j, PÁt §gÀ¬Ä¯Áå. vÁAvÀÄ PÁr£À ¨ÉAQ, ªÀiÁ£À¸,À GµÁQgÀt, ºÁ¸Àå ¸ÀAWÀl£Á PɯÉè° QÃwð C±ÉÆÃPÀ ¥ÉÊPÀ eÁ¯ÉÆè. 1979 AvÀ Ä ²ªÀ ª É Æ UÁÎ A vÀ Ä gÀ¶äÃ, avÀæ «avÀæ, ªÀÄ£ÉÆêÉÊeÁÕ¤PÀ, D¸À.ì «zÁåyð eÁªÀÅöß D¸ÁÛ£Áa ºÀA¥À£Á, D¥À u Áå ¯É eÁ¯É¯ è É ¸ÀAé vÀ ªÀiÁ£À¸À £À¹ðAUï D±ÁQgÀt, ªÀÄ£ÉÆïÉÆÃPÀ, ªÀÄPÀ¼Ì À ªÀÄ£À¸ÄÀ ,ì f.J¸ï.¹zÀ Þ ° AUÀ A iÀ Ä å, ¦.®APÉ Ã ±ï, gÁªÀĸÁé«Ä, ªÀĺÁ§¯ÉñÀégÀ, ªÉAPÉÆç ºÉÆÃA ¸ÁÜ¥À£À PɯÉè. ²ªÀªÉÆUÁÎ ªÀiÁvÀæ DWÁvÀ, avÀæ ZÉÃvÀ£À, ªÀÄÄaÑzÀ ¨ÁV®Ä í Ä PÀ£ÁðlPÀ gÁeÁåZÁå «AUÀqÀ «AUÀqÀ D¢ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥ÀæªÀÄÄR eÁªÀÅöß D¸Àìw. vÀ¸¯ ìÀ É PÀ£ßÀ qÀ ¸Á»w, aAvÀPÁ¯É ¥ÀjZÀAiÀÄÄ £À¬ UÁAªÁAvÀ Ä ¯Áå£À ªÀ i Á£À ¹ PÀ aQvÁì P À ªÀiÁ£À¹PÀ «ZÁgÀ¸ÀAQgÀuÁAvÀÄ zÉñÀ, D¤ vÁAUÉ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ C±ÉÆÃPÀ ¥ÉÊZÉÃj ºÁAUÁPÀ ¯ÉÆÃPÀÄ AiÉĪÁÑPÀ ±ÀÄgÀÄ eÁ¯ÉÆ.è «zÉñÁAvÀÄ vÉÆ ¨sÁUÀ WÉêÀÅöß «ZÁgÀ eÁ¯ÉÆ.è ¨É¼UÀ ÁAªÁAvÀÄ ªÉÊzåÀ QÃAiÀÄ ²PÀt ë ªÀ iÁ£À¹PÀ gÉÆÃUÀÄ aQvÉì ªÀÄÄSÉãÀ UÀÄt ªÀÄAqÀ£À PÀvÁð²¯ÉÆ. WÉvÉÆÛà D¸ÁÛ£À ¨É¼ÀUÁA PÀ£ÁðlPÁZÉÆ DgÉÆÃUÀå PÉëÃvÁæAvÀÄ vÁuÉ PɯÉè° ¨sÁUÀÄ ªÀļí Áî¯Æ É ZÀ¼ª À ¼À ÁAvÀÄ ¸À»vÀ ºÁuÉ PÉÆÃgÀÆAPÀ eÁvÁÛ D¤ vÁeÉÓãÀ ªÀÄÄQÛ eÁªÉvÀ ªÉÆíÃtÄ PÀ¼Éî¯É ªÀiÁ£À¹PÀ ¦ÃrvÀ ¸ÉêÁ ¥ÀjUÀt£À PÉÆãÀÄð gÁdå ¸ÀgPÀ ÁgÁ£À ¨sÁUÀ WÉwÛ¯ÉÆ D¸Àì. É Áå ¨É¼ÀUÁA xÁªÀÅöß vÉÆ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¯ÉÆÃPÀÄ zÉñÁZÁå «AUÀqÀ «AUÀqÀ ¨sÁUÀ vÁPÁÌ ªÀiÁ£À¹PÀ DgÉÆÃUÀå PÁAiÀÄð¥ÀqZ ¤ªÀiÁí£ÁìPÀ ZÀªÀiÁ̯ÉÆ. vÉ PÁ¯ÁAvÀÄ xÁªÀÅöß AiÉĪÁÑPÀ ±ÀÄgÀÄ eÁ°èAw. ªÀiÁ£À¹PÀ CzsÀåPÀë eÁªÀÅöß £ÉªÀÄÆtÂPÀ PɯÁè¯ÉÆ. ªÀÄ£À:±Á¸ÀÛç KPÀ ¤®ðQëvÀ «¨sÁUÀ eÁªÀÅöß aQvÉìAvÀÄ AiÀıÀ¹éà ¸ÁzsÀPÀ eÁªÀÅöß £ÁAªÀ vÁAvÀÄ ¸À»vÀ qÁ| ¥ÉÊ£À ªÀĺÀvgÛÀ À eÁ¯Áè¯É D²¯É. D¥ÀuÁåPÀ vÉ «µÀAiÀiÁAvÀÄ ²PÀët WÉêÀÅöß. ²ªÀªÉÆUÁÎZÁå gÉÆÃlj PÀè¨ï PÁªÀÄ PÉÆãÀÄð ¥Àæw f¯Áè¸ÀàvÉæAvÀÄa WÉ Ã ªÁÌ D±Á D²°. vÉ ªÉ à ¼É à j ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §Ä¢ÞªÀiÁAzsÀå ZÉqÀÄðªÁAPÀ ªÀiÁ£À¹PÀ «¨sÁUÀ ±ÀÄgÀÄ PÉÆÃZÁðPÀ ªÀÄ£ÉÆÃgÉÆÃUÀÄ zÉúÁZÉÆ ¸ÀªðÀ gÉÆÃUÁZÉ D±ÁQgÀt D¤ ªÀiÁ£À¹PÀ gÉÆÃUÁ¤ «ªÀÄÄPÀÛ ¸ÀgÀPÁgÁPÀ ¤ªÉÃzsÀ£Á PɯÉè°. 1999 AvÀÄ ¸ÉÆòAiÉÆ ªÉÄrPÀ¯ï vÀ²Aa KPÀ gÉÆÃUÀÄ ªÉÆÃí tÄ ¯ÉQ¯ Ì É ªÉüÉÃj eÁ¯É è ¯ É C¸À º ÁAiÀ Ä PÁAPÀ C¥À u Áå¯É 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

Bi SíaÝ PÝÊÜÞPÜ hÝÇÝÉéÄ ÊÜáØOݤQ ¶ÝÁác ÓÝ«ÜÂñæàb Ëá£


±Üí-aÝR-¨Ý-Àá PæãíPÜ-~ ÊÜÞÔ-PÜ

19

j°Ã¥sï §zÀݯï qÁ.©.¹.gÁAiÀiï £ÁåµÀ£À¯ï DªÁqïð ¸ÀªiÀ Ád ¸ÉêÀPÄÀ ²æà ©.gÁªÀÄZÀAzÀæ Qt ¥Áæ¥ÀÛ eÁ¯Áè. vÉzÁßZÉÆ gÁµÀÖç¥Àw ªÉAPÀlgÁªÀÄ£Á£À ªÀįÉàZÉ ªÁå¥ÀgÉÆÃzÀå«Ä ²æà ©. »Ã ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À PɯÉè°. 1991 AvÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ Qt UËqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¨ÁæºÀät gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥Àæ±À¹Û. ªÀÄ£ÉÆêÉÊeÁÕ£PÀ avÀæ ¤ªÀiÁðuÁPÀ ¸À ª À i ÁeÁZÉ Æ KPÉ Æ è ¸À ª À i Ád ¸É à ªÁ gÁdå ¥À±æ ¹À Û D£ gÁµÀçÖ ¥À±æ ¹À ,Û ªÀÄ£ÉÆïÉÆÃPÀ CvÀÄåvÀª Û ÄÀ PÁAiÀÄðPÀvÀÄð eÁªÀÅöß D¸ÀÄì£ÀÄ. ªÀįÉàZÉ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¥ÀŸÀÛPÁPÀ 1995 AvÀÄ avÀæ ZÉÃvÀ£À ¥ÀŸÀÛPÁPÀ f.J¸ï.©. ¸ÉêÁ ¸ÀªÀiÁeÁAvÀÄ ¸ÀvÀvÀ 10 1998 AvÀÄ DAiÀÄð¨sÀm ¥Àæ±À¹Û, vÁUÉ¯É §gÀªÀtÂPÉÃPÀ ªÀgÀ¸À CzsÀåPÀÄë eÁªÀÅöß D¸ÀÄì£ÀÄ D¤ ²æà À ÄÉ Ã±Àjé zɪ¼À ÁZÉÆ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½ qÁ.dAiÀÄgÁªÀiï ¥Àæ±À¹Û, ©Ãa ¥Àæ±À¹Û ¥Áæ¥ÀÛ eÁ¯Áè÷å. zÀÄUÁð¥Àgª ¸À z À ¸ À å eÁªÀ Åöß D²¯ÉÆ. GqÀĦ ²æà ®Që÷äà ªÉAPÀmÉñÀ PÁ¥ÀgÉÃnªï zÀĨÉÊ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÁAvÀÄ 1998 AvÀÄ ºÉÆgÀ£ÁqÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¥Àæ±À¹Û. 1999 AvÀÄ ªÉÊzÀågÀvÀß ¥Àæ±À¹Û. ®AqÀ£ï ¸ÉƸÉÊnZÉÆ ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉðñÀPÀÄ eÁªÁß²¯ÉÆ. GzÁgÀ zÁ¤ eÁªÀÅöß CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ÷å zÁégÁ EAlgï £ÁåµÀ£À¯ï D²¯ÉÆ vÉÆ vÁUÉ¯É 82 ªÀgÀ¸À ªÀAiÀiÁj ¤zsÀ£À ¥ÁªÉÇè. vÁPÁÌ KPÀ ¥ÀÇvÀÄ D¤ KPÀ zsÀƪÀ D¸Àìw. UÉÆïïظÁÖgï ¥Àæ±À¹Û ¥Áæ¥ÀÛ eÁ¯Áè÷å. qÁ| ¥ÉÊ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ DgÉÆÃUÀå±Á¸ÁÛçZÉ ¸ÀÄ¢ÃWÀð ¸ÉêÉÃPÀ PÀĪÉA¥ÀÅ «.«£À UËgÀªÀ qÁPÀÖgÉÃmï, AiÀÄÄ J¸ï ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ²æÃUÉÆÃPÀtð ªÀÄoÁAvÀÄ ²æøÀA¸ÁÜ£À UÉÆÃPÀtð læ¹Ö «±À« é zÁå®AiÀÄ xÁªÀÅöß UËgÀªÀ qÁPÀgÖ ÃÉ mï, ¨Á®«PÁ¸À ¥ÀvÀðUÁ½ fêÉÇÃvÀÛªÀÄ ªÀÄoÁ¢üñÀ ²æêÀÄzï «zÁå¢ügÁd wÃxÀð CPÁqÉ«Ä ¥Àæ±À¹Û, PÀ£ÀßqÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥Àæ±À¹Û-¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀÄ ²æÃ¥ÁzÀ ªÀqÃÉ gÀ ¸ÁéªiÀ Áå¯É ¸ÀĪÀtð ZÁvÀĪÀiÁð¸À ¸ÀAzÀ¨Ás ðj ¨sÁzÀ¥ æ z À À ¥Áæ¥ÀÛ eÁ¯Áè÷å. ±ÀÄPÀè KPÁzÀ²Ã ¢ªÀ¸À UÀAUÉƽîZÉ qÁ| PÁ²Ã£ÁxÀ ¥ÉÊ£À ¸ÀPÁ½ 8.00 q Á | ¥ É Ê 2 0 0 6 A v À Ä ª É Ê z À å Q à A i À Ä zsÀ£ÀÄð ¸ÁAiÀÄA.6.00 ¥ÀjAiÀÄAvÀ zsÁ WÀAl PÁ® PÀ£ÀßqÀ, PÉÆAPÀtÂ, ªÀĺÁ«zÁå®AiÀiÁAZÁå DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½ ¸Àz¸À åÀ eÁªÀÅöß, »A¢ ¨sÁµÉZÁå «AUÀqÀ «AUÀqÀ ¨sÀd£À ¸ÁAUÀÆ£ÀÄ CRAqÀ ¨sÀd£Á ¹AUÀ¥ÇÀ gï ¸ÀgPÀ ÁgÁZÁå ªÉÊzåÀ QÃAiÀÄ «¨sÁUÁAvÀÄ UËgÀªÀ ¸ÉêÁ C¥Àðt PÉ°è. ¸Áy eÁªÀÅöß ¸ÀªÀð²æà PÉ.gÁªÀÄPÀȵÀÚ QtÂ, ¥Àæ¸ÁzÀ GqÀĦ ¸À ® ºÁPÁgÀ Ä , CAvÀ g Á¶Ö ç à AiÀ Ä ªÀ Ä £É Æ ÃªÉ Ê eÁÕ ¤ PÀ ªÀĺÁ¸ÀA¸ÁÜ÷åZÉÆ «¨sÁVÃAiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀÄë vÉ £ÀAvÀgÀ ºÁªÉÆðãAiÀĪÀiÁAvÀÄ, vÀ¨ÁèAvÀÄ UÀÄgÀÄzÀvÛÀ £ÁAiÀÄPï, ªÉÃ.ªÀÄÆ.dAiÀÄzÉêÀ DqÀ½vÀ ¤zÉðñÀPÀ eÁªÀÅöß, C§ÄzÁ©, ¨É»æ£ï, ¨sÀmï, PÀ¯Áåt¥ÀÅgÀ, vÁ¼ÁAvÀÄ ²æêÀÄw ±ÁAw ±ÉuÉÊ, §¹Û ±ÉuÉÊ ºÁ¤ß ¸ÀºÀPÁgÀÄ ¢¯ÉÆè. PÀĪÉÊvÁAvÀÄ ZÀ¯¯ èÉ É ¸Á»vÀå-¸ÁA¸ÀöÌ ÈwPÀ GvÀª ì ÁZÉÆ CzsåÀ PÄÀ ,ë ²æêÀÄzï «zÁå¢ügÁd wÃxÀð ¸ÁéªÀiÁå¤ qÁ| PÁ²Ã£ÁxÀ ¥ÉÊPÀ ®AqÀ£ïZÉ jZÀäAqï ¦ü¯ÉÆò¥ï ¥Áæ¥ÀÛ eÁ¯Éè¯É D£ gÉñÉä ±Á®Æ ¥ÁAUÀÆ£ÀÄð ¥sÀ®ªÀÄAvÁæPÀëvÀ ¢ÃªÀÅöß D²ÃªÁðzÀÄ PɯÉÆè. ¹UÀäAqï ¥sÁAæ iÀiïØ 150ªÉÇ d£À䢪À¸ÁZÀgu À Á ¸À«ÄwZÁå ¨sÀd£À PÉÆÃZÉ𠤫ÄvÀ ªÀÄ£ÀĵÁå¯É DvÀä ±ÀÄzÀÞ eÁvÁÛ ªÉÆíÃtÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå eÁªÀÅöß, ²ªÀªÉÆUÀÎ ¨É½îªÀÄAqÀ¯ÁZÉ ¸ÁéªÀiÁå£À ¸ÁAUÉè. ºÁå ªÉüÉÃj ZÁvÀĪÀiÁð¸À ¸À«Äw CzsÀåPÀë ²æà PÁAiÀÄðzsÀåPÀÄë eÁªÀÅöß 9 ªÀgÀ¸À zsÀ£ÀÄð PÁªÀÄ PÀjvÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ PÁªÀÄvï, PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà PÀÄA¨Éî £ÀgÀ¹AºÀ ¥Àæ¨sÀÄ, ReÁAa ²æà ¸ÉãÁ¥ÀÅgÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ DZÁAiÀÄð, PÀ¯Áåt¥ÀÅgÀ ²æà ªÉAPÀlgÀªÀÄt D²¯ÉÆ. Ü À D²°Aw. qÁ| PÉ.J. C±ÉÆÃPÀ ¥ÉÊ ¸ÁÌmï¯ÁåAqÁAvÀÄ ZÀ¯Éè¯É zɪ¼À ÁZÉÆ DqÀ½vÀ ªÉÆPÉÃÛ ¸ÀgÀ ²æà PÉ.CgÀÄuÁPÀë Qt G¥À¹v ªÀÄ£ÉÆêÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ ¥Á«¯É CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ «ZÁgÀ ¸ÀAQÃuÁðPÀ ¨sÁUÀ WÉêÀÇAPÀ UɯÉè¯É vÉzÁß «Ü®ÜÂÊݨÜá : BiàÊÜ ÓܨÜÓÜ hÝÇæÉÇæ ÎÅà Ga…. ¹. PÝÊÜáñ…, ¨Ü×ÓÜÃ… (±Üä.) ¸É¥ÉÖA§gï 28, UÀÄgÀĪÁgÀ vÉ ¢Ã¸ÀÄ ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÁ£À ÊÜááíŸÀá, ÎÅà ¹. WÜOæàÍÜ ÃÝÊ… ¸æãÄËÈ (±Üä.) ÊÜááíŸÀá, ÎÅà BÃ…. ¤zsÀ£À ¥ÁªÉÇè. ²ªÀªÉÆUÁÎAvÀÄ ZÀ®è¯É vÁUÉ¯É ¥ÁyðªÀ ¨æàÊÜÃÝ¿á ±ÜÅ»Üá, PÝPÜìÙÜ, ÎÅà ¸æãàÙÜ ÎÅà¯ÊÝÓÜ PÝÊÜáñ…, AñÜã¤ÃÜá EñܤÃÜ, vÝ> ÓÜã¿áìPÝíñÜ ÍæOæç, PÝPÜìÙÜ, vÝ> ¹. ÊÜáígá®Ý¥Ü Q~, PÝPÜìÙÜ, ÎÅà ÊÝÓÜá¨æàÊÜ ±ÀjÃgÁZÁå CAwªÀÄ AiÀiÁvÁæ ªÉüÉÃj ¸ÀªðÀ ²æà PÁUÉÆÃqÀÄ ±ÜÅ»Üá, ¨ÝívæàÈ, ÎÅà GÓ…. ¯ñÝ®Üí¨Ü ±æç, PÝPÜìÙÜ ÖÝíPÜ ÓÜÊÝìíPÜ PÜêñÜgnñÝ wªÀÄä¥Àà (PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgPÀ ÁgÁZÉÆ ªÀÄAwæ), PÀ£ßÀ qÀ ZÀ®£ÀavÀæ A±Üì| PÜñÝì£. & ÓÜí. PÀ ¯ ÁPÁgÀ ¸À Ä gÉ Ã ±À ºÉ © à î PÀ g ï, gÀ ª Ä É Ã±À ¨s m À ï D¢ D²°Aw. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

qÁ| PÁ²Ã£ÁxÀ ¥ÉÊ¯É CRAqÀ ¨sd À £À

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

ÓÝ®Ü ËÐÜ¿ÞíñÜá AÓÜíS ÇæãàPÜá iPݤ & ÊÜáÖÜñÝÌPÝíûæà®Ü ¸Ý«Ý ©à®ÝñÝÉéÄ


®ÜÊæíŸÃ… 2016

20

With Best Compliments From

L SHEEBHA HARDWARES PAINT MERCHANTS

Opp.: Christian High School, UDUPI - 576 101 ph: (0820) (O) 2523468

asianpaints With Best Compliments from

With Best Compliments from

F Sri Navadurga Mahaganapathy Temple Navadurga Nagar, Haridas Lane, Mannagudda MANGALORE - 575 003 Ph: 495697, 875697

With Best Compliments from

F

F

MURUGA HOME INDUSTRIES

Manipal Co-operative Bank Ltd.

Head Off ice : Office No eet, No.. 29/1, Theneerkulam Str Street, Thachanallur Thachanallur,, TIR UNEL VELI-627 358 TIRUNEL UNELVELI-627

Registered Office : Upendra Nagar P. B. No. 101

Ph : (0462) 2339291 & 2322265 email:mhitvl@gmail.com

MANIPAL - 576 104 Ph: 2571054, 2570410, 2570509 Fax: 0820-2571863

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 í í í 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

®Ý¿á Síaæ ÊæãØà|á PæãàÙÜá° ñæ PÜ®ÝìÎ Ãݸæc «æç¿áì A¥ÜÊÝ ñÜñÝÌaæ FOݱÜ|


±Üí-aÝR-¨Ý-Àá PæãíPÜ-~ ÊÜÞÔ-PÜ

21

ÓÜíPÜÑrà XàñÜ ÓÜíWÝÅÖÜPÜ : ±æäÅ. ¹.i.GÓ…. ±ÜÅ»Üá, ÊÜá~±ÝÆ ¿áÍæãà¨Ý ÓÜáí¨ÜÄà, PÜêÐÜ¡ Æãq »ÝÄ PÜÃݤWæãà ÊÜááÃÝÄà, ÓÝíWÜ ñÝPÜR >±Ü>

¿áÍæãà¨æ £ ÊÜáØOݤ, ±ÜähÝ hÝÊæäÌ ±Üâñݤ ©à®Ü ñÜáPÝR ÖÝñÜ, »æãà®Üáì ÇÝvÜx >9>

AÎÏ ÊæãØà|á Wæãà², ÓÝíWݤ ¿áÍæãà¨æPÜ ÊÜÅñÜ PÜÄà HPÜ, Ÿá©œ aÝíX >1>

ñÜÔÕ ÓÝíWÜã®… ñÝPÝR, £à WæÈÉ ¸Ý¿áÅ BíWÝÃÜá ÖÝvÝcPÜ ®æçÊæà¨ÜÂPÜ >10>

B¿ááR®Üá ÊÜaÜ®Ü, ¿áÍæãà¨Üb ÓÝíWݤ ±ÜâÃæãÃæ ƸÝvÝ, ÊÜÞÄà®Ü ñÜáPÝR >19>

©ñܤÇæã WÜ|³£, ÓÜíPÜÐÜr aÜñÜá¦ì ÊÜÅñÜ PÜÄà A£à, »ÜQ¤ »ÝÊÝ®Ü >2>

ÇÝvÝÌÇÝX GPæãÛà, PÜêÐÜá¡ b BÔÕÇæã ñÝOæ ÓÜÊÜì ÆvÜáx [æàÊÜâ° TæÇæÉ >11>

PÜêÐÜá¡, ÓÝíWݤ £PÝR, ÊÜÞÃÜá ®ÝPÝR ÊÜÞPÝR ñæãívÜ ñÜáPÝR ÖÝíÊÜâ, ¨ÝPÜRÀá ®Ý >20>

Êæãà¨ÜPÜ ñæà XÙæÛ WÝÓÜ HPÜ ±ÜÙæ ¿áÍæãà¨Ý ñÝ ÊæàÚ, BíÀáÉ ¥ÜíÀá >12>

ñÜÔÕaæ PÜêÐÝ¡®Ü , ñæãívÜ ñæ ¨ÝPÝR çÇæ ±ÜÙæÇæ ñæí ŸÅÖݾívÜ, ¿áÍæãà¨æ®Ü >21>

®æçÊæà¨ÝÂaæ ÆvÜx ®Ý Àá PÝÀá ¥ÜíÀá PÜêÐÝ¡ ÓÝíWݤ BÀá, ñÝıÝçPÜ >13>

ñÝíñÜá ŸÖÜá ÖæãàvÜ, WÜ|³£ ©Óݤb £PÝR ñæàí ÓÝíWݤ£à, PÜêÐÜ¡ ËÐÜá¡ >22>

¸Ý×ÃÜ ñÜãí WæÈÉ, ÖÜhÝÃÜ Ëí¨ÜãÃÜ BÁáÉ ÖÝíWÜ ÖæãàvÜ ÓÜñÜ ÓÜñÜ >14>

[æàÊÜâ° AÊÜñÝÃÜ, PÝvݤÇæã »Üã »ÝÃÜá ÃÝÊÜá ÃÜ|˜àÃÜá, ±Üäi ñÝPÝR >23>

ñÝíñÜá HPÜá ÖæãàvÜá, Ëí¨ÜãÃÜá BÎÕÇæã ñÝhæjàÄ ŸÔÕÇæã, »Ü¿áíPÜÃÜá >15>

ÎÅà PÜÐÝ¡È × ÈàÇÝ, Pæãà| ÊÝijñÝQà ±ÝÊܤȣà ÊÜááQ¤, ÓÜñÜ ÓÜñÜ >24>

ÊÝ¿ár ñæà WÜá|, ÊÜñܤÇæà ËáhÝj| PÜÄ ñÜãí ±Üäg®Ü, WÜOæàÍÝÇæ >3> B¿ááR®Ü ÊÜaÜ®Ü, ÎÅà PÜêÐÜ¡ ñæã ÖÝÓݤ PÜÃÝ° Æãq PÝÀáí, ¯ÍÜc¿Þ®Ü >4> ñÜÎÏ ÊæáØ„®æã WæÇæãÉ, £PÝR ÓÜíñæãàÐÜ hÝÇæãÉ WÜ|³£PÜ PæÇæãÉ, EñÜÕÊÜb >5> «Ü®Ü «Ü®Ü ÊæãØà|á, Pæãà®Üáì E±ÜÊÝÓÜ ±ÜäiñÝ Ë[æ°àÍÜá, ¿áÍæãà¨æ £ >6> ÓÜPÜRÃæ aæã ÇÝvÜáx, ËàÓÜ B¯ HPÜ PÜáÃæÌíñÜá Êæãà¨ÜPÜ, ®æçÊæà¨ÜÂPÜ >7> ÖÝ|á ñæ ¨ÜÊÜÃæÉ, ¯ËáYñÝ aæã PÜêÐÜá¡ BÊÜÞ¾ ÊÜÞPÝR Pæ®Ý° ÇÝvÜáx ©ÎÏ >8>

AíWÝPÜ Ôí«ÜãÃÜ, ÇÝ¿ÞÉ »Üí¿áPÜÃÜá ±ÝÍÝíPÜáÍÜ«ÜÃÜ, Pæãà|á Wæã ñæã >16> ÖÜÔ¤aæ ÓæãívÝÈ, PÜÃݤ ÊÜÀáÄ TÝÈ ÊÜÞÃÜÉWæãà QíPÝÚ, ¼àÊÜâ° ÖÝíÊæ >17>

>> ÎÅà ÃÝÊÜá hæç ÃÝÊÜá hæç hæç ÃÝÊÜá >>

¼àÊÜâ° ñÝÙæã ÓÜáPæãÉ, ñݯ° ©àWæã ÊÜÞPÝR «æãà®Üáì ÖÝw ñÝPÝR, ÇÝvÜÌ hæãàÃÝPÜ >18>

G.S.B.S. Medical Trust, Mumbai Smt. Sunita Rao generously volunteered to donate the Dental Clinic at its newly opened Mahim Centre. Though a brief ceremony Mrs. Rao was delighted and expressed that her Donation of Eye equipments, have gone to the right cause, A donation of Rs 5 lakhs in the memory of her late husband Dayananda Vithal Rao had given her ample satisfaction. Medical Trust President, Dr. Suhas Prabhu, said that the donation of the Reflectometer, and Slit Lamp are the most useful equipments for eye check up.

UMESH CO - KANHANGAD, KASARAGOD PH: 0467-2204215

Report by Gita R Pai.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

¨æàÊÜâ AñÜáÂñܤÊÜá Êæç¨ÜáÂ, ±ÝÅ¥Üì®Ý AñÜáÂñܤÊÜá ÊÜPÜR¨Ü


®ÜÊæíŸÃ… 2016

22

®ÜÃÜÔíÖÜ ¨æàÊÜâ »ÜQ¤®Ü PÜÃݤ ®ÜÃÜÔíÖÜ ¨æàÊÝPÜ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜá> ÍÜQ¤aæ ±ÜÅ£àPÜ ñæã, ËÐÜá¡Çæã AÊÜñÝÃÜá> ®ÜÃÜÖÜÄ ñÜáWæYÇæ ÃÜã±Ü A¨Üá½ñÜ BPÝÃÜá> A«Üì ÊÜá®ÜáÐÜáÂ, A«Üì ÔíÖÜá, ÃÜã±Ü »Ü¿áíPÜÃÜ> ¸ÝÆPÜá ±ÜÅÖÝɨÜá, ÍæÅàÐÜu »ÜPÜá¤, ñÝPÝR ©ÇæÉ ¨ÜÍÜì®Ü > PÜí¸æíñÜáÇæ®Ü ±ÜÅñÜÂûÜ hÝÊÜâ°, ÓÜñÜ PæÇæÉ ±ÜÅÖÝɨæÇæ ÊÜaÜ®Ü > ¯WÜáì|á hÝÇæÉàÄ, ÓÜWÜá| ÃÜã±Ü PæÇæÉ «ÝÃÜ|> ×ÃÜ|ÂPÜαÜâÇæ ÓÜíÖÝÃÜPÜ ñÜá hÝÇæãÉ PÝÃÜ|> ÊÜáãÈRaæ PÝÃÜ~àPÜ ¨æàÊÜâ EWÜÅ ®ÜÃÜÔíÖÝÇæ PÜÃÜñÜ ±Üäg®Ü > ±Ý®ÜPÜ A±Üì| Pæãà®Üáì ÊÜÞWݤ ñÝWæYÇæ ÊÜÃÜ¨Ý®Ü > ŸÄà ®ÝíPÝr¯ ×ÃÜ|ÂPÜαÜâÇæ ÔàÙÜá° WÝÇæÉ E¨ÜÃÜ > ©àÓÜá ®Ü×í ÃݣŠ®Ü×í ÓÜí«ÝÂPÝÇÝÄ PæÇæÉ ñÝWæYÇæ ÓÜíÖÝÃÜ > ñÜáWæYÇæ EWÜÅ ÃÜã±Ü ±æäÙæãà®Üá ¼à¯ ±ÜÅÖÝɨÜá ÓÝ®Ü ±æäàÃÜá > ÖÜÄbà ±ÜÅñÜÂûÜ hÝÇÝÉ ÊæãØà|á ñÝPÝR PÜÙæÛ ÖÜÄ PÜÃÜáOÝ ÓÝWÜÃÜá > »ÜQ¤ ÊÜááQ¤ ¨æàÊÝ PÜÄà ñÜã ±ÜÅ¨Ý®Ü > ËsݸÝÀáÇæ ÖÜê¨Ü¿ÞíñÜá hÝ ñÜáí ËÃÝgÊÜÞ®Ü > ÎÅà Æü$¾à ®ÜÃÜÔíÖÝPÜ ÖÝíÊÜ PÜÃܤ ±Üâ®Ü@ ±Üâ®Ü@ ®ÜÊÜá®Ü> ÎÅà Æü$¾à ®ÜÃÜÔíÖÝPÜ g¿á g¿á PÝÃÜá WÝÇݤ »ÜQ¤®Ü >> & ÎÅàÊÜᣠËsÝ BÃ…. ÍݮܻÝWÜ, ÊæáçÓÜãÃÜá

©à±Ü ¨ÜÍÜì®Ü ©ÊæäÌ iàÊÜ®Ýaæ ±ÜÅPÝÍÝaæ ÓÜíPæàñÜ> ÓÝ®Ü HPÜ ±Ü|£ ÓÜá¨Ýª ©ñݤ ÖÜáhÝÌvÜá A¨Üá½ñÜ> ©ÊæÌPÜ ZÃÝíñÜá ¨æàÊÜÙÝíñÜá BÓÜÕ ÊÜáÖÜñÝÌaæ Óݧ®Ü ¨æàÊÝÛíñÜá ©ÊæÌ ¯Ëáñܤ ¨æàÊÝÇæ ©ÊÜ ¨ÜÍÜì®Ü> ©ÊæäÌ gÙÜÀáÇæÄ PÝÙÜãPÜá ÊÜñݤ ÊÜá®ÝíñÜá ®Ý »Ü¿á> ©ÊæäÌ ¨æàÊÝÇæ G¨ÜáÃÜá gÙÜÀáÇæÄ ÊÜá®ÝPÜ ÊæáÙݤ A»Ü¿á > ©ÊæäÌ ÖÜhÝÃÜ ÆûÜ hÝÊæc ©à±æäàñÜÕÊÜ > HPÜ HPÜ ©Êæäc ÓÜá¨Ýª BÊÜÞR ©ñݤ A®Üá»ÝÊÜ> ©ÊæäÌ »ÜQ¤ ÊÜááQ¤aæ Óܳí¨Ü®Ü > ©ÊæäÌ AíñÜÃÜíWÝaæ aæàñÜ®Ü > ©ÊæäÌ ÓÜñÜÂí ÎÊÜí ÓÜáí¨ÜÃÜí ÊÜáÙæÛÇæ hÝn®Ü > ©ÊæÌb hæãÂ࣠±ÜÅPÝÎñÜ PÜÃܤ ÊÜá®Ü > ÊÜá®ÝíñÜá hÝn®Ü »ÜWÜÊÜñÜ ±æÅàÊÜá Öæàíb ©à±æäàñÜÕÊÝaæ E¨æªàÍÜ > iàÊÜ®ÝíñÜá ñÜ겤, ÍÝí£, B¯ B®Üí¨Ü ©ñݤ, ©à±æäàñÜÕÊÝaæ ±ÜÅPÝÍÜ> & ÎÅàÊÜᣠËsÝ BÃ…. ÍݮܻÝWÜ, ÊæáçÓÜãÃÜá

With Best Compliments from

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

ÖÜê¨Ü¿á ŸÃÝ娆 »Ü®Üáì [æ. ÊÝ¿ár »Ý¿áÅ ±ÜvÜñÝ


±Üí-aÝR-¨Ý-Àá PæãíPÜ-~ ÊÜÞÔ-PÜ

23

With Best Compliments from N. Sudhakar Pai Managing Director

L

AIRCON HANDLING SYSTEMS PVT. LTD.

