Page 1

MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Katalog aktuálních dotačních titulů Veřejný sektor - obce

4.6.2014 Verze č. 5


Obsah 1.

EVROPSKÉ DOTACE ................................................................................................................... 6 IROP .................................................................................................................................................... 6 OP Doprava ......................................................................................................................................... 6 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost............................................................................. 7 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ......................................................................................................... 8 OP Zaměstnanost................................................................................................................................. 9 OP Životní prostředí ............................................................................................................................ 9 IOP - 12. výzva - 6.4.1a Národní podpora cestovního ruchu ............................................................ 10 MKČR – Program kreativní Evropa .................................................................................................. 11 Kreativní Evropa ............................................................................................................................... 11

2.

KRAJSKÉ DOTACE .................................................................................................................... 13 Lyžařské běžecké trasy 2014 ............................................................................................................. 13 Rozvoj vesnice 2014 ......................................................................................................................... 13 Edice Vysočiny 2014......................................................................................................................... 13 Prevence kriminality 2014................................................................................................................. 14 Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění - dotace pro účinkující..................................................................................................................................... 14 Dotace dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina. ................... 14 Cíl 3 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 2007-2013 .......................................................... 15

3. STÁTNÍ DOTACE – MINISTERSTVA .......................................................................................... 16 Program obnovy místních komunikací po povodních 2013 .............................................................. 16 MFČR - Podprogram 298213 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst ............................................................................................. 16 ESFČR - D7 - OPLZZ - Výzva na podporu sociálních inovací - 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb................................................................................................................................ 17 MFČR - Vyhlášení výzvy v rámci EHP a Norských fondů v programu CZ08 - "Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie (zachycování a ukládání CO2)" ..................................................... 17 ESFČR - D5 - OPLZZ - Výzva pro předkládání GP 3.1 - Podpora změny přístupu k osobám s duševním onemocněním .................................................................................................................... 18 Program CZ06 1. výzva - Kulturní dědictví a současné umění financovaného z EHP fondů 2009 2014 pro programovou oblast č. 16 - "Zachování a revitalizace kulturního dědictví" ...................... 19

1


MFČR - Výzva programu CZ06 - Kulturní dědictví a současné umění financovaného z EHP fondů 2009 -2014 pro programovou oblast č. 17 - "Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví" ....................................................................................................... 19 SFŽP OPŽP - LXII. výzva - pro oblast podpory 2.2 - Omezování emisí.......................................... 20 Konsolidace IT a nové služby IC obcím ........................................................................................... 21 MMR - 5.1 IOP Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví 24. výzva ........................ 21 SFDI - II. kolo pro podávání žádostí o příspěvek na "Cyklostezky 2014" - příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2014 a 2015 ............................................................................. 22 MKČR - Program restaurování movitých kulturních památek ......................................................... 23 SFŽP - LXI výzva - OPŽP 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů ...................................... 24 SFŽP - LXI výzva - OPŽP 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody .............................................................. 25 MKČR – integrovaný systém ochrany movitého kulturního – C - výkupy předmětů kulturní povahy mimořádného významu ..................................................................................................................... 26 MKČR - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ......... 26 MKČR - Program Podpora pro památky UNESCO .......................................................................... 27 MKČR - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón České republiky ................................................................................................................................. 28 MZE - Příspěvek na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - Finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese ..................................................... 28 MZE - Příspěvek na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - Finanční příspěvek na chov a výcvik loveckých dravců ....................................................................................................... 29 MZE - Příspěvek na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ............................................................. 29 MZE - Příspěvek na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - Finanční příspěvek na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy .................................................................... 30 MZE - Příspěvek na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - Finanční příspěvek na ochranu lesa ....................................................................................................................................... 30 MZE - Příspěvek na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - Finanční příspěvek na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů ..... 31 MZE - Příspěvek na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - Finanční příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního ............................................................................ 32 MZE - Příspěvek na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - Finanční příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin ........................................................................................................ 32 MZE - Příspěvek na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - Finanční příspěvek na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře ........................................ 33 MZE - Příspěvek na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - Finanční příspěvek na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr ................................................................................................................................................. 33

2


MZE - Příspěvek na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - Finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správy lesů ................................................................................ 34 MZE - Příspěvek na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - Finanční příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře ................................................................................................. 34 MZE - Příspěvek na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - Finanční příspěvek na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin ...................................................................... 35 MZE - Příspěvek na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - Finanční příspěvky poskytované uživatelům honiteb ....................................................................................................... 36 MŠMT - Poskytnutí příspěvku/dotace z Fondu vzdělávací politiky na rok 2014 ............................. 36 MKČR - Podpora záchrany a obnovy kulturních památek poškozených povodní a přívalovými dešti v červnu r. 2013 - Podprogram 134D612 - Podpora obnovy kulturních památek v majetku krajů a obcí .................................................................................................................................................... 37 MKČR - Podpora překladu české literatury ...................................................................................... 37 MZE - Příspěvek na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - Finanční příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů ............................................................................... 38 MŠMT - Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 ................................. 38 MŠMT - Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2014 ...................... 39 SFŽP - Program na podporu systému pro nakládání s autovraky ..................................................... 40 MFČR - 1. výzva - pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014 ........................................................................... 40 MČOR – dotace na zabezpečení péče o válečné hroby ..................................................................... 41 SFRB - Program JESSICA - Nízkoúročené úvěry na rekonstrukci a modernizaci bytových domů . 41 MDČR - oblast podpory 2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T .............................. 42 MDČR - oblast podpory 4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T ....... 42 MDČR - oblast podpory 6.2 - Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T ..................................................................................................................................... 43 MDČR - OP - Dopravy - 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů ............................................................................................................................... 44 MDČR - OP - Dopravy - 1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj systémů ......................................................................................................... 44 MDČR - OP - Dopravy - 3.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T............... 45 MMR - 117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav - B. Dotační titul č. 2 Odstranění stavby . 45 MMR - 117D0260 Podpora bydlení 2013 - 3. stupeň povodňové aktivity - B. Dotační titul č. 2 Odstranění stavby .............................................................................................................................. 46 4. MEZINÁRODNÍ VISEGRADSKÝ FOND ...................................................................................... 46 5. NORSKÉ FONDY A EHP ................................................................................................................ 48

