Page 1

การตกแต่ งภาพด้ วยโปรแกรม Photoshop เบือ้ งต้ น จัดทำาโดย นางสาวศยามล จั่นกัน รหัสนิสิต 5610602076 สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Filter 1 : texturizer


Filter 2 : Grain


Filter 3 : Mosaic Tiles


Filter 4 : Craquelure


Filter 5 : Dry Brush


รู ปแบบตัวอักษรที่ 1


รู ปแบบตัวอักษรที่ 2


รู ปแบบตัวอักษรที่ 3


รู ปแบบตัวอักษรที่ 4


รู ปแบบตัวอักษรที่ 5


เทคนิคการรวมภาพให้ กลมกลืน

การตกแต งภาพด วยโปรแกรม photoshop เบ องต น  
การตกแต งภาพด วยโปรแกรม photoshop เบ องต น