Innovations in Air/Material Handling/Dust/Pollution Control and Pneumatic Conveying Systems 18th Cross, Doddanna Industrial Estate, Peenya 2nd Stage, Banglaore - 560 091 Tel:080-2836 6755, Fax: 08-2836 6756, email:aircon@airconindia.com, website:www.airconindia.com, www.bagfiltercages.com

With Best Compliments From

In Fond memory of our Founder

Sri G. K. Mallya

F

B.A., L.L.B.,

Indumathy Mohan & M.S. Mohan

Mallya Steel Industries Pvt. Ltd.,

Mannagudda, Mangalore - 575 003

#28/A, Visveswaraya Industrial Area, Mahadevapura Post, Bengaluru - 560 048 Ph: 080-40943117 / 28524026 E-mail : mallyasteel@gmail.com

L (Manufacturers of Bright, Peeled & Ground Bars)

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

iàÊÜ®Ý ±æäÙæãà®Üá ÖÝÓæcí ÁãàWÜ & ñÝhÝj ËÐÜ¿ÞíñÜá ÃÜvæc ®ÝPÝR


®ÜÊæíŸÃ… 2016

24

ËÍÝÌÓÜ[ÝñÜ (PݨÜíŸÄ) (ÊÜááPÝÓÜì®Üá )

& ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ Gí. Íæàp… (B¿áìí)

WÜípæ ÊÜÞÄàÇæ PÝÙæ ÊÜÞígÃÜ (ÊÜÞØgÃÜ) ñÝ ûÜOÝaÝ®Ü ÓܨݮÜí¨ÝÆ ÊÜá®ÝñÜ ÓܨݮÜí¨Ü ±Ý¨ÜÃ…, Bñݤ ñÜáËá¾àaÜ ÊæáWæàÆ WÝñÝÅaæ PÝÙæÛ ÊÜÞØgÃÜ [ÝíqàaÜ ¨æãàÄ JvÜñÜ BÎÇæÉ. ÖÜí¿å…, ¶Ý¨ÜÃ…, ñÝ ËbñÜÅ A®ÜWÜñÜ ÊÝÂPÜáÆñÝ ÊÝwÇæÉ ÊݱÜPÜ hÝÇæÉ. ÃÜûÜ| PÜPÝì”. Ü … [Ýío®Ý hæÈ.É ÊÜÞhÝÅ®… ÊÜÞPÝR B±ÜOÝÆ ÓÜÊáÜ ÓÝÂP… ¶Ý¨ÜÃ… ±ÜÄÖÝÃÜ ©ÊÝcP… ¶Ý¨ÜÃÝ®Ü ÓÜÊÜáÓæ A®ÜáÊÜÞ®Ü ®Ý ÊÜÞhÝÅ®a ¨æ ã Ùæ Óæ ã à|¡ ±ÜÙÜÀáÇ椮ݰ ÖÝíÊ… ¹àíÊ…° PÜŸãÆ hÝñÜÆ Êæà? ñæàaÜ ñÝWæàÆ ÊÜá®ÝPÜ BÓݤ®Ý ±Üä|ì ÓÝíWÜ ÊÜáØ| ÓÜãaÜ®Ü ©ÇæÉ. ÓÜñæàaÜ ±ÜÅÍæ°. hÝÇÝÃÜ ÓÜ ¨ Ý®Ü í ¨Ý®Ü ÊÜ á áS ËÐÜ ¿ á WæàÇæã. ÖÝíWÝ Bg ±ÜÃæÂíñÜÃÜ AÓÜÕÆ ÖæãàvÜ Aí£ÊÜá ±ÜÄÖÝÃÜ hÝÊ…° ÓܨݮÜí¨Ü PÜÙæà®ÝÓݤ®Ý ¸ÝQà ËÐÜ¿á ÊÜÞñÜÅ PÜÙæàñÝ. PÝÙæÉ ÊÜÞgÃÜ ÊæáWæàÆ iàÊÜÊÜÞ®ÝñÜa… ¶Ý¨Ü à … XàÊÜ X àìÓÝÇÝXY BÀáÇæ ã É . ¶Ý¨ÜÃÝ®Ü ÓÜWæÉ ËÐÜ¿á ŸÃæà PÜ®Üì B¿áRÆ ñÜÎÏ ±ÜÙæàÇÝ°...” ²È±ÜÕ ËÊÜÃÜ| ©ñæ¤àÃÜ BÎÇæãÉ, ÊÜá®ÝñÜaÜ ÓÜWæÉ ¨æàÊÝíPÜ ±ÝÅ¥Üì®Ü PÜ®ÜìWæñæãÉ. Síaæà ±ÜÅ£PÜÅ¿Þ©à ®Ý hÝÇ殤 Ý° ÓܨݮÜí¨ÝPÜ ¶Ý¨Ü à ݮ… PÜ Ó Ü Õ Æ Qà BÇæ ã àaÜ ® Ü PÜ Ã Ü ñ Ü ÓÜÊÜáÓæ ÖÜíÊÜä®Ü WæàÊ…° BÀáÇ… ±ÜÅ£ÁáàPæãÉà BñÜíPÜ hÝÇæÉ. ñÝOæ ¶Ý¨ÜÃÝíPÜ ÓÜãûÜ$¾ ¨ÜêÑrà®Ü ZwÃÜÃݸæ. ñÝ ®ÜíñÜÃÜ PÜÊÜvÜ «Ý±Üä®Ü bÆR PÝÉÓ… aÜaÝìaæ Zípæ ÊÝhæàPÝ. ÊÜáØ|aÜ ±ÜÙæàÇæ ¶Ý¨ÜÃÝ®Ü PÜÓÜÆQà ÓÝíWÝcPÜ ñæãàívÜ WÝÇæÉ. µÈ±ÝÕPÜ PÜÓÜÕÇæà ËÊÜÃÜ| ©®Ý°ñÝ®Ý ÓܨݮÜí¨Ü B±Ý¡Æ BWÜÊÜá®ÝaÜ ÊÜááPÝÃæÉ TÝwÇ椮ݰ A±ÜÍÜPÜá®Ü ÊÜáØÙæÛÎÏ [Ýíqà BÊÝg ¶Ý¨ÜÃ… B±ÜOÝÆ TÝÓÜXà ÃÜãÊÜÞñÜWæàÇæà ÓÜãaÜ®Ü hÝÊ…° (WÜípÝÂa…) ¶ÝqàaÜ ¨æãàÄ B¿áRÇæ. ÃÝí¨Ü²à PÜÊÜvÝÇÝXY «ÝÊæäÉ. µÈÓÜÕ »Üã ñÝíWæàÆ ¶ÝpÝÉ®… WæàÇæã, ¶Ý¨ÜÃÝ «ÜÃ…° ÊÜvݤ. yÜO…, yÜO… ÊÜáØ| [ÝíqàaÜ Pæãà|Qà B¿Þ¤ñ… ÊÜáØ| PÜÊÜvÜ PÝwÇ… ñÜûÜ|, ÇÝWÝc®Ü ¨ÜãÃÜ ÊÜaÝcPÜ ñÝPÝR »Üí¿á ©ÍÝcPÜ ®Ý¨Ü WÜ | WÜ | Çæ . [ÝqàaÜ SŸÄàPÜ ñæãà QpÝÃÜ ÊÜáØ| QÇÝq ÊÜÞÃݤ. PÜÊÜvÜ ¼à ÇÝWæÉ. ËÐÜ¿á PÜÓÜÕÆ ÊÜáØ| PÜÙÝ°Óݤ®Ý ÖÝñÜ ÓÜ ¨ Ý®Ü í ¨ÝÆ ÖÜ ê ¨Ü ¿ á APÝÃÜ | hÝÊ…° «Ý±Ü®ÝÓݤ®Ý ¶Ý¨ÜÃÝÇÝXY «ÝÊ…° BÁãÉ. Ÿvæãà®Ü WæÊÝcPÜ ÇÝXÇæÉ. ñÜÃÝñÜáÄà®Ü ±Ý¨ÜÃ… Eoã®Ü ÃÝŸãº®Ü “µÈ±ÜÕ ¸Ýí¨Üã®Ü WæàÊ…° ÊÜåè®Ü hÝÊ…° ÃݹºàÇæãà ÓܨݮÜí¨Ü. ¶Ý¨ÜÃ… ±Üâ®Ü@ ÁáÊ…° ÓܨݮÜí¨ÝÆ PÜ ¯«Ý®Ü hÝÊ…° ŸíWÝÉ a Ü ¨ÝÌ Ã Ü , ÓÜÇ… hÝÇæ?” ÊÜáØ| ËaÝÃæÉ. ÊÜááS¨ÝÌÃÜ EWÜvæÉ. ¶Ý¨ÜÃ… XàÊÜXàì ÓÝÆ “¶Ý¨ÜÃ…, ¥Üí¿å…... ¥Üí¿å… ...” ÊÜááPÝÃÜ BÎÏàÆ SáaæìÃÜ ŸÓÜã®Ü, ñÝPÝR ŸÓÜ ÃÝí¨Ü² ñÜQÉ ¸Ý¿áÃÜ WÝÇݤ. ÓܨݮÜí¨Ü ñæhæj ÃÝí¨Ü±Ý娆 ¼àÊ…° ¥ÜÃ…¥ÜÃÜñÜ PÜÊÜvÝPÝñÜ ÊÜáØ| Óܯ° PÜ®Üì ±ÜÙæãàaÝPÜ ÇÝWæÉ. B®æ°àPÜ ±ÜíñÜ ÓܨݮÜí¨ÝPÜ ÊæçÇÝ娆 ÓÜPÆ Ü ±ÜÃÂæ íñÜÃÜ ±ÜÄÎàÆ®Ü ÇÝXY ÊÜaÜã®Ü B±Ý¡®Ü BÀáÆ PÝÃÜOÝaÜ ¸æãào PÜ®Üì «ÝPæàñÝ. PæàÇæ ñÝíWæàÆ ¨æãÙæ B±Ý¡Æ ÊÜá®ÝaÜ PÜÊÜvÜ ËÊÜÃÜ| PÜñÝì. ÃÝí¨Ü±Ý娆 ÓܨݮÜí¨ÝPÜ “PÜÓÜÆ hÝÇæ µÈ±ÜÕ, PÜÓÜÕÆ hÝÇæà ÊÜáØ| ®ÜSÎTÝíñÜ ±ÜÙÜh¶æäà®Ü ÇæPÜã®Ü B±Ý¡Æ ñÜQÉ ÓÝíWÜ°¿áÊæ?” ¶Ý¨ÜÃ… ÊÜXàìÓÝ®Ü ±Üâ®Ü@ EWÜ|¡ ¼ñÜÃÜ ÄWÜãY®Ü ÓÜWæÉ Íæãà¨Ü PÜñÝìñÜ ÊÜáØ|¡ ¼ñÜÃÜ Wæñݤ B¯ PÜÊÜvÜ WÝÇݤ. ¥æãàvÜ ÊæàÙÜ ËaÝÇæì. ñæãà EñܤÃÜ ©Êæc ±ÜÄÔ§£àñÜaÜ ÓܨݮÜí¨Ü ÇæPæãÉ ÓܨݮÜí¨Ü ŸÎàÆ PÜvæàñÜ hÝÊÝcPÜ ¶ÝØíÊ… ±Üâ®Ý@ ŸíWÝÉaÜ ¸ÝXàÆ ®ÝÎÇæãÉ. ÖÝ ÓÜWÝÉPÜ ÓÝü hÝÊ…° ÓܨݮÜí¨Ü aÜvܱÜvÜaÝPÜ ÇÝWæãÉ. “ÖÜí... ËÓÜÇæãì... ñÜáÊæáYàÆ ®ÝíÊ… EWÜ v æ É ÃÝí¨Ü ± Ý娆 ÖÝíÓÜ Ê Ü á áTÝ®Ü ¼à WݸæãÅà®Ü ñÝíPÝ ¨æãWÝYPÜ ¼à ±ÜÙàæ ñÜÎÇæã.É ÓÜ ¨ Ý®Ü í¨Ü ®Üí¿áÊæà? ÊæáWæàÆ FÖæ ÓÜáÊÜÞ¾ ÓܨݮÜí¨ÝPÜ ¼ñÜÃÜ BÖÝÌ®Ü PæàÇæ. »Üí¿á »ÜQ¤ µÈ±ÝÕÇ… ¨æãÙæ ±Ý¨ÜÃÝ ÇÝWÝc®… PÜÊÜvÝPÝñÜ WèÃÜÊÝ®… ÓܨݮÜí¨Ü ŸíWÝÉ ¼ñܤÃÜ WæàÇæã. µÃÜÇæ ñÝWæàÆ ¨æàÖÝaÜ PÜí±Ü®Ü PÜËá¾ hÝÇÝ°. EÇÝìÃÜ” ÊÜáØ| ¶Ý¨ÜÃÝ®Ü ÍÝíñÜ ±ÜOÝ®Ü ¶Ý¨ÜÃÜ XàÊÜXàìÓÝÆ ÃÜãÊÜÞñÜ ÓܨݮÜí¨ÝPÜ µÈ±ÝÕPÜ ¹ÊÜívæÇ… ñæãà BWÜíñÜáPÜ Pæãà| ËaÝÇæì. B±æäà®Ü Öæãà®Üì ŸÓæãà®Ü ÃÝí¨Ü² ¥ÜíaÝ®Ü ÊÜáØ| PÜÙ…° WæÊæc ñÜÊÜPÜ ±Ý¨ÜÃÝÇæÉ. ¶Ý¨ÜÃÜ “ÖÜí¿å… ¶Ý¨ÜÃ…” ±ÜñÜìÇæã. ¥æãvæ ÊæÙÝñÜ ¶Ý¨ÜÃÜ ñÜÀá BÁáÉ ¸ÝWÝÉPÝñÜ WæàÇæ. ËÍÝÆ hÝÊ…° EWÜwàÇ… “ËÐÜ¿á PÜÓÜÕÇæà ÊÜáØ| B®æ°àPÜ ±ÜíñÜ ÓܨݮÜí¨Ý®Ü Eoã®Ü ÃÝŸãº®Ü WèÃÜÊÜ ÓÜãaÜ®Ü PÜÊÜvÝ ñæPÝñÜ ±Ý¨ÜÃÝÇ… ¨æãàÙæ Óæã¨ÜaÝPÜ ÓÝíWݤñÜÊæà? ÊæáWæàÆ FÖæ ÓÜÊÜÞ¾ EÇÝìÃÜ PæàÇæ. ¶Ý¨ÜÃÝ®Ü ÓܨݮÜí¨ÝPÜ ŸÓÜ ÊÜáØ| Óܯ° ÇÝXÇæÉ. ¥ÜíÀá Pæãà|¼à ®ÝÎÇæÉ! ¶Ýío ñÜáÊÜáWæàÆ ÓÜÊÜáÓæÂàPÜ ÊÜÞhæ PÜvÝc®Ü PÜÓÜÕÆ PÜ®Üì ñÝPÝR ÓÜãûÜ$¾ ¨ÜêÑrà®Ü ±ÜÙæàÇæ. ÊÜÞÄàÇ… BWÜíñÜáPÜ ¼à ®Ý±Üñæãà hÝÇæÉ. ±ÜÄÖÝÃÜ ¼à Êæáà°. ±ÜÙ¿ Ü ÞÂ, ÓÝíWÝ... hÝÇÝÃÜ “¶Ý¨ÜÃ…, ÖÝíÊÜ Sã±Ü ¨ÜãaÝì®Ü ¶Ý¨ÜÃ… ²È±ÝÕPÝñÜ µàÃ…° “Pæãà| BÀáÇæÉ” ñÜáËá¾ PÜÓÜÕÇæà ¼à «Ý±Üä³®Ü ¨ÜÊÜaÝìPÜ ®Ý ¿áñæ à ÃÜ BÓÝÕ . aæ à ÆPÜ R à æ à aÜ ÇÝXàaæ ¶Ý¨ÜÃÝÇ… PܱÜÇ… BPÜáíaÜ®Ügá hÝÇæÉ. ËáÓÜrÃÜ ÓܨݮÜí¨Ý” ñæà ¶Ý¨ÜÃÝ®Ü ÊÜÞÊÜáãÈ PÜ á ñݤ í ŸáÚ Êæ á Wæ à Æ WÝíÊÜ Êæ á Wæ à Æ ®ÝíÊ… hÝÊ…°a… ÓÝíWæc EñÜÃÜ Sã±Ü ¨ÜãaÝì®… “ ÖÝíÊ… PÜ Ê Ü v Ü TÝwÇæ ¤ ® Ý° ŸêÖÜ ñ … 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

HPÜá ÊÜá®ÜáÐÜá ñÜÄ ÖÝÓÜãÕí ÍÜPݤ ñæã ¨ÜáŸìÙæã ®ÜØÀá


±Üí-aÝR-¨Ý-Àá PæãíPÜ-~ ÊÜÞÔ-PÜ

25

ÊÜÞPÝR ±ÜÙæãàaÝPÜ B¿ÞÉñÜ ÊÜáØÙæÛ ñæ®Ý°aÜ ÓܨݮÜí¨ÝPÜ ±Ý¨ÜÃÝ®Ü A«Üì A«Üì PÜ®Üì WæàÊ…° ÓæãwÇæÉ. BWÜíñÜáPÝPÜ ÊÜá®ÝPÜ & ÊÜÞ®ÜÔPÜ hÝÊ…° ŸÆ×à®Ü PæÇÝÃÜ ñæãà ÓÜWæÉ ÊÜá®Ü ÓæãàvÜã®Ü ÓÝíWݤ. ñÝPÝR ÊÜÞhÝ®Ü ÃÜ| PÜaÝìPÜ hݮݰ ÊÜáØ| ÓÝ«ÜÂ®Ý ÊÜáØ| ÓÝíXÇ椮ݰ, B±Ý¡PÜ PÜÎÏ ñÜÄà ÃÜûÜ| PÜÃÝ ÊÜáØ| ñæãà ±Ýo ÇÝWݤ. ñÝWæàÆ ¨æç®ÝÂÊÜÓæ¤àaÜ E±ÜÁãàWÜ PÜ®Üì ÊÜá®ÝñÜaÜ ¨ÜÊÜ®Üì W棤ÇæÉ aÝÃÜ aÜãÃÜ ÃÜÖÜÓÜ ÓÜWæÉ ¸Ý¿áÃÜ TÝvÜñÜ ÓÜñÜ PÜÙ…° Wæ£Çݤ®Ý° ÊÜÞñÜÅ ÓÜÊÜáÓæÂàPÜ ÓÜãPܤ ±ÜÄÖÝÃÜ ©ÊÝcPÜ ÓÝ«ÜÂ. ¶Ý¨ÜÃÝÆ EñÜÃÜ B¿áRÇæÉ ñæ®Ý° ÓܨݮÜí¨ÝÆ ÊÜá®ÝñÜ ÖæãàvÜ Bí¨æãàÆ®ÜaÜ aÜÆaÝPÜ ÇÝWæÉ. ÖÝíWݼà B±Ý¡PÜ A»Ü¿á ÊæáàÙÝ° hÝÇÝÃÜ B±Ý¡Æ AÊÜÓݤ PÜÓÜÆ hÝñÜPÜ ÊÜáØ| ÁãàaÜ®Ü PÜñÝì BíWÜ ¥ÜÃÜ¥ÜÃÜaæ WÜñÜPÝÇÝaæ Zo®Ü ¶Ý¨ÜÃÝPÜ ÓÝíWæc ñÜÓÜÕÆ ±ÜÄÔ§£.

eÉPûUÉÇisÉÉå AÎalÉMüÉÇQû

- cÉæiÉlrÉ EpÉrÉMüU, aÉÉåuÉÉ

xÉMMüÉVûÏÇcÉå mÉëvÉÉÇiÉ ÌuÉvÉÑkS uÉÉiÉÉuÉUhÉ | mɤÉrÉÉÇaÉsÉå ÌMüÍsÉÌmÉÍsÉ xÉÉÇMåüÌiÉMüÉ mÉëÉiÉ:xqÉUhÉ | AÉiÉÑUiÉålÉå ÌlÉUϤÉhÉ MüiÉÉïÌiÉ mÉëpÉÉiÉ ÌMüUhÉ | ÌlÉxÉaÉï UÍxÉMüÉÇaÉåsÉå pÉÉålÉÑï uɨÉÉ AÇiÉ:MüUhÉ ||1||

mÉÔuÉï ÌSaÉÇiÉÉMü ÌSxxÉÑMü sÉÉaiÉÉ pÉÉÇaÉëÉÍcÉ NûÉrÉÉ | ASØvrÉ eÉÉSÒaÉÉU SåuÉÉÍsÉ AbÉÌOûiÉ qÉÉrÉÉ | MüÉæiÉÑMüÉlÉå ÌlÉrrÉÉtiÉÉÌiÉ iÉåeÉÉåqÉrÉ aÉÉåsÉMüÉrÉÉ | “¶Ý¨ÜÃ… ÖÝíÊ… «Ý±Üä®Ü ¨ÜÊÜ®ÝìÓݤ®Ý ÓÜWæÉ ñÜáÊÜáPÝ ÓÝíWÜã®Ü mÉxÉsÉåïsÉÉå AÇkÉMüÉU xÉÇmÉÔhÉï mÉÉåÇuiÉÉ ÌuÉsÉrÉÉ ||2|| Óæãvݤ ñæà A£ ÃÜÖÜÓÜ hÝÊ…° ÊÜá®ÝñÜ ¨ÜÊÜ®Üì WæÜÊÝR ÊÜáØÙæÛ ÊæáWæàÆ HPÜa… Ë®Üí£. SíaÝ PÝÃÜOÝPÜ ¼à ñæà Ÿ×ÃÜíWÜ PÜaÝìPÜ ®Ý. ñÜáÊÜÞRaÜ xÉuÉï§É mÉëmÉÇcÉÉÇiÉÑ oÉÑήMü qÉåtiÉÉ mÉëcÉÉåSlÉ | ®Üí¸æãà®Ü B¿ÞÉ ñÜáËá¾ ÊæáWæàÆ ÖÝñÜ ÓæãvÝcPÜ ®Ý”. ÓܨݮÜí¨Ý®Ü xjÉÔsÉ-xÉѤÉqÉ eÉÏuÉÉÇaÉsÉå eÉɨÉÉ cÉæiÉlrÉ xmÉÇSlÉ | «Ü̯àñÜ ¨Üá@PÝaÜ ¶Ý¿Þ BÎÈÉ. Bñݤ ñæãà ÃÜ|¡aÜ ÓæãvÜ¤Æ ñÜÎÏ ©ÓæÉ. xÉÔrÉïÃmÉ lÉÉUÉrÉhÉÉMü ÌS¨ÉÉÌiÉ AbrÉï uÉÇSlÉ | £ñÝÉñ… ±Üâ®Ý@ BíWÝ¡ñæÉ [Ýío Z|Z|aÝPÜ ÇÝXÉ. “µÈ±ÜÕ ñÜã pÉÔqÉÇQûsÉÉcÉåËU ÌlÉqÉÉïhÉ eÉɨÉÉ xÉÑÇSU lÉÇSlÉuÉlÉ ||3|| ÊÜaÜ ®ÝPÝR, ÖÝíÊ… ±ÜÙæàñÝ” ÊÜáØ|ñÜ ±Ý¨ÜÃÜ Eoã®Ü ÃݸæÉ. ñÜûÜ| hÝWÜÅñÜ hÝÊ…° BÊÝg hݮܿá ñÜÎÏ ±Ý±æÉ ¨ÜÊÜÃÜñÜ PÜÊÜvÝÇÝXY WæàÇæ. mÉëÌiÉuÉxÉï xɨÉÉuÉÏxÉ lɤɧÉÉÇcÉå MüiÉÉï qÉÑZÉSvÉïlÉ | £ñæÉàaÜ ¯¨Ý®Ü hÝÊ…° PÜÊÜvÜ TÝvæÉ. [Ýíq®Ý¨Ü ñæ®Ý°¼à »ÜgìÄ mÉ×ÎjuÉaÉsÉå wÉQûÃiÉÑÇcÉå EmÉWûÉUÉlÉå sÉÉsÉlÉ-mÉÉsÉlÉ | hÝñæ¤àaÜ BÎÇæÉ. ÊÜáÃÜOÝ [ÝíqàÊÝÃÜ HPÜa… ®ÜÊæãÂà®Ý®… HPÜa… lÉuÉaÉëWûÉÇcÉÉå AÍkÉmÉÌiÉ eÉÉulÉÑ cÉsÉæiÉÉ AlÉÑvÉÉxÉlÉ | ñÝÙÝñÜ Óܨܪ PÜÃÜñÜaÜ BÎÇæÉ. ¶Ý¨ÜÃÝ®… GPÜR±Üq PÜÊÜvÜ TÝvæÉ PÝÙæÛ ÊÜÞgÃÜ iÉUÏ cÉÑMMülÉÉ iÉÑMMüÉ UÉWÒû-MåüiÉÑaÉsÉå aÉëWûhÉ oÉÇkÉlÉ ||4|| HPÜ ÃÝWÝ®… ±Ý¨ÜÃÝaæàÃÜ ÖÜávÜaÝPÜ ñÜ¿ÞÃÜ hÝÊ…° BÎÇæÉ. ñÜûÜ| ¶Ý¨ÜÃÜ PÝ¿áì ±ÜÅÊÜêñܤ hÝÇæ. AirÉÇiÉ SÕU AÉxxÉÑlÉÑC xÉɱlÉÉ iÉÑMMüÉ mÉÉåVûÉåÇcÉÉMü | uÉxÉÇiÉ uÉævÉÉZÉÉÇiÉÑ eÉÉrlÉÉ EwhÉiÉÉ xÉWûlÉ MüÉåÂMü | SÉWûvÉÌ£ü ÌMüisÉå Uå iÉÑaÉåsÉ eÉPûUÉÇisÉå AÎalÉMüÉÇQûÉMü | MüÉæiÉÑMüÉlÉå ÌlÉqaÉÏiÉÉ lÉqÉë EpÉrÉ cÉæiÉlrÉ xÉ×̸MüiÉÉïMü ||5||

aÜáoáPÜ

ià|ì CÊÜÞÃÜñÜ aævÜáìÊÝíPÜ ÎPÜaÝÂPÜ ÓÜÃÜPÝÄ ÍÝÙÝ gÊÜ| ÓÜá«Ý ÊæáÙÜñÝ ¨Ü®Ü±ÝÃÝ ÊæÙÝ Qñæ¤àPÜ ÍÝÙÝ CÊÜÞÃÜñÜ ià|ì BÓÝñÜ ±ÝsÜ aÜÆñÝ ¼ÊÜâ®Ü ÊæçÃÜ ±ÜÙæçñÜ >>

ÊÝÓÝÅÇæ ÊÜÞWÜ~! - G¯Áè¸ÀtÚ, ¥ÀÅvÀÆÛgÀÄ

& i.w. ±ÝÇæàPÜÃÜ ¹|WÝ

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

ÊÜá®ÜáÐÝ ÓÜÌñÜíñÜÅ hÝÊÜâ° g®Ý¾PÜ BÁãÉ. hÝÇÝÉéÄ ÓÜWÜÙÝ®ÜÀá ñæã ÓÝíPÝÙæà ¯ Ÿí˜ñÜ BÓÜÕ


®ÜÊæíŸÃ… 2016

26

§AmÁé¼À ¨Á½UÁ ZÁjmÉç¯ï læ¸ïÖ - KPÀ «£ÀAw “§AlªÁ¼À ªÀļ í Áåj ¨Á¼É - ¨Á¼É ªÀÄí¼Áåj §AlªÁ¼À” ªÉÆíÃtÄ UËqÀ

¸À¨sÁ¨sÀªÀ£Áa CªÀ±ÀåPÀvÁ D¸Àì. vÉA PÉÆÃZÁðPÀ ¸ÀªÀð ¨Á¼Áå£ vÁAUɯÉÆ ¸ÀºÀªÀÄvÀ ªÀåPÀÛ PɯÁè. ZÀªÀw ZÉƯÉÑ eÁUÁåja ºÉ ¸À¨Ás ¨sª À £À À PÉÆÃZÉð ªÉÆÃí tÄ ¤tðAiÀÄ WÉvÁè. DªÉį Î É §AmÁé¼À ¨Á½UÁ ¸À¨sÁ¨sÀªÀ£À ¤ªÀiÁðt PÉÆÃZÉð §zÀݯï zÉñÀ, «zÉñÁAvÀÄ D²¯É §AmÁé¼À ¨Á½UÁ PÀÄlÄA¨ÁZÁå£À ªÉÇíÃqÀ ªÀÄ£À PÉÆãÀÄð vÁAUÉ ° zÉ Ã tÂUÁ (zs À £ À ¸À º ÁAiÀ Ä Ä qÉÆãÉñÀ£ï) ¥ÉmÆ É Ãé £ÀÄ ¢ÃªÁÌ ªÉÆÃí tÄ “§AmÁé ¼ À ¨Á½UÁ ZÁjmÉ Ã §¯ï læ ¸ ïÖ ” ZÉ ¥À z Á¢ü P ÁjAiÉ Æ «£À A w

PÉÆãÀÄð WÉvÁÛw. læ¸ÁÖZÉ ¨ÁåAPï SÁvÁ «ªÀgÀ ¸ÀPÀ® ¢¯Áè. PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï, §AmÁé¼À ±ÁSÉÆ J¸ï.© CPËAmï ¸ÀASÉÆ: 0602101038021 LJ¥s ï J¸ï¹ PÉÆÃqï: ¹J£ïDgï© 0000602 ªÀ A ±À ªÀ È PÀ ë SÁwgÀ ªÉ ¨ ï¸É Ê mï : www.bantwalbaliga.com E-ªÉÄʯï: bantwalbaligatrust@ À PÉÆãÀÄð ¸ÀºPÀ ÁgÀ gmail.com - ¸ÀA¥ÀPð PÀgÁ ªÉÆÃí tÂÑ ªÀiÁUÀt vÁAUÉ¯É ¥ÀPæ l À uÉAvÀÄ vÁ¤ß ¸ÁAUÁè.

¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¨ÁæºÀät ¸ÀªÀiÁeÁZÉÆ ¯ÉÆÃPÀÄ ¸ÁAUÁÛ w . UÉ Æ ÃªÁ xÁªÀ Å öß DªÉ Ä Î ¯ É ¸ÀªÀiÁeÁZÉ ¸ÀªÀð PÀ£ÁðlPÁZÉ ¢ÃPÁ£À AiÉÄêÉÑ ªÉüÁj ¨Á½UÁ (¨Á¼É) ªÀÄí¼Éî¯É KPÀ PÀÄlÄA§ §AlªÁ¼ÀPÀ AiÉÄêÀÅöß gÁ©èAw. ªÀiÁVj fêÀ£À ¤ªÀðºÀuÉÃPÀ ªÁågÀÄ ±ÀÄgÀÄ PɯÉÆè. PÀÄlÄA§ ªÁqÉè. DvÀÛ GzÉÆåÃUÀ ¤«ÄvÀ zÉñÀ «zÉñÁAvÀÄ «AUÀqÀ «AUÀqÀ PÀqÃÉ £À ªÀZÆ À £ÀÄ gÁ©èAw ¨Á¼É. ªÁågÄÀ , GzÀåªÄÀ , ªÀ»ªÁlÄ ¸ÁÜ¥£À À PÉÆãÀÄð GvÀÛªÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¥Áæ¥ÀÛ PÉÆãÀÄð WÉêÀÅöß «±ÉõÀ UËgÀªÁPÀ ¥ÁvÀæ eÁ°èAw. ¨Á¼ÁåAUÉ ¯ É Æ DgÁzs À å zÉ Ã ªÀ Å ö §AmÁé¼À ²æà wgÀĪÀÄ® ªÉAPÀlgÀªÀÄtÄ. PÀÄ®zÉêÀÅ DAiÀÄðzÀÄUÁð zÁªÉÆÃzÀgÀÄ, ¨Á¼ÁåAUÉ ¯ É PÀ Ä lÄA¨ÁAvÀ Ä ¸À ª À ð ¥ÀAZÀ¥ÀªÀð ZÀ¯ÁÛw. ¨sÁzÀæ¥ÀzÀ ±ÀÄzÀÞ «£ÁAiÀÄPÀ ZÀªwÀ , ªÀiÁí¼ÄÀ (ªÀĺÁ®AiÀÄ, ¦vÀ È ¥À P À ë - ¦vÀ È PÁAiÀ Ä ð), §AmÁé ¼ À zÉêÁ¯ÉÆ PÁwðPÀ ¥ÀÅ£ÀߪÀ (¸Á£À PÀÄjAzÁ ¸ÉêÁ), ªÉʱÁR ±À¤ªÁgÀ, £ÀªAÉ eɪÀt, PÉÆÃmÉñÀégÀ ²æà ¥ÀmÁÖ©ü gÁªÀÄZÀAzÀæ zɪÀ¼ÁAvÀÄ ªÀµÀðA¥Àæw ZÉƯÉÆÑ £ÁUÀgÀ ¥ÀAZÀ«Ä ªÀÄÆ® £ÁUÀzÉêÁ° ¸É à ªÁ, ¨Á¨Áâ ¼ É PÁmÁåj ¸É à ªÁ, ²æà ±ÁgÀzÉÆÃvÀìªÀÅ ºÉ ªÀgÀ¸À DPÉÆÖçgï 8 zsÀ£ÀÄð 11 ¥ÀjAiÀÄAvÀ ZÀ¯ÉÆè. UÉÆÃ¥ÀÇgÉÆÃvÀìªÀÅ D¤ zɪÀ¼ÁAvÀÄ ZÀ°Ñ zsÁ«ÄðPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¸ÁAUÁw ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ eÁªÀÅöß “¨ÁAiÀÄè ªÀÄí¼Áåj ¸ÉêÁ ¸ÀªðÀ ¨Á¼ÁåAUÉ¯É PÀÄlÄA¨ÁZÁ¯É ¨sÁAUÁgÀ” ªÀÄí¼Éî¯É PÉÆAPÀt ºÁ¸ÀåªÀÄAiÀÄ £ÁlPÀ ²æà DlPÉgÉ ¨Á§Ä ¥ÉÊ¯É £«ÄvÀ ZÀAzÁAiÉÄÃj ZÀ®vÀ D¸À.ì ºÉA ¸ÀªðÀ PÁAiÀiÁðPÀ ¨Á¼ÁåAUÉ¯É PÀÄlÄA¨Á£À ¤zÉðñÀ£Áj ZÀ¯Éè. ºÁ¸Àå ¤zÉðñÀ£À ²æà JZï. ±À²zsÀgÀ PÁªÀÄvï ªÀÄÄA§¬Ä ¸ÀA¥ÀÇtð ¸ÀºÀPÁgÀÄ ¢ÃªÀÅöß ¸ÀªÀÄxÀð D¤ ¸ÀAVÃvÀ ²æà ²æÃzsÀgÀ « ¨sÀmï ºÁ¤ß PɯÉè¯É ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ ªÁgÀPÀj ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ UÁAiÀÄPÀ ²æà CªÀzsÀÆvÀ UÁA¢ü D¤ eÁªÀ Å öß ZÀ ¯ É Æ Ã£À Ä ºÁtÄ WÉ v Áè . §AlªÁ¼ÁAvÀ Ä zÉ ª À ¼ ÁZÉ AiÀ i Á ¸ÀªÀÄƺÀ D¼ÀA¢ ºÁAUÉ¯É ¨sÀd£Á ¸ÀAzsÁå PÁAiÀÄðPÀæªÀÄÄ DPÉÆÖçgï 10PÀ ¸ÁéªÀiÁåAUÉ¯É RAZɬÄà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄÄ ZÀ¯ÉÆè. ¸Áy eÁªÀÅöß ¸ÀªÀð²æà «WÉßñÀ PÁªÀÄvï, ¨sÀgÀvÀ ²AzsÉ vÀ¨ÁèAvÀÄ, ¥Àæ¸ÁzÀ D¸Àì¯Áåj vÁAvÀÄ ¥ÀæzsÁ£À ¥ÁvÀÄæ DÀ¤ PÁªÀÄvï ºÁªÉÆðãAiÀÄA, gÁeÉÃAzÀæ ªÀĺÁgÁd §¥sÉà ¥ÀPÁéeï, D¤ ¸ÀA¨sÁ¼À, zÉÃtÂUÁ ¨Á¼Áå¯É PÀÄlÄA§ ¤«ÄvÀ eÁvÀÛ D¸Àì ªÉÆÃí tÄ ¸ÁAUÁÑPÀ ¸ÀAvÉÆõÀÄ eÁvÁÛ. qÀ¥sï, ºÀjzÁ¸À ²AzsÉ, ¥Àæ¸ÁzÁ ¨sÀAqÁé¼ÀPÀgï, «dAiÀiï ¸ÉÆãÁªÀuÉ D²°Aw ºÉA ¸ÀªÀð PÁAiÀÄðPÀæªÀÄÄ -gÀªÉÄñÀ ¨sÀmï, PÉÆÃmÉñÀégÀ ZÀ ¯ É Æ ¸À Ä ZÁåPÀ ¨Á¼ÁåAUÉ ¯ É ªÀ Ä í ¼ É î ¯ É KPÀ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

PÉÆÃmÉñÀégÁAvÀÄ ²æà ±ÁgÀzÉÆÃvÀìªÀÅ

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

iàÊÜ®Ý ±æäÙæãà®Üá ÖÝÓæcí ÁãàWÜ & ñÝhÝj ËÐÜ¿ÞíñÜá ÃÜvæc ®ÝPÝR


±Üí-aÝR-¨Ý-Àá PæãíPÜ-~ ÊÜÞÔ-PÜ

27

H. Satish Pai

B.E. (Civil), M.I.E., F.I.V., F.A.G.E.

Engineer & Consultant Licensed L.B. Surveyor Approved Valuer Ist Cross, Laxmindra Nagar UDUPI - 576 102 Ph: 0820 - 2570119 (O) 0820 - 2520707 (R) 9448836408 (M) Email haradisatishpai @ hotmail.com

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

¸Ý«Ý ÊÜáÖÝ®… ÊÜÂQ¤Çæ A¼ÊÜê©œPÜ ÖæàñÜá. ÊÝÃݱÜoá ÊÝÃÝÂPÜ ËÃÜá¨Üœ ÊÜÀáÅ aÜvݤ


®ÜÊæíŸÃ… 2016

28

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

ÊÝWݪ®Ü ©ÊÝcéPÜ ÊæàÙÜá PÜñÜìÇæã ÊÝWݪ®Ü ±Üä|ì PæãaÝÂìíñÜá ±ÝÅÊÜÞ~PÜ BÓݤ.


