Page 1

SENDEROS DE GLORIA                                                      

PALOMA BOIX  GUTIÉRREZ   JOSE  ÁNGEL  CERCOS  FERNÁNDEZ   FERNANDO  BRAVO  GILABERT   MATEO  SÁNCHEZ  BOLIVAR    


FITXA DE  TREBALL  

1. Senderos  de  gloria  és  la  personal  visió  del  director  Stanley  Kubrick  sobre   un   episodi   real   de   la   Primera   Guerra   Mundial.   Què   en   saps   d'aquest   conflicte?  Estudia  i  comenta  el  paper  que  hi  van  jugar  França  i  Alemanya  a   partir  del  període  conegut  com  "la  guerra  de  trinxeres",  moment  en  què  està   ambientat  el  film.          Després   d'investigar   sobre   la   I   guerra   mundial   i   veure   la   pel·lícula   Senderes  de  glòria  de  Stanley  Kubric  podem  definir  que  La  Primera  Guerra   Mundial   va   ser   un   esdeveniment   bèl·lic   internacional   que,   es   va   iniciar   a   Europa   a   l'agost   de   1914,   que   va   transcendir   a   l'àmbit   mundial   quan   van   intervenir   en   aqueix   conflicte   nacions   situades   en   altres   continents.   Per   tant   va  ser  la  primera  ocasió  en  la  història  de  la  humanitat  que  es  va  produir  una   lluita   armada   que   incloïa   països   molt   allunyats   geogràficament;   a   més   la   seua  evolució  i  desenllaç  van  deixar  una  seqüela  de  canvis  transcendentals   que   van   afectar   al   món   sencer   com   nou   milions   de   mort   i   el   sorgiment   d'Estats  Units  com  a  potència  mundial.        Els  Països  implicats  en  la  guerra  es  van  dividir  en  dos  bàndols  els  quals  van   anar  La  triple  aliança  conformada  inicialment  França,  Rússia  i  Gran  Bretanya   i  als  quals  després  s'unirien  estats  units  entre  uns  altres,  els  quals  van  lluitar   contra  el  segon  el  bloc  el  qual  es  denominaven  la  triple  aliança  formada  al   principi  Alemanya,  Àustria-­‐Hongria  i  Itàlia  no  obstant  açò  aquesta  ultima   intervenir-­‐la  mes  vesprada  com  a  membre  del  bàndol  contrari  al  llarg  del   conflicte.   Les  principals  causes  d'aquest  conflicte  van  ser:   1.-­‐  La  relació  entre  Alemanya  i  França,  en  forma  d'una  enemistat   reactivada  per  la  derrota  francesa  de  1871,  i  la  pèrdua  d'Alsàcia-­‐ Lorena.   2.-­‐  La  relació  entre  Alemanya  i  Anglaterra,  competència  en  el  terreny   de  la  indústria  de  la  política  colonial.   3.-­‐  La  tensió  entre  Àustria-­‐Hongria  i  Rússia,  pel  domini  dels  Balcans.              Una   de   les   fases   d'aquesta   guerra   és   coneguda   com   “La   guerra   de   posicions”,   fase   en   la   qual   se   centra   la   pel·lícula,   que   tenia   com   a   element   principal   les   trinxeres   les   quals   es   van   convertir   en   un   dels   elements   principals   de   la   primera   guerra   mundial,   aquesta   fase   es   va   desenvolupar   una  vegada  fracassada  l'ofensiva  inicial  per  part  dels  alemanys,  els  quals  van   adoptar   una   estratègia   defensiva   i   es   van   atrinxerar   en   el   front   occidental   tractant  de  protegir  les  seues  posicions  i  concentrant  la  major  força  ofensiva   en   el   front   oriental   segons   els   seus   plans,   després   de   la   derrota   russa   arribaria  el  moment  de  vèncer  als  aliats  occidentals:  França  i  Gran  Bretanya.   2  


