Page 1

Σελίδα 1 από 26


Το ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΠΟΛΙΤΗΣ είναι μια ανοιχτή κίνηση διαλόγου και δράσης που ανταποκρίνεται στην ιδέα που προτάθηκε από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πριν από τις εκλογές του προηγούμενου Μαρτίου με κεντρική αναφορά την έννοια της «Συμμετοχικής Δημοκρατίας».

1. Η αναγκαιότητα Η ενεργή συμμετοχή του πολίτη στο καθημερινό πολιτικό γίγνεσθαι, είναι μια διαδικασία, η αναγκαιότητα της οποίας άρχισε ήδη να γίνεται φανερή στις δυτικές δημοκρατίες, από τις αρχές της δεκαετίας του 1960. Οι δυο πυλώνες που θεσμικά στηρίζουν τη λειτουργία των δημοκρατιών στις σύγχρονες δυτικές δημοκρατίες, δηλαδή η αντιπροσωπευτική δημοκρατία από τη μια, και η κρατική γραφειοκρατία από την άλλη, φάνηκε ότι δεν μπορούσαν να αντεπεξέλθουν επαρκώς στις απαιτήσεις μιας ολοένα και πιο πολύπλοκης κοινωνίας των πολιτών. Στην επίταση αυτής της δυσλειτουργίας συνέβαλαν καθοριστικά: 

Η παγκοσμιοποίηση, η ισχυροποίηση των υπερεθνικών κέντρων διακυβέρνησης και η συνεχής ενδυνάμωση της οικονομικής εξουσίας εντός και εκτός των συνόρων, που διευρύνουν την απόσταση των πολιτών από την πολιτική.

Η αίσθηση ότι η ιδιωτικοποίηση τόσο του ατόμου όσο και της οικονομικής δραστηριότητας είναι μονόδρομος, γεγονός που απαξιώνει την πολιτική ως χώρο έκφρασης και δράσης.

Η κυριαρχία των ιδιωτικών ΜΜΕ και η θεαματοποίηση της πολιτικής και των πολιτικών, εδραιώνοντας τους πολίτες στη θέση των θεατών, που παρακολουθούν το θέαμα της πολιτικής να εκτυλίσσεται μακριά από αυτούς.

Η συνεπακόλουθη αδράνεια και η αλλοτρίωση των πολιτών που τελικά απονευρώνουν τη δημοκρατία και περιορίζουν την αντιπροσωπευτικότητα των θεσμών πολιτικής εκπροσώπησης.

Σελίδα 2 από 26


2. Σκοποί Η ενεργοποίηση του πολίτη στοχεύει : 

στην ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών με την ανάπτυξη ενός «τρίτου πυλώνα» δίπλα στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία και την κρατική γραφειοκρατία.

στην αποκέντρωση της εξουσίας και τη διάχυσή της σε κέντρα που βρίσκονται μέσα στην κοινωνία των πολιτών , αυξάνοντας έτσι τη διαφάνεια, μειώνοντας το «κόστος διαπραγμάτευσης» μεταξύ πολιτικών και ομάδων πίεσης, και ελαχιστοποιώντας τη δυνατότητα διαπλοκής και διαφθοράς.

στην ανάπτυξη συμμετοχικών πρωτοβουλιών , δικτύων πολιτών, ΜΚΟ με άξονες, την κατάκτηση νέας γνώσης, τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τη ισορροπία συλλογικών αξιών και προσωπικής ευθύνης, την πρόσβαση όλων σε μέσα προσωπικής και συλλογικής προόδου.

Στην ανάδειξη των κοινωνικών ικανοτήτων των πολιτών με την αυτόβουλη παρουσία τους σε μια σειρά δράσεων που κυριότερο χαρακτηριστικό τους είναι ο εθελοντισμός.

Το Κάθε Μέρα Πολίτης επιδιώκει: o την επαναφορά του πραγματικού πολιτικού διαλόγου και της αποδοχής της διαφορετικότητας στις απόψεις, σαν στοιχείο πολιτικού πολιτισμού στην καθημερινή λειτουργία του ΚΜΠ. o Την ανάδειξη ζητημάτων που αναφέρονται στην οργάνωση της ελληνικής κοινωνίας και του κράτους συνολικά, και ιδιαίτερα τις σχέσεις του κράτους ως θεσμού, αλλά και ως σύνθεσης μηχανισμών και υπηρεσιών με την κοινωνία και τους πολίτες. o την ανάδειξη προβλημάτων σε τοπικό–περιφερειακό επίπεδο, την επεξεργασία τους μέσα από ομάδες διαλόγου με τη συμμετοχή και εξειδικευμένων επιστημόνων, και την πρόταση λύσης η λύσεων. o την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε ζητήματα τα οποία αφορούν την καθημερινή τους πραγματικότητα, και η εμπέδωση της αντίληψης ότι η συμμετοχή του πολίτη σε διαδικασίες που έχουν σχέση με αυτά: 1) συμβάλει στη βελτίωση των δημοκρατικών θεσμών 2) ενισχύει το αίσθημα συμμετοχής στο πολιτικό γίγνεσθαι, και

Σελίδα 3 από 26


3) απογυμνώνει από πολιτικά επιχειρήματα αυτόκλητους σωτήρες με έτοιμες υποτίθεται συνταγές επίλυσης προβλημάτων. o την ύπαρξη αμφίδρομης επικοινωνίας αφενός με την κοινωνία και αφετέρου με κάθε είδους φορείς, θεσμούς και μορφές εξουσίας.

