Brosjyre red 2018

Page 1Innhold Velkommen til fiske i Glommavassdraget! .............................................................. 2 Welcome to fishing in the Glomma waterway! ....................................................... 3 Herzlich willkommen im Angelrevier Glomma! ....................................................... 4 Informasjon om fisket og fiskearter........................................................................ 5 Information about fishing and fish species ............................................................. 6 Informationen über Fische und Fischarten.............................................................. 7 Kraftverk og ferdsel ............................................................................................... 8 Hydro power.......................................................................................................... 9 Verhalten in der Nähe von Kraftwerken ............................................................... 10 Bilder av de viktigste sportsfiskene ...................................................................... 11 1.

Rånåsfoss - Bingsfoss ................................................................................. 16

2.

Bingsfoss - Øyeren ..................................................................................... 18

3.

Øyeren ...................................................................................................... 20

4.

Mørkfoss – Solbergfoss .............................................................................. 22

5.

Solbergfoss – Kykkelsrud ........................................................................... 24

6.

Kykkelsrud - Vamma .................................................................................. 26

7.

Vamma - Furuholmen ................................................................................ 28

8.

Furuholmen – Sarpsfoss ............................................................................. 30

9.

Mingevannet ............................................................................................. 32

10.

Vestvannet ................................................................................................ 34

1


Velkommen til fiske i Glommavassdraget! Glommavassdraget er om lag 600 km langt, med et nedbørsfelt på 42 000 km2. Hovedelva Glomma renner igjennom fire fylker; Sør-Trøndelag, Hedmark, Akershus og Østfold. Denne fiskebrosjyren er utarbeidet av grunneierne ved Overbygningen for Glomma i Akershus og Østfold i samarbeid med Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold. Overbygningen arbeider med å ivareta og utvikle vassdragets ressurser på en bærekraftig måte. Brosjyren er støttet av Akershus Fylkeskommune, Hafslund, E-CO Energi og Akershus Energi. Fiskebrosjyren omfatter hovedløpet av Glomma mellom Rånåsfoss og Sarpsborg, inkludert sideløpet med Mingevannet, Vestvannet og Visterflo i Østfold. Glomma er svært variert, med både strømsterke og sakteflytende partier, samt store stillestående viker. Vassdraget består også av flere innsjøer og sideelver. Innsjøen Øyeren er den største innsjøen, mens Mingevannet, Vestvannet og Visterflo i Østfold er mindre. Vorma er den største sideelva. Det varierte elveløpet gir Glomma et mangfold som er svært spesielt. Det er registrert hele 29 fiskearter i Glomma, noe som betyr at elva har flest fiskearter i Norge. Fugle- og dyrelivet langs elva er også svært rikt og variert og kan gi deg spennende opplevelser. Tilgjengeligheten til fots er god flere steder med merkete stier og kort avstand fra bilvei. På grunn av kraftverkene er tilgjengligheten med båt på noen strekk begrenset, mens man andre steder kan kjøre båt over lengre avstander.

Fotografier: Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, hvis ikke annet er oppgitt. Kartdata levert av Nordeca AS, tillatelsesnummer: 712064-548950.

2


Welcome to fishing in the Glomma waterway! The Glomma waterway is approximately 600 km long, with a drainage basin of 42,000 km2. The main river, the Glomma, runs through four counties: Sør-Trøndelag, Hedmark, Akershus and Østfold. This fishing pamphlet was prepared by the landowners associated with the Framework for the Glomma river in the counties of Akershus and Østfold in cooperation with the “Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold”. The Framework works on the biological administration of the waterway in order to preserve and develop the waterway’s natural resources. The pamphlet is funded by the Akershus county authority, Hafslund, E-CO Energi and Akershus Energi. This fishing pamphlet covers the main channel of the Glomma River in Akershus and Østfold, along with the branch that includes the Mingevannet, Vestvannet and Visterflo lakes in Østfold. The Glomma River is extremely varied, having stretches with strong currents and slow-flowing sections, along with large, still creeks. The waterway also includes numerous lakes and tributaries. Lake Øyeren is the largest, while Mingevannet, Vestvannet and Visterflo in Østfold are smaller. The Vorma River is the largest tributary. The varied river course including tributaries and lakes provides the Glomma with a diversity that is quite extraordinary. A total of 29 fish species have been recorded in the Glomma, which makes it the river with the most fish species in Norway. The diverse birdlife and animals to be found along the river can provide you with thrilling natural experiences. Accessibility on foot is good at a number of places, with marked trails and a short distance from the road. Due to the power plants along the waterway, accessibility by boat is very limited in some areas, whereas in other areas it is possible to travel by boat over long stretches. Photographs: Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, unless otherwise specified.