FITXA DE  TREBALL  

   Aquest   nou   escenari   bèl·lic   va   obrir   pas   a   una   guerra   essencialment   en   territori   francés   que   va   produir   un   elevadíssim   nombre   de   baixes   i   va   arruïnar   la   moral   dels   soldats   ja   que   les   tropes   es   van   veure   obligades   en   penoses   condicions   a   combatre,   sota   la   constant   acció   de   l'artilleria,   envoltats   de   filats,   enfangades   en   terrenys   infectats   de   rosegadors   i   sotmeses   acció   de   les   armes   automàtiques   i   de   gas,   totes   aquestes   circumstàncies   van   provocar   nombroses   motins   que   van   afectar   a   la   divisions  franceses.     2.   Senderos   de   gloria   es   constitueix   en   una   crítica   brutal   a   la   lògica   implacable  de  la  jerarquia  militar  i  a  l'horror  de  la  guerra.  Estudia  i  analitza   el  funcionament  de  l'exèrcit  i  els  valors  morals  i  ideològics  que  defensen  els   seus   principals   responsables.   El   consell   de   guerra   que   decideix   la   vida   o   la   mort  dels  tres  soldats  acusats  de  cobardia  és  just?  Creus  que  fets  similars  als   que  relata  la  pel·lícula  poden  tenir  lloc  en  l'actualitat?          Una   vegada   finalitzada   la   reflexió   sobre   l'organització   de   l'exèrcit   francés   en   el   pel·lícula   concloem   que   l'exèrcit   es   dividia   atenent   al   rang   dels   seus   integrants,   estaven   els   generals   que   eren   els   principals   encarregats,   i   els   soldats   que   eren   els   que   estaven   subordinats   a   les   ordres   dels   seus   superiors.          Es   pot   apreciar   amb   facilitat   que   les   condicions   dels   alts   rangs   eren   molt   diferents  a  les  dels  simples  soldats,  que  en  molts  casos  li'ls  /els  hi  tractava   de   manera   injusta   i   vivien   en   unes   condicions   precàries   al   contrari   que   els   seus  superiors  els  quals  vivien  en  la  ciutat  i  fora  de  perill,  la  seua  paraula  era   vàlida  i  creïble  en  qualsevol  situació  al  contrari  de  la  dels  simples  soldats  els   quals  semblaven  simplement  carn  de  canó.        Els   valors   pel   que   es   regia   l'exèrcit   eren   l'honor,   el   valor,   el   defensar   i   morir  per  la  nació  abans  de  res  i  l'esperit  de  lluita  però  en  la  nostra  opinió   aquests  valors  importaven  poc  per  als  alts  càrrecs  ja  que  quan  la  seua  vida   es   veia   en   perill   no   els   importava   per   res   la   seua   pàtria   en   conclusió   aquests   “valors”  eren  simplement  una  excusa  barata.        Respecte   al   fet   de   la   mort   dels   3   soldats,   no   creiem   que   siga   just,   ja   que   segueix   la   idea   de   "tots   per   un",   cosa   que   no   veiem   per   res   bé,   perquè   no   considerem  que  la  mort  d'aqueixos  tres  homes  haja  de  servir  de  perdó  cap   als   altres,   quan   els   propis   assistents   a   l'afusellament   saben   que   han   sigut   partícips  i  alhora  han  col·laborat  en  la  destinació  dels  seus  companys  a  més   pensem   que   la   manera   de   jugar-­‐li   no   és   la   correcta   ja   que   no   es   va   permetre  

3


FITXA DE  TREBALL  

una defensa  amb  arguments  i  es  tenia  més  en  valor  la  paraula  dels  superiors   més  que  la  sinceritat  dels  propis  soldats.        En  la  nostra  opinió  fets  similars  a  aquests  poden  estar  ocorrent  actualment   principalment   en   països   no   desenvolupats   ja   que   possiblement   les   lleis   no   estiguen   ben   identificades   i   no   es   respecten   els   drets   humans   i   respecte   a   països   desenvolupats   creiem   que   aquestes   situacions   no   s'ocorren   però   podrien   arribar   a   ocórrer   si   s'entrara   en   una   guerra   com   la   qual   narra   la   pel·lícula.    

