Page 1

w w w. p a l t a m o . f i w w w. p a l t a m o . f i

PALTAMON KUNNAN JA SEURAKUNNAN TIEDOTELEHTI

PALTAMON KUNNAN JA SEURAKUNNAN TIEDOTELEHTI

Maaliskuu 2O18

J채rviladuilla uudet reitit

J채ttil채isten kes채 tulee taas Sivut 8-9


Paltamo muutosten edessä w w w. p a l t a m o . f i Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo kunnanvirasto p. (08) 615 5461 paltamon.kunta@paltamo.fi etunimi.sukunimi@paltamo.fi Lue lisää: www.paltamo.fi Kunnanvirasto avoinna klo 9 -15

2

Paltamon kuntatiedote maaliskuu 2018

Paltamo, kuten muutkin kunnat ovat lähivuosina suurten muutosten edessä. Suurella todennäköisyydellä toteutuvan maakuntauudistuksen myötä tulee kuntien asema muuttumaan meilläkin. Kuntakentältä siirtyy uusiin maakuntiin soten lisäksi pelastustoimi sekä maaseutu- ja lomitustoimi. Valtionhallinnosta siirtyy maakuntiin vielä ely:n ja te-toimen tehtävät ja lisäksi maakuntaliitot sulautuvat uuteen maakuntahallintoon, joka saa jatkossa rahoituksensa suoraan valtiolta. Erilaisten toimintakulttuurien yhdistyminen tulee varmasti heijastumaan yhteistyöhön maakuntien ja kuntien kesken. Sote siirtyy maakuntaliiton tavoin pois kuntien ohjausvallasta. Kun nyt kuntien valitsemat yhtymäkokoukset päättävät niiden asioista, tulee jatkossa päätösvalta olemaan kansalaisten suorilla vaaleilla valitsemilla valtuustoilla. Rahoitus tulee suoraan valtiolta. Mielenkiintoinen yksityiskohta on, miten yhteen sovitetaan valtion rahoittaman maakunnan alueellinen edunvalvonta valtion, eli rahoittajansa suuntaan. Myös verotuksessa tapahtuu suuri muutos. Paltamon veroprosentti laskee 22%:sta n. 10:%iin soten rahoituksen siirtyessä valtiolle. Vastaavasti valtionverotus kiristyy. Kun kuntavero on periaatteessa tasavero ja valtionvero progressiivinen vero tullee eri tulonsaajaryhmien verokohtelussa tapahtumaan muutoksia. Suunnitelmia muutoksiksi esim. valtionveroasteikkojen suhteen en ole vielä nähnyt. Paltamon kunnan asema omien palveluiden rahoituksen suhteen näyttäisi alustavasti säilyvän suurin piirtein nykyisellä tasolla. Paltamolla on oma positiivinen ongelma, miten varautua suureen teolliseen investointiin ja miten järjestää tuleva palvelujen mitoitus ja rahoitus. Kun tuleva (niin uskon) KaiCell Fibersin investointi sellutehtaaseen/Arbron-kuidun valmistukseen toteutuu, niin se tarvitsee työvoimaa rakennusvaiheessa yli 2 000 ja toimiessaankin 200 – 250 työntekijää vuositasolla.

