Page 1

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันสลี หมู่ที่ 5 ตาบลสันสลี อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (จุดเรียนรูก้ ารปลูกพืชผสมผสานและปุย๋ หมักชีวภาพ)

7 สิงหาคม 2555

สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย 0-5378-1507

“หาบให้พอแรง กินแกงให้พออิ่ม” ประเด็นที่น่าสนใจเป็นพิเศษ: นายรัตน์ จาสมุทร ประธาน ศอช.ต.สันสลี และประธานศูนย์ เรียนรู้พัฒนาที่ดินต.สันสลี ม.5 ผู้ยึดถือ “หาบให้พอแรง กินแกง ให้พออิ่ม” เป็นคติประจาใจใน การดาเนินชีวิต ควบคู่กับการ ทาบัญชีครัวเรือน ไม่ฟุ้งเฟื้อ อยู่ใน ศีลธรรมอันดี ไม่โลภ ไม่ เบียดเบียนผู้อื่น ไม่หลงตัวเอง เป็นปราชญ์ชาวบ้าน หมอดิน อาสา ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง การเกษตรให้แก่กลุ่มคน องค์กร และประชาชนทั่วไปที่สนใจมา

นานกว่า 8 ปี ภายในฉบับนี้:

การทาปุ๋ยหมักชีวภาพ

1

การปลูกแมคคาเดียเมีย

2

การปลูกกะหล่าปลี

3

การปลูกกาแฟ

4

การปลูกชา

5

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้าน สันสลี (ศูนย์เรียนรู้พฒ ั นาที่ดินต.สันสลี ม.5) โดยมีนายรัตน์ จาสมุทร (ประธานศูนย์ ประสานงานองค์การชุมชน :ศอช.ต.สันสลี) เป็น ผู้ดูแลศูนย์เรียนรู้ ซึ่งศูนย์เรียนรู้นี้เป็นสถานที่ ให้ประชาชนได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ แลกเปลีย่ นเรียนรู้จากการปฏิบตั ิจริง โดยมี กิจกรรมหลากหลายในการศึกษาเรียนรู้ คือ 1. การปลูกไม้ผลยืนต้น จานวน 4 ไร่ 2. ไม้เมืองหนาว จานวน 1 ไร่ 3.ไม้ใช้สอย จานวน 1 ไร่ 4. พืชสมุนไพร จานวน 1 งาน 5. พืชผักสวนครัว จานวน 4 ไร่ 6. การประมง จานวน 1 งาน 7.ปศุสตั ว์ จานวน 1 งาน

ฐานเรียนรู้ที่ 1

จุดเรียนรู้ปุ๋ยหมักชีวภาพ

ผลงานที่ผ่านมาของนายรัตน์ จาสมุทรและศูนย์พัฒนาที่ดนิ ต.สันสลี ม.5 - ชนะเลิศเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพระดับกรมพัฒนาที่ดิน - ชนะเลิศการปลูกหญ้าแฝกระดับประเทศ - ชนะเลิศของบริษัท ปตท.พระราชทานทองคาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ) - ชนะเลิศศูนย์ระดับประเทศเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง (รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ)


ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

หน้า 2

การปลูกมัคคาเดียเมีย พันธุ์ท่ปี ลูก ชื่อพันธุ์ 6-6-0 O การขยายพันธ์ ทาได้ 2 วิธีคือ 1.การตอนกิ่ง 2.การเพาะเมล็ด O วิธีการปลูก -ขุดหลุมกว้าง 50 ซม. ยาว 50 ซม. ลึก 50 ซม -ใส่ปุ๋ยหมัก 5 กิโลกรัม คลุกกับดิน ที่เป็นด้านผิวหน้า -ระยะห่างระหว่างต้นและแถว 6x6 เมตร