3


CZ01 - Technická asistence a bilaterální fond .................................................................................. 49 EHP fondy a programy 2019 – 2014 ................................................................................................. 49 CZ02 - Životní prostředí ..................................................................................................................... 49 CZ03 - Nestátní neziskové organizace ............................................................................................... 49 CZ04 - Ohrožené děti a mládež ......................................................................................................... 49 CZ05 - Sociální začleňování................................................................................................................ 49 CZ06 - Kultura .................................................................................................................................... 49 CZ07 - Spolupráce škol a stipendia .................................................................................................... 49 Norské fondy 2009 - 2014 ................................................................................................................. 50 CZ07 - Spolupráce škol a stipendia .................................................................................................... 50 CZ08 - Zachycování a ukládání oxidu uhličitého ................................................................................ 50 CZ09 - Česko-norský výzkumný program .......................................................................................... 50 CZ10 - Podpora odhalování a vyšetřování korupce ........................................................................... 50 CZ11 - Veřejné zdraví......................................................................................................................... 50 CZ12 - Dejme (že)nám šanci .............................................................................................................. 50 CZ13 - Rovné příležitosti žen a mužů................................................................................................. 50 CZ14 - Schengenská spolupráce ........................................................................................................ 50 CZ15 - Spolupráce v justici................................................................................................................. 50 CZ22 - Podpora důstojné práce a tripartitního dialogu..................................................................... 50 Malé grantové schéma – životní prostředí......................................................................................... 50 6. NADACE, FONDY A GRANTY ..................................................................................................... 51 Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Oranžové hřiště ................................................................... 51 Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Podpora regionů .................................................................. 51 Grantové řízení Stromy pro rok 2014 ................................................................................................ 52 Techsoup Česká republika – Sdružení VIA ...................................................................................... 52 Fond místních iniciativ – Rychlé granty (2014) ................................................................................ 52 Grantové řízení Oranžový přechod 2014 .......................................................................................... 53 Výsadba stromů – obce a školy ......................................................................................................... 53 Fond malých projektů (FMP) ............................................................................................................ 54 NAEP - ERASMUS + ....................................................................................................................... 54 Pomáhej (2014) ................................................................................................................................. 55 Česko-německý fond budoucnosti – společné angažmá české a německé občanské společnosti v oblasti drogové prevence ................................................................................................................ 55 ČNFB - Česko-německý fond budoucnosti ....................................................................................... 56

4


SFRB - Inovovaný program na výstavbu nájemních bytů - Úvěry na výstavbu nájemních bytů ..... 56 SFRB – Program Panel 2013+ .......................................................................................................... 57 SFRB – program úvěry obcí na opravy a modernizaci bytového fondu ........................................... 57 Nadace AgroFert ............................................................................................................................... 58 Česko německý fond budoucnosti ..................................................................................................... 58 Kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií ........................................ 59 Užitečné odkazy: ................................................................................................................................... 59

5


1. EVROPSKÉ DOTACE IROP Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Modernizace a rozvoj sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T a ve vazbě na řešení problémů propojení dopravy znevýhodněných městských a venkovských společenství a oblastí a řešení problémů přeshraničního spojení. Rozvoj integrovaných dopravních systémů a udržitelných forem dopravy Řešení a řízení rizik s ohledem na změny klimatu Podpora rozvoje podnikání v oblasti cestovního ruchu a kultury Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Rozvoj dostupné, kvalitní a udržitelné sítě služeb vedoucích k sociálnímu začlenění osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Rozvoj a zkvalitnění služeb zaměstnanosti Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a zdravotní péče Zvýšit kvalitu vybavení středních škol, školských zařízení, vyšších odborných škol a center celoživotního učení pro odborné vzdělávání v návaznosti na požadavky regionálního trhu práce Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí Veřejná infrastruktura cestovního ruchu a kulturního dědictví a jejich marketing a propagace Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů ICT

PO 1

PO 2

PO 3

OP Doprava Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Výstavba a modernizace železničních tratí

PO 1

6


Výstavba a modernizace vnitrozemských vodních cest v hlavní síti TEN-T Multimodální doprava Infrastruktura drážních systémů městské a příměstské dopravy Systémy řízení městského silničního provozu a zavádění ITS na městské silniční síti Environmentálně čistý dopravní park Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu Silniční infrastruktura sítě TEN-T (výstavba a modernizace silnic a dálnic, ITS a nové technologie) Podpora rozvoje sítě napájecích stanic alternativních energií na silniční síti Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T Silnice a dálnice mimo síť TEN-T ve vlastnictví státu

PO 2

PO 3

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace Zvýšit inovační výkonnost podniků Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem Zvýšit počet nových podnikatelských záměrů začínajících a rozvojových firem Zvýšit internacionalizaci malých a středních firem Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání Zkvalitnit infrastrukturu pro rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru s důrazem na technické odborné vzdělávání Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru a zvýšit využívání energetických služeb Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy a zavést prvky inteligentních sítí do distribučních soustav Uplatnit ve větší míře nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a zvýšit využívání druhotných surovin Zvýšit využití a zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla a modernizovat soustavy

PO 1

PO 2

PO 3

7


zásobování teplem Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu Zvýšit úroveň nejmodernějších a pokročilých ICT a poskytování sofistikovaných sdílených služeb v podnikání

PO 4

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Posilování kapacit pro kvalitní výzkum Posílit excelenci ve výzkumu Zvýšit přínosy výzkumu pro společnost Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami a ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin na vysokoškolském vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti Zatraktivnit celoživotní vzdělávání na vysokých školách a zvýšit účast, zejména v rámci dospělé populace Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol Zlepšit podmínky pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem profilace vysokých škol, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol pro potřeby celoživotního vzdělávání Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Rozvoj inkluzívního vzdělávání Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků Zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně posílení jeho relevance pro trh práce

PO 1

PO 2

PO 3

8


OP Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce Zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání Snížit míru nezaměstnanosti podpořených mladých osob (15-24 let) v regionu NUTS II Severozápad Sociální začleňování a boj s chudobou Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce Rozvoj sektoru sociální ekonomiky Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících podporujících sociální začleňování Zvýšit kvalitu péče o duševní zdraví a přispět k udržitelnosti systému zdravotnictví cílenou podporou zdraví Zvýšit účast lokálních aktérů na prevenci a řešení problémů v oblasti sociálního začleňování a zaměstnanosti Sociální inovace a mezinárodní spolupráce Zvýšit efektivitu sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ Efektivní veřejná správa Zvýšit efektivitu a transparentnost veřejné správy

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

OP Životní prostředí Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod ze zdrojů a zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství Snížit vnos znečišťujících látek z průmyslu a zemědělství do povrchových a podzemních vod Zajistit povodňovou ochranu v intravilánu a ve volné krajin Podpořit preventivní protipovodňová opatření Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