Το πολιτικό στίγμα , η έννοια της συμμετοχικής δημοκρατίας και η πρόταση οργάνωσης του ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΠΟΛΙΤΗΣ καθορίζουν και την ομάδα πολιτών στους οποίους κυρίως απευθυνόμαστε. Στοχεύουμε τους Πολίτες που θέλουν να είναι συνυπεύθυνοι συμμετέχοντες. Η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας (διαδίκτυο , ηλεκτρονική αλληλογραφία, τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα κλπ.) για την υλοποίηση των στόχων του ΚΜΠ , αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τις ομάδες διαλόγου και δράσης , τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό και πανελλαδικό επίπεδο. Η γνωστή επικοινωνιακή γραμμή των συμβατικών ΜΜΕ «Πομπός –> Μήνυμα –> Μετάδοση –> Αποδέκτης», κλονίζεται από τη στιγμή που ο κάθε χρήστης του Internet μπορεί να είναι ταυτόχρονα ο ίδιος και Πομπός και Αποδέκτης Μηνυμάτων. Υπό την έννοια αυτή, η επικοινωνία μέσω υπολογιστή πράγματι αποτελεί το τρίτο στάδιο μετά την «ένας-προς-ένα» και την «ένας-προς-πολλούς» επικοινωνία: την «πολλοί-προς πολλούς» επικοινωνία. Με άλλα λόγια παρέχεται σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται, η δυνατότητα να συμμετέχει δυναμικά σε ένα πεδίο συνάντησης πολιτών, επεξεργασίας προβλημάτων, θέσεων και λύσεων, αλλά και ανάπτυξης ιδεών και τρόπων καθημερινής πολιτικής πράξης. Διότι είναι βέβαιο ότι η συμμετοχική αυτή δραστηριότητα θα ανατρέψει τις κλειστές σφαίρες ενημέρωσης που δημιουργούν τα ΜΜΕ και τις κλειστές πολιτικές σφαίρες που αποτελούν οι παγιωμένες πολιτικές οργανώσεις. Η συμμετοχική δημοκρατία είναι μια επίπονη διαδικασία, που προϋποθέτει αλλαγή στη νοοτροπία και τον τρόπο σκέψης όλων μας, μακριά από κατεστημένες αντιλήψεις για το τι είναι πολιτική και με ποιο τρόπο πρέπει να εφαρμόζεται. Η προσαρμογή όλων μας στις σύγχρονες απαιτήσεις των καιρών είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να δώσουμε νέα ώθηση στην εφαρμογή ενός κοινωνικού μοντέλου στο οποίο η συμμετοχή στα κοινά μέσω απόψεων και θέσεων, θα αποβάλει την τρέχουσα νοοτροπία που είναι υπεύθυνη για τη συσσώρευση και μη λύση χρόνιων προβλημάτων.

Σελίδα 4 από 26


Τελικός μας στόχος είναι «…ένα νέο μήνυμα για την πολιτική, ένα νέο πρότυπο για τον πολίτη , ένας νέος ρόλος για τον πολιτικό, μακριά από προσωπικούς ανταγωνισμούς, από χειραγώγηση πελατειακών σχέσεων, μακριά από αλαζονικές συμπεριφορές , μακριά εντέλει από τρόπους που εμάς δεν μας αντιπροσωπεύουν…» (Γ.Π. )

3. Ποιοι συμμετέχουν. Η ιδιότητα του μέλους. Τα κύτταρα του ΚΜΠ είναι τα τοπικά δίκτυα διαλόγου και δράσης που δημιουργούνται σε τοπικό επίπεδο. Ο αριθμός των μελών κάθε δικτύου πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ώστε να καθίσταται η ομάδα λειτουργική και αποδοτική.

Το ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΠΟΛΙΤΗΣ φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χώρο που θα φιλοξενεί κάθε ανήσυχο πνεύμα, κάθε έναν που πιστεύει ότι η πραγματική δημοκρατία υπηρετείται μέσα από τη συμμετοχή, κάθε πολίτη που συνειδητοποιεί ότι τα σύγχρονα προβλήματα δεν έχουν μαγικές λύσεις από αυτόκλητους ειδήμονες, αλλά απαιτούν διάλογο με τη συμμετοχή όλων, κάθε άτομο που δεν κατηγορεί για όλες τις κακοδαιμονίες το σύστημα, γιατί αντιλαμβάνεται ότι με τον ένα η τον άλλο τρόπο αποτελεί και αυτός μέρος του συστήματος, καθέναν που προσφέρει μέσα από μη κυβερνητικές οργανώσεις και εθελοντικές ομάδες δράσης. Η συμμετοχή στο ΚΜΠ συνεπάγεται και αποδοχή των βασικών αρχών και σκοπών αυτής της κίνησης. Το κάθε τοπικό δίκτυο διαλόγου και δράσης ΚΜΠ είναι ανοιχτό σε κάθε προοδευτικό πολίτη που επιθυμεί να συμμετέχει δημιουργικά στο διάλογο για τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας που ζει και εργάζεται. Μπορεί να παρακολουθεί τις βραδιές διαλόγου, να εκφράζει ελεύθερα την άποψη του, να συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες του ΚΜΠ Μέλος του ΚΜΠ γίνεται κάθε πολίτης , ύστερα από αίτηση του και αφού λάβει γνώση και αποδεχτεί το πλαίσιο αρχών και λειτουργίας του δικτύου. Η αίτηση (βλ. Παράρτημα 1) του κατατίθεται στην ολομέλεια του ΚΜΠ.

Σελίδα 5 από 26


4. Σχέσεις του ΚΜΠ με την κοινωνία και το ΠΑΣΟΚ Το ΚΜΠ δεν δρα ανταγωνιστικά στο οργανωμένο κόμμα, ούτε το υποκαθιστά σε καμιά περίπτωση στη δράση στην τοπική κοινωνία. Είναι πρωτοβουλία και κίνηση κινητοποίησης πολιτών και ανανέωσης της πολιτικής ζωής στην ελληνική κοινωνία . Το ΚΜΠ έχει στόχο να τροφοδοτεί τις κεντροαριστερές πολιτικές δυνάμεις με πολιτικές προτάσεις και θέσεις βγαλμένες μέσα από τα ίδια τα προβλήματα και τους πολίτες που τα βιώνουν. Με το σκεπτικό αυτό , η περαιτέρω επεξεργασία από εξειδικευμένες ομάδες εργασίας μέσα στο ΠΑΣΟΚ, των συμπερασμάτων και των προτάσεων του διαλόγου μέσα από το ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΠΟΛΙΤΗΣ είναι προφανής στόχος. Τα αποτελέσματα από τις συζητήσεις που γίνονται στις Ομάδες ΚΜΠ αποκτούν πραγματική αξία μόνο όταν υπάρχει η δυνατότητα δημοσιοποίησης τους σε όσο το δυνατόν ευρύτερη κλίμακα και η προώθηση λύσεων. Η αμφίδρομη επικοινωνία πολίτη-πολίτη και πολίτη–ηγεσίας είναι βασική προτεραιότητα του ΚΜΠ. H ηγεσία καλείται να διατυπώσει τις απόψεις της, ώστε πραγματικά να ικανοποιηθεί το αμφίδρομο της επικοινωνίας ηγεσίας-πολίτη. Μέλη τοπικών η νομαρχιακών οργανώσεων του ΠΑΣΟΚ, μπορούν να συμμετέχουν στο ΚΜΠ, δεδομένου ότι με τη συμμετοχή τους αποδέχονται τις βασικές αρχές αυτής της διαδικασίας.