±Üí-aÝR-¨Ý-Àá PæãíPÜ-~ ÊÜÞÔ-PÜ

37

Eye Pledge I Pledge We being always on the fast track, hardly find any time for the living ones. As a resut the desires of dead during their lifetime like the Eye Donation, Body Donation get neglected. The process of eye donation should be made in two parts: 1) Pledgug if the eyes 2) Donation of the eyes When death takes place in the house, the mindset of the relatives is not favourable to think about eye donation. More so if the death is sudden. They don’t get time to think about it and if they have time they are reluctant to think about it due to mental agony, stress or strain. Near relatives may hesitate to advice about it. At present it is difficult to get physician immediately for certifying the death, for various reasons like havig large number of patients in this dispensary, dispensary being situated in a distant place, traffic jams etc. Without Death Certificate cremation time cannot be booked in the crematorium. The news of death has to be conveyed to the priest, relatives and friends. When all this work is to be completed in the shortest possible time, if anyone dares to suggest about eye donation, he generally gets the reply that the dead person had not exressed any such wish or desire. Kins avoid asking their parents to pledge their eyes thinking that the parents may feel that they are burden to them. When a person gets old and

B«ÝÂñܾ ¨ÜêÐæuaæàÄ aÝíWÜ PÝÊÜá PæÇÝÉéÄ ÓÜÌWÜáì ±Ýűܤ hÝñݤ ÊæãØà|á ÊÜޮܠhÝÇæÉÇæ BÓÜÕ. ÓÜÌWÜáì BÓÜÕ ¿Þ ®Ý Öæí Ÿ¨ÜªÇ… ±ÜÅñæÂàPÜ hÝÊÜâ° ¼®Ü°ÊÜáñÜ BÓÜÕ. ñÜÎÏàíb ±Üâ®ÜÃÜ g®Üá¾ BÓÜÕ ¿Þ ®Ý Öæí ËÐÜ¿ÞaæàÄ ËíWÜvÜ ËíWÜvÜ EñÜÅ BÓÜÕ£. ±Üâ®ÜÃÜ g®Ý¾aæàÄ PÝ~ BÓÜÕ hÝÆÉéÄ ñæí ±ÜÙÜÀáÇæ PæãsOæ ®Ýí£. ÊÜáêñÜá ®ÜíñÜÃÜÀá ±Üê¦ÌíñÜá B±ÜOÝÂÇæ ÓÜÌíñÜ ¨æãàÙæ ¨Ý®Ü PÜÃÜá®Üá Aí«Ü ÊÜÂQ¤íPÜ ¨ÜêÑr ©à¿Þ. ñÝhæjà®Ü ¨æãàÙÝÂíPÜ ±Üâ®ÜÃÜg®Üá¾ ÊæáàÙݤ. ¨æãàÙæ ÊÜÞñÜÅ ¨ÜáÓÜÕÃæ g®Ý¾PÜ iàÊÜíñÜ Êæäà®Üáì Ááñݤ£ ÊæãØà|á ÊÜáØOݤ£. ÊÜáêñÜá ±ÝÊÜÉ ®ÜíñÜÃÜb ®æàñÜÅ ÃÜã² hÝÊÜä®Üá EÃÜñÝ AÎÏ ÊÜáØOݤ£. ÊÜá®ÜáÐÝÂÇæ ÊÜáêñÜá ®ÜíñÜÃÜÀá ¨æãàÙæ iàÊÜíñÜ ÊÜáØ|ã®Üá ÓÜÊÜáj¿Þ£. ®æàñÜÅ ¨Ý®Ü ÍæÅàÐÜu ¨Ý®Ü ÊÜáØOݤ£. ñÝPÝR ÓÜíŸí«Ü ±ÝËÇæ ÇæàS®Ü ÓÜÊÝìíPÜ PÜÙæã ÊæãØà|á BíWÜÉÃÜã±ÝÄ ±ÜÅPÜo PæÇÝÉ. his loneliness and memory loss increases. Activities like walking, going out of the house diminishes; slowly, this reduces the will to live. But when death is nearing he develops a fear of death and his desire to live increases. However, when the pain or suffering becomes unbearable he loses interest in life and he prays to GOD for an early death. During this period no one wishes to take up the matter of eye donation. In 1992 my dear father expired in his sleep at night, which we realized only in the morning, hence we could not donate his eyes. In 2007 my elder sister expired during daytime. So we could donate her eyes as my mother readily permitted. In 2010 my dear mother expired during day time hence we could donate her eyes too, I have pledged my eyes for donation. GOD willing it is only a metter of time for a hattrick of eye donations in our family. All home alone donors should pledge their eyes and keep their

relatives and neighbors informed of the same. A well known pathologist Late Dr. A.M. Pai from Ghatkopar rendered yeoman services through Arpan Blood Bank and Arpan Eye Bank which was recognized as numro uno in Mumbai for maximum eye collections by International Federation of Eye and Tissues Bank, Baltimore USA. Arpan Eye Bank has completed 25 years and has collected more than 10,000 till date. Eye donation is a routine practice in the Pai family. Eye donations can be your last contribution to the Society. Pledge and donate eyes and make a last entry to your credit in Chitragupta’s Book. On February 19th 2007 Dr Anil N Suchak of Suchak hospital was donated part of liver by Swami Yatidharmananda for transplant which took 23 hours and 60 units of blood and blood components. It is said that God cannot be everywhere all the time hence he created mother. One such mother (and what a great mother she is) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 í í 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

AñÜáÂaÜc ñÜñÜÌ gWÜb ÓÜÌíñÜ Pæãaæì & hÝÇÝÂÄ ÓÜÌíñÝPÝ ®Ý Pæãaæì


®ÜÊæíŸÃ… 2016

38

Smt. Anjana Lahane mother of Dr. T.P. Lahane Dean of J.J. Hospital and Renowned eye specialist donated her kidney to her son to save his life. How would you view her noble act under Vedic rules? No sane person would say that she has done a wrong thing. Those people who are reluctant to pledge/donate their eyes are lucky that they do not have a blind relative in their family. If they had one what will be their stand? Will they look out for an eye donor. Some people say what difference it is going to make if few people donate eyes when there are lakhs of blind people in this world. It will definitely make difference to those people who receive these eyes. In Ganesh Puran kathasar in Adhyay 78 Parushram katha Jhamadhagni Rhushi tells Sahashtrarjun that in kaliying Eye donation and Body donation will done by many people. About 15 years back I had seen a stone wall painting in the compound of Bull temple in Bangaluru, Lord Shankara loses his eye sight in a war with demons. He tells HIS bhakta Bedara Kannappa to take out his eye and fix in Lord Shankara’s eye cavity. As Lord Shankara is not able to see anything after the tranaplant HE asks for the other eye. As Kannappa would become fully blind after removing his second eye also. Kannappa was at a loss to know how he would fix the second eye. So Shankara further tells him to put his big toe in the cavity of Lord

Shankara’s eye so that he will be able to fix the second eye. Strange ware ways of LORD to test HIS devotees. Now Kanneshwara Swamy temple is built at the site. Cine idol Raj Kumar (who was kidnapped by sandalwood smuggler (Veerappan) played God’s role and Kannappa’s role in movies. He not only promoted eye donation movement but also donated his eyes.

Donating one’s body comes second after “Yadnya” Maharishi Dadhichi left his mortal body in order to donate his bones to the making of weapons for the devaas to defeat the asuras. Long time back near the bank of Alkananda River in Srinagar which was capital of Garhwal District there was a Shiva temple. One Srikrishna thought of offering one

© ÎÃÜÔ AŸì®… ÓÜÖÜPÝÄ ¸ÝÂíPÜ È., ÎÃÜÔ &&&&&&&&&& Óæ à Êæ Á áà ®Ü Ê Ü á ¾ ÓÜ í ÓÜ ¢ £.

±ÜÅ«Ý®Ü PÜaæàÄ, ÃÝ¿áÃܱæàpæ, ÎÃÜÔ (E.PÜ.) ¨ÜãÃÜÊÝ~ ÓÜíTæ : 08384&226643, 226743 ¶ÝÂP…Õ: 08384&226401 ñÜÊÜá¾ ²Åࣿá ÊÜáPÜRÙÜ »ÜËÐÜ嬆 AÊÜÍÜÂPÜñæWÜÙÝ¨Ü E®Ü°ñÜ ÎûÜ|, ËÊÝÖÜ, C¯°ñÜÃÜ »ÜËÐÜ嬆 Áãàg®æWÜÙÜ ÓÝPÝÃÜPÝRX ®ÜËà®Ü, ÊæçÎÐÜré±Üä|ì

Æûݘ±Ü£ ÄPÜÄíW… w±æäip… Áãàg®æ ±ÜÅ£ £íWÜÙÜá ÃÜã. 900/-& ñæãvÜXÔ 84 £íWÜÙÜáWÜÙÜÈÉ

ÃÜã.

1,00,000/&

ÊÜáñÜᤠÖæaÜác ÖÜ|ÊÜ®Üá° ±ÜvæÀáÄ.

Öæbc®Ü ËÊÜÃÜWÜÚWÝX ®ÜÊÜá¾ ¸ÝÂíQ®Ü 16 ÍÝTæWÜÙÜá ñÜÊÜá¾®Üá° ÓÜ¨Ý ÓÝÌ W Ü £ ÓÜ á ñÜ ¤ Ê æ ÎÅà ±ÝívÜáÃÜíWÜ ±æç ±ÜÅ«Ý®Ü ÊÜÂÊÜÓݧ±ÜPÜÃÜá

ÎÅà hæ. ¿áá. ¯ÇæàPÜ~ E±Ý«ÜÂûÜÃÜá

vÝ> Ë.GÓ…. Óæãàí¨æ A«ÜÂûÜÃÜá

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 í 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

PÜɱܤñÝ iàÊÜ®Ýaæ EgÌÆ ±ÜíaÝíWÜ


±Üí-aÝR-¨Ý-Àá PæãíPÜ-~ ÊÜÞÔ-PÜ thousand lotus flowers to Shiva during pooja but he could get only 999 flowers. He was worried about one flower, then HE decided to offer HIS one eye i.e. Netrakamal to complete HIS Sankalp of 1000 flowers. In reality Shiva had reduced one flower to test Srikrishna. But Srikrishna won over him by offering his Netrakamal. Shiva was pleased and gave Srikrishna Sudarshan chakra. Srikrishna is also known as Kamleshwar since then. Barbareek grandson of Bheema who donated his head to Lord Krishna before the start of Mahabharata war, Lord Krishna gave Barbareek a boon that people will worship him as Shyam in Kalyug. The temple of Barbareek (Shyam Baba Temple) is located at Khatu in Rajasthan. Many feel that the Vedic rules require our bodies to be cremated in full; hence organs should not be

39

removed for donations. But Deva’s themselves have offered their eyes. It is said that GODS are above all and they are not governed by any rules. They can be anywhere anytime. It is a human tendency to interpret the rules as per their convenience. If you tell somebody that you have donated your relatives eyes their reaction will be you have done a very good thing. It will give vision to six people, by separation of cornea into anteriror and posterior portion followed by peripheral and central portion by new technique. But when asked about pledging eyes, at an young age reaction generally are not encouraging, excuses like there is still time, we will think about it, we will see later not now etc, are made. These excuses will only delay the decision when the person is hale and hearty and his relatives are made to face the above problems when the eyes are

to be pledged in old age. At a function Shri Vijay Merchant exCricketer and Mill owner who was activelty involved in the welfare of the blind asked one of my relatives to pledge his eyes and he complied readily. When he was further asked, if he would read for the blind students he said that he was already doing it. His pledge card from Col. Sir Jamshedji Duggan Government Eye Bank of JJ Hospital is dated 12-09-1972 and is signed by Ex Chief Minister Shri S.B. Chavan when he was a Hon Medical Officer. This pledge was made by him at the age of 22 so it is never too early to pledge for donating your eyes. Dr. Prakash Katakia Chairman Arpan Eye Bank and Secretary of Eye Bank Aassociation of India told me that we should target complete families for pledging eyes so that when one person from the family donates eyes after death others are most probably likely to follow and form a tradition in the family. I have collected about 200 eye pledges and about 100 of them are from complete families. Mohan Vasudev Kamath

aÜáoáPÜ ±ÝñÜÃÝ ±Ýq ±æçÈ ŸÃèaÝPÜ BÎÈ ±Ýq ±ÝñÜÃÝb hÝÇæ ñÝhæÃÜaÜ ±æçÈ ÎûÜ| ±Üä£ì ÊÜáãÇÝûÜÃÜ ÊÜáXY ñÝhæÃæñÜ hÝÈ Zp… oãÂÍÜ®… ÊÜáØO… ®Ý BÎÇæ ñæ®Ý° ÊÜp…>> & i.w. ±ÝÇæàPÜÃÜ ¹|WÝ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

E¨ÝÖÜÃÜ| Pæ¨Ü®Ý× E±Ü¨æàÍÝ ±ÜÎ aÝíWÜ


®ÜÊæíŸÃ… 2016

40

With Best Compliments from

GENERAL CONSTRUCTION COMP ANY COMPANY Manipal House, MANIPAL - 576 104

Ph: 0820-2575951, 4290034 Fax: 0820-2575910

E-mail : gccomanipal@hotmail.com

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

ÊÜááíÁá CñæÉ EñܤÊÜá E±Ü¨æàÍÜ Pæã|Àá ©à®Ý. hÝÇÝÂÄ £à EÆÉ¿Þ°


±Üí-aÝR-¨Ý-Àá PæãíPÜ-~ ÊÜÞÔ-PÜ

d£À¤ ¨sÁgÀw N ¨sÁgÀw vÀÄPÁÌ ºÁAªÀ £ÀªÀÄ£À PÀvÁð | vÀÄPÁÌ gÁPÀÆÌ£ÀÄ WÉêÁÑPÀ ªÉÄUÉ¯É fêÀ£À C¥Àðt PÀvÁð ||¥À|| dUÁAvÀÄ D²¯É zÀĵÁÖAPÀ ²PÀë ¢vÀÛ° vÀÆAa| d®-d£Á¤ ªÀd£À eÁ¯Éè° d£À¤ ¨sÁgÀw vÀÆAa| PÀ¸Áì¯É ªÀgÀ ¤ªÀÄÆÎZÉ vÀÄUÉ®è¬Ä ZÉqÀÄð eÁªÀÅöß C²¯É ºÁAªÉ ||1||

41

ªÀåxÀð £À¬ í Ä ºÉA fêÀ£À ªÀÄ£ÀÄeÁ. . . .

ªÀåxÀð £Àí¬Ä ºÉA fêÀ£À | ¥ÀgÀªÀÄ ¸ÀÄSÁPÀ ¸ÁzsÀ£À eÁvÁÛ | ºÀj-UÀÄgÀÄ ¸ÀägÀuÁ£À || ¥À ||

¨sÀªÀ¸ÁUÀgÀÄ ºÉÆ ¥ÁvÀÄ vÉÆ PÉÆÃZÁðPÀ | ¸ÁzsÀ£À vÀÄPÁÌ ²æà UÀÄgÀÄ ZÀgÀt | ªÀdæ ªÉÊqÀÆågÁPÀ «zÉñÀ ¯ÉÆÃPÁAPÀ §A¢üvÀ eÁ¯Éè° vÀÆAa| ZÀAZÀ® ªÀÄ£ÁPÀ CAPÀıÀ WÁ¯ÁÛ | vÀÄPÁÌ vÁAUÉ¯É ¤«ÄvÀ ªÀiÁQë WɪÁÑPÀ PÀµÀÖ £ÀµÀÖ ºÀÄvÁvÀä eÁ°èAw D«Ääà | ¥ÉæêÀļÀ UÀÄgÀÄ ªÀZÀ£À || 1 || ªÀÄÄPÁ¸ÀÄð£ÀÄ ºÁAUÁa d£Àä WÉvÁÛ, vÀÄUÉ¯É §zÀݯï fêÀ ¢vÁÛ ||2|| zÀÈqsÀ «±Áé¸ÀÄ vÀÆA zÉêÁZÉÃj zÀªÀj | vÀÆ Gdé® eÁªÀÅöß D¸Àì¯Áåj D«Ääà ¥Àædé® eÁªÀÅöß D¸ÁÛw| ¥ÁªÀÛ¯ÉÆ C£ÀÄPÀët ¨sÀPÀÛ ªÀvÀì® ºÀj | vÀÆ £Á±À eÁ¯Áè÷åj D«Ääà ¸ÀªÀð £Á±À eÁvÁÛw| ¸ÀA±ÀAiÀÄÄ £ÁPÁÌ ªÉÆÃPÀÄë ZÀAzÁAiÉÄÃj | vÀÆ DªÀiÁÌ DªÀÄä eÁªÀÅöß D¸Àì D«Ääà vÀÄUÉ¯É ZÉqÀÄðªÀ eÁªÀÅöß D¸Àìw||3|| zÁPÉÊvÀ¯ÉÆ PÀA¸Ájà || 2 || vÀÄUÉ° QÃwð ªÁqÉÆØà ¸ÀUÀ¼É ¥Àæ¥ÀAZÁPÀ| PÀ±Àä® PÉÆãÁðPÁ ªÀÄ£À ºÉA ªÀÄA¢gÀ | vÀÄUÉ° ªÀÄ»ªÀiÁ ¥Àæ¸ÁgÀt eÁªÉÇ ¸ÀUÀ¼É ¨sÀƯÉÆÃPÁPÀ| vÁåUÀgÉà ¸ÀPÀ® ªÀåxÀð «ZÁgÀ | ªÉÄUÉ° EZÁÑ ZÉƯÉÑ vÀ²ê eÁªÉÇ ªÉÆíÃtÄ ªÀiÁUÁÛ vÀÄUÉ¯É ¥ÁzÀ ZÀgÀuÁPÀ||4|| ºÀj-UÀÄgÀÄ ¸ÉêÉãÀ ¸ÁxÀðPÀ fêÀ£À | PÀ£ÁðlPÀ PÉÆAPÀt ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀÄ ªÀÄítvÁw ¸ÀAvÀ d£À || 3 || - ¸ÀÄgÉÃSÁ ±ÉuÉÊ, zÀ»¸Àgï, ªÀ¬Ä¯Áå CPÁqÉ«Ä£À 2016ªÉ ªÀg¸À ÁZÉ UËgÀªÀ ¥À±æ ¹À Û D¤ ¥ÀŸÀPÛ À ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀ ªÀÄÄA§¬Ä ¥Àæ±À¹ÛPÀ Cfð DºÁé£À PɯÁè÷å. PÉÆAPÀt CPÁqÉ«Ä 2016ªÉ UËgÀªÀ ¥Àæ±À¹ÛPÀ PÉÆAPÀt ¸Á»vÀå, PÉÆAPÀt ²æà f.r.gÁªï PÀ¯Á D¤ PÉÆAPÀt eÁ£À¥ÀzÀ (¯ÉÆÃPÀVÃvÀ) ºÁå wä «¨sÁUÁAvÀÄ fêÀªÀiÁ£À ¸ÁzsÀ£À PɯÉè¯É CºÀð ªÀåQÛAPÀ ¥Àæ±À¹Û ¢ªÉÑ §zÀݯï Cfð DºÁé£À PɯÁè÷å. »Ã ¥À±æ ¹À Û UËgÀªz À £Às À gÀÆ.50,000/-, ±Á®Æ, ¸ÀägÀtÂPÁ, ¥Àª æ iÀ Át ¥Àv,æÀ ¥s® À vÁA§Æ®ªÀiÁ¯Á ¸À»vÁZÉÆ eÁªÀÅöß D¸ÀÆì£ÀÄ CºÀð D¸ÀPÀÛ C¨sÀåyð£À ¹zÁ Cfð §gÉÆãÀÄ ¥ÁªÉǪÉvÀ. AiÀiÁ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÁÜ åAZÉÆ C¤ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¯ÉÆÃPÁ¯É ¤«ÄvÀ ¸ÀÆavÀ gÀÆ¥Áj Cfð §gÉÆãÀÄ ¥ÁªÉǪÉvÀ.

PÉÆAPÀt CPÁqÉ«Ä ¥ÀŸÀPÛ À ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÄÀ 2016 2016 PÁå¯ÉAqÀgÀ ªÀgÀµÁAvÀÄ ¥ÀæPÀl eÁ¯Éè¯É (1) PÉÆAPÀt PÀªÀ£À, ¯ÉÃR£À AiÀiÁ «ªÀĵÁð ¥Àæ§AzsÀ, (2) PÉÆAPÀt ¸Á¤ PÁt AiÀiÁ PÁzÀA§j AiÀiÁ CzsÀåAiÀÄ£À PÀÈw(3) PÉÆAPÀt ¨sÁµÁAvÀjvÀ PÀÈw §zÀ¯ Ý ï ¥ÀŸÀPÛ À ¯ÉÃRPÀ, ¥ÀPæ Á±ÀPÁ£À ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÁPÀ Cfð ¸À»vÀ ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÁPÀ 4 ¥ÀŸÀÛPÀ ¥ÉmÉÆéãÀÄ ¢ªÉvÀ. ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀÄ gÀÆ.25,000/ - UËgÀªÀzsÀ£À, ±Á®Æ, ¸ÀägÀtÂPÁ, ¥Àæ±À¹Û ¥ÀvÀæ, ¥sÀ®vÁA§Æ®-ªÀiÁ¯Á ¸À»vÁZÉÆ eÁªÀÅöß D¸Àì. jf¸ÁÖçgï, PÀ£ÁðlPÀ PÉÆAPÀt ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä, ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÁ PÀlÖqÀ, ¯Á¯ï¨sÁUï, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ-575 003 ºÉ ¥ÀvÁÛ÷åPÀ UËgÀªÀ ¥Àæ±À¹ÛPÀ 3011-2016 ©üvÀÛj D¤ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÁPÀ d£ÀªÀj 1, 2017 ©üvÀÛj Cfð ¥ÁªÉÑ vÀ²ê CPÁqÉ«ÄZÁå ¥ÀPæ l À uÁAvÀÄ ¸ÁAUÁè. ZÀqÁÛªv À À «ªÀgÁPÀ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉÆ: (0824) 2453167 ¸ÀA¥ÀPÀð PÀgÁw

¥ÀAZÁÌzÁ¬Ä ¥ÀwæPÉZÉÆ ¥ÉÇõÀPÀ ¸ÀzÀ¸ÀÄå GqÀĦ ¤ªÁ¹ ²æà f.r.gÁªï, ¤ªÀÈvÀÛ ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï C¢üPÁj GqÀĦ Qæ²ÑAiÀÄ£ï ºÉʸÀÆ̯ÁZÉ M¯ïØ ¸ÀÆÖqÉAmï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ÁZÉÆ 2016-18 ªÀgÀ¸ÁZÉÆ PÁAiÀÄðzÀ²ð eÁªÀÅöß ¤AiÀÄÄPÀÛ eÁ¯Áè. vÉÆ ¹Ã¤AiÀÄgï ¹nd£ï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ÁZÉÆ ¸ÀA¥ÀPÀð C¢üPÁj eÁªÀÅöß D¸Àì.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

¨æãÙÝÂí ÊÜááTÝíñÜÃÜ ÖÜê¨Ü¿ÞPÜ ÊÝo BÓÜÕ. £à Ÿá«ÜÌí£Pæà ÊÜááTÝíñÜÃÜ ÊÜaÜc®Ý


®ÜÊæíŸÃ… 2016

42

With Best Compliments from

DVK

D. Vaman Kamath & Sons

MANGALA CASHEW INDUSTRIES (Cashew Manufacturers, Importers, Exporters and Commodity Brokers)

Padavinangady, MANGALORE - 575 008 South Kanara District, Karnataka, India Ph: +91 824-2481802, 2481785, 2481177 Fax: +91 824-2481877 Mobile : +91 9902832909, 9845117909 Grams: "MANGALKAJU" email: mangalkaju@hotmail.com, and mcikaju@hotmail.com mcikaju@gmail.com Web site: www.dvkgroup.in

With Best Compliments from

F For all kinds of Mangalore Condiments, Sweets, Vegetables, House Hold items & much more from South Canara Visit :

With Best Compliments from

L

NEW MANGALORE STORES Prop.: Vrashabha Raja (Raj Karkala)

#117, 2nd Main Road, (Opp. K.E.B.) Ittamadu, BSK 3rd Stage, 3rd Phase, BANGALORE - 560 085

Ph: 9902825835

Mohan Vasudev Kamath Mahim, Mumbai 400 016

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

±ÜÄÍÜÅÊÜá BÊÜÞR £à¯ A¯ÐÝríñÜáÇÝ娆 ÃÝPݤ & ¸æàhÝÃÜá, ¨ÜáÍÜco B¯ ¨ÜáŸìÙܱÜ|.


±Üí-aÝR-¨Ý-Àá PæãíPÜ-~ ÊÜÞÔ-PÜ

43

zÉêÀ£ÁUÀj °¦ : ¨sÀPÀÛ Dgï. PÁAkUÁqï

zsª À ÄÀ ðAiÀÄÄzÀÞ (ªÀÄÄPÁ¸ÀÄð£ÀÄ)

PÀ£ÀßqÀ °¥ÀåAvÀgÀ : JZÉÓA

gÀ§gÀ J¸ÉÃÖ mÁAvÀÄ CVߨÁzsÁ eÉ £ Áß gÀ § gÀ ¯Á²¯É Æ ªÁ¸À ¥Àj¸ÀgÁAvÀÄ ¥À¸ÀgÀ¯ÉÆ vÉ£Áß J¸ÉÃÖ mÁAvÀįÉÆ ªÁªÀgÁr C¸À¸é ÜÀ eÁ¯ÉÆ. vÁuÉ £ÁAPÀ ¥ÀůÉÆèãÀÄ ªÁ¸À WÉvÁÛ¯ÉÆ. ºÉÆAiÀiÁ RA¬ÄQà gÀ§âgÁPÀ GeÉÆ ¯ÁUÀ¯Á. vÉÆ ªÁªÀgÁr WÀgÁ ¸ÀÆ£ï ¨sÁAiÀÄgÀ DAiÀįÉÆ. . . . . DPÁ±À PÀqÉãÀ GeÁå fç ¤Ãl eÁvÁ D¸Àì. ºÉà zÉêÁ vÉ ¥Ë¯ÉƸï zs¤À AiÀiÁ¯É gÀ§gï UÉÆÃzÁªÀÄ ¸ÀÄPÀÆ£ÀÄ ªÀÄÆ? vÉÆ WÁ¨ÉÆ£æ ÄÀ ¯ÁVÎ WÀgÁ PÀqÉãÀ ¨ÉƧ WÁ®vÁ zsÁªÀ¯Æ É . . . R§gÀ PÀd£ÀÄ KPÁÌ ªÀiÁVê KPÉÆè UÉÆÃzÁªÀÄ PÀqÃÉ £À fêÀ ¸ÉÆÃtÄ zsÁ«èAw. ¥Ë¯ÉƸï zsÀ¤AiÀiÁ¯É gÀ§gï UÉÆÃzÁªÀÄ ¸ÀUÀ¼É CVßÃPÀ DºÀÄw eÁvÁ D¸À.ì gÀ§gï ²Ãmï vÀAiÀiÁgÀ PÀg£ À ÄÀ CnÖ ªÀiÁgÀ£ÀÄ zÀªÀgÀ¯É¯É UÉÆÃzÁªÀÄ . . PÉÆuÉ Qà zsÁªÀ£À ªÀZÀÆ£ÀÄ ¥ÉǰøÁPÀ R§gÀ ¢°è. vÁPÁ ºÀzÉð zÀÆQ D¬Äè. £ÉÊmï qɸæ Ája vÉÆ GeÉÆ ¯ÁV¯É PÀqÃÉ £À zsÁªÀ¯ÉÆ. . . xÀAZÉ zÀȱÀå ¥À¼ÉÆãÀÄ vÉÆà ºÀvÁ±À eÁ¯ÉÆè. F±ÉÆ «ÄñÁºÁ ºÉ PÀ²ê eÁ¯Éè? ºÁå CzsÀð gÁw CVß ¨ÁzsÉÃPÀ PÁgÀt £ÁªÀÄÆ? ¥ÀºÀgÉzÁgÀ RAAiÀÄ ªÀZÆ À £ÀÄ ªÉįÁè? vÉƪÀ¬Ä GeÁ ¥À¼ª îÀ ÃÉ ? GeÉÆ ªÁqÀªZ À ÁåPÀ AiÀÄvÀß PÀgZ À É ªÀÄzsÀå PÁAAiÀÄ ¯ÉÆÃPÁ¤ ¥ÀºÀgÉzÁgÁPÀZÀ ¸ÉÆzÀ¯É. DSÉÃgÀ ¥ÀºÀgÉzÁgÀ ªÉļÉÆî vÉÆà KPÀ ªÀÄƯÁåAvÀÄ ¨ÉÆÃzsÀ £ÁwۯɪÀj ¥ÀqÀ¯Á. vÁUÉ¯É ºÁvÀ ªÀiÁVê PÀgÀÆ£ÀÄ ¨ÁAzÀ ¯ Á. vÉ Æ AqÁAvÀ DAªÀ U Á¯É ZÀ¥¬ àÀ įÁ. J¸ÉÃÖ mÁAvÀÄ¯É ªÁªÀgÁrAiÀiÁ¤ vÁPÁ ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÁì PÉ°è. vÁuÉ ºÀ¼ÀÆ ºÀ¼ÀÆ zÉÆÃ¼É ¸ÉÆÃqÀ¯.É . . . ¸À¼Ü .À ..PÁ® ¨ÉÆÃzsÄÀ £ÁvÀ ¯ ÁåªÀ j vÉ Æ xÉ Æ qÉ Æ ªÉ à ¼À Ä ¸ÀPq À ÁAUÉ¯Æ É vÉÆAqÀ ¥À¼Æ É Ãé £ÀÄ §¸ÉÆ.è

xÉÆqÉ ªÉüÀÄ DgÁªÀÄ Pɯ¯ èÉ É £ÀAvÀgÀ vÉ Æ ¥À Ç ªÀ ð ¹Ü w Ãj ¥ÁªÀ ¯ É Æ . AiÀÄdªÀiÁ£ÁPÀ ¸À¯ÁªÀÄ PɯÉÆ. . . . . CPÀ¸ÁävÀ ¥ÉǰøÁ° zÀÈ¶× KPÀ £Ã® PÁUÀzÁj ¥Àq° À . vÁAvÀÄ PÀ¸¯ À É Qà mÉÊ¥ï PÀg£À ÄÀ D²¯É. vÁå PÁUÀzÁj ¨ÉÃè Pï mÉÊUgÀ Á° £Ã±Á£ ¥À¼ÉƪÀ£ÀÄ vÁPÁ zÀ¸ÀPÀ eÁ¯Éè. vÉÆ ªÉÄÃeÉ PÀqÃÉ £ÀZÀ WÀĪÀ¯ÁªÉÃ? ªÉÄUÉ¯É gÀ§gï UÉÆÃzÁªÀÄPÀ GeÉÆ ¢ªÀÇ£ÀÄ vÁPÁ EvÉ ªÉļÀÆPÁ. QvÉ eÁ¯É PÀgÀÆ¥Áà? vÀÄUɯÉÆ ¨ÉÆÃzsÄÀ PÁ¼Áî¯Æ É PÉÆ uÉ? UÉÆÃzÁªÀiÁPÀ GeÉÆ ¯ÁVίÉÆ PÀ²ê? ¥Ë¯ÉƸÁ£À zÀgÀ KPÀ £ËPÀgÁ ¯ÁV vÀ£ÀT PÉ°è, . . . £ËPÀgÀ ¥ÀÅgÁAiÀÄ PÀgÆ À ¥À£à À £ÁAªÁZÉ ªÁZï ªÉÄãÁPÀ GvÀæ DAiÀ Ä ÆÌ P À PÁ£À ¢ªÀ £ À Ä gÁ©è A w. AiÀÄdªÀiÁ£Á¯É zÀÆgÁ ªÀÄ£Á¤ PÉÆ uÁå PɯÉè¯É D¸ÀÄìPÁ ªÉÆíÃtÄ vÁUÉ¯É HºÁ£À. PÉz£À ÁªÀj ºÁAªÀ ¥ÀºgÀ z É Áj PÀg£À Á D²¯ÉÆ. PÉÆ tQà D¬Ä¯ÁåªÀj ¢¸À¯É. ¥ÀÅt KPÁKQà PÉÆ tQà ªÀiÁVëvÀįÁå£À AiÉÄêÀ£ÄÀ ªÉÄUÉ¯É vÉÆAqÀ §Azï Pɯ.É ªÀiÁíPÀÌ WÀn zsÀgÀ¯É ªÉUÀ¼É KPÁè÷å£À ªÉÄUÉ¯É ªÀ i ÁvÉ Û Ã PÀ ªÀ i Á¯É ð . . . . vÁuÉ D¥ÀuÁå¯ÉZjÉ ªÀÄÄSÁªÀgu À ÁAvÀÄ ¤¥ÉÇÃà £ÀÄ D²¯ÉÆ. . . . . ¥ÉlÄÖ SÁªÀÅöß ºÁAªÀ ¨ÉÆÃzsÀ £Áw¯ÉªÀj ¥À¼ÉÆî. PÀgÀÆ¥Áà£À WÀqÉè° «ªÀgÀt ¢°è. R§gï ªÉÄüÀÄß ¥Éǰøï fÃ¥ï zsÁªÀ£ÀÄ DAiÉÄè. . . . dd£ÀÄ ¸ÉÌ®l£ï ¹Ã gÁ©¯É UÉÆÃzÁªÀiÁPÀ ¥sÁAiÀÄgï ¥sÉÇøïð GzÀPÀ ªÀiÁgÀvÁ D¸Àì. fÃ¥Á xÁPÀÆ£ÀÄ zÉ«¯ÉÆ E£À¸ÉàÃPÀÖgÁ£À D¤Ã ¥ÉǰøÁ¤ ¸ÀÄxÁ ZÀªÀÄPÀÆ£ÀÄ ¥À¼ÉʯÉ. gÀ§gï ¯Á²° WÁt ¸ÀºÀ£Á PÀgÀÆAPÀ PÀµÀÖ D²¯É.

PÀ¸Áì¯É eÁ¯Éè¯É «Ä.¥Ë¯ÉÆøï? ¥Ë¯É Æ Ã¸ÁPÀ ZÀ qÀ PÀ ¸ À ¯ É ¬ Ä ¸ÁAUÀÆPÀ £Á. vÁuÉ D¥ÀuÁåPÀ PɯÉè¯É D²¯É eÁtAiÀįÉ. . . ¨ÉèÃPï mÉÊUÀgÁ¯É ¥ÀvÀæ E£À¸ÉàÃPÀÖgÁPÀ ¢¯É. E£À¸ÉàÃPÀgÁ£À ªÁZÀ¯.É gÀ§gï ©¸À£À¸ÁAvÀÄ vÀÆAªÉ ¯ÉPÁPÀ¬Ä ZÀ qÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£À PÀ£Æ À ð¬Ä vÀÄUÉ¯É £ËPÀgÁPÀ CºÀðvÁ ¥Á°¯É ¥ÀUÁgÀ Qà ¨ÉÆ£À¸ï Qà ¢Ã£Á ªÉÆÃí tÄ PÀ½vÁPÀ D¬Ä¯É zÉPÀÆ£ÀÄ ºÁå ªÀ¸ÁðZÉ ¯Á¨sÀ PÉÆ tPÀ¬Ä £Áw¯É ªÀZÆ É - ¨ÉÃè Pï mÉÊUÀgï. ªÁZÀÆ£ÀÄ E£À¸ÉàÃPÀÖgÁPÀ RAAiÀÄ £ÁwÛ¯Æ É PÉÆÃ¥ÀÅ D¬Ä¯ÉÆ. ¨ÉÃè Pï mÉÊUgÀ ï. . . ¨ÉÃè Pï mÉÊUgÀ ï..... . . ¥ÀÅ£À: vÁUÉ¯Æ É SÉüÀÄ D£ ZÀ qÀ ¸ÁzÀ PÀgÀZÉ CUÀvÀå £Á. . . eÁ¯Áè÷åja eÁ¯Éè¯É PÀ¸À¯É ªÉÆíÃtÄ PÀ¼ÁÌ £ÀíªÉ. UÉÆÃqÀuÁPÀ ¥ÀºÀgÉzÁgï D¸ÀªÉ? E£À¸ÉàÃPÀÖgÁ£À ¤«ÄÎ¯É D¸À.ì D«Ääà D¬Ä¯É ªÉüÁj vÁPÁÌ ¨sÉÆÃzÀÄ £Á²¯ÉÆ. ¥ÉÇtÄ D²¯ÉÆ. ¥Ë¯ÉƸÁ£À ¸ÀvÁåªÀ¸ÁÜ eÁt¬Ä° E£À¸ÉàÃPÀÖgÁ£À PÀgÀÆ¥ÁàPÀ ¥Àæ±Àß PɯÉè. ¥Ë¯Á¸Á ¯ÁV ¸ÁAV¯Éa vÁuÉ DªÀvÀð£À PɯÉè. E£À¸ÉàÃPÀÖgÁ£À ¥ÀÅgÁ¬Ä £ÉÆÃmï PɯÉè. ¸ÀPÀÌqÁ£ ªÀÄÄSÁªÀgÀt WÁ¯É¯ÉªÉÃ? vÁ¤ß QvÉÆè ¯ÉÆÃPÀÄ D²¯É ºÁAªÀ À Ä¯É wã d£ÁAPÀ vÁ¤ß vÉÃUÀ d£Á¤ ¥À¼¬ ªÀÄÄRªÀgÀt WÁ®è vÉA RAZÉ ªÁmÉãÀ D¬Ä¯É ºÁAªÉ ¥À¼À¬Ä¤ ¸Ágï, ªÀiÁíPÁ vÁuÉ ªÀiÁUÀ²vÀįÁå£À CPÀæªÀÄt PɯÉè. E£À¸ÉàÃPÀÖgÁ£À «ZÁgÀ gÁ§AiÀįÉÆ.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

aÜáQÁã A¼ÊÜê©œPÜ PÝÃÜ| hÝÊÝR£ & EñÝÕÖÜ »ÜíWÝPÜ


®ÜÊæíŸÃ… 2016

44

±ÜíaÝR¨ÝÀá ©à±ÝÊÜÚ aÜPÜÅŸí«Ü Óܳ«Ýì & 50

& ÍÝí.