PO 1

PO 2

9


PO 3

PO 4

PO 5

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace:

Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek Snížit emise stacionárních a mobilních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva, ekosystémů a vegetace nadlimitním koncentracím znečišťujících látek Zvýšit kapacitu systémů pro sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší, počasí a klimatu a ozonové vrstvy Země Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika Předcházet vzniku odpadů Zvýšit podíl materiálového využití odpadů, resp. recyklace na celkovém nakládání s odpady v ČR Zvýšit energetické využití odpadů jako zdroje surovin Zlepšit úroveň nakládání s nebezpečnými odpady Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže Snižovat environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení Ochrana a péče o přírodu a krajinu Posílit biodiverzitu Posílit přirozené funkce krajiny Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech Snížit environmentální rizika způsobená geofaktory Energetické úspory Snížit energetickou náročnost u veřejných budov a u veřejného osvětlení

IOP - 12. výzva - 6.4.1a Národní podpora cestovního ruchu Cestovní ruch ostatní Podporované aktivity a) zavedení národního informačního systému; c) podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází; e) podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu. Specifické zaměření výzvy: Žadatel předloží projekt formou dvou oddělených identicky zaměřených žádostí, obě se všemi povinnými přílohami. Jednu žádost vypracuje pro cíl Konvergence a druhou pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. ČR

10


Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

85 http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce%281%29/06-IOP/Vyhlaseni-vyzvy-v-oblasti-intervence-4-1-IOP 30. 06. 2015 31. 12. 2014

Název programu

MKČR – Program kreativní Evropa

Tematická oblast:

Lidské zdroje, vzdělávání, sociální, kultura, inovace, přeshraniční spolupráce Občan, obec, kraj, družstvo, firma, nezisková organizace Kreativní Evropa je nový program EU na podporu kinematografie a kulturních a kreativních odvětví, plánovaný na období let 2014-2020. Cílem programu Kreativní Evropa je vytvořit jednotný rámec pro financování projektů v oblasti scénických umění, výtvarného umění, nakladatelství a literatury, filmu, televize, hudby, mezioborového umění, kulturního dědictví a videoher, maximálně využít synergii mezi různými sektory a zvýšit tak účinnost poskytované podpory. Program Kreativní Evropa se skládá ze dvou dílčích programů a mezioborové části. - dílčí program MEDIA - podpora evropské kinematografie a audiovizuálního průmyslu - dílčí program Kultura - podpora mezinárodních projektů v oblasti kulturních a kreativních odvětví - mezioborová část - zahrnuje nástroj pro finanční záruky, který bude spuštěn v roce 2016. Mezioborová část nabídne také prostředky na vypracování studií a podpoří lepší sběr dat s cílem zdokonalit argumenty pro strategická opatření nebo prostředky na podporu pilotních projektů spolupráce mezi audiovizuálním a dalšími kulturními a kreativními odvětvími. ČR

Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

http://www.mkcr.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/program-kreativnievropa-je-zpristupnen-zadatelum-208934/tmplid-228 31. 12. 2014

Název programu

Kreativní Evropa

Tematická oblast: Žadatel:

11


Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Evropská komise vyhlásila program na podporu kulturních a kreativních odvětví Kreativní Evropa. Současně s programem jsou vyhlášeny i výzvy k podávání žádostí o grant. Dílčí program Kultura vyhlašuje výzvy v následujících oblastech: Evropské projekty spolupráce, EAC/S16/2013, uzávěrka 5. března 2014 Literární překlady, EAC/S19/2013, uzávěrka 12. března 2014 Evropské sítě, EAC/S18/2013, uzávěrka 19. března 2014 Evropské platformy, EAC/S17/2013, uzávěrka 19. března 2014 Dílčí program MEDIA vyhlašuje výzvy v následujících oblastech: Podpora vývoje - Jednotlivé projekty, uzávěrka 28. února 2014, 6. června 2014 Podpora vývoje - Projektové soubory, uzávěrka 28. března 2014 Podpora filmových festivalů, uzávěrka: 28. února 2014 (projekty konající se v období 1. 5. 2014 - 31.10. 2014), 4. července 2014 (projekty konající se v období 1. 11. 2014 - 30. 4. 2015) Podpora TV vysílání, uzávěrka 28. února 2014, 13. června 2014 Selektivní podpora distribuce, uzávěrka 28.února 2014, 2. července 2014 Evropská komise

Průběžný grant

12


2. KRAJSKÉ DOTACE Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Lyžařské běžecké trasy 2014 Kultura, infrastruktura, cestovní ruch Občan, obec, družstvo, firma, nezisková organizace, ostatní Cílem programu je podpořit úpravu stop lyžařských běžeckých tras na území Kraje Vysočina za účelem zkvalitnit podmínky pro běžecké lyžování, rozšířit nabídku cestovního ruchu pro aktivní trávení volného času a zvýšit tak atraktivitu Kraje Vysočina pro vyznavače zimních sportů. Cílem je dále vytvořit kvalitně značenou síť lyžařských běžeckých tras dle tradičního systému značení v České republice. Kraj Vysočina 200 000

60 http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/ a http://www.risy.cz/cs/dotacedetail?id=506 31. 05. 2015 13. 06. 2014

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Rozvoj vesnice 2014 Venkov, multifunkční zemědělství, lesní hospodářství Obce, města, městyse Podpora dopravní obslužnost území okrajových místních částí obcí a měst a v případě oprav a budování chodníků, případně osazování zpomalovacích prvků, i zvyšování dopravní bezpečnost chodců. Vlivem dlouhodobé zanedbanosti silniční sítě způsobené nedostatkem finančních prostředků v obecních rozpočtech přetrvává u řady malých sídel na území kraje Vysočina zhoršená dopravní dostupnost, obslužnost a v neposlední řadě i bezpečnost provozu na místních komunikacích. Kraj Vysočina 50 000 150 000

50 http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/ 30. 10. 2015 20. 06. 2014

Edice Vysočiny 2014 Cestovní ruch, kulturní dědictví Obec, občan, DSO, nezisková a příspěvková organizace, podnikatelské subjekty Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování edičních počinů odborné a populárně-naučné povahy o významných osobnostech, historických událostech a kulturním dědictví Kraje Vysočina zaměřených na popularizaci a širší poznání kulturních tradic. Finanční podpora je určena pro vydání tištěných publikací s širším společenským

13


Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

přínosem v regionu a na vydání významných publikací s prokazatelným a nezastupitelným významem pro Kraj Vysočina. Kraj Vysočina 10 000