Lisäksi välilliset työllisyysvaikutukset ovat merkittäviä. Näistä henkilöistä osa tulee asettumaan Paltamoon asumaan ja monet muutkin tulevat käyttämään paikallisia palveluita. Tehdashanke, joka on rahassa ja vaikutuksiltaan mitattuna koko Kainuun kärkihanke tällä hetkellä, tulee tarjoamaan monia uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin palveluiden, kuljetuksen, kaupan kuin erilaisten huolto- ja jatkojalostustoimintojen muodossa. Paltamo ei tule näin suuren hankkeen toteuduttua olemaan enää sama kuin se on nyt. Paltamossa tulee kesän aikana vaihtumaan kunnanjohtaja jäädessäni eläkkeelle kesäkuun lopussa. Tällainen muutos pitkän, 28:n vuoden välin jälkeen avaa aina uusia mahdollisuuksia kehittää toimintamalleja ja tuoda uusia ideoita kunnan toimintaan. Myös henkilöstö ja johtoryhmä, josta suuri osa on äskettäin vaihtuneita, ovat varmasti avoimen positiivisia uusille toimintatavoille. Valtuuston on tarkoitus tehdä valintapäätös kokouksessaan 26.3.2018, jolloin tiedetään uuden johtajan nimi. Paltamo on selvinnyt useasta lamakaudesta, yritysten konkursseista ja muista vastoinkäymisistä. Perusinfraa on pystytty uudistamaan hyvin ja se työ jatkuu edelleen. Toki asukasmäärä on laskenut, mutta siinäkin suhteessa kehitys on ollut useimpia Kainuun kuntia parempi. Myös talous on pysynyt terveenä meille epäedullisesta valtionosuusjärjestelmästä huolimatta (olemme esim. ainoa Kainuun pieni kunta joka ei saa harva-asutuslisää – perustuen etäisyyteen linnuntietä Kajaaniin). Uskon, että hyvällä yhteistyöllä yhdistettynä hyviin palveluihin ja uusiin teollisiin investointeihin Paltamon tulevaisuus on pitkälle turvattu, kunhan kunnan talous pidetään kunnossa.

Arto Laurikainen kunnanjohtaja


Biojalostamon ympäristövaikutusten arviointi etenee KaiCell Fibersin Paltamon Kylänpuron teollisuusalueelle suunnittelemaa biojalostamoa koskevassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) on menossa arviointiselostuksen laatiminen yhdessä Pöyry Finland Oy:n kanssa. Seuraava yleisötilaisuus järjestetään huhtikuussa. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä kuvataan, kuinka tehdas toimii ja mitä se tuottaa ja kuluttaa. Menettelyssä arvioidaan tehtaan aiheuttamat vaikutukset ympäristöön, ihmisten viihtyvyyteen sekä elinkeinotoimintaan ja esitetään keinot, joilla negatiivisia vaikutuksia pyritään vähentämään. Paltamon hankkeen kokoluokassa ympäristövaikutusten arvioinnissa tutkitaan myös muun muassa liikennemäärän muutoksia ja siitä johtuvia päästöjä. Yleisötilaisuudet ovat olennainen osa ympäristövaikutusten arviointia,

sillä niissä kuntalaiset ja lähiseutujen asukkaat saavat tietoa hankkeen vaikutuksista ja voivat samalla esittää kysymyksiä mieltä askarruttavista asioista. Paltamon biojalostamoon liittyvän YVA-menettelyn ensimmäinen yleisötilaisuus järjestettiin tammikuussa, ja se keräsi Korpitien koulun salin täyteen asiasta kiinnostuneita. Kaikille avoimen yleisötilaisuuden lisäksi Paltamossa on järjestetty työpajoja, joissa on pohdittu tarkemmin tehtaan vaikutuksia muun muassa kalastukseen ja matkailuelinkeinoon. – Vaikutelma tilaisuuksissa on ollut varsin kannustava. Tehdas vilkastuttaisi elinkeinotoimintaa ja pitäisi alueen elinvoimaisena. Puunhankinnan kautta tehtaan positiiviset vaikutukset säteilisivät koko Kainuun alueelle, sanoo KaiCell Fibersin tekninen johtaja Vesa Mikkonen. Seuraavan yleisötilaisuuden tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin kunnan verkkosivuilla www.paltamo.fi ja Facebook-sivulla.

3

Paltamon kuntatiedote maaliskuu 2018


ILMOITTAUTUMINEN VARHAISKASVATUKSEEN, ESIOPETUKSEEN JA KOULULAISTEN APIP -TOIMINTAAN w w w. p a l t a m o . f i

1.8.2018 alkavalle toimikaudelle on ajalla 19.3. - 29.3.2018. Esiopetus alkaa 16.8.2018. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta alkaa 9.8.2018. Päiväkoti- ja perhepäivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus tulee täyttää ja jättää neljä kuukautta ennen toivottua hoidon alkamisajankohtaa. Mikäli hoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä hoidon tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti tai paperilomakkeella. Jokaisesta lapsesta tulee tehdä oma hakemus.