Σελίδα 6 από 26


5. Θέματα διαλόγου και δράσης Τα θέματα διαλόγου και δράσης που τίθενται για επεξεργασία πρέπει να προέρχονται μέσα από την καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας. Η θεματική μπορεί να είναι και υπερτοπικού χαρακτήρα , αλλά είναι χρήσιμο να έχει πάντα αφορμές και να αγγίζει πτυχές του χώρου που κινείται το δίκτυο ΚΜΠ. Θέματα διαλόγου που τίθενται αφορούν ενδεικτικά: • Συμμετοχική Δημοκρατία • Παιδεία • Περιβάλλον • Αθλητισμός • Πολιτισμός • Μέσα μαζικής ενημέρωσης • Λειτουργία Τοπικής Αυτοδιοίκησης • Απασχόληση • Υγεία • Νέες Τεχνολογίες • Οικονομία – Κατανάλωση • Τουριστική ανάπτυξη • Αγροτικά • Καθημερινότητα • Εθελοντισμός Μια περαιτέρω ανάλυση της θεματολογίας παρατίθενται στο Παράρτημα 2

Σελίδα 7 από 26


6. Οργανωτική δομή Η ύπαρξη οργανωτικής δομής είναι προφανής ανάγκη σε κάθε φορέα. Η τελική δομή οργάνωσης για ένα φορέα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους στόχους του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση απαιτείται μία δομή ευέλικτη η οποία θα εξασφαλίζει απόλυτα τη διάχυση της πληροφόρησης, θα είναι δυναμική στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και θα εξασφαλίζει τη περιοδική συμμετοχή όλων των μελών στα διαφορετικά οργανωτικά επίπεδα. Απαιτείται η απουσία χαρακτηριστικών τα οποία συναντώνται συνήθως σε σχήματα απόλυτα ιεραρχικά και πλήρως γραφειοκρατικά. Συνήθως ένα σφάλμα το οποίο συναντάται σε φορείς, ιδιαίτερα πολιτικούς, είναι η δημιουργία ενός οργανωτικού μοντέλου το οποίο δεν είναι δυναμικό όπως είναι η καθημερινή πολιτική δραστηριότητα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του ΚΜΠ θα μπορούσαμε να ορίσουμε τους γενικούς στόχους με τον όρους : «δημοκρατική συμμετοχή», «πολιτική ευθύνη», «πολιτικός εθελοντισμός» . Η χρήση αυτού του όρου γίνεται για να συνοψίσει τις βασικές αρχές του ΚΜΠ όπως αυτές παρουσιάστηκαν στο μήνυμα-κάλεσμα του Γιώργου Παπανδρέου για μια ανοιχτή και συμμετοχική δημοκρατία με ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες. Τα βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει να διασφαλίζονται και να επιτυγχάνονται σαν αποτέλεσμα της οργανωτικής δομής είναι: • Η διαρκής ενημέρωση των μελών

Σελίδα 8 από 26


• • • • •

Η αποτελεσματική αξιοποίηση της εξειδίκευσης των μελών Μείωση χρόνου στη διαδικασία πρότασης λύσεων Αποτελεσματικότητα Διάχυση Πληροφόρησης Διαφάνεια στη συνολική λειτουργία

Επίσης σημαντικές είναι οι εξής διαπιστώσεις : • Τα Μέλη, για να εξακολουθήσουν να διατηρούν την ιδιότητα τους και μετά τη τυπική εγγραφή τους, θα πρέπει να διαπιστώσουν μέσα από μία οργανωτική δομή τη σοβαρότητα της υπόθεσης του ΚΜΠ • Διάλογος που γίνεται μόνο μέσα στα στενά πλαίσια των Τοπικών Δικτύων Διαλόγου του ΚΜΠ , οδηγεί συνήθως σε ελιτίστικη συμπεριφορά και απαξιώνεται από το ευρύ κοινό. • Απαιτείται Δράση με τους πολίτες για τους πολίτες, συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Ομάδες εθελοντών.

Βασικό στοιχείο της οργανωτικής δομής είναι η ύπαρξη επιπέδων οργάνωσης συγκεκριμένο αντικείμενο.

με

Προτείνονται τρία βασικά επίπεδα:  Κεντρικό Επίπεδο (Διοικητικό Συμβούλιο, Οργανωτική Επιτροπή, Επιστημονική Επιτροπή , Θεματικά Δίκτυα)  Περιφερειακό Επίπεδο (Περιφερειακό Δίκτυο - όσες και οι περιφέρειες)  Τοπικό Επίπεδο (Ομάδες Διαλόγου) Στον ορισμό των επιπέδων και των αρμοδιοτήτων πρωτεύοντα ρόλο στον ορισμό τους παίζει η διαρκής επικοινωνία των επιπέδων και η περιοδική εναλλαγή των προσώπων σε θέσεις και αρμοδιότητες (rotation). Σε κάθε επίπεδο ορίζεται ένας Συντονιστής ή μία συντονιστική ομάδα και ένα ή περισσότερα μέλη από την ομάδα αυτή συμμετέχει στη συντονιστική ομάδα του ανώτερου επίπεδου. Οι ομάδες αυτές σε τακτά χρονικά διαστήματα αλλάζουν και έτσι επιτυγχάνεται εκτός από την εξειδίκευση, και η κτήση γενικότερης εμπειρίας και γνώσης στο σύνολο των αντικειμένων του οργανισμού

Σελίδα 9 από 26


Σε κάθε επίπεδο οργάνωσης υπάρχουν εκτός από την συντονιστική ομάδα, και άλλες ομάδες με ειδικά αντικείμενα, και ισχύει η βασική αρχή «συμμετοχή ενός μέλους ομάδας και σε δεύτερη ομάδα» αλλά και η περιοδική εναλλαγή των μελών των ομάδων. Κυρίαρχο και μοναδικό αποφασιστικό όργανο της όλης δομής αποτελεί η ολομέλεια της του τοπικού Δικτύου , η οποία συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα.

ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Η οργάνωση του Τοπικού επιπέδου αποτελείται από τις εξής επιτροπές και ευθύνης: • Συντονιστική Επιτροπή (ή Συντονιστή) • Επιτροπή Διαχείρισης • Ομάδα Επικοινωνίας • •

ομάδες

Θεματική Ομάδα Α Θεματική Ομάδα Β

Καινοτομίες Προτείνονται τρεις βασικές καινοτομίες στο Τοπικό Επίπεδο, δηλαδή στα τοπικά Δίκτυα Διαλόγου και Δράσης: 1)

Η Εθελοντική συμμετοχή των μελών των τοπικών δικτύων στις δυο επιτροπές και στις τρεις ομάδες ευθύνης , αλλά και η ΚΛΗΡΩΣΗ των επικεφαλής αυτών των ομάδων. Με αυτό το τρόπο εξασφαλίζονται ανάμεσα στα μέλη των δικτύων δυο πράγματα α) η αίσθηση και η πρακτική βεβαιότητα της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ των μελών και έναντι των θέσεων αφ’ ενός και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αφετέρου. β) παράλληλα αποφεύγονται σε αυτούς τους πρωτογενείς πυρήνες που αποτελούν και το καθρέφτη της φιλοσοφίας του Κάθε Μέρα Πολίτης στην τοπική κοινωνία, αρνητικά φαινόμενα ομαδοποιήσεων που ακολουθούν διαδικασίες ψηφοφορίας, και οι συνέπειες τους είναι

Σελίδα 10 από 26


εμφανείς στο οργανωμένο κόμμα. Η συμμετοχή ενός μέλους σε μια βασική ομάδα συνεπάγεται τη ταυτόχρονη συμμετοχή του και σε δεύτερη βασική ομάδα του ίδιου του Δικτύου . Με αυτό το τρόπο εξασφαλίζονται τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: α) Με μόνο Δέκα άτομα, δημιουργούνται πέντε τετραμελείς βασικές ομάδες. β) Εξασφαλίζεται διαρκής και ουσιαστική επικοινωνία ανάμεσα στις βασικές ομάδες γ) Γίνεται καλύτερος συντονισμός και αναπτύσσεται ομαδικό πνεύμα, ενώ ενισχύεται η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη. Η περιοδική εναλλαγή των μελών που στελεχώνουν τις βασικές ομάδες, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των μελών του τοπικού Δικτύου, στις επί μέρους βασικές ομάδες.

2)

3)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ Επιτροπή Διαχείρισης Στελεχώνεται από 4 άτομα. Ρόλος της είναι η γενική διοίκηση και οργάνωση στα απαραίτητα γραφειοκρατικά αντικείμενα. Τα τρία από τα τέσσερα μέλη συμμετέχουν το καθένα σε μία από τις άλλες ομάδες. Το ένα μέλος το οποίο δεν συμμετέχει στις άλλες ομάδες ορίζεται ως υπεύθυνος της ομάδας. Βασικά αντικείμενα: • Γραμματεία • Οικονομική Διαχείριση • Χώρος – Γραφεία • Οργάνωση και υποστήριξη εκδηλώσεων • Τήρηση Αρχείων Ομάδα Επικοινωνίας Στελεχώνεται από 4 άτομα. Ρόλος της είναι τα επικοινωνιακά αντικείμενα. Τα τρία από τα τέσσερα μέλη συμμετέχουν το καθένα σε μία από τις άλλες ομάδες. Το ένα μέλος το οποίο δεν συμμετέχει στις άλλες ομάδες ορίζεται ως υπεύθυνος της ομάδας. Βασικά αντικείμενα: • Γραφείο Τύπου •

Διάχυση Πληροφοριών οριζόντια(Νομός) και κάθετα(Περιφέρεια, Κέντρο)

Σελίδα 11 από 26


• • • •

Βιβλιοθήκη Διαχείριση Τοπικού Internet Site και τομέα κεντρικού site Έκδοση Εντύπων Υπεύθυνη για την επικοινωνία και επαφή των μελών και φίλων του ΚΜΠ

Θεματική Ομάδα Δράσης Α Στελεχώνεται από 4 άτομα. Τα τρία από τα τέσσερα μέλη συμμετέχουν το καθένα σε μία από τις άλλες ομάδες. Το ένα μέλος το οποίο δεν συμμετέχει στις άλλες ομάδες ορίζεται ως υπεύθυνος της ομάδας. Ο ρόλος της είναι η οργάνωση για την έρευνα και η έρευνα θεμάτων τα οποία χρήζουν επεξεργασίας και η δημιουργία προτάσεων για την αντιμετώπισή τους. Το αντικείμενο των θεμάτων με τα οποία ασχολείται το επίπεδο αυτό είναι π.χ τοπικής εμβέλειας.

Θεματική Ομάδα Δράσης Β Στελεχώνεται από 4 άτομα. Τα τρία από τα τέσσερα μέλη συμμετέχουν το καθένα σε μία από τις άλλες ομάδες. Το ένα μέλος το οποίο δεν συμμετέχει στις άλλες ομάδες ορίζεται ως υπεύθυνος της ομάδας. Ο ρόλος της είναι η οργάνωση για την έρευνα και η έρευνα θεμάτων τα οποία χρήζουν επεξεργασίας και η δημιουργία προτάσεων για την αντιμετώπισή τους. Το αντικείμενο των θεμάτων με τα οποία ασχολείται το επίπεδο αυτό είναι π.χ περιφερειακής εμβέλειας. Συντονιστική Επιτροπή Στελεχώνεται από τα 4 μέλη των προηγούμενων ομάδων τα οποία δεν συμμετέχουν σε άλλες ομάδες και έχουν το ρόλο του «υπευθύνου» κάθε ομάδας. Βασικά αντικείμενα: • Εκπροσωπεί το ΚΜΠ εκφράζοντας απόψεις και θέσεις της ολομέλειας • Διαχειρίζεται την επαφή με το ΠΑ.ΣΟ.Κ • Συνεδριάζει κάθε εβδομάδα. • Συγκαλεί ολομέλειες και θεματικές ομάδες. • Προεδρεύει στην ολομέλεια.

