Paltamoon -asukaslehti nr 1

Page 1

PA LTA M O N

ASUK ASLEHTI No.1

-

K A I K I L L A M U K AV U U K S I L L A

Vihdoinkin myös niitä hyviä uutisia

Nyt nappaa www

.pal

tamo

.fi


2

Paltamoon 1 / 2 0 1 3

PÄÄKIRJOITUS

Yhteisen tekemisen merkeissä Paltamo - Kaikilla muka­

Yhteinen tekeminen puolestaan voi olla yh-

tietää mistä. Lisäksi moninainen tapahtumien

vuuksilla -hanke on vuo-

teismarkkinointia yritysten ja eri toimijoiden

kirjo kaipaa kanavaa, jossa lehti toimii hyvin

den mittainen pyrähdys

kesken, tapahtuma tai retki. Tulevaisuuden

asukkaille ja muille Paltamon kävijöille.

alueen kehittämiseen.

hyvinvointi on meistä itsestämme kiinni.

Osaava toimituskunta

Kun kehityshanketta ra-

Asukaslehti

Lehden sisältö ei synny itsestään. Tarvitaan

Hankkeen yhtenä pääteemana oli luoda Pal-

hyvä ja osaava toimituskunta, joka huolehtii

men­piteiden asialista hyvin laa-

tamoon uusi asukaslehti, joka palvelee va-

lehden kaikista asioista. Kaikkea kerrottavaa

ja. Koska hanke voitiin toteuttaa

kituisia asukkaita, kesä- ja loma-asukkaita,

ei voi mahduttaa yhteen lehteen, vaan kausi-

ken­nettiin noin parin vuoden ajan, oli tehtävien toi­

vain vuoden mittaisena, jouduttiin kar-

yritystoimintaa yleisellä tasolla jne. Ympäril-

luontoisesti tulee huomioida Paltamon elämi-

simaan paljon asioita pois ja keskityttiin

lä tapahtuu asioita, joista asukkaiden on hy-

sen syke ja tiedottamistarpeet.

neljään pääteemaan. Nyt viiden tehok-

vä tietää, vaikka niistä ei kerrotakaan muissa

kaan toimintakuukauden aikana on tul-

paikallislehdissä.

kaan, niin ilmoittaudu allekirjoittaneelle. Jos

lut jo paljon palautetta ja lisää ideoita, mi-

Mikäli olet kiinnostunut tulemaan mu-

Kaikilla mukavuuksilla -hankkeessa to-

et voi olla mukana kiinteästi ja sinulla on hy-

tä Paltamossa tulisi tehdä. Monet ideoista ja

teutetaan kaksi lehteä. Ensimmäistä luet juu-

viä juttuaiheita, tiedottamista, hyviä kuvia tai

aloitteista ovat olleet kuitenkin sellaisia, että

ri parhaillaan. Toinen lehti, jonka sisältö on

muita paltamolaisille tärkeitä vinkkejä, ota yh-

ne kuuluvat kunnan tehtäviin, eikä niitä siten

suunnattu Paltamon kesä- ja loma-asukkail-

teyttä. Mielellään sähköpostilla, niin asia tu-

voida hankkeeseen liittää. Yleishyödyllisissä

le ilmestyy kesäkuun alkupuoliskolla. Lehti

lee perille, eikä jää muistamisen varaan. Kos-

kehityshankkeissa keskitytään hanke-ehto-

postitetaan loma-asuntojen omistajille kotiin,

ka lehti on Paltamon asukaslehti, toivon, että

jen mukaisesti toimenpiteisiin, jotka eivät ole

koska postilaatikkoja ei ole kaikilla kesämö-

myös kyläyhdistykset pohtivat juttuja ja kuvia

kunnan tehtäviä. Yleishyödyllisyys on muis-

keillä.

omilta asuinalueiltaan.

tettava myös niin, että kenenkään yksityisen

toimijan asioita ei hankkeessa voida tehdä.

löytyy paikallinen tekijä ja toimija, joka vas-

vä lisätietokanava on mm. Paltamon kunnan

Kaikilla mukavuuksilla -hankkeen yksi

taa lehden ilmestymisestä esim. neljä kertaa

uusitut nettisivut; www.paltamo.fi

tehtävistä on saada Paltamon eri toimijat pu-

vuodessa. Tällaisista tahoista on neuvottelut

haltamaan yhteen hiileen. Vain yhteistoimin

käynnissä, ja olen saanut jopa varmuuden,

on mahdollista menestyä eri alueiden välises-

että lehden toteuttaja löytyy Paltamosta.

sä kilpailussa. Kahdeksan vuotta Paltamossa

asuneena, voin sanoa sen olevan kohtuulli-

tamon alueen tietokanava. Erityisesti kesä-

sen vaativa tehtävä. Erityisesti kaipaan yh-

kuun lehteen kerätään Paltamon palvelu-

teistä pohdintaa, jossa näkökulma käänne-

ja, joista halutaan tiedottaa kesälomalaisille.

tään ja suunnataan yhteiseen tekemiseen.

Paltamosta saa lähes kaikkea, kunhan ostaja

Tavoitteena on, että jatkossa lehdelle

Asukaslehti on yleisjakelussa myös Pal-

Paljon jäi asioita seuraavaan lehteen. Hy-

Kari Heikkinen Päätoimittaja - projektipäällikkö Paltamo- Kaikilla mukavuuksilla -kehityshanke


3

Paltamoon 1 / 2 0 1 3

Arto Laurikainen Paltamon kunnanjohtaja

Paltamon

peruspalvelut ovat kunnossa Paltamossa kuntalaisten asumisen ja elämisen asiat ovat kohtuullisessa kunnossa. Lasten päivähoito toimii ja kouluasiat ovat hyvällä

Paltamon sijainti Oulujärven

mallilla. Terveydenhoidon peruspalvelut ovat

rannalla, antaa mahdollisuuden

kunnostetussa terveyskeskuksessa. Uusi

matkailuelinkeinorakenteen pa-

hoivaosasto parantaa vuodepotilaiden pal-

rantamiseen. Pieniä, matkaili-

veluja. Kaukolämpöverkkoa jatkettiin kesällä

joille suunnattujen palvelujen ke-

2012. Teiden peruskunnostusta on tehty ko-

hitystyötä on jatkettava. Suoraan

ko ajan. Suuri huolenaihe on työllisyyskokei-

matkailua palveleva toiminto on uuden cara-

lun päättyminen tämän vuoden lopussa. Mitä tapahtuu työvoimatalon ihmisille, kun kokeilu loppuu? Nykyisenkaltaisen rahoituksen saaminen ei ole enää jatkossa mahdollista.

Suuret investoinnit on tehty

Viime vuosien koulu- ja hoivaosastoinvestoinnit olivat merkittävä satsaus Paltamossa. Investoinnit rasittavat tulevina vuosina velkana Paltamon kunnan taloutta. Suuria investointeja tulee nyt siis harkita tarkkaan. Meillä on aika suuri velkamäärä, mutta korjausvelka on pieni, joka monessa muussa kunnassa on suuri rasite. Seuraava mahdollinen suurempi investointi on Oulujärven rannassa sijaitsevan Autioniemi-asuinalueen yhteyksien rakentaminen, mutta sen aloittamisesta ja suunnittelusta päättää uusi valtuusto juuri alkaneella kaudellaan.

Kunnilla paljon perustehtäviä

Kunnille on säädetty useita satoja tehtäviä, joiden hoitaminen ei ole yksikertaista. Paljon puhuttu kuntien yhteen liittäminen ei kuitenkaan lisää rahamäärä kuntarajoja poistamalla. Tapahtuupa sitten jatkossa mitä tahansa kuntien nimille, Paltamo säilyy alueena ja täällä asuvien ihmisten tarpeista tulee huolehtia jatkossakin. Uusi valtuusto tulee linjaamaan oman strategiansa alkavalle valtuustokaudelle. Strategiatyö aloitetaan pikaisesti vielä tämän talven aikana. Helppoa asioiden priorisointia, mihin rahat riittävät, ei ole. Paltamon tilanne on sama kuin useimpien mui-

Matkailun merkitys tärkeä

van -alueen tuleminen Metelinniemeen. Ava-

Vaikka tulevaisuuden Paltamolla on useita haasteita edessään, emme nosta käsiä pystyyn, vaan yritämme turvata hyvät ja kaikkia tyydyttävät palvelut jatkossakin. denkin kuntien - tulot eivät tahdo riittää pakollisiinkaan menoihin. Tämä taas johtuu mittavista valtionosuusleikkauksista yhdistettynä talouden taantumaan.

Lisää työpaikkoja Paltamoon

Työllisyyskokeilun loppuminen nostaa Paltamon työttömien määrän taas korkeaksi. Uusien työpaikkojen saanti ei ole helppoa. Jonkin verran voi työvoimatalolta työllistyä jatkossakin, jos saadaan luotua pieniä yrityspohjaisia toimintoja ja sosiaalisen yritysmallin mukaisia työpaikkoja. Niillä ei kuitenkaan kunnan tulopuolta korjata merkittävästi. Suurimmat säästöt tulevat kuitenkin sosiaalimenoissa, jos nuorille ja pitkäaikaistyöttömille löytyy järkevää tekemistä jatkossakin. Positiivinen asia on, kun paltamolainen Aquaminerals Oy aloittaa toimintansa keväällä 2013. Jatkossa sinne voi syntyä lisääkin uusia työpaikkoja. Joka tapauksessa uusi tehdas antaa töitä monelle alihankkijayritykselle, joka on erittäin tärkeä asia alueellamme. Kunnassa on työn alla myös toimet, joissa kartoitetaan lähienergian käytön lisäämistä Paltamon alueella. Myös tätä kautta on pyrkimys synnyttää uusia työpaikkoja.

jaiset on alustavasti suunniteltu juhannukseksi. Venesatamaan tulee tulevana kesänä veneilijöitä palveleva tankkauspiste. Erilaiset tapahtumat jättävät Paltamoon merkittävästi tuloja, joilla tuetaan paikallista ostovoimaa.

Hyvä asua ja yrittää

Paltamossa vakinaisesti asuvien elinolosuhteet ovat pääosin kunnossa. Paltamon alueella on toista tuhatta kesämökkiä, jonka seurauksena ihmisten määrä vähintään kaksinkertaistuu kesä- ja loma-aikoina. Loma-asukkaiden huomioiminen kunnan rakentamis- ja palvelutoiminnoissa lisää myös heidän viihtyisyyttään. Osa voi muuttaa kesäasunnolleen vaikka vakituiseksi asukkaaksi eläkepäiviä viettämään. Myös etätyön merkitys kasvaa tulevaisuuden maailmassa, jonka seurauksena työn tekemisestä kakkosasunnolta on tehtävä mukavaa ja järkevää. Näihin asioihin kiinnitämme huomiota kehittämishankkeissa, joita Paltamon alueella on käynnissä

Viime vuosien koulu- ja hoivaosastoinvestoinnit olivat merkittävä satsaus Paltamossa.


4

Paltamoon 1 / 2 0 1 3

Paltamon kunnanvaltuusto 100 vuotta - 20.1.2013

100 vuotta

huimaa kehitystä Paltamon, Suomen ja koko yhteiskunnan kehitys on ollut huimaa viimeisen 100 vuoden aikana, jopa nopeinta koko ihmiskunnan historiassa. Kunnallisen päätöksenteon rooli ja tehtävät Suomessa eivät ole kuitenkaan muuttuneet. Paikallisten asukkaiden tahtoa on toteutettu kunnanvaltuustojen kautta jo ennen Suomen itsenäistymistä, jolloin kunnallisvaalit ja jokaisen oikeus äänestää tulivat käyttöön koko Suomessa. Lue Marisannan tulevaisuusvisio sivulta 30

Mad

e in Palt

amo

Marisanna Jarva - Paltamon kunnanvaltuuston puheenjohtaja - 31-vuotias - kotoisin Paltamon kirkonkylästä eli Kiehimästä - naimisissa hiihtovalmentaja Ilkka Jarvan kanssa - Samuel-pojan (1v) äiti

Toimin Paltamon itsenäisyyden säilyttämiseksi, joka takaa parhaiten lähipalvelumme.

Yhteiskunnan muutok-

siihen, miten hyvin viihdymme asuinpaikka-

set

kunnallamme.

tuovat

haasteita

kunnanvaltuuston päätöksentekoon. Valtion toimesta

käytettävis-

sä olevat tulot pienenevät. Yritysten ja työpaikkojen määrä vaikuttaa keskeisesti verotuloihin. Sosiaali- ja terveysmenot kasvavat väestön ikääntymisen myötä. Kunnan investointimahdollisuudet riippuvat käytettävissä olevista tuloista, vaikka myös uusilla toimintatavoilla ja yhteistyökumppanien löytämisellä voidaan aikaansaada uutta. Pitkän ajan kuluessa tehdyt päätökset vaikuttavat siihen, miten voimme tukea toimilla ihmisten hyvinvointia, yritysten syntymistä ja pysyvyyttä paikkakunnalla. Kuntatason päätöksenteko ja yhteiskunnan muutokset maailmanlaajuisesti vaikuttavat

Tulevan kauden kunnanvaltuutettuna: - toimin Paltamon itsenäisyyden säilyttämiseksi, joka takaa parhaiten lähipalvelumme. - tuen pienyritysten toiminnan vahvistamista ja uusien työpaikkojen syntymistä. - vaikutan perheiden sekä nuorten tukemiseen ja siten halutuksi asuinkunnaksi panostamiseen.

- hallintotieteiden maisteri - yrittäjä - koordinaattori, Innovaatio- ja yrittäjyyskes- kus Innova, Kajaanin AMK (hoitovapaalla) - reservin vänrikki - Keskustan Paltamon paikallisyhdistyksen puheenjohtaja

On vaikea kuvitella, miten kehitys jatkuu seuraavan 100 vuoden aikana. Kainuulainen vaatimaton ja sisukas perusluonne ei varmasti ole siinä ajassa edelleenkään muuttunut. Mutta se, mitä unelmoimme, suunnittelemme ja arvioimme tapahtuvaksi, tahtoo yleensä toteutua. Siksi on hyvä käyttää ajoittain aikaa ideoidessamme ja toivoessamme, miltä näyttää tulevaisuuden Paltamo. Viettäessämme 20.1. Paltamon kunnanvaltuuston 100-vuotisjuhlaa, sain silloin luvan kanssa visioida osin huumorilla, osin tosissaan Paltamon ja päätöksentekomme tulevaa 100 vuotta


5

keskusta-alue, Autioniemi, Metelin-

Paltamon uudet päättä-

niemi ja Kontiomäki siten, että

jät aloittivat työnsä vuo-

näistä osa-alueista syntyisi

den vaihteessa. Kunnanvaltuusto

Paltamoon 1 / 2 0 1 3

vuosien saatossa toimin-

kutistui

nallinen kokonaisuus

aikaisemmasta 27 jä-

asukkaiden ja matkai-

senestä 21 jäseneen.

lijoiden monipuoliseen

Valtuuston kokoonpano uudistui kolman-

käyttöön.

neksen, kaiken kaikkiaan valtuustoon tuli 7 uutta jäsentä. Uusia avauksia ja nuorekkaita

Kehittämisohjelmassa

ajatuksia on varmasti luvassa, kun kunnan-

voitaisiin määritellä kun-

valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Marisan-

kin alueen kannalta tärkeimmät

na Jarva (31 vuotta) ja kunnanhallituksen pu-

kehittä­mis­toimenpiteet, arvioida

heenjohtajaksi Pasi Ahoniemi (38 vuotta).

toimenpiteiden kustannuksia, ai-

Nuoresta iästään huolimatta molemmilla on

kataulutusta ja vaikuttavuutta.

jo paljon monipuolista kokemusta työelämäs-

Ohjelman avulla myös päättäji-

tä ja politiikasta.

en olisi helpompi tehdä valintoja ja päätöksiä toteutettavista toimenpiteis-

Suunnitelmallisesti tulevaisuuteen

tä. Näin kokonaisuus hahmottuu eikä sorruta pieneen näpertelyyn.