100 000 50 http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/ 31. 10. 2015 30. 06. 2014

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory: Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Prevence kriminality 2014 Zdravotnictví, sociální služby Obec, občanské sdružení, obecně prospěšné společnosti, spolky, církevní právnické osoby, školy Podpora a motivace obcí, nestátních neziskových organizací a škol při realizaci opatření obsažených v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 prostřednictvím specifických programů prevence kriminality. Kraj Vysočina 5000

150 000 40 http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/ 30. 11. 2015 11. 07. 2014

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění - dotace pro účinkující Kultura, památková péče, cestovní ruch obce Dotaci pro pořadatele lze poskytnout pouze na krajské postupové a národní přehlídky v oblasti neprofesionálního umění, které se konají v Kraji Vysočina Kraj Vysočina 10 000 účinkující, 30 000 kraj, 60 000 národní http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/ 31. 10. 2014

Dotace dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů

14


obcí v Kraji Vysočina. Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Lidské zdroje, inovace Obec Dotaci dle Zásad lze poskytnout pouze za účelem oprav a repase mobilní požární techniky – cisternové automobilní stříkačky, vyhovující podmínkám vyhlášky ministerstva vnitra č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární techniky (dále jen „akce“). Dotace může být poskytnuta pouze příjemci, který má zřízenou vlastní jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH“) ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a jehož JSDH je v rámci plošného pokrytí kraje jednotkou požární ochrany zařazenou v kategoriích JPO II nebo JPO III nebo JPO V. Kraj Vysočina 150 000 250 000

50 http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/ 30. 11. 2014

Cíl 3 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 20072013 všechny Nezisková organizace, obec, kraj OP Rakousko - ČR obsahuje 3 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí činností, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Prioritní osy jsou následující: I.Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how II. Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj III. Technická pomoc Kraj Vysočina

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: http://www.at-cz.eu/at-cz/cz/1_program.php Doba trvání projektu: Datum uzávěrky: 31. 12. 2014

15


3. STÁTNÍ DOTACE – MINISTERSTVA Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory: Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Program obnovy místních komunikací po povodních 2013 Doprava Obec Program na obnovu místních komunikací, dotace budou poskytnuty obcím, jejichž akce bude mít investiční charakter. ČR

85

http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/175C8F05-7579-45FC96B1-DD6DE045B809/0/Vyzvakpredkladanizadosti.pdf 6. 06. 2014

MFČR - Podprogram 298213 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Infrastruktura, vzdělávání, lidské zdroje Obec, nezisková organizace

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

ČR

Podprogram zahrnuje státní podporu v oblasti rozvoje a obnovy materiálně technické základny školských zařízení v působnosti dynamicky se rozvíjejících obcí v blízkosti velkých měst při řešení potřeb k zajištění dostatku vhodných prostor pro kvalitní výuku v oblasti základního školství a s tím souvisejícího zázemí. Cílem podprogramu je rozšíření stávajících kapacit modernizací nebo výstavbou nových školských zařízení v oblastech postižených rezidenční suburbanizací související s vysokou dynamikou rozvoje růstu obyvatelstva. Podprogram má přispět k odstranění kritického nedostatku kapacit v oblasti základního školství především ve spádových oblastech, ke kterému dochází vlivem prudkého nárůstu obyvatel, demografického vývoje a stále pokračující migrací a zajistit dosažení úrovně schopné dlouhodobě pokrýt kvalitní zákonem požadované povinné vzdělávání v základním školství.

70

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-znarodnich-zdroju/programy-kapitoly-vps/podprogram298213

16


a http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=495 Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

11. 06. 2014

ESFČR - D7 - OPLZZ - Výzva na podporu sociálních inovací - 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb Lidské zdroje, vzdělávání, sociální, inovace Obec, kraj, občan, družstvo, firma, nezisková organizace, ostatní Výzva se zaměřuje na podporu sociálních inovací pro začlenění cílových skupin do společnosti a na trh práce. Důraz je kladen na vytváření inovačních nástrojů k zajištění vícezdrojového financování sociálních služeb. Podporované aktivity: - Vytvoření a zavedení udržitelných nových řešení (což mohou být produkty, procesy, služby, organizační uspořádání ad.) pro poskytování sociálních služeb, které budou představovat alternativu či doplněk k sociálním službám poskytovaným dle zákona o sociálních službách. Současně se může jednat o udržitelná nová řešení pro poskytování služeb prospěšných sociálnímu začleňování s důrazem na návrat do společnosti a na trh práce (v tomto případě se jedná o služby se společensky prospěšným charakterem, které nejsou zahrnuty v zákoně o sociálních službách). Nová řešení musí přispívat k začleňování znevýhodněných cílových skupin (viz cílové skupiny) a vést k efektivnějšímu využití zdrojů. - Vytvoření nových nástrojů nebo systémů financování, které povedou k nižší závislosti nebo úplné nezávislosti sociálních služeb a služeb společensky prospěšných na veřejných zdrojích a strukturálních fondech EU. ČR 15 000 000 na projekt Až 100 http://www.esfcr.cz/vyzva-d7

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=435 Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Tematická oblast: Žadatel:

13. 06. 2014

MFČR - Vyhlášení výzvy v rámci EHP a Norských fondů v programu CZ08 - "Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie (zachycování a ukládání CO2)" Životní prostředí, informační systémy, vzdělávání Občan, obec, kraj, firma, družstvo, nezisková organizace, ostatní

17


Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Hlavním cílem programu je zmírnění dopadů klimatických změn prostřednictvím zvyšování znalostí a nadnárodní spolupráce v oblasti CCS a zachycování a ukládání CO2. Programová oblast: Zachycování a ukládání uhlíku (CCS) Výstup programu: - Zrealizované průzkumy pro posouzení možností praktického využití CCS technologie v České republice, navržené metody zachycování, transportu a ukládání CO2 - Hlubší znalosti pracovníků ve státní a veřejné správě a povědomí laické a odborné veřejnosti o technologii CCS Oprávněné aktivity : Zvýšit znalosti a nadnárodní spolupráci v CCS - Realizovat průzkumy pro posouzení možností praktického využití CCS technologie v České republice, navrhovat metody zachycování, transportu a ukládání CO2 - Zvýšit znalosti pracovníků ve státní a veřejné správě a povědomí laické a odborné veřejnosti o technologii CCS ČR 6 200 000 Výstup 1 = 124 000 000, výstup 2 = 31 763 567 60 – 90 dle žadatele http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-20092014/cz08-zachycovani-a-ukladani-co2/cz08aktuality/2014/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-1276 16. 06. 2014

