Page 1

ATREVEIX-­‐TE A  PENSAR  –  PROJECTE    

PALOMA BOIX   FERNANDO  BRAVO   JOSE  ÁNGEL  CERCOS   MATEO  SÁNCHEZ     4t  A  


ATREVEIX-­‐TE A  PENSAR  –  PROJECTE    

Q ÜESTIONARI - Que entenem per Il·lustració?    Per   il·lustració   entenem   el   corrent   filosòfic,  polític  i  social,  que  apareix  a   França,   Alemanya   i   que   després   s'estén  a  altres  parts  d'Europa  durant   el  segle  XVIII,  l'eclosió  del  pensament   il·lustrat   va   obrir   les   portes   a   una   època   de   revolucions   burgeses   encapçalades   per   la   Revolució   Americana,   la   Revolució   Francesa   i   per   la   Revolució   Industrial.   La   Il·lustració   va   tenir   també   una   expressió   estètica,   anomenada   neoclassicisme.     - A quins aspectes de la vida van afectar les idees del moviment il·lustrat?      Aquest   moviment   afectà   als   aspectes   culturals,   socials,   filosòfics  ,artístics,  polítics  i  científics  d'aquella  època  com  per   exemple:   en   la   religió   es   realitzen   les   primeres   formulacions   del  deisme,  l'ateisme  i  el  satanisme  i  s'estudia  la  naturalesa  des   del  punt  de  vista  científic,  abandonant  les  velles  concepcions,  el   canvi   d'estaments   a   classes   de   socials   o   el   sorgiment   del   despotisme   il·lustrat   que   portaria   prompte,   a   la   teoria   de   la   separació  de  poders.  


ATREVEIX-­‐TE A  PENSAR  –  PROJECTE    

- Com creien els il lustrats que podien resoldre’s els problemes de les persones? Els   il·lustrats   creien   que   podien   arribar  a  la  solució  dels  problemes  per   mitjà  de  l'educació  ja  que  una  societat   ignorant   era   fàcil   de   controlar   i   no   tènia   possibilitats   de   pensar   ni   dubtar   a   més   d'açò   confiaven   en   ús   de  la  raó  que  para  ells  era  l'única  via   per   a   arribar   a   la   veritat   i   a   la   solució  dels  problemes.       - Els il lustrats tenien la seua pròpia visió sobre la igualtat o desigualtat de les persones davant la llei, quina era? La  seua  visió  consistia  en  la  defensa  de  la  tolerància  envers  la   persona,  davant  la  pluralitat  de  punts  de  vistes  i  de  cultures  del   món,  i  per  tant,  predicaven  la  llibertat  de  culte.    

· En   qüestions   econòmiques,   defensaven   la   llibertat   de   producció  i  el  dret  a  la  propietat.   ·   En   política,   es   defensava   la   divisió   dels   poders   en   legislatiu,   executiu   i   judicial;   s'havien   de   garantir   els   drets   i   llibertats   individuals.    

Per aquests   motius   s’oposaven   i   criticaven   durament   l’organització   estamental   de   l’antic   Règim   i   la   intolerància   de   l’església.                


ATREVEIX-­‐TE A  PENSAR  –  PROJECTE    

- Quin valor donava el moviment il·lustrat a l’experiència sensible?

Issac Newton  

   Els  il·lustrats  li  donaven  el  màxim  valor,  ja   que   aquesta   els   aportava   un   coneixement   en  el  qual  podien  confiar,  com  per  exemple   llei   de   la   gravitació   universal   de   Isaac   Newton.   Si   els   il·lustrats   se'ls   plantejaven   una   idea   que   no   es   podia   comprovar   amb   una  experiència  sensible,  es  rebutjava.  

- Entenem per Segle de les Llums?    El   Segle   de   les   Llums   és   altre   nom   amb   que   es   coneix   el   s.XVIII,   i   es   denomina   així   per   la   voluntat   del   moviment   il·lustrat  de  traure  a  la  gent  de  la  foscor  mitjançant  les  llums  de   la  raó.     - El cosmopolitisme il·lustrat vol dir?      El   cosmopolitisme   il·lustrat,   es   refereix   a   la   notable   circulació   de   pensadors,   idees,   opinions,   o   llibre   de   l’època   que   va   expandir-­‐se  per  tota  Europa.     - Quin paper feren servir els llibres durant el Segle de les Llums?      Els   llibres   van   tenir   una   gran   importància   ja   que   eren   el   principal   mitjà   de   difusió   dels   conceptes   i   idees   del   moviment   il·lustrat,   gràcies   als   llibres   tota   la   població   podia   tenir   un   opinió   i   unes   idees   pròpies   per   tant   els   llibres   per   als   il·lustrats   van   tenir   un   paper  revolucionari.        