Paltamon strategiatyö on aloitettu perintei-

Yrittäjyys ja yritteliäisyys kunniaan

sesti uuden valtuustokauden käynnistyessä. Strategiaa ja strategista kehittämisotetta todella tarvitaan, jotta haasteellisessa talous-

Kunnan tärkeitä tehtäviä lakisääteisten palve-

tilanteessa ja kuntarakenneuudistuksen var-

lujen ohella ovat yritysten toimintaedellytysten

jossa osataan tehdä oikeita asioita ja valintoja

turvaaminen sekä työllisyyden edistäminen.

pitkällä tähtäimellä.

Yritysten toimintaedellytyksiä parannetaan joustavalla maankäyttö- ja kaavoituspolitii-

Kunnan tärkein tehtävä on tuottaa ja tarjota

kalla. Uusien yritysten syntymistä ja olemas-

kuntalaisilla lakisääteiset peruspalvelut. Sa-

sa olevien kasvua ja kansainvälistymistä tu-

malla on tärkeää huolehtia, että kehittämis-

etaan ja siihen kannustetaan. Työllisyyden

toimia tehdään ja niihinkin suunnataan riit-

edistämisessä panostetaan tulevaisuudessa

tävästi resursseja. Ilman kehittämistä ja sen

pääasiassa nuoriin ja heidän syrjäytymistään

tuomia tuloksia ei kuntalaistenkaan hyvin-

pyritään ehkäisemään kaikin mahdollisin kei-

vointia voida turvata. Kunnan on uudistuttava asukkaidensa vuoksi.

noin. Yrittäjyyskasvatuksella vahvistetaan yk-

Tavoitteita on asetettava

jo pienestä pitäen.

silön yhteiskuntavalmiuksia ja yritteliäisyyttä

Tavoitteiden asettaminen on ensiarvoisen

Myönteisen asenneilmapiirin luominen on

tärkeää, niiden pitää edelleen olla kunnian-

meidän kaikkien yhteinen tehtävä. Tuodaan

himoisia. Yhteisillä tavoitteilla ja niiden eteen

esiin positiivisia asioita, ollaan ylpeitä teke-

tehtävällä päämäärätietoisella työllä saadaan

misistämme ja myös naapurin onnistumisis-

aikaan myös tuloksia. Meidän kaikkien, niin

ta. Tartutaan aktiivisesti toimeen eikä pelätä

kunnan päättäjien, työntekijöiden, asukkai-

epäonnistumista. Annetaan palautetta, kun

den kuin yritystenkin on sitouduttava yhtei-

siihen on aihetta. Vaikutetaan ja keskustel-

seen tekemiseen, kukaan meistä ei yksin tässä tehtävässä onnistu.

Kokonaiskuva helpottaa päätöksentekoa

Paltamoa on tarpeen tarkastella kokonaisuutena. Kiinteästi uuteen strategiaan liittyvänä kehittämisohjelmana voisi olla asuinja matkailurakenteen eheyttäminen, jossa alueiden käyttöä, toiminnallisuutta ja saavutettavuutta suunnitellaan matkailun ja asumisen näkökulmasta. Kehittämisen ja tarkastelun kohteena olisivat ainakin Kivesvaara,

laan yhteisistä asioista, rakennetaan yhteisö, johon kaikki haluavat kuulua

Tahtoa tavoitteita ja toimintaa

Anu Tervonen Kehitysjohtaja Paltamon kunta


6

Paltamoon 1 / 2 0 1 3


7

Kai

kill

Paltamoon 1 / 2 0 1 3

a m uka vu

uks

illa

- kehityshanke Kari Heikkinen projektipäällikkö

Hanke sai alkunsa usean vuoden ajan toimineen asukastyöryhmän ideoinnista. Työryhmässä kerättiin asukkaille tärkeitä asioita, joita tulisi viedä eteenpäin. Lista oli valtavan pitkä, joten karsintaa oli pakko suorittaa. Lisäkarsintaa jouduttiin tekemään, kun hanke muuttui kaksivuotisesta yksivuotiseksi, koska hankekausi Oulujärvi Leaderissa oli katkeamassa. Myös se, että yleishyödyllisessä kehityshankkeessa ei voida tehdä toimenpiteitä, jotka muutoin kuuluvat kunnan tehtäviin vaikutti hankesisältöön. Hanke toteutetaan 17.9.2012-30.9.2013 ja tavoitteena on saada kuntalaiset ja loma-aikaansa Paltamossa viettävät kiinnostumaan Paltamon mahdollisuuksista asua ja lomailla. Tärkeä tavoite on nostaa paltamolaisten asumisen ja elämisen laatua sekä luoda ja kehittää uusia toimintamalleja ja ratkaisuja yhteistyöhön eri toimijatahojen

kesken. Pitkän tähtäimen tavoite on saada Paltamosta kiinnostava, kestävään kehitykseen perustuva, yhteisöllisyyttä korostava, elinvoimainen, viihtyisä ja vetovoimainen kuntakokonaisuus. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kunnan ja alueella toimivien järjestöjen, yhteisöjen, yrityksien ja yksityisten henkilöiden voimin. Hanketta vetää projektipäällikkö Kari Heikkinen. Päärahoittaja on Oulujärvi Leader (90 %) ja omarahoitukseen sitoutuneet yritykset ja yhteisöt (10 %). Neljän kärkiteeman puitteissa on ensimmäisen viiden kuukauden aikana tehty mm. seuraavia töitä: yritys-, yhdistys- ja palvelutarjoajienrekisterit on saatettu nykytilaa vastaaviksi. Lisäksi on selvitetty loma-asuntojen määrä, omistajien osoitteet jne. Työn alla on Tervetuloa Paltamoon -kortti ja infopaketti, jotka tullaan jatkos-

sa lähettämään syntyvän lapsen perheelle, Paltamoon muuttajille ja loma-asunnon ostajille. Ensimmäinen asukaslehti ilmestyy helmikuussa ja toinen lehti kesäkuun alussa. Suuri hankeryhmä on kokoontunut kerran. Ryhmä koostuu hankkeen omarahoitukseen osallistuvista yrityksistä ja yhteisöistä, joita on 24 kpl. Hankkeen johto- ja kehitysryhmässä käsitellään hanketeemojen mukaisia toimintoja vähintään kahden kuukauden välein. Paltamolaisten yritysten ja ihmisten kanssa on ollut viikoittain tapaamisia, joissa on pyritty saamaan esille asioiden nykytila ja kuinka asioita viedään eteenpäin. 7. helmikuuta on puolestaan Paltamon kyläyhdistysten tapaaminen, jossa käydään läpi kylien toimintaehdotuksia ja toiveita.

Jatkuu seuraavalla sivulla >


8

Paltamoon 1 / 2 0 1 3

> jatkoa edelliseltä sivulta

Ideariihet alkavat keväällä 2013 Kärkiteemojen asioita käsitellään kevään aikana eri kohderyhmien ideariihitapahtumissa. Niissä työstetään ideat toiminnan asteelle. Suoraan asukasviihtyvyyteen vaikuttavia ja näkyviä asioita ovat Paltamon keskusta-alueen siistiminen kuntoon ja Eino Leino-puiston uudelleen suunnittelun alulle saattaminen. Alueen eri toimintoja tulee kehittää ja osoittaa niille omat paikat. Torin läheisyyteen, puron varteen, on kesällä 2013 tulossa kauan kaivattu uusi leikkipuisto. Kyseinen

leikkipuisto on myös matkailijoiden käytössä. Paltamosta puuttuu nk. palvelunettisivusto, joka olisi ajan tasalla. Sivuston hallinnointi ei ole kunnan perustehtäviä, joten hankkeessa kehitetään yhteistyömallia ja toimintamuotoja, kuinka portaali saadaan kaikkien käyttöön. Tavoitteena on saada koottua Paltamon palvelutiedot yhteen osoitteeseen. Hankkeessa ko. palveluportaalia ei voida rakentaa, joten toteutus on paltamolaisten yritysten ja yhteisöjen yhteistyön takana. Yhteistyön rakentaminen eri toimijoiden kesken ei tapahdu hetkessä. Yhteisen sävelen löytäminen vaatii usein myös omien mieli-

piteiden tarkastelua. Paltamolaiset ovat oppineet pärjäämään ja toimimaan omillaan, joka sinänsä on hyvä asia. Yhteistyössä voidaan kuitenkin toteuttaa suurempiakin toimia edullisemmin, jolloin esim. näkyvyyttä ja hyötyä saadaan enemmän Lisätietoa ja ilmoittautumiset ideariihitapahtumiin: kari.heikkinen@paltamo.fi Puhelin: 044 7500 996

Paltamo - Kaikilla mukavuuksilla -kehityshankkeen neljä kärkiteemaa: 1. Viihtyisä, haluttu ja turvallinen asuinympäristö

2. Kesä- ja loma-asukas ystävällinen kunta

3. Mukava pysähtyä (pysäyttäjä Paltamoon)

4. Viihdy vapaalla –tapahtuma (2013)

Paltamo - Kaikilla mukavuuksilla hanketta hallinnnoi Paltamon kunta. Hankerahoitus: Oulujärvi Leader ja omarahoitus osuus tulee seuraavilta yrityksiltä ja yhteisöiltä: Paltamon Golf Oy, Paltamon Kirjapaino Ky, Merci viestintä ja Antikshop, Mainostoimisto B2B Oy, Wetdog, Paltamon yrittäjät ry, Paltamon I Osakaskunta, Neste Paltamo ja Golf Klubi, Kainuun Opisto, K-Market Paltamo, Jättiläisen maa / Kultapallo lomat, Kainuun Sora Oy, Notehill Ky, Kainuun Kirja- ja Paperikauppa Ky, Paltamon Kiinteistöhuolto Oy, HS-Visual Art Ky, Paltamon Viihde - ja Vapaa-aika, Eero Pyykkönen Ky, Lamingon Kukka ja Hautauspalvelu, Paltamon Vaatetus Heikkiset Ky, Paltamon Apteekki, Kle-man Rakennus Ky, Taivaan Pankko ja Vaarankylän kyläyhdistys ry.


9

Paltamoon 1 / 2 0 1 3

Aquamineralsin tehdas sijaitsee entisen Honkarakenteen alueella Paltamosta Kajaaniin päin. Kuvassa näkyy myös aluevaraus mahdollisille tuleville yrityksille tien toisella puolella.

Aquamineralsin vedenpuhdistusmateriaalitehdas koekäyttöön Paltamossa Käyttö- ja kaivosvesien puhdistusmateriaali-

mineraaleja ja hyödyntää sitä tutkimus- ja

en valmistukseen erikoistunut paltamolainen

kehitysympäristönä sekä opetus- ja koulu-

kastusalan rekrykoulutus 12 oppilaalle. He

Aquaminerals Oy aloittaa tehtaan koekäy-

tuskäytössä.

valmistuvat uuteen ammattiinsa helmikuussa

tön muutaman kuukauden sisällä. Täydessä

2013.

käynnissä tehdas on syksyllä.

luonnonmateriaaleista ja prosessin energia

Aquamineralsin vedenpuhdistustuottei-

saadaan uusiutuvista energianlähteistä. Pel-

den on tutkimuksissa todettu poistavan ve-

lettien raaka-aine saadaan eri mineraaliesiin-

destä muun muassa fosforia, arseenia, nik-

tymistä Kainuusta ja lähialueilta.

keliä, kuparia, mangaania ja kadmiumia.

Vuotuinen tuotantotavoite on 10 000

Vedenpuhdistustuotteet ovat huokoisia mi-

tonnia puhdistusmateriaalia vuodessa. Tuo

neraalipellettejä, jotka adsorboivat eli sito-

määrä tarkoittaa noin 300 rekkakuormallis-

vat pintaansa metalleja. Tuotteet voidaan

ta tavaraa. Raaka-ainetta tarvitaan paljon

räätälöidä käyttökohteen mukaan sitomaan

enemmän, joten liikenne alueella lisääntyy

itseensä eri metalleja. Jauhemaisena niitä

melkoisesti. Tarvittaessa alueelle tuleva pis-

voidaan hyödyntää laskeutuksen tehosta-

toraide voidaan ottaa käyttöön.

ja-aineena esimerkiksi humuksen poistoon

raakavesistä.

taan ratkaisua esimerkiksi metallikaivosten

Vedenpuhdistusmateriaalien lisäksi pi-

purkuvesien puhdistamiseen. Tehtaan tuo-

lottitehtaalla voidaan käsitellä myös muita

tannosta arvioidaan myöhemmin menevän

Aquaminerals Oy valmistaa tuotteensa

Yhtiön vedenpuhdistustuotteista odote-

vientiin noin 80 prosenttia. Tuotteiden myynnistä yrityksen oman myyntiorganisaation lisäksi vastaa muun muassa vesiteknologiayritys PAC-Solution Oy.

Aquamineralsilla on juuri päättymässä ri-

Noin tuhannen neliön tehdasrakennus

Aquamineralsin tehdas sijaitsee entisen Honkarakenteen alueella. 22 metriä pitkä pyörivä rumpu-uuni pitää olla käytössä käytännössä liki jatkuvasti, koska sen jäädyttäminen ja uudelleen lämmittäminen on aikaa vievää ja lyhentää sen käyttöikää.

Kuivatusprosessissa uunin maksimiläm-

pötila voi olla jopa 1450 astetta. Lämpö nostetaan puukaasulla ja käyttölämpötila on tyypillisesti noin 500-1000 astetta. Prosessin energia tehdään pääasiassa metsähakkeella, joka kuivataan tehdasprosessin hukkalämmöllä. Energiantuotanto on lähes päästötöntä ja hiilineutraalia. Puuhake hankitaan tehtaan lähialueelta. Myöhemmässä vaiheessa Paltamon tehdas voi jatkojalostaa muiden teollisuuslaitosten poisteita, ja näin vähentää kaatopaikalle menevää jätemäärää.

