Page 1

PROTECCIÓ DEL PATRIMONI PALEONTOLÒGIC

Jordi Sànchez jordisanchez@submon.org

A CATALUNYA


Ley 13/1985 del patrimonio histórico español

Artículo 42 l. Toda excavación o paleontológica deberá́ ser Administración competente

prospección arqueológicao expresamente autorizada por

o la

2. La autorización para realizar excavadones o prospecciones arqueológicas obliga a los beneficiarios a entregar los objetos obtenidos, debidamente inventariados, catalogados y acompañados de una Memoria, al Museo o centro que la Administración competente determine y en el plazo que se fije 3. Serán ilícitas y sus responsables serán sancionados conforme a lo dispuesto en la presente Ley, las excavaciones o prospecciones arqueológicas realizadas sin la autorización


Decreto 6/1990 por el que se aprueba el régimen de autorizaciones para la realización de actividades arqueológicas y paleontológicas en la Comunidad Autónoma de Aragón. Artículo 2.a) Excavaciones: Son las remociones en la superficie, en el subsuelo o en los medios subacuáticos que se realicen con el fin de descubrir e investigar toda clase de restos históricos o paleontológicos, así como los componentes geológicos con ellos relacionados. b) Prospecciones: Son las exploraciones superficiales o subacuáticas, sin remonición del terreno, dirigidas al estudio, investigación o examen de datos sobre cualquiera de los elementos a que se refiere el apartado anterior.


Decreto 6/1990 por el que se aprueba el régimen de autorizaciones para la realización de actividades arqueológicas y paleontológicas en la Comunidad Autónoma de Aragón. Artículo 3.-1. No podrá realizarse arqueológica o paleontológica alguna correspondiente autorización.

excavación o prospección sin haberse obtenido la

Artículo 4.-1. Podrán solicitar las autorizaciones a que se refiere el artículo anterior: a) Los Departamentos en las Universidades competencias en Arqueología o Paleontología.

españolas

con

b) Lo Museos radicados en territorio espaflol con especialidad en Arqueología o Paleontología. c) Los Institutos de Prehistoria, Arqueología y Paleontología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y demás organismos públicos de investigación. d) Los particulares con titulación académica superior directamente relacionada con la arqueología o paleontología que cuenten con el aval de una de las instituciones anteriormente enumeradas.


Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic a Catalunya

Article 3 : Definició d’intervenció paleontològica a) Excavacions: són les remocions en la superfície, en el subsòl o en medis subaquàtics que es fan amb la finalitat de descobrir i investigar sistemàticament tota classe de restes. b) Prospeccions: són les exploracions superficials, del subsòl o en medis subaquàtics, sense remoció de terrenys d) Mostrejos: són les extraccions de mostres que poden incloure remoció de terreny o recollida de materials.


Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic a Catalunya

Article 4: Direcció de les intervencions 4.1 Totes les intervencions descrites a l’article 3 s’han de fer sota la direcció d’una o diverses persones que han de reunir els requisits següents: a) Tenir alguna de les titulacions superiors universitàries que s’indiquen a continuació o les que atorguin una formació similar, pel que fa a l’arqueologia o la paleontologia: En el cas d’intervencions paleontològiques: llicenciatura en Biologia, llicenciatura en Geologia i les altres titulacions homologades a aquestes segons la normativa estatal. b) Posseir els coneixements i l’experiència suficients per dirigir la intervenció de què es tracti, a criteri del Departament de Cultura.


Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic a Catalunya

Article 5: Autorització i comunicació 5.1 Les intervencions arqueològiques i paleontològiques han de ser autoritzades per la Direcció General del Patrimoni Cultural. 5.2 Les autoritzacions d’intervencions arqueològiques o paleontològiques s’han de comunicar als ajuntaments del municipis afectats, simultàniament a la notificació a la persona interessada.


Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic a Catalunya

Article 22: Descobriments per atzar 22.1 Les persones que descobreixin per atzar restes arqueològiques o paleontològiques han de comunicar el descobriment en el termini de quaranta-vuit hores al Departament de Cultura o a l’ajuntament corresponent. Les restes han de romandre en el seu emplaçament original excepte quan es tracti d’objectes que es trobin a la superficie terrestre i siguin fàcilment transportables per part de la persona que els ha trobat. Mai no es poden extreure els objectes quan calgui fer qualsevol remoció de terra, per mínima que sigui, ni quan calgui deslligar-los de cap altre objecte o resta. 22.3 En el supòsit que les restes descobertes siguin lliurades a l’ajuntament o a un museu, d’acord amb el que preveu l’article 51.3 de la Llei del patrimoni cultural català, aquests ho han de comunicar a la Direcció General del Patrimoni Cultural en el termini d’una setmana per tal que es resolgui sobre el seu dipòsit definitiu.


Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic a Catalunya Decret 328/2011, de 26 d’abril, de creació del Consell Nacional d’Arqueologia i Paleontologia, i de la Comissió de Recerca d’Arqueologia i Paleontologia. Article 2: El Consell Nacional d’Arqueologia i Paleontologia té les funcions següents: a) Assessorar la Direcció General b) Emetre informe sobre les sol·licituds d’autorització d’intervencions paleontològiques en el marc d’un projecte d’investigació. c) Emetre informe sobre els projectes de disposicions en matèria de paleontologia que siguin promoguts pel Departament competent en matèria de cultura.


Protecció del Patrimoni cultural: Mossos d’Esquadra, Agents Rurals i Guardia Civil SEPRONA


Curs de protecció del Patrimoni cultural: d’Esquadra, Agents Rurals i Guardia Civil SEPRONA

Mossos

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DELICTES CONTRA EL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I PALEONTOLÒGIC 4. Classificació́ de l’ activitat il·lícita - Activitat ocasional - Activitat aficionada - Activitat professional


Curs de protecció del Patrimoni cultural: d’Esquadra, Agents Rurals i Guardia Civil SEPRONA

Mossos

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DELICTES CONTRA EL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I PALEONTOLÒGIC 4.1. Activitat ocasional - Persones que, per la seva activitat

professional (agricultors, ramaders, empreses constructores, etc.) o per esport (activitats subaquàtiques), troben restes de forma “casual”. - Aquestes persones generalment desconeixen les obligacions legals i no són conscients dels danys produïts. - Acostumen a guardar en el seu domicili les restes trobades, simplement per decoració o perquè els agrada. - Actuen sense una periodicitat establerta.

4.2. Activitat aficionada i voluntària - Grups de persones que, de forma conjunta, dediquen part

del seu temps de lleure a la “recerca” de restes paleontològiques a indrets que poden ser susceptibles de contenir restes. - Generalment es tracta de persones plenament conscients de la irregularitat legal comesa, però que consideren aquesta recerca com una afició cultural i fins i tot consideren que estan protegint el patrimoni cultural. - Actuen de forma conscient. - Usen estris adequats per a la recerca (piquetes, detectors de metalls, etc.).

4.3. Activitat professional i habitual - La seva activitat principal és la “recerca” i “comercialització́” de les restes trobades. - La majoria d’aquestes persones van començar com a simples “espoliadors casuals”. - Tenen prou coneixements que els permeten captar la importància de les restes recercades. - Realitzen la recerca per un interès personal, ja sigui per col·leccionisme o per comercialitzar i treure un benefici econòmic.

-

Produeixen grans danys als jaciments


Curs de protecció del Patrimoni cultural: Mossos d’Esquadra, Agents Rurals i Guardia Civil SEPRONA

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DELICTES CONTRA EL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I PALEONTOLÒGIC

5. Actuació policial L’acció policial sempre ha d’anar orientada cap a la recerca de proves indiciàries, és a dir, tot tenint present la problemàtica de la tipificació de l’acció delictiva i la presumpció d’innocència dels autors, hem de cercar aquells vestigis i indicis que permetin determinar que aquesta acció ha estat del tot voluntària i intencionada i que igualment ha estat consumada. És per aquesta raó que hem de determinar que l’autor dels fets ha estat sorprès cometent l’acció delictiva dins d’un jaciment arqueològic o paleontològic, ha utilitzat estris per realitzar els típics forats o clots al sòl, estava en possessió de restes arqueològiques o ha estat identificat en altres ocasions realitzant la mateixa o una activitat similar.