3.  El  títol  original  de  la  pel·lícula  de  Stanley  Kubrick,  així  com  també  el  de  la   novel·la   de   Humphrey   Cobb   en   què   es   basa   la   història,   prové   d'un   poema   de   l'escriptor   Thomas   Gray   (1716   -­‐   1771):   "No   permitáis   que   la   ambición   se   burle   del   esfuerzo   útil   de   ellos   /   De   sus   sencillas   alegrías   y   oscuro   destino;   /   Ni   que   la   grandeza   escuche,   con   desdeñosa   sonrisa   /   los   cortos   y   sencillos   hechos  de  los  pobres.  /  El  alarde  de  la  heráldica,  la  pompa  del  poder  y  todo   el   esplendor,   toda   la   abundancia   que   da,   /   espera   igual   que   lo   hace   hora   inevitable.  Los  senderos  de  la  gloria  no  conducen  sino  a  la  tumba".  Valora  i   comenta  aquesta  cita  en  relació  amb  el  desenvolupament  de  l'acció.          En   aquest   poema   l'autor   intenta   transmetre   i   realçar   alguns   dels   valors   com  que  els  soldats  han  de  lluitar  amb  honor  i  per  la  seua  pàtria,  sense  por   de   l'avenir   però   a   més   adverteix   que   s'ha   de   cercar   la   victòria   anant   amb   compte   amb   l'ambició   i   el   sentiment   de   superioritat   el   qual   pot   portar   a   la   4  


FITXA DE  TREBALL  

tomba, en   conclusió   en   aquest   poema   s'intenta   reflectir   fins   a   on   pot   arribar   l'ambició   de   l'home   i   quines   poden   a   arribar   a   ser   les   seues   conseqüències   tal  com  va  ocórrer  en  la  I  guerra  la  mundial  i  algunes  males  decisions  amb  la   finalitat   d'imposar   disciplina,   com   les   de   l'exèrcit   francés   les   quals   van   provocar   l'enfonsament   moral   del   seu   exèrcit,   per   açò   pensem   que   aquest   poema  és  el  títol  perfecte  tant  per  a  la  pel·lícula  com  per  a  la  novel·la.     4.   L'ambició,   la   corrupció   i   la   deshumanització   dels   oficials,   que   només   pensen   en   guanyar   batalles,   celebrar   balls   i   rebre   medalles,   contrasta   amb   les  condicions  de  vida  infrahumanes  en  què  viuen  els  soldats,  que  no  tenen   ni   veu   ni   vot   en   el   desenvolupament   del   conflicte.   Enumera   i   comenta   les   diferències  més  importants  que  s'estableixen  entre  els  oficials  i  els  soldats,   relacionant   els   resultats   obtinguts   amb   les   teories   marxistes   sobre   la   divisió   de   la   societat   en   classes   socials   riques   i   poderoses   i   pobres   i   desvalgudes.   Creus  que  la  societat  es  divideix  en  dirigents  i  dirigits?  Per  què?   En  la  nostra  opinió  en  la  pel·lícula  es  reflecteixen  clarament  les  diferències   entre   oficials   i   soldats   ja   que   els   primers   vivien   envoltats   de   luxes   i   tota   classe  de  capritxos,  limitant-­‐se  a  donar  ordres  i  sense  exposar-­‐se  als  perills   que  suposa  prendre  part  en  una  batalla,  la  seua  principal  funció  era  discutir   els  aspectes  generals  de  la  guerra  i  imposar  sancions  a  els  qui  no  compliren   les   seues   ordres   a   més   la   seua   paraula   es   corresponia   amb   el   seu   càrrec   ja   que  mentiren  o  no,  la  seua  paraula  valdria  més  que  la  de  qualsevol  un  altre   soldat  i  comptaven  amb  certa  impunitat  a  l'hora  de  realitzar  algunes  accions.   Mentrestant   els   soldats   s'exposaven   a   un   perill   constant,   les   condicions   en   les  quals  vivien  eren  deplorables,  i  la  seua  opinió  amb  prou  faenes  es  tenia   en  compte,  si  es  negaven  o  replicaven  alguna  ordre  era  conte  eren  reprimits,   i   a   la   mínima   condemnats   a   mort   en   conclusió   simples   marionetes   controlades  pels  oficials.        Creiem   que   es   dóna   la   idea   de   "la   lluita   de   classes",   idea   marxista,   ja   que  hi   ha   una   classe   dominant   (els   oficials)   enfront   d'una   classe   dominada   (els   soldats)   que   són   els   que   lluiten   per   un   futur   millor   i   per   alliberar-­‐se   de   l'opressió   que   estan   patint   constantment   a   més   comparant   amb   la   manera   de   producció   capitalista   podríem   comparar   als   oficials   com   els   burgesos   adinerats   i   còmodes   en   les   seues   grans   cases   i   envoltats   de   riqueses   i   als   soldats   amb   els   obrers   que   no   posseïen   ni   veu   ni   vot,   eren   explotats   i   exposats  a  tota  classe  de  perills.          En  resposta  a  la  pregunta  si  creiem  que  la  nostra  societat  actual  es  divideix   es  dirigents  i  dirigits  pensem  que  sí,  ja  que  en  tots  els  aspectes  de  la  nostra   vida  estem  supervisats  per  algú  el  qual  vigila  els  nostres  actes  i  expectatives,   5  