Paltamon pilottitehdasinvestointi maksaa

noin 2 -2.5 miljoonaa euroa


10

Paltamoon 1 / 2 0 1 3

Yrittäjien myyntipiste joulun avauksessa 2012. Vasemmalta: Ilkka ja Arja Horto, Päivi Leinonen ja Tuula Keränen.

Yrittäjyyttä edistämässä Paltamon yrittäjät ry perustettiin 3.5.1979 toimitusjohtaja Tauno Jalosen kokoon kutsumana. Alkuperäisen hallituksen jäsenistä Martti Siira sekä Jorma Meriläinen toimivat edelleen myös vuoden 2013 Paltamon yrittäjät ry:n hallituksessa. Ensimmäisen toimintavuoden lopussa jäseniä oli jo 17.

Paltamon yrittäjäyhdistys toimii Suomen Yrit-

- Valtakunnalliset neuvontapalvelut

täjien ja Kainuun Yrittäjien paikallisyhdistyksenä. Menossa on jo 34. toimintavuosi ja yhdistykseemme kuului vuoden 2012 joulukuussa 65 jäsenyritystä. Vuoden 2012 aikana uusia jäseniä on liittynyt yhteensä 10.

Tarkoituksen toteuttamiseksi ja jäsen-

paikkakunnilta osataan tulla Paltamoon os-

yhdistyksellä on tiedottamiseen ja koulut-

kakunnan etuna on että asiakkaista pide-

yritysten yhteisten etujen ajamisen lisäksi tamiseen liittyviä velvoitteita.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää

aktiivista vaikuttamista ja yhteistoimintaa

niin yrittäjien alue- ja keskusjärjestön kuin myös Paltamon kunnan, Kainuun maakuntayhtymän, työvoimayhdistyksen sekä muiden keskeisten toimijoiden kanssa.

Jäsenilleen yhdistys tarjoaa monipuoli-

set edut niin valtakunnallisesti, maakunnallisesti sekä paikallisesti. Esimerkkinä näistä

toiminta-alueella.

Yrittäjät järjestävät vuosittain kaikille

avoimia kesä- ja talvitapahtumia kuten esimerkiksi Jouluavaus-tapahtuma yhdessä Paltamon kunnan kanssa.

TERVETULOA PALTAMOON !

Lisätietoa: www.yrittajat.fi/paltamo

palvelut

kuutuksista, majoituksista, polttoaineista ym.

kaan asiakasmäärä kaksinkertaistuu. Yri-

yritystoiminnan yleisiä edellytyksiä omalla

- Yhteistyökumppaneiden jäsenedut va-

ja yrittäjien elinkeino-, yrittäjä- ja työnantaa Paltamolaisten yritysten kannattavan

yksilöllisemmin.

- Kainuun yrittäjien jäsenedut ja neuvonta-

tajapoliittisena etujärjestönä sekä paran-

tään huolta ja pystymme palvelemaan heitä

ovat mm.

Paikallisyhdistyksen tehtävänä ja tarkoituksena on toimia paikallisten yritysten

toksille ja hakemaan palveluja Pienen paik-

Mökkiläisillä on suuri merkitys Palta-

molaisille yrityksille sillä varsinkin kesäaitykset pyrkivät pitämään huolta siitä, että

kesäasukkaille löytyy kaikki tarvittavat pal-

velut Paltamosta, eikä niitä tarvitse lähteä etsimään muualta. Myös muilta Kainuun

Reijo Moilanen, Paltamon yrittäjien (ry) puheenjohtaja vuoden 2013 alusta.


Paltamoon 1 / 2 0 1 3

Kuva: Samppa Homanen

11

Juha Leinonen tunne-

na rahaa meni 10 000 € pelkästään kelkkaan

taan Paltamossa nimel-

ja kisoihin. Peruskustannukset yhteen kisaan

on noin 500 €, jos mikään ei mene rikki ki-

Pikku-Jussi.

Pikku

Jussin motto on; “Aje-

san aikana.

taan ja sitten korjataan”. Ikää mittariin on kerty-

Vuonna 2012 Jussi ajoi luokassa Semi-Har-

nyt jo 26 vuotta. Asuinpaikka on Paltamon

raste. Jussi tuli toiseksi omassa sarjassaan,

Melalahdessa, jossa hän asuu yhdessä avo-

vaikka jäi yksi kisakin ajamatta. Siis loistava

vaimonsa Ella Karppisen kanssa.

sijoitus ja suoritus. Jussi sai nousupisteet ja

Intohimoinen kelkkaja kilpailumies

Jussi on kelkkaillut ihan pikku pojasta asti. Hänellä on ollut jo 11 moottorikelkkaa. Tämä talvi on Pikku-Jussin neljäs kisakausi. Jussin päälaji kisoissa on enduro, mutta ajaa myös sprinttikisoja. Tällä hetkellä alla on tuliterä Ski-Doo. Kilpailunumero on 216. Jussi ajaa seurassa PaMK / UA eli Paltamon moottorikerho / urheiluautoilijat. Oma yhdistys on nimellä P-J Racing ry. Yhdistyksen toimintaan kuuluu moottoriurheilun tukeminen, sekä moottorikelkkojen, mönkijöiden ja crossipyörien iskarihuollot sekä vuosihuollot. Saadut varat menevät kisatoimintaan (kisamatkat, bensat, varaosat, osallistumismaksut ym.). Sponsoreiden tukitoiminta on tärkeää kisailemisen mahdollistamiseksi. Viime vuon-

ajaa tällä kaudella luokassa Semi-Pro. Tämän kauden tavoitteena on tietenkin voitto, mutta on tyytyväinen myös, jos on 10 parhaan joukossa ja jos saisi jälleen nousupisteet. Seuraavan nousupisteiden myötä Jussi ajaisi ensi vuonna luokassa SM- Pro.

Enduro-kisat

Enduro -kisat koostuvat yleensä kolmesta

Hyvässä kunnossa

Kelkkakisat vaativat hyvää kuntoa. Jussi on koko kesän ja syksyn treenannut kisoja varten ja huolehtinut myös ruokavaliostaan. Jussi harrastaa motocrossia, polkupyöräilyä, hiihtoa ja halkojen tekoa pysyäkseen hyvässä kisakunnossa.

Paltamossa hyvät kelkkareitit

Paltamossa on hyvät kelkkareitit. Paltamosta pääsee reittejä pitkin melkein minne vain. Vaalan kautta Ouluun, Paljakan kautta Ukkohallaan ja Lappiin, Kajaanin kautta Savoon ja Vuokattiin. Rajattomat mahdollisuudet ajella. Kainuun kelkkakartasto löytyy osoitteesta: www.infokartta.fi/infogis-kainuu/ ja sieltä talviretkeily/moottorikelkkaurat

erikoiskokeesta. Yksi erikoiskoe on pituudeltaan 10-70 km. Tällöin kisan pituudeksi muodostuu noin 140 km. Kisan erikoiskokeiden välissä on yleensä 1-2 10 minuutin huoltoa, jolloin kelkka tankataan ja vaihdetaan kuivaa hanskaa käteen. Huoltomies/-miehet huolehtivat kisailijasta, joiden merkitys kisojen onnistumiseen on suuri. Jussilla on kaksi hyvää huoltomiestä Tolosen Jari Paltamosta ja Jokelaisen Matti Kajaanista.

Pikku-Jussin motto; “Ajetaan ja sitten korjataan”.

Jussin sponsorit: Kuljetus Jorma Leinonen Oy, Kainuun Sora Oy, Tools Kajaani, Aug. Korhonen Kajaani, Kainuun metsä- ja paikkatietopalvelu, Pyykkönen yhtiöt, M-Planter Oy, Kontiomäen asemaravintola, Tilipalvelu Jouni Korhonen Oy, Maanrakennus Pasi Holappa, Fixus Paltamo, Rokuan kuntoutus Oy, Taxi Taisto Kaistola, Neste Paltamo


12

Paltamoon 1 / 2 0 1 3

Laki etsivästä nuorisotyöntekijästä tuli voi-

ta nuoresta, jolla asiat eivät ole kohdallaan.

maan vuoden 2011 alusta. Laki velvoittaa

Pääasiallisesti yhteydenotot tulevat kouluil-

kunnat toteuttamaan nuorisotyötä yhteis-

ta, kun poissaoloja alkaa kertyä tai huoli nuo-

työnä eri viranomaisten, nuorten, nuoriso-

resta kasvaa. Myös nuori voi itse hakeutua

yhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien

etsivän nuorisotyöntekijän juttusille. Joskus

järjestöjen kanssa. Etsivän nuorisotyön tar-

myös vanhemmat ottavat yhteyttä, kun omat

koituksena on tavoittaa tuen tarpeessa oleva

voimat eivät enää riitä nuoren hallintaan ja

nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja

asioiden selvittelyyn.

muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.

Nuorisotyötä alle 29-vuotiaille.

Etsivä nuorisotyö auttaa tuen tarpeessa olevia alle 29 -vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella. Ala-

ikäisillä nuorilla ja lapsilla on usein huoltaja mukana tapaamisissa. Sirpa on huolissaan erilaisista

päihdeongelmista.

Väärinkäyttö ja päihteet ovat todellisuutta myös

Paltamossa etsivän nuorisotyöntekijän tointa hoitaa Sirpa Rautio. Etsivä nuorisotyö lähtee nuoren omasta suostumuksesta ja tarpeesta. Etsivälle nuorisotyöntekijälle voi myös ilmoittaa, jos on huolissaan lähipiirissään olevas-

Pal-

tamon nuorille, vaikka kyseessä on pieni vähemmistö. Tapaamisissa moni nuori on tuonut ilmi huolensa ihmisten asenteesta, että toisten asioihin ei puututa, vaikka avuntarve on aivan selkeä. Etsivä nuorisotyöntekijä ei pakota ottamaan apua vastaan. Työskentely nuoren kanssa voi olla esimerkiksi keskustelua, neuvontaa, rinnalla kulkemista ja nuoren tutustuttamista eri palveluihin.

Aputarpeen kartoituksessa nuoren oma halu on onnistumisen kannalta tärkein. Toiminta on sovittelevaa ja luottamuksellista välikätenä ja apuna toimimista eri viranomaistahojen ja nuoren välillä. Lähden mukaan tueksi myös eri virastoihin. Yhdessä voimme etsiä tietoa ja täyttää viranomaisten tarvitsemia asiapapereita tilanteen ajan tasalle saattamiseksi, luonnehtii Sirpa toimintaansa Soita, lähetä sähköpostia tai tule käymään! Sirpa Rautio, Etsivä nuorisotyöntekijä 044 750 0650, sirpa.rautio@paltamo.fi

Tekemällä Oppii Parhaiten

4H on valtakunnallinen, sitoutumaton nuo-

Oletko koskaan miettinyt, mistä 4H-yhdistyksen H-kirjaimet tulevat? Ne ovat harkinta, harjaannus, hyvyys ja hyvinvointi.

teen ja työelämään.

risojärjestö. 4H-harrastuksessa lapsi ja nuori kasvaa kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta. Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä. 4H-kerhossa omaksutaan käytännön taitoja ja tietoja koulutetun ohjaajan tuella. 4H- koulutukset ja –kurssit syventävät nuoren osaamista. Toiminnasta saadaan valmiuksia aktiiviseen kansalaisuuteen, yrittäjyy Paltamon 4H-yhdistys tarjoaa keväällä 2013 kerhotoimintaa eri puolilla kuntaa. Kontiomäen, Mieslahden ja Honkakaarron puuhakerhojen lisäksi on kokkikerho, heppakerho Holl-tallilla ja eläinkerho Pehkolanlahdessa.

Lisätietoa toiminnasta saat toiminnanjohtaja Anu Niskaselta:

Puh. 0440871303 tai sähköposti: paltamo@4h.fi Paltamon 4H-yhdistyksen löydät internetistä: www.paltamo.4h.fi


13

Paltamossa on mainiosti oivallettu Leaderin

ystäväinseuran toimesta Mieslahden harjoi-

toimintaperiaate. Eli periaatteessa kuka tah-

tusraviradan puitteita kohennettiin. Kylä-

ansa voi omasta ideastaan käynnistää jonkin

maisemahanke raikasti keskustan ilmettä ja

kehittämisprosessin, hankkia siihen mukaan

kartoitti jatkotoimenpiteet. Naiset lisäsivät

yhteistyökumppaneita ja lähestyä meitä tar­

metsäosaamista Metsänainen-hankkeessa ja

kempien suunnitelmien kanssa, sanoo Oulu­

ysiluokkalaisia valmennettiin Kajaanin 4H-yh-

järvi Leaderin toiminnanjohtaja Pirjo Oika­ri­

distyksen Polku työelämään-koulutuksissa.

nen. Yrittäjille on omat tuet investointeihin,

Ekomuseota työstävät Hakasuon koulu ja

ke­hittämiseen, käynnistämiseen tai yritys­yh­

kyläyhdistys, Melalahden-, Mieslahden ja

teistyöhön, yhteisöjen hankkeille omansa.

Vaarankylän kyläyhdistykset, Paltamon lukio ja

Paltamo-seura. Tässä työssä myös lukiolaisilla

Viime vuosina olemme Paltamossa ra-

hoittaneet pariakymmentä kohdetta, jois-

on keskeinen rooli ja yhteistyö tuo kontakteja

ta noin puolet on yrityksiä. Paltamolaisten

myös italialaisiin kumppaneihin.

omien hankkeiden lisäksi lähes kymmenen

laajemman muun Leader-hankkeen toiminta

Purjeisiin -yhteistyöstä. Oulujärvi Leader on

on yltänyt tänne. Maaseudun kehittämisen

tukenut myös Kivesvaaran Jättiläisenmaata

mahdollisuudet ovat monipuoliset, kaikessa

ja Paltamo Golfin kesäksi valmistuvaa cara-

kuitenkin keskeinen tavoite on tuoda, kokeil-

van-aluetta. Tässä vain muutamia esimerkke-

la tai aloittaa jotakin uutta.

jä siitä, kuinka Leader-tuella saadaan näkyviä

Miten näkyy tai koskettaa paltamolaisia?

tuloksia.

vivalot valaisevat keskustan. Paltamon uu-

yhteisöjä kuin paikallisia asukkaita, myös ke­

Kesäteatterissa katos suojaa sateelta ja talsia asumisratkaisuja pohdittaessa selvitet­ tiin myös hevos –ja koirapainotteisen alueen tarvetta, samaan aikaan Paltamon hevos­

Matkailu on saanut uutta potkua Tuulta

Paltamo kaikilla mukavuuksilla –hanke

on näin ohjelmakauden loppuun kuin piste iille. Yhteistyöhön kannustetaan niin yrityksiä, säasukkaita. Jokainen voi omalla työllä ja osaa­misella osallistua, tässä teillä on loistava mahdollisuus ottaa muutos omiin käsiinne!