Κάθε βασική ομάδα αλλά ιδιαίτερα οι θεματικές ομάδες δράσης (Α και Β) έχουν την δυνατότητα να συστήνουν ειδικές θεματικές ομάδες για θέματα τα οποία απαιτούν

Σελίδα 12 από 26


εξειδίκευση και ιδιαίτερη γνώση. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν στη δράση των πανελλαδικών θεματικών δικτύων. Ορισμός Μελών Ομάδων • Εθελοντική Συμμετοχή , και εφόσον απαιτηθεί, κλήρωση για τα μέλη των 4 βασικών ομάδων πλην συντονιστικής η οποία απαρτίζεται από τους υπεύθυνους κάθε ομάδας. • Εθελοντική συμμετοχή για τα μέλη των ειδικών θεματικών ομάδων • Ο υπεύθυνος κάθε ομάδας ορίζεται με κλήρωση ανάμεσα στα μέλη της ομάδας Θητεία Ομάδων • Τετράμηνη ή εξάμηνη (το κρίνει η ολομέλεια ανάλογα με τις ανάγκες) • Τα ¾ των μελών κάθε ομάδας εναλλάσσονται • Ο υπεύθυνος κάθε ομάδας έχει 6μηνη η 8μηνη θητεία για να διασφαλίζεται η συνέχεια του έργου και άρα τα μέλη της Συντονιστικής Ομάδας έχουν όλα 6μηνη η 8μηνη θητεία.

Παρατηρήσεις Α. Τα μέλη των ειδικών θεματικών ομάδων τα οποία θα ορίζονται κάτω από την ευθύνη βασικών ομάδων θα έχουν θητεία ικανή και αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου της ειδικής θεματικής ομάδας και η διάρκεια της θητείας της ειδικής θεματικής ομάδας θα ορίζεται με τη σύσταση της. Επίσης κάτω από τον όρο ειδικές θεματικές ομάδες, μπορούν να δημιουργηθούν δίκτυα, είτε σε τοπικό επίπεδο, είτε επεκτείνοντας τοπικά ένα ήδη υπάρχον περιφερειακό η εθνικό δίκτυο. Β. Ο αριθμός των μελών των ομάδων πρέπει να είναι ζυγός και η ψήφος του υπεύθυνου σε περίπτωση ισοψηφίας δεν είναι ισχυρότερη των άλλων μελών. Διαδικασία Λειτουργίας • Κάθε μέλος θέτει στη Συντονιστική Ομάδα τα θέματα που επιθυμεί προς συζήτηση με πλήρη τεκμηρίωση • Η συντονιστική ομάδα εισάγει τα θέματα στην ολομέλεια με σειρά προτεραιότητας που κατατέθηκαν και εισηγητής είναι το μέλος το οποίο έθεσε το θέμα. • Η συντονιστική ομάδα κρίνει για το επείγον ενός θέματος και το εισάγει στην ολομέλεια χωρίς προτεραιότητα • Οι αποφάσεις της ολομέλειας λαμβάνονται με πλειοψηφία • Ο σεβασμός στην απόφαση της πλειοψηφίας είναι αυτονόητος • Κάθε ολομέλεια έχει συγκεκριμένο αριθμό θεμάτων και συγκεκριμένη διάρκεια.

Σελίδα 13 από 26


Απαιτούμενα και Στόχοι • Ο αυτοσεβασμός - αυτογνωσία • Η Αξιοπρέπεια • Ο σεβασμός προς τον άλλο • Η υπέρβαση της παλαιοκομματικής νοοτροπίας • Η παραγωγή πολιτικής

Σημειώσεις Ο παραπάνω σχεδιασμός για τη δομή και τη λειτουργία των Τοπικών Δικτύων Διαλόγου και δράσης, αποσκοπεί στη καλή λειτουργία του όλου σχήματος όταν τα μέλη είναι αρκετά σε αριθμό, π.χ 40. Όμως είναι αρκετά ευέλικτος ώστε το σχήμα να είναι εξίσου λειτουργικό, όταν τα μέλη της ομάδας είναι πολύ λίγα, ακόμα και κάτω από 10, η όταν για επαγγελματικούς η άλλους λόγους αν και υπάρχει ένα πολυπληθές Τοπικό Δίκτυο, στις επί μέρους βασικές ομάδες υπάρχει μικρή συμμετοχή. Έτσι π.χ μπορεί η θεματική ομάδα να είναι μόνο μια, η δουλειά στην ομάδα γενικής διαχείρισης να γίνεται από ένα μόνο άτομο και ούτω καθεξής. Με τον ίδιο ευέλικτο τρόπο μπορεί να λυθεί και το πρόβλημα πιθανής αθρόας προσέλευσης μελών στο Τοπικό Δίκτυο. Είναι παραδεκτό ότι σε δίκτυα άνω των 40 ατόμων δημιουργούνται προβλήματα δυσλειτουργίας. Όμως, η πρόνοια για δημιουργία ειδικών θεματικών ομάδων, οι οποίες θα λειτουργούν σαν υποομάδες των δυο βασικών θεματικών ομάδων, προσφέρει πέντε βασικά πλεονεκτήματα: 1. Προσφέρει τη δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής στα τοπικά δίκτυα πολύ περισσότερων ατόμων από το πλαφόν των 40 που αναφέρεται πιο πάνω. 2. Δίνει τη δυνατότητα στο τοπικό δίκτυο να επεξεργάζεται ταυτόχρονα πολλά θέματα, όπως επίσης να συμμετέχει ενεργά στην δημιουργία η την επέκταση των πανελλαδικών θεματικών δικτύων (Ρατσισμός, Ναρκωτικά, Περιβάλλον κ.α), αναλαμβάνοντας με αυτό το τρόπο ουσιαστική δράση. 3. Σε πόλεις με πληθυσμό έως 150.000 κατοίκους, (εξαίρεση μόνο Αθηνα και Θεσσαλονίκη) αποφεύγεται η δημιουργία πολλαπλών τοπικών δικτύων, που για διάφορους τοπικιστικούς λόγους θα μπορούσαν να δράσουν ανταγωνιστικά, και αντί για ουσιαστική συμβολή στην ανάδειξη και στον τρόπο αντιμετώπισης διαφόρων προβλημάτων, να οδηγήσουν σε σύγχυση το τοπικό πληθυσμό, και να προκαλέσουν προβλήματα στην επικοινωνία από το Κεντρικό Επίπεδο προς αυτές. 4. Γίνεται καλύτερη και αποτελεσματικότερη χρήση της ιστοσελίδας κάθε Τοπικού Δικτύου. 5. Αναδεικνύονται οι πιο δραστήριες κοινωνικά ομάδες σε πανελλαδική κλίμακα, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν μελλοντικά, για να διαπιστωθεί η δυνατότητα εφαρμογής καινοτόμων ιδεών και πολιτικών.