3


Herzlich willkommen im Angelrevier Glomma! Die Glomma ist etwa 600 km lang und hat ein Einzugsgebiet von 42.000 km2. Die Glomma fließt durch die vier Bezirke Süd--Trøndelag, Hedmark, Akershus und Østfold. Die vorliegende Angelbroschüre wurde vom Grundbesitzerdachverband für Glomma in Akershus und Østfold in Zusammenarbeit mit dem „Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold“ erstellt. Der Dachverband setzt sich für die biologische Bewirtschaftung der Gewässer ein, um die natürlichen Ressourcen der Gewässer zu erhalten und zu entwickeln. Die Broschüre wurde von der Bezirksbehörde Akershus Fylkeskommune, Hafslund, E-CO Energi und Akershus Energi. Die Angelbroschüre gilt für den Hauptlauf der Glomma in Akershus und Østfold sowie die Nebenläufe Mingevannet, Vestvannet und Visterflo in Østfold. Die Glomma ist äußerst abwechslungsreich und bietet Abschnitte mit starker und schwacher Strömung sowie große Buchten ohne Strömung. Das Revier bietet ebenfalls mehrere Binnenseen und Nebenflüsse. Der Binnensee Øyeren ist am größten, während Mingevannet, Vestvannet und Visterflo in Østfold kleiner sind. Die Vorma ist der größte Nebenfluss. Der abwechslungsreiche Flusslauf mit Nebenflüssen und Binnenseen macht die Glomma zu etwas ganz Besonderen. In der Glomma wurden insgesamt 29 Fischarten festgestellt, was sie zu einem der artenreichsten Binnengewässer macht. Entlang dem Fluss sind auch zahlreiche Vogel- und Wildarten zu beobachten. Der Fluss ist an vielen Stellen über markierte Wege in einem geringen Abstand zur Straße zu Fuß erreichbar. Die Kraftwerke im Fluss schränken die Befahrbarkeit mit dem Boot an einigen Stellen ein. An vielen Stellen sind aber lange Bootstouren möglich. Fotografien: Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, falls nichts anderes angegeben ist.

4


Informasjon om fisket og fiskearter Fiskeregler -

All gjedde over 80 cm skal slippes skånsomt tilbake i vannet. Maksimalt to gjedder under 80 cm kan avlives per fisker per døgn.

Fullstendig informasjon og oppdaterte fiskeregler får du når du kjøper fiskekort eller på www.fiskeland.no.

Fiskekort Fiskekortet gjelder fiske etter innlandsfisk med håndredskap i hovedløpet av Glomma fra Rånåsfoss i nord, og ned til Sarpsfoss og Sølvstufoss i sør. Fiskekortet gjelder ikke Øyeren, der det er et tålt fiske. Informasjon om hvilke strekninger fiskekortordningen ikke omfatter, finner du på www.inatur.no. Fiskekort fås kjøpt ved SMS- salg og på www.inatur.no. Øvrige utsalgssteder finner du på www.fiskeland.no. Barn under 16 år trenger ikke fiskekort – og fisker gratis.

Fiskeguiding Oversikt over fiskeguider i Glommavassdraget finner du på www.fiskeland.no.

Overnatting Overnattingssteder med utleie av båt finner du på www.fiskeland.no.

Fiskearter De 29 registrerte ferskvannsfiskene i vassdraget er som følger: Abbor, asp, bekkeniøye, brasme, elveniøye, flire, gjedde, gjørs, gullbust, harr, havniøye, hork, karuss, krøkle, lagesild, lake, laks, laue, mort, nipigget stingsild, sik, stam, steinsmett, sørv, trepigget stingsild, vederbuk, ørret, ørekyte, ål. De mest interessante artene for sportsfiskeren i vassdraget er abbor, gjedde, gjørs, harr og ørret. I tillegg er flere av karpefiskartene svært interessante. Alle de nevnte artene oppnår rekordstørrelse i vassdraget, og flere norgesrekorder er tatt i denne delen av Glommavassdraget.

5


Information about fishing and fish species Fishing regulations -

All northern pike over 80 cm long must be carefully released back into the water. A maximum of two pike under 80 cm can be taken per fisherman per 24-hour period.

Detailed information and current fishing regulations will be provided to you when you purchase a fishing licence, and are also available at www.fiskeland.no. Children under 16 years fish for free.

Fishing licence The fishing licence is valid for the fishing of inland species using handheld fishing equipment in the main channel of the Glomma from Rånåsfoss Power Station in the north, and down to Sarpsfoss and Sølvstufoss in the south. A fishing licence may be purchased via SMS, or online at www.inatur.no. You will find an overview of other sales outlets, and further information at www.fiskeland.no & www.inatur.no.

Fishing guiding An overview of fishing guides in the Glomma waterway is available at www.fiskeland.no .

Overnight accommodation An overview of overnight accommodation with boat hire is available at www.fiskeland.no .