Paltamoon 1 / 2 0 1 3

Oulujärvi Leader ry

toiminnanjohtaja Pirjo Oikarinen (oik.) puh. 040 528 0483 hankeneuvoja Päivi Koivula, puh. 040 563 2085 www.oulujarvileader.com www.facebook.com/leaderkainuussa

Kalaleader auttaa ammattikalastajia

Kainuun ja Koillismaan kalaleader-ohjelma on vuodesta 2008 lähtien avustanut elinkeinokalataloutta myös Paltamossa. Tänä aikana on aloittanut 3 uutta ammattikalastajaa Oulu- ja Kivesjärvellä. Tällä hetkellä Paltamossa ei ole yhtään yleistä kalasatamaa, mutta suunnitteilla on ainakin jäähileaseman ja mahdollisen keräilykontin saaminen kirkonkylälle. Osa Paltamon kalastajista käyttää vasta kunnostettua Manamansalon Kiloniemen kalasatamaa ja osalla on omia kalankäsittelytiloja Kalaleader ohjelma jatkuu ainakin vuoden 2013 loppuun ja lisätietoja sekä apua elinkeinokalatalouden kysymyksiin antaa Teuvo Hatva, puh. 050 434 0150, teuvo.hatva@oulujarvileader.com

Paltamon Kalaleader asioita pohtimassa takana Teuvo Hatva, vasemmalla Raimo Kantola ja Simo Kemppainen. Oikealla Jorma Niemi ja Anu Tervonen.


14

Paltamoon 1 / 2 0 1 3

Nuorena perheenäi-

hiihtoladut ja jääladut, sitten kansalaisopis-

omasta mökistä Oulu-

sekä muut kunnan ja kauppojen peruspalve-

ton monipuoliset harrastusmahdollisuudet

tinä Oulussa haaveilin

lut, kaikki sijoittuneena alle kahden kilometrin

järven rannalla. Mistä

säteelle. Lisäksi hyvät liikenneyhteydet junal-

tuo unelma oli syntynyt,

la ja autolla sekä lentokentän läheisyys ovat

siitä minulla ei ole enää

tärkeitä. Pienuus on etu, joka säästää aikaa

aavistustakaan. Unelmilla näyttää kuitenkin

itselle tärkeille asioille. Nämä kaikki toteutu-

olevan siivet, jotka kantavat. Perille pääsee,

vat Paltamossa! Tutkin myös mielenkiinnos-

vaikka matka voi olla pitkä ja mutkikas sekä

ta Suomen Golfliiton kalenteria ja etsin niitä

lopputulos vähän erilainen kuin itse kuvitteli.

golfkenttä-paikkakuntia, joissa näin olisi, enkä

Nyt 30 vuotta myöhemmin minulla on kaksi

löytänyt kuin enintään yhden käden sormilla

loma-asuntoa huollettavana ja isännöitävä-

laskettavan määrän.

nä sekä oma asunto Oulujärven rantamaise-

Paltamo on siis melkoisen upea paikka-

missa Paltamossa! Mielenkiinto juuri Paltamoon syttyi matkan varrella. Tutustuin paikkakuntaan ja joihinkin sen ihmisiin 1990-luvun lopulla Tervasoutu-projektin yhteydessä. Olin projektipäällikkönä ja mukana soutamassa kahden viikon aikana Juntusrannasta Ouluun. Ylitimme Oulujärven Paltamon ja Paltaniemen kautta yöllä Manamansaloon ja siitä soutu jatkui Vaalaan toisena päivänä. Paltamon torialueen rannassakin oli jokin yleisötilaisuus. Vuonna 2000 aloitin golfin harrastuksen edelleen Oulussa ja liityin Paltamo Golfin jäseneksi edullisen jäsenmaksun vuoksi ja myös sillä ajatuksella, että viettäisin täällä kesä-aikaa mahdollisesti joskus tulevaisuudessa. Metelinniemi kaavoitettiin ja kiinnostus loma-asunnosta kasvoi. Työ vei minut kuitenkin Kalajoelle, jossa viivyin yhteensä kuutisen vuotta matkailun kehittämisprojektien parissa. Kiinnostus Paltamoa kohtaan kasvoi golfin myötä ja kävin täällä pelaamassa silloin tällöin. Koska pidin kenttäaluetta todella kauniina ja viihtyisänä, houkuttelin oululaisen loma-asuntorakentajan katsomaan Mete-

Pirjo Nuottimäki

linniemen tontteja ja hän varasikin sittemmin paikan tulevaa rakentamista varten. Rakennustyöt alkoivat v. 2005 sen jälkeen, kun uusi klubitalo tuli valmiiksi. Minä hoidin tämän kohteen sisustuksen suunnittelua ja toteutuksen ja olen toiminut loma-asuntojen myynnin edistäjänä sekä myöhemmin varausten yhteyshenkilönä ja isännöitsijänä. Projektit Kalajoella päättyivät ja hetken mielijohteesta vuoden 2009/2010 vaihteessa päätin tulla Paltamoon paikan päälle vauhdittamaan loma-asuntojen myyntiä joksikin aikaa. Viihdyin hyvin ja minut valittiin mukaan Oulujärven Jättiläiset ry:n hallitukseen, jossa toimin vuoden myös puheenjohtajana. Nyt toimin sihteerinä ja hoidan Tuulta purjeisiin -projektia. Näytti siltä, että työ pitää minut Oulujärven ympärillä pari vuotta. Tuli eräänlaisen ratkaisun paikka ja päätin asettua Paltamoon. Hankin oman rivitaloasunnon ja siirryin viralliseksi asukkaaksi keväällä 2011. Päätökseni tueksi pohdiskelin, mitä asioita toivon vakituiselta asuinpaikaltani. Nuo asiat ovat: ykkösenä golfkenttä ja järvimaisemaa sekä uinti- ja veneilymahdollisuus, talvella

kunta ja se on lisäksi luonnonkauniilla paikalla. On ilo tehdä Oulujärven Jättiläiset ry:ssä ja sen Tuulta purjeisiin -hankkeessa Paltamon ja koko Oulujärven alueen matkailumarkkinointia ja matkailuyritysten edun valvontaa. Olemme näinä vuosina julkaisseet Oulujärven karttaesitteen, uusineet nettisivut (www.oulujarvi. fi), osallistuneet matkailualan messutapahtumiin ja matkanjärjestäjätapahtumiin sekä mainostaneet lehdissäkin lähinnä Oulun seudun alueella. Nyt juuri olemme julkaisseet uuden esitteen “Oulujärven kulttuurikierros”, joka esittelee n. 20 käyntipaikkaa järven ympärillä. Jäseniä Oulujärven Jättiläiset ry:ssä on 45 ja toiveena on, että saamme vielä muutamia jäseniä lisää ja näin mukana olisi lähes kaikki alueella toimivat matkailuyritykset ja alalla toimivat tahot. Vapaa-ajan asunnot on ollut ja on yhä nou­ seva trendi Suomessa. Paltamolla on kaikki hyvät edellytykset tulla entistä kiinnostavammaksi paikaksi tässäkin suhteessa. Käynnissä oleva projekti Paltamo kaikilla mukavuuksilla tuli juuri oikeaan aikaan ja tarpeeseen ja sillä saadaan varmasti paljon hyvää aikaan

Nuorena perheenäitinä Oulussa haaveilin omasta mökistä Oulujärven rannalla.

www.oulujärvi.fi


15

Jonna Moilanen Paltamo

Paltamoon 1 / 2 0 1 3

Se oli näpäkkä sunnuntai aamupäivä, kun

mäistä kertaa vanhanaikaisen parireen edes-

sain puhelun Veikko Jokelaiselta Ristijärvel-

sä ja metsätyössä niin kuin minäkin. Muut

tä. Hän kysyi olisiko minulla hevosta ja halua

savottalaiset (Toivo Jokelainen ja Markku

ajaa sillä puuta metsästä. Hyviä hevosia on

Suutari) olivat aiemmin tehneet metsätyötä,

kaksi kappaletta ja intoa ajaa totta tosiaan.

mutta eivät yhdessä hevosen kanssa, lukuun

Niin siinä sitten kävi, että suuresta haavees-

ottamatta 82-vuotiasta nokkamiestämme

tani tuli totta.

Taavetti Kemppaista.

Kyse oli Helsingin yliopiston rahoittamas-

Kokemus oli todella ikimuistoinen näin-

ta Active seniors -projektista, jonka tarkoituk-

kin nuorelle tyttöselle. Opin paljon kuorman

sena on tehdä videotallenteita vanhan ajan

sidonnasta ja teosta ja näin konkreettisesti

työmenetelmistä. Uvan kyläyhdistys oli luvan-

mihin hevonen vetotyössä pystyy. Siinä oriille

nut tehdä perinnesavotan, jossa puut tehtiin,

länki kelpasi, kun se pani kaikki voimansa alt-

tukit sahattiin ja ajettiin perinteisesti ja hevos-

tiiksi kiskoessaan kuorman liikkeelle. Se hyp-

ta apuna käyttäen. Myös Paltamossa toimii

päsi länkeä vasten ja takapää painui kent-

tämän tapainen ekomuseohanke.

tään, kun se teki työtä! Sitäpä oli kuorman

päältä mukava katsella.

Videokuvaajia oli savotassa kaksi, toinen

Uvan kyläyhdistyksen henkilö ja toinen Active

seniorsin kuvaaja. Tekemäämme videotallen-

ja kaksimetrisiä pöllejä, joita mahtui 6 metriä

Ajoimme ensin renikan kanssa halkoja

netta/lyhytelokuvaa voidaan käyttää tulevai-

pitkään rekeen kolme nippua kerralla. Lopuk-

suudessa opetusvideona ja siitä löytyy lähitu-

si renikka pudotettiin parireen päältä pois ja

levaisuudessa linkki osoitteesta

oli tukkipuiden vuoro. Parhaimmillaan kuor-

www.activeseniors.fi

massa oli kahdeksan tukkia. Minulle selvisi,

Savotassa vetojuhtana toimi 7-vuotias

että kuormantekotekniikan on oltava kohdal-

suomenhevosori Onnen oma. Ori oli ensim-

laan, hevosen ja ajomiehen yhteistyön on pelattava, jotta työ metsässä onnistuu.

Hyvällä hevosella savotan ajo onnistui

loistavasti. Silti kunnioitus vanhanajan metsätyöntekijöitä kohtaan nousi ja halu oppia asiasta lisää kasvoi

Active seniors-projektissa tallennettiin vanhan ajan savottatyötä

Savotassa vetojuhtana toimi 7-vuotias ori Onnen oma.


16

Paltamoon 1 / 2 0 1 3

aivan uudenlaisia elämyksiä ostajalle. Paltamo on ollut Kipa-ketjun toiminnassa mukana alusta alkaen ja kaikki ketjun kampanjat toteutetaan myös Paltamossa. Liike on kuitenkin säilyttänyt omat erityispiirteensä valikoimissaan, johon kuuluvat kirjojen lisäksi mm. lahjatavarat, lelut, maalaus- ja askartelutarvikkeet. Erityispalveluna vaihdetaan kelloihin paristot ja rannekkeet. Liikkeen verkkokauppa keskittyy etupäässä kainuulaisten kirjojen ja kirjailijoiden teoksiin, joista monia on saatavana vain Kainuun Kirja- ja Paperikaupan kautta. Jos jotain ei löydy ensisilmäyksellä, kannattaa aina kysyä myyjiltä, sillä mitä vain voi löytyä. Myyjät tietävät, mitä on ja mistä tavara voidaan tilata asiakkaalle.

Täyden palvelun kirjakauppatoimintaa jo 85 vuotta Paltamossa

Sesongit rytmittävät liikkeen arkea, kesäl-

lä lomalaiset hakevat lomalukemista ja muita tarvikkeita vapaa-aikaansa, syksyllä koulut ja opiskelijat tilaavat opiskelumateriaaleja, joulu saa aina piikin kirjamyynteihin ja alkutalvi ku-

Kainuun Kirja- ja Paperikauppa Ky:n 85

tä kuitenkin kaikille vuosille on ollut ja on luja

toimintaa ja mainontaa ympäri Suomea ole-

vuoteen mahtuu monenlaista aikaa, yhteisusko omaan osaamiseen ja tulevaisuuteen. Kaupassa työskentelee koko ajan kaksi sukupolvea, joten jatkuvuuskin on turvattu. Onhan se mahtavaa odotella ja juhlia 15 vuoden kuluttua liikkeen 100-vuotisjuhlia. Sitä ennen virtaa vielä paljon vettä Kiehimänjoessa ja toivottavasti moni tavara ja kirja ehtii vaihtaa omistajaa.

Kainuun Kirja- ja Paperikauppa Ky kuu-

luu Kipa-markkinointiketjuun, jolla on yhteis-

luu kirjojen alennusmyyntien merkeissä

vien kirjakauppojen kanssa. Jokainen Kipaan kuuluva kauppa on kuitenkin aivan omanlaisensa ja ketju markkinoikin liikkeitään perinteisinä kirjakauppoina. Perinteinen sopiikin Paltamon kirjakauppaan, myymälän kaunis, iäkäs rakennus houkuttelee ohikulkijat katsomaan, mitä sisältä oikein löytyy. Valikoiman uskomaton laajuus pienessä talossa tarjoaa

Tulkaahan tutustumaan valikoimiimme, toivottaa Päivi Leinonen.

63-vuotta vaatekauppaa Paltamossa - Paltamon Vaatetus Paltamon vaatetus on toiminut 63 vuotta

vaatteet on jätetty suosiolla niihin erikoistu-

ketilaa on 400 neliötä. Mainoslause ”Se iso

ja myös isoja kokoja, joita käydään hakemas-

Paltamossa saman suvun omistuksessa. Liikauppa pienessä kylässä” pitää näin ollen todella paikkaansa. Vaatetuksella on oma uskollinen vakioasiakaskuntansa, mutta asiakaskunnan

laajentaminen

tunnettavuutta

lisäämällä on yrityksen ykköshaasteita. Jo nyt asiakkaita käy lähikunnista, Ristijärveltä, Puolangalta, Sotkamosta ja Kajaanista mutta lisääkin asiakasvirtaa toki kaivataan. Loma-asukkaat lisäävät myyntiä varsinkin kesällä.

On hyvä paikkakunnalta löytyy vaatetuk-

sen erikoisliike. Yrityksen tavoitteena onkin hankkia sellaista tavaraa, mitä marketeista ei löydy. Tärkeää on myös henkilökohtainen palvelu. Päävalikoima on naisten ja miesten Yrityksen toimitusjohtaja Marjo Heikkinen ja Johanna Lukkari

neille liikkeille. Vaatevalikoimaa on runsaasti sa kauempaakin. Valikoimiin kuuluvat myös langat ja kodintekstiilit.

Paltamon Vaatetus tekee yhteistyötä ja

yhteisostoja Vaalan Tekstiilin kanssa. Jos mieleisen vaatteen oikeaa kokoa ei löydy Paltamosta, voidaan soittaa Vaalaan ja kysyä löytyisikö sieltä.

