Пипи - най-силното момиче на света

Page 1


Àñòðèä Ëèíäãðåí • Èíãðèä Âàíã Íþìàí

П ИП И Ïèïè — íàé-ñèëíîòî ìîìè÷å íà ñâåòà


Какво

П ИП И

да

правим,

Томи?

Не

знам.

Няма

нищо

забавно за вършене.

СЕ НАСТАНЯВА ВЪВ ВИЛА ВИЛЕКУЛА

В тази хубава къща Томи и Аника. Колко

глупаво,

че никой не се

нанася в онази къща.

До

дома на

Томи

и

Аника

Да,

живеят

там трябва

да живее някой,

който има деца.

има

празна къща, където не живее никой.

Виждала

ли си

такова чудо,

Аника,

тя

вдига цял кон!

Никой

не

може да

вдига коне!

Аз

мога.

Една вечер обаче в празната къща се нанася малко и Аника не знаят, че то е най-силното на света. 3

момиче.

Томи


Как

се казваш?

Пипи Дългото чорапче. Никой

Дългото

мога.

Ами

Пипи

вие

удобно.

Къде

Защо

държиш кон на верандата си?

Каква

в кухнята ще ми се

пречка.

А

в гостната не му е

имаш маймунка.

Как

кой тогава те гледа?

си

щастливка, че

са майка ти и татко ти?

А

Аника.

чорапче.

как се казвате?

Ами

и

не може

да се казва

Аз

Томи

се казва?

Няма

4

ги.

Господин Нилсон. Хайде да

идем у нас.

Изобщо

ги няма.


П ИП И

Леличките решиха, че

и чичковците в града

малко момиче не може да

живее съвсем само.

Изпратиха двама Пипи в детски дом.

полицаи да отведат

СИ ИГРАЕ НА ГОНЕНИЦА С ПОЛИЦАИ Дано

детето си е у дома, за

да го хванем веднага.

Ти

ВИЖТЕ! И

дват двама

полицаи.

Какъв

късмет!

След

Вилекула?

Напротив. Аз

плодов

се прави на забавна.

се казваш?

Вила

съм една

мъничка лелка, която живее

крем най-много обичам полицаи.

Не

ли си малкото момиче,

което се е настанило във

в другия край на града.

Скъпа

Как

моя

Пипи Дългото

чорапче, уредили са да ти се даде място в детски дом.

Вече си имам. Аз съм дете, това е моят дом

Пипилота Виктуалия Транспаранта Ментолка Ефраимова Дългото чорапче.

и

следователно е детски дом.

11


Децата

Н е,

не могат

да живеят сами.

Така

ли?

Може

Тогава

няма да ида.

разбираш ли, че трябва да

Тръгваш

таблицата за умножение?

се и без някакви си

таблици за уморение.

О,

колко весело!

с нас, и

то незабавно.

ходиш на училище и да научиш

Справям

търсете си другаде деца

за вашия детски дом.

ли човек да си

заведе кон във вашия детски дом?

Не

разбира се.

На

гоненица ли ще играем?

12

Аз

там


Увашаеми дами и гошпода, ето го Шилния Адолф, най-шилния човек в швета. Който го победи, ще получи што крони.

П ИП И и

С ИЛНИЯ

ф ол

Ад

Докато Пипи ходеше по

въже в цирка, директорът

щеше да се

пръсне от гняв.

Но

трябваше да

се успокои.

Аз

Най-силният могла? Ами мъж, да. А пък аз че той е най- съм най-силното силният мъж момиче на света, на света! не забравяй това. Как

мога, но ще ми е жал

за него, защото изглежда добричък.

Е,

ще се преборим ли?

23

би


П ИП

И

Вижте

ме колко съм хубава!

Когато

отиваш на панаир,

трябва да изглеждаш като истинска фина дама.

НА ПАНАИР

Ето

какво става, когато една истинска фина дама се вози на въртележка.

Горкичкото! Тигрите Гледайте,

не бива да стоят затворени в клетка, така смятам аз.

тигър!

39


О,

Каква голяма боа… Колко сте смела!

в сандъка

има две змии.

Ула + Лиса Чудя

Боа удушвач О,

се

дали и

другата е

тя ще удуши горкото

дете.

И

по-

големи змии…

Наистина

съм виждала, можеш да ми

В

не ми прилагай

душенето.

боа…

вярваш.

Я

този стар трик с

далечна

Индия.

ли не се

страхуваш от змии?

Н е,

от такива малки змийчета

не се страхувам.

Сладки

сънища, малката!