Sähköisen palvelun tarkoituksena on parantaa palveluiden saatavuutta sekä nopeuttaa ja helpottaa hoitopaikan hakemista. Palvelu on käytettävissä 24h vuorokaudessa osoitteessa www.paltamo.fi -> lapset ja nuoret -> ilmoittautuminen. Toivomme, että otatte palvelun mahdollisimman laajasti käyttöön. Mikäli sähköisessä palvelussa ilmenee ongelmia, pyydämme ilmoittamaan ongelmasta hannele.karppinen@paltamo.fi

4

Paltamon kuntatiedote maaliskuu 2018

Mikäli ei ole mahdollista käyttää sähköistä lomaketta, paperilomakkeen voi tulostaa kunnan nettisivulta lomakepankista tai niitä on saatavana varhaiskasvatuksen hoitoyksiköistä ja kunnanvirastolta. Lomake palautetaan varhaiskasvatustoimistoon tai osoitteella Paltamon kunta, Varhaiskasvatustoimisto, Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo.

Liitteet varhaiskasvatushakemukseen

Hakemuksen liitteet (esim. lääkärin lausunnot, selvitykset tuen tarpeesta) tulee toimittaa viipymättä varhaiskasvatustoimistoon. Tuloselvitykset tulee toimittaa viimeistään kahden viikon kuluessa hoidon alkamisesta. Mikäli tuloselvitystä ei tehdä, hoitomaksuksi määräytyy korkein maksu.

Vuorohoitoa hakevien perheiden tulee toimittaa työnantajan selvitys vuorotyöstä ennen hoidon alkamista. Lomake löytyy kunnan nettisivulta lomakepankista. Koululaisten apip-toiminnasta peritään kiinteä kuukausimaksu. Kauden 2018 -2019 aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista kunnanhallitus päättää kevään 2018 aikana. Esiopetus on maksutonta. Lisätietoja Varhaiskasvatustoimistosta numeroista 044 288 5307 / 044 288 5620 Paltamossa 7.3.2018 Sivistysjohtaja


P U H E E N J O H TA J A N PA L S TA

Kevättä kohti

Aurinko paistaa päivä päivältä korkeammalta ja pidempään. Kevät saapuu ja kesän kynnyksellä tämän valtuustokauden ensimmäinen vuosi tulee täyteen. Osa päättäjistä ja viranhaltijoista teki helmikuun alussa tutustumismatkan Oulun seudulle ja Pudasjärvelle. Matkan ensimmäinen pysäkki oli Rantaroustin uusi koulu Tyrnävällä. Upea koulu on kengätön, ruokasaliton ja suurelta osin myös väliseinätön. Käytäviä ei juurikaan ole ja perinteiset luokkahuoneet puuttuvat. Koulussa ei ole hukkaneliöitä ja kaikki tila palvelee opetusta. Koulun akustiikkaan on myös kiinnitetty paljon huomiota. Koulu on rakennettu elinkaarimallin ja allianssin yhdistelmänä. Rantaroustin koulu täyttää uudistuneet opetussuunnitelman mukaisesti oppimisympäristölle asetetut pedagogiset vaatimukset. Erityistä on myös juuri tähän kouluun suunnitellut ja toteutetut liikuteltavat opetuskalusteet. Seuraavaksi vierailimme Kempeleessä tutustumassa kunnan hallintomalliin ja erityisesti valiokuntien toimintaan. Valiokuntamalli voisi sopia myös Paltamoon esimerkiksi hyvinvointi ja elinvoima –teemojen ympärille toteutettuna. Valiokuntamallissa käytännössä kaikki valtuutetut osallistuvat jonkin valiokunnan tai kunnanhallituksen toimintaan. Näin valtuutettujen osallisuus jo valmisteluvaiheessa paranee. Korpitien koulukeskuksen uudisosan suunnittelu etenee. Uuden koulukeskuksen suun­nittelussa huomioidaan jo olemassa olevat hyvät käytänteet, mutta yhtä lailla laadukkaaseen sisäilmaan ja toiminnallisuuteen liittyvät asiat. Mahdolliset käyttäjäryhmät ovat kartoittaneet tilatarpeitaan ja tilat suunnitellaan käyttäjien tarpeiden pohjalta tehokkaan tilankäytön periaatteella.