44 & ®ÝPÝR hÝÇæÉÇæí PæÇæÉÇÝ ±ÜÅ£ AÎÏí PÜÄ (2) ©à Ÿ 46 & ÃÝ£Åaæí ÃÜáPÝRÄ ÇÝíŸã®Üá BÓݤ (2) 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 10 11 12 13 14 15 16 17 48 & ÃÝûÜÓÝíÈ BÊÜâÕ (2) 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 51 -& ÊݮܱÜÅÓݧPÜ ÊÜñܤÈí Öæí ÓÜÊÜì Óæãà|á 1234567890123456789012345678901212345678901 ÊÜ Óæã¤à WÜ 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 ÊÜñݤ£ (4) 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 18 19 20 21 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 53 & ZÃÝ »Ý¿áÅ ±ÜíaÝ©Pæà ŸÓæcí Óݧ®Ü (4) 1234567890123456789012345678901212345678901 | 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 57 & ñæãívÝPÜ Íæãà»Ý ©Êæcí AíWÜ (2) 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 22 23 241234567890123456789012345678901212345678901 25 26 27 ¯àpÝÁáà®Ü 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1 & AÖæãà ÃݣŠ(4) 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 ÃÜ ÃÜ 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 2 & iàÊÜ®Ü «ÝÃÝ & iàÊÜ®Ü B«ÝÃÜá (3) 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 28 29 30 31 6 & g®ÜiàÊÜ®Ýb AWÜÅWÜ| A®ÜáPÜãÆñÝ (2) 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 ÓÝ ®æã 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 7 -& ±ÝñÝÙÝaæã aÜPÜÅÊÜ£ì (2) 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 8 & iàÊÜäb ÊæãØà|á ±ÜÄWÜ~ñÜ ¨æàÖÜ ZoPÜ (3) 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 32 33 34 35 36 37 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 9 & ¸ÝÁáÉàPÜ Wæãí¿ÞíñÜá AÎÏí ÊÜáØOݤ£ (3) 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 Ÿ ±Üâ ÊÜ 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 19 & £àPÜ ®ÜØÀá (4) 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 38 39 40 41 20 & ñÜÃÜáOÝÊÜÓæ§àaæã (3) 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 27 & hæÊÜOÝPÜ »ÝÄ Ëá£®Ü ÊݱÜñÝì (2) 1234567890123456789012345678901212345678901 ÊÜ 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 30 & aævÜáìíÊÝÇæí ÊÜñÜì®Ü HPæàPÜ ±Üq BÓæíc 1234567890123456789012345678901212345678901 42 43 441234567890123456789012345678901212345678901 45 46 47 48 49 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 Ë«Ý®Ü (2) Pæã ±Ý © 32 & ÓÜgj®Ýí¯ ÓÜPÜvÝíÇÝX BÔc Ä࣠(4) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 33 & FOæ ÊæãÇÝÉPÜ ÊæáÙÝÛÄ AÎÏí ÊæãØOæcí (4) | Z ÃÜ pæã ¨æã 36 -& aæP… ÊÜáãÆPÜ ®ÜØÀá hÝÇæÉÈ ±ÝÊÜ£à Ä࣠(3) 37 & ZÃÝíñÜá ÓÜÊÜì PÜãvÝíPÜ aÝÄ aÝÄ BÓݤ (3) ÍÜŸª ÃÜaÜ®Ü ÓÜãaÜ®Ý BvÝxÁáà®Ü 46 & ¨æàÊÝ®Ü AÎí PæÇÝÉéÄ ÊÝíaÜãÁáàñÜ (2) 1 & ±ÜÃܸæàíb ÃÝ~ (7) 47 & ÓÝaÝ ®ÜØÀá hÝÆÉÇæã (2) 7 & AûÜÃÝíaæ ÃÜã±ÝÄ ÓÝíWæcí (3) 49 & ¯vÜÇÝÄ Íæãà»ÜPÝÃÜPÜá (2) 11 & PÝÇÝb HQ AÊܘ (3) Óܳ«Ýì ¯¿áÊÜá : ÖÝ Óܳ«ÝìPÜ ±ÜÅÊæàÍÜ «Ü®Ü ®Ý. BÊæáYÇæ PÝ¿ÞìÆ¿ÞíñÜáí 16 & aÝíX B¯ ÊÝÀár BÔc Ô§£ (2) ÔàÇ… Pæãà®Üáì ¨ÜÊÜÃÜÇæÇæí EñܤÃÜÃÜã² aÜPÜÅŸí«ÝPÜ (ÊÜáãÆ) ÓÜÊÜá hÝÊÜÎ 20 & WæãÊÝìíÈ ËásÝÀá (2) »Ü£ì Pæãà®Üáì ±æoÀáÇÝÂíPÜ ÃÜã. 350/--&, ÃÜã. 250/&, ÃÜã. 150/& AÎÏí 22 & ZãÊÜâ° ZãÊÜâ° BÓæãc ®ÜÊÜáã®æã, £ÃܱÜä®Üá BÓæcí (3) (45 Êæà ±ÜâpÝÄ) 25 & ÊÜáÖݘàÃÜ ÊÜá×ÙæíPÜÀá ¼ÊæäaÝ ÍÜPÜᤠÊÜáÖÝËàÃÜá (3) PÜã±Ü®… 28 & ¯ÊÜáìÆ PÜÃÜaæã ÊÜÓÜᤠÊæãØà|á HPÜ ®ÝíÊÜ ÊÜá«ÜáÃÜñæà ÓÜ×ñÜ ±ÜíaÝR¨ÝÀá ©à±ÝÊÜÚ aÜPÜÅŸí«Ü Óܳ«Ýì & 50 ÊݱÜaæì HPÜ ÊÜÓݤPÜÀá ñæàíb ®ÝíÊÜ (2) 30 & hæÊÜOÝPÜ »ÝÄ Ëá£®Ü ÊݱÜPÝì (2) ±æoÀáÇÝÂíÇæ ®ÝíÊÜ .................................................................. 32 & E¨æãÂàWÜá ®Ý£¤Çæí »æãíÊܤÇÝÂPÜ BvÜ ®ÝíÊÜ (3) ±Üä|ì ±Üñæ㤠.............................................................................. 35 & ÊÜá׮ݠÊÜá«æÂàaæã ©ÊÜÓÜá (3) í 38 & «ÜÊÜÞì ÊæáÙÜaæ ñÜÄÀá ÓÜPÝìÃÝ®Ü ¯Ÿí«Ü [ÝÇÝÉé (2) ............................................................................... 40 & DÍÜÌÃÝÇæ ÓæàÊÜPÜ (2) ............................................................................... 42 & B±ÜOÝÂÇæã ®ÜØÀá hÝÆÉÇæã (3) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

±ÝíaÜ Ÿí«Ü®Üí PÝñܤ®Üáì EvÜxÀáaÜ AÖÜí, ÓÜíÍÜ¿áá, Aí«ÜÍÜŨݜ, PÝÊÜáÊÝÓÜ®Ý B¯ ¨æÌàÐÜá


±Üí-aÝR-¨Ý-Àá PæãíPÜ-~ ÊÜÞÔ-PÜ

SÁuÁ ¸Àz à Æ És ð

45

(¸É¥AÖÉ §gï 2016)

f. J¸ï. ©. ªÀÄ»¼Á ªÀÈAzÀ (j), ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ ºÁAUÉ¯É ¸É¥AÖÉ §gï ªÉÄÊ£Áå «ÄÃnAUÁAvÀÄ SÁuÁ ¸Àz à Æ És ð ZÀ¯Æ É . «.n.gÀ¸jÛÉ D²¯É PÀȵÀÚ ªÀÄA¢gÁAvÀÄ ZÀ¯É¯É ºÉà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄÄ, ¥ÁæxÀð£À PÉÆgÀ£ÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀ eÁ¯ÉÆ. CzsÀåPÉë, ²æêÀÄw J. VÃvÁ PÁªÀÄvï ºÁA£ ¸ÁéUv À À ¸ÁAUÀÄ£ÀÄ, ¤uÁðAiÀÄPÁ¯É ¥ÀjZÀAiÀÄÄ PÉÆgÀÄ£ÀÄ ¢¯ÉÆ. ¤uÁðAiÀÄPÀ eÁªÀÅ£ÄÀ ²æêÀÄw D±Á ¥ÉÊ, ²æêÀÄw ¥ÀÆtÂðªÀiÁ ±ÉuÉÊ, ²æêÀÄw §¹Û ±ÁAvÉÃj ±ÉuÉÊ D¤ ²æêÀÄw £ÀA¢vÁ PÁªÀÄvï ºÁA¤ G¥À¹ÜvÀ D²°Aw. SÁuÁ ¸ÀàzsÉðPÀ «µÀAiÀÄÄ eÁªÀÅ£ÀÄ D²¯ÉÆ “UÉÆAªÁ ¦Ãl. ¸ÀàzsÉðZÉ «eÉÃvÀ eÁªÀÅ£ÀÄ UÉÆqÀ±É SÁuÁAvÀÄ - ¥À¬Ä¯É: ²æêÀÄw ¸ÀÄzsÁ ±ÉuÉÊ (D¥ÉÆà), zÀĸÀgÉ: ²æêÀÄw ®vÁ PÁªÀÄvï (G§ân) D¤ w¸ÀgÉ: ²æêÀÄw ®Qëöä Qt (eÁªÀÄÆ£ï ¥sÉèÃ) ºÁA¤ ªÉAZÀÄ£ÀÄ D¬Ä°Aw. wPÀ±É SÁuÁAvÀÄ - ¥À¬Ä¯É: ²æêÀÄw gÁzsÁ ¥À¨ æ ÄÀs (vÀÄPÀr), zÀĸÀg:É ²æêÀÄw UÁAiÀÄwæ DZÁAiÀÄð (wÃPÀ gÉÆnÖ) D¤ w¸ÀgÉ: ²æêÀÄw dAiÀiÁ ¥Àæ¨sÀÄ (wæªÀtð ¥ÀgÉÆÃl) ºÁA¤ ªÉAZÀÄ£ÀÄ D¬Ä°Aw. ¸Àz à Ás ð «eÉÃvÁAPÀ E£ÁªÀÄÄ ªÁAlÄ£ÀÄ eÁvÀj CzsåÀ PÉ£ë À £uÁðAiÀÄPÁAPÀ AiÀiÁzÀ¹ÛPÀ ¢ÃªÀÅ£ÀÄ UËgÀªÀ PɯÉÆ. ²æêÀÄw ¥Àæ¨sÁ ¥ÉÊ£À ªÀgÀ¢ ªÁf°, ²æêÀÄw ¸ÀIJïÁ ¨sÀmï ºÁA¤ CªÀÄÈvÀ ªÀZÀ£À ªÁf¯É, ±ÁAw ¥ÁoÀÄ eÁvÀj ¸ÀPÀqÁAPÀ ¥sÀ¼ÁgÀÄ ¢ÃªÀ£ÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄÄ ¸ÀA¥À£Àß eÁ¯ÉÆ. ¸ÁÜ¥ÀPÀ CzsÀåPÀë, ²æêÀÄw ªÀiÁ®w PÁªÀÄvï ºÁA¤ PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ Ä ªÀiÁAqÉÆ£ÀÄ ºÁqÀ¯ÉÆ. (E-ªÉÄÊ¯ï ªÀgÀ¢) (44 Êæà ±ÜâpÝaÝ®Ü) ŸÖÜáÊÜÞ®Ü BÓÜ£. ±æoÀáÇÝ EñܤÃÜÃÜã² aÜPÜÅŸí«ÝíñÜáí BÓÜáÕaÝ aÜãQíaæàÄ AÊÜÆíŸã®Üá ×í ŸÖÜáÊÜÞ®Üí ËñÜÃÜ| hÝñݤ£. Óܳ«ÝìíñÜá ±ÜíaÝR¨ÝÀáaæ ±æäàÐÜPÜ, BiàÊÜ ÓܨÜÓÜÂ, ÓÝÊÜޮܠÓܨÜÓÜ B¯ hÝ×àÃÝñܨÝÃÝí¯ »ÝWÜ [æàÊæÂàñÜ ÖÝíWÝ ÓÜPÜÆ ©ÇÝÉé PÜã±Ü®ÝíñÜá ©ÇæÉ ±ÜÅÊÜÞOæ ËÊÜÃÜ PÝWܨÝÄ ¸æãÃæãà®Üá ñÝaæ ÓÝíWÝ£ ñÜáÊæáYÇíæ EñܤÃÜ «ÝvÝ, EñܤÃÜ BÊæáYÇÝ ±ÜÅPÜqñÜ Ÿí«ÝíñÜãb »ÜÃÜ®Üá ±æpæãàPÝ ÊÜáØ|á ®Ý. ÊæWÙÜ Ý PÝWܨÝÄ AíPÜ| [ÝÆá° ÓÜÐ ³ rÜ AûÜÃÝí¯ ¸æãàÃæãà®Üá ±æpçæ ÇÝÂÄ ±ÝÊÜñÝ. “±ÜíaÝR¨ÝÀá”, “PæãíPÜ~ »ÝÐæãà¨ÝœÃÜ oÅÓ…r” ÔíwPæàp… ÖèÓ…, ÊÜá~±ÝÆ & 576 104 ÖÝ ±ÜñÝöPÜ 31&12&2016 ±ÝÊÜÎ ±æpæãàPÝ. aÜPÜÅŸí«Ü Óܳ«Ýìaæ ÔàÇ… PÜÃÜá®Ü ¨ÜÊÜÄÇæí EñܤÃÜ g®ÜÊÜÄ 2017 AíPÝíñÜá ±ÜÅPo Ü PÜÃñÜ Ý£. ŸÖÜáÊÜÞ®Ü ËñÜÃO Ü Ý ËÐÜ¿ÞíñÜá ÓÜí±Ý¨ÜPÝÇæí £àÊÜÞì®Ü ATæçÄaæí ÖÝ ËÐÜ¿ÞíñÜáí ±ÜñÜÅ ÊÜÂÊÜÖÝÃÝPÜ AÊÜPÝÍÜá ®Ý. & ÓÜí±Ý¨ÜPÜá

PÉÆrAiÀiÁ¼À f.J¸ï.© ¸ÉêÁ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÁZÉ ªÀÄÄSÁgÀZÉ PÁAiÀiÁðªÀ¼À ¸À¨sÁ:

dįÉÊ 31PÀ ¸ÀA¥À£Àß eÁ¯É¯Áå PÉÆrAiÀiÁ¼À f.J¸ï.© ¸ÉêÁ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÁZÉ D¤ ªÀÄÄSÁgÀZÉ ¸ÉêÁ PÁAiÀiÁðªÀ¼À ªÀiÁAqÉƪÀÅ£À ºÁqÀZÉ ¢±Á£À ¸ÀUÀ¼É PÁAiÀÄðPÀvÁð° KPÀ ¸À¨sÁ CzsÀåPÀë qÁ. PÀ¸ÀÆÛj ªÉÆúÀ£À ¥ÉÊ ºÁAUÉ¯É G¸ÀÄÛªÁjAvÀ ¸ÀÄfÃgÀ ¹.«. £ÁAiÀÄPÀ ¸À¨sÁUÀȺÁAvÀ WÀqÀ°. ¸ÀªÉÄäüÀ£ÁAvÀ ¤tðAiÀÄ WÉw¯É ¸ÀªÀð ¸ÉêÁ PÁAiÀiÁðªÀ¼À ¥ÁAZÀ G¥À¸À«ÄwAiÀiÁ£À ZÀ¯ÉƪÀÅ£À ªÀgÀZÉA ªÀÄítÄ ¤±ÀÑAiÀÄ PɯÉA. ²PÀët ¸ÉêÁ ¸À«Äw qÁ. © zÉêÀzÁ¸À ¥ÉÊ (jf¸ÁÖçgÀ PÉÆAPÀt ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä) f. ªÀiÁzsÀªÀgÁAiÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ (f.J¸ï.© AiÀÄĪÀPÀªÀÈAzÀ), C±ÀPÁÛ° ¸ÉêÉÃPÀ ²æà PÀnî ¢£ÉñÀ ¥ÉÊ D¤ ²æà J. gÀªÉÄñÀ ¥ÉÊ (CzsÀåPÀë f.J¸ï.© AiÀÄĪÀPÀ ªÀÈAzÀ) ¸ÀÄgÉñÀ ±ÉuÉÊ, PÉÆAPÀt ²PÀët ¸À«ÄwPÀ ²æêÀÄw ZÀA¢æPÁ ªÀÄ®å, ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ ¸À«Äw qÁ. PÉ C£ÀAvÀ ¥Àæ¨sÀÄ (AiÉÄ£À¥ÉÇAiÀiÁ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃd) D¤ qÁ. ¥ÀzÀä£Á¨sÀ PÁªÀÄvÀ (PÀ¸ÀÆÛ¨Áð ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃd) AiÀÄĪÀ ±ÀQÛ G¥ÀAiÉÆÃUÁPÀ ¥Àæ±ÁAvÀ ¥ÉÊ (f.J¸ï.© ¸À¨sÁ PÉÆAZÁr) zÁªÉÆÃzÀgÀ ¨Á½UÁ. 2016-17 vÀÄA PÁAiÀÄðgÀÆ¥ÁPÀ ºÁqÀZÉA D¤ ºÁPÁ ªÀÄÄAUÀqÀ ¥ÀvÁæA vÀAiÀiÁgÀ PÀgÀa ¸À dªÁ§ÄzÁj vÁAPÁ ¸ÉÆA¥À°. ¸À¨sÉAvÀ JªÀiï. £ÁUÉñÀ ¥ÉÊ, ¥ÀArvï ¸ÀÄgÉÃAzÀæ DZÁAiÀiÁð, f. «±Àé£ÁxÀ ¨sÀlÖ, ªÉAPÀmÉñÀ ¨Á½UÁ, AiÀÄÄ CgÀ«AzÀ DZÁAiÀÄð, «zÁå ¥ÉÊ ¥ÀæPÁ±À ±ÉuÉÊ G¥À¹ÜvÀ D²¯É. (E-ªÉÄÊ¯ï ªÀgÀ¢)

ÊÜáãyÜËÍÝÌÓÝaÝ娆 ¨ÜãÃÜ BÓÝÕ£. ÊÜáãyÜ ËÍÝÌÓÜá BñܾËÍÝÌÓÝPÜ [ÝñÜPÜ hÝñݤ. Bñܾ ËÍÝÌÓÜá ÊÝvæãxà®Üá [æ¿Þ. Pæãà|Àá, PÜÓÜÇæàíÀá ÓÝíWÝÉéÄ ñæí ÔÌàPÝaæì ¶Üâvæ ñÜáÊæáYÇÝ Ÿá©œÁáàaÝ ÓÝOæàPÜ ZÍÜãr®Üá ±ÜÄàûÝ PÜÃÝ. & HPÜá PæãíPÜ~ A¼ÊÜÞ¯

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

¨æÊÝ ©PÝ®Ü BËá¾ HPÜ ±ÝÊÜâÆ ÊÜááPÝÄ ¨ÜÊÜñÜì®Ý ¨æàÊÜâ «Ý ±ÝÊÜâÇæ BÊæáYÇÝ ©PÝ®Ü Ááñݤ


®ÜÊæíŸÃ… 2016

46

“aAvÀ aAvÀ£Á gÀhÄgÀ” ªÀÄ¼í ¯ îÉ É PÉÆAPÀt ¥ÀŸÀPÛ À ¥ÀjZÀAiÀÄÄ

‘aAvÀ£Á gÀhÄgÀ’ ªÀÄí¼Éî¯É PÉÆAPÀt ¯ÉÃR£À ¥ÀÅAeÁ ¥ÀŸÀÛPÁAvÀÄ DªÀÄUÉ¯É ¥Àj¸ÀgÁZÉ, zÉñÁZÉ, C£ÀĨsª À ÁZÉ ««zsÀ aAvÀ£Á-«ZÁgÀ D¸Àìw. ºÉà ¥ÀŸÀÛPÁa ¯ÉÃRPÁ ²æêÀÄw J¸ï. dAiÀIJæà ±ÉuÊÉ , §AmÁé¼.À wà J¸ï.«.J¸ï ¥Ëæq±Às Á¼ÉAvÀÄ ²PÀëQ, ªÀÄÄRå ²PÀëQ eÁªÀÅöß D¸ÁÛ£À ZÉqÄÀ ðªÁAPÀ ¥À§ æ AzsÀ gÀZ£À Á PÉÆÃZÁðPÀ, ¨sÁµÀuÁZÉ ¸ÀàzsÁðPÀ ¨sÁµÀt §gÉÆãÀÄ ¢ÃªÀÅöß vÀAiÀiÁgÀ PÀvÁð²°. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ DPÁ±ÀªÁtÂAvÀÄ aAvÀ£Á vÀ²Aa zÀĸÀg,É zÀĸÀgÉ ¨sÁµÀt wÃuÉ Pɯ¯ èÉ É D¸À.ì «AUÀqÀ «AUÀqÀ ¸Á¥ÁÛ»PÀ, ªÀiÁ¹PÀ ¥ÀwPæ AÉ vÀÄ wÃuÉ §gÉÆãÀÄ ¢¯Éè¯É ¥ÀæPÀnvÀ ¯ÉÃR£À KPÀvÀæ ªÉÄüÉÆ£ÀÄ “aAvÀ£Á gÀhÄgÀ” ªÉÆÃí tÄ wÃuÉ

¹éÃPÁgÀ

PɯÉè¯É²Ã ¢¸ÁÛ. ºÉà ¥ÀŸÀÛPÁAvÀÄ ZÀqÁªÀvÀ eÁªÀÅöß £ÉÊwPÀvÁ, fêÀ£À ªÀiË®å zÀ±Àð£À ¢«Ñ ¯ÉÃR£À D¸Àwì . ¥ÁæxðÀ £ÁZÉÆ ªÀĺÀvéÀ ¸ÁAUÀÆ£ÀÄ ²µÁÖZÁgÀÄ, ¸ÀA¸ÀöÌ Èw, gÁµÀçÖ ¥É æ à ªÀ Ä , CAzs À « ±Áé ¸ À Ä , ¸À P ÁgÁvÀ ä PÀ ªÀ Ä £É Æ Ã¨s Á ªÀ £ Á D¢ «µÀ A iÀ i ÁZÉ Ã j GeÁéqÀÄ WÁ¯Áè. ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀĸÁå eÁªÀÅöß D²¯É ZÉ°èAiÉÄ ZÉqÀÄðªÁAUÉ¯É ¸ÀASÁå HuÉ eÁ¯Éè¯É, ¨Á®PÁ«ÄðPÀ ¥ÀzÀÞw ªÀiÁvÀæ £Àí¬Ä «zÁåyð£À ¥ÀjÃPÁë ¹zÀÞvÁ PÀ²ê PÉÆÃAiÉÄðÃvÀ D¢ «µÀAiÀÄÄ «¸ÁÛgÀ eÁªÀÅöß ¯ÉÃR£ÁZÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÁAV¯É D¸Àì ºÉà ¥ÀŸÀÛPÀ ªÁa¯Áåj «zÁåyðAPÀ ªÀiÁvÀæ £Àí¬Ä ¸ÀªÀiÁeÁZÉ ¸ÀPÀÌqÀ ªÀUÁðZÉ ªÀåQÛAPÀ «±ÉõÀ eÁÕ£À, «AUÀqÀ «AUÀqÀ ªÀiÁ»w ªÉÄüÁÛ¯É. ¥Àæ§AzsÀ, ¨sÁµÀt vÀAiÀiÁgÀ PÉÆÃZÁðPÀ ºÉÃA ¥ÀŸÀPÛ À ªÀĸÀÛ C£ÀÄPÀÆ® eÁvÁÛ¯É. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ PÉÆAPÀt ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä£À GeÁéqÁPÀ ºÁ¼Éî¯É ºÉÃA ‘aAvÀ£Á gÀhÄgÀ’ ¯ÉÃR£À ¸ÀAUÀº æ ÁZÉ ¥ÀŸÀÛPÀ J¦æ¯ï 7, 2016 ¢ªÀ¸À ¥ÀæPÀnvÀ eÁ¯Áè. ¥ÀŸÀÛPÁZÉ ªÉÆs®: gÀÆ.50/-, °¦ : PÀ£ÀßqÀ -C²é£ï PÀĪÀiÁgÀ ±ÉuÉÊ, GqÀĦ.

G.S.B.S. Medical Trust, Mumbai GSBS Medical Trust believes in giving incentives to its employees. This encourages the employees to put in their best efforts to keep the patients happy and to renew the friendly relationships with the patients. During Diwali get together and lunch time, the Best Employee of the Year is honoured with the cash gift from the hands of the chief guest and also his services are appreciated. This year Dr. Mrs. Sandhya Kamath and Mr. A.N. Kamath were Guests for the Diwali lunch and the Best Employee award was given to Mr. Mangesh Chile and his services were very much appreicated. Reported by Gita R. Pai

GSB Mitra

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ : Gowda Saraswath ‘¨É¼UÀ ÄÀ ’ ZÀÄlÄPÀÄ ¸ÀAPÀ®£À Community ¯ÉÃRPÀÄ : Monthly Magazine. ²æà f.r.¥Á¯ÉÃPÀgÀ, ©tUÁ (¥ÀAZÁÌzÁ¬ÄZÉÆ ¸ÀÄ¥ÀjavÀ ªÀiÁ¹PÀ ¥ÀwPæ Á ZÀÄlÄPÀÄ ¯ÉÃRPÀÄ) PÉÆAPÀt zÉêÀ£ÁUÀj °¦ ¥ÀæPÁ±À£À : ZÀÄlÄPÀÄ ¸Á»vÀå ¸À A ¥ÁzÀ P À : ²æ à ªÀ Ä ºÉ à ±À ¥ÀjµÀzï, dUÀ£ÁßxÀ PÁªÀÄvï £ÀAzÀ£ÀUÀzÁÝ, PÁgÀªÁgÀ ¥ÀÅl : 35, ªÉÆs® :gÀÆ.40/123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

E¨ÝÖÜÃÜ| Pæ¨Ü®Ý× E±Ü¨æàÍÝ ±ÜÎ aÝíWÜ


±Üí-aÝR-¨Ý-Àá PæãíPÜ-~ ÊÜÞÔ-PÜ

ªÀåQÛ ¥ÀjZÀAiÀÄÄ

47

ªÀÄÆqÀÄ©zÉZ æ Æ É ªÉAPÀmÃÉ ±À D¥Áà ±ÉuÊÉ

- ¸ÀzÁ£ÀAzÀ PÁªÀÄvï, ªÀÄÄA§¬Ä 13 ªÀgÀ¸À ¥ÁæAiÉÄÃj ªÀÄÄA§¬ÄPÀ wä ZɯÉÆå D¤ KPÀ ¥ÀÇvÀÄ D¸Áìw. AiÉÄêÀÅöß ºÉÆÃmÉî PÁªÀÄ PÉÆÃgÀÆAPÀ D£ ±ÉuÉÊ zÀA¥ÀwPÀ ¸ÁvÀ £ÁvÀæ D¸Áìw. gÁ©â¯Æ É ªÀÄÆqÀÄ©zÉZ æ Æ É ªÉAPÀmÃÉ ±À D¥Áà ¸ÀzÁ ºÀ¸À£ÀÄäT eÁªÀÅöß ¯ÉÆÃPÁAUÉ¯É ±ÉuÉÊ. 1942AvÀÄ ¸ÁévÀAvÀæ÷å ZÀ¼ÀªÀ¼ÁAvÀÄ G¯ÉÆZ è Æ É ±ÉuÊÉ ¸Àg¼À À ¸À¨ é Ás ªÁZÉÆ ¸Àd£Ó À ¸ÀQæÃAiÀÄ eÁªÀÅöß ¨sÁUÀ WÉêÀÅöß ¨sÀÆUÀvÀ D¤ ¸ÁzÀ PÀ ¥ À q É WÁ¯ÁÛ ² ¯É Æ . eÁ®è¯ÉÆ ªÉAPÀmÉñÀ ±ÉuÉÊ ºÉÆ £ÀAvÀgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁZÉÆ ¸ÀzÀ¸Àå eÁ¯Éè¯É £ÀAvÀgÀ ¸ÁévAÀ vÀ÷æ å ªÉļÉî £ÀAvÀgÀ ¨Á¬Äæ DAiÀįÉÆ. vÉ Æ PÉzÀ£Á¬Ä ¥Á¬ÄeÁªÀÄ D¤ ±Àmïð ¸ÁévÀAvÀæ÷å ZÀ¼ÀªÀ¼ÁAvÀÄ ¨sÁUÀ WÉêÀÅöß WÁ¯ÁÛ²¯ÉÆ ¥ÉÃAmï-¸ÀÆmï PÉzÀ£Á¬Ä D¥ÀuÁå° D¹Û ¸ÀªÀð vÁåUÀ PɯÁè¯ÉÆ vÁuÉ WÁ¯Éè¯É £Á. ©Ãr-¹UÀgÉÃmï vÉÆ ªÉÆíÃtÄ vÁPÁÌ ¯ÉÆÃPÁ£ ¥ÀgÉî xÁªÀÅöß vÁAr£Á D²¯ÉÆ. ¯ÉÆPÁ¯É ¯ÁVÎ vÁuÉ 1949 ªÀgÀ¸ÁAvÀÄ ªÀÄÄA§¬Ä PÉ z À £ Á¬Ä gÀ h ÄUÉ Æ Ø PÉ ¯ Áè ¯ É Æ £Á. ªÀ Ä ºÁ£À U À g À ¥ Á°PÁAvÀ Ä ªÉ A ZÀ Æ tÂPÁ DAzÉÆüÀ£ÁAvÀÄ ¯ÉÆÃPÁAPÀ vÁuÉ SÁªÁÑPÀ PÉÆãÀÄð ¥Él¬Ä¯ÉÆ. ¥ÀÅ£À: 1952 D¤ 1957 ªÀgÀ¸ÁAvÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÉPÀ ¥ÀgÉî 1933AvÀÄ eÁ®£ï «Ä¯ÁèZÉ JzÁæPÀ D¤ ¦ªÁÑPÀ PÉzÀ£Á¬Ä HuÉ PÀ¤ð vÁeÉÓ PÉëÃvÀæ xÁªÀÅöß «Ä¯ï PÁªÀÄUÁgÁ¯É ªÀ¸Àw ºÉÆÃmÉÃ¯ï ±ÀÄgÀÄ PɯÉè. 1937 AvÀÄ ¤«ÄvÀ vÁUɯÉÆ ºÉÆÃmÉïï zsÀAzÉÆ ¥Àz æ ÃÉ ±ÀvÆ À £ÀÄ §ºÀĪÀÄvÀ ªÉÄüÀÄß «AZÀÆ£ÀÄ D£ÀAzÀ ¨sÀªÀ£À D¤ 1941 AvÀÄ ²æà ¢ªÁ½ eÁ°è.. 1944 ªÀg¸À ÁAvÀÄ gÁµÀçÖ ¸ÉêÁzÀ® DAiÉÆ.è ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ªÀĺÁgÁµÀçÖ ZÀ¼ª À ¼À AÀ vÀÄ PÀȵÀÚ ºÉÆÃmÉÃ¯ï ªÉAPÀmÉñÁ£À ±ÀÄgÀÄ PɯÉè D¤ ¨Á¥À Ç ¯ ì É jÃt ¥s Á jUÁvÀ PÀ v Áð²¯É Æ . ºÁAvÀ Ä ±ÉuÉÊ §gÉÆçâgÀ PÁªÀÄ PɯÉè¯É ¨sÁUÀ WÉêÀÅöß ªÀÄÄA§¬Ä ªÀĺÁgÁµÀÖçPÀ É ÃZÉ §gÉÆçâgÀ zÉñÁZÉ D¸Àì D¤ ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀÄå eÁªÀÅöß ªÉÄüÀÆPÁ ªÀÄí¼É¯É ZÀ¼ÀªÀ¼ÁAvÀÄ ¨sÁV. ºÉÆÃmÉïï ZÀ¯Æ ¸Áé v A À vÀ ÷ æ å ZÀ ¼ ª À ¼ À ÁAvÀÄ vÁuÉ ¨sÁUÀ WÉvÆ É .è D²¯ÉÆ ¥ÁæzÁs å¥PÀ À ªÀÄzsÄÀ zÀAqÀªv À É ºÁuÉ ªÀÄÆqÀÄ©zÉæZÁå D¥Áà D¤ gÁzsÁ ºÉ Æ ÃmÉ Ã ¯ÁZÉ ªÀ i ÁQë §UÉ Ã è £À ¸Áé v A À vÀ ÷ æ å ±É u Ê É ¯ É «µÀ A iÀ i Áj G¯É v è Æ É Ãa ±É u ÊÉ vÀ¸¯ ìÀ É ±ÉuÉÊ zÀA¥Àw¯É ¥ÀÇvÀÄ eÁªÀÅöß ªÉAPÀmÉñÀ À ¼À PÀ ÁgÁ¯É ¸ÀA¥ÀPÄÀ ð PÀgv À Æ É D²¯ÉÆ. PÁAiÀÄðPÀvðÀ ªÉÄüÉÑ «gÀ¼À ªÉÆÃí tÄ ¸ÁAV¯É ±É u É Ê 10-6-1911 AvÀ Ä d£ÁäPÀ ZÀ¼ª £À g Ã É AzÀ æ zÉ Ã ªÀ , «Ä£À Æ ªÀ Ä ¸Á¤, C±ÉÆÃPÀ D¸À.ì D¬Ä¯ÉÆ. UÁAªÁAvÀÄ ¨Á¥À¸à Æ À ¯ÉÆ ªÁågÄÀ ¥À g É Ã ® ºÉ «Ä¯ï ¨s Á UÁAvÀ Ä ªÀĸÀÛ ºÁ¤ eÁ¯Éè¯É ¤«ÄvÀ ªÉAPÀmÉñÀÄ ªÉĺÀvÁ C¸Àì¯É ªÉÇíÃqÀ ªÉÇíÃqÀ ¥ÀÅqsÁj vÁPÁÌ ªÉ Ä ¼ÁÑ P À AiÉ Ä vÁÛ w D²¯É . ªÉ A PÀ m Ã É ±À PÀªÄÀ Ä夸ïÖ ¯ÉÆÃPÁ¯É ªÀZðÀ ¸Àì D²ê¯É PÀqÃÉ £À D¥ÀuÁå¯É ¸Á£À zÉÆä ¨sÁªÁAPÀ WÉêÀÅöß ±É u Ê É P À ¦ü g A À V ¸À g P À Á£À zs Æ É ÃZÁðPÀ ¥À ¼ Ê É v Æ É î É ¸É ÆñÀ°µïÖ ¥ÀPÁëZÉ £ÁAªÀ ªÀÄÄPÁj ºÁ¼É¯ ªÀÄÄA§¬ÄAvÀÄ eÉÆqÀZÁåPÀ D¬Ä°Aw. À UÀvÀ eÁ¯ÉÆ.è 18 ªÀÄ»£ÉÆ ªÀÄí¼Áåj ±ÉuÉÊ£À D²ê ªÀÄí¼Éî¯É C£ÉÃPÀ ºÉÆÃmÉïÁAvÀÄ PÁªÀÄ PÉÆÃZÁðPÀ D¬Ä¯É D¸ÁÛ£À vÉÆ ¨sÆ ©æ n µï ¸À g À P ÁgÁ£À vÁPÁÌ ¸ÉÆâݯÉ. vÉÆ gÁdQÃAiÀ Ä ªÀ Ä ÄRAqÁ¯É ºÁAvÀ Ä ºÁAPÀ §gÉ ZÁj DuÉ ¥ÀUÁgÀÄ D²¯ÉÆ. ºÁUÉ¯É ¸ÁAUÁw zÉÆä ¨sÁªÀ D²¯É ªÉÄýß. vÉÆ SÁqÀ ªÁqÉÆÃØ £ÀÄ ªÀÄĸÀ¯Áä£À ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ªÀzÉð KPÉÆè. ºÉÆ ±ÉuÉÊ¯É e Á ¯ Á è j a z s É Ê A i À Ä ð ¸ É Æ Ã u Á Ú ² ªÉÆíÃtÄ GvÁð¯ÉÆ. vÁUÉ¯É ¨sÁªÁAPÀ ¸ÁAUÁw PÁªÀÄ PɯÁè¯ÉÆ D²¯ÉÆ. À ðÉ ¯É. vÁUÉ¯É ºÉÆÃmÉÃ¯ï §Azï Pɯ.èÉ ±É u É Ê §gÉ Æ Ã§gÀ ¸Áé v À æ A vÀ æ ÷ å ºÉÆÃmÉïÁAvÀÄ gÁw-¢ªÀ¸À PÁªÀÄ PÉÆãÀÄð zs¯ î É ZÀ ¼ À ª À ¼ ÁAvÀ Ä PÁªÀ Ä PÉ ¯ Áè ¯ É Æ KPÀ AiÀıÀ ¥ÁªÉÇè. vÉÆ ªÀÄÄA§¬ÄAvÀÄ eÁ¯Áè÷åj ªÉAPÀmÃÉ ±À ±ÉuÊÉ ¸ÁévAÀ vÀ÷æ å ªÉļɯ ¥À j AiÀ Ä AvÀ ¥É Ç °Ã¸ÁAPÀ ªÉ Ä Ã½ß. PÁAiÀÄðPÀvÄÀ ð ªÉÆÃí tÄ zÀvÁÛfà £À®ªÀqÉ ±Á¯ÉAvÀÄ ²PÀÆÌ£ÀÄ ªÀÄÄPÁj fêÀ£À ¸Áé v À A vÀ æ ÷ å ZÀ ¼ À ª À ¼ À A vÀ Ä ¨s Á UÀ ªÀ Ä í ¼ Á¯É Æ . £À ® ªÀ q É ªÀ Ä ºÁgÁµÀ Ö ç PÉÆÃZÁðPÀ vÁPÁÌ EAVèõï eÁÕ£À ªÉļÉî. WÉ v ÁÛ ¸ ÁÛ£À ®UÀß eÁAiÀiÁß² G¯ÉÆð. «zsÁ£À¸À¨sÉZÉÆ CzsÀåPÀÄë eÁªÀÅöß D²¯ÉÆ 1925AvÀÄ ºÉÆÃmÉïÁAvÀÄ PÁªÀÄ PÀvÁð£À ªÉAPÀmÉñÁPÀ 13-14 ªÀgÀ¸À, gÁwæPÀ ¨sÁªÁAPÀ ®UÀß eÁ¯Éè¯É £ÀAvÀgÀ 1947 ºÁuÉ ±ÉuÉÊ¯É ¸ÁAUÁw 35 ªÀgÀ¸À PÁªÀÄ ¤zÉÆÃÝ ZÁåPÀ ºÁAvÀƼÀÄß D¤ ¥ÁAUÀÆ£ÀÄð E¹éAvÀÄ ¥ÀÅvÀÆÛgÀZÉ ¸ÀĤÃvÁ PÁªÀÄvï PɯÁè. ¸ÁévÀAvÀæ÷å ¸ÀAUÁæªÀÄ, ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ WɪÁÑPÀ UÉÆÃt ¦²é(aî) ªÁ¥ÀvÁð²¯ÉÆ. §gÉÆçgÀ ±ÉuÊÉ ¯É ªÁírðPÀ eÁªÀÅöß ºÁAPÁ ªÀĺÁgÁµÀÖç DAzÉÆî£À, UÉÆêÁ ªÀÄÄQÛ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