40


СЪДЪРЖАНИЕ

Пипи се настанява във Вила Вилекула ..................... 3 Пипи Дългото чорапче става нещотърсач............... 7 Пипи си играе на гоненица с полицаи. . .................. 11 Пипи тръгва на училище. . ......................................... 15 Пипи отива на цирк.................................................. 19 Пипи и Силния Адолф............................................... 23 Пипи обикаля магазините........................................ 27 Пипи устройва излет................................................ 31 Пипи не обича мъчители на животни...................... 35 Пипи на панаир......................................................... 39 Пипи претърпява корабокрушение .. ..................... 43 Пипи на необитаван остров.................................... 47

Пипи в комикси ......................................................... 53


ЧЕТЕТЕ ОЩЕ ЗА

П ИП И

Кой не по

знав ия де а Пи ца ве пи Д днаг ълго зи кн а са то чо ига въ за Пи е очаров зприемал рапче! М ател но и нейн пи – ен и най-си и жив ия не го поколе бога лнот ее съ то ил зависим о мо всем майм дух. юст миче са унка рира на св на им ма във Ви н ра на не ета. зе Госп ла Ви йнит ле од е ку ин прия ла с крак Нилс он. За със своя а върх телчет а и съ ивка у въ голямо кон та, седи меси зглавниц учуд – То собс ата тес твен и с гл ми и Аник номе то за ку а, ава, двам раби р в ци пъхн а опас йки рка, ни ба на по ата рожде разп да, из равя ния си ндити и се бе праз ден. з чуж нува да по не обик но-

П иП ПОЗ

ДЪЛ

НАВ

ГОТ

АТЕ

О ЧО

АС ТР И

РАП

ЧЕ

и

ГР Д ЛИ НД

В ЮЖ

воля на кралска

ЕН

П иП и

ЛИ

НОТО

МОРЕ

да е Пипи Ефраим се, татко разбира ут. Пипи,

я придру рекоред Бащинаеттаи наи остров Кота Аника да а със Томи и остров

ISBN

Цена

978-95

до го пос ябва, ствие а. вото тр пътеше нята вод прави как нуващо д най-си га на Ас това въл ложен сре жат на ката кни о и, разпо лм Южнот класичес па и ди от апче в зелен ” е епизо то чор вит е стари лго Дъ уба вит пи Най-х с „но рен „Пи лна хурирани ндг иа ст Ли ген илю но трид ната ман, лич текста превъзход Ню са от ” е нг ит д Ва море рисунна извадк на Ингри т на о нки оръ нет карти пи. Подб ветява ка на Пи ман, а оц дожнич рин Ню ен от Ка е направ Йелм. от Юнас ките –

4-660-

4,50

967-0

лв.

ИЛЮ

АСТР

СТРА

ИД Л

ЦИИ

ИНГ

ИНД

РИД

ГРЕН

ВАН

-0

19-240-075

ЦИ И ИЛ ЮС ТРА НГ НЮ МА Н ВА ИН ГРИ Д

ISBN 978-6

Г НЮ М

АН

Цена 5,90

лв.

Â

úâ âåñò íèêà, ïèøåøå êîéòî çà áåçî Ïèïè, Òîìè ïàðê. áðàçèÿ è Àíèê òà íà à ÷åòÿ õóëèãà – Ìàé õà íè â ãî ùå ëÿì ñò çàåäíî, èì òà äà òðÿáâà îêõîëì âèäÿò òàì åä ñêè òå – îáàä íà Ïè – Ùîì ïè Äú è ñå Àí êà çâ ëãîòî àø òà ìèíàâà êà, çíà÷ èêà. ÷îðàï÷ ìå çà å, è Ñò ùå ÿ èì îêõîëì È òàêà àò – çà ! íà éÿâè Ïè ãàð÷åò ñèëíîò ïè. – Çà à ïðèñ î ìîìè òè ÈÈ Ð À Ö ëèÍãàíèòå òàì ãíàõà â ãîëåìè÷å íà ñâåòà è Ò Ñ êàçàíî ïðèñòú íå ÿ ÈËÞ ÍÞÌÀ , èçóì ïèõà êú ñòîëè÷åí ïà éíèòå äðóåíè... à ðê. Êî ì äåéñ ÂÀÍ ãàòî òâèå, õóîñòàíà ÐÈÄ õà, ìå ÈÍà êî

ÀÑÒÐ

ÿ ëåíè ïîêî Ìíîãî äóõ. ï÷å! ì ÷îðà âèñè ÿ íåçà åéíè îò ê ðú àò í ïîäà èòî îáè÷ ëåäå åí êî ñâåòà, êî ïî äåöà å õà íå äíà åë ðàï÷å”. ëå Êî ÷î òî íà Äúëãîòî èïè ãà „Ï