O การบารุงรักษา -หน้าแล้งและช่วงปลูกใหม่ ให้รดน้า พอชุ่มทุก 7 วัน หากรดน้ามากราก จะเน่า - ปลูกแล้ว 6 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 เพื่อเร่งแตกกิ่ง จานวน 3 ขีด/ครั้ง/ปี - ปีต่อไปใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 จานวน 5 ขีด/ครั้ง/ปี - ติดดอกแล้วใสปุ๋ยเคมีสูตร 15-1515 จานวน 3 กิโลกรัม เมื่ออายุ 3 ปี/ ครั้ง และใส่ 5 กก.เมื่อ 5ปี/ครั้ง

- หลังจากนั้นไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรอีก - ช่วงติดดอกให้ฮอร์โมนน้าหมัก (พด.2) พ่น 1 ครั้ง O ให้ผลผลิตปีละ 1 ครั้ง - ช่วงเดือนมกราคม เริ่มออกดอก - เก็บผลผลิตช่วงเดือนกรกฎาคม ของปี - ผลผลิตจานวน 100 กก./ต้น O การตัดแต่งกิ่ง - โดยตัดส่วนยอดไม่ตัดส่วนล่าง - ส่วนล่างจะออกดอกและผล

กะหล่าปลี O ใช้พันธุ์รูปหัวใจ - อายุการปลูกสั้นกว่าพันธุ์อื่น - รสหวาน กรอบ O วิธีการปลูก - หวานเมล็ดจนอายุ 1 เดือนครึ่ง ถอนไปปลูก - ระยะปลูก 50 ซม. ระหว่างดิน และ 50 ซม. ระหว่างแถว O การดูแลบารุงรักษา -รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์ต้นละ ครึ่งกิโลกรัม(ประมาณ6x6 นิว้

- ใช้น้าหมักอินทรีย์ (พด.2) 200 ซี.ซี. ต่อน้า 20 ลิตร รดต้นให้ทั่ว - ตอนเข้าหัวเพื่อให้ผักหวานกรอบ ให้ใช้ขเี้ ถ้าเตาไฟ 3 ส่วนต่อปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 จานวน 1 ส่วน โรยรอบต้นเพื่อป้องกันหอยและ ตัวบุ้งทาลาย - รดน้าเฉพาะตอนเช้าเท่านั้น ก่อน แดดออก - เมื่อผักกรอบแล้ว ก็ตัดได้

การทางานที่เชื่อมโยง ต่อกัน เป็นการแก้ไข ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ หมู่บ้านและตาบลใน การเรียนรู้กิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียงที่ เห็นชัด

ชา O พันธุ์ท่ปี ลูก พันธุ์อูหลงเบอร์ 12 ก้านอ่อน O วิธีการปลูก -ใช้กิ่งชา - เตรียมดิน โดยไถพรวนดิน - ขุดหลุม 8x8 นิว้ - ใส่ปุ๋ยอินทรีย์คลุกดินปลูกประมาณ 2 กก. - ระยะห่างระหว่างดิน 60 ซม. ระหว่างแถว 1.50 ม. - ปลูกช่วงเดือนพฤษภาคม

O การบารุงรักษา - ใส่ปุ๋ยอินทรีย์รอบต้นประมาณ ครึ่งกิโลกรัม/ต้น/ปี O การเก็บยอด - เมื่อต้นอายุได้ 2 ปี - เก็บ 2 ใบ/ยอด - เก็บช่วงเช้า 05.00-10.00 น. เพื่อให้ชามีคุณภาพ O ชามีคุณภาพ - ชาจะให้สีออกช้า O การผลิตชา

- ผึ่ง 8 ชม.หลังการเก็บ/ผึ่งในร่ม - นาไปคั่วจนอ่อนตัว - เอาใส่กระด้งนวดให้เป็นตัว (ริว้ ) - ตากแดดจนหมาด - อบด้วยไฟอ่อน (เตาถ่าน) ประมาณ 40 องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง กรอบและมีกลิ่นหอม ยอดอ่อนชา


สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเวียงป่ำเป้ำ

ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ชั้น 2 ที่ว่าการอาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170 โทรศัพท์: 053-781507 โทรสาร: 053-781507 อีเมล: nid_2552@hotmail.com

พัฒนา คือ สร้างสรรค์ http://www3.cdd.go.th/ wiangpapao/

กิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ - หลักสูตรการทาปุย๋ ชีวภาพ การปลูกหญ้าแฝก การปรับปรุงดินแจกให้เกษตรกรพร้อมกับสารเร่งต่างๆ โดยมีเกษตรกรจากหมู่บ้านและตาบลใกล้เคียงมาศึกษาดู งานและเรียนรู้กิจกรรมต่างๆเป็นประจา นอกจากนัน้ นาย รัตน์ จาสมุทร ยังเป็นวิทยากรประจาศูนย์แอ็ดด้า ประเทศไทย สาขาเวียงป่าเป้า และเป็นคณะ กรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจาตาบล ในการที่นายรัตน์ จาสมุทร ประธานศอช.ต. สันสลีเป็นประธานศูนย์เรียนรู้ฯนั้น ทาให้เกิดการทางาน ที่เชื่อมโยงต่อกัน เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ หมู่บ้านและตาบลในการเรียนรูก้ ิจกรรมเศรษฐกิจ พอเพียงที่เห็นชัด เป็นรูปธรรมสามารถเรียนรู้และปฏิบัติ ได้จริง อีกทั้งเป็นศูนย์กลางในการประสานการทางาน ของกลุม่ ต่างๆและเป็นกิจกรรมที่จะสามารถพัฒนาผู้นาใน การเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆได้

รัตน์ จาสมุทร ปราชญ์ชาวบ้านผู้ดาเนินชีวิต วิถีเศรษฐกิจพอเพียง นายรัตน์ จาสมุทร อายุ 67 ปี เกิดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2485 เป็นเกษตรกรทานา แต่ไม่ ประสบผลสาเร็จมากนัก เนื่องจากในบางครั้งต้องขึ้นอยู่กับ เศรษฐกิจระดับประเทศ จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2546 ได้น้อมนาปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปรับใช้ในการทาการเกษตร เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน ในช่วงปี พ.ศ. 2538 สานักงานเกษตรอาเภอเวียงป่าเป้า ได้ดาเนินการคัดเลือกหมอดิน อาสาเท้าเปล่าแต่ละตาบลและ ส่งไปฝึกอบรมเพื่อเป็นตัวแทน หมู่บ้านและตาบล ต่อมาปี พ.ศ.

2546-2547 สานักงานพัฒนาที่ดิน จังหวัดเชียงรายได้ประสานงานกับ สานักงานเกษตรอาเภอเวียงป่าเป้า ให้คัดเลือกหมอดินอาสาให้เต็ม พื้นที่ทุกหมู่บ้านๆละ 1 คน เพื่อ เข้ารับการฝึกอบรมอีกครั้ง และได้ คัดเลือกนายรัตน์ฯ ให้เป็น ตัวแทนหน่วยงานและผู้ประสาน ระดับอาเภอเพื่ออานวยความ สะดวกและรวดเร็วได้ให้เข้าไป ศึกษาอบรมความรู้ตามนโยบาย และหลักสูตรของพัฒนาที่ดิน เช่น การวิเคราะห์ดิน และสาร เร่งต่างๆจนประสบความสาเร็จและ ได้ทาการทดลองทาแปลงเรียนรู้ ให้เกษตรกรในหมู่บ้านและตาบล จนมาถึงปี พ.ศ. 2549 – 2550 ได้

ยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของ หน่วยงานพัฒนาที่ดินและศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจา ตาบลสันสลี

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันสลี  

จุดเรียนรู้การปลูกพืชผสมผสานและปุ๋ยหมักชีวภาพ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you