Paltamon Vaatetuksella pidetään myös

asiakasiltoja. Ryhmä voi tulla kauempaakin ja heille järjestetään halutessaan oma yksityinen ilta tutustua liikkeeseen ja sen tarjontaan. Lisäksi paikallisille järjestetään jo perinteiksi muodostuneita muoti-iltoja. Toiveissa on että kuntalaiset hyödyntäisivät vieläkin enemmän oman alueen palveluita. Ensi kesänä avattava

vaatteet, asusteet sekä kengät. Pienemmil-

caravan-alueen odotetaan myös tuovan lisää

le lapsille on sisä- ja alusvaatteita. Nuorten

uusia asiakkaita liikkeelle


17

Paltamoon 1 / 2 0 1 3

Viihde ja vapaa Tomppa toivottaa asiakkaat tervetulleiksi tutustumaan monipuolisiin valikoimiin ja palveluihin. Paltamon Viihde ja Vapaa-aika on toimi-

raan teränvaihdot. Kalastusluvat ja syötitkin

Nykypäivän tärkeitä myyntiartikkeleita

löytyvät samasta paikasta.

ovat puhelin- ja internet-palvelut. Liikkeessä

on ollut omistajana yrityksen perustamisesta

Kodinkoneissa on tärkeää myös laittei-

on DNA- palvelupiste, josta asiakas voi ostaa

den toimittaminen asiakkaalle ja tarvittaessa

netti- ja puhelinliittymiä. Viime vuonna liitty-

vanhan koneen pois vieminen. Paltamon ky-

miä myytiin pari sataa kappaletta. Erityises-

läalueella kyseinen palvelu kuuluu automaat-

ti internet-liittymien myynnissä korostuu pai-

tisesti hintaan. Jos uuden laitteen kytkemi-

kallisten olosuhteiden tuntemus, Paltamonkin

sessä tarvitaan apua, hoidetaan sekin, toteaa

alueella löytyy nettiliittymissä vielä katvealuei-

Tuomo Kilpeläinen.

ta, jotka kauppiaan pitää tietää, kun asiakas

Vakioasiakkaita käy Kajaanista, Sotka-

liittymää on hankkimassa. Asiakasystävällistä

mosta, Ristijärveltä ja Paljakan suunnas-

palvelua on mm. se, että nettiliittymän toimi-

ta ja myös kesäasukkaat lisäävät mukavasti

vuutta voi tarvittaessa testata ennen lopullis-

myyntiä.

ta ostopäätöstä

Lamingon kukka- ja hautauspalvelu on

Aina kannattaa kehittää

pasta löytyvät kukat, viherkasvit, lahjatavarat,

valoa ja mainitsee heti muutaman mieleen-

ruukut, lannoitteet, hyöty- ja koristekasvit niin

sä tulevan kehityskohteen. Esim. Puolan-

kotiin kuin puutarhaankin. Varsinkin kesällä

gantien ja Lepikontien risteykseen olisi hyvä

loma-asukkaat vilkastuttavat toimintaa muu-

saada tienviitta/viittoja, jossa näkyisi ko. tien

taman kiihkeän kuukauden ajan.

varrelta löytyvät palvelut ja varsinkin maininta

Palvelu on kaupan ykkösasia. Kukkia ja

tien varrelta löytyvästä pankkiautomaatista.

valmiiksi sidottuja kimppuja saa mm. itse­

Omaa yritystään Veijo aikoo kehittää

palveluperiaatteella myös normaalin auki-

hankkimalla yritykselle uudet nettisivut.

oloajan jälkeen iltaisin ja viikonloppuisin.

- Voisimme tehdä tässäkin yhteistyötä

Kauppa auttaa asiakkaitaan myös surun

useamman muun paikallisen yrityksen kans-

kohdatessa, hautauspalvelut löytyvät saman

sa ja hyödyntää Oulujärvi Leaderin tarkoituk-

katon alta omalta paikkakunnalta. Läheisten

seen suunnatun kehittämistuen.

muistamiseksi löytyvät myös asiaankuuluvat

- Kaikki yhteistoiminta- ja kehittämishank-

kortit, adressit, hautalyhdyt ja kynttilät.

keet, varsinkin mitä enemmän niissä on toi-

Kauppias Veijo Sutisen työpäivät ovat pit-

mijoita mukana, lisäävät me-henkeä ja te-

kiä mutta antoisia. Työn suola ovat lukuisat

kemisen meininkiä pienellä paikkakunnalla,

vuosien varrella tutuiksi tulleet asiakkaat ja

toteaa Veijo ja toivottaa kaikki uudet ja

alan luovuus. Ilman kokemusta ja näkemystä

vanhat asiakkaat tervetulleeksi

nut Paltamossa 24 vuotta. Tuomo Kilpeläinen saakka. Panostaminen hyvään palveluun asiakkaan tarpeet huomioonottaen takaa yleensä myös kaupan syntymisen. Luvataan vain se, mikä on mahdollista toteuttaa. Paltamon Viihde- ja Vapaa-ajasta löytyy laaja tuote- ja palveluvalikoima. Tällaisia ovat mm. kodinkoneet, kalastustarvikkeet, vapaa-ajan tarvikkeet ja urheilutarvikkeet (sukset, luistimet, pyörät, urheiluvaatteet yms.) Lisäksi tarjotaan suksien voitelua, luistimien teroitusta ja kai-

toiminut Paltamossa 30 vuoden ajan. Kau-

Kukkia elämän eri hetkiin 30 vuotta

ei synny taidokkaita kukkasidontoja.

Kehittämishankkeeseen Veijo näyttää vihreää


18

Paltamoon 1 / 2 0 1 3

- Sinun ei tarvitse kuin saapua paikalle, me hoidamme kaiken valmiiksi puolestasi. Jättiläisenmaassa on valtavat määrät lunta. Suunnitelmissa on tarjota myös lumi- ja valomaailmaelämyksiä matkailijoille.

Yrittäjäpariskunta Anja ja Vesa Homanen www.jattilaisenmaa.fi

JÄTTILÄISENMAA

mistä kaikki alkoi Eräänä kauniina syyspäivänä vuonna 2007

Anja Homanen houkutteli puolisonsa Vesan puolukkaan Kivesvaaran rinteille, jossa he eivät olleet käyneet moneen vuoteen. Vaaran rinteillä Anja poimi puolukoita ja ihasteli maisemia. Vesa kiinnostui tyhjistä hyväkuntoisista rakennuksista ja kurkki ikkunoista sisään. Maisema mykisti. Paikka oli entinen laskettelukeskus, tuolloin metsän syliin vaaran laelle jo unohdettu. Rakennukset ja maisemat jäivät vaivaamaan Vesan mieltä ja jo vuorokautta myöhemmin Vesa teki kaupat tästä korven unohdetusta orpolapsesta. Puolukkaretkestä on nyt kulunut 5 vuotta ja syksyllä 2012 juhlittiin Jättiläisenmaan avajaisia. Rakennuksia on kunnostettu tunteella, vanhaa säilyttäen ja hyödyntäen. Nimi Jättiläisenmaa liittyy Oulujärveen ja Paltamoon sekä tarinoihin alueen jättiläisistä ja voimamiehistä. Tarinoissa on todellisuuspohjaa, sillä Kainuun kolme jättiä, Daniel Cajanus, Väinö Myllyrinne ja Lauri Moilanen ovat kuuluneet maailman kymmenen pisimmän miehen joukkoon. He kaikki ovat olleet n. 2,5 metriä pitkiä. Jättiläiset on helppo sijoittaa mielessään asustamaan Kivesvaaran jylhiin maisemiin.

Tekemistä riittää

Jättiläisenmaa on täynnä elämää. Kaukoputkella ja paljain silmin näet, kuinka haukat liitelevät ja kalasääsket saalistavat upeissa kainuulaisissa järvi- ja vaaramaisemissa avaran taivaan alla. Voit vaeltaa luontopoluilla, onkia ja pilkkiä Kivesjärvellä, myös perhokalastusretki kalaisalle Kongasjoelle on mahdollinen. Talvella on käytössä tosi piiiiitkä pulkkamäki. Kivesvaara on myös erinomainen paikka lumikenkä- tai hiihtoretkelle. Jättiläisenmaa tarjoaa kaikki luonnon parhaat mahdollisuudet ja antimet aina vuodenaikojen kierron mukaan.

Hyvät palvelut

Jättiläisenmaa on erikoistunut tarjoamaan elämyksiä niin majoituksen kuin ravintolapalveluidenkin osalta. Majoittua voi hyvin varustelluissa, persoonallisissa ja viihtyisissä lomahuvila Villa Metsänhengen huoneistoissa korkealla vaaralla metsän siimeksessä takkatulen loimussa.

Huikeat näköalat ja mahtavat auringon-

laskut voi puolestaan kokea Näköalasauna Taivaantulessa, jossa on myös kokoustila ja yöpymismahdollisuus neljälle hengelle.

Kesäisin voi majoittua viehättävissä Aamuaurinko- ja Iltarusko- aitoissa. Erityisen erikoista elämysyöpymistä kaipaava voi viettää myös kahden hengen unohtumattoman yön suloisessa Jättiläisen linnunpöntössä pehmeässä vuoteessa pörröpeittojen alla. Lisäksi tarjolla on edullista yöpymistä päärakennuksen Taikaluola-kokoustilassa.

Jättiläisenmaan ravitsemuspalvelut kes-

kittyvät

Taikalinna-rakennukseen.

Tarjolla

on laadukkaista, pääosin paikallisista raaka-aineista, huolella valmistettuja tuotteita ja paikallisia erikoisuuksia. Kahvilassa on 50 asiakaspaikkaa ja tilausravintolassa 100 asiakaspaikkaa sekä kesäisin käytössä on rakennusta kiertävä katettu terassi 50 hengelle. Taikalinnan-salissa on tilaa myös orkesterille ja tanssilattia. Olipa kyse sukujuhlasta, syntymäpäivä- tai hääjuhlasta, yritystilaisuudesta, kokouksesta tai saunaillasta, kaikki onnistuu, unelmiesi juhlapaikka on tarjolla lähempänä taivasta.

Elämyskeskus Jättiläisenmaahan Kives-

vaaralle Paltamoon on myös helppo tulla, onhan se hyvien liikenneyhteyksien varrella, mutta silti sopivan lähellä kaunista erämaaluontoa


19

Paltamoon 1 / 2 0 1 3

rakennukset, koska tällöin osa rakennusoikeudesta on käytetty. Tontin käytetty ja käyttämätön rakennusoikeus selviää kunnan rakennusvalvonnasta.

Tavoitteena hyvä, turvallinen ja kestävä rakennus Rakentamisessa tehtäviä valintoja kannat­taa tarkastella mökin koko elinkaaren ajalla. Esimerkiksi rakennuspaikan valinnalla on merkitystä, kun päätetään mökin jätevesien käsittelystä, juomaveden hankinnasta ja energiaratkaisuista. Huolto ja kunnossapito on hyvä huomioida jo suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää mökin paloturvallisuuteen sekä kosteus- ja homevaurioiden estämiseen. Hyvin suunniteltu, rakennettu ja ylläpidetty kiinteistö kestää sukupolvelta toiselle.

Loma-asukkaiden Paltamo

Paltamossa on paljon kesämökkejä ja lo-

loma-asunnon tarpeisiin myös Paltamon liik-

ma-asuntoja. Virallisen tietokannan mukaan

keistä. Myös terveydenhoitopalveluissa on

loma-asuntoja on eripuolilla Paltamoa yli 1200

huomioitava lomalaisten tarpeet entistäkin

kpl. Tästä voidaan päätellä, että parhaaseen

paremmin. Vaatetusliike, kirjakauppa, partu-

loma-aikaan Paltamon väkiluku ainakin kak-

rit ja kampaamot sekä päivittäistavaraliikkeet

sinkertaistuu. Tämä näkyykin selvästi kesäai-

palvelevat myös lomalaisia mielellään.

kaan Paltamon kaupoissa ja parkkipaikoilla.

Paltamossa on tiedostettu, että kesä-

ja loma-asukkaiden viihtyvyyteen kannattaa panostaa jatkossa enemmän. Tehdä asioita, jotta mökkiläiset tuntevat olonsa kotoisaksi myös lomalla. Kunnan edun mukaista on huomioida myös mökkien kunnon ja varustetason nostaminen, jotta loma-ajasta Paltamossa tulisi vieläkin pidempikestoista. Paltamo - Kaikilla mukavuuksilla -hankkeen yksi tärkeistä hanketoimista on tiedotuksen kehittäminen myös loma-asukkaille.

Kaavoitus ohjaa rakentamista

Kesämökillä lomaillaan. Monet asiat kuitenkin askarruttavat mökkiläisen mieltä. Miten mökin jätevesien käsittely tulisi hoitaa? Onko kaivovesi kunnossa? Mitä voi tehdä tontilla majailevalle kyy-yhdyskunnalle? Mihin voi rakentaa laiturin? Mitä jos rakentaisin uuden mökin, vai korjaisinko ja laajentaisin vanhaa. Uuden mökin rakentaminen ei aina ole paras tai ainoa ratkaisu. Hyvän mökin voi saada myös vanhaa kunnostamalla. Ensimmäisek-

Paltamon palvelut kehittyvät kesä- ja loma-asukkaiden ostovoimalla

si kannattaa tutkia rakennuspaikan kaavati-

parantaa entisestään alueen palvelutarjontaa

rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus.

Ostotapahtumien keskittäminen Paltamoon ja -laatua. Paltamosta lomalainen saa halutessaan lähes kaikki tarvittavat palvelut. On useita maanrakennuspalveluja tarjoavia yrityksiä ja rakentamiseen liittyviä tavarantoimittajia. Viihde- ja kodin elektroniikka, sähkötarvikkeet ja kodinkoneet voidaan toimittaa

lanne, mitä ja miten asioita voidaan kehittää. Kaavassa määritellään alueen käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa sekä mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi Hyvää mökkitonttia voi olla vaikea löytää. Tonttia ostaessa on hyvä selvittää kaavoitustilanne sekä tontin rakennusoikeus ja käyttötarkoitus eli se, kuinka paljon, miten ja mihin tarkoitukseen tontille saa rakentaa. Täydennysrakentamista rajoittavat tontilla jo olevat

Jätevesiasiat askarruttavat monen mieltä.