Fish species The 29 freshwater fish species recorded in the waterway are as follows: alpine bullhead, asp, brook lamprey, burbot, chub, bleak, bream, dace, minnow, roach, rudd, whitefish, crucian carp, eel, , grayling, ide, ninespine stickleback, pike, river lamprey, perch, ruffe, salmon, sea lamprey, silver bream, smelt, three-spined stickleback, trout, vendace, zander. The most interesting species in the waterway for sports fishermen are perch, pike, zander, grayling and trout. Additionally, several of the cyprinid species are particularly interesting. All of the above-mentioned species attain record sizes in the waterway, and a number of Norwegian records have been taken in this part of the Glomma waterway.

6


Informationen über Fische und Fischarten Angelvorschriften -

Hechte mit einem Maß über 80 cm müssen ausnahmslos vorsichtig wieder im Wasser freigelassen werden. Pro Angler und Tag dürfen maximal zwei Hechte mit einem Maß unter 80 cm getötet werden.

Vollständige Informationen und aktuelle Angelvorschriften erhalten Sie, wenn Sie eine Angelkarte kaufen, oder auf der Website www.fiskeland.no .

Angelkarte Die Angelkarte gilt für das Angeln von Süßwasserfischen mit Handgeräten im Hauptlauf der Glomma von Rånåsfoss im Norden bis zum Sarpsfoss und Sølvstufoss im Süden. Die Angelkarte kann per SMS und auf der Website www.inatur.no erworben werden. Weitere Informationen zu Verkaufsstellen und so weiter finden Sie auf der Website www.fiskeland.no und www.inatur.no .

Angelguides Eine Übersicht über Angelguides im Revier der Glomma finden Sie auf der Website www.fiskeland.no.

Übernachten Informationen zu Übernachtungsmöglichkeiten mit Mietbooten finden Sie auf der Website www.fiskeland.no.

Fischarten Folgende 29 Süßwasserfischarten sind im Revier nachgewiesen: Aal, Aland, Bachneunauge, Barsch, Binnenstint, Brachse, Döbel, dreistachliger Stichling, Elritze, Äsche, Flussneunauge, Forelle, Güster, Hasel, Hecht, Karausche, Kaulbarsch, Lachs, Lavaret, Laube, Meerneunauge, neunstachliger Stichling, Ostgroppe, Quappe, Rapfen, Rotauge, Rotfeder, Zander, Zwergmaräne. Für die Sportangelei sind Barsch, Hecht, Zander, Äsche und Forelle die interessantesten Fischarten. Darüber hinaus sind einige Karpfenarten überaus interessant. Alle genannten Arten erreichen im Revier Rekordgrößen und im Glomma-Revier konnten einige norwegischen Rekorde erzielt werden.

7


Kraftverk og ferdsel I Glomma fra Rånåsfoss til Sarpsborg er det sju elvekraftverk som til sammen produserer ca 3,8 prosent av norsk elektrisk kraft. Kraftverkene utnytter naturlige fall samt den oppdemmingseffekten som dammene i elva gir. Dammene tilknyttet de enkelte kraftverkene kan være flere titalls meter høye. I elvekraftverkene i Glomma er slukeevnen stor, og ved normal vannføring går det meste av vannet gjennom turbinene. Dersom kraftnettet ikke kan ta i mot strømmen fra kraftverkene (for eksempel fordi en transformator havarerer), stoppes turbinene og de store lukene i dammen åpnes i løpet av få sekunder. Vannføringen nedstrøms dammen øker fra null til flere hundre kubikkmeter i sekundet, og vannstanden kan øke med flere meter svært raskt. Dette er en sjelden hendelse, men en farlig situasjon. Kraftverkene er fjernstyrt fra energiselskapenes driftssentraler, og det gjennomføres IKKE noen manuell sjekk for å finne ut om det oppholder seg personer i området. Flomlukene blir åpnet uten varsel!

All ferdsel på og langs elva, samt utsetting eller opptak av båt, innefor en sone på 200 m nedenfor dam, og 150 m ovenfor dam, er ikke tillatt. Skilting, gjerding og markeringsliner skal i tillegg respekteres og overholdes.

8


Hydro power In the River Glomma, from RĂĽnĂĽsfoss to Sarpsborg, there are seven run-of-river power stations that collectively generate about 3.8 per cent of Norway's electricity. The power plants make use of the natural fall as well as the banked up effect caused by the dams in the river. The dams for the individual power plants can be several tens of metres high. The river stations in the Glomma have a large maximum flow, and with a normal through-flow, most of the water runs through the turbines. In the event the power distribution network is unable to take the electricity from the power plants (for example, if a transformer breaks down), the turbines stop running and the huge sliding lock-gates in the dam open in just seconds. The flow rate downstream from the dam increases from zero to several hundred cubic metres per second, and the water level can rise by several metres very rapidly. This is a rare, but dangerous situation. The power plants are remotely-controlled from the energy companies' operations centres, and there is NO manual inspection to be sure that people have been cleared from the area. The floodgates open without warning!