Curs de protecció del Patrimoni cultural: Mossos d’Esquadra, Agents Rurals i Guardia Civil SEPRONA

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DELICTES CONTRA EL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I PALEONTOLÒGIC

5. Actuació policial El primer aspecte bàsic de l’actuació policial s’ha de basar en les següents consideracions: 1. Tota intervenció en un jaciment arqueològic o paleontològic ha de tenir una autorització prèvia de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 2. Les restes arqueològiques o paleontològiques que siguin resultat d’una intervenció arqueològica tenen consideració de béns de domini públic (Aquest fet fa que el comerç estigui prohibit) 3. Les persones que en una excavació, remoció, prospecció o bé per atzar hagin descobert qualsevol mena d’objecte o resta arqueològica, ho han de comunicar i han de posar la troballa a disposició de l’Administració competent.


Curs de protecció del Patrimoni cultural: Mossos d’Esquadra, Agents Rurals i Guardia Civil SEPRONA

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DELICTES CONTRA EL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I PALEONTOLÒGIC

5. Actuació policial Acte seguit, hem de tenir present que les actuacions il·lícites dins d’un jaciment arqueològic o paleontològic poden tenir una consideració administrativa o penal, segons el tipus d’intervenció denunciada, la importància o la reiteració de l’acció delictiva, encara que per ajudar a de- terminar un tipus o un altre podríem considerar la via penal quan ens trobéssim en una de les situacions següents: - Quan s’hagin produït grans danys al jaciment arqueològic o paleontològic. - Quan les persones denunciades hagin estat implicades en altres episodis similars (multi- reincidència). - Quan la pròpia administració així ho determini, en considerar que hi ha indicis penals.


Curs de protecció del Patrimoni cultural: Mossos d’Esquadra, Agents Rurals i Guardia Civil SEPRONA

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DELICTES CONTRA EL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I PALEONTOLÒGIC

5. Actuació policial Tenint presents aquests aspectes, creiem que el protocol d’actuació d’un agent de policia, quan comprovi que una o diverses persones estan realitzant una activitat il·lícita dins d’un jaciment arqueològic, podria estar orientar cap a les següents consideracions: - Sol·licitar si l’activitat arqueològica ha estat autoritzada prèviament - Si es comprova que l’activitat arqueològica és il·legal, es procedirà a confeccionar una acta, on es farà constar: · La filiació de la persona o persones que intervenen en l’activitat denunciada. · L’activitat concreta que aquestes persones realitzaven.


Curs de protecció del Patrimoni cultural: Mossos d’Esquadra, Agents Rurals i Guardia Civil SEPRONA

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DELICTES CONTRA EL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I PALEONTOLÒGIC

5. Actuació policial · Quin mitjà de transport ha estat utilitzat. · A modus d’inspecció ocular, es concretarà la ubicació exacta dels forats o remocions i la seva mesura, i es constatarà l’existència d’altres remocions per la zona o d’acumulacions de terra. · Igualment es farà constar els estris emprats i les seves característiques (piquetes, detector de metalls, etc.). ·  També s’indicarà si els autors estaven en poder de mapes o llibres que facin referència al jaciment o altres objectes que puguin donar a entendre que la seva acció ha estat intencionada. - Igualment, a l’acta, i en tots els casos, es farà constar que es procedeix al comís de les restes arqueològiques.


Curs de protecció del Patrimoni cultural: Mossos d’Esquadra, Agents Rurals i Guardia Civil SEPRONA

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DELICTES CONTRA EL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I PALEONTOLÒGIC

5. Actuació policial - Només quan ens trobem davant d’una infracció penal es procedirà al comís dels estris i materials emprats (piquetes, detectors de metalls, etc.). - També és important, sempre i quan es disposin de mitjans audiovisuals o fotogràfics, realitzar un reportatge fotogràfic de l’activitat denunciada i de l’estat del jaciment arqueològic. - Finalment, si l’activitat denunciada forma part d’un il·lícit penal, es procedirà a la detenció de l’autor o autors.


Xerrada patrimoni v2  

Contingut sobre conservació del patrimoni fòssil a Catalunya

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you