Paltamon kunnan tekninen palvelu neuvoo ja ohjaa mielellään

Paltamon kunnan teknisessä palvelutoimistossa neuvotaan ja ohjataan mielellään kaikissa rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa tullaan paikan päälle katsomaan, että kummankin osapuolen tarpeet ja edut tulee hyödynnettyä tehokkaasti. Paltamo on hyvä paikka kesä- ja loma-asukkaille myös rakentamisen suhteen. Hyvää perustietoa löytyy Paltamon kunnan nettisivuilta, jotka pyritään pitämään ajan tasalla. Sivuilta löytyvät perusohjeet rakentamiseen, kaavakartat ja yhteystiedot. Lisää tietoa: www.paltamo.fi -sivustolta > Asuminen Teknisten palveluiden johtaja Rakennustarkastaja

Mikko Karjalainen (08) 615 54660 044 2885 500


20

Paltamoon 1 / 2 0 1 3

Kainuun Opisto

on toiminut jo yli 100 vuotta. Opisto aloitti toimintansa v. 1909. Kainuun opisto on kaikille avoin ja monien mah-

biljardi-pelejä. Myös Paltamon har-

dollisuuksien oppilaitos

rastemahdollisuudet ovat käy-

sekä kurssikeskus. Opis-

tössäsi muutaman minuutin ajo-

to sijaitsee kainuulaisen

matkan etäisyydellä.

luonnon ja kulttuurin kes-

Kainuun Opiston monipuolinen

kellä Paltamon Mieslahdessa. Opistolta avautuvat silmiä ja sisintä rauhoittavat näkymät Oulujärvelle ja sinisille vaaroille tehden opistosta viihtyisän ja rauhallisen kokous-, koulutus- ja juhlapaikan. Kainuun Opiston toimintaa ohjaa

kurssitarjonta on ihanteellinen löä. Muita kokoustiloja on 10 - 200 henkilölle. Muita tiloja on tarpeen mukaan; harrasteaineiden työtilat, ATK-luokka, ruokasali, juhlasali, ryhmätyötilat, liikun-

avara kristillisen humanismin arvopohja.

tasali, takkapirtti ja grillikatos. Majoitustilaa

Tilat

kpl 2hh invavarustuksella, Asuntolaraken-

Tarjoamme yrityksille ja yhteisöille kokous- ja koulutuspalveluja, juhlatiloja sekä majoitusja ateriapalveluja. Retkiryhmille ja yksittäisille matkailijoillekin opisto tarjoaa tilauksesta oivat puitteet majoittumiseen ja ruokailuun sekä loman viettoon. Nykyaikaisin varustein kalustettuun auditorioon mahtuu 70 henki-

tapa viettää vapaa-aikaa ja hankkia uusia taitoja. Myös suomen kielen koulutuksemme ovat suosittuja. Kysy lisää alkavista kielikursseista

on päärakennuksessa 52 hengelle, joista 6 nuksessa on majoitustilaa n. 60 hengelle, joissa yhteiset sosiaalitilat.

Vapaa-aika

Myös vapaa-ajan harrastuksiin on panostettu. Posti-Kallen vaellusreitti, valaistu pururata/hiihtolatu ja uimarannalle 2 km. Lisäksi voit harrastaa lento-, sulka- ja koripallo, pingis,

Liikuntasalia voi vuokrata moneen käyttötarkoitukseen erittäin edullisesti.

Poimintoja Kainuun Opiston kurssitarjonnasta 2013:

- Kirjoittajakurssi “KOTISEUTUNI” 7.-8.3. - iPad -peruskurssi 17.-18.5. - Lintuharrastuksen peruskurssi 24.-25.5. - Villiyrtit 3.-4.6. - Melonnan peruskurssi 7.-8.6. - Retkisuunnistus ja GPS -kurssi 6.-7.6. - Maisema- ja kasvikuvauskurssi 11.-13.6. - Digikuvauksen perusteet 17.-19.6. - Henkilökuvaus miljöössä 25.-27.6. - Kirjoittajakurssi 27.-28.6. - Ikonimaalaus 26.-29.6. - Retkimelontakurssi 8.-10.7. - Vanhojen käsialojen kurssi 13.-14.9. Lue lisää: www.kainuunopisto.fi


21

Paltamoon 1 / 2 0 1 3

Kansalaisopiston kevätlukukautta on vielä reilusti jäljellä ja tuttujen viikoittaisten kurssien lisäksi monta uutta lyhytkurssia edessäpäin.

Hiisijärvellä editoidaan kuvia ja verhoillaan huonekaluja, Ristijärvellä väännetään thaikukkia ja Paltamossa keitellään perinnemaaleja! Kansalaisopiston mielenkiintoiset luennot jatkuvat. Tiistaina 9.4. Geriatriasta eli iäkkäiden ihmisten hoidosta luennoi geriatri Taina Huusko. Keskiviikkona 10.4. on vuorossa puutarhuri Ari Partasen Perennat kuvaesitys. Keskiviikkona 17.4. kansalaisopiston valokuvapiirit esittelevät kuviaan. Kaikki luennot ovat Korpitien koulun auditoriossa ja alkavat klo 18. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy ja kaikki tervetulleita! Varsinaisen kevätlukukauden jo päätyttyä toukokuussa on erityisesti juhlien järjestäjille hyödyllinen Koristellaan kukkasin –kurssi Paltamossa. Lue lisää opistopalvelut.fi/paltamo/ tai soittele toimistolle p. (08) 615 54638.

Tavataan kursseilla ja tapahtumissa! Mukavaa kevään jatkoa kaikille toivottelee kansalaisopiston väki.

Kevättä

kansalaisopistossa PALKO-lehti ilmestyy huhtikuussa

Paltamon kansalaisopiston Oppilaskunta ry:n perinteinen PALKO –lehti ilmestyy huhtikuussa. Lehden aiheina tänä vuonna ovat mm. harrastuksesta ammattiin ja muistojen kansalaisopisto. Tähän liittyen otamme mielellämme vastaan nykyisten ja entisten oppilaidemme tarinoita ja muistelmia vuosien varrelta. Miten harrastaminen kansalaisopistossamme on vaikuttanut elämääsi? Oletko kenties löytänyt ammatin harrastuksesi kautta? Kaikenlaiset mukavat tarinat ja kuvat ovat tervetulleita! Lähetä juttusi maaliskuun loppuun mennessä kansalaisopisto@paltamo.fi tai postitse Paltamon kansalaisopisto, Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo. Samaan osoitteeseen voit lähettää myös kurssitoiveita ympäri vuoden.

Palkossa lisää myös kansalaisopiston kevättapahtumista.

Tulossa on mm. konsertteja ja Kevätiltamat perjantaina 26.4. Paltalinnassa

Kansalaisopiston näytelmäpiiri valmistaa tulevankin kesän kesäteatteriesityksen. Kaikki kiinnostuneet tervetuloa mukaan! Kuvassa vauhdikkaat harkat muutaman vuoden takaa.


22

Paltamoon 1 / 2 0 1 3

Oulujärvi upeine selkineen tarjoaa oivan mahdollisuuden harrastaa veneilyä ja kalastusta, tai vaikkapa vesilintujen tarkkailua.

Retkeilijän Paltamo

Teksti: Vesa Hyyryläinen Kuvat: Vesa Hyyryläinen ja Heljä Pylvänäinen

Kainuun luontoa hallitsevat

tyypillisiä mäntymetsät ja mäntyvaltaiset se-

Maakunnan suurin järvi on Oulujärvi ja

hoaa komeaksi vaarajaksoksi, joka ulottuu

vaarat, metsät, vesistöt ja suot. korkein kohta Hyrynsalmen Iso Tuomivaara, joka yltää 387 metrin korkeuteen merenpinnasta. Maakunnan pinta-ala on noin 24 000 km², josta sisävesiä on yli kymmenesosa. Kainuun maapinta-alasta valtaosa on metsää ja suota.

kametsät. Länteen kuljettaessa maasto koPohjois-Karjalasta Sotkamoon ja jatkuu keskisen Kainuun läpi Koillismaalle. Kolmannen maisemakokonaisuuden muodostaa Oulujärvi ranta-alueineen. Tällä alueella sijaitsevat Kainuun länsiosan pitäjät Paltamo, Kajaani ja Vaala.

Maisemallisesti Kainuu jakautuu kolmeen

Kainuussa on tavattu yli 300 lintulajia ja pesimälajisto on omaleimainen. Kuvassa Pohjantikka.

selkeään alueeseen. Idässä Kainuun suurkunnat Kuhmo ja Suomussalmi muodostavat niin sanotun Metsä-Kainuun, jolle ovat

Paltamo sijaitsee keskellä Kainuun maa-

kuntaa Oulujärven pohjoisrannalla. Maise­ mal­­lisesti pitäjä kuuluu sekä Oulujärven vaikutuspiiriin että Kainuun vaarajaksoon. Edul­­lisen sijaintinsa vuoksi Paltamo tarjoaa retkeilijälle ainutlaatuisen monipuolisen ym-

Oulujärvi upeine selkineen tarjoaa oivan mahdollisuuden harrastaa veneilyä ja kalastusta, tai vaikkapa vesilintujen tarkkailua.

Lehtosen laavulla. Paltamossa on kymmeniä mielenkiintoisia retkeilykohteita, joihin voi tutustua omatoimisesti tai käyttämällä hyväksi paikallisten matkailuyrittäjien ja kunnan palveluita.

päristön erilaisiin aktiviteetteihin, kuten retkeilyyn, marjastukseen ja sienestykseen tai metsästykseen. Vaarajakson kallioperän dolo­miitin ja serpentiniitin ansiosta pitäjästä löytyy lehtoja ja lettoja, joiden kasvilajisto on hyvin monipuolinen. Rikas kasvillisuus onkin leimaa antava monissa Paltamon luontokohteissa.


23

Paltamossa on myös monia viehättä-

Oulujärvi upeine selkineen tarjoaa oivan

viä kyliä, joihin retkeilijä voi tutustua vaikka-

mahdollisuuden harrastaa veneilyä ja kalas-

pa pyöräilemällä idyllisiä paikallisteitä pitkin.

tusta, tai vaikkapa vesilintujen tarkkailua. Ou-

Monien kylien liepeillä on merkittyjä polkuja

lujärvellä voi tavata monia sisävesillä harvinai-

ja mahdollisuus virkistäytyä kylätaloissa tai

sia pesimälintuja, kuten jättiläistiira räyskän,

paikallisten yrittäjien ruoka- ja majapaikois-

selkälokin, karikukon, valkoposkihanhen tai

sa. Talvisin on oivat mahdollisuudet liikkua pi-

merihanhen. Järven ympäristössä pesivät

täjän alueella hiihtäen valmiita latuverkostoja

kalasääsket käyvät rantavesissä kalastele-

myöten tai moottorikelkalla. Matkan varrelta

massa ja nuolihaukat kiikittävät risupesiensä

löytyy kattava laavuverkosto. Paltamon, ku-

ympärillä niemennenissä ja saarissa. Kalois-

ten koko Kainuun maakunnan, rikas luonto

ta mm. taimen, kuha, siika ja muikku, kuten

tarjoaa erinomaisen elinympäristön hyvin mo-

maakuntakala norssi eli kuore elävät Oulujär-

nimuotoiselle eliölajistolle.

vessä

Maakuntamme on eteläisten ja pohjois-

ten eliölajien vaihettumisalue. Moni eteläinen lehtokasvilaji on vaarajakson eteläosissa pohjoisimmalla reunallaan, kun taas korkeimmilta vaaroilta useat pohjoiset lajit löytävät eteläisimmän kasvupaikkansa.

Paltamossa voi vielä hyvällä onnella tör-

mätä suurpetoihin ahmasta karhuun. Linnusto on hyvin monipuolinen. Kainuussa on tavattu yli 300 lintulajia ja pesimälajisto on omaleimainen. Aktiivinen liikkuja voi päivän aikana havaita vaikkapa suonlaidan riekkopoikueen, ikikuusikon sinipyrstön, aapasuolla saalistavan muuttohaukan, tai maakotkan ja metsähanhen pesimäreviireillään. Paltamolaisten jokien rannoilla voi yhyttää myös majavan tai saukkopoikueen.

Kuva Hóll-talli

Paltamossa pääsee nauttimaan luonnosta myös ratsastusvaelluksilla.

Linkkejä ja vinkkejä www.luontoon.fi/retkikohteet/hae/kartalta/Kainuu/Sivut/Default.aspx www.oulujarvi.fi/tekemiset/luontoretket/ www.infokartta.fi/infogis-kainuu www.holltalli.net Kirjavinkki: Kainuun Luontokohdeopas, toim. Jouni Laaksonen 2005

Paltamoon 1 / 2 0 1 3

Lapseni kysyy: ”Isä, ovatko keijut totta? Onko niitä ihan oikeasti olemassa? Osaavatko ne lentää? Ovatko keijut kauniita?” Vastaan: ”Kuuntele tuulen laulua, kosketa kevätauringon sädettä ja anna katseesi viivähtää taivaan sinessä. Kauneus, jonka näet, on kuvajainen itsestäsi.” Astumme varoen sisään metsän ovesta. Aurinko piiloutuu tummaan vihreään hämärään ja iho tuntuu mukavan viileältä. Saapas painuu pehmeään sammalmattoon kuin pumpuliin. Pieni käsi viipyy luottavaisena suuressa miehen kädessäni. Vietämme kaikki valoisan kevätpäivän tunnit metsän siimeksessä. Aamutuiman aurinko herättää linnut ja niiden sävelistä aloitamme oppituntimme. Punarinta, punarintasatakieli, kuten sitä ennen kutsuttiin laulaa meille elämän täyttä riemua ja oikeutusta julistaen. Kaunokainen istuu pienen näreen latvanipukassa ja johtaa lopulta metsän sinfoniseksi muuttuvaa konserttia ylimmäisenä kapellimestarina. Yhä uusia ääniä tulee mukaan tähän aluksi sekavalta kuulostavaan sävelmattoon. Istahdamme sammalmättäälle ja annamme musiikin virrata vapaasti sisäämme. Huomaamme kuinka tarkoituksenmukainen ja kurinalainen orkesteri ympärillämme musisoikaan. Sinipyrstön heijaus, laulurastaan kaksiosainen puuronkeitto, kulorastaan huiluäänet, peukaloisen rytmikäs varoitusnäppäily, hippiäisen tuskin kuuluva piccolo, palokärjen ontto rummutus ikihongan kupeeseen, peipon riemukas duuritrilli ja pajulinnun alakuloinen mollisävel muodostavat sävelkudoksen, joka on vailla vertaansa. Tänään viivymme koko päivän metsässä ja tapaamme ystävämme linnut ja kasvit, ikikuuset ja puronvarren sarat, jättimäiset irtolohkareet ja korkeat muurahaiskeot. Pidämme oppitunteja ystäviemme opastamina. Linnut, tuuli ja puron solina kertovat musiikin, muurahaiset opettavat liikennekurin ja ahkeruuden salat, kivet muistuttavat ikiaikojen pituuden, kukkien vieno tuoksu piirtyy sanoiksi ja kuviksi tauluihimme ja vihkoihimme. Vesa Hyyryläinen www.paltamopandion.fi


24

Paltamoon 1 / 2 0 1 3

Hiihtoretkiä Paltamossa Iloista mieltä mukaan ja yhdessä laduille hiihtelemään. Eino Leino-hiihdossa on hiihdon yhteydessä mahdollisuus tutustua Oulujärven saariin.

