Page 1

ของเล่นของใช้ของเรา วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


คานา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี ้เป็ นสื่อเพื่อใช้ ประกอบการเรี ยนการสอนในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ โดยภายในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี ้ ประกอบด้ วยเนื ้อหาเกี่ยวกับหน่วยการเรี ยนรู้ที่3 เรื่ องของ เล่นของใช้ ของเรา ระดับชันประถมศึ ้ กษาปี ที่1 ทางผู้จดั ทาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เล่มนี ้จะเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ทู ี่นาไปศึกษาและเรี ยนรู้ ให้ ได้ รับ ความรู้เพิ่มมากขึ ้น

ผู้จดั ทา อาจารย์ ภาลิณี ดวงเวียงคา อาจารย์กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์


สารบัญ

หน้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ของเล่นแสนรักของใช้ใกล้ตัว เรื่องที่ 1 ของเล่นของใช้ของเรา เรื่องที่ 2 วัสดุใกล้ตัวเรา เรื่องที่3 วัสดุที่ใช้ทาของเล่นของใช้ เรื่องที4่ เกณฑ์จาแนกของเล่นของใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ประจาหน่วย ประจาหน่วยการเรียนรู้ที่ 3


ของเล่นของใช้ของเรา ของเล่น คือสิ่งที่เรานามา ของใช้ คือสิ่งที่เรานามาใช้ เล่นให้เกิดความสนุกสนาน งาน


วัสดุที่ใช้ทาของเล่นของใช้ กระดาษ มีนาหนักเบาขาดง่ายไม่กัน นา

ยาง มีความยืดหยุ่นทนทาน แต่หลอมละลายเมื่อโดน ความร้อนสูง


วัสดุที่ใช้ทาของเล่นของใช้ ไม้ มีความแข็งแรงแต่ผุง่าย เมื่อโดนนาเป็นเวลานานๆ ไม่ยืดหยุ่น

พลาสติก มีนาหนักเบา ทาให้มีสีสันได้ ทาให้เป็นรูปร่างต่างๆได้ แตกเปราะง่ายเมื่อโดน ความร้อน


วัสดุที่ใช้ทาของเล่นของใช้ แก้วและเซรามิก มีความแข็งและเปราะ แตกง่ายเมื่อถูกระแทก