Σελίδα 14 από 26


Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το προτεινόμενο σχήμα, είναι ευέλικτο, ανοικτό σε προσθήκες η αφαιρέσεις βασικών ομάδων η και αρμοδιοτήτων, έτσι ώστε να προσαρμόζεται κάθε φορά στα ειδικά χαρακτηριστικά της περιοχής η και των μελών που απαρτίζουν τα τοπικά δίκτυα διαλόγου και δράσης. Κατ’ αυτό το τρόπο, ενώ υπάρχει ένα βασικό πλάνο λειτουργίας για κάθε τοπικό δίκτυο πανελλαδικά, το ίδιο το δίκτυο θα καθορίσει τελικά τη μορφή λειτουργικής δομής που του ταιριάζει καλύτερα, όπως και τον πλέον ικανοποιητικό για τη λειτουργία του αριθμό μελών, ικανοποιώντας έτσι από την πρώτη κιόλας στιγμή δημιουργίας του, το κεντρικό ιδεολογικό ζητούμενο της συμμετοχικής δημοκρατίας.

Γραφική Απεικόνιση Οργανωτικής Δομής Τοπικού Επιπέδου ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Α

Δ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΟΜΑΔΑ Α

ΟΜΑΔΑ

Σελίδα 15 από 26

Β

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Β

ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Η οργάνωση του Περιφερειακού επιπέδου αποτελείται από την εξής ομάδα: Περιφερειακή Ομάδα Στελεχώνεται από 10-15 μέλη. Ρόλος της είναι η γενική διοίκηση και οργάνωση στα απαραίτητα διαχειριστικά και επικοινωνιακά αντικείμενα. Βασικά αντικείμενα: • Η εναρμόνιση και η οργάνωση του έργου των τοπικών δικτύων. • Διάχυση Πληροφοριών οριζόντια(Νομός) και κάθετα(Περιφέρεια, Κέντρο) • Οργάνωση και υποστήριξη εκδηλώσεων σε περιφερειακό επίπεδο. • Γραφείο Τύπου Περιφέρειας • • •

Διαχείριση Επικοινωνιακού τμήματος περιφερειακού Internet Site Εκπροσώπηση του ΚΜΠ σε περιφερειακό επίπεδο εκφράζοντας απόψεις και θέσεις των τοπικών δικτύων. Διαχειρίζεται την επαφή με το ΠΑ.ΣΟ.Κ σε περιφερειακό επίπεδο.

Ορισμός Μελών Με εθελοντική συμμετοχή ανάμεσα σε όλους τους συντονιστές ή όλα τα μέλη των τοπικών συντονιστικών ομάδων της περιφέρειας. Αν απαιτείται, γίνεται κλήρωση για την επιλογή των 10- 15.

Σελίδα 16 από 26


Διάρκεια Θητείας Η διάρκεια της θητείας είναι 6μηνη ή ετήσια , με απόφαση του ΔΣ.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Οργανωτική Επιτροπή ΚΜΠ. Βασικά αντικείμενα: • Συντονίζει τη δράση του ΚΜΠ πανελλαδικά και αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο • Προτείνει θέματα εθνικού ενδιαφέροντος προς συζήτηση και διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων. • Προτείνει μορφές συντονισμένης δράσης και πρωτοβουλίας σε όμορες και με κοινά προβλήματα περιφέρειες. • Έχει κάθε είδους πρωτοβουλία για συμφέροντα εθνικά, περιφερειακά, τοπικά. • Υποστηρίζεται από Νομική Υπηρεσία, Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, Τμήμα Πληροφορικής και Τεκμηρίωσης, Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης • Συνεργάζεται με την επιστημονική επιτροπή στη δημιουργία θεματικών δικτύων (Περιβάλλον, Ρατσισμός, Ναρκωτικά, Νέοι, Τρίτη Ηλικία, κ.α) κινητοποιώντας μέσω αυτών πολίτες σε όλη την Ελλάδα. • Έχει στενή συνεργασία με το ΙΣΤΑΜΕ και το Ινστιτούτο Πολιτικης Επιμόρφωσης. • Έχει τη ευθύνη διαχείρισης του κεντρικού site του ΚΜΠ. • Εκπροσωπεί το ΚΜΠ σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Αναλυτικά ο κεντρικός κανονισμός λειτουργίας του Κάθε Μέρα Πολίτης παρουσιάζεται στο παράρτημα 3.

Σελίδα 17 από 26


Παράρτημα 1

Σελίδα 18 από 26


Σελίδα 19 από 26


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1. Συμμετοχική δημοκρατία 1.1. η λειτουργία των μαζικών φορέων 1.2. πρωτοβουλίες πολιτών στο νομό 1.3. πολιτιστικοί και μορφωτικοί σύλλογοι 1.4. συνδικαλισμός – εργατικά κέντρα 1.5. τοπικά δημοψηφίσματα 1.6. ανάδειξη υποψηφίων στις εκλογές 1.7. οι βουλευτές του νομού 1.8. τα κόμματα στο νομό 2. Παιδεία 2.1. Αλλαγές στη διοίκηση 2.2. Κτιριακό πρόβλημα 2.3. Πανεπιστήμιο 2.4. Ελλείψεις σε προσωπικό 2.5. Ολοήμερο σχολείο 2.6. Παραπαιδεία 2.7. Ανακύκλωση στα σχολεία 2.8. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 2.9. εθελοντισμός στα σχολεία 2.10 . τα ναρκωτικά 3. Περιβάλλον 3.1. Εθελοντισμός για το περιβάλλον 3.2.Σκουπίδια 3.3.Ακτές 3.4.Ηχορύπανση 3.5.Ανακύκλωση στα σχολεία 3.6.Αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας 3.7.διαχείριση υδάτινων πόρων – το πρόβλημα του νερού 3.8.Εμπλουτισμός υδροφόρου ορίζοντα 4. Αθλητισμός 4.1. Υποδομές 4.2.Μεταολυμπιακή χρήση εγκαταστάσεων 4.3.Μαζικός Αθλητισμός 4.4.λειτουργία σωματείων 4.5.βία – ρατσισμός - χουλιγκανισμός 5. Πολιτισμός 5.1. Πολυπολιτισμική κοινωνία – οι μετανάστες στην περιοχή μας 5.2.Εθελοντισμός Σελίδα 20 από 26