iàÊÜ®Ý ±æäÙæãà®Üá ÖÝÓæcí ÁãàWÜ & ñÝhÝj ËÐÜ¿ÞíñÜá ÃÜvæc ®ÝPÝR


®ÜÊæíŸÃ… 2016

48

DAzÉÆî£À ºÉ ¸ÀªÀð DAzÉÆüÀ£ÁAvÀÄ ºÁAUÉ¯É ¸ÁAUÁw eÁ¯ÉÆè. D¤ ºÁ¤ß d£Á¤ ±ÀæzÁÞAd° ¢°è. D¤ ºÁgÀ ±É u É Ê ¸À Q æ à AiÀ Ä eÁªÀ Å öß D²¯É Æ . ªÉÄüÀÄß GqÀĦ-ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÁAvÀÄ §¸Àì WÁ¯ÉèÃa. £ÀAvÀgÀ vÁUÉΰ ªÀiÁvÁ-¦vÁ gÁdQÃAiÀiÁAvÀÄ ¸À»vÀ vÁUÉ¯É ZÁjvÀæ÷å PÁªÀÄUÁgÁå¯ÉÆ ¸ÀA¥ÀPÀÄð PɯÉÆè. vÉzÁß D¤ ¥ÀwßãÀ ºÁgÀ WÁ¯Áß ¥sÀÅqÉãÀ KPÀ è É ¸ÀªðÀ ¸ÀéZÀÑ D²¯É ªÉÆíÃtÄ £À®ªÀqÉ ªÀÄíuÁÛ¯ÉÆ. ±ÉuÉÊ£À JA.eÉ.ºÉUÀqÉ ªÀÄí¼É¯É KPÀ ZÀªÄÀ vÁÌgÄÀ eÁ¯ÉÆ.è ²¯ÉÃPÀ WÁ¯É¯ À à ªÀiÁ£À SÁ° WÁ®ß D²ê¯.É vÀ¹ì ¸ÁAUÉÆÛÃa ¢ªÀ¸À UɯÉè¯É vÀ¹ìAa PÁAiÀÄðPÀvÁðPÀ ¸ÀºÁAiÀÄÄ PÉÆãÀÄð vÁPÁÌ ºÁgÀ, gÀqa gÁdQÃAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt PÀ®Ä¶vÀ eÁvÉÆÛ PÁ¯ÉÃeÁAvÀÄ ²PÁÑAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄÄ PÉ¯Æ É .è PÉÆvÀªÁ¯ÁZÁ ¥Àw߯Áå UÀ¼ÁågÀa ¸ÀªÀð UÉ ¯ Áè . ±É u É Ê vÀ ¸ À ì ¯ É Æ £µÁ× ª À A vÀ D£ vÁPÁÌ eɪÀuÁZÉÆ ªÀåªÀ¸ÁÜ PÉÆãÀÄð ºÁgÀ ¥À¼ÉîÃa. D¤ vÉà ¥À¼ÉÆãÀÄ ¸ÀªÀð î É ¯ÉÆÃPÁAPÀ zsPÀ Æ É ¯ÁUɯÁè. ¥Éǰøï PÁAiÀÄðPÀvÄÀ ð ªÉļÉÑ «gÀ¼À ªÉÆÃí tÄ £À®ªÀqÉ ªÀÄÄPÁZÉð ²PÀët WɪÉÑ vÀ²ê PɯÉè. vÉÆÃa ªÉļɯ ¸À Ä zÁÜ D±À A Ñ iÀ i Áð£À D¥ÀuÁå° §AzÀÆPÀ ¸ÁAUÁÛ¯ÉÆ. JA.eÉ . ºÉ U À q É ªÀ Ä ÄPÁj ªÀ Ä ÄA§¬ÄPÀ 1949 AvÀÄ ªÀÄÄA§¬Ä ªÀĺÁ£ÀUgÀ À ªÀZÀÆ£ÀÄ ªÀQî eÁ¯ÉÆè D¤ ±ÉuÉÊ¯É SÁ° zÀªÀ£ÀÄð UÀ¥Àà gÁ§â¯Éw. C²ê ºÉà ¥Á°PÁ vÉÆ «AZÀÆ£ÀÄ D¬Ä¯É vÉzÁß ºÉÆÃmÉïÁAvÀÄ gÁ§Æâ£ÀÄ ²PÉÆè D¤ ªÉAPÀmÉñÀ ±ÉuÉÊ£À ªÀĸÀÛ PÀµÀÖ WÉêÀÅöß «Ä¯ï PÁªÀÄUÁj¯É «¨sÁUÁAvÀÄ PÁªÀÄUÁgÀ £ÀAvÀgÀ £ÀUÀgÀ¥Á°PÉZÉÆ ¸ÀzÀ¸Àå eÁ¯ÉÆè. zÉñÁZÉÆ DAzÉÆî£À ªÀÄÄPÁj ªÉí¯É¯É. ªÉ Ä ÊzÁ£ÁªÉ Æ ÃÊj ±É u É Ê ¯É Æ ¸À v ÁÌ g À Ä ¸ÁévAÀ vÀ÷æ å ZÀ¼ª À ¼À AÀ vÀÄ ªÀiÁxÉÃgÁ£À D²ê ¤¸Áé y ð D²¯É Æ . ºÉ à CZÀÄ÷Ñ åvgÀ Áªï ¥ÀlªÀzðÀs £À ºÉà ¥ÀÅqÁj¯Áå ºÉà »¯ï ¸ÉÖñÀ£ï ºÁAUÁ ¨sÁ¬Äà CzsåÀ P¥ ëÀ u À Áj eÁ¯ÉÆ.è vÉzÁß PÁªÀiÁUÁgÁ¤ PÉÆvÀªÁ® ªÀÄí¼Éî¯É KPÀ ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÀPÁPÀ ªÉAPÀmÉñÀ ±ÉuÉÊ¯É ªÀÄgÀt ¸ÀÄzÁÞ ªÀĸÀÛ UÀ¢ð PɯÉè°. vÉà ¸À¨sÉÃAvÀÄ C±ÉÆÃPÀ ¥ÉǰøÁ£ UÉÆð WÁ®Äß ªÀiÁ°ð. vÉzÁß D±ÀÑAiÀÄðZÀQvÀ jÃwAvÀÄ eÁ¯Éè. 21-1ªÉ Ä ºÀ v Á, ¨É j ¸À Ö g ï ¥À Å gÀ Ä µÉ Æ ÃvÀ Û ª À Ä xÀ¬Ä ªÀZÆ À PÁ ªÉÆÃí tÄ ¸ÀAé iÀÄA¸ÉêÀPÁ£ 1993 ¢ªÀ¸ÀÄ ºÉÆà C¥À£Á ¨ÉÃAPï wÃPÀªÄÀ zÁ¸À ºÁAUÉ¯É ¨sÁµÀt eÁ¯É.è ±ÉuÊÉ £À wä ¨ÉʯÁUÁr ªÀÄÄA§¬Ä xÁªÀÅöß ºÁAUÉ¯É RZÁî÷åAvÀÄ ¸ÁQë ¢ªÁÑPÀ ªÉÆÃí tÄ PɯÉè° ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ PÁªÀÄVj D«Ääà ªÀiÁxÉÃgÁ£ÁPÀ ¸ÀAé iÀÄA¸ÉêÀPÁAPÀ ¨sÆ É Ã£ÀÄð ªÀÄÄA§¬ÄZÁå ¹«¯ï PÉÆÃmïð ºÁAUÁ èÉ Æ É . ¸ÁQë ¢ªÁÑPÀ ªÉÆÃí tÄ PÀgq À ÁåAvÀÄ «¸ÀgÀÆAPÀ £ÀdÓ. C¸Àì¯É KPÀ ¸ÁévÀæAvÀæ÷å zsÁqÀ¯É. vÁAvÀÄ ¹Ûçà ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÀQ ¸ÀÄzÁÞ Uɯ¯ ¸ÉʤPÀÄ ªÉÆÃí tÄ «.©.ªÀg¸À PÀ gÀ ï ºÉÆà D²°Aw. ªÁmÉÃgÀ KPÀ UÁr, eÉà UÁr gÁ©â ¯ É vÉ z Áßa ¸ÁQë ¸ÁAUÉ Æ Û ¸ ÁÛ £ À ªÀÄí¼À¯ÉÆ. ±ÉuÊÉ £À ªÀÄÄPÁ¸ÀÄð£ÀÄ Pɯ° èÉ , wà G®l° ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ eÁªÀÅöß ºÉÆà £¸Áéyð ªÀåQÛ À Æ É ÃPÁPÀ ¥ÁªÉÇ.è gÁdPÁgÀuÁAvÀÄ ±ÉuÊÉ ¯É ¯ÁVÎ ªÀĸÀÛ vÉÆUÀÄÎ gÀ¸ÁÛ÷åj ¥ÀqÀ°. D¤ KPÀ ¨ÉʯÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀiÁvÀÆAa ¥Àg¯ vÁPÁÌ ¸ÁAUÀ Æ PÁ ªÀ Ä í ¼ Áî ¯ ÉÆ «µÀAiÀÄÄ G¥À P ÁgÀ Ä WÉ w Û ¯ É ºÁAvÀ Ä ªÀ i Áf UÁr ¸ÀÄzÁÞ G®l°. ºÉà AiÀiÁvÉæAvÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀÄå ¨sÁ¬Ä ¨sÉÆøÀ¯É ªÀÄÄRå eÁªÀÅöß ªÉÇíÃqÀÄ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀÄ, vÁUÉ¯É ªÀÄ£ÁAvÀÆa G¯ÉÆð D¤ vÉÆà ºÉÆ KPÀÄ PÁAiÀÄðPÀvÄÀ ð eÁªÀÅöß D¸ÀÆ£ì ÄÀ , ¸Á£É UÀÄgÀÆf ºÁuÉ ªÉAPÀmÉñÀ ±ÉuÉÊ¯É ¸ÀUé ðÀ ¯ÉÆÃPÁPÀ ¥ÁªÉÇ.è ªÉAPÀmÃÉ ±À ±ÉuÊÉ ¯É ¥ÀÅtå DvÁäPÀ ±ÁAw ªÉÄüÉÆ ªÀÄítÄ 1954 ¥ÀAiÀÄðAvÀgÀ 9-10 ªÀgÀ¸ÁAvÀÄ §gÉÆçgÀ ¨sÁUÀ WÉwÛ¯ÉÆ. ªÀiÁPÁÌ ±ÉuÉÊ£À ªÀĸÀÛ G¥ÀPÁgÀ PÉ®è¯ÉÆ ¥ÉÇ°Ã¸ï §AzÉÆç¸ÁÛAvÀÄ ±À»ÃzÀ D«Ääà zÉ Ã ªÁ¯É ¯ÁVÎ ¥Áæ x À ð £Á D¸Àì vÉ ¤«ÄvÀ ºÁAªÀ KPÀÄ UÀtå ªÀåQÛ ¨sÁ¬Äà PÉÆvÀª¯ À ÁPÀ vÁUÉ®å ²¯ÉÃPÀ ¸ÀªðÀ PÉÆÃAiÀiÁð. eÁ¯ÉÆè. £Á eÁ¯Áè÷åj ªÉÄUÉ° PÀ¸Àì¯É CªÀ¸ÜÀ eÁvÀÛ D²° Qà ªÉÆÃí tÄ ¨sÆ É Ã¸À¯É gÁ£ÁßAvÀÄ Pɯ¯ èÉ É £À¬ í Ä ªÀÄíuÁÛ¯ÉÆ. PÁªÀÄUÁgÀ PÉëÃvÁæAvÀÄ vÁPÁÌ ¸ÀºÁAiÀÄ Pɯ¯ èÉ É £«ÄvÀ D¥Àt à KPÀ ¥ÀÅqsÁj ²£Àß - EvÉæ UÀÄAqÀ, QvÁåPÀ DAiÉÆè eÁ¯ÉÆè ªÉÆíÃtÄ ºÉÆà ¨sÉÆøÀ¯É ±ÉuÉÊPÀ UÀÄAqÀ - GAqÉÆ, ZÁPÀÄ° Ì , CvÁæ¸À ¥ÀÇgÁ ºÁ¼Áî PÀ¸Áì¯É ¢ªÉ?Ñ zsÀ£ÀåªÁzÀÄ ¸ÁAUÁÛ²¯ÉÆ D¤ vÁUɯÉÆ IÄt eÁªÀÅöß ºÁAªÀ D¸Àì ªÉÆíÃtÄ ²£Àß - D«Ääà WÀgÁAvÀÄ Pɯ¯ èÉ É ªÀiÁvÀæ SÁªÉÑ ¸ÁAUÁÛ²¯ÉÆ. UÀÄAqÀ - ºÉA ¸ÀPq ÌÀ À DªÉį Î É WÀgÁAvÀÄa Pɯ¯ èÉ .É gÁ£ÁßAvÀÄ Pɯ¯ èÉ É 1949AvÀÄ ±ÉuÊÉ D¥ÀuÁå¯É ¨ÁAiÉÄPè À £À¬ í Ä ¸ËRå £Á ªÉÆíÃtÄ GqÀĦPÀ UÉ®è¯ÉÆ xÀ¬Ä vÁUÉ° ¨sÃÉ n ªÀÄÄA§¬Ä PÁªÀÄUÁgÀ - ¦.dAiÀĪÀAvÀ ¥ÉÊ, PÀÄAzÁ¥ÀÅgÀ £É à vÁ ¦.rªÉ Ä ¯É Æ , è eÁeïð ¥s £ É ÁðAr¸ï 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 í í 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

¯Äàûæà®Ü E¨ÝÃæ Pæãà®Üáì ÇÝ»Ü ÓÜ×ñÜ «Ýí±æc EñܤÊÜá ±ÜâÓܤPÜ


±Üí-aÝR-¨Ý-Àá PæãíPÜ-~ ÊÜÞÔ-PÜ

49

ªÉÃzÀªÄÀ Æwð ²æà ©¼ÀV ®Që÷äà £ÁgÁAiÀÄt zÁªÉÆÃzÀgÀ ¨sm À ï

-«dAiÀiÁ Dgï.PÁªÀÄvï

GqÀĦZÁåAPÀ agÀ¥jÀ avÀ eÁªÀÅöß D²¯É ©¼ÀV ¨sÀlÖªÀiÁªÀÄ ²æà ®Që÷äà ªÉAPÀmÉñÀ zɪÀ¼ÁAvÀÄ CZÀðPÀ eÁªÀÅöß 36 ªÀg¸À À zs£À ÄÀ ð ¥ÀÇeÁ PÉÊAPÀAiÀÄð PÀjvÀ D¸Àwì . ªÉÃzÀªÀÄÆwð ²æà ©¼ÀV ®Që÷äãÁgÁAiÀÄt zÁªÉÆÃzÀgÀ ¨sm À ï ºÁ¤ß GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèZÁå ©¼ÀV UÁæªÀiÁAvÀÄ ²æà ¹ÃvÁgÁªÀÄZÀAzÀæ zÉêÁ° ¥ÀÇeÁ PÀgÀ£ÀÄ D²¯É ªÉÃzÀªÀÄÆwð zÁªÉÆÃzÀgÀ UÀuÉñÀ ¨sÀmï D¤ ²æêÀÄw ¨sÁVÃgÀy zÁªÉÆÃzÀgÀ ¨sm À ï zÀA¥Àw¯É ¥ÀÇvÀÄ eÁªÀÅöß ¸ÀªÀðfvÀÄ £ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÁAvÀÄ DµÁqsÀ PÀȵÀÚ CµÀ« Ö Ä ªÀÄAUÀ¼ª À ÁgÀ ¢ªÀ¸À ªÀļí Áåj PÁå¯ÉAqÀgï ¥ÀæPÁgÀ 07-10-1947 AvÀÄ d£ÁäPÀ AiÉÄvÁÛw. ºÁAUÉ¯É C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄA§, ºÁAUÉ¯É ¨Á¥ÀÇìPÀ 6 d£À ZÉqÄÀ ðAªÀ ®Që÷äãÁgÁAiÀÄt ¨sm À ï zÉÆÃ¤ß ¥ÀÇvÀÄ. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët ¸ÁvÁÛ vÀgÀUÀw ¥ÀjAiÀÄAvÀ ©½VAvÀÄ eÁ¯Éè. vÉ £ÀAvÀgÀ vÁ¤ß ªÉÊ¢PÀ ²PÀët, eÉÆÃwµÀå, ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ, ªÁåPÀgÀt ²PÀët ºÁ¤ß ²æà ¸ÀA¸ÁÜ£À UÉ Æ ÃPÀ t ð ¥À v À ð UÁ½ fÃªÉ Ç ÃvÀ Û ª À Ä ¥ÀvÀðUÁ½ ªÀÄoÀ ºÁAUÁ PɯÉè. ²æêÀÄzï zÁégÀPÁ£ÁxÀ wÃxÀð ¸ÁéªÀiÁåAUÉ° ¸ÉêÁ ºÁ¤ß PÉ°è. vÁAUɯÉÆ ZÁvÀĪÀiÁð¸ÀÄ GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÁZÉ ¹zÁÞ¥ÀÅgÁAvÀÄ ZÀ¯Éè¯É vÉzÁß vÁAUÉ° D¤ zÉêÁ° ¸ÉêÁ ¤gÀAvÀgÀ eÁªÀÅöß PÉ°è. 6-7 ªÀgÀ¸À ²æà ºÀjUÀÄgÀÄ ¸ÉêÁ PÉÆãÀÄð ªÉÊ¢PÀ ²PÀt ë WÉêÀÅöß ©½VPÀ D¬ÄèAw vÉzÁß ºÁAPÁ ¨sl À ¼Ì Z À É gÁd²æà ªÀÄ¼í ¯ É É ªÀzÆ Às ¯É ¸ÁAUÁw ªÁírðPÀ eÁ°è. vÁAPÁ wä ZÉqÀÄðªÀ D¸ÀÆ£ÀÄ zÉÆä ¥ÀÇvÀ KPÀ zsÆ À ªÀ D¸Àwì . ²æêÀÄzïÉ zÁégPÀ £À ÁxÀ ¸ÁéªiÀ ÁåAUÉ¯É ¸ÁAUÁw D²¯É ºÁ¤ß ªÉÊ¢PÀ ²PÀëuÁAvÀÄ ¥ÁædÕ D²¯É. ºÁAUÉ¯É ªÉÊ¢PÀ ²PÀëuÁZÉ

zÉêÀ¼ÁZÉ ¨sÀd£Á ¸À¥ÁÛºÀ ªÀÄí¼Áåj UËqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¨ÁæºÀät ¸ÀªÀiÁeÁAvÀÄa KPÀ ªÉÇíÃqÀÄ ¥Àæ¹zÀÞ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀÅ eÁªÀÅöß D¸Àì. vÉ ¸ÀAzÀ¨sÁðj ¨sÀmï ªÀiÁªÀiÁä£À ²æà ªÉAPÀlgÀªÀÄt zÉêÁPÀ C£ÀAvÀ ±ÀAiÀÄ£À, UÀAzsÀ¯ÉÃ¥À£À, ¥ÁxÀð¸ÁgÀw, «oÉÆçÄ, ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt, PÁ½AUÀªÀÄzÀð£À, ªÀ Ä vÁì ÷ åªÀ v ÁgÀ Ä , PÀ Æ ªÀ i ÁðªÀ v ÁgÀ Ä , UÀd®Që÷äÃ, ¸Àg¸À wéÀ , UÀgÄÀ qÀªÁºÀ£,À ²æà gÁªÀÄZÀAzÀÄæ, zÀÄUÁðzÉë, ¸ÀvÀå¨sÁªÀÄ, ¥Á¼ÁåAvÀ Ä ªÉ A PÀ m É Ã ±À Ä C²ê C£É à PÀ ¥Áæ«tå ¥À¼ÉÆãÀÄ GqÀĦ ²æà ®Që÷äà ªÉAPÀmÉñÀ zɪÀ¼ÁZÉÆ vÉA ªÉüÁZÉÆ gÀÆ¥ÁZÉÆ C®APÁgÀÄ PÀvÁðw. PÉêÀ® zsÀªÀÄðzÀ²ð D¤ GzÀå«Ä LgÉÆÃr C®APÁgÀ ªÀiÁvÀæ vÁ¤ß PÉÆÃZÉð £ÀAí ¬Ä gÁzsÁPÀȵÚÀ ¥ÉÊ£À ¸ÁéªiÀ Áå¯É ¸ÁAUÀÆ£ÀÄ ©¼ÀV vÁAvÀÄ eÁÕ£À, ¨sÀQÛ, ±ÀæzÁÞ ¸ÀªÀð¬Ä D¸Àì. ®Që÷äãÁgÁAiÀÄt ¨sl À ª Ö iÀ ÁªÀiÁäAPÀ zɪ¼À ÁPÀ ¨s À l Ö ªÀ i ÁªÀ i Áä¯É C®APÁgÀ ªÀ t ð ¥À¼Æ É Ã£ÀÄ GqÀĦAvÀÄ ZÁvÀĪÀiÁð¸À Pɯ¯ èÉ É AiÉÄêÀÅöß CZÀðPÀ ªÀÈwÛ PÉÆÃZÁðPÀ DªÀÄAvÀt æ ¢¯É.è zɪ¼À ÁZÉ zsÁ d£Á¯É «£ÀAw ¥ÀPæ ÁgÀ ²æà ¸ÀA¸ÁÜ£À UËqÀ¥ÁzÁZÁAiÀÄð PÉʪÀ®å ¨sm À ïªÀiÁªÀÄ GqÀĦPÀ AiÉÄêÀÅöß gÁ§Æâ£ÄÀ ªÀÄoÁ¢üñÀ ²æêÀÄvï ¸ÀaÑzÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw zÉêÁ° ¥ÀÇeÁ ±ÀÄgÀÄ PÉ°è. GqÀĦ ¸Áé÷åªiÀ Áå¤ “ C®APÁgÀ «±ÁgÀzÁ” ªÉÆÃí tÄ C¬Ä¯É £ÀAvÀgÀ «zÁé£ï ºÀAiÀÄVæêÀ ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀ PɯÁè. GqÀĦ ²æà ®Që÷äà ªÉAPÀlgÀªÄÀ t DZÁAiÀÄð ¯ÁVÎ ªÉÃzÁAvÀ, ªÁåPÀgÀt zÉêÀ¼ÁAvÀÄ ªÀÄ»¼Á ªÀÄAqÀ½ ¨sÀmï ²PÀët ²QèAw. GqÀĦAvÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ ²æà ®Që÷äà ªÀiÁªÀiÁä¯É ªÀÄÄvÀĪÀfðÃj CªÀÄÄäAeÉ ¥ÀÇeÁ ±ÀÄgÀÄ PÉ°.è £ÀAvÀªÀ¬Ä¯É ªÀgÀ¸À C£ÀAvÀ £ÁAiÀÄPï ºÁAUÉ¯É DqÀ½vÀ vÁAPÁ ²æà ªÉAPÀlgÀªÀÄt ¥ÀÇeÁ ªÉĽî. zsÀªÀÄðzÀ²ð ªÉüÉÃj ¨sÀmï ªÀiÁªÀiÁä¯É ¥sÀÅqÉ zsÀ£ÀÄð ¨sÀmïªÀiÁªÀiÁäAPÀ ¥ÀÇeÁ zsÀªÀÄð¥Àwß ²æêÀÄw ¨Á¬Ä¯É £ÉÃvÀÈvÁéj «¢ü ¸ÁAUÁw zÉêÁPÀ ZÀAzÀ PÉÆãÀÄð ±À Ä gÀ Ä eÁ¯É è ° Df ¥À j AiÀ Ä AvÀ C®APÁgÀ PÉÆÃZÉð ªÀÄí¼Áåj ªÀĸÀÛ KPÀ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛ eÁªÀÅöß D¸Àì. zsÁ«ÄðPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄÄ ªÉÇíÃr D¸ÀQÛ. vÁAUÉ° ºÉ EZÉÑPÀ KPÀ ì ÅÀ , ²æà ±ÁgÀzÆ É ÃvÀª ì ÅÀ , ¨sd À £Á £ÀªÉ gÀÆ¥À ªÉļÉî. zÉêÁPÀ £ÀªÉ £ÀªÉ ²æÃUÀuÃÉ ±ÉÆÃvÀª ¸À ¥ ÁÛ º À ¸À ª ð À zÉ Ã ªÀ ¼ ÁZÉ PÁAiÀ Ä ðPÀ ª æ ÀiÁPÀ gÀ Æ ¥Áj ¥s À Ç ¯ÁZÉ Æ C®APÁgÀ Ä PÉÆÃZÉÆð CªÀPÁ±ÀÄ vÁAPÁ ªÉļÉÆî. ºÁAUɯÉa ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À D¤ zɪÀ¼ÁZÉ zÉêÁPÀ C®APÁgÀÄ PÉÆÃZÉÆð KPÀ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½, ªÀÄ»¼Á ªÀÄAqÀ½, PÀ¯Á¥ÀæPÁgÀ eÁªÀÅöß vÁ¤ß ¹éÃPÁgÀ PɯÉè. AiÀÄĪÀPÀ ªÀÄAqÀ½ ºÁAUÉ®¬Ä ¤ªÀÄÆΣÄÀ Df ¥ÀjAiÀÄAvÀ vÁ¤ß 21 ªÀgÀ¸À ²æà ªÀÄÄPÁ¹ðvÁw. ¨sÀmï ªÀiÁªÀiÁä£À GqÀĦ ²æà ªÉ A PÀ l gÀ ª À Ä t zÉ Ã ªÁ¯É Æ ¥À Ç eÁ ®Që÷äà ªÉAPÀmÉñÀ zɪÀ¼ÁZÉ ªÀÄ»¼Á ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PɯÁè. GqÀĦ ²æà ®Që÷äà ªÉAPÀlgÀªÄÀ t ªÀÄAqÀ½ ªÀwãÀ ªÀl ¸Á«wæ ªÀævÀ ¥sÀÅqÉ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