ATREVEIX-­‐TE A  PENSAR  –  PROJECTE    

- Que és l’Enciclopèdia i per a que la varen utilitzar els il·lustrats?    L'enciclopèdia   va   ser   una   obra   que   pretenia   recollir   el   pensament   iŀlustrat.   aquesta   magnifica   obra   va   complir   una   doble  funció:   1)   Informar,   i   per   tant   posar   al   dia   i   sistematitzar   els   coneixements  del  seu  temps,    

2) Crear  i  estendre  una  polèmica   ideològica,   amb   el   seu   rebuig   de   l'autoritat   i   el   seu   favor   pel   progrés.        L'enciclopèdia   va   ser   escrita   i   publicada   per   Denis   Diderot   i   Jean   li   Rond   d'Alembert   amb   la   col·laboració   de   Montesquieu,   Rousseau,   el   Baró   d'Holbach   i   Voltaire  entre  1751  i  1772.     - El paper de la premsa i de l’opinió pública durant aquest temps va ser?      La  premsa  va  tenir  un  paper  molt  important,  ja  que  va  ser  un   altre   mitjà   de   difusió   dels   coneixements   de   la   vida   diària.   L'opinió   pública   va   ser   el   mig   difusió   de   les   idees   i   dels   coneixements   de   gent   experta,   però   el   més   important   d'aquesta,   és   el   canvi   que   porta   a   ella,   en   la   qual   les   persones   passaven  a  expressar  el  que  pensaven.       - Despotisme Il·lustrat, que significa aquesta frase, on es va ficar en practica? Despotisme   il·lustrat   es   un   variant   de   l’absolutisme   i   es   pot   definir  com  “la  utilització  de  la  ideologia  il·lustrada  per  part  de   les  lleis  absolutes  per  a  mantenir  el  seu  absolutisme”.  


ATREVEIX-­‐TE A  PENSAR  –  PROJECTE    

- Quin significat té la frase “Tot per al poble però sense el poble”?    Aquesta   frase   és   el   lema   de   Josep   II   d'Àustria,   defineix   perfectament   el   caràcter   del   despotisme   il·lustrat   en   que   els   monarques   absoluts   intentaren   canvis   reformistes   que   pretenien   d'agermanar   els   elements   d'autoritat   amb   la   idea   del   progrés  dels  nous  temps  però  sense  donar-­‐li  ni  veu  ni  decisió  al   poble.  

- Entenem per liberalisme?      El  liberalisme  és  un  sistema  filosòfic,  econòmic  i  polític  que   promou  les  llibertats  civils  i  s'oposa  a  qualsevol  forma  de   despotisme,  apel·lant  als  principis  republicans.  Constitueix  el   corrent  en  la  qual  es  fonamenten,  tant  l'estat  de  dret,  com  la   democràcia  representativa  i  la  divisió  de  poders  i  es  basa  en  la   idees  dels  il·lustrats.            


ATREVEIX-­‐TE A  PENSAR  –  PROJECTE    

- Quines son les idees principals del liberalisme polític?    El  liberalisme  polític  suposa  un  sistema  on  l'Estat  protegisca   el  ben  públic  i  la  vida  i  interessos  dels  ciutadans,  respectant  a   les   minories   i   mantenint   les   llibertats   civils   i   açò   ho   proporcionaria  un  govern  representatiu,  basat  en  el  principi  de   la   separació   de   poders   per   tant   les   idees   principals   del   liberalisme  polític  son:    

-­‐      La  separació  de  poders   -­‐     La   sobirania   nacional:   el   liberalisme   defensa   també   que   el   poder   polític   d’un   estat   correspon   a   la   nació,   és   a   dir,   a   la   totalitat  dels  ciutadans  d’un  determinat  estat.   -­‐   Principi   d’igualtat   de   les   persones:   segons   el   liberalisme,   judicial  i  políticament,  tots  els  ciutadans  són  iguals.     - Les idees més importants del liberalisme econòmic son? El   liberalisme   econòmic   és   la   doctrina   econòmica   desenvolupada   durant   la   il·lustració,   formulada   de   forma   completa  en  primer  lloc  per  Adam  Smith  i  David  Ricardo,en  la   qual  la  seua  base  idea  principal  és  la  reclamació  de  la  mínima   interferència  de  l'Estat  en  l'economia  i  la  llibertat  d'acció  dins   l'àmbit  econòmic.


ATREVEIX-­‐TE A  PENSAR  –  PROJECTE    

- Que significa la frase deixar passar”?    És   una   expressió   francesa   referint-­‐se   a   una   completa   llibertat   en   l'economia:   lliure   mercat,   lliure   manufactura,   baixos   o   nuls   impostos,   lliure   mercat   laboral,   i   mínima   intervenció   dels   governs   de   forma  completa,  la  frase  és  “Laissez   faire  et  laissez  passer,  li  monde  va  de   lui   même”   que   vol   dir   «Deixeu   fer,   deixeu  passar,  el  món  va  solament».                          

“Deixar

fer

Qüestionari Il·lustració i liberalisme - historia  

Segon dosier d'historia per al projecte 4t ESO

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you