ä t i ö t ä s e K nuorille

Paltamon kuntaan palkataan viestintäsuunnittelija vastaamaan viestinnästä, markkinoinnista ja tapahtumatuotannosta. Viestintäsuunnittelijan myötä saamme kuntaan osaamista ja aktiivisen henkilön viestimään kunnan asioista. Aktiivisella ja positiivisella viestinnällä on merkittävä vaikutus kuntaimagolle. Maine ja imago ovat kunnan kannalta tärkeimpiä asioita. Onnistuneella julkisuuskuvan luonnillaan kunta voi tehdä itsestään houkuttelevan paitsi uusille asukkaille, myös yrityksille ja matkailijoille. Hyvä maine edesauttaa myös rekrytoinneissa. Yksi tapa ajatella on, että kunnan maine on yhtä hyvä kuin sen heikoin lenkki. Kunnan eri toimintojen laadukkuus ja houkuttavuus on oltava tasapainossa. Hyvä yhteishenki, yhdessä tekemisen käytännöt sekä imagomarkkinoinnin monipuolisuus ovat tärkeässä roolissa. Kuntaimagon rakentamisessa myös kunnan omalla organisaatiolla ja luottamushenkilöillä on merkittävä rooli. Paltamon on keskityttävä selkeisiin strategioihin, joilla vahvistetaan luottamusta kunnan kehitys- ja uudistumiskykyyn. Uudistuminen mahdollistaa talou­ dellisen kasvun, kunnan toimivuuden ja yksilön hyvinvoinnin. Onnistuneen imagon luominen vaatii aikaa, työtä ja yhteistä näkemystä. Vaikutelma kunnasta rakentuu mielikuvien, kokemusten ja faktojen kautta. Näihin minäkin perustin aikoinaan päätökseni muuttaa takaisin synnyinkuntaani lähes viidentoista muualla asutun vuoden jälkeen.

a 8 tuloss ikat 201 a nan p n ö u ty k ä Kes ittelua o m il a sa seura ebookis hakuun, la ja fac il u iv is tt ne

Rakenna-Sisusta-Asu

Paltamon kunta on mukana Rakenna-Sisusta-Asu -messuilla Kajaanissa 24-25.3. Meidät löytää osastolta 6.8

Vapaaehtoisia kaivataan

Naapuriapua vanhuksille

Vanhusneuvosto toivoo kuntalaisilta naapuriapua vanhuksille. Vapaaehtoiseksi tukihenkilöksi /vanhusten ulkoiluttajaksi voi ilmoittautua Riikka Kantoniemelle. Yhteystiedot Riikalle on riikka.kantoniemi@kainuu.fi puh. 044 288 5238

Aurinkoisia hiihtokelejä kaikille! Pasi Ahoniemi kunnanhallituksen puheenjohtaja

5

Paltamon kuntatiedote maaliskuu 2018


Kierrätysmyymälä tarjoaa

tukea työllistymiseen Kiehimä-kierrätysmyymälä siirtyi Paltamon työvoimayhdistykseltä kunnan vastuulle, ja uusi myymälä avattiin 14. helmikuuta kunnantalon yhteyteen Koulukankaan koululle. Kierrätysmyymälästä voi ostaa vaatteita, astioita ja muuta kodin tavaraa, mutta tarjolla on myös apua työllistymiseen sitä tarvitseville.