ESFČR - D5 - OPLZZ - Výzva pro předkládání GP 3.1 - Podpora změny přístupu k osobám s duševním onemocněním Lidské zdroje, vzdělávání, sociální Obec, kraj, družstvo, firma, nezisková organizace,ostatní Výzva je zaměřena na podporu změny přístupu k lidem s duševním onemocněním a jejich integraci na trh práce a do společnosti. Jedním z cílů výzvy je i zpřístupnění sociálních služeb této cílové skupině, byť jde o služby, které nejsou této cílové skupině primárně určeny. Dalším cílem je formou vzdělávání posílit schopnosti a dovednosti osob s duševním onemocněním a osob, které o ně pečují, k návratu do společnosti a na trh práce. Významným cílem výzvy je i podpora zaměstnavatelů a orgánů státní správy a samosprávy při změně vnímání možností uplatnění osob s duševním onemocněním. ČR 500 000 Kč na projekt 10 000 000 Kč na projekt Až 100 http://www.esfcr.cz/vyzva-d5 16. 06. 2014

18


Název programu

Program CZ06 1. výzva - Kulturní dědictví a současné umění financovaného z EHP fondů 2009 2014 pro programovou oblast č. 16 - "Zachování a revitalizace kulturního dědictví"

Kultura, infrastruktura, cestovní ruch Tematická oblast: Občan, obec, kraj, družstvo, firma, nezisková organizace, ostatní Žadatel: Předmět a účel podpory: Programová oblast č. 16 - "Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví" je zaměřena na ochranu, uchování, obnovu a vhodnou prezentaci a využití movitého a nemovitého kulturního dědictví (včetně dědictví kulturních menšin, například dědictví židovského a romského) a na zpřístupnění tohoto kulturního dědictví veřejnosti. ČR Umístění dotace: 4 216 000 Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: 29 760 000 Max. podíl dotace v % Bližší informace: http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz06kultura/cz06-vyzvy/2014/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-zadosti-o1260 http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=403 30. 04. 2016 Doba trvání projektu: Datum uzávěrky: 20. 06. 2014

Název programu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

MFČR - Výzva programu CZ06 - Kulturní dědictví a současné umění financovaného z EHP fondů 2009 -2014 pro programovou oblast č. 17 "Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví" Kultura, vzdělávání, cestovní ruch, lidské zdroje, přeshraniční spolupráce Občan, obec, kraj, nezisková organizace, družstvo Programová oblast č. 17 - Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví je zaměřena na posílení evropské kulturní identity, kulturního dialogu a bilaterálních vztahů s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem prostřednictvím porozumění kulturní rozmanitosti. Předmětem žádosti mohou být níže popsané aktivity vykonávané v České republice a/nebo donorských státech. Oprávněné aktivity projektu jsou: 1. Profesionální divadlo (divadlo pohybové a nonverbální, včetně profesionálního tance a vizuálního umění) 1.1 Festival, přehlídka 1.2 Nový interdisciplinární (nebo alternativní) projekt (podpora jeho nastudování a ročního provozování).. 1.3 Nový inscenační projekt (podpora nastudování inscenace (nebo jiného typu divadelní události) a její roční provozování (uvádění)) -

19


nepovinně koprodukční projekt. 1.4 Provozování (uvádění) inscenačního projektu 1.5 Tvůrčí dílna, odborný kurz, konference, seminář (podpora pořádání uvedených akcí směřujících k naplnění cílů Programové oblasti č. 17 a zvláště pak za účasti, nebo při spolupráci partnera/partnerů z donorských států) - povinně koprodukční projekt. Aktivity 1.1 - 1.4 zahrnují možnost vydání souvisejícího audiovizuálního záznamu a neperiodické publikace, aktivita 1.5 pouze neperiodické publikace. 2. Profesionální výtvarné umění 2.1 Výstavní projekt (podpora realizace výstavního projektu, který naplní cíle Programové oblasti č. 17) - nepovinně koprodukční projekt. 2.2 Podpora celoroční výstavní činnosti 2.3 Tvůrčí dílna, odborný kurz, konference, seminář (podpora pořádání uvedených akcí směřujících k naplnění cílů Aktivity 2.1 - 2.3 zahrnují možnost vydání související neperiodické publikace (v případě aktivity 2.3 max. 10% z hodnoty grantu).

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

3. Profesionální hudební umění (klasická, soudobá a alternativní hudba) 3.1 Hudební festival 3.2 Koncertní akce (podpora pořádání koncertní akce naplňující cíle Programové oblasti č. 17) - nepovinně koprodukční projekt. 3.3 Tvůrčí dílna, odborný kurz, konference, Aktivity 3.1 - 3.3 zahrnují možnost vydání souvisejícího audio/audiovizuálního záznamu a neperiodické publikace (v případě aktivity 3.2 max. 20% z hodnoty grantu). 4. Filmové uměn í 4.1 Scénáristický kreativní workshop, odborný kurz, konference, seminář 4.2 Filmový festival, přehlídka Aktivita 4.1 zahrnuje možnost vydání souvisejícího audiovizuálního záznamu a neperiodické publikace. ČR 248 000/projekt

http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/aktuality/2014/vyhlaseni-vyzvy-kpredkladani-zadosti-o-17457 30. 04. 2016 26. 06. 2014

SFŽP OPŽP - LXII. výzva - pro oblast podpory 2.2 - Omezování emisí Životní prostředí, inovace, infrastruktura Občan, obec, kraj, firma, družstvo, nezisková organizace 2.2 Omezování emisí V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na podoblasti podpory: a) Rekonstrukci spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOx, SO2 a

20


Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

prachových částic (např.: instalace nízkoemisních hořáků, rekonstrukce spalovací komory, instalace technologie pro SNCR nebo náhrada původního kotle novým), b) Rekonstrukci nespalovacích zdrojů nebo instalaci dodatečných zařízení pro záchyt emisí za účelem snížení emisí znečišťujících látek, pro které jsou stanoveny emisní, imisní limity (nebo technické a další podmínky provozu, které emisní limity nahrazují), c) Záměnu technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší (např.: přechod na vodou ředitelné barvy, laky a lepidla, instalace katalytických či termooxidačních jednotek, instalace biofi ltrů, instalace fotooxidačních jednotek), d) Technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší. Pozn.: v případě rekonstrukce spalovacího zdroje (opatření 2.2 a)) budou přijatelné také projekty zaměřené pouze na instalaci dodatečných technologických zařízení sloužících ke snižování emisí NOx, SO2 nebo TZL. ČR 500 000 000 https://www.sfzp.cz/clanek/193/2264/lxii-vyzva---pro-oblastpodpory-2-2---omezovani-emisi/ http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=461 30. 06. 2014

