Page 28

28

ALTISTUMISTUTKIMUS VALMISTUI:

Syöpävaara on todellinen uhka palomiehelle

K

esäkuun alussa julkaistun Työterveyslaitoksen tutkimuksen loppuraportin mukaan palomiehet altistuvat liiallisesti syöpää aiheuttaville PAH-yhdisteille eli polysyklisille aromaattisille hiilivedyille. PAH-yhdisteitä syntyy epätäydellisessä palamisessa ja useat niistä ovat syöpää aiheuttavia aineita. PAH-yhdiste naftaleenin osalta palomiehet ovat yksi eniten altistuva ammattiryhmä kaikkien ammattien joukossa. Lisäksi palomiehet altistuvat pyreeneille sekä bentseenille lainsäädännössä asetettujen toimenpideraja-arvojen yli. Palomiesten altistuminen on sitä luokkaa, että tutkijat suosittelevat pelastuslaitoksien ryhtyvän välittömästi toimiin altistumisen vähentämiseksi. Palomiehet tulisi myös ilmoittaa Työterveyslaitoksen ylläpitämään ASA-rekisteriin eli syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteriin.

Suoja-alueet ja huoltosuositukset Palomiehet altistuvat paitsi savusukelluksessa, myös muuten tilannepaikalla, jälkiraivaustöissä, palatessaan sammutusvarusteet päällä paloasemalle sekä paloasemalla varusteiden jälkihuollossa ja varusteiden säilytystiloissa. Yksi tutkimuksen huomioista oli, että tilannepaikalla altistutaan jopa enemmän kuin savusukellettaessa. Tämä johtuu siitä, että savusukelluksessa käytetään suojavarusteita, mutta palopaikan ympäristössä ei. Ruotsissa kehitetty ns. Skellefteå-malli vähentää tutkimuksen mukaan altistumista, mutta se kaipaisi

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

tutkijoiden mielestä muutamia olennaisia päivityksiä ja parannuksia. Palopaikoille on määriteltävä suoja-alueet ja ohjeistettava, miten niissä suojaudutaan. Kaluston- ja varusteiden huoltoon tulee luoda suojautumis- ja puhdistussuositukset sen mukaan, missä ns. paloluokassa varusteet ovat kontaminoituneet. Työterveyslaitos esittää neljää luokkaa, joista kolme ensimmäistä sisältää eri vaiheisiin edenneen huoneistopalon ja neljäs järein luokka teollisuuspalon. – On järkevää rakentaa porrastus, sillä erilaiset sammutustehtävät edellyttävät erilaisia huoltotoimien tasoa, Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Juha Laitinen perustelee.

Ihoaltistukseen erityishuomiota Palomiehet altistuvat työssään lukuisille kemikaaleille, jotka esiintyvät eri olomuodoissa. Altistumista tapahtuu hengitysteiden, ihon sekä ruoansulatuskanavan kautta. Viime vuosina tutkijat ovat korostaneet entistä enemmän ihoaltistuksen merkitystä: kun hengityksen suojaimet ovat kehittyneet, on ihoaltistumisen osuus kokonaisaltistumisesta kasvanut. Pelastus- ja sammutustehtävissä altistumisaika on lyhyt, mutta altistusmäärät korkeita. Paloasemilla ja huoltotehtävissä määrät ovat vastaavasti pienempiä, mutta altistusaika pitempi. Pelastushenkilöstön altistumista lisääviä tekijöitä ovat vaatetuksesta, suojaimista ja työskentelyolosuhteista kertyvä lämpökuorma sekä tehtävistä aiheutuva fyysinen stressi.

ISTOCK.COM/CHALABALA

Työterveyslaitoksen tutkimus vahvistaa palomiehen työn yhdeksi syöpäalttiimmista ammateista. Pelastuslaitoksissa olisi tutkijoiden mielestä ryhdyttävä välittömästi toimiin, joilla henkilöstön altistumista vaarallisille aineille voitaisiin vähentää.

Profile for Suomen Palomiesliitto SPAL

Pelastusalan ammattilainen 4/16  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Pelastusalan ammattilainen 4/16  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Advertisement