6

Paltamon kuntatiedote maaliskuu 2018


Työllisyydenhoidon tiimi apunasi

Paltamon, Puolangan, Hyrynsalmen ja Ristijärven kunnat ovat yhdistäneet voimansa työllisyydenhoidon palveluissa. Toimintaa koordinoidaan Paltamosta, mutta kaikissa kunnissa on omat työhönvalmentajansa. Paltamo, Puolanka, Hyrynsalmi, Ristijärvi Työllisyyskoordinaattori Maarit Nurmi Puh. 044 720 8714 maarit.nurmi@paltamo.fi Palveluohjaaja Osmo Parviainen, Heli Niskanen, Jari Huusko ja Maarit Niemi tauolla työn lomassa. (myös kuntoutus- ja eläkeneuvonta) Marja Leinonen Työllisyyskoordinaattori Maarit Nurmen tava ehyttä, puhdasta ja käyttökelpois- Puh. 044 750 7144 mukaan kierrätysmyymälästä on tavoit- ta. Toiminnasta saatavat tulot ohjautu- marja.leinonen@paltamo.fi teena rakentaa kierrättämisen ja pieni- vat työllisyydenhoitoon. muotoisen työpajatoiminnan ohella myös Paltamon lisäksi myös Hyrynsalmella Hyrynsalmi työhönvalmennusyhteisö. Yhteisössä ja Puolangalla on vastaavat kierrätys- Työhönvalmentaja kierrätysmyymälätyöntekijä vastaa kier- myymälät, jotka avautuivat niin ikään Kaisu Anttonen-Sirkkala rätystuotteiden myynnistä ja työhönval- helmikuun puolivälissä. Työllisyyden- Puh. 044 710 4552 mentaja auttaa kuntalaisia muun mussa hoidossa alueella, johon kuuluu myös kaisu.anttonen-sirkkala@paltamo.fi työnsaannissa, valmentaa työssä Ristijärvi, haetaan laajemminkin ja ohjaa työtehtävissä. yhteistyötä ja verkos- Paltamo – Jos työnsaanti vaitoja, jotka hyödyttä- Työhönvalmentaja keutuu, apua saa myös vät kaikkien kuntien Heli Niskanen palveluohjaajalta, joka kuntalaisia. Kierrä- Puh. 044 750 7178 ohjaa asiakasta eteentysmyymälätoiminnan heli.niskanen@paltamo.fi päin oikeisiin palveluihin ja tavoitteena on kehittyä neuvoo esimerkiksi eläke- ja kuntoutämän päivän haasteisiin vas- Puolanka tusasioissa, Maarit Nurmi valottaa. taavaksi. Paltamossa tarjonta laajenee Työhönvalmentaja Tällä hetkellä Paltamon kierrätysmyy- mahdollisesti myös kirpputoripalvelui- Satu Heiskanen 044 750 7159 mälässä on yksi vastaava työntekijä den suuntaan. Tärkeintä on kuitenkin satu.heiskanen@paltamo.fi sekä vaihteleva määrä erilaisissa työ- toimia tukena työllisyydenhoidossa ja toiminnoissa olevia henkilöitä, riippu- myös kohtaamispaikkana kuntalaisille. Ristijärvi en siitä, kuinka moni työtön hakeutuu – Kierrätysmyymälä toivottaa tervetulTyöhönvalmentaja työhönvalmennusyhteisöön ja kuinka leeksi kaikki kuntalaiset, ja työhönval(50 %, työpäivät ma, ti, pe) kierrätysmyymälän työtehtävät tukevat mennusyhteisö toivottaa tervetulleeksi Piia Pöllänen työttömän työllistymistä ja siirtymistä kaikki työttömät, sanoo Maarit Nurmi. Puh. 044 750 7160 jatkopoluille. Kierrätysmyymälä ottaa Kiehimä-kierrätysmyymälän löydät piia.pollanen@paltamo.fi vastaan tavaraa, kuten vaatteita, kodin osoitteesta Vaarankyläntie 7. Myymätekstiilejä, astioita, huonekaluja ja kirjo- lä on avoinna pääsääntöisesti tiistaista ja, mutta ei kuitenkaan elektroniikkaa tai perjantaihin klo 10–16. sähkölaitteita. Lahjoitetun tavaran on ol-