Aurinko paistaa yhä korkeammalta ja hanget hohtavat valkoisina houkutellen hiihtämään. Kevättalvi on perinteisesti laturetkien aikaa. Ladut Paltamossa ovat hyvässä kunnossa. Järviladutkin on tarkoitus saada hiihtokuntoon helmikuun puolivälissä – sääolot voivat aiheuttaa muutoksia aikatauluun.

Dolomiittihiihto lauantaina 2.3.

Kun haluat tarkan paikallissään ja sääennusteen, katso Paltamon omasta sääasemasta. www.saapalvelu.fi/paltamo/index.php

Eino Leino –hiihto sunnuntaina 17.3.

Hiihdon varsinainen lähtöpaikka on

Hiihto järjestetään yhteistyössä Kajaanin

Tervalammen urheilukeskus, matkaan voi

kaupungin ja eri järjestöjen kanssa. Tämän

lähteä reitin varreltakin. Noin 25 kilometrin

laturetken pituuden voi jokainen itse valita

reitti kulkee vaaramaisemissa, jossa on

kunnon, mieltymyksen ja sääolojen mukaan.

vain yksi perinteisen hiihtotavan latu-ura.

Pisin matka tulee, jos hiihtää Kokonlahdesta

Koikerojärven grillikodalla on nuotio ja

Lehtosen ja Mulkkusaarten kautta

ilmainen mehutarjoilu sekä Korpimäen

Paltaniemelle ja takaisin. Tänä vuonna

kodalla on maksullinen huoltopiste.

Tarkka hiihtokeli Paltamon omalta sääasemalta

on tehty latu myös Hevossaaren ympäri. Maksullisia huoltopisteitä on lähtöpaikoissa ja saarissa.

Molemmat laturetket ovat ilmaisia, vain maksullisissa huoltopisteissä joutuu palveluista (mehu, kahvi, pulla yms.) maksamaan. Nämäkin maksut menevät eri yhdistysten toiminnan tukemiseen. www.paltamo.fi

Paltamon sääasema sijaitsee Sairaalantien läheisyydessä.


25

Paltamolaisilta toivotaan runsasta osanottoa niin kisassa kuin yleisössä!

Paltamoon 1 / 2 0 1 3

jota voidaan koko perheen voimin touhuta. Mikäli joku yhdistys on halukas järjestämään ohjelmaa, myyntikojua tms. Kuhakunkun aikana, niin ei muuta kun rohkeasti mukaan.

Palkinnot Suomen parhaat

Kuhakunkussa on ollut jo usean vuoden

ajan ylivoimaisesti parhaimmat palkinnot mitä Suomen vetouistelukilpailuissa jaetaan. Palkintojen yhteisarvo kohoaa lähelle

20.000 euroa ja pääpalkinnon saa se kuka saa suurimman kuhan. Tämä onkin ollut se juttu, miksi Kuhakunkkuun on ilmottautunut paljon mukaan myös 3-5 vavan venekuntia, koska suuren kuhan saamisessa on kysymys enemmän tuurista kuin taidosta. Viime vuonna pääpalkinto meni jo toistamiseen ”mökkiuistelijalle” ja tästä järjestäjät sekä kanssakilpailijat ovat aidosti mielissään.

Haasteita riittää

Paltamon erinomainen sijainti, hyvät kalave-

Vuonna 2012 mukana oli ennätykselliset 177 venekuntaa!

det sekä hieno ympäristö ovat saaneet myös

Perinteikäs Paltamolainen vetouistelutapah-

teaa XXX Fishing Club Paltamon puuhamies

kupuolella Kajaanin Vetouistelijat järjestä-

tuma Oulujärven Kuhakunkku pidetään taas

Asko ”Asseri” Hurskainen.

vät vetouistelutapahtuman Paltamon Sydä-

Koko Paltamon tapahtuma

Vaalasssa Happy Beachilla, mutta tuuliherk-

heinäkuun viimeisenä viikonvaihteena. Kilpailukeskus sijaitsee kuten aiempina vuosina Eino Leinon puistossa sekä ravintola WetDogin pihamaalla. Oulujärven Kuhakunkku on saanut Suomen vetouistelevan kansan keskuudessa hyvän maineen ja siitä osoituksena oli v. 2012 uusi ennätys osanottajamäärässä, 177 venekuntaa. Tätä voidaan pitää erittäin kovana saavutuksena, koska Paltamo sijaitsee kaukana suurista kasvukeskuksista. KuSuomessa on ainoastaan Tappajahauki Valkeakoskella, mutta hopea ei ole häpeä to-

Norssia toukokuussa Norssikarnevaalit ja Norssinnosto -tapahtuma pe – su 17.-19.5.

men rannassa. Kilpailu on aiemmin pidetty

Oulujärven Kuhakunkku on muodostunut

kä paikka sekä laskeva osaanottajamää-

pikku hiljaa koko Paltamon tapahtumaksi.

rä aiheutti sen, että miehet siirsivät kilpailun

Heinäkuun viimeinen viikonvaihde kerää niin

Paltamoon. Uudesta kilpailusta on povattu

nykyiset kuin entiset paltamolaiset viettä-

Kuhakunkun syrjäyttäjää, tai ainakin yritys on

mään aikaa yhdessä. XXX-Fishing Club on

kova. XXX – Fishing Clubin pojat toteaa, et-

toivottanut kaikki muutkin yhdistykset mu-

tä ainahan Kajaanin mestarit saavat yrittää,

kaan touhuamaan ja tekemään tapahtumasta entistä aktiivisemman. Itse vetouistelu­ kilpailussa ei sinänsä ole niin ihmeellistä

hakunkkua suurempi vetouistelutapahtuma

muutkin järjestäjät liikkeelle. Heinäkuun al-

katsottavaa kuin lähtö ja punnitus. Tälle välille olemme kehittelmässä jotain kivaa tekemistä

Norssinnosto tapahtumasta perjantaiiltana voit lippoa tai hakea tuoresta Norssia, vaikka vuoden tarpeiksi ja tavata Norssiisäntiä vuosien varrelta. Norssikarnevaalit on ulkoilmatapahtuma, jossa on paikalla runsaasti

mutta Kuhakunkku on ja pysyy Paltamon kesän ykköstapahtumana – aidosti paltamolaisena sellaisena. Fishing Clubin pojat

toivovatkin kotikunnan väeltä runsasta osanottoa niin kisassa kuin yleisössä!

torimyyjiä ja toivottavasti tänä vuonna uusiakin myyjiä ja paltamolaisia yrittäjiä. Ohjelmaa on karaoke –kilpailusta ja tansseista kulttuuriesityksiin, kaikenikäisille on tarjolla jotakin koko viikonlopun ajan.


26

Paltamoon 1 / 2 0 1 3

Kulttuuritapahtumien rikastusvuosi 2013 Vuosi 2013 on Paltamossa kulttuuritapahtumien rikastusvuosi, maakunnallisesti kiertäviä tapahtumia ei Paltamossa tänä vuonna ole, mutta meillä on Paltamo kaikilla mukavuuksilla –hanke. Tämän hankkeen yhtenä tavoitteena on rikastuttaa myös Paltamon kulttuuri- ja tapahtumatarjontaa. Paltamon kansalaisopiston opiskelijaryhmät tuottavat mukavasti ohjelmaa eri tapahtumiin ja järjestävät omia esiintymisiään, mutta huhtikuun puolen välin jälkeen on kansalaisopiston tapahtumaviikko ja opiston perinteiset iltamat tanssien kera nyt Paltalinnassa. Kainuu Helsingissä 2014 -tapahtumaan tarjoamme Kiveksen rosvot -musiikkinäytelmää, johon Musiikki Kapareen väki saa koreografiaan ja laulunopetukseen tukea Kainuun KUULTO -hankkeelta. Paltamon kesäteatterin miljöö on kokonaan uudistunut ja nyt sateetkaan eivät haittaa esityksiä, jotka ovat perinteisesti alkaneet

kesä-heinäkuun vaihteessa Paltamo-päivien aikaan ja kestäneet heinäkuun loppupuolelle. Suuremman syyskesän tapahtuman voimme toteuttaa vaikkapa teatterin alueelle ja mm. tätä tapahtumaa ideoimme yhdessä Paltamon kaikilla mukavuuksilla -hankkeen kanssa. Paltamo -päivillä julkistetaan paltamolainen vuoden Eino Leino, jota kaikki voivat ehdottaa. Vuoden 2012 Eino Leino, Antero Möttönen luovuttaa hattunsa ja viittaansa seuraajalleen. Tapahtumakalenterista löytyvät vuoden mittaan kyläyhdistysten ja järjestöjen tapahtumat ja kunnan nettisivujen kulttuuriosioon on kerätty nyt vuosittain toistuvia tapahtumia. KulttuuriRikasta alkuvuotta Päivi Soldatkin Paltamon kunnan kulttuurivastaava Puh. (08) 615 54636, 044 7500 740 paivi.soldatkin@paltamo.fi.

Vetouistelukisoja 6.-7. ja 26.-27. heinäkuuta

Kalastuskisat tuovat elämää Paltamoon

Paltamossa järjestetään ensi kesänä suuria kalastuskilpailuja: 6.7.2013 Pohjola-lowrance-cup-kisa ja sunnuntaina 7.7. Honda cup -kisa, 26.7. on legendaarisen KUHAKUNKUN ilmainen iltakisa ja varsinainen KUHAKUNKKU ratkeaa lauantaina 27.7. Kisoissa jaetaan hulppeita palkintoja, joiden yhteisarvo on useita tuhansia euroja. Palkintoina on mm. perämoottoreita ja muuta tavaraa.

Norssikarnevaalit 18.-19.5.

Paltamo -päivät 5.-6.7.

Vierasvenesataman vierailut Katettu ja kehuttu kesäteatteri


27

Paltamo Open 11.-15.6.2013

Paltamoon 1 / 2 0 1 3

Näyttelyt

Paltamo Open ProAm 11.-12.6.2013 Paltamo Open Finnish Tour 13.-15.6.2013

Finnish Tour osakilpailu :

- Palkintojenjako klubilla kilpailun jälkeen 15.6. - Palkintopotti 20 000 euroa ILMOITTAUTUMINEN: - Ilmoittautumisaika päättyy 7.6. klo 18:00. - Ilmoittautuminen Finnish Tourin sivujen kautta. Yhteensä 150 pelaajaa. Lue lisää: www.paltamogolf.fi Järjestäjä: Paltamo Golf Oy/Reijo Riihimäki

Oula Jukka Laukkasen

Tre Sedie Blu -serigrafiasarja

Myyntinäyttely Paltamon Sydämen ravintolassa ravintolan aukioloaikoina. (Talvella tilausravintola). Lue lisää: www.tresedieblu.com

Eilisen lapset ja leikityt lelut -näyttely jatkuu ensi kesänä

Golf-kisoja seurataan Hullunmyllyssä Yleisöllä on vapaa pääsy alueelle ja paras katselupaikka on ns. HULLUNMYLLY -kioski.

Esillä on kipsiteoksia viime vuosisadan alkupuolelta, vanhoja mekaanisia leluja, nukkeja ja nalleja. Näyttely on avoinna 25.6.-28.7.2013 tiistaista sunnuntaihin klo 12-18. Lisäksi: Venemetsä, Tervahanhet, on myös nähtävänä Golftien varrella. Näyttelyt muuttuvat joka vuosi. Nytkin on tullut uusia leluja ja kipsiteoksia. Lisäksi pihapiirissäkin on paljon uutta nähtävää. Meteli Seis. Golftie 3, Paltamo Lisää tietoa: www.meteliseis.com

Paltamon tapahtumakalenteri Helmikuu 27.2. Tiedotustilaisuus Kainuu

Helsingissä -tapahtumasta

kunnanvirastolla

Maaliskuu 2.3. Dolomiittihiihto 17.3. Eino Leino -hiihto

Muutokset mahdollisia. Katso kaikki Kainuun tapahtumat: www.kainuu.com/tapahtumat

Huhtikuu

10.4. Tanssiteatteri Raatikon Pim ja Pom 10.4. Perennat - puutarhuri Ari Partasen kuvaesitys Korpitien koulun auditoriossa klo 18 17.4. klo 18 Kansalaisopiston valokuva piirien kuvailta Korpitien koulun auditoriossa 20.4. Viisas Valinta -energiamessut Kainuun Opistolla, Mieslahdessa

Toukokuu

17.5. Norssin nosto Käärmeniemessä 18. - 19.5. Norssikarnevaalit 28.5. SuomiMies Seikkailee -rekkakiertue

Kesäkuu 11.-12.6. Paltamo Open ProAm golfkilpailu Metelinniemessä 13.-15.6. Paltamo Open Finnish Tour golfkilpailu Metelinniemessä Caravan-alueen avajaiset juhannuksena.

Heinäkuu

5.-6.7. Paltamo -päivät

6.-7.7. Kajaanin vetouistelijat ry:n kisaviikonloppu 26.7. Kuhakunkun ilmainen treenikisa

27.7. Kuhakunkku -vetouistelukisa. Kilpailukeskus Eino Leino-puistossa

Lisäksi mm. kesäteatterin esitykset kesä-heinäkuussa


28

Paltamoon 1 / 2 0 1 3

Perhe

Teksti ja kuva: Minna Parkkinen

joka oikeasti

tykkää asua Paltamossa

Tässä on perhe, joka oikeasti

Kun käy keilaamassa tai uimassa Kajaanis-

nuorille moneen vuoteen. Miksiköhän on

tykkää asua Paltamossa. Ja mik-

sa uimahallissa, sitä osaa sitten arvostaakin,

näin? Markus haluaisi kovasti luontoaiheisel-

sipä ei tykkäisi? Paltamossa on

tuumailee Tanja.

le leirille, olisi kiva lähteä viikonlopuksi vael-

Viimeisen vuoden aikana on käyty Nors-

tamaan, nukkua laavussa ja kalastaa siinä

Tanja, perheen äiti. Perus-

sikarnevaaleilla, Kuhakunkussa ja joulun ava-

matkalla! Tässäpä hyvä idea partiolaisille, tai

palvelut ovat lähellä ja ole-

jaisissa. Lisää tapahtumia toivotaan toki. Yksi

ihan nuorisoleirin teemaksi! Nykyajan nuorilla

massa, toki Kelan aukiolo-

idea kunnan tapahtumiin voisi olla golftur-

monella ei ole kosketusta luontoon, eikä min-

ajat harmittavat joskus

naus Oulujärven jäällä. Se voisi olla hauska

käänlaisia selviytymistaitoja, puuskahtaa per-

ja TE-toimisto lähti vai-

talvitapahtuma, jopa Kuhakunkun veroinen

heen isä.

vihkaa Työvoimatalon ti-

mittelö, ja reikiä vois porata mihin tahansa.

loista. Perhe hoitaa nämä

Uutta piristysruisketta odotellaan myös nuo-

Päiväkodit ja perhepäivähoitajat saavat vuo-

asiat kuitenkin tarvittaes-

rentuneesta kunnanvaltuustosta, ehkä uusia

laasti kiitosta aktiivisuudestaan ja yleensäkin

rohkeita ideoita tulee nyt enemmän!

päivähoitopaikan saaminen Paltamossa on

kaikki oikeastaan hyvin, kertoo

sa näppärästi netin kautta. Huonommin asiat ovat iäkkäämmillä ihmisillä, jotka eivät nettiä osaa ehkä käyttää niin sujuvasti. Täällä on myös hyvät kaupat ja Nesteen huoltamo, jossa toimii Kotipizza, sanoo Tanja. Perheellä on urheilullisia ja luontoon liittyviä harrastuksia. Tomi ja Markus pelaavat pesäpalloa ja hiihtävät, ainakin koulussa. Sähly, kesäisin uiminen ja kansalaisopiston puutyökurssitkin ovat tuttuja. Kaverit ovat yökylässä usein, joten tekemistä ja puuhaa rittää. Äiti on käynyt erilaisissa jumpissa ja kuntonyrkkeilyssä. Totta kai harrastusmah-

Nuorisolle enemmän harrastuspaikkoja

Kun kyselen, mitä muuta Paltamossa voisi olla lisää, tulee vastauksia muutama. Nuorisolle olisi kiva olla joku paikka, tyyliltään Paukkulan nuorisotilan ja Nesteen kahvilan väliltä. Jokin jossa voisi viettää aikaa ja juoda kahvia, kaakaota, teetä ja vaikka pelailla pelejä. Ei tarvitsisi hengailla ulkona pakkasessa, toivoo Tomi.