All traffic on the river and along the riverbank, included the use of boat ramps, in a zone 200 meters downstream, and 150 meters upstream the dam, are strictly prohibited! All signs, fences and marking lines must be respected and accepted!

9


Verhalten in der Nähe von Kraftwerken Zwischen Rånåsfoss und Sarpsborg gibt es im Verlauf der Glomma sieben Flusskraftwerke, die insgesamt 3,8 Prozent der norwegischen Stromproduktion erzeugen. Die Kraftwerke nutzen neben dem natürlichen Gefälle des Flusses auch die Fallhöhe der Wehre. Die Wehre der einzelnen Kraftwerke sind zuweilen mehrere zehn Meter hoch. Die Kraftwerke an der Glomma haben einen hohen Wasserdurchfluss – bei normaler Wasserführung durchläuft ein Großteil des Wassers die Turbinen. Falls jedoch das Stromnetz den Strom der Kraftwerke nicht entgegennehmen kann, etwa weil ein Transformator ausgefallen ist, werden die Turbinen angehalten und die großen Tore im Wehr werden innerhalb weniger Sekunden geöffnet. Unterhalb des Wehrs steigt dann die Wasserführung von null auf mehrere hundert Kubikmeter pro Sekunde und der Wasserstand kann sehr schnell um mehrere Meter ansteigen. Das ist zwar ein seltenes Ereignis, stellt jedoch eine sehr gefährliche Situation dar. Die Kraftwerke werden von den Betriebszentralen der Energiegesellschaften aus ferngesteuert. Es wird NICHT manuell überprüft, ob sich Personen im Gefahrenbereich aufhalten. Die Wehre werden ohne Vorwarnung geöffnet!

Im Bereich zwischen 200 Metern unterhalb und 150 Metern oberhalb der Wehre sind jegliches Begehen des Flussufers und Befahren des Flusses sowie Zuwasserlassen oder Anlanden von Booten verboten! Darüber hinaus sind die aufgestellten Schilder und Zäune und die Markierungslinien zu beachten und einzuhalten!

10


Bilder av de viktigste sportsfiskene

Abbor/perch/Barsch (Perca fluviatilis)

Gjedde/pike/Hecht (Esox lucius)

Gjørs/zander/Zander (Stizostedion lucioperca)

11


Foto: K. R. Andresen

Ă˜rret/trout/Forelle (Salmo trutta)

Harr/grayling/Ă„sche (Thymallus thymallus)

Lake/burbot/Quappe (Lota lota)

12


Asp/asp/Rapfen (Aspius aspius)

Stam/chub/Dรถbel (Leuciscus cephalus)

Vederbuk/ide/Aland (Leuciscus idus)

13


Andre fiskearter

Flire/white bream/GĂźster (Blicca bjoerkna)

Brasme/bream/Brachse (Abramis brama)

Laue/bleak/Laube (Alburnus alburnus)

Mort/roach/ Rotauge (Rutilus rutilus)

Sørv/rudd/Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus)

14


Gullbust/dace/Hasel (Leuciscus leuciscus)

Krøkle/ smelt/Binnenstint (Osmerus eperlanus)

Steinsmett/ alpine bullhead/Ostgroppe (Cottus poecilopus)

Hork/ruffe/Kaulbarcsh (Gymnocephalus cernuus)

15


1. Rånåsfoss - Bingsfoss

Informasjon Fiskearter: Abbor, brasme, gjedde, gullbust, harr, hork, karuss, krøkle, lake, laue, lagesild, mort, nipigget stingsild, niøye, sik, stam, steinsmett, trepigget stingsild, vederbuk, ørret, ørekyte.

Denne 6,5 km lange strekningen mellom Rånåsfoss kraftstasjon og Bingsfoss kraftverk er relativt sakteflytende, men med et mer strømsterkt område rett nedstrøms Rånåsfoss og oppstrøms Bingsfoss. Om lag 2 km oppstrøms Bingsfoss dannes en stor og rolig bakevje på breddens vestside. På østsiden, omtrent 500 meter nærmere Bingsfoss, renner Fossåa ut og danner en liten vik. På vestsiden av elva går en fin fiskesti som går hele strekningen fra Rånåsfoss til Bingsfoss. Flere gode fiskeplasser kan nås fra denne stien. Tilgjengeligheten på østsiden er dårligere. Pass deg for raskt vekslende vannføring i nærheten av kraftverkene. Denne strekningen huser stor gjedde, abbor, ørret, harr og flere karpefiskarter. Ørret og harrfiske er best i de mer strømsterke områdene, mens gjedde og abbor lurer i de rolige bakevjene, hvor tilgangen på bytte i form av karpefisk er god. Det er forbundet med livsfare å oppholde seg på de tørrlagte områdene på nedsiden av Rånåsfoss! Områdene kan oversvømmes i løpet av kort tid.