7

Paltamon kuntatiedote maaliskuu 2018


Kolmas Jättiläisten kesä on tulossa. Rannalla Picnic -ilmaiskonsertit jatkavat kahtena lauantaina 14.7. ja 11.8. Kuhakunkun yhteydessä on Kainuun muhkeimmat, kaksipäiväiset ysäribileet Pertinhallissa. Vetouistelukilpailu Kuhakunkun lauantaillekin on uutta ohjelmaa luvassa.

KOKO PERHEEN

- ILMAISKONSERTIT Maltti ja Musakonstaapeli Vallu hurjassa vauhdissa!

14.7.

Lastenohjelmista suuren suosion saaneet Maltti ja Valtti ovat liikkeellä, nyt Valtin korvaa Vallu. Heidän edesottamuksistaan ei vauhtia eikä vaarattomia tilanteita puutu! Hulppean hauskojen liikennepuistokonstaapelien esitys on lapsiperheissä tutuksi tulleen kaksikon esitys Paltamossa lauantaina 14.7. klo 14.

Samae Koskisen Korvalääke

Samae Koskinen on lyhyessä ajassa nostettu suurten suomalaisten tekstittäjien joukkoon. Viimeisimmät singlet, kesähitti ”Aurinko, ystävä ja kaljaa” ja lämminhenkinen ”Hillitön elämä” ovat soineet radioissa taukoamatta. Samae Koskista kuullaan Paltamossa lauantaina 14.7. klo 16 alkaen.

8

Paltamon kuntatiedote maaliskuu 2018


Lue lisää jattilaiset.fi sivuilta TO 26.7.2018

We love YsäriXXX -festareiden eka päivä Pertinhallilla Portit auki klo 18-04 DJ Kaasi, E-rotic, Mr President, Rednex, Dr Alban ja Matti Airaksinen

PE 27.7.2018

We love YsäriXXX -festareiden päätöspäivä Pertinhallilla Portit auki klo 18-04 DJ Kaasi, Pandora, Aikakone, Daze, Ice Mc, Basic Element ja Culture Beat

Lue lisää kuhakunkku.com KOKO PERHEEN ESIKISA

TAPAHTUMA, KISA

- ILMAISKONSERTIT

11.8. PE 27.7.2018

Kuhakunkku esikisa klo 13-19 • Tapahtumateltta rannassa • Toritapahtuma alkaa

SoulHealer

LA 28.7.2018

Kuhakunkku-kilpailu klo 15-24 • Toritapahtuma • Esiintyjä & tapahtumateltta rannassa • Päätösbileet DJ Pona Lue lisää kuhakunkku.com

Katti Matikainen

Pikku Kakkosesta tuttu kaikkien tuntema hellyttävä konttorikissa Katti Matikainen viihdyttää koko perhettä lauantaina 11.8. kello 14 alkaen.

Tyylillisesti SoulHealer kumartaa vahvasti Iron Maidenin, Scorpionsin, Judas Priestin ja vaikkapa Acceptin suuntaan. Bändin musiikissa melodiat ja kertosäkeet ovat suuressa roolissa ja kitarat keskiössä. Näillä samoilla ainesosilla osattiin tehdä hienoa musiikkia jo 80-luvulla ja samalla reseptillä omine moderneine pikku lisäyksineen SoulHealer soittaa myös Paltamossa lauantaina 11.8. kello 16 alkaen.

9

Paltamon kuntatiedote maaliskuu 2018


UUTTA OPPIMAAN PALTAMON KANSALAISOPISTO Vaarankyläntie 7, Paltamo 044 2885 623 kansalaisopisto@paltamo.fi Aina ajantasainen ohjelma: www.opistopalvelut.fi/paltamo/

Facebook & Instagram

Kansalaisopiston luennot ja tapahtumat www.menoinfo.fi ja myös Kainuun sanomien menoissa. Muista seurata!