ÊÜá®ÜáÐÝÂPÜ ¨æã௠ËaÝÃÜ ¯±æäàaÝ hÝ¿Þ°£ & ÊÜá¨ÜÂÓæàÊÜ®Ü B¯ ±æÅàÊÜÞ˜à®ÜñÝ


®ÜÊæíŸÃ… 2016

50

¢ªÀ¸À C£ÀÄUÀº æ À ®Që÷äà ªÀv æ ÁZÀgt À ±ÀÄgÀÄ PɯÉè. C¢üPÀ ªÀiÁ¸À AiÀiÁ ¥ÀÅgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ñæ BÁáÉ, ñݯ° ±ÜÙæçÇæí B¯ ñæ iPæÉ (He ±ÜÄaæfà¨ÝíñÜá “ñæ Pæ¨Ü®Ý× AñÜê±Ü”¤ ÊÜáØÙæÛÇæ ªÀiÁ¸À zɪÀ¼ÁAvÀÄ KPÀ ªÀiÁ¸À ¥ÀjAiÀÄAvÀ í came, he saw and he conqured) AÎÏí ñÝíWæÇæ AñÜ겤à TÝ£ÃÜ. PæàÊÜÆ ¶ÜâÇÝÉ ¨s À d £À , £À ª À Ä ¸ÁÌ g À Ä , «±É à µÀ zÁ£À , HQ ±ÜÅԨܜ ÊÜáØ~¡ BÓÜÕ. ÖÝíÊÜ Öæí EvÜá² ÎÅà ÊÜÞÙæã, ÊæWÜÊæWÜÚí ¶ÜâÆÉí ÖÝ|á¡ ÎíWÝaæì £ÀAzÁ¢Ã¥À D¢ ZÀ®vÀ D¸ÀÆPì Á ªÉÆÃí tÄ Æü$¾àÊæíPÜpæàÍÜ ¨æÊÜÙÝíñÜá AaÜìPÜ hÝÊÝ°Óæc ÓÝÊÜޮܠhÝÊÜâ° Pæã|Àá PÜñÝì£. ©àWÜ ©àWÜ zɪÀ¼ÁAvÀÄ ¨sÀmï ªÀiÁªÀiÁä£À ±ÀÄgÀÄ PɯÉè. ÎÅà ¹ÚY Æü$¾à®ÝÃÝ¿á| »ÜpÝríPÜ A®ÜÌÀáñÜ ¶ÜâÇÝÉí ÊÜÞÙæã ¥ÜíÀá ÖÝíWÝ ÇÝíŸñÜ AiÀ Ä ÄUÁ¢ ¢ªÀ ¸ À ¸ÁAeÉ Ã j Pæãà®Üáì ÓÝíWܤ BÓÜÕ. ñæ ¹ÚY »Üp… ÊæãØà|á Óæãà|á, ¨æàÊÜ ËWÜÅÖÝaÝ WÜÙÝÂPÜÀá ÊÜÞÙæã zɪÀ¼ÁAvÀÄ ¥ÀAZÁAUÀ ¥ÀoÀt, C£ÀAvÀ Ü Àá ŸÖÜá ±ÜÄbñÜ. ñÝíWæÇæ ®ÝíÊÝPÜ ÇÝWÜãY®Üá ÇÝí¸æãà®Üá AÆíPÝÃÜá ÓÝÊÜÞ®ÜÂñÜ@ ÓÜÊì ªÀævÁ ¢ªÀ¸À C£ÀAvÀ ZÀvÀÄzÀð² PÁt í PÜ ñ Ýì£. ¨æ à ÊÝÇæ ÓÜ ê Ñ à r íñÜ á A®Ü á ±Ü Ê á Ü ÓÜ á í¨ÜÃÜ Öæ ¹ÚY ÊÜáØÙæÛÈ E±Ý˜ BÓÜãÕPÝb. ŸÚY ªÁZÀÆÑ£ÀÄ ¸ÁAUÉÑ, ¥ÀÅ£ÀߪÉPÀ zɪÀ¼ÁAvÀÄ EñܤÃÜ PܮܰvÜ iÇÝÉíñÜáÇæã HPÜá ÓÝ®Üá WÝíÊÜâ. ÓÜêÔr hÝÊÝ°Ôcí Ë«ÜË«Ü ÃÜíWÝbí, ÓÜáWÜí«Ýbí ZÉƯÉÑ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¥ÀÇeÁ PÀvÁð£À ÎÅà Æü$¾à®ÝÃÝ¿á| »ÜpÝríÇæ ¯Ëá£¤í ŸÚY ¶ÜâÆÉ AÊÜ|ì¯à¿á Íæãà»Ý ÓÜÖÜg hÝÊÜä°b ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt PÀxÁ ªÁZÀÆÑ£ÀÄ ¸ÁAUÉÑ ±ÜÅԨܜ hÝÇæÉí. ¹ÚY »Üor ÊæãØ|ãb ÎÅà BÓÜÕ PÜñÝì£. hÝÇÝÂÄ ÎíWÝbì HQ PÜÇÝ. À ï ªÀiÁªÀiÁä£À zÀª£À ÄÀ ð WÉvÁè÷å. ÎíWÝaæãì PÜÇÝPÝÃÜá B±ÜOÝÂÇæ PÜÇÝ ¥ÀzwÞÀ ¨sm Æü$¾à®ÝÃÝ¿á| »Üor ±ÜÅԨܜ hÝÇæÉ. eÁvÀPÀ ªÉÄüÁ-ªÉÄýAvÀÄ ¨sÀmï ªÀiÁªÀÄ ÓÜáÊÜÞÃÜ aÝÄ ¨ÜÍÜPÝí ÊÜÞXÏ ¹ÚY »Üor ®æç±ÜâOÝ娆 ËíWÜvÜãb HPÜá Óèí¨Ü¿áì eÉ ÆåÃwµÀå±Á¸ÀÛç ¥ÀjtvÀ eÁªÀÅöß D¸Àìw. EvÜá²PÜ BÁáÉ ÎÅà ÊÜáñÜÕÊÜáÓܤ »ÜáÊܮݘ±Ü ÇæãàPÜá ÓÜêÑr PÜñÝì. »ÜãÓÝíñÜáÀá ÃÜÓáÜ EñÜ®³ °Ü ÊæíPÜpæàÍÜ@> ÊÜáØÙæÛÇÝ ÎÅà Æü$¾à ÊæíPÜpæàÍÜ PÜñÝì. BÊæáYÇæ ¹ÚY »Üp… ÊÜÞÊÜå… ñÜÓÜÕÇæ HPÜ zɪÀ¼ÁAvÀÄ ZÀ¯ÉÑ ¥Àæw KPÀ ºÉÆêÀÄ ªÀævÀ, ¨æàÊÝÇæ ±ÜähÝ PæçíPÜ¿ÞìPÜ ÓÜÊáÜ ²ìñÜ hÝÊÜâ° PÜÇÝPÝÃÜ ¯ÃÜíg®Ü ¯WÜáìOÝPÜ ÓÜáÃÜíg®Ü «±ÉõÀ ¥ÁæxÀð£Á ¥ÀÇeÁ, ¸ÁéªÀiÁåAUÉ¯É Ü ² zɪÀ¼ÁPÀ ¨sÉÃn D¤ ªÁ¸ÀÛªÀå vÉ ªÉüÁj EvÜá²íñÜá ÓݧÀáà hÝÇæÉ. Êæà¨Ü ˨æÂàaæí ÓÜWáÜ | PÜñÝì£, A±ÝÅPêÜ ñÜ ÃÜã±ÝPÜ ±ÝÅPêÜ ñÃÜ ã É zɪÁ¯É JzÁæPÀ ¥ÁæxðÀ £Á D¤ AWÝ«Ü hÝn®ÜÊÜíñÜ, ÓÜíÓÜ¢ñÝaæ ±ÜıÜä|ì PÜñÝì£, AÊÜÂPݤPÜ ÓÜáÊÜÂPܤ PÜñÝì£ ñݯ° Pæãaæì ºÁAUɯa ªÀ i ÁUÀ Æ Î £ ÀÄ ¥Àæ¸ÁzÀ ¢ªÉÑ PÁAiÀÄð eÁªÀÅöß Pæãà˨Ü, hæãÂà£ÐÝÂaæ ±ÜíwñÜ £ ¨æàÊÝÈ ÍÜ ê íWÝÃÜ , AÆíPÝÃÝ®Ü . ®Ý®Ý ®ÝoPÜ ±Ü ä hÝ Ë®Ý ËíWÜ v Ü ±èÃæ ã à×ñÜ Â , ÓÜ ã ñÜ Å «ÝÄ Êæ ã Ø O æ ã à®Ü á [æ ñ Ü ¤ Ç Ý ÎÅà D¸Àì. D¤ ¨sÀmï ªÀiÁªÀÄ zsÁ«ÄðPÀ «¢ü ¿ágÊÜ Þ ®ÝíWæ È í CñÜ Ã Ü SíbàÀá í ÊæíPÜoÃÜÊÜáOÝPÜ ®Ý®Ý ±ÝñÜÅ«ÝÄ Ë«ÜË«Ü «zsÁ£ÁAvÀÄ ¤µÁתÀAvÀ eÁªÀÅöß D¸ÀÄì£ÀÄ «ÝËáìPÜ PÝ¿áì í Pæ ã bì ±Ü ¨ Ü œ £ àb AÊÜñÝÄ ÃÜã±ÝÄ ¨ÝPæãàR ®Üá ñÝ ®æàñÜê¨ÝñÝêÇæ DºÁgÀ ¥ÀzÀÞw ¸À»vÀ vÉÃa gÀÆ¥Áj æ ÁAiÀiÁPÀ §zÀÞ eÁªÀÅöß ZÀ¯Æ É ß WÉêÀÅöß ¨ÜÊæäà®Üáì [æàÊÜâ° ®Ýí£. ZÃÝPÜvæà®Ü Óæã¤àñÜÅ B±æäà B±Ü ÊÜá®ÝíñÜá ÁáÊÜÎ ¸ÀA¥Àz AiÉ Ä vÉ Æ Û C¸À w ì . Pæ ã aÝÂìíñÜ á ÓÜ ¶ Ü Æ hÝñݤ £ . Ãݹº È ÎÅà Pæ ã |Àá hæ ã Â࣠ÓÜ í Ÿí˜ ±Ü Å ÍÜ ° ¨sm À ï ªÀiÁªÀiÁä° ¢£ÀZjÀ ¥Àwæ ¤vÀå [æàÊÝ°¿áÇÝÂÄ ñÝPÝR ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ÓÝíWݤ£. ÊæíPÜpæàÍÝÈ ÊÜáã£ì ¯¨ÜªÆÇæã ÍæàÐÜÍÝÀá ËÐÜ á ¡ hÝÊÜ â ° ¨ÝPæ ã R à aæ ã aÜ Ê Ü á ñÝR Ã Ü á Àá ¥Áæ x À P Á® 5 UÀAmÁåPÀ ±ÀÄgÀÄ eÁvÁÛ. ²æà ÊÜáãyÜ g×¾à× «Ü®ÝWÜÊÜá ñÜÐÝ¡ ÊÜáØÙæÛÈ í E±Ü¨æàÍÜ ÊÝ~ AûÜÃÜÍÜ@ ±ÝÆ®Ü Pæãaæì PÜñÝì£. AÆíPÝÃÜá Pæãà®Üáì PÜêñÝ¥ÜìñÝ ªÉAPÀlgÀªÀÄt zɪÁ° ¥ÀÇeÁ D¸Àì¯Áåj ¯¿ááPܤ ¨ÜÊæäà®Üáì [æàÊÜâ° iÁáÊÜaæ B¨ÜÍÜì ±ÝÊæ c í ÊÜ Þ ñÜ Å ®Ü Ø À á Êæ á Wæ Ç Ý AÓÜ Ç Ý ¸ÀPÁ½ 7 UÀAmÁåPÀ ¤ªÀÄð® «¸Àdð£Á ÊÜÂQ¤ñÝÌaæ. hÝÇÝÂÄ ñæ Pæ¨Ü®Ý× AñÜê±Ü¤ SíaÝ ÓÜÆXàaÝ娆 WæÇÝÂÄ AÆíPÝÃÜ ²ÅÁãà ËÐÜá¡@ ¥ÀÇeÁ eÁvÁÛ. ¸ÀPÁ½ 10.00 zsÀ£ÀÄð ËÐÜ¿ÞíñÜá AñÜê±¤Ü ñæ ÊÜáÙØ Ç Ûæ íæ Àá ÓÝíWÜã®Üá ÊæãØà|á HQ EQ¤ BÓÜÕ ¨æPÜá®Üá B±ÜOÝ娆 12.30 ¥ÀjAiÀÄAvÀ ªÀÄzsÁåºÀß ¥ÀÇeÉÃPÀ í PæÇæÉÇÝ AÆíPÝÃÝb HQ ±ÜÅÓÜá¤ñÜ PÜñÝì£. vÀAiÀiÁgÀ PÀvÁðw, 12.30PÀ ªÀÄzsÁåºÀß Óæãvݤ . EvÜá² ÎÅà Æü$¾àÊæíPÜpàæ ÍÜ ¨æÊÙÜ ÝíñÜá QÊÜáÆ»ÜÂí ÓÜá±ÜÅÓÜ®æ°à ÎÅà¯PæàñÜ®æà Öæí ñݯ° ¥ÀÇeÁ. gÁwæ 8.00 PÀ ZÁªÀÄgÀ ¸ÉêÁ ÎÅà Êæ í PÜ o ÃÜ Ê Ü á OÝÈ “F«Ü Ì ì ÖÜ Ó æ ã ¤ ÊÜÞPÝR Pæ¨Ü®Ý× ÓÝíXc HQ A®Üá»ÜÊæäàQ¤. D¤ 8.30PÀ gÁwæ ¥À Ç eÁ ZÀ ® vÀ . ¿á©à¿åè ÓÜ á ÃÜ á ±Ü â ¨Ü Æ ®æ à ¹»Ü ê ñè ñÝíWæÇæ ÓÜãñÜÅ, ñÝíWæÇæí ÊÜÞñÜÅ. ñÝíWæÇæí zɪÀ¼ÁAvÀÄ «±ÉõÀ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀ ¢ªÀ¸À ÍÜíSaÜPæÅà” ÊÜáØÙæÛÇæ ÊÜ|ì®æàPÜ ÓÜÊÜá hÝÇæÉÈ, ¯ÐÝu ± Ü ä |ì ±Ü ä hÝ Pæ ç íPÜ ¿ áì, ªÀiÁvÀæ ¥ÀÇeÁ ¸ÀªÀÄAiÀiÁAvÀÄ §zÀ¯ÁªÀt ¯àob E¹ÃݹºÈ ÓÜáí¨ÜÃÜ ÊÜáã£ì. ñÝ ÍÜêíWÝÃÝÆíPÝÃÜ ÓæàÊÝ PÝ¿áì ÖÝhæjà®Ü D¸Àv ì Á. ÊÜáã£ìPÜ ÍÜêíWÝÃÜá Pæãaæãì AÆíPÝÃÜá ÎÅà¯PæàñÜ®Ü ÎÅà Æü$¾àÊæíPÜpæàÍÝPÜ ñݯ° ªÀÄ£ÀĵÀå d£ÁäAvÀÄ UÀæºÀ¸ÁܱÀæªÀÄ Pæãaæãì Öæí ñÝíWæÇæ iàÊÜ®Ýaæí ±ÜÃÊ Ü áÜ WÜÊáÜ Â. ÓÜá±ÜÅÓܮܰ Pæãà®Üáì [æñÝÉ ÊæãØà|á ÊÜááPܤ fêÀ£À ±ÉæõÀ× ªÉÆíÃuÉÆÑ aAvÀ£À ¨sÀmï QñæãÉ ÍÜêíWÝÃÜá PæÇÝÉéÄÀá QñæãÉ AÆíPÝÃÜá PÜísÝ®Ü ÓÝíWÜãÁáàñÜ. ªÀiÁªÀiÁä¯ÉÆ eÁªÀÅöß D¸Àì. ªÀÄ£ÀĵÁå£À & ÍÝí ¸ÀA¸ÁgÁAvÀÄ D¸ÀÄ£ PæÇÝÉéÄÀá ñÝíPÝí ñÜ겤 ®Ý. ÊÜ¿áÇÝ ì ÄÀ a Cwy ¸ÀvÁÌgÀ, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

¨æàÊÜñÝÆíPÝÃÜ PÜÇÝPÝÃÜ ¹ÚY Æü$¾à®ÝÃÝ¿á| »Üp…

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

ÓÜÊÜì ÓÜPÜvÜ ®ÜÐÜr hÝñܤ®Ý »ÜËÐÜ HPÜ ÊÜÞXÄÀá BÓݤ


±Üí-aÝR-¨Ý-Àá PæãíPÜ-~ ÊÜÞÔ-PÜ

51

¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÁ, zɪÁ° ¸ÉêÁ PÉÆÃZÉð ÎÅà PÝÎàÊÜásÜ ÓÜíÓݧ®Ýaæ ÎÅàÊÜᨅ ÓÜí¿áËáàí¨ÜÅ £à¥Üì ¤«ÄvÀ fêÀ£À ¸Á¥sÀ®å eÁvÁÛ ªÀÄí¼Áî¯ÉÆ ÓÝÌÊÜÞÂíÇæ ÓÜí»ÝÊÜ ±ÜÅÊÝÓÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜá «±Áé¸ÀÄ vÁAUɯÉÆ eÁªÀÅöß D¸Àì. vÁAUÉ¯É ¥ÀÇeÁ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ 28-11-2016 From BAPS Swaminarayan Mandir, Atladara, Vadodara - 390 ªÉüÉÃj 108 ¢ªÀ¸ÁAZÉÆ CRAqÀ ¨sd À £Á 012 to Madwa Math, Near Goshala, Kandas Bapu Ashrm Road,, Dwaraka ªÀĺÉÆÃvÀª ì ÅÀ zɪ¼À ÁAvÀÄ ZÀ®¯ è Æ É . ºÁAUÉ¯É 30-11-2016 H.H. Shrimad Bhuvanendra Tirtha Swamiji’s Punyathithi ªÀiÁUÀðzÀ±ðÀ £Áj «oÉÆç gÀRĪÀiÁ¬Ä Aradhana «UÀæºÀ 108 ¢ªÀ¸À ¥ÀjAiÀÄAvÀ zÀªÀ£ÀÄð 06-12-2016 From Madwa Math, Near Goshala, Kandas Bapu Ashrm Road,, ¥ÀÇeÁ PɯÉè° D¸Àì. vÉ ¸ÀAzÀ¨sÁðj ºÁ¤ß Dwaraka to Valaram Vishramdham, main Road, Narayana Sarovar, Lakhpat Taluk, Kutch District - 370 601 «AUÀ q À «AUÀ q À gÀ Æ ¥ÁZÉ Æ ¥À Å µÀ à from Valaram Vishramdham, main Road, Narayana Sarovar, C®APÁgÁj ¥ÀÇeÁ PÉÆãÀÄð ¸ÀAvÀĵÀÖ 11-12-2016 Lakhpat Taluk, Kutch District to The Gowd Saraswath samaj (Regd.) eÁ°èAw. ¨sÀmï ªÀiÁªÀiÁä¯ÉÆ ¥sÀǯÁZÉÆ Saraswath Sanskruti Bhavan, 31-32, Malay Co-op. Housing Society, Vasana C®APÁgÀÄ, gÀAUÉÆð PÀ¯Á, DÊzÁ£Áa Barrage Road, Vasana Ahmedabad - 380 007 eÉÆÃqÁªÀt ¸ÀªÁð¯É d£À ªÀiÁ£À¸ÁAvÀÄ 12-12-2016 From The Gowd Saraswath Samaj (Regd.) Saraswath Sanskruti Bhavan, 31-32, Malay Co-op. Housing Society, Vasana Barrage GqÁθÀ ªÀgÀZÉ PÁªÀÄ eÁªÀÅöß D¸Àì. Vasana Ahmedabad to G.S. Samaj, Saraswath ©¼ÀV ¨sm À ï ªÀiÁªÀiÁ eÁªÀÅöß ¥À¹æ zÀÞ Road, Samskriti Bhawan, Plot No. 1&2, Double Storey, New Rajinder Nagar New eÁ¯Éè¯É ºÁ¤ß eÁvÀPÀ ¥À¼ÀªÉÇZÉ ªÀiÁvÀæ Delhi. (By train) £Àí¬Ä vÁPÁÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥Á«¯É ¸ÀÄ®¨sÀ 17-12-2016 From G.S. Samaj, Saraswath Samskriti Bhawan, Plot No. 1&2, gÀÆ¥Áa ¥ÀjºÁgÀ, ¥ÁæAiÀIJÑvÀ vÁ¤ß Double Storey, New Rajinder Nagar New Delhi to Sri Vyasashram of Sri d£ÁAPÀ ¸ÁAV¯É D¸Àì. ¸ÀªÀĸÀÛ d£Á¯É Kashi Matha Samsthan Varanasi, Haripur Marg P.O. Sadhubela Haridwar. PÀµÀÖ ¸ÀÄSÁAvÀÄ ¨sÁV eÁªÀÇ£ÀÄ D²¯É ±ÜÅPÜo| : Central Accounts Office, Mangalore vÁ¤ß zÉêÁ° ¥ÀÇeÁ, C®APÁgÀÄ, PÉÆãÀÄð fêÀ£ÁAvÀÄ ¸À¥sÀ®vÁ ¥Áæ¥ÀÛ ¤zsÀ£À PÉÆãÀÄð WÉvÁè÷å. ¸ÀªðÉ Ã d£Á: ¸ÀÄT£ÉÆÃ: PÀÄAzÁ¥ÀÅgÀ vÁ®ÆPÁZÉ ¹zÁÞ¥ÀÅgÀ UÁAªÁZÉÆ SÁåvÀ ¨s À ª À A vÀ Ä : ªÀ Ä í ¼ Áî ¯ É Æ vÁAUÉ ¯ É Æ GzÀå«Ä, ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀÄ zÀPÉÌÃgÀ¨Á¼ÀÄ ²æäªÁ¸À PÁªÀÄvï D²ÃªÁðzÀÄ eÁªÀÅöß D¸Àì. (85) C¸ËSÁå¤ £ÀªÉA§gï 3PÀ ¤zsÀ£À ¥ÁªÉÇè. ªÀÄÆ®vÀ: PÀȶPÀÄ eÁªÀÅöß D²¯ÉÆ 1976 AvÀÄ vÁuÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÁå±ÀÆå EAqÀ¹ÖçÃ¸ï ¸ÁÜ¥À£À PÉ°è. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÁAvÀÄ ªÀÄAUÀ¼Á “±ÜíaÝR¨ÝÀá”aÝ BiàÊÜ ÓܨÜÓÜ PÁå±ÀÆå EAqÀ¹Öçøï, ªÀĺÁgÁµÁÖçZÉ ZÀAzÀWÀqÁAvÀÄ ÓÜíTÝ 1001 «Ü®Üáì 1850 ±ÜÄ¿áíñÝb ªÀĺÁ®Që÷äà PÁå±ÀÆå EAqÀ¹Öçøï, PÀÄAzÁ¥ÀÅgÀ vÁ®ÆPÁZÉ ÓܨÜÓÝÂÇæç Ë®Üí£ Pæãàaæì ÊÜáØÙÝÂÄ ÖÝ §AmÁérAvÀÄ ¸À¥ÀÛ«Äà PÁå±ÀÆå EAqÀ¹Öçøï, ²ªÀªÉÆUÁÎ f¯ÉèZÁå ºÉƸÀ£ÀUÀgÀ D¤ ÓÜíTÝÂaæ ÓܨÜÓÝÂÇæ GvÝÅÓÝíñÜá BÎÇæ j¥Àà£À¥ÉÃmÉAvÀÄ ªÀĺÁªÀiÁ¬Ä PÁå±ÀÆå EAqÀ¹ÖçÃ¸ï ¸ÁÜ¥À£Á PÉ°è. d£Áì¯ÉAvÀÄ ÊÜÂQ¤ ¯«Ü®Ü ±ÝÊÝÉÄ BÊÜÞR ÓÝíWÝ£. B¯ ªÀĺÁªÀiÁ¬Ä CUÉÆæà EAqÀ¹Öçøï, ¹zÁÞ¥ÀÅgÁAvÀÄ gÉÊ¸ï «Ä¯ï, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÁAvÀÄ ñÝíWæ Ç æ ZÃÝc í PÜ ±Ü £ ÅPÝ hÝÊÜ ä PÝ L¸ï PÁåAr ¥sÁåPÀÖj ±ÀÄgÀÄ PÉ°è. ¹zÁÞ¥ÀÅgÁAvÀÄ ¸ÀgÀ¸Àéw «zÁå®AiÀiÁZÉÆ ¸ÁÜ¥ÀPÀ Êæ ã Ø à |á hÝÇÝÉ é Ä ÃÜ ã . 1000/& CzsÀåPÀÄë, ¹zÁÞ¥ÀÅgÀ zÀÆzÁÝZÉ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÁZÉÆ ¥ÀæxÀªÀÄ CzsÀåPÀÄë, ¹zÁÞ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄ ±æpæãrà®Üá ©Êæcí. Aíaæ CÇÝTæ ¥ÝíÊÜâ° ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¥ÀÇ«ð ¸ÀzÀ¸ÀÄå, ¹zÁÞ¥ÀÅgÀ ²æà ®Që÷äà ªÉAPÀmÉñÀ zɪÀ¼ÁZÉÆ ªÉÆPÉÛøÀgÀÄ eÁªÀÅöß D²¯ÉÆ. PÉʪÀ®å ªÀÄoÁZÉ ¸ÁéªÀiÁå¯É ¸ÀªÀiÁd ¨sÀƵÀt UËgÀªÁPÀ ¥ÁvÀæ BÊÜÞR ¯Ÿí«Ü®Ü BÓÜÕ ¯«Ü®Ü hÝÇæÉÇæ ÊÜÂQ¤íPÜ eÁ¯Áè¯ÉÆ. ±Ü£ÅPÝ ±æpæãrà ®ÝPÝ£ ÊæãØà|á. ñÜÎÏ hÝÊÜâ° DoÀ d£À ¥ÀÇvÁÛAPÀ D¤ ¥ÁAZÀ d£À zsÀƪÁéAPÀ vÉÆ ¸ÉÆÃtÄÚ UɯÁè. ¢ªÀAUÀvÀ ¨Ü¿á Pæãà®Üáì ÓÝíWÝ£. DvÁäPÀ agÀ±ÁAw ¥Áæ¥ÀÛ eÁªÉÇ ªÉÆíÃtÄ ¥ÁæxÀð£Á.

²æà zÀPÉÌÃgÀ¨Á¼ÀÄ ²æäªÁ¸À PÁªÀÄvï

Ë®Üí£

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

¥æãvæ ÍæÅàÐÜu hÝÊÜâ° g®Ý¾ Ááñݤ£, ¥æãvæ ÍæÅàÐÜuñÝ Agì®Ü PÜñÝì£ B¯ ¥æãvÝÂíÊÜÀáÅ ÍæÅàÐÜuñÝ ÊÝØíÊÜ¿Þ¤£


®ÜÊæíŸÃ… 2016

52

KPÀ ¸ÀZÁÑ ¸ÀAé iÀÄA¸ÉêÀPÄÀ -£Àg¹À AºÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ±ÉuÊÉ -

£Àg¹À AºÀ ±ÉuÊÉ ° PÁt ªÀļí Áåj, KPÀ ¸ÀZÁÑ d£À¸ÉêÀPÁ° D¤ PÉzÁ᪎ D¥ÀuÁå¯É PÁªÀiÁAvÀÄ ªÀiÁQë AiÉÄãÁ²¯ÉÆ. KPÀ GZÀÑ ¸ÀAé iÀÄA¸ÉêÀPÄÀ . ºÁPÁÌ ¯ÉÆÃPÀÄ C£ÉÃPÀ £ÁAªÁ¤ ¥ÀvÉÆÛ PÀvÁð°Aw. WÀgÁAvÀÄ ºÁPÁÌ CuÁ ªÀÄíuÁÛw D¤ ¸ÀA§A¢üPÀ gÀWÀÄ, «ÄvÀæ £ÀgÀ¹AºÀ D¤ PÀ A ¥É ¤ AvÀ Ä ªÀ i ÁªÀ i Á C²ê ªÉ Æ í à tÄ D¥À¬ÄvÁ²°Aw. 9-2-1956 vÉà ¢ªÀ¸À ZÉA§ÆgÀÄ n¼ÀPÀ£ÀUÀgÀZÁå JAJZï© PÁ¯ÉÆäZÁå 14 £ÀA¨ÁæZÉ ©°ØAUÁAvÀÄ ºÁUɯÉÆ d£ÀÄä eÁ¯ÉÆè D¤ vÁUÉ¯É 7 ¸Àz¸À Áå¯É PÀÄlÄA§ eÁªÀÅöß D²¯É. ºÁUÉ¯Æ É ¨Á¥ÀÅöà¸ÀÄ vÁuÉ PÀįÁðAvÀÄ ¨Á¯Áf ªÀÄA¢gÀ ¸ÁÜ¥£À À PÉÆÃZÁðPÀ ªÀĸÀÛ ªÉĺÀßw WÉwÛ° D¸Àì D¤ ¥ÉÊ¯É xÁªÀÅöß PÁªÀÄ PÉÆÃZÉð ¨Á¼ÀPq À Æ À £Àg¹À AºÁPÀ ªÉļÉÆ.î ±Á¼ÉAvÀÄ ¸ÁvÀªÉ ªÀUÁðAvÀÄ ²PÉÑ ¥ÀAiÀÄðAvÀgÀ ºÁPÁ ²µÀåªÀÈwÛ ªÉÄ½î £ÀAvÀgÀ DoÀªÉ ªÀUÁðAvÀÄ ªÀZÀÆPÁ ¥sÀÅqÉZÀ £ÀgÀ¹AºÁ£À ¸ÀévÀ: eÉÆqÉÑ SÁwgÀ ¸ÀPÁ̽ ªÁvÁð ¥ÀwæPÁ ªÁAlÆZÉ PÁªÀÄ PɯÉ.è À Á £À«é ªÀUÁðAvÀÄ ²PÁÛ¸ÁÛ£À ºÁUÉ¯É avÀPæ ¯ ¥À¼ª À ÇÉ £ÀÄ ²QëPÁ eÉÆòà ¨Á¬ÄãÀ ºÁPÁÌ gÀAUÉÆð WÁ¯ÁÑPÀ ²PÁÑgÀ KPÀ ªÀåQÛ ¯ÁVÎ zsÁrè. AiÀıÀªÀAvÀ PÀÄgÀÆ¥À ºÉA avÀæPÁgÀ ¯ÁVÎ 11ªÉ zÀeÉðÃPÀ ªÀZÀÑ ¥ÀjAiÀÄAvÀ £Àg¹À AºÀ vÁUÉ¯É ¯ÁVÎ gÀAUÉÆð WÁ¯ÁÑPÀ ²PÉÆè. ºÁeÉÓ ªÀÄzsÀå £ÀgÀ¹AºÁ£À ¸ÀPÁ½ ªÁvÁð ¥ÀwPæ Á ªÁAlÆ£ÀÄ D¤ ªÉÄrPÀ¯ï ¸ÉÆÃÖ gÁAvÀÄ PÁªÀÄ PÉÆãÀÄð D¤ mÉÆAæ ¨Éà G¥À£ÀUÀgÁ xÁªÀÅöß vÁAzÀƼÀÄ ºÁtÄ ZÉA§ÆgÁAvÀÄ «PÀÆ£Ì ÄÀ xÉÆÃqÉ PÀªiÀ Á¬Ä PÉ°è, ²PÁÑPÀ zÀÄqÀÄØ ¸ÀAUÀæºÀ PɯÉÆè.

1973 AvÀÄ ±Á¼ÁZÁå ¥ÀjÃPÁë GwÛ Ã tð eÁªÀ Å öß ºÉ Æ AiÀ Ä ÄªÀ P À Ä ªÀ Ä ºÁ«zÁå®AiÀ i ÁPÀ ¨s À w ð eÁ¯É Æ è . eÁ¯Áè÷åj D¥ÀuÁå¯É «ÄvÀÄæ C±ÉÆÃPÀ PÁ«ÄÛ ¯ É ¸ÁAUÁw ºÉ Æ ¨s Á gÀ v À ¥ÉmÆ É Ãæ °AiÀÄA PÀA¥À¤AvÀÄ ¨swÀ ð eÁ¯ÉÆ.è «zÀÄåvï «¨sÁUÁAvÀÄ PÁªÀÄ ²PÁÑPÀ ¨swÀ ð eÁ¯É è ¯ ÁåAPÀ 1978 AvÀ Ä SÁAiÀ Ä A PÉÆÃZÁðPÀ ¯ÁUÉ.è 1980 AvÀÄ PÀA¥É¤ZÁå PÁªÀÄUÁgÀ ¸ÀAWÀluÉAvÀÄ ¨sÀwð eÁ¯ÉÆè D¤ £ÀAvÀgÀ 1982 AvÀÄ §ªÀiÁð±É¯ï PÀA¥É¤ »Ã §Azï PÉÆÃZÁðPÀ ¯ÁVè. PÁªÀÄUÁgÁ¯É ªÀĸÀÛ ¸ÀAWÀµÀð eÁ¯ÉÆè. ¢°èPÀ ªÀZÀÆ£ÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀ ¯ÁVÎ ¸ÀvÁåUÀæºÀ PɯÉÆè. £ÀAvÀgÀ 18 ªÀgÀ¸ÁZÉÆ DAzÉÆî£Á £ÀAvÀgÀ PÁªÀÄUÁgÀ D¤ PÀA¥É¤ ªÀÄzsÉå 1996 AvÀÄ zsÁ ªÀgÀ¸ÁZÉ PÀgÁgÀ eÁªÀÅöß PÁªÀÄUÁgÀ «d¬Äà eÁ¯É.è ºÉà ¸ÀU¼À É DAzÉÆî£ÁAvÀÄ £Àg¹À AºÀ ±ÉuÉÊ£À ªÀÄÄPÁ¸ÀÄð£ÀÄ PÁªÀÄUÁgÁ¯ÉÆ vÀ¥ÉðãÀ PÀgÁgÀÄ PɯÉÆè. C£ÉÃPÀ ªÀQî PÁªÀÄUÁgÁ¯É vÀ¥ÉðãÀ ªÀÄÄPÁj D²¯É

¸ÀzÁ£ÀAzÀ PÁªÀÄvï, ªÀÄÄA§¬Ä

eÁ¯Áè÷åj PÁªÀÄUÁgÀ ¯ÉÆÃPÁ¯ÉÆ «±Áé¸ÄÀ £ÀgÀ¹AºÀ ±ÉuÉÊ¯É ªÉÊj D²¯ÉÆ. ZÉA§ÆgÀÄ d£ÁäPÀ D¬Ä¯É £ÀgÀ¹AºÁ£À 1987 AvÀÄ zÉÆA©«° G¥À£UÀ gÀ ÁAvÀÄ WÀgÀ WÉv.èÉ eÁ¯Áè÷åj ºÉÆà AiÀÄĤAiÀÄ£ÁZÉÆ PÁªÀÄ ¤«ÄvÀ gÁwæ CSÉÊjZÉ mÉæöÊ£Áj zsÉÆãÀÄð WÀgÀ¯ÁåPÀ AiÉÄvÁÛ²¯ÉÆ. PÉzßÀ PÉzßÀ gÉʯÁ UÁrAvÀÆa ¤zÉÆÝãÀÄ ¥ÀqÀÛ²¯ÉÆ £ÀAvÀgÀ ºÁPÁÌ ¥Á®PÁ¤ 1991AvÀÄ a|¸Ë| gÉÃSÁ »ÃUÉ¯É §gÉÆçgÀ «ªÁºÀ PɯÉè. 1993 AvÀÄ PÀ£Áå D¤ 1995 AvÀÄ ¥ÀÅvÀæ gÀvÀß eÁ¯Éè. zsÀƪÀ ¢Ã¥Á° ¨sÀgÀvÀ £Álå ¤¥ÀÅuÁ D¸ÀÄ£ì ÄÀ wà JA.¥sÁªÀiÁð ²PÁÛ²°. ¥ÀÇvÀÄ UËgÀªÅÀ §AUÀ¯ÁAvÀÄ LLn ²PÁÛ C²¯ÉÆ D¤ QæÃqÁ ¥ÉæÃ«Ä eÁªÀÅöß D²¯ÉÆ. C²ê £Àg¹À AºÁ¯É PÀÄlÄA§ ¸ÀÄR gÀÆ¥À eÁªÀÅöß D¸À.ì C²ê D¥ÀuÁå¯É PÁªÀÄ D¤ ¸ÀA¸ÁgÀÄ ZÀ®ªÉÇZÉ £Àg¹À AºÁ£À gÀAUÉÆð PÁqÉÑ ¸ÉÆÃqÉÑ gÁvÀæ ¨sÀgÀ eÁV eÁªÀÅöß gÀAUÉÆð ¸ÉÆÃqÉÆa D¤ vÉà ªÀÄ£Áê° ¨sÁªÀ vÁUÉ¯É vÉÆÃAqÁj AiÉĪÉÑ vÀ²ê gÀAUÉÆð ¸ÉÆÃqÉÆZÉ ªÀĸÀÛ KPÀ PÀµÁÖZÉ PÁªÀÄ. ¥Àt vÉà PÁªÀÄ ±ÉuÉÊ£À ªÀĸÀÛ GªÉÄÃzÀ WÉêÀÅöß PɯÉè. C²ê §ªÀiÁð±É¯ï PÀA¥É£AvÀÄ PÁªÀÄUÁgÀ D¤ PÀA¥É¤ZÁå PÁªÀÄ Pɯ¯ èÉ Æ É £Àg¹À AºÀÄ 2015 E¹éAvÀÄ ¤ªÀÈvÀÛ eÁªÀÅöß WÀgÁAvÀÄ «±ÁæAw WÉvÉÆÛ D¸À ì . DvÀ Û vÉ Æ Ã vÁUÉ ° eÁ¯É è ° ¸ÀªÀiÁd¸ÉêÁ PÉÆÃgÉÆà ªÉÆíÃtÄ D«Ääà D±Á PÉÆÃAiÀiÁð.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

ÓÝ®ÜÓÝ®Ü ËaÝÃÝíñÜáÀá A£ hÝWÜÃÜãPÜñÝ PÜñÜìÇæã AñÜÂƳ ÓÝ«Ü®Ý PÜñÝì


±Üí-aÝR-¨Ý-Àá PæãíPÜ-~ ÊÜÞÔ-PÜ

53

PÉÆAPÀt ªÀĺÁPÁªÀå “²æ²æÃgÁªÀÄZÀjvÀ” ¥ÀPæ l À eÁvÁÛ. À , zÀĸÀgÃÉ ¢Ã¸ÀÀ ºÁå PÁªÁå §zÀ® Ý DªÀÄUÉ° ªÀiÁvÀȨsÁµÁ PÉÆAPÀtÂ, GPÁÛªt dªÀiÁ PÀ£ÄÀ ð ªÀÄzÀvÀ PÀgÃÉ vÀ. ¹ArPÉÃl ¨ÁåAPÀ DªÀ¬Ä ¨sÁµÉ DªÀAiÉÄw Ñ vÉÃè ±ÉÃæ µÀ.× C£ÉÃPÀ ZÀZÁð, gÁªÀiÁAiÀÄuÁZÉÃgÀ ZÀZÁðUÉÆö×, zÉëPÉgÉ, ²gÀ¹ ±ÁSÉAvÀ J¸ï.©. SÁvÉ DWÁvÀ, DªÁAvÀgÀ, ¹ÜvÀåAvÀgÁAvÀ ©üà UÀªÄÀ PÀ ªÁZÀ£,À £ÀÈvåÀ gÀÆ¥ÀPÀ EvÁå¢ ZÀ®¯ Û .É . £ À A . 0 3 0 3 2 2 0 0 2 2 5 1 2 1 (IFSC – À É PÁAiÀiÁðAPÀÌ UÉÆêÁ, PÉÃgÀ¼,À SYNB0000303). ºÁå ¥ÀÄtåPÁAiÀiÁðPÀ DªÀÄUÉ¯É ªÀiÁí®UÀqÁå¤ßà DªÀÄUÉ° ¨sÁµÁ ºÁå ¸ÀU¼ D¤ ¸À A ¸À Ì ø w gÁPÀ Æ £À ºÁqÁè ö å. vÁå ªÀĺÁgÁµÀÖç D¤ PÀ£ÁðlPÁAvÀįÉÃÀ ««zsÀ ±ÀPÁÛöå£ÀĸÁgÀ zÉÃtÂV ¢ÃªÀß ºÁå ¥À«vÀæ C¹ävÁAiÉÄZÉA gÀPÀët PÉÆãÀÄð ªÀÄÄPÁªÉ¯Áå UÁAªÁAvÀ Ä ¯Áå£À PÉ Æ ÃAPÀ t  «zÁé A ¸À PÁAiÀiÁðPÀ ºÁvÀ¨Ás gÀ ¯ÁªÁÌ C²êA G.PÀ.f¯Áè É ÃªÀgÀ ¸ÁA¨Á¼ÀÄß ¢ªÀaà PÀ¯Á«zÀ¯ÉÆÃPÀ, C©üªÀiÁ¤ ¯ÉÆÃPÀ ¸ÀUÀ¼É PÉ Æ APÀ t  ¥À j µÀ v ï, (j)²gÀ ¹ ºÁeÉ Ó ¦ÃrÃPÀ vÉÆà zsgÀ Æ DªÀÄUÉð dªÁ¨ÁÝj eÁªÀÅß D¸Áì. RƧ±Á JvÁÛ¯.É ºÁå C«¸ÀägÀtÂÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁªÉñÁZÉ UËgÀªÁzsÀåPÀë, qÁ. «.J¸ï.¸ÉÆÃAzÉ D¤ UËgÀªÁPÀ ¥ÁvÀe æ Á°¯Áå DªÀÄUɯÁå PÉÆAPÀt AiÀiÁzÀUÁjÃPÀ KPÀ ¸ÀªÁðAUÀ ¸ÀÄAzÀgÀ ²æ à gÁªÀ Ä ZÀ j vÀ ¥À æ P À l uÁ ¸À « ÄwZÉ ¨sÁµÉAvÀ PÀxÁ, PÁzÀA§j, £ÁlPÀ, «ªÀıÁð, ¸ÀägÀt ¸ÀAaPÁ ¥Àt ¥ÀæPÀl eÁvÀÛ°Ã. PÁAiÀiÁðzsåÀ PÀ,ë ²æà ªÉÆúÀ£À J¸ï.¥À¨ æ ÄÀs ºÁ£ß ²æ à gÁªÀ Ä ZÀ j vÀ ” KPÀ «£ÀAw PɯÁå. ±À§PÝ Æ É Ã±À, «±ÀPé Æ É Ã±À ¸ÀUÃîÉ DAiÀiÁèv.À eÁ¯ÁågÀ ºÉ à A”²æ Dd ªÀgÃÉ PÀ PÉÆAPÀt ªÀĺÁPÁªÀå DAiÉÄÃè A£Á. ¸À A ¥À Æ tð gÁªÀ i ÁAiÀ Ä t PÉ Æ APÀ t  ZÀqÁÛªÀvÀ «ªÀgÁPÀ : GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯Áè D¸Á. PÀ²Ãê A gÁªÀÄ£ÁªÀÄ PÉÆAPÀt ¥ÀjµÀvï(j.) ²gÀ¹ (G.PÀ), ²æà ºÉA GuÁå¥Àt ¨s£À ÄÀ 𠢯ÁåA GvÀgÛ À PÀ£ßÀ qÀ ªÀĺÁPÁªÀå eÁªÀß D¸Á f¯ÉèZÉ ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆPÁ ºÁ¹ðPÀmÁÖ eÁ¥À PɯÁågÀ ¥ÀÄtå ªÉÄüÁÛQà vÀ²Aê ZÀ C¸À¯AÉ gÁªÀÄZÀjvÀ ¥ÀæPÀluÁ ¸À«Äw ²æ à ‘²æ UÁAªÀZÉ ²æà «±Àé£ÁxÀ ±ÉÃl ºÁ¤ß. vÁ¤ßà ¥ÀÄtåUÀAæ xÀ ¥ÀPæ l À uÉÃPÀ zs£À ¸À º À ÁAiÀÄ PɯÁågÀ ªÀĺÁªÀiÁAiÀiÁ, Á,’ ¹.¦.§gÀhiÁgï, ²gÀ¹ ¸ÀĪÀiÁgÀ zsÁ ªÀµðÀ PÁ® ¥Àj±Àª æ ÄÀ WÉêÀÅß ¥ÀÄtå ¸ÀA¥ÁzÀ£À eÁvÁÛ. EvÉÃè A £ÀAí AiÀÄ, (GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ)-581401, ²æ à gÁªÀ Ä ZÀ j vÀ ” ªÀ Ä í ¼ É î A PÉ Æ APÀ t  ºÉ à A WÀ g À WÀ g ÁAvÀ ¥À Æ d£À PÀ Z É ð A, Phone: 919972543354 “²æ ªÀĺÁPÁªÀå §gÉÆêÀß DªÉÄÑ ªÀÄÄPÁgÀ ¥ÁgÁAiÀÄt PÀZðÉ A ¥ÀÄtå UÀAæ xÀ eÁªÀß D¸Á. Email: ºÁå ¥À Ä tåPÁAiÀ i ÁðAvÀ ¨s Á V eÁªÀ ß konkniparishadsirsi@gmail.com zÀªÀ¯ÁåðA. A ¨s Á «Ä¤µÀ l à ¢ ºÉà ªÀĺÁPÁªÀå zs£À ¸À º À ÁAiÀÄ PÀvðÀ ¯Áå¤ßà ¸ÀP® À zÁPÀ¬Ä¯Áå ªÀgÀ¢: ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ±Á£À¨sÁUÀ, gÀÆ¥ÁAvÀ ¸ÀĪÀiÁgÀ ¥ÁAZÀ ºÀeÁgÀ µÀl¢ à ¨ÁåAPÀ SÁvÁåPÀ vÁAUÉð GzÁgÀ zÉÃtÂV ²gÀ¹- 9448756277 (E-ªÉÄÊ¯ï ªÀg¢ À ) D¸ÀÆ£À CxÀð«ªÀgu À Á ¸ÀªÄÉ ÃvÀ qÉ«Ä 1/8 DPÁgÁZÉ CdªÀiÁ¸À 1400 ¥ÉÃd ¨s£À ðÀ D¸Á. À uÉÃPÀ GvÀgÛ À C¸ÉAè §ÈºÀvï UÀAæ xÁZÉ ¥ÀPæ l PÀ£ßÀ qÀ f¯Áè PÉÆAPÀt ¥ÀjµÀvÁÛ£À zÉÆãÀ ¸ÀA¥ÀÄmÁAvÀ vÉÃA ¥ÀPæ l À PÀZÆ É ð ¤zsÁðgÀ PɯÁ.. ºÁå ¥À«vÀæ PÁªÀiÁPÀ ¸ÀĪÀiÁgÀ 25 ¯ÁR gÀÄ¥ÀAiÉÆà ¯ÁUÀÛ¯É C²A CAzÁd PɯÁ. ¥ÀæPÀluÉà £ÀAvÀgÀ ºÁå zÉÆãßà ¸ÀA¥ÀÄmÁAPÀ gÀÆ. 1200-00 ªÉÆî zÀªZ À ðÉ ¥Àq¯ ÛÀ ÉA. eÁ¯ÁågÀ ¥ÀæPÀluÁ ¥ÀƪÀð gÀÆ. 900-00 ¢¯ÁågÀ, ¥ÀæPÀluÁ £ÀAvÀgÀ »ÃA “D ªÁAiÀiï eÁ ¸Á” ªÀÄí¼É¯É PÁªÀÄvï ªÁ¸ÀÄÛ AiÉÆÃV £ÁªÀiÁAQvÀ qÁ| gÀªÉÄñÀ zÉÆãßà ¸ÀA¥ÀÄmÁA vÁAPÁ ªÉļÀÛ°ÃA. PÉÆAPÀt ¨sÁµZÁå EwºÁ¸ÁAvÀ PÁªÀÄvï ºÁuÉ £ªÀiÁðt PɯÉè¯É ZÉqÀÄðªÁ¯É PÉÆAPÀt ZÀ®£ÀavÁæZÉÆ GavÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ¸ÀªÀð¥ÀæxÀªÀÄeÁ¯Áå ºÁå ªÀĺÁPÁªÁåZÉ D¤ ¸À¨sÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄZÉ ZËqÀAiÀÄå ¸ÁägÀPÀ ¸À¨sÁ¨sÀªÀ£ÁAvÀÄ DvÁðAa ¥ÀPæ l À uÉ D¤ ¯ÉÆÃPÁ¥Àðt PÀgZ À ÁåPÀ KªÀZÁå GzÀå«Ä qÁ| ¦.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥ÉÊ¯É CzsÀåPÀë¥ÀuÁj ZÀ¯ÉÆè. ºÉ ªÉüÉÃj PÀ£ÀßqÀ ZÀ®£ÀavÀæ d£ÀªÀj ªÉÄíöÊ£ÁåAvÀ 29 D¤ 30 vÁjSÉÃPÀ PÀ¯ÁPÁgÀÄ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ ºÉ©îÃPÀgï G¥À¹ÜvÀ D²¯ÉÆ. qÁ| gÀªÉÄñÀ PÁ«ÄÛÃPÀ qÁ| ²gÀ¹ÃAvÀ zÉÆãÀÀ ¢¸ÁZÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥ÉÊ£À ¸ÀªÀiÁä£ÀÄ PɯÉÆè. ¹£ÉêÀiÁ «ÃPÀët PÉÆÃZÁðPÀ ¸ÁzsÁgÀt 1100 -dUÀ¢Ã±À ¥ÉÊ eÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ DAiÉÆÃd£À PɯÁåvÀ. ¥ÉʯÉà ¢Ã¸À UÀAæ xÁZÉ ¯ÉÆÃPÁ¤ ¨sÁUÀ WÉwÛ¯ÉÆ. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