16

Fiskeplasser og metoder: 1= Godt fiske etter spesielt harr, men også ørret. Mark, sluk eller fluefiske. Her er det fritt fiske etter gjeldende regler. 2= God plass etter gjedde i hele vika. Tilgjengelig fra land, men båtfiske mest effektivt. 3= Ørret og harr, samt noe gjedde og abbor. Alle metoder som brukes fra land er aktuelle.

Båtramper: Nedstrøms Rånåsfoss, på vestsiden.


17


Informasjon

2. Bingsfoss - Øyeren

Fiskearter: Abbor, asp, brasme, flire, gjedde, gjørs, gullbust, harr, hork, karuss, krøkle, lake, laue, lagesild, mort, nipigget stingsild, niøye, sik, stam, steinsmett, trepigget stingsild, vederbuk, ørret, ørekyte.

På den 11 km lange strekningen mellom Bingsfoss kraftstasjon og innløpet til Øyeren finner vi flere gamle rester fra tømmerfløtingens tid. Pilarer og lensekar i elva og lenseanlegg på og langs land er kulturminner fra den gang tømmeret ble fløtet i elva. I områdene rundt lensekarene er fisket gjerne godt. Fiskemessig er denne delen svært interessant. Her finner du alle artene som er registrert i Øyeren. Sportsfiske dreier seg hovedsakelig om abbor, gjedde og gjørs, men også lake, harr og ørret er interessant på denne strekningen. Gjørsefisket er svært godt på vår/forsommer i Rømua, da gjørsen vandrer opp for å gyte. Lakefisket nedenfor Bingsfoss er svært godt i perioden januar til mars, men den lunefulle elveisen gjør at man må gå i følge med kjentmann. Ferdsel med båt på denne strekningen må gjøres med vaktsomhet på grunn av lensekarene som ligger rett under vannflaten ved høy vannføring. Det er forbundet med livsfare å oppholde seg på skjær og betongmolo nedstrøms øya ved Bingsfoss. Områdene kan oversvømmes i løpet av kort tid.

18

Fiskeplasser og metoder: 1= God plass langs vestsiden etter ørret. Flue, mark og sluk fra både land og båt. Her er det fritt fiske etter gjeldende regler. 2= God plass til gjørs på våren. Bunnmeite med småfisk eller jiggfiske fra land. Gjedde og abbor ved utløpet av elva, også muligheter for ørret. 3= God plass til gjørs på våren/forsommeren. Bunnmeite fra land mest aktuelt.

Båtramper: Fetsund og Sørumsand.


19


Informasjon

3. Øyeren

Fiskearter: Abbor, asp, brasme, flire, gjedde, gjørs, gullbust, harr, hork, karuss, krøkle, lake, laue, lagesild, mort, nipigget stingsild, niøye, sik, stam, steinsmett, trepigget stingsild, vederbuk, ørret, ørekyte.

Øyeren er Norges niende største innsjø, med et areal på 84,7 km2. Innsjøen får tilsig fra både Glomma, Leira og Nitelva. Den varierte vannføringen og vannkvaliteten gjennom året fører til at innsjøen har et stort biologisk mangfold. Øyeren er den innsjøen i Norge som har flest fiskearter, med 25 registrerte arter. Den nordre delen, deltaområdet, er vernet som fuglereservat og er NordEuropas største innlandsdelta. Her gjelder egne ferdselsregler, se www.fylkesmannen.no. Den søndre delen av Øyeren er dyp med 75,5 meter som dypeste punkt, mens den nordre delen er svært grunn med innslag av renner og dypere høler. Fisket er tidvis meget godt i Øyeren, med gode muligheter for å fange store individer av abbor, gjedde og gjørs. Fisket er generelt best når siktedypet er godt. Norgesrekorder på både gjedde, gjørs og asp er tatt i Øyeren opp igjennom tidene. I deltaområdet er gjeddefisket svært godt i perioden rundt gyting (aprilmai). Øyeren innehar en god bestand av asp, en rovfisk i karpefamilien. Asp fanges gjerne ved pelagisk dorging, men kan også fiskes nær land på kvelden. Aspen gir en meget god kamp når den er kroket.

Fiskeplasser og metoder: 1= Her går det raskt fra grunt til dypt vann. God plass til gjedde, abbor og gjørs. Vårfiske etter gjedde i de grunne områdene. Dorging, jerkbait, jigg og meitefiske aktuelt. Kun tilgjengelig med båt, eller ved. NB: Ferdselsforbud vår og høst. 2= God plass til gjørs. Jigg, meiting og dorging langs dybdekantene. Også bra abborfiske. Båt og fra land. 3= Tidvis svært god abborplass, men det fanges også store gjedder her. Alle metoder aktuelt, fra land og båt.

Båtramper:

20

Sandstangen i sør, Flateby, Fetsund og Gansvika i nord.


