Page 1

PAMÁTNÍK PÍSEMNICTVÍ N A M O R AV Ì

2

0

0

5

2

0

1

0


Kupodivu v èase pøejícím nulám a jednièkám je výroba tiskoviny snad nejsnadnìjší od dob, co je kniha knihou a tisk tiskem. Pravda, dìje se tak s nebezpeèím, že v mnoha pøípadech bude mít stejnì køehký život jako její digitální sourozenec, ale pøesto … pøátelé papíru ještì žijí. Že se do podobnì nezaruèeného a nejistého konání odvážila i osádka moravského Památníku písemnictví se svými pøáteli, je docela pochopitelné. Pokušení knihou a písmem je sugestivní a stálé, okouzlení dokonalými øemeslnými výkony svádí k napodobování. Omluvou budiž skuteènost, že se tak dìje poprvé a to za pìt prvních let. Je to svým zpùsobem zpráva suchozemcù toužících odeslat poselství po moøi a v láhvi. Struèná, útržkovitá, výzva budoucím kronikáøùm… Nechybí ani špetka exkluzivní koketérie – poèet výtiskù je více než omezený, vazba zcela individuální, literární text pùvodní a dosud nepublikovaný, výtvarný doprovod unikátní. Bibliofilie? Samizdat? Høíèka? Hravost, která nás zatím neopustila.

3


2004 øíjen . Je schválena rámcová koncepce Památníku písemnictví na Moravì.

2006 11.–15. ledna . Vzala jsem si slovo. Ètyøi básníøky z Moravy. Poezie ètyø básníøek z Moravy – Zuzany Gabrišové, Marcely Mikuláškové, Ivety

Marie Pokorné a Marie Šśastné. // 2.–5. února Host. Moravské nakladatelství a èasopis se pøedstavují. Výstava o stejnojmenném èasopise a nakladatelství. // 14. února . V Památníku národního písemnictví v Praze se uskuteènila vernisáž výstavy Jan Zahradníèek…bývalo u mne zotvíráno… // 3.–12. bøezna . Ochotnický kroužek. Jan Antonín Pitínský a alternativní divadelní scéna v Brnì v 80. letech. // 4.–9. dubna . Rajhradské písemnictví doby pøemyslovské. Výstava originálù rukopisù benediktinského kláštera, doplnìných kopiemi významných listin. // 27. dubna–17. záøí . Halasové. Otec a syn – proletáø a básník. Spoleèná moravská léta Františkù Halasù. Výstava vìnovaná životním osudùm proletáøského buøièe a nekonformního básníka. // 14. èervna . Otevøení badatelny Památníku písemnictví na Moravì // 6.–11. èervna Omalovánky – pøíbìhy k vybarvení. Ukázky dìtských omalovánek za posledních padesát let. // 22. èervna . Slavnostní prezentace knihy Františka Halase Krásné neštìstí (nakl. Sursum 2006). // 11.–13. srpna . Tøicetiletá válka (dokumenty, ohlasy). Dokumenty a ohlasy z fondu benediktinské knihovny. Výstava byla uspoøádána u pøíležitosti rekonstrukce bitvy u Rajhradu v roce 1645. // 9. záøí–15. øíjna . Ilustrované pohádkové bytosti. Výstava ilustrací moravského malíøe Josefa Kremláèka. // 15.–17. záøí . Dr. Beda Dudík, O.S.B. – moravský historiograf. Výstava v rámci Dnù evropského dìdictví (téma – Otisk slavných jmen – historické objekty, v nichž žili slavní lidé). // listopad . Památník získal

5

6

2005 únor . Do zrenovovaných prostor benediktinského kláštera v Rajhradì se stìhuje první pracovník Památníku KALENDÁRIUM Vojen Drlík. // 28. èervna V Ý S T A V Y Slavnostní otevøení PaU D Á L O S T I mátníku a I. èásti expozice Moravské písemnictví 19. a 20. století. // 1. èervence . Otevøena trasa pro návštìvníky. // èervenec . Do Památníku nastoupili první prùvodci Hana Dovrtìlová a Ivan Zálešák. // záøí . Do Památníku nastoupila kurátorka Petra Pichlová. // øíjen . Do Památníku nastoupila první knihovnice Jindra Pavelková. // 14. øíjna–18. prosince . Jan Zahradníèek… bývalo u mne zotvíráno… Život a dílo významného moravského básníka v dosud ojedinìlé úplnosti. // 10.–13. listopadu . Osobní sdìlení. Kvìty poezie a podzimu. Seznámení s básnickou tvorbou známých, ménì známých i zcela zapomenutých moravských básníkù ve spojení s kvìtinovou výzdobou. // 20.–30. prosince . Listování nejstaršími èeskými tisky 16. století. Ukázky z benediktinské knihovny.


soubor ilustrací Josefa Kremláèka a soubor bibliofilských vydání moravik. // 7. øíjna–30. prosince Jiøí Kubìna – šestatøicátník. Osobnost a dílo básníka. Vernisáž probìhla za úèasti autora. // 27.–29. øíjna . Aś žije republika! Aneb úloha èeských spisovatelù pøi zakládání samostatného èeského státu. // 11.–26. listopadu . Na všechno je bylina. Bylinky doplnìné starými herbáøi a knihami o lékaøství. V rámci výstavy se uskuteènila pøednáška o bylinách. // 17. listopadu . Vyhlášení I. roèníku literární soutìže Skrytá pamìś Moravy. // 12.–30. prosince . Listování a Co rok dal. Listování: Støedovìké rukopisy na vazbách. Co rok dal: Pøírùstky do fondu Památníku písemnictví v roce 2006. 2007 6.–28. ledna . Petr Comestor – „otec“ Tøí králù ve zlomcích rukopisù. Výstava originálù rukopisù s díly Petra Comestora. // 16. února . Petr Hruška. Autorské ètení souèasného moravského básníka, který pùsobí zèásti v Ostravì, zèásti v Brnì. // 28. února . Spuštìní elektronického katalogu Knihovny Muzea Brnìnska. // 3.–25. bøezna . Nakladatelství Doplnìk. V rámci cyklu Moravské nakladatelství se pøedstavuje. Nakladatelství zamìøené na vydávání spoleèenskovìdní literatury založil v roce 1991 Jan Šabata. 2. bøezna se v rámci vernisáže uskuteènila beseda s pracovníky nakladatelství a Janem Šabatou. // 4.–29. dubna . Knižní vazby. Výstava vìnovaná knižní vazbì a èásteènì i historii vazaèství vùbec se uskuteènila ve spolupráci s doc. dr. Jiøím

H. Kocmanem, vedoucím Ateliéru papír a kniha na Fakultì výtvarných umìní VUT v Brnì. Ukázky nejrùznìjších knižních vazeb z benediktinské knihovny. // 5. kvìtna–30. záøí . Vìra Sládková – jeden pøíbìh, jeden osud. Výstava k nedožitým 80. narozeninám významné moravské autorky. // 6. èervna–1. èervence . Ondøej Sekora. Výstava z kreslených seriálù a pøíbìhù pro dìti. // 22. èervna . Vyhlášení výsledkù soutìže Skrytá pamìś Moravy ve Slovanském hradišti v Mikulèicích. // 7.–16. záøí . Rodokaps – žánr na vymøení? Výstava pøipomnìla jednu z kapitol v dìjinách triviální literatury, populární sešity s „románovou“ èetbou. // záøí . Založení Literky, informaèního zpravodaje Památníku písemnictví na Moravì, a Klubu pøátel Památníku písemnictví na Moravì. // 25. záøí . Louèení s výstavou Vìra Sládková. Jeden pøíbìh, jeden osud. Èetba ukázek z nepublikovaných rukopisù a vzpomínky dcery spisovatelky Kateøiny Oharkové. // 10. øíjna–30. prosince . Petr Bezruè a... Antonín Vašek. Výstava k 140. výroèí narození klasika èeské literatury; samostatnou kapitolou výstavy byla bezruèovská ex libris. // 13. øíjna . Po stopách Petra Bezruèe. Cyklistický výlet s Klubem pøátel Památníku. // 28. øíjna . Vyhlášení II. roèníku literární soutìže Skrytá pamìś Moravy na téma Sousedé. // 9.–18. listopadu . Bonsaje a pøeklady èínské a japonské poezie. Ve spolupráci s Bonsai klubem Brno. // 17. listopadu Tvarování bonsají. Praktická ukázka s odborníkem z Bonsai klubu. // 27. listopadu . Návštìva prezidenta Èeské republiky Václava Klause

7

8


s chotí Livií Klausovou a hejtmanem Jihomoravského kraje Stanislavem Juránkem. // prosinec . Památník do svých sbírek získal soubor ex libris. // 7. prosince . Pìtadvacátýmtisícím návštìvníkem Památníku písemnictví na Moravì se stala Petra Chudárková z Holešova. // 12.–30. prosince . Listování a Co rok dal Listování: Historické mapy a plány z období 18. a poè. 19. stol. z knihovny benediktinského kláštera. Co rok dal: Ukázky knižních a jiných pøírùstkù Památníku písemnictví za rok 2007. // 13. prosince . Vzpomínkový akt na Antonína Vaška na brnìnském Ústøedním høbitovì. 2008 9. ledna . Návštìva bulharského velvyslance Zdravko Popova s chotí, župana Varenské oblasti Petara Kandilara a konzulky Zdeòky Boevové. // 4. února . Návštìva pøedsedy poslaneckého klubu ÈSSD Michala Haška a senátora Ivo Bárka. // 1.–29. února . Památník písemnictví na Moravì v Knihovnì Jiøího Mahena v Brnì. Výstava ve foyer Knihovny Jiøího Mahena v Brnì pøedstavila výstavní a publikaèní èinnost Památníku písemnictví na Moravì od roku 2005. // 6. února–2. bøezna . Èasopis Psí víno. Zlínský èasopis vycházející v letech 1996–2006 ve Zlínì. Na vernisáži promluvil o historii èasopisu Psí víno básník a výtvarník Jaroslav Kovanda. Souèástí vernisáže bylo rovnìž autorské ètení z jeho básnických sbírek. // 5.–30. bøezna . Moravští surrealisté ještì žijí. Výstava výtvarné a literární tvorby moravských surrealistù ze skupiny

Stir up – obrazy, sochy, fotografie a dokumenty. // duben . Památník do svých sbírek získal pozùstalost Vìry Sládkové. // 4. dubna–4. kvìtna . Souèasná moravská bibliofilie, její tváø a smìøování. Tisky, grafiky a knižní vazba. // 20. dubna . Výlet do kraje dìtství Vítìzslava Nezvala. S Klubem pøátel Památníku písemnictví na Moravì. // 6. kvìtna–26. èervna . Koliba. Moravské umìlecké sdružení v dokumentech; ve spolupráci se Slezským muzeem v Opavì. // 20. èervna . Vyhlášení výsledkù literární soutìže Skrytá pamìś Moravy ve Slovanském hradišti v Mikulèicích. // 30. èervna . Slavnostní otevøení II. èásti stálé expozice. Za pøítomnosti hejtmana Jihomoravského kraje Stanislava Juránka a dalších významných osobností byla zpøístupnìna expozice moravského písemnictví od 9. do 18. století. // 10. èervence . Ruèní výroba pergamenu. S Klubem pøátel Památníku písemnictví na Moravì. // 23. èervence–10. srpna . Maketa Codexu gigas. Ïáblova bible v rajhradském klášteøe. // 7. èervence–30. listopadu . Z knihovních sbírek Moravské zemské knihovny. Výstava u pøíležitosti 200. výroèí MZK v Brnì ve spolupráci s Památníkem se zamìøila na nìkolik ucelených knižních souborù z fondu nejvìtší moravské knihovny. // 9. záøí–4. ledna 2009 Psali dìjiny Moravy. Moravská historiografie. Výstava o tìch, kteøí se snažili zachytit a popsat moravské dìjiny – Beda Dudík, Øehoø Volný, Pešina z Èechorodu, Paprocký z Hlahol ad. // 1.–3. øíjna . Konference Moravská historiografie. // 11. øíjna . Cyklistická archeostezka krajinou pod

9

10


2009 leden . Památník do svých sbírek získal soubor samizdatù. // 6. ledna–1. února . Marcela Mikulášková. Osobnost a dílo pøedèasnì zesnulé brnìnské básníøky a divadelní hereèky. // únor . Památník do svých sbírek získal materiály týkající se literární èinnosti Hany Pražákové. // 3. února–1. bøezna . Šíøení Comestorovy „Historie scholastiky“ po èeských zemích. Významná støedovìká uèebnice hojnì rozšíøená

nejen u nás, ale i v zahranièí. (Putovní výstava.) // 25. bøezna–28. záøí . Bohumil Hrabal. Brnìnské návraty. Výstava kladoucí dùraz na brnìnské koøeny Bohumila Hrabala, prostøedí, které ovlivnilo jeho literární tvorbu – osobní dokumenty a pøedmìty, rukopisy, fotografie, knihy. // 29. bøezna . Za památkami Olomouce. S Klubem pøátel Památníku písemnictví na Moravì. // 1. dubna–31. kvìtna . Výstava Šíøení Comestorovy „Historie scholastiky“ po èeských zemích byla instalována v prostorách Státního okresního archivu Olomouc. // 23. dubna . Workshop Knihovny Muzea Brnìnska. U pøíležitosti dokonèení katalogizace Knihovny Muzea Brnìnska. // 29. dubna . Pøednáška Brnìnské motivy v Hrabalových prózách 70. let. // 21. kvìtna Pøednáška Brnìnské dìlnictvo a továrny v nìmecké próze. // 23. kvìtna . Procházka Židenicemi aneb Po stopách Bohumila Hrabala. S Klubem pøátel Památníku písemnictví na Moravì. // 9. èervna–28. záøí . Máma má mísu. Struèná pøehlídka historie slabikáøù od 16. století po první uèebnice ètení souèasnosti. // 19. èervna . Vyhlášení výsledkù literární soutìže Skrytá pamìś Moravy ve Slovanském hradišti v Mikulèicích. // 1. èervence–31. srpna . Výstava Šíøení Comestorovy „Historie scholastiky“ po èeských zemích byla zapùjèena státnímu okresnímu archivu Jihlava a umístìna v prostorách Brány Matky Boží. // 17. èervence–2. srpna . Listujeme ve støedovìkých rukopisech. Výstava poøádaná ve spolupráci s mezinárodním sdružením Klösterreich a švýcarským

11

12

Pálavou. S Klubem pøátel Památníku písemnictví na Moravì. // 16. øíjna . Pøednáška Psali dìjiny Moravy. // 23. øíjna . Aś žije republika! Veèer vìnovaný vzniku Èeskoslovenska; spojeno s vyhlášením III. roèníku literární soutìže Skrytá pamìś Moravy na téma Cesta do svìta a autorským ètením literátù: Jarmily Bednaøíkové, Pavla Veèeøi, Jakuba Strouhala a Andrey Jarošové. // 11. listopadu–7. prosince . Spadané listí. Podzim v pøírodì a literatuøe; ve spolupráci se SOŠ zahradnickou a SOU Rajhrad. Dopisy Otokara Bøeziny, Jana Zahradníèka, Františka Halase ad. na politická i osobní témata – dopisy z „osmièkových“ let. // 18. listopadu . Pøednáška o rukopisném díle Bedy Dudíka s názvem Struèná historie literatury èeské. // 4. prosince . Pøednáška k výstavì Psali dìjiny Moravy. // 11. prosince–4. ledna 2009 . Listování a Co rok dal. Listování: Knihy z brnìnské tiskaøské rodiny Svobodù v rajhradské benediktinské knihovnì. Co rok dal: Ukázky z toho, co získal Památník písemnictví v roce 2008 do svých sbírek.


nakladatelstvím Faksimile Verlag Luzern. // srpen . Památník významnì doplnil pozùstalost Guido Glücka. // záøí . založení stránek Klubu pøátel Památníku písemnictví na Moravì na Facebooku. // 1.–30. záøí . Výstava Šíøení Comestorovy „Historie scholastiky“ po èeských zemích byla k vidìní v prostorách Krajského úøadu Jihomoravského kraje. // 22. záøí . Pøednáška Ostravsko v literatuøe 1. pol. 20. století. Z cyklu Pøíroda a venkov – moravské literární téma? // øíjen . Památník do svých sbírek získal korespondenci Jana Skácela s Jiøím Friedem. // 3. øíjna . Výlet Halasovým Kunštátskem. S Klubem pøátel Památníku písemnictví na Moravì. // 6. øíjna . Pøednáška Povídky z venkovské Moravy. Z cyklu Pøíroda a venkov – moravské literární téma? // 29. øíjna . Aś žije republika! Vzpomínkový veèer vìnovaný vzniku Èeskoslovenska, spojeno s vyhlášením IV. roèníku literární soutìže Skrytá pamìś Moravy na téma Z rodinné kroniky a autorským ètením Marie Èerné a Venduly Kreplové – vítìzek literární soutìže. O reflexi svátku 28. øíjna v Lidových novinách promluvil Pavel Veèeøa. // listopad . Zpracován ideový návrh pro 3. etapu rekonstrukce. // 4 .–22. listopadu . Chryzantémy a nostalgie podzimu. Tradièní listopadové spojení pøírody a literatury, ve spolupráci se SOŠ zahradnickou a SOU Rajhrad. Chryzantémy doplnìné básnìmi o chryzantémách a podzimu. // 10. prosince–3. ledna 2010 . Listování a Co rok dal. Listování: Veduty moravských královských mìst ze 17. a 18. století. Co rok dal: Nové pøírùstky do sbírek Památníku. 13

P U B L I K AC E K ATA LO GY PERIODIKA

2005 . Kubíèek , Tomáš; Wiendl, Jan: Jan Zahradníèek (1905–1960) … bývalo u mne zotvíráno.

2006 . Kroupa, Jiøí; Vobr, Jaroslav; Drlík, Vojen: Benediktinský klášter v Rajhradì. // Drlík, Vojen; Pichlová, Petra: Halasové. Otec a syn – proletáø a básník. 2007 . Drlík, Vojen: Skryté pùvaby knižních vazeb. // Drlík, Vojen; Vávrová, Kateøina: Vìra Sládková… jeden pøíbìh, jeden osud. // Vávrová, Kateøina (red.): Skrytá pamìś Moravy – I. roèník. Pøíloha Sborníku Muzea Brnìnska 2007. 2008 . Pavelková, Jindra: Psali dìjiny Moravy. Moravská historiografie. Dìjepisectví do roku 1918. // Vítová, Andrea (red.): Skrytá pamìś Moravy – II. roèník. Pøíloha Sborníku Muzea Brnìnska 2008. 2009 . Vítová, Andrea: Bohumil Hrabal. Brnìnské návraty. // Vítová, Andrea (red.): Skrytá pamìś Moravy – III. roèník. Pøíloha Sborníku Muzea Brnìnska 2008.

14


Literka . Informaèní zpravodaj Památníku písemnictví na Moravì. Vydává Muzeum Brnìnska, pøipravuje Památník písemnictví na Moravì. Odpovìdný redaktor Vojen Drlík, redaktorka Petra Pichlová (1/2007–9/2008) a Romana Macháèková (10/2008–dosud). Vychází desetkrát roènì. Libri de bibliotheca nostra . Informaèní bulletin o pøírùstcích Knihovny Muzea Brnìnska. Vydává Muzeum Brnìnska, pøipravuje Památník písemnictví na Moravì. Odpovìdný redaktor Vojen Drlík, redaktorka Jindra Pavelková. Vychází ètyøikrát roènì.

2009 . Vojen Drlík . Martina Chmelaøová . Silvie Kresová . Petra Køivová . Simona Langová . Romana Macháèková . Jindra Pavelková . Alena Trojanová . Lenka Vágnerová . Andrea Vítová . Vìra Vymazalová . Ivan Zálešák

OSÁDKA PAMÁTNÍKU

Pøišly – odešly, mají pøestávku . Dana Èerná . Jana Damcová . Hana Dovrtìlová . Ilona Koláèková . Petra Pichlová . Iva Šosová . Kateøina Vávrová 15

16


V záøí roku 2007 se soustøedilo kolem Památníku písemnictví na Moravì volné sdružení s názvem Klub pøátel. Jeho èleny se stali nejen zájemci o èinnost Památníku písemnictví na Moravì, ale také milovníci moravské literatury a písemnictví. Klub pøátel sdružuje jak pravidelné návštìvníky jednotlivých akcí Památníku tak také ty, kteøí opravdu aktivnì pøispívají k jeho èinnosti napø. pravidelným komentáøem k jednotlivým výstavám, propagací akcí a nebo se svými dary podílejí na tvorbì sbírek.

KLUB PØÁTEL PAMÁTNÍKU PÍSEMNICTVÍ NA MORAVÌ

Èestnými èleny se stali spisovatel, pøekladatel a literární historik Ludvík Kundera a jeden z duchovních otcù Památníku, znalec moravské žurnalistiky a dlouholetý øeditel Moravské zemské knihovny, doc. PhDr. Jaromír Kubíèek, CSc. Klub pøátel zprostøedkovává pravidelná setkávání jednotlivých èlenù pøi rùzných pøíležitostech, aś už to byla výroba pergamenu nebo již pravidelné výlety za literaturou do pøírody, napø. Procházka krajem dìtství Vítìzslava Nezvala, Cyklistický výlet po stopách Petra Bezruèe, Procházka Židenicemi aneb Po stopách Bohumila Hrabala, Cyklistická archeostezka krajinou pod Pálavou èi Výlet Halasovým Kunštátskem.

17

Richard Skolek (2. 9. 1987 Brno) patøí k nejmladší generaci moravských autorù. S Památníkem písemnictví na Moravì je jeho jméno spojeno díky úèasti v prvním roèníku literární soutìže Skrytá pamìś Moravy (2006/2007), v níž získal první místo v kategorii od 15 do 19 let povídkou Odpusś mi. V letošním roce debutoval knihou fejetonù Hubený nás nedostanou (Tøebíè: Akcent 2009). Své fejetony pravidelnì publikuje v Blanenském deníku. 18


Mládež vyvádí vždycky rùzné skopièiny. Je to takové její výsadní právo – vìnovat se vìcem, které obvykle pøísluší pouze dospìlým, a riskovat pøi nich zdraví a dùstojnost zpùsobem, který si spojujeme s dìtskou myslí. Právì díky tomu je velmi pouèné se na mládež dívat. A že se u toho nìkdy èlovìk i královsky pobaví, o tom vás hned pøesvìdèím.

RICHARD SKOLEK JAK JSEM SI HRÁL NA VOYEURA

Stalo se to pøed pár lety. Scénáø celé hry byl jednoduchý – lyžaøský tábor na horské chatì, já na pokoji se dvìma dalšími gentlemany kolem šestnácti let, vedle nás pokoj dvou mladých sleèen stejného vìku. V každém dramatu musí jít o život, to je základ divadla – bystrý ètenáø již jistì postøehl, že zatímco my chlapci jsme byli dohromady tøi, našich protìjškù bylo ménì. A hle, konflikt je na svìtì. Když jsem zjistil, že se se mnou v dalším vývoji dìje nepoèítá a že nebudu obsazen ani do vedlejší role pøítele, sluhy nebo starého otce, ba že mi dokonce nebude dopøáno ani to potìšení zemøít na pódiu probodnut kordem soka, urazil jsem se a pøesedl si do hledištì. Dva novì utvoøené páry mi sice nabízely pìkné místo kulisáka, ovšem já jsem byl neoblomný. Vrcholná scéna kusu se odehrála v poslední den našeho pobytu. Mým nìkdejším pøátelùm zazvonil budík. Chvilku si cosi špitali a z jejich 19

konverzace jsem pochopil, že vstávat ještì není zapotøebí. Jeden natáhl budík znovu a druhý se vykradl ven. To mi už bylo øádnì podezøelé, ležel jsem však dál otoèený èelem ke stìnì a snažil se usnout. Za okamžik se dveøe opìt otevøely a kdosi vklouzl na scénu. Podle tichého „ahoj“ jsem poznal, že je to mladá hereèka odvedle. Ležel jsem zády k pódiu a pomalu mi v hlavì docházelo, do jaké šlamastyky jsem se dostal. Pár za mnou se vìnoval obvyklým milostným dùvìrnostem a podle zvukù, které pøitom vydával, se akt zdál nevyhnutelný. Èekal jsem dál a modlil se, abych mìl jenom bujnou fantazii; pøece jenom, byl den odjezdu a dívky bydlely na druhé stranì republiky. Nebylo vylouèeno, že chlapci vezmou rozum do hrsti a vystøíhají se všech nepøedložeností. „Ty jsi moje sluníèko a já ti sundám trièko,“ pravil milovník v reakci na mé plané nadìje. Kdybych mìl rajèe, hned bych jej hodil na jevištì. Taková laciná replika a kulhavý rytmus! Chápu, že v pavouky prolezlém a uklizeèkou dosud nenavštíveném pokoji horské chaty nelze èekat žádného Shakespeara, ale když už se s takovou vervou pustili do pohybového ztvárnìní role, ocenil bych, kdyby vìnovali stejnou pozornost i dialogùm. Trièko nicménì vzápìtí pøistálo na mé peøinì a já tušil, že prkna, která znamenají svìt, se rozpalují dobìla.

20


Cítil jsem se mezi mlýnskými kameny tohoto paradoxu nemilosrdnì drcen. Pøerušit nadìjnì se rozvíjející akt a pøipravit mladé milence o krásný zážitek (a sebe o možnost všechno jaksepatøí zachytit), navíc pak èelit jejich nepochybnì se dostavivšímu hnìvu? Nebo spolykat všechny mravní výtky a vzít celý incident jako revanš shora – když už mám smùlu já sám, mùžu se aspoò dívat? Po dlouhém boji jsem se rozhodl nezasahovat a ponechat pøírodì volný prùbìh. Koneckoncù, kdo jsem já, abych se stavìl proti režisérskému zámìru? Právì když jsem podle zvukù soudil, že se kus blíží ke svému naturalistickému vyvrcholení, zazvonil budík znovu. Leknutím jsem sebou trhnul tak, že již nebylo možno dále pøedstírat spánek. Opona se zavøela a bylo jasné, že finále mi uniklo; zbývalo jen pokud možno decentnì opustit místnost a dát mladé nezbednici prostor, aby si zachovala alespoò zbytky dùstojnosti. Vstal jsem tedy a rychle vybìhl ven s tvrzením, že se musím jít podívat pravdì do oèí. Po ètvrthodinì jsem podìkoval toaletì za její laskavý azyl a vrátil se do pokoje. Milovník sedìl sám na lùžku a z jeho pohledu jsem poznal, že mému hereckému výkonu skuteènì uvìøil – nièeho zvláštního jsem si nevšiml a nic jsem neslyšel. Vyvodil jsem z tohoto zážitku jednoduché ponauèení – nebýt sobecký a vždycky myslet na diváka! Nikdy nevíte, kdo se dívá.

21

Pro pøátele a pøíznivce pøipravil Klub pøátel Památníku písemnictví na Moravì v prosinci roku 2009. Vyšlo v poètu 25 èíslovaných výtiskù na ruèním papíru z Velkých Losin. Poèítaèovou grafiku laskavì vìnoval Boris Mysliveèek. Obálka, grafické øešení a sazba -vsd-. Tento výtisk má èíslo

Ročenka 2010  

Ročenka Památníku písemnictví na Moravě shrnující prvních pět let jeho působení.

Ročenka 2010  

Ročenka Památníku písemnictví na Moravě shrnující prvních pět let jeho působení.