Konsolidace IT a nové služby IC obcím

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Infomační technologie obec Dotace na konsolidaci HW a SW úřadu, na rozvoj služeb TC ORP a návaznost TCK, na zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktury TC ORP, na elektronizaci procesů, digitalizaci dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy mohou získat obce ČR

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

ČR - IOP

Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

85 http://www.dotacni.info/vyzva-c-22-iop-konsolidace-it-anove-sluzby-tc-obci/ 30. 06. 2014

MMR - 5.1 IOP Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví 24. výzva

21


Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Cestovní ruch, kultura, infrastruktura Obec, nezisková organizace, ostatní Cílem programu je obnova a využití památkových objektů či souborů zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a Seznamu kandidátů na zápis do tohoto seznamu nebo zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek jako národní kulturní památka. 5.1a Vytváření a zefektivňování národních metodických center pro vybrané oblasti kulturního dědictví

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR ČR 30 000 000 200 000 000 http://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Zadatele-aprijemci/Pro-zadatele/5-1-Narodni-podpora-vyuzitipotencialu-kulturn http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=472 30. 06. 2014

SFDI - II. kolo pro podávání žádostí o příspěvek na "Cyklostezky 2014" příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2014 a 2015 Cestovní ruch, infrastruktura Obec V souladu s účelem, pro který se poskytuje finanční příspěvek z rozpočtu SFDI podle těchto Pravidel, lze poskytnout finanční příspěvek výhradně na: - výstavbu cyklistické stezky, - údržbu cyklistické stezky. Cyklistická stezka je pro účel těchto Pravidel, ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, místní komunikací IV. třídy nebo veřejnou účelovou komunikací, ze které je vyloučen provoz silničních motorových vozidel, která - svými parametry splňuje požadavky pro cyklistické stezky uvedené v ČSN 73 61 10 a v Technických podmínkách 179 "Navrhování komunikací pro cyklisty", - je zařazena silničním správním úřadem jako cyklistická stezka nebo stezka pro chodce a cyklisty se společným nebo odděleným provozem,

22


Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu:

- je značena ve smyslu vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 30/2001 Sb., v platném znění, dopravním značením C8a,b - cyklistická stezka, C9a,b - stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem nebo C10a,b - stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem. ČR 10 000 000 (na více akci 20 000 000) 85 http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=497 a http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/vyhlasujemeii-kolo-pro-podavani-zadosti-o-prispevek-na-cyklostezky2014/ 30. 06. 2014

MKČR - Program restaurování movitých kulturních památek Kultura, infrastruktura Občan, obec, kraj, družstvo, nezisková organizace, ostatní Cíle programu 1. Záchrana a další uchování ohrožených movitých kulturních památek a jejich souborů efektivní a urychlenou obnovou. 2. Využití restaurovaných movitých kulturních památek ke zvýšení atraktivity a vypovídací schopnosti o historické a umělecké hodnotě dochovaných historických interiérů zpřístupněných veřejnosti pro výchovně vzdělávací nebo náboženské účely. 3. Vytvoření podmínek pro vznik nových interiérových instalací zpřístupněných veřejnosti s uplatněním nově restaurovaných movitých kulturních památek, které byly dosud uloženy v depozitářích, mimo jiné pro svůj špatný technický stav. 4. Sdružování všech finančních prostředků, které přicházejí v úvahu, s cílem postupného snižování potřeby příspěvku (dotace) na obnovu movitých kulturních památek ze státního rozpočtu. 5. Zvýšení efektivnosti provozu kulturních památek zpřístupněných veřejnosti. 6. Prohloubení poznání uměleckých a historických hodnot movitého památkového fondu. 7. Zvýšení zájmu a podílu veřejnosti na péči o movité kulturní dědictví prostřednictvím vhodných forem propagace výsledků Programu. ČR

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=432

23


Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

30. 06. 2014

SFŽP - LXI výzva - OPŽP 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů Životní prostředí, infrastruktura obec 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na: - výstavbu, rekonstrukci a intenzifikaci centrálních ČOV v aglomeracích nad 2000 EO, - výstavbu, rekonstrukci a dostavbu stokových systémů sloužících k veřejné potřebě v případě existence vyhovující ČOV v aglomeracích nad 2000 EO, - kombinaci výstavby, rekonstrukce a intenzifikace ČOV v aglomeracích nad 2000 EO včetně a výstavby, rekonstrukce a dostavby stokových systémů v aglomeracích nad 2000 EO, - výstavbu, rekonstrukci a intenzifikaci centrálních ČOV nebo zajištění odpovídajícího přiměřeného čištění v aglomeracích pod 2000 EO, které se nachází v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny v souladu s platnými předpisy ČR i EU, - výstavbu, rekonstrukci a dostavbu stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích pod 2000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny, - kombinaci výstavby, rekonstrukce a intenzifi kace centrálních ČOV nebo zajištění odpovídajícího přiměřeného čištění v aglomeracích pod 2000 EO, které se nachází v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny v souladu s platnými předpisy ČR i EU a kombinaci výstavby, rekonstrukce a dostavby stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích pod 2000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí

24


Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

vodního díla Nové Mlýny ČR

https://www.sfzp.cz/clanek/193/2244/lxi-vyzva-fazovacivyzva-pro-po-1/ a http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=405 30. 06. 2014

SFŽP - LXI výzva - OPŽP 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody Životní prostředí, infrastruktura Obec V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na: - výstavbu, rekonstrukci a intenzifikaci úpraven vody, zdrojů pitné vody zásobujících více než 2 000 obyvatel, - výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě v obcích nad 2 000 obyvatel, - výstavbu, rekonstrukci a intenzifikaci úpraven vody, zdrojů pitné vody, výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích pod 2 000 obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny. Tato aktivita bude podporována pouze jako součást komplexního řešení zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod v těchto aglomeracích se související aktivitou v podoblasti intervence 1.1.1. (komplexní řešení jako součást žádosti nebude požadováno v těch aglomeracích, které předchozí podmínku komplexního řešení splňují).

https://www.sfzp.cz/clanek/193/2244/lxi-vyzva-fazovacivyzva-pro-po-1/ 30. 6. 2014