21


4. Mørkfoss – Solbergfoss

Informasjon Fiskearter: Abbor,

Øyeren har sitt utløp i Mørkfoss, hvor det tidligere lå en dam. I dag er dammen borte, men det trange sundet fungerer fortsatt som en flaskehals for innsjøen. Fra Mørkfoss og ned til Solbergfoss er det flere gode harrog ørretplasser som er relativt tilgjengelige fra stien på østsiden av elva. Hele strekningen er omtrent 5 km lang. Helt nede ved Solbergfoss breier elva seg ut i den store vika Lierevja, som huser stor abbor og gjedde. Det tas også asp, og lakefiske kan være godt her på vinteren. Pass deg dog for usikker is og gå ikke ut på elveisen uten kjentmann. Med båt får du tilgang til mange gode fiskeplasser. Setter du ut båt på Sandstangen eller Solbergfoss, når du hele Øyeren og hele strekningen ned til Solbergfoss. Det er også anlagt et lite bryggeanlegg ved Solbergfoss. Oppstrøms dammen ligger det en sperreline over elva sommerstid. Mellom sperrelinen og kraftverksdammen er det forbudt å oppholde seg og det er forbundet med stor fare å overtre dette forbudet. Ved inntaket til Solbergfoss kan vannstanden øke med mer enn to meter i løpet av få sekunder. Her er det livsfarlig å oppholde seg. Respekter skiltingen!

22

asp, brasme, flire, gjedde, gjørs, gullbust, harr, hork, karuss, krøkle, lake, laue, lagesild, mort, nipigget stingsild, niøye, sik, stam, steinsmett, trepigget stingsild, vederbuk, ørret, ørekyte

Fiskeplasser og metoder: 1= God strekning etter spesielt harr, men også ørret. Fluefiske, mark og slukfiske. Sti på østsiden. 2= Gjedde- og abborplass. God plass til dorging og meite, men også spinnfiske fra land.

Båtramper: Solbergfoss og Sandstangen.


23


5. Solbergfoss – Kykkelsrud

Informasjon Fiskearter: Abbor, asp, brasme, flire, gjedde, gjørs, gullbust, harr, hork, karuss, krøkle, lake, laue, lagesild, mort, nipigget stingsild, niøye, sik, stam, steinsmett, trepigget stingsild, vederbuk, ørret, ørekyte

Denne strekningen er ca 8 km og hovedsakelig relativt strømsterk, men har innslag av sakteflytende områder og stille viker. I nordenden på strekningen ligger Solbergfoss Kraftverk, som danner både vandringshinder for fisk og ferdselshinder for båt Kommunedelet mellom Askim og Spydeberg går midt i elva. Om lag 6 km nedstrøms Solbergfoss krysser E18 Glomma med Smålenene Bru. I sørenden ligger Kykkelsrud Kraftstasjon. Dette gjør at båtbruk begrenses til elvestrekningen mellom kraftverkene. Det er flere umerkete skjær i elva som båtførere må være oppmerksomme på. For fiskere er spesielt abbor og gjedde interessant i denne delen av elva. Årlig fanges abbor over 1 kilo, gjørs over 3,5 kilo og gjedde over 10 kilo. Fisket er svært variert med tanke på både vannføring og sesong. Generelt er gjedde- og abborfiske best vår og høst, mens gjørs biter villig i den varmere delen av året. Harr- og ørretfiske er også tidvis godt, spesielt om høsten. Fisket er gjerne best ved lav til middels vannføring. Husk ferdelsforbudet 150 meter oppstrøms og 200 meter nedstrøms dammene.

Fiskeplasser og metoder: 1= God plass på begge sider til harr og ørret ved middels vannføring. Spinn-, meite- og fluefiske. Tilgjengelig fra land fra Solbergfoss. 2= Spesielt god plass til jerkbait, meite og dorging etter gjedde. Mest egnet med båt. 3= God ørretstrekning mellom Langnes og Fossum. Spinnfiske med wobblere ved høy vannføring, da ørreten står nære land. Sti hele veien fra Langnes til Fossum.

Båtramper: Fossum Bru.

24


25


6. Kykkelsrud - Vamma

Informasjon Fiskearter: Abbor, asp, brasme, flire, gjedde, gjørs, gullbust, harr, hork, karuss, krøkle, lake, laue, lagesild, mort, nipigget stingsild, niøye, sik, stam, steinsmett, trepigget stingsild, vederbuk, ørret, ørekyte.