Ihmettelemme yhdessä, että Paltamos-

sa ei tosissaan muuten ole järjestetty discoa

Lapsiperheellä on Paltamossa hyvä olla.

helppoa. Koulurakennus on vasta uusittu ja siellä on todella ammattitaitoiset ja ystävälliset opettajat, jotka panostavat oppilaiden oppimiseen ja hyvinvointiin. Paltamossa on kaverit ja lapsille turvallista, kun miettii vaikka tarinoita Hyvinkäältä tai Keravalta. Lasten kaverit tunnetaan ja tiedetään suunnilleen missä ja kenen kanssa nuoriso liikkuu. Naapurit ja ohikulkijat tervehtivät, toisin kuin isommilla paikkakunnilla.

Lopuksi toivomus: Jäähallin käyttöaikaa

pitäisi saada pidennettyä, ja uintimahdollisuus (uimahalli) olisi aika kova juttu.

dollisuuksia voisi aina olla lisää, vaikka perusharrastukset riittävät ihan mainosti.

Sohvalla istuu isä Eino 45, äiti Tanja 34 ja lapset Tomi 16, Markus 13, Sonja 7, ja Olivia 2,5v. Kuvasta puuttuu perheen kissa.

Lopuksi toivomus: jäähallin käyttöaikaa pitäisi saada pidennettyä.


29

Tiekunta

tutuksi

Ei ole ihan sama, miten tiekunnan asioita hoidetaan, koska tien kunto ja ylläpito ovat tär-

keä osa asumismukavuutta. Ympärivuotinen tien kunnossapito on nykypäivänä arvokasta toimintaa, joka kannattaa yhdessä sopia ja hoitaa kunnolla. Heikkoon kuntoon päässeet yksityistiet tulee peruskorjata, koska tien kunto ei koskaan parane ilman perusteellista korjausta. On paljon mukavampaa mennä kotiin, mökille, metsä- tai peltopalstalle vievää yksityistietä, kun se on vuodenajasta riippumatta turvallinen ja hyvässä kunnossa.

Tiekunta ylläpitää yksityisteitä

Yksityistien varrella maata omistavien tie­

Yksityistiet ovat tärkeä osa Suomen tieverkkoa. Paltamon kunnan alueella on n. 50 kpl ja n. 125 km kunnan avustusperusteet täyttävää tiekuntaa. Yhteensä tiekuntia Paltamon kunnassa on n. 100 ja tiekilometrejä n. 300 km.

Tieosakkaat vastaavat tienpidosta

Hoitokunta on vastuussa siitä, että tiekunnan

ta. Osakkaat, eli tiekunta valitsee asioiden

muassa tilinpito, tiemaksujen maksuunpa-

Tieosakkaat vastaavat yhdessä tienpidosvalmistelua ja täytäntöönpanoa varten toimielimen, useimmiten kolmijäsenisen hoitokunnan, mutta toimielimenä voi olla myös toimitsijamies. Tiekunta päättää tienpitoa koskevista asioista säännöllisesti pidettävissä kokouksissa, tarvittaessa enemmistöpäätöksillä, jolloin ne sitovat jokaista tieosakasta. Tienpidon kustannusten kattamiseksi peritään tiemaksuja. Tiemaksut jaetaan tieosakkaiden kesken kiinteistöjen liikennetarpeiden perusteella tieyksiköiden mukaan.

tärkeitä ovat tiekunnan kokouksessa esiteltävät edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä seuraavan toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Jos toimikausi noudattaa kalenterivuotta, on tiekunnan kokous pidettävä kesäkuun loppuun mennessä.

Tienpidon avustukset

ne- ja ympäristökeskukselta. Kunnat voivat

perusparannus- ja kunta-avustusten saa-

avustaa harkintansa mukaan. Valtion avus-

miseen. Yksityisteiden käyttöoikeuden pe-

tuksia voi saada perusparannushankkeisiin,

rusteena on yleensä kiinteistön hyväksi toi-

kuten tien kantavuuden ja kuivatusjärjestel-

sen kiinteistön alueelle perustettu tieoikeus.

män parantamiseen sekä siltojen ja rumpu-

Tietä käyttävien kiinteistöjen omistajat ovat

Perusparannushankkeissa kannattaa valita töiden suorittajaksi ammattitaitoinen yrittäjä, jollaisia löytyy Paltamostakin useita.

Tiekunnan päätöksiä ohjaa yksityistielaki

Tiekunnan ja sen hoitokunnan toimintaa ohjaa yksityistielaki. Lakisääteisiä toimia ovat mm. tiekunnan kokousten koollekutsuminen ja kokousmenettely, uusien tieosakkaiden ottaminen ja tieyksiköiden määrääminen sekä tiemaksuista päättäminen. Tiekunnalla on suhteellisen laaja harkintavalta siinä, minkä tasoiseksi tie rakennetaan ja miten sitä pi-

Siltarummut uusitaan perusparannushankkeissa.

sen koollekutsuminen. Toiminnan kannalta

valtion avustuksia haetaan elinkeino-, liiken-

Järjestäytyminen tiekunnaksi on ehto mm.

kunnossapidosta eli tienpidosta.

noluettelon laatiminen ja tiekunnan kokouk-

erilaisia avustuksia. Yksityistielain mukaisia

moni ja tien pitää pysyä hyvässä kunnossa.

tannuksellaan yksityistien rakentamisesta ja

tokunnan lakisääteisiä tehtäviä ovat muun

sista. Merkittäville yksityisteille on saatavilla

taa tiekunta etenkin silloin, kun tietä käyttää

kaat ovat velvollisia vastaamaan omalla kus-

toiminta on laissa säädetyn mukaista. Hoi-

Tieosakkaat vastaavat tienpidon kustannuk-

osak­kaiden kannattaa järjestäytyä ja perus-

kyseisen yksityistien tieosakkaita. Tieosak-

Paltamoon 1 / 2 0 1 3

detään kunnossa. Tiekunta päättää rahoituksesta ja tienpitotoimien ajankohdista.

jen uusimiseen. Paltamossa on mahdollista saada kunta-avustusta myös perusparannushankkeisiin, mikäli niihin on myönnetty avustusta ELY-keskuksen kautta tai Kemera rahoitusta metsäkeskuksen kautta. Avustuksen lisäperuste on, että yksityistie täyttää kunnan avustusperusteet mm. pysyvän asutuksen osalta (tie, jonka pituus on vähintään 1 km ja jonka vaikutuspiirissä on vähintään 2 pysyvästi asuttua taloutta) Lisätietoa: Paltamon kunnassa yksityistieasiat kuuluvat rakennusmestari Mervi Kilpeläiselle. Linkkejä: www.maanmittauslaitos.fi www.tiehallinto.fi www.metsakeskus.fi www.tieyhdistys.fi


30

Paltamoon 1 / 2 0 1 3

vokkain, jolloin tarvittavat välimatkat taitetaan lentomopolla. Ne kulkevat ilmaisella aurinkoenergialla, joten matkakorvauksiakaan ei tarvita enää. - Kunnanvaltuutetut edustavat suoraan omia kyliään, joissa toimivat kyläneuvostot. Kylillä on käytössä oma toimintaraha, joilla ne voivat kehittää omaa kyläänsä ja palveluitaan itse tai yhdessä muiden kylien kanssa. - Paltamossa kunnan asukkaat osallistuvat vuosittain viikon ajan kuntalaiskokoukseen. Näiden yleisien vapaapäivien ajan tehdään suurimmat kuntaa koskevat päätökset sekä hyväksytään uudet aloitteet ja esitykset. Jokainen yli 16-vuotias kuntalainen on tasavertainen päätöksenteossa. Kuntalaiskokouksen päätyttyä vietetään riemukkaat Pal-

Marisanna Jarvan visio

tamo-festivaalit. - Kiireellisissä asioissa kuntapäättäjät kysyvät kuntalaisten mielipidettä omaan kämmeneen latautuvan kuva- ja ääniyhteyden kautta. Tietopakettiin tutustumisen jälkeen voi äänestää välittömästi, miten toimitaan. - Paltamon asukasluku on 2020-luvulla jo 5000. 2040-luvulla ylittyy 15 000 asukkaan raja. Kunnan päättäjinä toimii 35 valtuutettua ja oma pormestari. 2110-luvulla asukasluku nousee lopulta yli 350 000:n, koska muut

täjyysilmapiirin, positiivisen kehittämisasenteen ja eriasteisten verovapauksien ansiosta - Oulujärven suurimpiin saariin risteillään tax free -ostoksille. Turistivirrat Intiasta, Afrikasta ja Etelä-Amerikasta ovat ihastuneet Kainuun luontoon ja joviaaleihin ihmisiin. - Suurilukuisen maallemuuttoaallon seurauksena on maaseudun tonteista tullut arvokkaita. Paltamon taajaman ulkopuolisille asukkaille on kiintiöity elintilan vähittäispinta-ala. Paltamon kylätulleilla tehdään maaseutupääsykokeet (maalaisuustesti), jolla estetään maaseudun ahtautuminen täyteen, kuten joissakin Suomen kunnissa on jo käynyt. - Paltamon kylien välissä toimivat yrityskylät, jotka ovat keskittyneet vahvasti omille toimialoilleen. Esimerkkinä Petpolis, josta on kasvanut Euroopan suurin eläinharrastajien asuinkeskittymä ja osaamiskeskus. Autioniemestä on kehittynyt maailman ykkösmalli bioenergiaa hyödyntävästä asuinalueesta palveluineen. Maailman suurin vedenpuhdistamistekniikkaan erikoistunut yritys ja alan ainoa yliopistokoulutus Suomessa sijaitsevat Paltamossa. Vahvan yrit-

kuntaan on muuttanut ja syntynyt tuhansittain eri alojen yrityksiä. Työttömyyttä ei 2040-luvun laman aikana olleen 2 % työttömyyden jälkeen ole ollut lainkaan. Kunta on valittu jo useita vuosikymmeniä Suomen yritysystävällisimmäksi alueeksi. - Paltamo on maan turvallisin ja yhteisöllisin paikka lapsiperheille. Kunnassa ei jää vanhukset yksin ja he saavat riittävästi hoitoa ja laajasti erityispalveluita. Kaikki muutkin asukkaat saavat tarvitsemansa terveydenhoitopalvelut läheltä, kotikunnasta. Kunnan asukkaat ovat Suomen terveimmästä päästä lähes 100 %:n harrastaessa umpihankihiihtoa, ilmasurffausta, perinnekäsitöitä ja muun laajan harrastusvalikoiman ansiosta.

Tekniikka pitkällä tulevaisuuden päätöksenteossa - Kunnanvaltuusto toimii edelleen 100 vuoden päästäkin, mutta kokouspalkkioita ei enää makseta, koska keskustelut ja päätökset tehdään kokoontumalla virtuaalimaailmassa kotoa käsin. Pari kertaa vuodessa kaikki kuntapäättäjät tapaavat kuitenkin kas-

Kainuun ja Oulujoen varren kunnat Ouluun saakka ovat halunneet liittyä Paltamoon, Kiehimän kaupunkiin. Kiehimän kaupungissa päättäjinä toimiikin silloin jo 75 valtuutettua. Naapurikaupungin Vuokatin kanssa käydään hyväntahtoista kisailua asiasta kuin asiasta.

Visio ja kehittämisen rima pitää olla korkealla Näin uuden kauden kynnyksellä ja kunnanvaltuuston 100-vuotisen historian kunniaksi pääsin kerrankin visioimaan tulevaisuutta ilman raja-aitoja. Ei niin vakavilta tuntuvia ajatuksia ja tulevaisuuden kuvia on kuitenkin uskallettava maalailla myös aivan tosissaan. Menestyvä kunta ja hyvät asukkaiden elinolot luodaan pitkäaikaisella työllä, jonka pohjana ovat innostava tulevaisuudennäkymä ja konkreettiset tavoitteet. Kaikki muu on tekniikkaa ja käytännön työtä niitä kohti. Päätöksenteko on mielekästä ja kunnan toiminta tehokasta silloin, kun kaikki tietävät, mihin olemme menossa ja miksi teemme nyt mitä teemme. Onhan joku viisas sanonut: Maailmalla on merkillinen tapa raivata tietä niille, jotka puheillaan ja teoillaan osoittavat tietävänsä, minne ovat menossa. Marisanna Jarva


Paltamoon asukaslehti No. 1

Kustantaja ja julkaisija: Paltamon kunnan hallinnoima Paltamo - Kaikilla mukavuuksilla -hanke Päätoimittaja: Kari Heikkinen Ulkoasu ja taitto: Little Red House &Laukkaset Kannen kuva: Samppa Homanen Paino: Paltamon Kirjapaino Ky Jakelu: Paltamon taloudet ja loma-asunnon omistajat ISSN-L 2323-8038, ISSN 2323-8038 www.paltamoon.com Kiitämme henkilöitä, yrityksiä ja yhteisöjä, jotka ovat antaneet valokuvia tähän lehteen:

Samppa Homanen, Arto Laurikainen, Mirka Haapalainen, Petri Möttönen, Pentti Määttä, Vesa Hyyryläinen, Pirjo Nuottimäki, Marisanna Jarva, Kari Heikkinen, Heidi Heikkinen, Simo Kemppainen, Pirjo Ronkainen, Jukka Laukkanen, Kainuun Opisto, Väylä-lehti, Paltamon Golf ja Paltamon kunta.


JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN

www

.pal

tamo

.fi


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.