25


Název programu

MKČR – integrovaný systém ochrany movitého kulturního – C - výkupy předmětů kulturní povahy mimořádného významu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Kultura, infrastruktura, vzdělávání, lidské zdroje Obec, kraj, družstvo, nezisková organizace . Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu Předmětem nákupu mohou být a)- předměty kulturní hodnoty ve smyslu zákona č. 71/1994 Sb., nebo obdobné předměty mimořádného významu - předměty navržené k prohlášení za kulturní památku nebo národní kulturní památku podle zákona č. 20/1987 Sb., - předměty prohlášené za kulturní památku nebo národní kulturní památku podle zákona č. 20/1987 Sb., u nichž nedošlo k uplatnění předkupního práva státu podle § 13 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči jejichž získání je - reakvizicí předmětu vydaného v restitučním řízení nebo rovnocennou náhradou předmětu vydaného v restitučním řízení, - zásadním zhodnocením sbírky muzejní povahy z hlediska dlouhodobé koncepce sbírkotvorné činnosti muzea nebo galerie, která se sbírkou hospodaří, - reakvizicí předmětu náležejícího k původním historickým mobiliářům hradů a zámků nebo rovnocennou náhradou předmětu k těmto mobiliářům prokazatelně náležejícího, b)- předměty povahy archiválií ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, které zároveň splňují kritéria předmětu kulturní hodnoty, jejichž získání je - zásadním přínosem pro specializovaný archiv, zřízený podle § 51 citovaného zákona příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury ČR

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

50 http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/muzea-galerie-aochrana-moviteho-kulturniho-dedictvi/granty-adotace/integrovany-system-ochrany-moviteho-kulturnihodedictvi-70574/ 05. 09. 2014

MKČR - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Infrastruktura, kultura Obec, občan, družstvo, firma, nezisková organizace Cílem programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (dále jen "Program") je efektivně se podílet na zachování a obnově

26


Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

kulturních památek České republiky a přispívat tak k zachování vybraného segmentu památkového fondu České republiky v souladu s účelem zákona č. 20/1987 Sb. ČR

http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovyfond/dotacni-programy/podpora-obnovy-kulturnich-pamatekprostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/ 31. 12. 2014 15. 09. 2014

MKČR - Program Podpora pro památky UNESCO Přeshraniční spolupráce, kultura, infrastruktura Občan, obec, kraj, nezisková organizace, ostatní Dotace z Programu má za cíl podporovat rozvoj památek zapsaných na Seznamu nebo těch památek, u kterých byl podán návrh na nominaci mezinárodně předepsaným způsobem, nebo těch, u nichž se nominační dokumentace již zpracovává. Dotace z Programu finančně podpoří pouze ty projekty, které budou rozvíjet hodnoty, pro něž byla památka zapsána nebo nominována k zápisu na Seznam Dotace se poskytuje na projekty, které naplňují některou z níže uvedených priorit. Priorita č.1 - Management pian (zpracování nebo aktualizace existujícího) Priorita č.2 - Vědecko-výzkumné projekty vztahující se k památkám, pro něž je Program určen a prohlubující poznání o jejich historii a hodnotách směřujících ke kvalitní péči o ně (např. archivní výzkum, stavebně historické průzkumy, odborné expertizy) Priorita č.3 - Prezentace, osvěta a edukace zaměřená na památky, na které je Program zaměřen (např. označení památek a související základní informace; konference, semináře a workshopy tematicky spojené s prezentací, péčí či přípravou nominace; publikační projekty zaměřená na různé cílové skupiny návštěvníků památek a osvětově výchovné projekty týkající se těchto památek, zvláště pak na odborné monografické publikace) ČR

70 http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2433 30. 09. 2014

27


Název programu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

MKČR - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón České republiky Životní prostředí, infrastruktura, kultura Obec, občan, nezisková organizace, kraj Cílem Programu je aktivizovat města s vyhlášenou nebo připravovanou městskou památkovou rezervací (dále jen "MPR") nebo městskou památkovou zónou (dále jen "MPZ") k jejich regeneraci a všestranně jim napomáhat při přípravě, zpracování a realizaci městských programů regenerace (dále jen "programy") Charakteristika programů Městské programy regenerace (dále jen "programy") jsou souborem účelově zaměřených, veřejně prospěšných opatření, směřujících k záchraně historicky nejcennějších částí měst, zejména městských památkových rezervací (dále jen "MPR") a městských památkových zón (dále jen "MPZ") v souladu s Programem regenerace MPR a MPZ České republiky, a k zahájení a rozvinutí jejich cílevědomé komplexní a kontinuální regenerace. ČR

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429 30. 09. 2014

MZE - Příspěvek na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - Finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese Životní prostředí, zemědělství Občan, obec, kraj, nezisková organizace, družstvo, firma 1) Finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese lze poskytnout vlastníku lesa nebo osobě, na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa (dále jen "vlastník lesa"), anebo osobě podle § 2 odst. 5. (2) Finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese se poskytuje, jde-li o vojenské lesy, lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem a v případě příspěvku, jehož předmět je uveden v odstavci 3 písm. b), také o ostatní lesy, nejsou-li ve vlastnictví státu. Předmětem finančního příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese je a) vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu,

28


Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

b) vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu, c) přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva stroji s celkovou hmotností do 10 tun, d) likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty v obnovovaném porostu, nebo e) vyklizování nebo přibližování dříví železným koněm v lesním porostu. ČR

80 http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodnidotace/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-rybarstvi/index1.html 30. 09. 2014

MZE - Příspěvek na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - Finanční příspěvek na chov a výcvik loveckých dravců Životní prostředí, zemědělství Občan, obec, kraj, nezisková organizace, družstvo, firma Finanční příspěvek na chov a výcvik loveckých dravců -Finanční příspěvek na chov a výcvik loveckých dravců lze poskytnout vlastníku loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu. Předmětem finančního příspěvku na chov a výcvik loveckých dravců je úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu, a to jestřába lesního, sokola stěhovavého, raroha velkého nebo orla skalního. ČR

80 http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotacev-lesnim-hospodarstvi-a-rybarstvi/index-1.html 30. 09. 2014

MZE - Příspěvek na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku Životní prostředí, zemědělství Občan, obec, kraj, nezisková organizace, družstvo, firma (1) Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku lze poskytnout vlastníku lesa

29


Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Tematická oblast: Žadatel:

nebo osobě podle § 2 odst. 5. Tento finanční příspěvek se poskytuje, jde-li o vojenské lesy, které nejsou v pásmu ohrožení pod vlivem imisí A, B. (2) Předmětem finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku je a) přirozená obnova, b) umělá obnova síjí, c) umělá obnova sadbou první, d) umělá obnova sadbou opakovanou, e) zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě, f) přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo rekonstrukce porostů po škodách, nebo g) výchova lesních porostů do 40 let věku. ČR