I nord ligger Kykkelsrud kraftstasjon. Noen hundre meter nedstrøms har elva relativt jevn strøm med innslag av skjær og øyer. Videre nedover renner Glomma gjennom Vrangenfossene, en stri og ufremkommelig, trang passasje ved stor vannføring. Fra Vrangenfoss og ned mot Vamma Kraftstasjon renner elva mer sakteflytende og er relativt dyp (dybde over 10 m). Hele strekningen er om lag 7 km. Fisket dreier seg helst om gjedde, abbor, ørret og harr. Disse artene oppnår store størrelser, og det blir årlig tatt store individer av alle fire artene. Gjedde og abbor oppholder seg gjerne inn mot vikene, mens ørret og harr står i strømkanten langs land eller rundt skjæra opp mot Kykkelsrud (Tobakksøyene). Det er ingen båtrampe på denne strekningen, men det er muligheter for å fiske fra land flere steder på denne strekningen. Best tilgjengelighet er ved Kykkelsrud og Vamma, da store deler av strekningen er svært bevokst og bratt. Husk ferdelsforbudet 150 meter oppstrøms og 200 meter nedstrøms dammene.

26

Fiskeplasser og metoder: 1= God plass til abbor og gjedde, med gode sjanser til stor fisk. Tilgjengelig fra Kykkelsrud. 2= Veldig god plass til harr. Både mark- og fluefiske aktuelt. Noe vanskelig tilgjengelighet. 3= God plass til ørret ved lav vannføring. Fiskes gjerne med mark eller wobbler. Bratt ned til elva.

Båtramper: Ikke tilgjengelig med båt, ikke etablert båtrampe.


27


Informasjon

7. Vamma - Furuholmen

Fiskearter: Abbor, asp, brasme, flire, gjedde, gjørs, gullbust, harr, hork, karuss, krøkle, lake, laks, laue, lagesild, mort, nipigget stingsild, niøye, sik, stam, steinsmett, sørv, trepigget stingsild, vederbuk, ørret, ørekyte, ål.

Den første kilometeren nedstrøms Vamma Kraftstasjon renner elva stri før den brer seg utover og blir gradvis mer sakteflytende. Området fra Grønnsund og nedover mot Furuholmen bærer større preg av å være en innsjø enn ei elv. Totallengden på strekningen mellom Vamma og Furuholmen er omtrent 18 km. Sportsfiskeren kan oppleve svært godt gjedde-, abborog gjørsfiske mellom Vamma og Furuholmen. Det fanges årlig flere eksemplarer over henholdsvis 10 kg, 1 kg og 5 kg. Fisket er generelt best ved lav og middels vannføring. Det er også gode muligheter for å treffe på ørret og harr i stor størrelse. Ørret på om lag 1,5 kilo og harr opp til 800g tas jevnlig. Det er fanget ørret på nesten 8 kilo og harr godt over 1 kilo her. Ørret- og harrfiske er best på høsten (september-oktober). Fiske etter stam er også meget godt på denne strekningen, og det blir landet eksemplarer opp mot 3 kilo hvert år. Alt fiske er forbudt fra kraftverket og ned til tømmerenna på vestsiden og vannmåleren på østsiden. Fra båtrampene på denne strekningen kan hele området fra Vamma til Sarpsfoss, Mingevannet og Vestvannet nås. Ikke opphold deg rett nedstrøms kraftverket, da området kan oversvømmes i løpet av sekunder!

28

Fiskeplasser og metoder: 1= God plass til både ørret og harr. Mest aktuelt med sluk, wobbler eller mark. Tilgjengelig fra Vamma. 2= Svært god plass etter gjedde, og det fanges flere individer over 10 kg her hvert år. God bestand av abbor fra 0,8-1,4 kg. Også god plass etter gjørs. Jerkbait og dorging etter gjedde, jigg etter abbor og jigg eller bunnmeite etter gjørs. Mest aktuelt med båt. 3= Plassen har gitt flere fine gjørser, dvs rundt 4 kilo.

Båtramper: Grønnsund, Skjørshammer og Glennetangen.


29


8. Furuholmen – Sarpsfoss

Informasjon Fiskearter: Abbor, asp, brasme, flire, gjedde, gjørs, gullbust, harr, hork, karuss, krøkle, lake, laks, laue, lagesild, mort, nipigget stingsild, niøye, sik, stam, steinsmett, sørv, trepigget stingsild, vederbuk, ørret, ørekyte og ål.

Foto: J. Klavestad

Denne strekningen er om lag 15 km lang, og består av både store viker og sterke strømmer. Strekningen er nære Sarpsborg by, og tilgjengligheten er god flere steder. Fisket etter gjedde over 10 kilo er svært godt her, og det er fanget flere individer over 15 kilo. Tidligere norgesrekorden på gjedde er fanget her flere ganger. Det fanges også abbor over 1 kilo flere steder på strekningen. Meitefiske etter vederbuk og stam er viden kjent på denne strekningen, og norgesrekordene på begge artene er fanget her. Båtkjøring kan være en utfordring, da det er flere skjær og grunner i elva. Skjær og grunner gir dog mange gode fiskeplasser som kan by på svært godt fiske etter flere arter.