FITXA DE  TREBALL  

en qualsevol   tipus   de   treball,   condició   o   grup   social.   Per   exemple:   caps   i   empleats,   pares   i   fills,   governants   i   governats,   per   tant   sempre   hi   haurà   algú   que   tinga   algun   benefici   a   partir   d'una   altra   persona   encara   que   no   ho   obtinguen   de   manera   directa   com   en   l'exèrcit,   però   a   més   d'aquesta   conclusió  també  pensem  que  el  vertader  dirigent  de  la  nostra  societat  és  els   diners  el  qual  controla  i  regeix  la  vida  dels  quals  dirigeixen  i  dels  dirigits.        Poc  després  de  l'estrena  del  film,  el  director  Stanley  Kubrick  va  afirmar:  "El   soldat   és   un   personatge   interessant   perquè   totes   les   circumstàncies   que   l'envolten  tenen  una  classe  de  càrrega  d'histèria.  Malgrat  tot  el  seu  horror,  la   guerra  és  drama  pur,  probablement  perquè  és  una  de  les  poques  situacions   en  les  quals  encara  queden  homes  que  defensen  allò  que  consideren  els  seus   principis".   Valora   aquest   comentari   en   relació   amb   l'actitud   que   el   Coronel   Dax  (Kirk  Douglas)  manté  al  llarg  de  la  pel·lícula.     5.   Poc   després   de   l'estrena   del   film,   el   director   Stanley   Kubrick   va   afirmar:   "El  soldat  és  un  personatge  interessant  perquè  totes  les  circumstàncies  que   l'envolten  tenen  una  mena  de  càrrega  d'histeria.  Malgrat  tot  el  seu  horror,  la   guerra  és  drama  pur,  probablement  perquè  és  una  de  les  poques  situacions   en  les  que  encara  queden  homes  que  defensen  allò  que  consideren  els  seus   principis".   Valora   aquest   comentari   en   relació   amb   l'actitud   que   el   Coronel   Dax  (Kirk  Douglas)  manté  al  llarg  de  la  pel·lícula.          En   la   nostra   opinió   aquest   comentari   reflecteix   l'actitud   del   coronel   Dax   a   la   perfecció,   ja   que   malgrat   formar   part   dels   alts   rangs  defensava  als  soldats  mitjançant  els  seus   valors   i   gràcies   a   l'experiència   que   ell   havia   passat   abans   per   aqueixa   situació   a   més   considerava   la   seua   deure   el   fet   de   defensar   els   drets   i   condicions   que   s'havien   de   respectar   referents   als   soldats   a   més   també   es   pot   identificar   el   comentari   en   amb   el   coronel   en   l'aspecte   de   la   valentia   i   el   sofriment   ja   que   el   participava  en  els  atacs  com  un  soldat  més  i  era   el  primer  l'eixir  de  la  trinxera  per  a  atacar,  per   tant   podem   concloure   que   l'El   Coronel   Dax   mai   deixe   arrere   dels   seus   principis   el   més   clar   exemple   d'açò   és,   en   el   cas   del   consell   de   guerra   ja   que   no   es   rendeix   i   pretén   aconseguir   salvar  als  seus  soldats.  

