Page 6

6

PELASTUSTOIMEN UUDISTUS:

Työryhmät potkaistiin käyntiin Neljätoista valmisteluryhmää on käynnistänyt työskentelynsä. Pelastustoimen järjestämislaista kerätään kentän mielipiteitä.

S

isäministeriön asettamat pelastustoimen uudistusta valmistelemat työryhmät ovat syyskuun aikana aloittaneet työnsä. Ryhmien kick off -tilaisuus järjestettiin 22. elokuuta Säätytalolla Helsingissä. Palomiesliiton edustaja on nimetty kolmeen työryhmään: Palveluiden tuottavuuden kehittämisen ryhmään (järjestön johtaja Kim Nikula), Henkilöstötyöryhmään (työmarkkinalakimies Pasi Jaakkola) ja Työhyvinvointiryhmään (liittohallituksen puheenjohtaja Ilkka Mustakangas). Näiden SM:n ryhmien lisäksi SPAL on mukana valtiovarainministeriön työryhmässä, joka käsittelee maakuntien palvelukseen siirtyvän ei-sote-henkilöstön asemaa ja palvelussuhteiden ehtoja (Nikula) sekä sote-uudistuksen henkilöstövaikutuksia selvittävässä STTK:n taustaryhmässä (Jaakkola). Pelastustoimen järjestämislain virallinen luonnos julkistettiin 1. syyskuuta. SM:n lakiluonnoksen mukaan pelastustoimen järjestäisivät jatkossa samat viisi yliopistollista keskussairaalaa ylläpitävää maakuntaa, jotka vastaavat ensihoidon järjestämisestä. Käytännössä tämä tarkoittaisi viittä maakunnallista pelastuslaitosta: Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Henkilöstö siirtyisi maakuntien palvelukseen vanhoina työntekijöinä, entisin ehdoin. Lakiluonnoksen lausuntokierros päättyy 11. marraskuuta. Palomiesliitto on pyytänyt jäsenyhdistyksiltä palautetta lakiluonnoksesta. Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät uudet lait ovat myös lausuntokierroksella. Useat näistä la-

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

eista vaikuttavat pelastustoimeen: maakuntalaissa säädetään uusista maakunnan palvelulaitoksista, joiden osaksi pelastuslaitokset tulevat; sote-järjestämislaissa säädetään yhteistyöalueista; maakuntien rahoituslaissa säädetään rahoituksesta; ja voimaanpanolaissa säädetään henkilöstön, kaluston ja paloasemien siirtämisestä kunnilta maakunnille. Liitto antaa järjestämislaista sekä sote-lakipaketista lausunnon marraskuussa ja siitä tiedotetaan suoraan yhdistyksille ja jäsenille. Lausuntovaiheen päätyttyä hallitus lopullisesti linjaa sote-uudistuksen ja pelastustoimen uudistuksen suuntaviivat. Tämän jälkeen annetaan hallituksen lakiesitykset eduskunnalle. Liittokokouksen linjauksen mukaisesti Palomiesliitto kannattaa viiden pelastuslaitoksen mallia. Se mahdollistaisi yhdenmukaiset toimintamallit ja laadun parantamisen valtakunnallisesti. Liitto pitää oikeana lähtökohtana sitä, että pelastustoimen ja ensihoidon järjestäisivät jatkossa yhteistyöalueittain ne maakunnat, jotka ylläpitävät yliopistollista keskussairaalaa. Rakentamalla aluepelastuslaitoksista laajempia hallinnollisia kokonaisuuksia on mahdollista paitsi tehostaa ja yhtenäistää laitosten toimintaa myös turvata taloudellisten voimavarojen riittävyys pelastustoimen ydintehtävässä eli pelastustoiminnassa. n

Pelastusalan ammattilainen 6/16  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you