5.3.Ωδεία – θεατρικοί όμιλοι 5.4.Φεστιβάλ 6. Μέσα μαζικής ενημέρωσης 6.1. Εφημερίδες 6.2.τηλεοπτικοί σταθμοί 6.3.Ιντερνετ 7. Δημοτικά – Νομαρχιακά 7.1. Λειτουργία δήμων –Ν.Α. 7.2.Αρμοδιότητες – Πόροι – Προγραμματισμός 7.3.Σχέδια πόλης 7.4.Δίκτυα 7.5.Δημοτικές επιχειρήσεις 7.6.το σχέδιο Καποδίστριας 8. Απασχόληση 8.1. ΟΑΕΔ 8.2.Ανεργία στο νομό 8.3.νέες θέσεις εργασίας – τι ζητάει η αγορά 8.4.απασχόληση των νέων 8.5.εθελοντισμός και απασχόληση 8.6.προγράμματα ανάπτυξης ΜΜΕ – τι επιχειρήσεις χρειάζεται ο νομός 9. Υγεία 9.1. Νομαρχιακά νοσοκομεία 9.2.Πρωτοβάθμια περίθαλψη 9.3.Λειτουργία του 166 9.4.Ελλείψεις προσωπικού 9.5.ο οικογενειακός γιατρός 9.6.η έλλειψη φαρμάκων και οι τιμές 9.7.το ντόπινγκ σε γυμναστήρια 10. Νέες τεχνολογίες 10.1. το Ιντερνετ στο νομό 10.2. η εκπαίδευση των νέων – παιδιών στο Ιντερνετ 11. Οικονομία 11.1. Ακρίβεια 11.2. Φορολογικό 11.3. Μικρομεσαίοι στο νομό 11.4. Επιμελητήρια 11.5. Μάρκετινγκ και αγορά 12. Τουριστική ανάπτυξη 12.1. το κορεσμένο του νομού

Σελίδα 21 από 26


12.2. η άναρχη ανάπτυξη 12.3. εναλλακτικές μορφές τουρισμού 12.4. Μαρίνες 12.5. ευρωπαϊκά προγράμματα 12.6. η αξιοποίηση των μνημείων 13. Αγροτικά 13.1. το πορτοκάλι 13.2. το λάδι 13.3. το αμπέλι 13.4. εναλλακτικές καλλιέργειες

Σελίδα 22 από 26


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Κάθε Μέρα Πολίτης

1.

Μέλος του Κάθε Μέρα Πολίτης μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε πολίτης (Έλληνας ή αλλοδαπός ο οποίος κατοικεί νόμιμα στην Ελλάδα) αποδέχεται τους σκοπούς του Κάθε Μέρα Πολίτης και συμπληρώσει σχετική αίτηση.

2.

Η αίτηση εγγραφής μέλους υποβάλλεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Κάθε Μέρα Πολίτης, είτε μέσα από το Τοπικό Δίκτυο της περιοχής του, είτε μέσα από το διαδίκτυο, είτε με συμπλήρωση ειδικού εντύπου αίτησης το οποίο του αποστέλλεται μετά από τηλεφωνικό αίτημά του στην Γραμματεία του Κάθε Μέρα Πολίτης.

3.

Διακοπή σχέσης μέλους με το Κάθε Μέρα Πολίτης γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.

Στις δραστηριότητες του Κάθε Μέρα Πολίτης μπορεί να συμμετέχει χωρίς εγγραφή και οικονομικές υποχρεώσεις όποιος πολίτης το επιθυμεί.

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Κάθε Μέρα Πολίτης

5.

Το Κάθε Μέρα Πολίτης και τα Δίκτυά του δραστηριοποιούνται ενδεικτικά στα παρακάτω θέματα: • • • • • • • • • • • • • • •

Σελίδα 23 από 26

Συμμετοχική Δημοκρατία Παιδεία Περιβάλλον Αθλητισμός Πολιτισμός Μέσα μαζικής ενημέρωσης Λειτουργία Τοπικής Αυτοδιοίκησης Απασχόληση Υγεία Νέες Τεχνολογίες Οικονομία – Κατανάλωση Τουριστική ανάπτυξη Αγροτικά Καθημερινότητα Εθελοντισμός


6.

Κάθε Τοπικό Δίκτυο επιλέγει τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί. Για τα θέματα αυτά το Τοπικό Δίκτυο πρέπει πέρα από διάλογο να προχωρά και σε δράσεις.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Κάθε Μέρα Πολίτης Τοπικά Δίκτυα και Θεματικές Ομάδες του Κάθε Μέρα Πολίτης

7. 8.

Το πρωτογενές κύτταρο του Κάθε Μέρα Πολίτης είναι το Τοπικό Δίκτυο το οποίο αποτελείται από πέντε τουλάχιστον μέλη. Τα Τοπικά Δίκτυα είναι Δημοτικού επιπέδου.

9.

Μέσα σε κάθε Τοπικό Δίκτυο τα άτομα που ασχολούνται με ένα θέμα απαρτίζουν την Θεματική Ομάδα για το συγκεκριμένο θέμα.

10.

Το Τοπικό Δίκτυο λειτουργεί υπό την εποπτεία και με την τεχνική και νομική υποστήριξη της Οργανωτικής Επιτροπής (ΟΕ).

Περιφερειακά Δίκτυα του Κάθε Μέρα Πολίτης

11.

Αποτελούνται από τους Συντονιστές όλων των Τοπικών Δικτύων της κάθε Περιφέρειας. Έργο τους ο συντονισμός των Τοπικών Δικτύων και η Οργάνωση και υποστήριξη εκδηλώσεων σε επίπεδο Περιφέρειας.

Οργανωτική Επιτροπή (ΟΕ) – Θεματικά Δίκτυα

12.

Η ΟΕ αποτελείται από μέλη που ορίζονται και παύονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

13.

Η ΟΕ έχει ως αρμοδιότητα την δημιουργία, ανάπτυξη και τον συντονισμό των Γεωγραφικών (Τοπικών/Περιφερειακών) και Θεματικών Δικτύων του Κάθε Μέρα Πολίτης.

14.

