Page 20

20

TYÖHYVINVOINTI

Palomiesten altistumistutkimus käynnistyy TUTKIMUS palomiesten altistumisesta palossa syntyville epäpuhtauksille operatiivisissa tehtävissä on käynnistymässä. Työterveyslaitoksella on valmisteltu hankesuunnitelmaa, jonka mukaan tutkimuksessa selvitettäisiin neljällä pelastuslaitoksen palomiesten työssään saamaa altistumista ja sen osuutta palomiesten tulehdusvasteisiin. Pelastuslaitoksista yksi olisi laitos, jossa käytössä on ns. ruotsalainen Skellefteå-malli ja kolme laitosta, joissa työskennellään ”perinteisempään tapaan” eli likaantuneita palopukuja ei käsitellä ja pestä niin suojatusti kuin Ruotsin mallissa tehdään. Pelastusalan järjestöistä hankkeeseen on esitetty Palomiesliiton, Palopäällystöliiton ja SPEKin osallistumista. Mukana on pyydetty myös Pelastusopistoa, jossa Työterveyslaitos toteutti savusukelluskouluttajien tutkimuksia 2004 ja 2006.

Altistumistasoja todellisissa työolosuhteissa on tutkittu varsin vähän, koska työn luonteen vuoksi mittaaminen on ollut haasteellista. Ruotsissakin käytetty suojautumismalli perustuu riskinarviointiin. Nyt toteutettava suomalainen tutkimus antaisikin toistaiseksi puuttunutta mittaustietoa Skellefteåmallin toimivuudesta sekä kaluston, henkilökohtaisten varusteiden ja paloasemien puhdistustarpeesta.

Työterveyslaitos toteaa, että huomioiden näytön rajallisuus ja se, että palomiesten altistuminen syöpävaarallisille aineille on hyvin vaihtelevaa, tällä hetkellä ei ole mahdollista katsoa palomiehen jotain syöpätyyppiä yksiselitteisesti aina todennäköisesti työn aiheuttamaksi. Jokainen sairastumistapaus onkin TTL:n mukaan arvioitava yksilöllisesti ottaen huomioon muun muassa henkilön työuran aikainen altistuminen.

Ammattitautiluettelo ajantasaistetaan Ajankohta palomiesten altistumisen entistä tarkemmalle selvittämiselle on otollinen. Vakuutuslaitosten ohjeistusta ammattisyöpien korvattavuudesta ollaan parhaillaan uusimassa. Sosiaali- ja terveysministeriössä on puoles-

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Juha Laitinen (vasemmalla) ja erikoistyöhygieenikko Mika Jumpponen ovat selvittäneet sairauksia aiheuttavien aineiden altistumista useissa eri ammateissa. Yliopettaja Ismo Huttu on tehnyt tutkijoiden kanssa yhteystyötä Pelastusopiston opettajien savualtistumisen selvittämisessä.

taan käynnissä tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön uudistaminen. Uudistusten tavoitteena on, että asbestisyöpien lisäksi Suomessa huomioitaisiin aiempaa paremmin myös muiden altisteiden aiheuttama ammattisyöpämahdollisuus. Ammattitautiluetteloa saatetaan ajan tasalle vastaamaan nykyistä tutkimustietoa, STM:stä kerrotaan. Työterveyslaitoksen Kuopion yksikössä käynnistymässä oleva palomiesten altistumistutkimus on siis liikkeellä juuri oikeaan aikaan. n Teksti ja kuvat MIKKO TERÄVÄ

Pelastusalan ammattilainen 1/13  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you