Luennot

Kaikille luennoille vapaa pääsy - ei ennakkoilmoittautumista! Tervetuloa! Kotiseutu Eino Leinon tuotannossa ke 11.4. klo 18.00 – 19.30 Korpitien koulun auditoriossa Ikääntyvien yliopiston verkkoluento Home ja terveys – uusinta tutkimustietoa sisäilmatutkimuksista ke 28.3. klo 14.00 - 16.00 Pääkirjastossa

Kurssit

Kevätkauden päättäjäiset

tiistaina 17.4. klo 18 Paltalinnassa. Tervetuloa!

Raku-keramiikka Kontiomäki la-su 7.-8.4. ja 21.-22.4. klo 10 – 14.15 Kontiomäen monitoimitalo, Anja Nissi. Materiaalit voi ostaa opettajalta, polttomaksu sisältyy saven hintaan. Eka viikonloppuna valmistetaan työt ja toisena poltetaan ne ulkona kaasulla. Ilmoittaudu heti. Kurssikortti 33 € tai kausikortilla. Puutarhabetoni suunnittelu/materiaalitilaus pe 6.4. klo 18.00 - 19.30 Koulukankaan taideluokka, Kaarina Kuusisto-Lukkari. Kurssi lasu 14.-15.4. klo 10 – 16 ja viimeistely pe 20.4. klo 16-20.15. Betoniesineitä puutarhaan: laatat, lehdet, patsaat, kupit ja kipot. Ilm. viim. 28.3. Kurssikortti 33 € tai kausikortilla. Luonnon lähikuvaus torstaisin 17.5. – 14.6. klo 17.00 – 20.15 Kontiomäen monitoimitalo, Reijo Haukia. Luonnon lähikuvauksen tekniikkaa, valaisua ja ilmaisua. Luentojen lisäksi kukkasien ja kaikenmoisten ötököiden kuvailua lähiluonnossa. Ilm. viim. 10.5. Kurssikortti 33 € tai kausikortilla. Green Card – kurssi ma-ke 14. - 16.5. klo 17.30 – 20.45 Paltamon Golf-kentällä, PGA Pro Pertti Oja. Lajitaitojen läpikäyminen, perussäännöstö, etiketti ja pelin eteneminen kentällä. Kurssin suoritettuasi voit liittyä jonkun seuran jäseneksi ja aloittaa golf harrastuksen! Ilm. viim. 26.4. Kurssikortti 33 € tai kausikortilla.

10

Paltamon kuntatiedote maaliskuu 2018

@paltamonkansalaisopisto #paltamonkansalaisopisto

NEULEKAHVILA

Kokoontuu keväällä vielä kaksi kertaa pääkirjastossa! Tervetuloa mukaan 28.3. ja 11.4. klo 17.30 -19.00. Maksuton!

kiinnostaisi? Mikä sainesuittaää toiveita ensi kaudelle

Nyt kannatta sopisto@paltamo.fi kansalai p viestinä a/WhatsAp tai tekstarin 3 044 2885 62

Tervetuloa näyttelyihin

Kädentaitojen näyttely Avaus tiistaina 17.4. klo 16-18 Kunnanviraston aulassa. Näyttely avoinna ke 18.4. ja to 19.4. klo 9 -18 Kunnanviraston 1. kerroksessa

Taidepiirien näyttely Pääkirjastossa 11.4. – 9.5. kirjaston aukioloaikoina.

Meillä opiskelet edullisesti! Kurssikortti 33 €, Kausikortti 63 €

Eläkeläisen, työttömän kausikortti 53 €

Osta kausikortti, se kannattaa!

Maksuvälineenä meillä käy Smartum setelit ja Smartum Saldo, ePassin Kulttuuripassi ja Sporttipassi. Kaikukortilla saat kausikortin maksutta!