โลหะ มีความแข็งแรงทนทาน ทนความร้อนสูง นาความร้อน ได้


เกณฑ์จาแนกของเล่นของใช้ การจาแนกสิ่งของโดยใช้รูปร่างรูปทรงเป็นเกณฑ์ รูปร่างกลม

รูปร่างไม่กลม


เกณฑ์จาแนกของเล่นของใช้ การจาแนกสิ่งของโดยใช้สีเป็นเกณฑ์ สีแดง

ไม่ใช่สีแดง


เกณฑ์จาแนกของเล่นของใช้ การจาแนกสิ่งของโดยใช้ขนาดเป็นเกณฑ์

ขนาดใหญ่

ขนาดเล็ก


เกณฑ์จาแนกของเล่นของใช้ การจาแนกสิ่งของโดยใช้พื้นผิวเป็นเกณฑ์

พื้นผิวเรียบ

พื้นผิวขรุขระ


เกณฑ์จาแนกของเล่นของใช้ การจาแนกสิ่งของโดยใช้ความแข็งเป็นเกณฑ์

ความแข็ง

ความอ่อนนุ่ม


เปรียบเทียบลักษณะภายนอกของเล่นของใช้

สิ่งนี้ คือ เสื้อ ทาจาก ผ้า

สิ่งนี้ คือ ลูกโป่ง ทาจาก ยาง

มีสมบัติ ดังนี

มีสมบัติ ดังนี

รูปร่าง : อิสระ

รูปร่าง : รูปไข่

สี : ฟ้า

สี : แดง

พื้นผิว : เรียบ นุม่

พื้นผิว : เรียบ นุม่

ความแข็ง : ไม่แข็ง

ความแข็ง : ไม่แข็ง


เปรียบเทียบลักษณะภายนอกของเล่นของใช้

สิ่งนี้ คือ ตุ๊กตา ทาจาก ผ้า

สิ่งนี้ คือ ตะกร้า ทาจาก พลาสติก

มีสมบัติ ดังนี

มีสมบัติ ดังนี

รูปร่าง : อิสระ

รูปร่าง : อิสระ

สี : นาตาล

สี : ชมพู

พื้นผิว : เรียบ นุม่

พื้นผิว : เรียบ

ความแข็ง : ไม่แข็ง

ความแข็ง : แข็ง


แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้กาเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าข้อความที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. จากภาพจัดเป็นสิ่งใด ก. ของใช้ ข. ของเล่น ค. เป็นทั้งของใช้และของเล่น 2.สิ่งของในข้อ 1. มีลักษณะรูปทรงอย่างไร ก. ทรงกลม ข. ทรงสี่เหลี่ยม ค. ทรงกระบอก

3.จากภาพ มีของเล่นกี่ชนิด ก. 1 ชนิด ข. 2 ชนิด ค. 3 ชนิด


แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้กาเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าข้อความที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 4.ของใช้ในข้อใดต้องใช้อย่างระมัดระวัง ก. ยางลบ ข. กรรไกร ค. ไม้บรรทัด 5. วัสดุที่มีสมบัติในข้อใดเหมาะที่จะนามาใช้ ทาโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน ก. แข็ง – แตกง่าย ข. อ่อนนุ่ม – แตกง่าย ค. แข็ง – เหนียว 6.การจาแนกวัสดุต้องกาหนดสิ่งใดก่อน ก. เกณฑ์ที่ใช้จาแนก ข. จานวนวัสดุที่ใช้จาแนก ค. ขนาดของวัสดุที่ใช้จาแนก

7.หนังสือกับแผ่นกระดาษมีสมบัติด้านใด เหมือนกัน ก. รูปร่าง ข. น้าหนัก ค. สี


แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้กาเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าข้อความที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 8.

สิ่งของนี้ทาจากวัสดุชนิดใด ก. ยาง ข. กระดาษ ค. พลาสติก

9.

จากภาพ ของเล่นทั้ง2ชิ้นนี้มี สมบัติด้านใดเหมือนกัน ก. สี ข. รูปทรง ค. พื้นผิว ดูภาพ แล้วตอบคาถามข้อ 10.

10. ถ้าจัดกลุ่มสิ่งของที่มีรูปร่างกลมสิ่งของ ใดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ก. ห่วงยาง แผ่นซีดี ข. หมวก เสื้อกล้าม ค. ห่วงยาง หุ่นยนต์


กิจกรรม พัฒนาการคิด 1. จาแนกวัสดุที่ใช้ทาสิ่งของต่างๆ และบอกเกณฑ์ที่ใช้จาแนก

เกณฑ์ที่ใช้จาแนก คือ ....................................................................


กิจกรรม พัฒนาการคิด 1. จาแนกวัสดุที่ใช้ทาสิ่งของต่างๆ และบอกเกณฑ์ที่ใช้จาแนก

เกณฑ์ที่ใช้จาแนก คือ ....................................................................


หนังสืออ้ างอิง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.2559.หนังสือเรียน รายวิชาพืนฐานวิทยาศาสตร์ชันประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการ เรียนรู้วทิ ยาศาสตร์.พิมพ์ครังที่ 8.กรุงเทพมหานคร:สกสค.ลาดพร้าว. เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ม.ป.ป. . สื่อการเรียนรู้รายวิชาพืนฐาน ชุด แม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ป. 1 กลุ่มสาระการ เรียนรู้ วิทยาศาสตร์.พิมพ์ครังที่ 5. กรุงเทพมหานคร:อักษรเจริญทัศน์


ผู้จัดทา อาจารย์ ภาลิณี ดวงเวียงคา อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

E book เรื่อง ของเล่นของใช้ วิชาวิทยาศาสตร์ ป 1แก้ไข  
E book เรื่อง ของเล่นของใช้ วิชาวิทยาศาสตร์ ป 1แก้ไข  
Advertisement