ZÉqÀÄðªÁ¯É PÉÆAPÀt ¹£ÉêÀiÁ GavÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 í í 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 s 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

ÎûÜOÝíb ±ÝÙÜ »ÝÄ PæãàvÜá hÝÇÝÂÄ ¶ÜÆ Wæã vÜ

& AÄÓÝroÇ…


®ÜÊæíŸÃ… 2016

54

¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä, £Àªz À º É ° À , PÉÆAPÀt ¨sÁµÁ ªÀÄAqÀ¼,À PÀ£ÁðlPÀ PÀ«¸ÀA¢ü D¤ PÀxÁ ¸ÀA¢ü PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ GzÁÏl£Á ¸ÀªiÀ ÁgÀA¨sÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ «±Àé PÉÆAPÀt PÉÃAzÀæ ºÁAUÁ¸ÀgÀ ¢. 30-10-2016 vÁPÉðgÀ £ÀªÀzɺÀ° ¸Á»vÀå CPÁqÉÀ«Ä, D¤ PÉÆAPÀt ¨sÁµÁ ªÀÄAqÀ¼À, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÁ£À GvÀÛªÀÄ PÉÆAPÀt PÀ«vÉ «ZÁgÀ D£ CvÀÄåvÀÛªÀÄ PÀxÁ PÁzÀA§j «ZÁgÀ §zÀÝ® PÀ«¸ÀA¢ Dt PÀxÁ ¸ÀA¢ü PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ZÀ¯AèÉ . «±Àé PÉÆAPÀt PÉÃAzÀæ ¸ÁÜ¥ÀPÀ CzsÀåPÀë ²æà §¹Û ªÁªÀÄ£À ±ÉuÉÊ£À ¢ªÉÇ ¯ÁªÀ£À PÀ«¸ÀA¢ü D¤ PÀxÁ ¸ÀA¢ü PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ GUÁÛªÀt PɯAÉ . PÉÃgÀ¼ÀZÉ £ÁªÀÄ£ÉZÉ PÉÆAPÀt PÀ« D¤ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀ ²æà ±ÀgÀZÀÑAzÀæ ±ÉuÉÊ ºÁ¤ß PÀ«vÉ «ZÁgÀ, C£ÀĨsÀªÀ ¸ÁAUÀ¯AÉ D¤ vÁAUÉ¯É CvÀÄåvÀÛªÀÄ PÀ«vÁ ¸ÁzÀgÀ PɯÉA. ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀZÉ £ÁªÀÄ£ÉZÉ ±ÉÃæ µÀ× PÉÆAPÀt PÁzÀA§jPÁgÀ, ¯Áí£À PÁtÂAiÉÆ §gÀ«à ²æà Jré£ï eÉ. J¥sï. r¸ÉÆÃeÁ ºÁ£ß PÀxÁ PÁzÀA§j D¤ ¸Á»vÀå gÀZÀ£Á §zÀÝ® D¤ ¸Á»vÀå ¨sÁµÁ ±ÉÊ° «ZÁgÀ §zÀÝ® vÁAUÉ¯É C£ÀĨsÀªÀ ¸ÁAUÀ¯ÉA D¤ KPÀ GvÀÛªÀÄ PÀxÁ ¸Á»vÀå ¸ÁzÀgÀ PɯAÉ . CT® ¨sÁgÀvÀ PÉÆAPÀt ¥ÀjµÀzï CzsÀåPÀë D¤ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¸ÀzÀ¸Àå ²æà UÉÆÃPÀÄ®zÁ¸À ¥Àæ¨sÀÄ ºÁ¤ß PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ À ¢¯ÉA. PÉÆAPÀt ¨sÁµÁ ªÀÄAqÀ¼À ¤gÀÆ¥Àt PɯÉA. D¤ ¸Á»wAUÉ¯É «ªÀgt CzsÀåPÁë ²æêÀÄw VÃvÁ ¹. Qt£À zsÀ£ÀåªÁzÀ ¸ÀªÀÄ¥Àðt PɯÉA. ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀÄ, ªÀÄÄA§¬Ä, UÉÆêÁ, PÉÃgÀ¼À ¥Àz æ ÃÉ ±ÀzÀ ¥À¹æ zÀÞ ¸Á»w, PÀ«, PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁAvÀ ¨sÁV D²°Aa. (E-ªÉÄÊ¯ï ªÀgÀ¢)

Protect Your Roof with

UMA TILES UMA

TILE

COMP ANY COMPANY

Manufacturers of :- Clay Roofing Tiles, Wire Cut Bricks, Clay Jally,

Mangalore (Resi.) : Hejamady (Factory) : (0824) 2423801, 2411801 (0820) 2539529, 2539229

MülÉÉïOûMüÉcÉÏ mÉrÉsÉÏ mÉÔhÉï MüÉÍsÉMü MüÉåÇMühÉÏ ÍvɤÉMüÐ ´ÉÏqÉiÉÏ LåµÉrÉïsɤqÉÏ pÉOè•:

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ: PÉÆrAiÀiÁ¼ÀZÉ ²æäªÁ¸À ¥ÁoÀ±Á¯Á C¸ÉƹAiÉıÀ£ï ºÁ¤ ZÀ¯ÉƪÀÅZÉ £À®AzÀ DAUÀè ªÀiÁzsÀåªÀÄ ±Á¼ÉAvÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁeÁåZÉ ¥ÀAiÀÄ° ¥ÀÇtðPÁ°PÀ PÉÆAPÀt ²PÀëQ ¸ÁÜ£ÁPÀ ²æêÀÄw L±ÀéAiÀÄð®Që÷ä ¤AiÀÄÄPÀÛ eÁ¯Áå. ©.J. ©.Jqï. ¥ÀzsÀ« ¥Áæ¥ÀÛ PÉ¯É¯É L±ÀéAiÀÄð®Që÷äãÀ «±Àé PÉÆAPÀt PÉÃAzÁæAvÀ PÉÆAPÀt ²PÀëuÁPÀ ¥Àæ²PÀët ¥Áæ¥ÀÛ PɯÁA. PÉÆAPÀt ±À§ÝgÀvÁßPÀgÀ JªÀiï. ªÀiÁzsÀªÀ ¥ÉÊ D¤ UÉÆAAiÀÄZÉ PÉÆAPÀt ±À§ÝPÉÆñÀ gÀZÀPÀ zÁªÉÆÃzÀgÀ WÁuÉPÁgÀ ºÁAUɯÁåPÀ wÃuÉ PÉÆAPÀt ¨sÁµÉAvÀ G£ÀßvÀ eÁÕ£À ¥Áæ¥ÀÛ PÀgÀÆ£À zÉêÀ£ÁUÀj °¦AiÉÄgÀ PÉÆAPÀt ²PÀët PÀgÀvÁ. ¥ÀAiÀÄ° ¥ÀÇtðPÁ°PÀ PÉÆAPÀt ²PÀëQ ªÀÄítÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ DPÁ±ÀªÁtÂAvÀ wUɯÉÆ «ÃµÉñÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À eÁ¯ÁA. PÀ£ÁðlPÀ ²PÀët E¯ÁSÉZÉ 10ªÉ ªÀUÁðZÉ GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉZÉ wà ªÀi˯ÁåAPÀ£À PÀvÁð. PÀ£ÁðlPÁAvÀ PÉÆAPÀt ²PÀët C¢üPÀÈvÀ eÁ¯É¯É E¸À« 2008 ¸ÁªÀ£À ºÁå ±Á¯ÉAvÀ PÉÆAPÀt ²PÀët ZÁ°ÛAvÀ D¸Á. wUÉ¯É ¸ÁAUÁvÀ D£ 14 ²PÀëPÀ/²QëPÁA PÀ£ÁðlPÀ gÁeÁåZÉ 17 ±Á¼ÉZÉ 450 «zÁåyðAiÀiÁAPÀ zÉêÀ£ÁUÀj °¦AiÉÄgÀ PÉÆAPÀt ²PÀët PÀgÀZÉ zÁR¯ÉÆ PɯÁ. ºÉA PÁªÀiÁPÀ «±Àé PÉÆAPÀt PÉÃAzÁæZÉ CyðPÀ §¼À D£ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå PÉÆAPÀt ¨sÁµÁ C®à¸ÀASÁåvÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÁÜ÷åAZÉÆ ¸ÀAWÁZÉ CzsÀåPÀë PÉÆrAiÀiÁ¼ÀZÉ ¥ÉÇæ.qÁ. PÀ¸ÀÆÛj ªÉÆúÀ£À ¥ÉÊ D¤ G¥ÁzsÀåPÀë PÀĪÀÄmÁZÉ ªÀÄÄgÀ°zs À gÀ «. ¥Àæ¨s À Ä ºÁAUɯÉA ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÁgÀ ZÀ®vÀ D¸Á. (E-ªÉÄÊ¯ï ªÀg¢ À )

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 s 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

ÍæÅàÐÜu ÊÜá®ÜáÐÜ aÝÄñÝÅéPÜ Ÿá«ÜÌí£Pæà ±ÜÎ aÜvÜ Êæã Æ ©ñݤ£


±Üí-aÝR-¨Ý-Àá PæãíPÜ-~ ÊÜÞÔ-PÜ

«±Àé PÉÆAPÀt PÉÃAzÀæ MqɪÀiÁ¯ÉÆå PÁtAiÉÆ ¸ÀàzsÉÆð GUÁÛªÀt ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ

PÉÆAPÀt ¨s Á ¸À D¤ ¸ÀA¸ÀÌøw ¥ÀæwµÁ×£À. «±Àé PÉÆAPÀt PÉÃAzÀæ, ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ D¤ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÁ£À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¢£ÁZÀgÀu ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ MqɪÀiÁ¯ÉÆå PÁtAiÉÆ ¸ÀàzsÉÆð (PÉÆAPÀt CfÓ PÀvÉ ¸ÁAUÀZÉ ¸ÀàzsÉÆð) GUÁÛªÀt ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ ¢. 13-11-2016 vÁPÉðgÀ «±Àé PÉÆAPÀt PÉÃAzÀæAvÀ ZÀ¯ÉèA. «±Àé PÉÆAPÀt PÉÃAzÀæ CzsÀåPÀë ²æà §¹Û ªÁªÀÄ£À ±ÉuÉÊ£À ¢ªÉÇ ¯ÁªÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ GUÁÛªÀt PɯÉA. D¤ D¬Ä¯É ¸ÉÆAiÀÄgÁåAPÀ ¸ÁéUÀvÀ ¸ÁAUÀ¯ÉA. «±Àé PÉÆAPÀt PÉÃAzÀæ G¥ÁzsÀåPÀë ²æà ªÉAPÀmÉñÀ J£ï. ¨Á½UÁ, PÉÆAPÀt ¨sÁµÁ ªÀÄAqÀ¼À CzsÀåPÉë ²æêÀÄw VÃvÁ ¹. QtÂ, GqÀĦ GzÀå«Ä ²æà «±Àé£ÁxÀ ±ÉuÉÊ D¤ EvÀgÀ UÀtå¯ÉÆÃPÀ ¨sÁV D²°Aa. ¸ÀAeÉ ZÀ¯Éè¯Áå ¸ÀªÀi Á gÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÁAvÀ ªÀÄÄSÉî ¸ÉÆAiÀÄgÉ qÁ. «ÄÃgÁ DgÁ£Áí ºÁ¤ß G¯ÉƪÀ£ÀÄ DgÀvÁA ªÀÄ£À±Áå¯É DAi À ÄĵÀå ªÀÈ¢Þ eÁ¯ÁA. eÁ¯ÁågÀ ªÀiÁí®ÎqÉ fêÀ DªÀÄUÉ¯É WÀgÁAvÀ £Á eÁ¯ÁA. ZÉqÀÄðAªÁAPÀ PÁt ¸ÁAUÀÄ£ÀÄ £Ãw ¨sÉÆÃzÀ£À ¢ªÀZÉ CdÓ- CfÓ D±ÀæªÀiÁAvÀ D¸Áw. ZÉqÀÄðAªÀ vÁAUÉ¯É ªÉÆÃUÀ ªÉÄüÀ£Á² ªÀAavÀ eÁ¯ÁèAa. C¸À¯É KPÀ PÁAiÀiÁðªÀ¼À ªÀiÁAqÀÄ£À ºÁ¼É¯É «±Àé PÉÆAPÀt PÉÃAzÀæPÀ vÁ£ß ±ÁèWÀ£À ¢¯ÉA. PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁZÉ CzsÀåPÀëvÁ WÉw¯ÉA £ÁªÀiÁ£ÉZÉ PÀ£ÀßqÀ PÉÆAPÀt ¯ÉÃRQ ²æêÀÄw ¥ÀzÁä JA. ±ÉuÉÊ G¯ÉƪÀ£ÀÄ MqɪÀiÁ¯ÉÆå PÁtAiÉÆ Df £Á±À eÁvÁÛ D¸Á. vÉà A ªÉÇgÉƪÀZÉ SÁwgÀ ZÉqÀÄðªÁAPÀ C¸À¯ ¸ÀàzsÁð ¥ÀÆgÀPÀ eÁªÀ£À D¸Á ªÉÆítÄ ¸ÁAUÀ¯ÉA.

«±Àé PÉÆAPÀt ¸ÀgÀzÁgÀ §¹Û ªÁªÀÄ£À ±ÉuÉÊ ºÁ£ß ZÉqÀÄðªÁA£ ¸ÁAV¯É PÁt DPÁ±ÀªÁt D¤ zÀÆgÀzÀ±Àð£À PÉÃAzÀæAvÀ ¥Àæ¸ÁgÀ PÀgÀZÁPÀ £tðAiÀÄ PɯÁA ªÉÆítÄ w¼À¹¯ÉA. PÀ£ÁðlPÀ PÉÆAPÀt ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä jf¸ÁÖçgï qÁ. ©. zÉêÀzÁ¸À ¥ÉÊ, «±Àé PÉÆAPÀt PÉÃAzÀæ PÉÆñÁzsÀåPÀë ²æà ©. Dgï. ¨sÀmï G¥À¹ÜvÀ D²°Aa. MqɪÀiÁ¯ÉÆå PÁtAiÉÆ ¸ÀázsÉðAvÀ fPÀé¯É¯É ZÉqÀÄðªÁAPÀ D¬Ä¯É ªÀÄÄSÉî ¸ÉÆAiÀÄgÉA¤ E£ÁªÀÄ ªÁAl¯ÉA. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¼Á «¨s Á UÁAvÀ: ¥ÀæxÀªÀÄ ©. vÀļÀ¹ ¥ÉÊ, ¢éwÃAiÀÄ ¦æAiÀiÁ, D£ ¥ÉÆæÃvÁìºÀPÀ E£ÁªÀÄ CPÀëvÁ ±Áå£À¨sÁUï, ¥ÀAZÀ«Ä ¨sÀmï, ¦AiÀÄÄµï ±ÉuÉÊ, ¹ÖÃªï ¯ÉƨÉÆ, ªÉÄÃzsÁ PÁªÀÄvï, vÀ²ÃAa ªÀiÁzsÀå«ÄPÀ ±Á¼Á «¨sÁUÁAvÀ :

55

¥ÀæxÀªÀÄ ²æîvÁ PÁªÀÄvï, ¢éwÃAiÀi : gÁºÀįï Dgï ±Áå£À¨sÁUï ¥ÉÆæÃvÁìºÀPÀ E£ÁªÀÄ : ±À«Äð¼Á r. ¸ÉÆÃeÁ, ¢Ã¦PÁ PÁªÀÄvï, D±ÉèÃµï ªÀįÁå, CPÀëvÁ ±ÉuÉÊ, ºÀȶPÉñÀ ¥ÉÊ ºÁ¤ß E£ÁªÀiï WÉvÀ¯ÉA. ¸ÀàzsÉðPÀ zÀQët PÀ£ÀßqÀ, GqÀĦ, GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯Áè vÁPÀÄ£À ««zsÀ ±Á¼ÁZÉ MlÄÖ 80 «zÁåyð MqɪÀiÁ¯ÉÆå PÁtAiÉÆ ¸ÀázsÉðAvÀ ¨sÁV D¸ÀÄ£À vÁAUÉ¯É ¥Àæw¨sÁ ¥ÀæzÀ±Àð£À PɯÉA. wÃ¥ÀÄðUÁgÀ eÁªÀ£À ¥sÉ°ì ¯ÉƨÉÆ, ²æà JqÀéqïð ¹PÉéÃgÁ, ²æêÀÄw ZÀA¢æPÁ ªÀÄ®å, ²æêÀÄw VÃvÁ ¹.QtÂ, ²æà JZï. JªÀiï. ¥É£Áð¼ï, ²æêÀÄw ¹ävÁ ¥Àæ¨sÀÄ, ¨sÁV D²°Aa. ®Qëöä «.Qt £À ¥ÁæxÀð£À PɯÉA. PÀgÀt QtÂ, ¸ÀºÀ£Á Qt PÁAiÀiðPÀæªÀÄ £ªÀðºÀt PɯÉA. (E-ªÉÄÊ¯ï ªÀgÀ¢)

Q¤ßUÉÆýAvÀÄ £ÀUÀgÀ¨sÀd£Á ¸ÀAQÃvÀð£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄÄ

Q¤ßUÉÆý f J¸ï © D¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï DqÀ½vÁZÉ ²æà gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÁAvÀÄ ªÁ¶ðPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÀd£Á ¸ÀAQÃvÀð£À ªÀÄAUÀ¯ÉÆÃvÀìªÀÅ £ÀªÉA§gï 3 PÀ ¸ÀA¥À£Àß eÁ¯ÉÆè. 24 ¢ªÀ¸À ¥ÀjAiÀÄAvÀ ZÉƯÉÆÑ ºÉÆ £ÀUÀgÀ ¨sÀd£Á ¸ÀAQÃvÀð£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄÄ CPÉÆÖçgï 11, ªÀÄí¼Áåj «dAiÀÄzÀ±À«Ä ±ÀĨsÀ ¢ªÀ¸ÀÄ ±ÀÄgÀÄ eÁ¯ÉÆè. £ÀªÉA§gï 3, ªÀÄAUÀ¯ÁZÀgÀuÉ ¢ªÀ¸À ¸ÁAeÉ 6 WÀAmÁåPÀ ¢Ã¥À ¸ÁÜ¥À£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ZÀ¯ÉÆè. ºÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁAvÀÄ CZÀðPÀ, ªÀiÁí®ÎqÉ ¸À»vÀ C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï CzsÀåPÀÄë ²æà J¸ï CZÀÄåvï ªÀÄ®å, G¥ÁzsÀåPÀÄë ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ ¥Àæ¨sÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà ¸ÀÄgÉÃAzÀæ£ÁxÀ « ±ÉuÉÊ, ReÁAa ²æà GªÉÄñÀ PÁªÀÄvï D¤ CZÀðPÀ ªÉà ªÀÄÆ.²æà VjñÀ ¨sÀmï ºÁ¤ß ¨sÁUÀ WÉwÛ¯ÉÆ. ºÉ ªÀgÀ¸ÁZÉ £ÀUÀgÀ ¨sÀd£Á ¸ÀAQÃvÀð£ÁAvÀÄ AiÀÄĪÀ «zÁåyð, «zÁåyð¤£À ¨sÁUÀ WÉwÛ¯É «±ÉõÀ eÁªÀÅöß D²¯É. £ÀUÀgÀ ¨sÀd£Á ªÉüÉÃj ¥Àæw KPÉè¯É WÀgÁZÉ JzÁæPÀ ¢«è zÀªÀ£ÀÄð ¨sÀd£À ¸ÁAV¯É D¤ ¥ÀÅgÀAzÀgÀ zÁ¸À, PÀ£ÀPÀzÁ¸Á¯É QÃvÀð£À ¸À»vÀ ªÀÄgÁp ¸ÀAvÀ eÁÕ£ÀzÉêÀ, vÀÄPÁgÁªÀÄ, £ÁªÀÄzÉêÀ ºÁAUÉ¯É C¨sÀAUÀ, PÉÆAPÀt ¨sÀQÛVÃvÀ ªÉÄüÁß²¯É ªÀÄAUÀ¯ÉÆÃvÀìªÀ ¢ªÀ¸À C«¨sÀfvÀ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèZÁå 30 ¨sÀd£Á ¥Á½£À ¨sÁUÀ WÉw¯ÉÆ, gË¥ÉÇåÃvÀìªÀ ªÀgÀ¸Á DZÀgÀuÁj D¸ÀÄìa f J¸ï © ªÀÄ»¼Á ªÀÄAqÀ½ «zÁåyðAPÀ ²ÃªÀÄzÀãUÀªÀ¢ÎÃvÁ D¤ ¨sÀd£ÁZÉÆ vÀgÀ¨ÉÃw ¢vÉÆÛ D¸Àì. ²æêÀÄw ¨sÁgÀw J¸ï ±ÉuÉÊ ºÁeÉÓ CzsÀåPÁë eÁªÀÅöß D¸Àì. - PÉ.f.ªÀÄ®å

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 í 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

WÜá| PæãàÃÜã hÝ¿Þ°£Çæí ÓÜÖÜ®Ü PæãàPÝì £ñæÉàíb


®ÜÊæíŸÃ… 2016

56

¨sÁUÀªÀÄAqÀ¯ÁAvÀÄ DAiÀÄÄðªÉðÃzÀ ªÀÈPÀë ªÁnPÁ GzÁÏl£À

¨sÁUÀªÀÄAqÀ¯ÁAvÀÄ ²æà ¸ÀA¸ÁÜ£À ¨sÀĪÀ£ÉÃAzÀæ ¸ÁéªÀiÁå° ªÀÄÈtäAiÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÀvÁð¯ÁåAPÀ ªÁ¸ÀÛªÁåPÀ PÁ²Ã ªÀÄoÁZÉ ªÀwãÀ ¤ªÀi Á ðt ªÀÄÆwðPÀ ¥ÁªÀi Á gÉ ¥ÁAUÀÆ£ÀÄð C£ÀÄPÀÆ® eÁ¯Éè¯É ªÀ¸ÀwUÀȺÀ C¤ eÁ¯Éè¯É ²æêÀÄvï ¨s À ĪÀ£ÉÃAzÀæ ¸ÁéªÀiÁå£ C£ÁªÀgÀt PÉÆãÀÄð ²æêÀÄvï EvÀgÀ C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀiÁðPÀ vÁUÉ° DAiÀÄĪÉðÃzÀ ªÀÈPÀë ªÁnPÁ ²æà ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ wÃxÀð ¸ÁéªÀiÁå° ¥ÁzÀÄPÁPÀ D¸ÀQÛZÉÆ «ªÀgÀ ¢ÃªÀÅöß vÁuÉ vÉ PÁ²ÃªÀÄoÁ¢üñÀ ²æêÀÄvï ¸ÀAAiÀÄ«ÄÃAzÀæ ¥ÀÇeÁ C¥Àðt PÉ°è. ¸ÁéªÀiÁå¤ AiÉÆÃd£ÉÃPÀ eÁªÀÇPÁ eÁ¯Éè¯É 8 wÃxÀð ¸ÁéªÀiÁå£À £ÀªÉA§gï 6, vÉà ²æêÀÄzï ªÀiÁzsÀªÉÃAzÀæ D¤ ²æêÀÄzï PÉÆÃn gÀÄ¥Àà¬Ä ªÀåAiÀÄ PÉÆÃZÁðPÀ §zÀÞ ¨sÀĪÀ£ÉÃAzÀæ ¸ÁéªÀiÁåAUÉ¯É ªÀÈAzÁªÀ£À D¸Àì” ªÉÆíÃtÄ ¸ÁAUÉè. ¢ªÀ¸ÀÄ GzÁÏl£À PɯÉè. ²æà gÁzsÁPÀȵÀÚ ¨sÀPÀÄÛ ¥Áæ¸ÀÛ«PÀ ²æà PÁ²Ã ªÀÄoÀ ¸ÀA¸ÁÜ£ÁZÉ ¸ÀܼÀ xÁªÀÅöß ºÁ¼Áî¯ÉÆ ¥Àæ¸ÁzÀÄ AiÀÄw¥ÀgÀA¥ÀgÉAvÀÄ C£ÉÃPÀ AiÀÄwªÀAiÀÄð ªÀÄÆwð ¸ÁÜ¥À£Á ¦ÃoÀ ¸ÀܼÁPÀ eÁªÀÅöß G¯Éè¯ÉÆ. ²æà JZï UÀeÁ£À£À PÁªÀÄvï, AiÉÆÃd£Á EAf¤ÃAiÀÄgï, ¸À»vÀ ²æêÀÄzï ¨sÀĪÀ£ÉÃAzÀæ wÃxÀð ¸ÀªÀÄ¥Àðt PɯÉÆè. ²æà ¨sÀĪÀ£ÉÃAzÀæwÃxÀð ¸Áé«Äà vÁuÉ VqÀªÀÄÆ°PÁ «µÀAi À i Á ZÉÃj DAiÀÄĪÉðÃzÁAvÀÄ ªÀĸÀÛ D¸ÀPÀÛ eÁªÀÅöß D²°Aw. ²æêÀÄvï ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ wÃxÀð ZÁjmÉç¯ï læ¸ïÖ CzsÀåPÀë qÁ| ¦ «ªÀgÀt ¢°è. ¨sÁUÀªÀÄAqÀ® ²æà PÁ²Ã ¸ÁéªÉÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÁZÉ ªÀwãÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥ÉÊ£À “ªÁnPÁ ªÀÄoÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥À£À ¸À«Äw UËgÀªÁzsÀåPÀë DAiÀÄĪÉðÃzÀ ªÀÄÆ°PÁ ªÀ£À ªÁqÉÆØãÀÄ ¤ªÀiÁðuÁPÀ CUÀvÀå D²¯ÉÆ £ªÉñÀ£À qÁ| dUÀ£ÁßxÀ ±ÉuÉÊ£À ¸ÁéªÀiÁåAPÀ DAiÀÄĪÉðÃzÁPÀ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ ¢ªÀÇPÁ ¸ÉêÁ gÀÆ¥Áj ¸ÀªÀÄ¥Àðt PɯÉè¯É ¥ÁzÀ¥ÀÇeÁ PÉÆãÀÄð ¸ÁéUÀvÀ PɯÉè. ²æà ªÉÆíÃtÂÑ vÁAUÉ° ªÀĺÁzÁ±Á D²°. «µÀAiÀÄÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨s Á AvÀÄ vÁuÉ PÉÆÃmÉñÀégÀ ¢£ÉñÀ PÁ«ÄÛãÀ vÁAUÉ° D±Á D¤ D¸ÀQÛ ¥ÀÇtð ¸ÁAUÉÆè D¤ CzsÀåAiÀÄ£À D¤ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄÄ ¤ªÀðºÀt PɯÉÆè. PÉÆÃZÁðPÀ vÀ¥ÉÇèsÀÆ«Ä ¨sÁUÀªÀÄAqÀ¯ÁAvÀÄ DAiÀÄĪÉðÃzÀ ¥ÀzÀÞw C£ÀĵÁ×£À ¸ÁAUÁw OµÀ¢üÃAiÀÄ ¸À¸Àå ªÀÄÆ°PÁ D£ vÁeÉÓ Czs À åAiÀÄ£À, ñæãà®æÕ ±æç PÜáoáíŸÓݧÇæ ZÃÝíñÜá 186 Êæ ÓÜñÜ®ÝÃÝ¿á| ÊÜÅñÝaÜÃÜ| B¯ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀÄÄSÉãÀ ¸ÀªÀiÁeÁAvÀÄ DAiÀÄĪÉðÃzÀ ¥ÀzÀÞw C©ü ª ÀÈ¢Þ «ÝËáìPÜ bíñÜ®Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáá ®ÜÊæíŸÃ… 3PÜ Êæà.ÊÜáã. Pæ ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ AÊܫݯ PÉÆÃZÁðPÀ » ªÀÈPÀë ªÁnPÁZÉÆ PÜÇÝÂ|±ÜâÃÜ ÖÝíWæÇæ ±èÃæãà×ñÝÂÄ ÎÅàÊÜᣠaÜí¨ÜÅPÜÇÝ ±æç, ÎÅà q. ÖÜÄPÜêÐÜ¡ ±æç EvÜá² zÉÃtÂUÁ ªÀÄÄRå eÁªÀÅöß D¸Àì. ªÉÆíÃtÄ ÖÝíWæÈ ÓæàÊÝ ÃÜã² «ÜãÊÜ ÎÅàÊÜᣠA¯ñÝ ÃÝÊ… B¯ ÎÅà ÎÊÝ®Üí¨Ü ÃÝÊ… ¨Üí±Ü£Çæ ²æêÀÄvï ¸ÀAAi À Ä«ÄÃAzÀæ wÃxÁð£ vÁAUÉ¯É ¥ÀæªÀZÀ£ÁAvÀÄ ¸ÁAUÉè. ¿ágÊÜÞ®Ü ±ÜOÝÄ aÜÈÉ. ®ÜíñÜÃÜ aÜÇæÉÇæ «ÝËáìPÜ bíñÜ®Ý PÝ¿áìPÜÅÊÜáá ÎÅà ÔG Pæ. ¨s Á UÀªÀÄAqÀ¯ÁZÉ ªÀÈPÀë ªÁnPÁ WÜOæàÍÜ PÝËá¤Çæ ÓܻݫÜÂûÜñæàÄ aÜÇæãÉ. ÊÜááS A£¦ hÝÊÜâ° ÓÜÊÜìÎÅà Pæ. ÓÜáÃæàÍÜ ±ÜÅ»Üá, ¥ÀæzÉñÁAvÀÄ wä ¢ªÀ¸À zsÀ£ÀÄð ZÀ¯Éè¯É WÜáíw¸æçÆá EvÜá² B¯ Ÿ®Ü°íhæ ÊæãàÖÜ®Ü ±ÜÅ»Üá E±ÜÔ§ñÜ BÎÈí£. PÜá> Ôí«Üã WÜOæàÍÜ zs À £ÀéAvÀj ºÀªÀ£Á ¥ÀÇuÁðºÀÄw PÝÊÜáñ… ×àOæ ÎÅà ÓÜá˜àí¨ÜÅ ÊÝ~ ÊÝbcÈ. Pæ. ÃÝ«Ý GÓ…. ¸ÝÚWÝ EvÜá² ×àOæ ¸ÁéªÀiÁå¯É ¢ªÀå ºÀ¸ÁÛ¤ ZÀ°è. vÉA £ÀAvÀgÀ ¸ÁéªÉÄ £ÀÆvÀ£À UÉÆñÁ¯ÉAvÀÄ Xàñæãà±Ü¨æàÍÜ ËÍæÉàÐÜ| PæÇæÉ. ÓÜÊÜìÎÅà q. ¨æàÊܨÝÓÜ ±æç ÓÜÌÔ¤ ÊÝaÜ®Ü, q. WÜOæàÍÜ ±æç®Ü D²¯É UÁAiÉÄAPÀ UÉÆÃUÁæ¸À ¢ÃªÀÅöß ÓÝÌWÜñÜ, PÜÇÝÂ|±ÜâÃÜ ÓÜáÃæàÍÜ ±æç®Ü «Ü®ÜÂÊݨÜá ÓÝíWæãÉ. Pæ. gvÜ»ÜÃÜñÜ ÍÜÊÜáì PÜo±Ýw B¯ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½ZÉ PÀbÉÃj vÁ¤ß PݱÜâ ÃÝ«ÝPÜêÐÜ¡ ±ÜÅ»Üá®Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáá ¯ÊÜìÖÜ| PæÇæãÉ. GzÁÏl£À PÉ°è. ªÀÈPÀë ªÁnPÁAvÀÄ ²æêÀÄzï 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