ÈÄ Ë

ÈÍÄ

П ИП

ÃÐÅÍ

 ÃÎ ËÅ

ÌÈß

П ИП И

И

å! ÷îðàï÷ ëãîòî è Ïèïè Äú ñ çëàòí âà êàòî ãîðå ñú àâÿ ïàçàðó ëíî äî ñå îòïð ìîæå äà ëêàòà ´ å ïú äåí òÿ îò èêîé íå îëåòåí ïðåñòè ðóæåíà ïð èä íà àâ ïð , òî èí õóá -äðóãî Äæîá÷å òî â åä ì åäíî è, êîãà ìè îòòà è ëàêî ïàðè÷ê äà êóï úçìîæí àäà, çà éñåò í ñ âñåâ êúì ãð îñåìíà åòúïêà Àíèêà. êóïóâà í å ïð àäà. Òîìè è ìàãàçè öà â ãð öè. Ïèïè ëè ÿò ïî êè è÷êè äå ðñ ,à ëãè Ñëàäêà ò çà âñ è íåùà è íà äú íà òí åí èã èÿ åä ñò ïð ïîäð äå ðàçíè òà äà ìàé êú ñòâà, åäëàãà íáîíè, è äî íå àìà áî ñúùî ïð , íàäóë ïîëèêèëîãð èãðà÷êè óëèöàòà ÷å åäèí úò çà îëåëèÿ, èçàò íà Ìàãàçèí òà èçë òàêàâà à òà àâ ïå õëà êè. íà, íàñò êîãàòî êàðòèí ñ îò ãëè êà à. ñè òå ñòàâ òî êíèæ ñâèðêè äè êàêâî ïúò êà âà äà âè çà ïðúâ öàé èä èçäàâà çêàç ñå Òîçè ðà

ÏÀÐ

Ê

ÎÁÈÊ

Í

Òàçè èñ òî ñå ïóáë ðèÿ çà Ïèïè Äúëãîò èêóâà çà ïúðâ íà áú î ÷îðà ëãàðñê è ïúò ï÷å è åçèê .

ПИ И П ÈÙ ÏÎÕ

019-4

9-240-

-61 N 978

ISB

Цена

À À ÇÈÐ ÍÀ ÅËÕ Ä ÀÍÈ ÎÐÃ À ÊÎËÅ Í Å ÅÍÈ

ISBN

978-954-

660-968-

7

Цена

3,90 лв.

ÈËÞ

ÀÑÒÐ

ÑÒ Ð À

ÈÄ Ë ÈÍÄ

ÖÈÈ

È Í ÃÐ

ÀËß Ì

ÀÃÀÇÈ

ÍÈÒÅ

ÃÐÅÍ

ÈÄ Â ÀÍÃ

ÍÞÌ

ÀÍ

ÀÑÒÐÈ

-8

19-240-066

ISBN 978-6

0 лв.

4,5

Цена 4,50

È ËÞ

È ÑÒ ÐÀ Ö

Ä Ä ËÈÍ

ÐÈ È È ÍÃ

ÃÐ Å Í

Ä ÂÀ ÍÃ

лв.

О

П ИП И

ÿ ãî ïîêîëåíè ÷îðàï÷å! Ìíî Ïèïè Äúëãîòî âèñèì äóõ. Òàçè íå ïîçíàâà íåéíèÿ íåçà çà âúçïðèåìàëè ðàí ðàçêàç âåäíàãà ñà òî èëþñòðè åëåí è áîãà îâàò î÷àð å à. à ìîìè÷å íà ñâåò – íàé-ñèëíîòî ÿòà íà Âèëà ðâàò â êóõí è Àíèêà ñå âòó à ñóòðèí Òîìè . åêóëà. – êàçâà èì Ïèïè äóìà íîâà òêðèõ . , – ïèòà Òîìè Êàêâî ùàñòèå àêâà äóìà? âåíî Ïèïè. – ÷àâà. çíàñÿ òúðæåñò è êàêâî îçíà Ñïóíê – ïðîè äà ðàçáåðà Ñåãà òðÿáâà ëþ÷åíèå. ìè õðóìíà. åäíî íîâî ïðèê íà î ëîò íà÷à îâà å ñàìî

Î ÒÊ ÐÈ ÂÀ

ÑÏ ÓÍ Ê

т тази забавн как Пи а книж пи ка с мн ството празнува ого ка своя є във ртинки рожден ги очак Ви ще на ден. ва изоб ла Вилекула учите Всички илие от получа Покани за празне ва похапв торт ни, кифл т Томи и Ан ат до Пипи предла бре, а ички и ика. Та ко га др м гато та на вече са уги сладки вестяв играта „Н е доко ат пр си ти и до ши. свай израци пода!“. волни, те В края на та После вана. на кн трим ижката алачинк ще от ова то криете рта. рецепт а за вк усна па -

ISBN

П ИП

978-619-

240-202-

0

240-020-0

ISBN 978-619-

Цена 3,90 лв.

ÀÑ ÒÐ ÈÄ ÈË ÞÑ ÒÐÀ

ËÈ ÍÄ ÃÐ ÅÍ

ÌÀ Í Ä ÂÀ ÍÃ ÍÞ ÖÈ È ÈÍ ÃÐÈ

Цена

5,90 лв.

И

ПРÎАЗ НУÊВÀА ÁÈ ËР ßОÌЖÀДЕ ÃÀНÇИ ÈЯÍСÈИ Д ÒÅ Е

ÈËÞ

ÀÑÒÐ

ÈÄ Ë È

ÑÒ Ð À ÍÄÃÐ ÖÈÈ ÅÍ È Í ÃÐ ÈÄ Â АåâС Т Р ÀÍÃ Í Ïð îä îòИ Д ÞÌÀ ИЛЮ Л ø Í âå И äñ Н СТ Р А êè Âåðà Д ГÃàР Е ЦИИ í÷ И Н ГР åâН à ИД

ВАНГ

НЮМ

АН

Н

ÍÞ Ì ÀÍ