6


FITXA DE  TREBALL  

6. Fent   un   balanc   del   que   passa   a   la   pel·lícula   de   principi   a   final,   arribes   a   alguna   conclusió?,   es   tracta   d'un   final   optimista   o   pessimista?,   la   lluita   del   coronel  Dax  ha  servit  per  alguna  cosa?          Després  d'haver-­‐la  vist  considere  que  la  guerra,  com  sempre,  mai  porta  res   bé   ni   per   a   un   bàndol   ni   per   a   un   altre,   independentment   de   la   fi   de   la   mateixa,  ja  que  només  causa  mort,  ruptura  de  famílies...  És  a  dir,  perjudicis   generals  per  a  la  societat  d'aqueixa  època  i  futura.  Pel  que,  les  guerres  mai   porten  a  res  bé,  mes  que  a  la  mort  i  a  la  desesperació,  tant  de  soldats  com  de   famílies,  a  més  de  que  és  un  problema  per  a  l'evolució  dels  països  perquè  els   homes  no  estan  disponibles  per  a  treballar  i  es  ralenteix  el  desenvolupament   malgrat   la   incorporació   de   la   dona   al   món   laboral.………………………………….          D'altra   banda   considere   que   la   labor   del   coronel   Dax,   va   ser   l'adequada,   encara  que  no  l'encertada,  ja  que  va  actuar  defensant  els  seus  ideals,  però  no   ho   va   fer   d'una   manera   en   la   qual   poguera   tenir   importants   conseqüències   a   causa   de   la   repercussió   causada,   per   la   qual   cosa,   la   seua   intenció   i   obra   van   ser  bones,  encara  que  no  van  aconseguir  els  objectius  desitjats.  

   Com   a   consegüent,   la   seua   labor   no   va   tenir   èxit   en   absolut,   ja   que   no   va   aconseguir   que   gens   canviara,   encara   que   sí   que   va   aconseguir   que   l'altre   general   acabara   sent   investigat.   A   més,   el   fet   d'haver   actuat   com   ho   va   fer   només  li  va  perjudicar,  perquè  li  portaria  a  una  mort  segura  posteriorment  

7


FITXA DE  TREBALL  

quan s'haguera  de  reincorporar  a  les  files  de  l'exèrcit  com  a  soldat.  Acabant   la  seua  vida  sense  haver  aconseguit  canviar  gens  en  absolut.     Una   vegada   finalitzada   la   pel·lícula   podem   concloure   que   la   guerra   no   té   cap   aspecte  positiu  i  que  d'ella  solament  ixen  beneficiats  uns  pocs  i  perjudicats   milers,   també   podem   observar   que   l'única   cosa   que   es   pot   destacar   d'aquesta  guerra  són  els  valors  exercits  pels  soldats  i  no  pels  alts  càrrecs  el   quals  els  utilitzen  com  a  excusa  per  tant  podem  dir  que  l'en  la  guerra  tot  el   que  ocorre  en  ella  són  qüestions  d'horror  on  uns  es  taquen  les  mans  de  sang,   mentre   uns   altres   s'omplen   de   poder   asseguts   en   còmodes   cadires,   en   les   seues   grans   mansions,   a   més   d'açò   pensem   que   en   aquesta   pel·lícula   hem   pogut  observar  un  punt  de  vista  diferents  del  que  solem  veure  en  la  guerres,   el  punt  de  la  por,  els  sentiments  dels  quals  lluiten  i  són  utilitzats  com  a  carn   de  canó.       D'altra   banda   considerem   que   la   labor   del   corones   Dax,   va   ser   l'adequada,   encara  que  no  aconseguira  el  seu  objectiu  i  fóra  obligat  a  dirigir-­‐se  al  camí   de  la  mort  tornant  a  les  files  de  l'exèrcit,  per  tant  amb  açò  concloem  que  no   té   un   final   optimista   però   si   un   final   que   convida   a   la   reflexió.    

    8  

SENDEROS DE GLORIA  

Actividades

Advertisement