ñæãà®æÕàíñÜá «ÝËáìPÜ bíñÜ®Ü

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

aÜáQÁã A¼ÊÜê©œPÜ PÝÃÜ| hÝÊÝR£ & EñÝÕÖÜ »ÜíWÝPÜ


±Üí-aÝR-¨Ý-Àá PæãíPÜ-~ ÊÜÞÔ-PÜ

57

ªÀÄtÂPÁÌgï UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ±Áå£ÀĨsÁUÁ¯É PÀÈw ¯ÉÆÃPÁ¥Àðt ¨É¼ÁîgÉ ²æà ®Që÷äà ªÉAPÀlgÀªÀÄt zɪÀ¼ÁAvÀÄ £ÀªÉA§gï 13, vÉà ¢ªÀ¸À zɪÀ¼ÁZÉ DqÀ½vÀ ªÉÆPÉÛøÀgÀ ²æà ªÀÄtÂPÁÌgÀ UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ±Áå£ÀĨsÁUÀ vÁuÉ §gÀ¬Ä° zÉÆä PÀ£ÀßqÀ PÀÈw »£ÉÆßÃl D¤ £É£À¥ÀÅUÀ¼ÀÄ (¢éwÃAiÀÄ ªÀÄÄzÀæt) ¯ÉÆÃPÁ¥Àðt eÁ¯Éè. fêÀ£ÁAvÀÄ¯É C£ÀĨsÀªÀ, aAvÀ£Á ¸Á»vÀå gÀÆ¥Áj ¥ÀæPÀl eÁ¯Áè÷åj vÁAvÀÄ £ÉÊd avÀæ zÉÆÃ¼É JzÁæPÀ ¢¸ÁÛw. C£ÀĨsÀªÀ PÀxÀ£À ¥Àæw KPÉè¯É fêÀ£ÁAvÀÄ eÁªÀÅöß ªÀvÁÛw vÁeÉÓ zÁR°ÃPÀgÀt UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ±Áå£ÀĨsÁUÁ£À PɯÁè. ºÉ KPÀ PÀÈw £Àí¬Ä ºÁAvÀÄ ¸Á»vÀå ¸À»vÀ ªÉÄüÀÄß D¸Àì. ¸Á»vÀå D¤ C£ÀĨs À ªÀÅ ¸ÁAUÁw ªÉļÁîåj ZÁAUÀ KPÀ PÀÈw ¤ªÀiÁðt eÁvÁÛ. vÁeÉÓ ¸ÀUÉî avÀæt ‘»£ÉÆßÃl’ ªÀÄí¼Éî° PÀÈw D«Ääà ªÁaѯÁåj DªÀiÁÌ ªÉÄüÁÛ ªÉÆíÃtÄ PÀÈw ¯ÉÆÃPÁ¥Àðt PɯÉè¯É PÀ£ÀßqÀ PÀ« ²æà ¸ÀĨÁæAiÀÄ ZÉÆPÁÌr£À ¸ÁAUÉè. “£É£À¥ÀÅUÀ¼ÀÄ” ¢éwÃAiÀÄ ªÀÄÄzÀæt ¥À¼À¬Ä° PÀ£ÀßqÀ PÀÈw PÀA¥ÀÇålgÁAvÀÄ PÀ£ÀßqÀ °¦ vÀAvÁæA±À ±ÉÆÃzsÀ£À PɯÉè¯É ²æà PÉ.¦ gÁªï vÁuÉ ¯ÉÆÃPÁ¥Àðt PÉ°è. fêÀ£ÁAvÀÄ PÀµÀÖ, ¸ÀÄR AiÉÄvÁÛ. ¸ÀAvÉÆõÁj fêÀ£À UɯÁè÷åj D«Ääà vÉ zsÀ£ÁvÀäPÀ eÁªÀÅöß aAvÀ£À PÀvÁðw, PÀµÀÖ D¬Ä¯Áj IÄuÁvÀäPÀ eÁªÀÅöß D«Ääà ¸ÁAUÁÛw zÀÄ:R ¥ÁªÁÛw. ºÉ ¸ÀªÁð¯É fêÀ£ÁAvÀÄ eÁªÀÅöß ªÀvÉÆÛ C¸ÀÄìa AiÀiÁ eÁªÀÅöß UɯÉè° WÀl£ÁªÀ½ eÁªÀÅöß D¸ÁÛ. xÉÆqÉ d£À ºÁvÀÛ ¥ÀŸÀÛPÁAvÀÄ §gÉÆãÀÄ zÀªÀvÁðw xÉÆqÉ ¯ÉÆÃPÀÄ vÉA PÀÈw gÀÆ¥Áj ºÁqÁÛw. eÁ¯Áè÷åj UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ

±Áå£ÀĨsÁUÁ£À vÁUÉ¯É ºÉ PÀÈwAvÀÄ vÁUɯÉÆ WÀgÁZÉÆ, PÀÄlÄA¨ÁZÉÆ, zÉêÁ¯ÉÆ, vÁuÉ ¨sÉÃn eÁ¯Áè¯É ªÀĺÁ£ï ¥ÀÅgÀĵÁ¯É, AiÀiÁvÁæ C£ÀĨsÀªÀÅ C¤ vÁUɯÉÆ d£ÀÄä, vÁUɯÉÆ PÀȶPÀ fêÀ£ÁZÉÆ C£ÀĨsÀªÀÅ §gÉÆãÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀ gÀÆ¥Áj Dfà ¢éwÃAiÀÄ ªÀÄÄzÀæt ¯ÉÆÃPÁ¥Àðt PɯÁè. ºÉ PÀÈwAvÀÄ ¸Á»wåPÀ ªÀiË®å D¸Àì ªÉÆíÃtÄ PÉ.¦.gÁªÁ£À ¸ÁAUÉè. UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ±Áå£ÀĨsÁUÁ¯É ¨Á®å, ±Á¼ÉAZÉ fêÀ£À D¤ vÁUÉ° D¤ ªÉÄUÉ¯É «ÄvÀævÀé ¸ÀªÀð «µÀAiÀiÁZÉÃj PÀ£ÀßqÀ ºÁ¸Àå PÀ« ²æà PÀÄ.UÉÆà vÁuÉ ºÁ¸Àå¨sÀjvÀ GvÁæ¤ G¥À¹ÜvÀ ¯ÉÆÃPÁAPÀ ºÁ¸É°. ¥ÀAZÁÌzÁ¬Ä ¸ÀA¥ÁzÀPÀÄ ²æà JZï.eÁÕ£ÀzÉêÀ ªÀįÁå£À “£ÀªÉA§gï ªÀÄ»£ÉÆ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉZÉÆ ªÀÄ»£ÉÆ ºÉ ¸ÀAzÀ¨sÁðj zÉÆä PÀ£ÀßqÀ PÀÈw Df ¯ÉÆÃPÁ¥Àðt eÁ¯Áè¯ÉÆ KPÀ

¸ÀAvÉÆõÀ «µÀAiÀÄÄ. UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ªÀiÁªÀÄÄ KPÀ PÀȶPÀÄ eÁªÀÅöß D¸ÀÄì£ÀÄ vÁuÉ vÁUÉ¯É »£ÉÆßÃl PÀÈwAvÀÄ PÀȶPÀ ¸ÀA§AzsÀ ¥Á«¯É ªÀiÁ»w §gÀ¬Ä° D¸Àì vÁAvÀÄ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ, PÀȶ GvÀà£ÁßPÀ ¤UÀ¢ PÉÆÃgÀÆPÁ eÁ¯Éè¯É ªÉÆs®, gÉÊvÁ¦ ¯ÉÆÃPÁ¤ ©üªÀÇPÁ eÁ¯Éè¯É £Á ªÉÆíÃtÄ ¸ÁAUÁè, £É£À¥ÀÅUÀ¼ÀÄ ¥ÀŸÀÛPÁAvÀÄ D¥ÀuÁå¯É fêÀ£À D¤ ¸ÀA¥ÀPÀð eÁ¯Éè¯É ªÀåQÛ, AiÀiÁvÁæ ¸ÀªÀð «µÀAiÀÄÄ D¸Àì. PÀ£ÀßqÀ gÁµÀÖç PÀ« ªÀÄAeÉñÀégÀ UÉÆëAzÀ ¥ÉÊPÀ ¨sÉÃl¯Á¯ÉÆ G¯ÉèÃR PɯÁè. CªÉÄÃjPÁZÉÆ C£ÀĨsÀªÀÅ ªÀÄí¼Éî¯É ¯ÉÃR£À ¤«ÄvÀ ¥ÀAZÁÌzÁ¬ÄPÀ UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ªÀiÁªÀÄÄ agÀ¥ÀjavÀÄ eÁ¯Áè ªÉÆíÃtÄ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄÄ ªÀåPÀÛ PɯÉÆè. “UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ±Áå£ÀĨsÁUÁ¯ÉÆ ¥ÀjZÀAiÀÄÄ ¥sÀÅqÉ zsÀ£ÀÄð D¸Àì vÁPÁÌ ¨s Á gÀwÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀ ¥ÁæPÁgÁZÉÃj ªÉÆÃUÀÄ D¸Àì. ªÉÄʸÀÆgÀÄ

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

ÓÜÊÜìÀá AhÝn¯ & ËÐÜ¿á ËíWÜËíWÜvÜ £ñæÉàíb


®ÜÊæíŸÃ… 2016

58

gÁAiÀiÁ¯É D±ÀæAiÀiÁj D²¯ÉÆ ©qÁgÀA PÀȵÀÚ¥Àà fJ¸ï© ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiÁZÉÆ eÁªÀÅöß D¸Àì. «AUÀqÀ «AUÀqÀ ¸ÀAVÃvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁAvÀÄ ºÁAªÀ D¤ ±Áå£ÀĨsÁUÀÄ ¨sÉÃn eÁ°èAw ªÉÆíÃtÄ GqÀĦ £ÁzÀªÉʨsÀªÀA ²æà ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ¨sÀmÁÖ£ ¸ÀägÀt PÉÆãÀÄð WÉwè. ¥ÀŸÀÛPÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀ eÁªÀÅöß D²¯ÉÆ PÁPÀð¼À ºÉƸÀ¸ÀAeÉ ¥ÀæPÁ±À£ÁZÉÆ ²æà Dgï.zÉêÀgÁAiÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ£À ¥ÀŸÀÛPÁAvÀÄ° xÉÆqÉ «ZÁgÀ ªÁZÀÆÑ£ÀÄ ¸ÁAUÀÆ£ÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥ÀjZÀAiÀÄÄ PɯÉÆè. fêÀ£À, ¯ÁVÎZÉ ¥Àj¸ÀgÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ aAvÀ£À, WÀgÁAvÀÄ¯É ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå, AiÀiÁvÁæ C£ÀĨsÀªÀÅ ¸ÀªÀð «µÀAiÀÄÄ ªÉÄüÀÄß ¸Á»wåPÀ ¥ÀŸÀÛPÀ eÁªÀÅöß Df ¯ÉÆÃPÁ¥Àðt eÁ¯Áè. ¸Á»vÀå ªÀÄí¼Éî¯É PÉzÁ᪎ d£ÀªÀiÁ£À¸ÁAvÀÄ GqÁθÁPÀ D¸ÀÆPÁ. DvÀäPÀxÁ PÉêÀ® ªÉÊAiÀÄÄQÛPÀ «ZÁgÁPÀ ¸ÀA§AzsÀ ¥Á«¯É eÁªÀÅöß D¸ÀÄìZÁ £ÀdÓ zÉñÀÄ, PÁ®Ä D¤ DªÉÄÎ¯É ¯ÁVÎZÉ ¸Á£À zsÀ£ÀÄð ªÉÇíÃqÀÄ «µÀAiÀiÁZÉÆ ¸ÀAUÀæºÀ eÁªÀÅöß D¸ÀÆìPÁ ªÉÆíÃtÄ ¸À¨sÁzsÀåPÀë ²æà PÉ.¥ÀzÁäPÀgÀ ¨sÀmï, PÁPÀð¼À vÁ®ÆPÀÄ PÁAiÀÄð£gÀvÀ ¥ÀvÀæPÀvÀð ¸ÀAWÀ CzsÀåPÀë vÁuÉ ¸ÁAUÉè. ²æà ªÀÄtÂPÁÌgÀ UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ±Áå£ÀĨs Á UÁ£À ¥ÀŸÀÛPÀ §gÀ¬Ä¯ÉÆ GzÉÝñÀÄ D¥ÀuÁå¯É ¥Áæ¸ÁÛ«PÀ ¨sÁµÀuÁAvÀÄ ¸ÁAUÉÆè. PÁPÀð¼ÀZÉÆ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀÄ ²æà «±Àé£ÁxÀ ¨s À mï ºÁ¤ß G¥À¹ÜvÀ D¸ÀÆì£ÀÄ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄÄ ªÀåPÀÛ PɯÉÆè. ²æà ¥ÀgÉñÀ ±Áå£ÀĨsÁUÀ ªÀÄtÂPÁÌgï ºÁuÉ ¸ÁéUÀvÀ ¨sÁµÀt PɯÉè. ²æà UËjñÀ ±Áå£ÀĨsÁUÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀðºÀt PɯÉÆè. ¨É¼ÁîgÉ UËqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¨ÁæºÀät ¸ÀªÀiÁd ªÀÈAzÁZÉ CzsÀåPÀÄë ²æà gÁeÉñÀ ±Áå£ÀĨsÁUÁ£À zsÀå£ÀåªÁzÀÄ ªÀåPÀÛ PɯÉÆè.

¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPÁZÉÆ 91ªÉ ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀ ¢ªÀ¸ÁZÀgÀt

¨s Á gÀvÀ ¸ÀgÀPÁgÀZÁå ¸ÁéªÀi Á åPÀ ªÉÄüÀÄß D²¯É ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPÁZÉÆ 91ªÉ ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀ ¢ªÀ¸ÁZÀgÀt CPÉÆÖçgï 20, vÉà ¢ªÀ¸ÀÄ ªÀÄtÂ¥Á®ZÉ vÁeÉÓ ¥ÀæzsÁ£À PÀbÉÃjZÁå UÉÆîأï dÄå©° DrmÉÆÃjAiÀĪÀiÁAvÀÄ ZÀ°è. GqÀĦZÉ f¯Áè¢üPÁj ²æà n.ªÉAPÀmÉñÀ vÁuÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄÄ GzÁÏl£À PɯÉÆè. “¨ÁåAQAUï PÉëÃvÁæAvÀÄ vÀAvÀæeÁÕ£À ªÁ¥ÉÇZÉð ZÀsqÀ eÁ¯Áè. vÁAvÀÄ¬Ä ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï ¨ÁåAPï ¨ÁåAQAUï vÀAvÀæeÁÕ£À ªÁ¥ÁZÉð ºÁAvÀÄ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ eÁªÀÅöß PÁªÀÄ PÀjvÀ UÁæºÀPÁAPÀ GvÀÛªÀÄ ¸ÉêÁ ¢vÉÆÛ D¸Àì. ¨ÁåAPï ±ÀÄgÀÄ eÁ¯Éè¯É vÉzÁß PÉêÀ® DyðPÀ ªÀåªÀºÁgÁPÀ ¹Ã«ÄvÀ eÁªÀÅöß D²¯É ¨ÁåAPï gÁ¶ÖçÃPÀgÀt £ÀAvÀgÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ dªÁ¨ÁÝj WÉêÀÅöß KPÀ °Ãqï ¨ÁåAPï eÁ¯Áè. ¸ÀgÀPÁgÁ£À eÁåj PɯÉè¯É ªÀĸÀÛ EvÉè PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ AiÀıÀ¹éà eÁªÀÅöß ¨ÁåAPï AiÀıÀ¹éà gÀÆ¥Áj PÁAiÀÄðUÀvÀ PÉÆãÀÄð ºÉ f¯ÉèAvÀÆa ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁÜ£ÁPÀ ¥Á«¯É ¨ÁåAPï ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï eÁªÀÅöß D¸Àì. ¨ÁåAPï ¤«ÄvÀ d£À¸ÁªÀiÁ£ÁåAPÀ D¤ PÀȶPÁAPÀ D¤ EvÉè GvÀÛªÀÄ ¸ÉêÁ ªÉÄüÉÆ” ªÉÆíÃtÄ vÁuÉ ¸ÁAUÉè. ºÉÃa ¸ÀAzÀ¨sÁðj ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÁ¯É PÀÄlÄA¨ÁZÉ ¸ÀªÀð²æà n. ¸Àa£ï ¥ÉÊ, JA.r, JAJ¸ï ¨É¸ïÖ ¸É®è¸ïð ¥ÉæöʪÉÃmï °, ªÀÄtÂ¥Á®, n. UËvÀªÀÄ ¥ÉÊ, JA.r, ªÀÄtÂ¥Á® mÉPÁß®fÃ¸ï °., n.¸ÀÄ¤Ã¯ï ¥ÉÊ, JA.r, ªÀÄtÂ¥Á® ºË¹AUï ¥sÉÊ£Á£ïì ¹ArPÉÃmï °. ºÁAPÁ ¨ÁåAPï ªÀwãÀ ¸ÀªÀiÁä£À PɯÉÆè. ¨ÁåAPÁZÉ ¥ÀæªÀÄÄR UÁæºÀPÀ eÁªÀÅöß D²¯É ¸ÀªÀð²æà ¥ÀæªÉÆÃzÀ

ªÀÄzsÀégÁeï ªÀįÉà, PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄAwæ ¥ÀgÀeÁªÀÅöß vÁUÉ° ¨ÁAi À Äè ²æêÀÄw ¸ÀĦæÃAiÀiÁ ¥ÀæªÉÆÃzÀ ªÀÄzs À égÁeï, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥sÁzÀgï ªÀÄÄ®ègï ZÁjmÉç¯ï E£ï¹ÖlÆåmÁZÉ gÉ|¥sÁ| ¥ÁånæPï gÉÆÃræUÀ¸ï, GqÀĦ Q¢AiÀÄÆgÀ ºÉÆmÉïïZÉÆ AiÀÄdªÀiÁ£ÀÄ ¨sÀĪÀ£ÉÃAzÀæ Q¢AiÀÄÆgÀÄ, PÁAmÉæPÀÖgï ¨s À l̼ÀZÉ ¦.©.E¨Áæ»A, »jAiÀÄqÀÌ ªÀĺÁ®¸Á JPïì¥ÉÇÃmïðZÉ gÉÆûzÁ¸ï ¥ÉÊ, ²PÀët D¤ ¸Á»vÀå PÉëÃvÁæAvÀÄ ¸ÁzsÀ£Á PɯÉè¯É qÁ| ªÀiÁzsÀ« ¨sÀAqÁj, qÁ| £Á.ªÉÆUÀ¸Á¯É ºÁAPÁ ¸ÀªÁðAPÀ¬Ä ¨ÁåAPÁZÉ vÀ¥ÉðãÀ ¸ÀªÀiÁä£ÀÄ PɯÉÆè. “¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï Df PÉêÀ® A ºÉ ¨sÁUÁAvÀÄ ªÀiÁvÀæ £Àí¬Ä ¸ÀUÉî zÉñÁZÉ ¸ÀÛgÁj DyðPÀ ¥ÀæUÀwPÀ vÁfÓ GvÀÛªÀÄ zÉÃtÂUÁ ¢vÉÆÛ D¸Àì. ¸ÀgÀPÁgÁ£À Df ºÁ¼Éî° d£ÀzsÀ£À AiÉÆÃd£Á ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPÁ£À 50 ªÀgÀ¸À ¥sÀÅqÉa ±ÀÄgÀÄ PɯÁè÷å. ªÀÄÄPÁªÀ¬Ä¯É ¢ªÀ¸ÁAvÀÄ ¨ÁåAPï D¤ EvÉè GvÀÛªÀÄ ¸ÉêÁ d£ÁAPÀ ¢ÃªÀÅöß GvÀÛªÀÄ ¸ÁzsÀ£À PÉÆÃgÉÆÔ ªÉÆíÃtÄ ¸ÀªÀiÁä£À ¹éÃPÁgÀ PɯÉè¯É ²æà n.UËvÀªÀÄ ¥ÉÊ£À ¸ÁAUÉè. ¨ÁåAPï D¥sï ªÀĺÁgÁµÁÖçZÉÆ ¥ÀÇ«ð ¹JAr ²æà C¯É£ï ¹ J ¦gÉÃgÁ, ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï ªÀĺÁ¥Àæ§AzsÀPÀÄ ¸ÀħæªÀÄt Dgï, CZÀÄåvÁ£ÀAzÀ zÁ¸ï D¢ G¥À¹÷ÜvÀ D²°Aw PÉëÃwæÃAiÀÄ ªÀĺÁ¥Àæ§AzsÀPÀ ²æà ¸ÀwñÀ PÁ«ÄÛãÀ ¸ÁéUÀvÀ PɯÉè. G¥À ªÀĺÁ¥Àæ§AzsÀPÀ ²æà JZï. gÀªÀiÁ£ÀAzÀ £ÁAiÀÄPÁ£À zsÀ£ÀåªÁzÀ ¢¯ÉÆè. ¥sÁæ¤ì¸ï D¤ D£Áß ªÀÄjAiÀiÁ ªÉÆÃgÁ ºÁ¤ß PÁAiÀÄðPÀæªÀÄÄ ¤ªÀðºÀt PɯÉÆè. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

ËÊæàPÜ ÓÜ×ñÜ »ÜËÐÝ ©PÝ®Ü ±ÜÙæ, A¼ÊÜÞ®Ü ÓÜ×ñÜ »ÜãñÜPÝÇÝ ©PÝ®Ü ±æäÙæãàÁáàñÜ


±Üí-aÝR-¨Ý-Àá PæãíPÜ-~ ÊÜÞÔ-PÜ

GqÀĦAvÀÄ “gÉʯÉéà ¥Áè÷åmï ¥sÁªÀiïð” PÉÆAPÀt £ÁlPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À PÉÆAPÀt ¸ÀA¸ÁgÀ ¥ÀæwµÁ×£À ªÀÄtÂ¥Á® ºÁeÉÓ ªÀwãÀ D¤ PÀ£ÁðlPÀ PÉÆAPÀt ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, JAfJA PÁ¯ÉÃeï, GqÀĦ, ¥ÀAZÁÌzÁ¬Ä ªÀÄtÂ¥Á®, PÉÆrAiÀiÁ¯ï R§gï, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, gÉÆÃlj GqÀĦªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, UÀuï UÁæ¦üPïì ªÀÄtÂ¥Á® D¤ Q£Àßgï ¥ÀæPÁ±À£À ºÁAUÉ¯É ¸ÀºÀAiÉÆÃUÁj ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÁzsÀ£Á §¼ÀUÀ ºÁAUÉ¯É PÉÆAPÀt £ÁlPÀ “gÉʯÉé ¥Áè÷åmï ¥sÁªÀiïð” ZÉ ¥ÀæzÀ±Àð£À GqÀĦ JAfJA PÁ¯ÉÃeÁZÉ £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥À ¸À¨sÁAUÀuÁAvÀÄ CPÉÆÖçgï 22PÀ ZÀ¯Éè. £ÁlPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À GzÁÏl£Á ªÀÄtÂ¥Á®ZÉ qÁ| n.JA.J.¥ÉÊ ¥sËAqÉñÀ£ÁZÉ PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà n.C±ÉÆÃPÀ ¥ÉÊ£À ¢ªÉÇé ¥Àæd鮣À PÉÆãÀÄð PɯÉè. “Df PÉÆAPÀt £ÁlPÁPÀ ¥ÉæÃPÀëPÁ¯É ¸ÀASÁå HuÉ eÁvÉÆÛ D¸Àì. DªÉÄÎ¯É ¥sËAqÉñÀ£ï PÉÆAPÀt ¨sÁ¸À, ¸Á»vÀå ªÁqÉÆØZÁåPÀ ¤gÀAvÀgÀ PÁªÀÄ PÀjvÀ D¸Àì. ±Á¼ÉAvÀÄ PÉÆAPÀt ¨sÁ¸À ¨sÉÆÃzÀ£Á ¥ÀoÀå DªÉÄÎ¯É ±ÁgÀzÁ gɹqɤìAiÀÄ¯ï ¸ÀÆ̯Á£À ªÉÄüÉÆ£ÀÄ WÉvÁè÷å. PÉÆAPÀt ¸ÀA¸ÁgÀ ¥ÀæwµÁ×£À Df PÉÆAPÀt ¸Á»vÀå ªÁqÉÆØZÁåPÀ £ÁlPÀ vÀ¸Àì¯É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ WÁ®Äß WÉvÉÆÛ D¸Àì ºÉ PÁªÀÄ ¤gÀAvÀgÀ eÁªÀÅöß ZÀAzÁAiÉÄÃj ZÉƯÉÆ ªÉÆíÃtÄ vÁuÉ ¸ÁAUÉè. PÉÆAPÀt ¨sÁ¸À KPÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiÁa ¨sÁ¸À £Àí¬Ä. wä zsÀªÀiÁða ¸ÁzsÁgÀt 40 eÁwZÁ° ªÀiÁvÀÈ ¨sÁ¸À. ¸ÀPÀÌqÀ PÉÆAPÀt ¨ÁAzsÀªÁ¤ vÁAUÉ¯É ZÉqÀÄðªÁAPÀ, £ÁvÁæAPÀ PÉÆAPÀt ²PÀët ¢ÃªÀÇPÁ ªÉÆíÃtÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÉÆAPÀt CPÁqÉ«ÄZÉ CzsÀåPÀë ²æà gÉÆÃAiÀiï PÁå¸ÀÖ°£ÉÆ£À ¸ÁAUÉè. PÉÆAPÀt CPÁqÉ«Ä ¥ÀÇ«ð CzsÀåPÀë ²æà £ÁgÁAiÀÄt SÁ«ð, PÉÆAPÀt ¸ÀA¸ÁgÀ ¥ÀæwµÁ×£À CzsÀåPÀë qÁ| £ÁUÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ f gÁªï, UËgÀªÁzsÀåPÀë qÁ| JZï. ±ÁAvÁgÁªÀiï, PÁAiÀiÁðzsÀåPÀë ²æà PÉ.ªÀiÁzsÀªÀgÁAiÀÄ PÁªÀÄvï, PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà UÀuÉñÀ ¥ÉÊ, PÉÆAPÀt CPÁqÉ«Ä gÉf¸ÁÖçgï qÁ| zÉêÀzÁ¸À ¥ÉÊ, GqÀĦ ºÉÆmÉïÉÆzÀå«Ä «±Àé£ÁxÀ ±ÉuÉÊ, ¥ÉÇæ.«±Àé£ÁxÀ ¥ÉÊ D¢ G¥À¹ÜvÀ D¸ÀÄì£ÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÉÆðÃavÀ eÁªÀÅöß G¯Éè°Aw. ²æà ¹J PÉ. UÀuÉñÀ PÁ«ÄÛãÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄÄ ¤ªÀðºÀt PɯÉÆè.

59

f.J¸ï.© AiÀÄĪÀPÀ ªÀÄAqÀ½ ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀÅ

GqÀĦ ²æà ®Që÷äà ªÉAPÀmÉñÀ zɪÀ¼ÁAvÀÄ f.J¸ï.© AiÀÄĪÀPÀ ªÀÄAqÀ½ZÉÆ ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀÅ zɪÀ¼ÁZÉ ²æà PÀªÀįÁ£ÁxÀ gÀAUÀ ªÀÄAl¥ÁAvÀÄ £ÀªÀgÁwæ D¤ ²æà ±ÁgÀzÉÆÃvÀìªÀ ¸ÀAzÀ¨sÁðj CPÉÆÖçgï 10, vÉà ¢ªÀ¸ÀÄ ZÀ¯ÉÆè. ªÀÄÄRå Cwy eÁªÀÅöß ªÀÄtÂ¥Á® PÉ.JA.¹ZÉ ¥Àæ¹zÀÞ ºÀÈzÉÆæÃUÀ ±À¸ÀÛçaQvÁì vÀdÕ qÁ| ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ¨Á§ÄgÁAiÀÄ ¥ÉÊ D¤ ¸À¨sÁzsÀåPÀë eÁªÀÅöß zɪÀ¼ÁZÉÆ DqÀ½vÀ zsÀªÀÄðzÀ²ð ²æà ¦.«.±ÀuÉÊ G¥À¹ÜvÀ D¸ÀÆì£ÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÉÆðÃavÀ eÁªÀÅöß G¯Éè°Aw. zɪÀ¼ÁZÉ DqÀ½vÀ zsÀªÀÄðzÀ²ð D¤ qÁ| ¥Àæ«ÃuÁ ¥ÉÊ£À «AUÀqÀ «AUÀqÀ ¸ÀàzsÁåðAvÀÄ ¨sÁUÀ WÉêÀÅöß «eÉÃvÀ eÁ¯Éè¯ÁåAPÀ §ºÀĪÀiÁ£À «vÀgÀt PɯÉè. ºÉÃa ªÉüÉÃj ¹J ¥ÀjÃPÉëAvÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁÜ£À ¥Áæ¥ÀÛ PÉÆãÀÄð WÉwÛ¯É PÀÄ| ¦æÃw PÁªÀÄvï D¤ ²æà ¸ÀA¢Ã¥À ¥ÉÊPÀ ¸ÀªÀiÁä£À PɯÉÆè. ¸ÀªÀð²æà ªÉAPÀlgÀªÀÄt ¥Àæ¨sÀÄ£À ªÀgÀ¢ªÁZÀ£À PɯÉè. ¸ÀA¢Ã¥À £ÁAiÀÄPÁ£À ¥ÀjZÀAiÀÄ PÉÆãÀÄ𠢯ÉÆè. AiÀÄĪÀPÀ ªÀÄAqÀ½ CzsÀåPÀë n.¸ÀħæºÀätå ¥ÉÊ£À ¸ÁéUÀvÀ PɯÉè. PÁwðPÀ £ÁAiÀÄPÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀðºÀt PɯÉÆè D¤ VjzsÀgÀ £ÁAiÀÄPÁ£À zsÀ£ÀåªÁzÀÄ ¸ÁAUÉÆè. ¸À¨sÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀAvÀgÀ ²æêÀÄw ¨sÀªÀ£Á §æºÁä£ÀAzÀ ¨s À mï ¸ÀªÀÄƺÁZÁ¯É «AUÀqÀ «AUÀqÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄÄ ZÀ¯ÉÆè.

r.25PÀ ºÉdªÀiÁrAvÀÄ «±Àé f J¸ï © ¸ÀªÉÄäüÀ£À ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ GzÀå«Ä qÁ| ¦ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥ÉÊ¯É ¸ÁgÀxÁåj f.J¸ï.© »vÀgÀPÀëuÁ ªÉâPÉZÉ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÁj GqÀĦ f¯ÉèZÉ ºÉdªÀiÁrAvÀÄ r¸ÉA§gï 25, DAiÀiÁÛgÀ «±Àé f J¸ï © ¸ÀªÉÄäüÀ£À ZÀ¯ÁÛ. zÉñÀ «zÉñÁAvÀÄ D²¯É ¸ÀªÀiÁd ¨sÁAzÀªÁ¯É ªÀÄzsÉå eÁUÀÈw PÉÆãÀÄð ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀAWÀl£ÉÃPÀ §® ¢ÃªÀÅöß ¸ÀªÀiÁdªÀÄÄT AiÉÆÃd£Á ªÀÄÄSÉãÀ ¸ÀªÀð¸Àà²ð eÁªÉÑ GzÉÝñÁ£À ºÉ ¸ÀªÉÄäüÀ£À KPÀ ªÀĺÀvÁéZÉ eÁªÀÅöß D¸ÁÛ.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

BÃæãàWÜÂPÜÃÜ, ÓÜáhÝnñÜ B¯ ÓÜíñÜáÈñÜ ËÊÜáÍÝì ÓÝÊÜìg¯PÜ iàÊÜ®ÝPÜ ±ÝÅ|ÊÝ¿áá


®ÜÊæíŸÃ… 2016

60

PÀ«¥ÀÅAUÀªÀ §AUÉè £ÁgÁAiÀÄt PÁªÀÄvï PÀÈvÀ VÃvÁªÀÄÈvÀ ¸ÁQà - ¥ÁAZÁªÉÇ CzsÁåAiÀÄÄ PÁªÀÄ PÉÆÃæ zsÁZÉÆ ¸ÀAUÀÄa ¸ÉÆÃtÄÚ. ¤²ÑvÀ ªÀÄ£ÁAZÉ AiÀÄw | DvÁä ¸ÀªÀÄd¯É, §æºÀ䣪ÁðuÁZÉ ¸À«ÄÃ¥À vÉ. D¸ÁÛw ||26|| ¨Á»¯ÉA ¸Àà±Àð. ¸ÉÆÃtÄÚ., ¨sÉƪÉåÃA ªÀÄzsÉåÃA zÀÈ¶× zÀªÉÇéãÀÄð, | £ÁAPÁA ¥ÀÅqÁAvÀÄA ¥ÁætÄ C¥Á£ÀÄ¬Ä ¸ÀªÀÄzsÁvÀÆj zsÉÆãÀÄð, ||27|| EA¢æAiÀÄ ªÀÄ£À§Ä¢Þ ¹ÜgPÀ Æ É Ã£ÀÄð., EZÁÑ ¨sAÀ iÀÄ Rw ¸ÉÆÃtÄÚ, | ªÉÆÃPÁëj ªÀÄ£ÀzÀªÀé®ð¯ÉÆ PÉzÁ߬ÄA D¸ÁÛ ªÀÄÄPÀÄÛ.eÁªÀÅöß. ||28|| AiÀÄdÕ vÀ¥À±ÁåZÉ ¨sÉÆÃPÀÄÛa ºÁAªÀA, AiÀÄdªÀiÁ£ï ¸ÀªðÀ ¯ÉÆÃPÁAZÉÆ, | ¸ÀªÀð¥ÁæuÁåAZÉÆ ¸ÉßûvÀÄ ªÉÆíÃtÄA PÀ¼Àî¯ÉÆ ±ÁAwj ¥ÁªÉÇÑ. ||29||

(ªÀÄÄPÁ¸ÀÄð£ÀÄ)

- ²æêÀÄw ªÀvÀì¯Á Dgï ¥Àæ¨sÀÄ, ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀÄ

¸ÀmÆ É Ãé CzsÁåAiÀÄÄ DzsÁåvÀä AiÉÆÃUÀÄ CxÀªÁ C¨sÁå¸À AiÉÆÃUÀÄ, || ²æà PÀȵÀÄÚ ¸ÁAUÀvÁ || ¥sÀ¯Á±Á ¸ÉÆÃtÄÚ, PÀvÀðªÀAå ªÉÆíÃtÄ, ¯ÉPÀÄÌ£ÀÄ PÀªÀÄð PÀvÁð¯ÉÆ, | AiÉÆÃV ¸À£Áå¹¬Ä vÉÆÃaÃ; £À¬ í ÄA vÉÆ CVßQæAiÀiÁ ¸ÉƼÉÆ.î ¯ÉÆ ||1|| ¸À£Áå¸ï ªÀÄíuÁÛw RAZÁå vÁPÁÌ ¯É.PÀ AiÉÆÃUÀÄ ªÉÆítƬÄA; | ¸ÀAPÀ®Äà. ¤UÀº æ ÄÀ PÀ£ÁðwÛ¯Æ É AiÉÆÃV eÁAiÀiÁß PÉÆt¬ÄA ||2|| AiÉÆÃUÀÄ ¸ÉÆ¢Ýv¯ À É ªÀÄĤÃPÀ PÀªÄÀ ð PÁgÀt ªÉÆt í Ä ¸ÁAUÁÛw; | vÀ²ÃAa AiÉÆÃUÁgÀÆqsÀ eÁ¯Éè¯ÁåAPÀ ±ÀªÀÄÄ PÁgÀt ªÀÄítvÁw ||3|| «µÀAiÀiÁAZÉj¬Ä. PÀªiÀ ÁðAZÉj¬Ä EZÁÒ¸AÀ UÀÄ £ÁwÛïÉ, | ¸ÀPÀ® ¸ÀAPÀ®à.¤UÀæ», vÉÃa. AiÉÆÃUÀgÀÆqsÀ ªÀÄí¼ÉîÃ¯É ||4|| DvÁäPï ªÀå¸À£À ºÁuÁwÛ¯ÉA, vÁPÁÌ ¸ÀªÁðvÁä£ï G¨ÁâPÁð; | §AzsÀÄ¬Ä ªÉÊj¬Ä eÁªÁ߸À.ì vÀ DvÀÄä ¸ÀªÁðvÁäPÀ. ||5|| ¸ÀªÁðvÁä£ï fPÀé¯ÉÃ¯É DvÁäPÀ §AzsÀÄ.¸ÀªÁðvÁä¸ÁÛ; | vÀ²ê fPÁé£ÁwÛ¯É DvÁäPÀ vÉÆ ±ÀvÀÄæa eÁªÀÅöß gÁ¨ÁÛ. ||6||

If you obey all the rules you miss all the fun - Katherine Hepburn

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

aÜáQÁã A¼ÊÜê©œPÜ PÝÃÜ| hÝÊÝR£ & EñÝÕÖÜ »ÜíWÝPÜ

Panchkadayi Nov 2016 matter  
Panchkadayi Nov 2016 matter  
Advertisement