Fiskeplasser og metoder: 1= Svært god gjeddeplass, hvor det er fanget fisk over 15 kilo. Alle metoder etter gjedde aktuelt. Båtfiske. 2= Godt område etter abbor og gjedde, samt karpefisk. Her er det tatt gjedder over 15 kilo. Jerkbait, jigg og meite mest aktuelt. Både fra land, båt og isen. 3= God plass etter harr opp mot kiloen. Meite mest aktuelt, og da helst ved lav vannføring. Kun fiske fra land. Parkering ved riksveien.

30

Båtramper: Nipebrua.


31


9. Mingevannet

Informasjon Fiskearter: Abbor,

Mingevannet er den nordligste av tre innsjøer i Glommas sideløp i dette området. Mingevannet er om lag 4,5kvadratkilometer i areal. Innsjøen, som egentlig er en svært sakteflytende del av Glomma, er om lag 7 km lang og har både grunne viker og dypområder. Her finnes mye rester fra tømmerfløtingens tid, i form av stokker som står loddrett noen meter opp fra bunnen. Sportsfiske kan derfor være en utfordring visse steder, men til gjengjeld står fisken gjerne i slike områder. Mingevannet er først og fremst kjent for et godt abborfiske, men det er også godt fiske etter gjedde og gjørs. Abboren fanges hele året, mens de største gjeddene blir tatt på høsten og vinteren. Flest gjørs blir tatt sommer og høst. Årlig landes flere abbor over 1,5 kilo, gjedder over 10 kilo og gjørs over 4 kilo. Båtfiske er mest aktuelt, men noen steder kan man også fiske fra land. Isfiske etter både abbor og gjedde er også meget godt i Mingevannet, og store individer fanges hvert år. Mingevannet henger sammen med innsjøen Vestvannet og hele området kan dermed nås i båt.

asp, brasme, flire, gjedde, gjørs, gullbust, harr, hork, karuss, krøkle, lake, laks, laue, lagesild, mort, nipigget stingsild, niøye, sik, stam, steinsmett, sørv, trepigget stingsild, vederbuk, ørret, ørekyte, ål.

Fiskeplasser og metoder: 1= God plass etter stor abbor, gjerne med jigg. Mye stokk i området. Mest egnet med båt. 2= Plass etter abbor og gjedde. Det landes også flere store gjørser her. Abbor med jigg, og agnfisk, gjedde med jerkbait/jigg/agnfisk, gjørs med jigg/vertical jigging. Båtfiske. 3= God plass til abbor, gjedde og gjørs. Kan også fiskes fra land på østsiden.

Båtramper: Trøsken Bru.

32


33


10. Vestvannet

Informasjon Fiskearter: Abbor,

Foto: J. Sperstad

asp, brasme, flire, gjedde, gjørs, gullbust, harr, hork, karuss, krøkle, lake, laks, laue, lagesild, mort, nipigget stingsild, niøye, sik, stam, steinsmett, sørv, trepigget stingsild, vederbuk, ørret, ørekyte, ål.

Vestvannet er om lag 8 km2, mangearmet og svært spennende for sportsfiskeren.

Fiskeplasser og metoder:

I likhet med Mingevannet, er Vestvannet mest interessant for abbor-, gjedde- og gjørsfiske. Gjørsefisket virker å være noe bedre i Vestvannet enn i Mingevannet. Det landes flere individer over fire kilo hvert år, og det er fanget gjørs over åtte kilo her. Båtfiske er mest aktuelt, men noen steder kan man også oppleve et bra fiske fra land.

1= Abbor, gjørs og gjedde. Alle metoder aktuelle, men kanskje helst dorging. Også tilgjengelig fra land.

De fleste store gjørsene tas på jigg eller dorging/trolling, men vertical-jigging kan også gi storfisk. De beste plassene er gjerne langs dybdekanter, rundt skjær og holmer, samt i små høler og langs kuler på bunnen. Abbor og gjedde tas langs odder, skjær og øyer. Fisket etter abbor og gjedde er gjerne best når vannet er relativt klart, mens gjørsen også hugger i mer møkkete vann. Isfiske er populært på Vestvannet, og fangstene av både abbor og gjedde kan være gode.

2= Fin plass etter abbor og gjørs på dybdekantene. Spinnfiske med jigg og ”veritcaljigging”. 3= God plass etter gjedde. Dorging eller jerkbait på vår/høst aktuelt.

Båtramper: Trøsken Bru.

34


35


Grunneierorganisering Grunneierlagene i Glomma i Akershus og Østfold inngått et samarbeid om en felles forvaltning av vassdraget. Dette samarbeidsorganet er gitt navnet Overbygningen for Glomma i Akershus og Østfold. OFG består av grunneierlagene: Glomma Elvelag Øyeren Grunneierlag Glomma Fiskelag Nedre Glomma Elveeierlag Overbygningen arbeider med tilrettelegging og informasjonstiltak langs vassdraget. Med denne brosjyren ønsker vi å informere om det spennende fiske elva kan tilby. Ved spørsmål, kontakt Pål Sindre Svae, paalssvae@hotmail.com.

36


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.