Page 1

7 วิธีทําใหสมองดีขึ้นเร็วขึ้นฉลาดขึ้น

1.ใหสมองทํางาน

อุปกรณที่ลบั สมองไดดที ี่สุดนาจะเปนรองเทาผาใบ ใชแลว เมื่อใดก็ตามที่สวม คุณจะ สามารถกระตุนอัตราการเตนของหัวใจได “คําแนะนําที่ดีที่สุดเพื่อสมองทีแ่ ข็งแรงและ เยาววัยคือการออกกําลังกาย” การออกกําลังกายอาจชวยปองกันการเกิดภาวะสมองเสื่อมได ดวย และจะชวยเพิ่มออกซิเจนในเลือด นอกจากนั้นยังชวยเพิ่มการพัฒนาเสนเลือดฝอยใน สมอง ทําใหมีเลือดไปเลีย้ งสมองมากขึ้น ฉะนั้นคนที่แข็งแรงจะมีสมองที่เฉียบคมและฉลาด ขึ้นกวาคนที่ไมแข็งแรง เริ่มคิดออกกําลังกายกันไดแลวคะ


2.ใหอาหารสมอง

การกินเปนอีกอยางหนึ่งที่ชวยพัฒนาสมอง เลือกกินอาหารที่ตานอนุมูลอิสระเชน ผักและผลไม ที่มีประโยชนแกรางกายซึ่งก็จะมีประโยชนแกสมองของเราดวย


3.เรงความเร็ว โดยธรรมชาติสมองจะเริ่มทํางานชาลงเมื่ออายุเริ่มขึ้นเลขสาม มีงานอดิเรกที่มีความ ทาทายและสนุกสนานหลายประเภทที่ทําใหสมองมีการพัฒนาเชน ตอจิ๊กซอว เลน ปงปอง เลนเกมสคอมพิวเตอร เรียนภาษาใหม เตนแทงโก และอื่นๆอีกมากมายคะ


4.สงบนิ่ง ความเครียดในระดับสูงมีผลรายตอเซลลสมอง ความเครียดจะรบกวนกระบวนการ รับรูและการจดจํา การออกกําลังกายชวยคลายความเครียดไดอยางยอดเยี่ยม แต การเลนโยคะหรือฝกสมาธิก็คลายเครียดไดดีเชนกัน


5.พักสมอง การนอนหลับพักผอนเปนการพักสมองที่ดีมาก ซึ่งจะชวยเพิ่มโอกาสในการพบ ทางออกที่สรางสรรคใหกับปญหาของวันตอไป


6.หัวเราะบาง อารมณขันจะกระตุนสวนตางๆ ของสมองซึ่งสามารถใชโดปามีนเปนสารนําสง “ความรูสึกดี” ใหเกิดขึ้น การหัวเราะทําใหเราฉลาดขึ้นหรือไม ยังบอกไมได แต อยางนอยก็เปนทําใหเรามีความสุข


7.ยิ่งแก ยิ่งเกง คนมีอายุจะแกปญหาไดดีกวาเพราะมีขอมูลในสมองที่จะเรียกใชมากกวาหนุมสาว นั่นคือเหตุผลวาทําไม*** 50-60 คือผูรอบรู เปนคนที่เราไปหาเพื่อขอคําแนะนํา ไดดี

รูอยางนี้แลวก็อยารอชานะคะ สามารถนําเคล็ดลับทั้ง 7 ขอไปลับสมองของเราให เฉียบคมอยูเสมอไดโดยไมยากเลยคะ


Ocopital  

Ocopital lo