Στην ΟΕ ορίζεται με απόφαση του ΔΣ, από ένας Θεματικός Συντονιστής για κάθε θέμα με ετήσια θητεία. Έργο του η εποπτεία και ο συντονισμός, σε συνεργασία με τους Γεωγραφικούς Συντονιστές, όλων των Θεματικών Ομάδων που ασχολούνται με το θέμα της αρμοδιότητάς του. Οι Θεματικές Ομάδες αυτές αποτελούν και το «Θεματικό Δίκτυο» του Κάθε Μέρα Πολίτης για αυτό το θέμα».

15.

Για κάθε Θεματικό Δίκτυο μπορεί να οριστεί από το ΔΣ ως επί κεφαλής άτομο με γνώσεις, εμπειρία και ενδιαφέρον για το Συγκεκριμένο θέμα.

16.

Ο Επικεφαλής του Θεματικού Δικτύου, με την υποστήριξη του Θεματικού Συντονιστή, είναι υπεύθυνος για την οργάνωση ημερίδων, εκδηλώσεων, panels, κλπ με σχέση το θέμα του, σε διάφορα σημεία της χώρας, καθώς και για την ενημέρωση του αρχείου του Τμήματος Πληροφορικής και Τεκμηρίωσης της Κ.Ο. με βιβλιογραφία και με τα πεπραγμένα των Τοπικών Δικτύων που ασχολούνται με το θέμα του.

Σελίδα 24 από 26


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ Κάθε Μέρα Πολίτης

17.

Οι αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα (Θεματική Ομάδα, Τοπικό Δίκτυο, Περιφερειακό Δίκτυο) λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει μία απαρτία κατά την διενέργεια οποιασδήποτε ψηφοφορίας τουλάχιστον ίση με το 50% συν ένα των μελών.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ Κάθε Μέρα Πολίτης

18.

Οι Συντονιστές σε όλα τα επίπεδα ορίζονται με την εξής διαδικασία. Κάθε τελευταίο τρίμηνο ζυγού έτους, σε κάθε επίπεδο ορίζονται με κλήρωση μεταξύ όσων μελών εκδηλώσουν ενδιαφέρον, τέσσερα άτομα τα οποία για την επόμενη διετία θα έχουν κατά σειρά, για ένα εξάμηνο το κάθε ένα, την ευθύνη του συντονισμού. Τα άτομα αυτά καλούνται Συντονιστές και έχουν ως αναπληρωτή το άτομο το οποίο θα έχει την ευθύνη το αμέσως επόμενο εξάμηνο.

19.

Ένας Συντονιστής μπορεί να αντικατασταθεί αν δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, οπότε τα καθήκοντα του αναλαμβάνει ο αμέσως επόμενος στην σειρά, του οποίου η θητεία επιμηκύνεται.

20.

Έργο του Συντονιστή είναι η εκπροσώπηση του Κάθε Μέρα Πολίτης στο επίπεδό του, η σύγκληση των συνεδριάσεων, η τήρηση πρακτικών, ο συντονισμός του διαλόγου και των δράσεων, η οργάνωση και υποστήριξη εκδηλώσεων, η ενημέρωση με Δελτία Τύπου για τις δραστηριότητες του Κάθε Μέρα Πολίτης στο επίπεδό του.

21.

Όλοι οι Συντονιστές επιμορφώνονται για την σωστή εκτέλεση του έργου τους με σεμινάρια τα οποία πραγματοποιούνται με ευθύνη της ΟΕ.

Σελίδα 25 από 26


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Κάθε Μέρα Πολίτης.

22.

Η Κεντρική Οργάνωση του Κάθε Μέρα Πολίτης αποτελείται από τις παρακάτω Υπηρεσίες στις οποίες προΐστανται μέλη της ΟΕ: • • •

23.

Νομική Υπηρεσία, η οποία υποστηρίζει Νομικά τόσο τις Επιτροπές όσο και τα Δίκτυα του Κάθε Μέρα Πολίτης. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, το οποίο προβάλλει τις θέσεις και τις δραστηριότητες του Κάθε Μέρα Πολίτης. Τμήμα Πληροφορικής και Τεκμηρίωσης, το οποίο ενημερώνει την ιστοσελίδα του Κάθε Μέρα Πολίτης και παράλληλα τηρεί μητρώο μελών, αρχείο πεπραγμένων όλων των Επιτροπών και των Δικτύων. Τηρεί παράλληλα βιβλιοθήκη με περιοδικά, βιβλία και μελέτες σχετικές με τα θέματα που απασχολούν το Κάθε Μέρα Πολίτης Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο ασχολείται με την διοικητική μέριμνα και τα Οικονομικά του Κάθε Μέρα Πολίτης. Είναι επίσης υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη των Επιτροπών, καθώς και για όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα από την Κ.Ο. (τηλ.κλίσεις, fax, E-mails, γράμματα, κλπ)

Εκτός από τις Υπηρεσίες λειτουργούν υπό την εποπτεία του ΔΣ οι παρακάτω Επιτροπές οι οποίες στελεχώνονται με απόφαση του ΔΣ από μέλη του Κάθε Μέρα Πολίτης: • • •

Οργανωτική Επιτροπή, η οποία έχει τις αρμοδιότητες που περιγράφονται παραπάνω. Επιστημονική Επιτροπή, η οποία επεξεργάζεται θέσεις για τα διάφορα θέματα, εισηγείται την απόκτηση σχετικής βιβλιογραφίας και συγγράφει πορίσματα. Άλλες επιτροπές οι οποίες δημιουργούνται με απόφαση του ΔΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ Κάθε Μέρα Πολίτης

24.

Βασικοί οικονομικοί πόροι του Κάθε Μέρα Πολίτης είναι οι συνδρομές των μελών του, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ.

25.

Έκτακτες εισφορές, δωρεές και χορηγίες γίνονται δεκτές μόνο μετά από απόφαση του ΔΣ.

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

26.

Κάθε άλλο θέμα το οποίο ανακύπτει θα αντιμετωπίζεται με απόφαση του ΔΣ

Σελίδα 26 από 26

Profile for Stefan Pallantzas

ΚΜΠ ΑΡΧΕΣ  

Το πλαισιο αρχών και λειτουργίας της οργάνωσης ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΚΜΠ ΑΡΧΕΣ  

Το πλαισιο αρχών και λειτουργίας της οργάνωσης ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΠΟΛΙΤΗΣ