Page 1

อัพเดตข่าวรับตรง ครึ่งเดือนแรกของสิงหาคม


ม - Magazine เหลืออีกเวลาแค่ 1 ร้อย กับอีก 10 กว่าวัน เราก็จะเข้าสู่สนามสอบแกท-แพท ครั้งที่ 1/2556 กันแล้ว วันนี้เตรียมตัวกันไปแค่ไหนแล้ว หรือยังไม่เริ่มเตรียมเลย ถ้าหากว่ายัง.. มีคำ�พูดหนึ่งของพี่โหน่ง ออนดีมานด์ ได้พูดไว้ว่า บางคนรู้สึกไฟลนก้น...ตอนเหลือเวลา 5 เดือน บางคนรู้สึกไฟลนก้น...ตอนเหลือเวลา 2 เดือน คนสองคนนี้ต่างกันที่ความสำ�เร็จ แต่สิ่งที่สองคนนี้มีเหมือนกันก็คือเวลา แต่อยู่ที่ว่า “เขาทั้งสองจะใช้มันให้คุ้มค่าซักแค่ไหนกัน ?”

E-ducation’s news “น้องเมย์” สุดยอด คว้าแชมป์ “ตบลูกขนไก่โลก” หลัง อัด มือ 1 ของโลก ชาวจีน 2-1 เกมถึงถิ่น

รัชนก ที่วันนี้เล่นได้อย่างยอดเยี่ยม ใช้การตบโยกซ้ายขวาสลับกับ การหยอดหน้าเน็ต นำ�มาถึง 20-14 ก่อนที่ หลี เสี้ยวเล่ย จะมาตี เสียเองในแต้มสุดท้าย ทำ�ให้รัชนก ชนะไป 21-14 ส่งผลให้รัชนก ชนะไป 2-1 เกม สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรก และถือ เป็นนักแบดมินตันอายุน้อยที่สุดที่คว้าแชมป์โลกได้

มช.ขึ้นที่3 South East Asia Top10จาก Webometrics ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย Webometrics 2013 ล่าสุด (ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ใน เอเชีย โดยขึ้นมาเป็นอันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย อันดับที่ 3 ของ South East Asia Top 10 อันดับที่ 40 ของ Asia Top 100 และอันดับที่ 281 ของ World Top 8000

page

1


ม - Magazine

มหกรรมติวฟรี แห่งประเทศไทย

2556 แบรนซัมเมอร์แคมป์

เปิดลงทะเบียน 1 ก.ย.56 - 10 ต.ค.56 ทาง www.brandssummercamp.com ติววันที่ 16-21 ต.ค

โครงการ “มาม่าทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16” http://www.247friend.net/mama-admission/ ติว 13 - 18 ต.ค

สรุปเข้มวิทยุจุฬา ครั้งที่ 10

http://www.curadio.chula.ac.th/Sarupkhem10/Register.php

ติว 23 - 24 พ.ย และ 30 - 1 ธ.ค

page

2


ม - Magazine อัพเดตข่าวสมัครการรับตรง by Pamakorn

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประเภทโควตา มีคณะที่เปิดรับดังต่อไปนี้ 1. คณะศิลปศาสตร์ 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะที่สายศิลป์ - คำ�นวณ สามารถสมัครได้ 3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1.ศิลปศาสตร์ 5. คณะบริหารธุรกิจ 2.อุตสาหกรรมสิ่งทอ 6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3.คณะบริหารธุรกิจ 7. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8. วิทยาลัยนานาชาติ 5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สายศิลป์ - ภาษา 1.ศิลปศาสตร์ 2.คณะบริหารธุรกิจ 3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้องทั่วไป 1.ศิลปศาสตร์ 2.คณะบริหารธุรกิจ 3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

page


ม - Magazine

โครงการที่เปิดรับและจำ�นวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร - โครงการเร่งรัดการผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ (ผ่าน กสพท.) 65 คน - โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท - โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำ�เภอหนึ่งทุน * เรียนอยู่ชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น (ไม่รับสอบ (รพ.สระบุรี) 30 คน เทียบ, ปวช., * โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (สระบุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง,ปทุมธานี,สิงห์กศน.) บุรี) * โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำ�เภอหนึ่งทุน 10 คน * ไม่สามารถสมัครรับตรงโครงการอื่น ๆ ของ ม.ธรรมศาสตร์ ได้ - โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำ�เภอหนึ่งทุน * ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นกลางและระบบ กสพท. (รพ.สุราษฎร์ธานี) 30 คน - โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำ�เภอหนึ่งทุน * โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ระยอง) * เรียนอยู่ชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น (ไม่รับสอบ * โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำ�เภอหนึ่งทุน 12 คน เทียบ, ปวช., - โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำ�เภอหนึ่งทุน กศน.) (รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์) 15 คน * อยู่ในเขตอำ�เภอขาดแคลนแพทย์ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ มีบิดามารดาอยู่ * โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ระยอง) ในเขตอำ�เภอ * โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำ�เภอหนึ่งทุน 5 คน ขาดแคลนแพทย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี - โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำ�เภอหนึ่งทุน * ไม่สามารถสมัครรับตรงโครงการอื่น ๆ ของ ม.ธรรมศาสตร์ ได้ (รพ.พุทธโสธร) 30 คน * ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นกลางและระบบ กสพท. * โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 24 คน (ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรี,สระแก้ว,นนทบุรี) * โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำ�เภอหนึ่งทุน 6 คน

page


ม - Magazine

เปิดทำ�การรับสมัครในวันที่ 1 ส.ค - 28 ก.ย มี 3 สาขาที่เปิดทำ�การรับสมัครดังนี้ 1.สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 2.สาขาแอนิเมชั่น 3.สาขาการจัดการสมัยใหม่ **ไม่ใช้คำ�แนนแกท-แพท สอบข้อสอบของวิทยาลัย

page


ม - Magazine You know ? ประเทศมองโกเลียถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตทาง เศรษฐกิจต่อจดีดีพีมากที่สุดในโลก แห่งปี 2556

The best in Asean รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในสิงคโปร์ อยู่ในอันดับที่ 15 ของโลก

In the future in Thailand

สาขาที่เป็นความต้องการมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ วิศวกรรม 70% การตลาด และคอมพิวเตอร์ 20% บัญชีการเงิน กฎหมายและธุรการทั่วไป 10%

page


ม - Magazine

Magazine next week.

ม - Magazine

อั พ เดตข่ า วการรั บ สมั ค รตรง(Ku-addmistion)

ของ ม.เกษตรศาสตร์

page

ข่าวรับตรง  

ข่าวรับตรงของแต่ละมหาวิทยาลัย ม.6 โพธืิสัมพันธ์พิทยาคาร

Advertisement