Page 40

40

Uutta tutkittavaa Tutkimusraportissa esitettiin useita jatkotutkimusaiheita, joiden kautta palomiesten työturvallisuutta voitaisiin edelleen edistää. Viime aikoina eniten kysymyksiä on herättänyt asbestille altistuminen. Työterveyslaitos onkin suunnittelemassa yhteistyössä Pelastusopiston kanssa hanketta asian ympärille. Asbestia löytyy edelleen runsaasti vanhemmista asuinrakennuksista, joissa sitä käytettiin eristeissä ja liimoissa. – Paloista, joissa rakenteita on tuhoutunut, saattaa asbestia levitä ympäristöön ja palomiesten varusteisiin. Asbestikuituun peittynyt palomies voi kontaminoida ajoneuvon ja paloaseman varustehuollon. On monia asioita, joita ei vielä tiedetä, kuten miten hyvin asbesti peseytyy pois, Laitinen kertoo. Aiemmin tehty pohjoismainen tutkimus ja uusi yhdysvaltalainen tutkimus osoittavat, että palomiehillä on korkeampi riski sairastua mesotelioomaan kuin normaalilla väestöllä. Mesoteliooma on asbestialtistumisen aiheuttama keuhkopussin tai vatsakalvon syöpä. – Tutkimukset osoittavat, että asbestia on ollut työympäristössä ja siltä ei ole pystytty suojautumaan. Tulos osoittaa Laitisen mukaan hyvin sen, miksi Skellefteå-mallin noudattaminen olisi tärkeää likaisen ketjun katkaisemisessa. – Kun varusteet riisutaan palopaikalla ja kuljetetaan eristettyinä huoltoon, asbestiongelmaa ei levitetä eteenpäin.

Uudet suojautumisohjeet tarvitaan Palomiehen työ on yksi syöpäalttiimmista ammateista. Kesäkuussa julkaistun Työterveyslaitoksen tutkimusraportin mukaan palomiehet altistuvat liiallisesti syöpää aiheuttaville PAH-yhdisteille eli polysyklisille aromaattisille hiilivedyille, joita syntyy epätäydellisessä palamisessa. Altistuminen on sitä luokkaa, että tutkijat suosittelevat pelastuslaitoksien ryhtyvän välittömästi toimiin altistumisen vähentämiseksi. Palomiehet tulisi myös ilmoittaa Työterveyslaitoksen ylläpitämään ASA-rekisteriin eli syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ammatissaan altistuvien rekisteriin.

Palomiehet altistuvat paitsi savusukelluksessa, myös muuten tilannepaikalla, jälkiraivaustöissä, palatessaan paloasemalle sekä varusteiden jälkihuollossa ja varusteiden säilytystiloissa. Pelastus- ja sammutustehtävissä altistumisaika on lyhyt, mutta altistusmäärät korkeampia. Paloasemilla ja huoltotehtävissä määrät ovat vastaavasti pienempiä, mutta altistusaika pitempi. Altistumista tapahtuu hengitysteiden, ihon sekä ruoansulatuskanavan kautta. Kun hengityksen suojaimet ovat kehittyneet, on ihoaltistumisen osuus kokonaisaltistumisesta kasvanut. Altistumista lisääviä tekijöitä ovat vaatetuksesta, suojaimista ja työskentelyolosuhteista kertyvä lämpökuorma sekä tehtävistä aiheutuva fyysinen stressi.

Ruotsissa kehitetty ns. Skellefteå-malli vähentää tutkimuksen mukaan altistumista, mutta se kaipaisi tutkijoiden mielestä muutamia tärkeitä päivityksiä. Palopaikoille on määriteltävä suoja-

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

alueet ja ohjeistettava, miten niissä suojaudutaan. Kaluston- ja varusteiden huoltoon tulee luoda suojautumis- ja puhdistussuositukset sen mukaan, missä määrin varusteet ovat kontaminoituneet.

Altistumistutkimus käynnistettiin Palomiesliiton aloitteesta. Hankkeen rahoittivat Palosuojelurahasto, Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos. Lisäksi hankkeessa olivat mukana Suomen Palopäällystöliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Pelastusopisto sekä Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Keski-Uudenmaan ja Helsingin pelastuslaitokset. Keski-Suomessa on käytössä oma, muun muassa Skellefteån periaatteisiin pohjautuvat puhdas paloasema -malli, kun muilla kolmella laitoksella suojautumisessa ja varustehuollossa toimitaan perinteisemmin. Mittaukset toteutettiin kuudella paloasemalla. Vapaaehtoisina koehenkilöinä olivat päivystävät savusukellusparit. Tutkittavat sammutustehtävät oli rajattu huoneistopaloihin, joissa sammutus oli viivästynyt ja rakenteita oli jo osin tuhoutunut.

TUTKIMUSRAPORTTI on luettavissa Työsuojelurahaston nettisivulta: https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/ tata-tutkitaan/hanke?h=113080

Profile for Suomen Palomiesliitto SPAL

Pelastusalan ammattilainen 6/16  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Pelastusalan ammattilainen 6/16  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Advertisement