Page 1

Π α ν ε λ λ ή ν ιο Σ ο σ ια λ ισ τικ ό Κ ίν η μ α Ο Π ρόεδρος

Αθήνα, 20-7-05

ΑγαπητέΣτέφανε, Θαήθελανα σε ευχαριστήσωγιατοσημαντικόέργοκαι τηδιαρκήσυμμετοχήσουστοξεκίνημακαι άπλωμα τουΚάθεΜέραΠολίτηςσεπολλέςγωνιέςτιςχώραςμας. Το έργοόλωνσας,πουξεκίνησεσεέναδύσκολοπεριβάλλον, έθεσετιςβάσειςπάνωστιςοποίεςελπίζουμενα χτίσουμε ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντισμού, ενημέρωσης και γνώσης με πυρήνες δράσης, ενεργών και συνειδητοποιημένων πολιτών. Είμαι βέβαιος ότι, οι αρχές της προσφοράς και της συμμετοχής, που εμφυσήσατεσεαυτήντηνοργάνωση,θατηνοδηγήσουνκαιστομέλλον. Με την παρούσαεπιστολήθα ήθελα να ανακοινώσωότι, από σήμερααναλαμβάνει την διοίκησητου Κάθε ΜέραΠολίτης η συντονίστριάτου και τονέο ΔιοικητικόΣυμβούλιο, οι οποίοικαι θα απαρτίζουντην μόνη εκτελεστικήομάδατου. ΣυντονίστριατουΚάθε ΜέραΠολίτηςθα είναι η κα Νίκη Δόλλη. Η εμπειρίατηςκαςΔόλλη στον χώροτης ΔημόσιαςΔιοίκησηςκαιτουεθελοντισμούείναισημαντικήκαι πιστεύουμεότιθαενισχύσειτηνοργάνωση. ΜέλητουΔιοικητικούΣυμβουλίουτουΚάθεΜέραΠολίτηςείναιοι :

1. Οδυσσέας Βουδούρης 2. Σούλα Ευθυμίου 3. Πωλίνα Λάμψα 4. Αίγλη Μπαλαμάτση και 5. Νότης Παρασκευόπουλος

./.

Η θητεία της Συντονίστριαςκαι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κάθε Μέρα Πολίτηςθα είναι εξάμηνη. Άμεσοι στόχοι αυτής της ομάδας θα είναι η κατάρτιση του Κανονισμού Λειτουργίας του οργανισμούκαι η ενεργοποίησητωνμελώντουΚάθεΜέραΠολίτης.

Χαριλάου Τρικούπη 50, 106 80 Αθήνα \ Τ 210 366 5382, 210 366 5383 \ F 210 366 5092 \ e- mail gap@ pasok. gr


Ελπίζωότι, κάθεέναςαπόεσάςθα στηρίξειτην νέα διοίκησητηςοργάνωσης,μεταφέρονταςτην σημαντική σας γνώση και εμπειρία. Έχω ζητήσει από την διοικητική ομάδα να συνεργαστεί μαζί σας, για να ενεργοποιηθείοκαθέναςαπόεσάςεκείπουμπορείτεκαι θέλετενα συμβάλετε. Αποφάσισαεπίσηςνα περιορίσουμεταιδρυτικάμέλησε 15 και αυτάνα είναι : ταμέλητουΔ.Σ. και από ένα μέλοςτηςδιοίκησηςκάθεσυγγενικούφορέατουΠΑΣΟΚ. Με αυτόντον τρόποθα ενισχύσουμετην ευελιξία του οργανισμούκαι θα τον βοηθήσουμεσταπρώτατου βήματανα συνεργαστείθεσμικά τόσομε τοκόμμα όσοκαι μετουςσυγγενικούςτουφορείς. Με τιςσκέψειςαυτέςθαήθελανα σεευχαριστήσωακόμημίαφοράγιατοσημαντικόσουέργο. Καλήδουλειάκαικαλήσυνέχεια,

ΓιώργοςΠαπανδρέου

Το τέλος του ΚΜΠ  

Η επιστολή του Γιώργου Παπανδρέου για την καθέραιση μου απο την ΟΕ του ΚΜΠ.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you