Ulla Vähäraution PÄÄSIÄISMUNANÄYTTELY pääkirjastossa 29.3. asti kirjaston aukioloaikoina.

Kotisivu: www.paltamo.fi/vapaaaika/94 http://kainet.verkkokirjasto.fi/web/arena

Taidepiirien näyttely

KONTIOMÄEN KIRJASTO

Pihlajatie 5 044 7500 754 Maanantaisin ja torstaisin klo 13 – 19

PÄÄKIRJASTO Korpitie 9 (08) 615 54647

Maanantai, Tiistai Keskiviikko Torstai, Perjantai

Poikkeukset

Torstaina 29.3. Maanantaina 2.4. Maanantaina 30.4. Vappuna 1.5. Keskiviikkona 9.5. Helatorstaina 10.5.

Toukokuusta alkaen Maanantai, tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

klo 12 – 19 klo 11 – 19 klo 11 – 17 klo 10 – 15 suljettu klo 10 – 15 suljettu klo 10 – 15 suljettu klo 12 - 19 klo 11 - 19 klo 11 - 17 klo 10 – 15

Poikkeukset

Torstaina 29.3. Maanantaina 2.4. Maanantaina 30.4. Helatorstain 10.5.

Pääkirjastossa 11.4. – 9.5. kirjaston aukioloaikoina. Tervetuloa!

klo 10 – 15 suljettu klo 10 – 15 suljettu

KIRJASTOAUTO

044 2885 903 Aikataulut toimipisteistä ja kunnan kotisivuilta: www.paltamo.fi Helatorstaina 10.5. auto ei ole liikenteessä.

Yksiö, kaksio tai kolmio, myös saunallisia. Tutustu vapaisiin vuokra-asuntoihimme osoitteessa: paltamo.fi > asuminen, josta löytyy myös hakemukset. Raija Mikkonen, 044 2885 609 tai Marja Moilanen 044 7500 732

11

Paltamon kuntatiedote maaliskuu 2018


JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN

Mökille sähköt auringosta ja tuulesta – kurssi Kainuun Opistolla huhtikuussa Aurinkosähkö ja joskus myös pientuulivoima on kustannustehokas tapa järjestää kesämökille sähköt ilman sähköverkkoa. Suomen johtaviin alan asiantuntijoihin kuuluva palkittu tietokirjailija Janne Käpylehto pitää aiheesta päiväkurssin 28.4.18 Kainuun Opistolla Paltamossa. Järjestelmän rakentaminen on hyvien ohjeiden avulla helppoa ja hauskaa sekä säästää rahaa. Kurssilla käsitellään aurinkosähkön teoriaa, kytkentöjä, mitoitusta ja voimalan käyttöä laajoin esimerkein. Kurssikirjana (10 euroa) on luennoitsijan kirja ‘Mökille sähköt aurin-

Kurssipaikka:

Kainuun Opisto Mieslahti, Paltamo Ajankohta: la 28.4. klo 10-14 Kurssi on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille ja maksuton. n. klo 12 kurssilla keittolounas / kahvitauko omakustanteisesti. Lounas 10 e, kahvit 4,5 e, ennakkoilmoittautumisten perusteella. Tarjoiluiden maksu paikan päällä käteisellä tai kortilla. Kurssimateriaalin voi tilata ilmoittautumisen yhteydessä, maksetaan paikan päällä kouluttajalle (10 e). Ilmoittautumiset ensisijaisesti lomakkeella goo.gl/forms/3q1L7L5uEG3zBQXJ2 tai sähköpostitse mari.korhonen@msl.fi Lisätietoja kurssista myös puhelimitse Mari Korhonen p. 0400 987 001

gosta ja tuulesta'.

Kuntatiedote on painettu Paltamon Kirjapainossa. Kansikuva Jukka Laukkanen

Profile for Oula Laukkanen

Kuntatiedote maaliskuu2018  

PALTAMOn kuntatiedote

Kuntatiedote maaliskuu2018  

PALTAMOn kuntatiedote

Profile for paltamoon
Advertisement