80 http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotacev-lesnim-hospodarstvi-a-rybarstvi/index-1.html 30. 09. 2014

MZE - Příspěvek na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - Finanční příspěvek na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy Životní prostředí, zemědělství Občan, obec, kraj, nezisková organizace, družstvo, firma Předmětem finančního příspěvku na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy je podpora oborních chovů zvěře se vzácnými druhy uvedenými v části VI přílohy č. 1 k tomuto nařízení. ČR

80 http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodnidotace/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-rybarstvi/index1.html 30. 09. 2014

MZE - Příspěvek na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - Finanční příspěvek na ochranu lesa Životní prostředí, zemědělství Občan, obec, kraj, nezisková organizace, družstvo, firma

30


Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

Finanční příspěvek na ochranu lesa lze poskytnout vlastníku lesa nebo osobě podle § 2 odst. 5. Předmětem finančního příspěvku na ochranu lesa je podpora zakládání a obhospodařování semenných sadů. ČR

80 http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotacev-lesnim-hospodarstvi-a-rybarstvi/index-1.html 30. 09. 2014

MZE - Příspěvek na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - Finanční příspěvek na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů Životní prostředí, zemědělství Občan, obec, kraj, nezisková organizace, družstvo, firma Finanční příspěvek na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů lze poskytnout vlastníku lesa nebo osobě podle § 2 odst. 5. Finanční příspěvek na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů se poskytuje v případě lesů, které jsou v pásmu ohrožení pod vlivem imisí A, B8), a jde o vojenské lesy nebo o ostatní lesy, které nejsou ve vlastnictví státu, a nejde o lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem. Předmětem finančního příspěvku na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů je a) přirozená obnova, b) umělá obnova síjí, c) umělá obnova sadbou první, d) umělá obnova sadbou opakovanou, e) ochrana lesních porostů do stadia jejich zajištění, f) zřizování nových oplocenek, g) zlepšování kvality lesní půdy hnojením k jednotlivým sazenicím při výsadbě, h) výchova lesních porostů do 40 let věku, i) odstranění porostů náhradních dřevin, nebo j) mechanická příprava ploch před výsadbou včetně rozhrnování valů. ČR

80 http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-

31


dotace/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-rybarstvi/index1.html Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace:

30. 09. 2014

MZE - Příspěvek na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - Finanční příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního Životní prostředí, zemědělství Občan, obec, kraj, nezisková organizace, družstvo, firma Finanční příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního Předmětem finančního příspěvku na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního je a) vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře, kterými jsou tetřev hlušec, tetřívek obecný a koroptev polní, v lokalitách jejich přirozeného výskytu, b) vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců zajíce polního v lokalitách jeho přirozeného výskytu, nebo c) pořízení a umístění nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve polní. ČR

80 http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodnidotace/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-rybarstvi/index1.html 30. 09. 2014

MZE - Příspěvek na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - Finanční příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin Životní prostředí, zemědělství Občan, obec, kraj, nezisková organizace, družstvo, firma Předmětem finančního příspěvku na použití dravců v ochraně rostlin je a) výroba a instalace hnízdních podložek nebo budek pro dravce, nebo b) výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) na zemědělské půdě. ČR

32


Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

80 http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodnidotace/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-rybarstvi/index-1.html 30. 09. 2014

MZE - Příspěvek na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - Finanční příspěvek na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře Životní prostředí, zemědělství Občan, obec, kraj, nezisková organizace, družstvo, firma Finanční příspěvek na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře Předmětem finančního příspěvku na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře je a) nákup a aplikace medikovaných premixů pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře, nebo b) laboratorně provedené veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v chovech zvěře s výjimkou sérologických, virologických a parazitologických vyšetření nákaz hrazených Státní veterinární správou. ČR

80 http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodnidotace/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-rybarstvi/index-1.html 30. 09. 2014

MZE - Příspěvek na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - Finanční příspěvek na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr Životní prostředí, zemědělství Občan, obec, kraj, nezisková organizace, družstvo, firma Finanční příspěvek na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr lze poskytnout osobě podle § 2 odst. 5. Finanční příspěvek na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr se poskytuje, jde-li o vojenské lesy nebo o lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem. Předmětem finančního příspěvku na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích

33


Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

vlastníků malých výměr jsou náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti a) od 150 do 500 hektarů, b) nad 500 a do 1 000 hektarů, c) nad 1 000 hektarů. ČR

80 http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=356 30. 09. 2014

MZE - Příspěvek na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - Finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správy lesů Životní prostředí, zemědělství Občan, obec, kraj, nezisková organizace, družstvo, firma Finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správy lesů (dále jen "finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů") lze poskytnout vlastníku lesa nebo osobě podle § 2 odst. 5. Finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů se poskytuje, jde-li o vojenské lesy, lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem a, nejsou-li ve vlastnictví státu, také o ostatní lesy. Předmětem finančního příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů je zpracovaný a schválený lesní hospodářský plán s pravomocně povolenými výjimkami z lesního zákona, jsou-li součástí lesního hospodářského plánu, v digitální formě, předaný do datového skladu organizační složky státu zřízené Ministerstvem zemědělství. ČR

80 http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodnidotace/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-rybarstvi/index-1.html 30. 09. 2014

MZE - Příspěvek na hospodaření v lesích a na

34


vybrané myslivecké činnosti - Finanční příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Životní prostředí, zemědělství Občan, obec, kraj, nezisková organizace, družstvo, firma Předmětem finančního příspěvku na zlepšování životního prostředí zvěře je a) založení nebo údržba zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř o maximální výměře 1 ha, b) zřizování napajedel pro zvěř, c) pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na lov lišek, d) pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení splňujících podmínky zákona o myslivosti, e) pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky, kteří jsou zvěří, nebo f) pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových stacionárních a mobilních odchytových zařízení na prasata divoká. ČR

80 http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-vlesnim-hospodarstvi-a-rybarstvi/index-1.html 30. 09. 2014

MZE - Příspěvek na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - Finanční příspěvek na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin Životní prostředí, zemědělství Občan, obec, kraj, nezisková organizace, družstvo, firma Finanční příspěvek na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin lze poskytnout vlastníku lesa nebo osobě podle § 2 odst. 5. Tento finanční příspěvek se poskytuje, jde-li o lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem. Předmětem finančního příspěvku na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin je a) přirozená obnova melioračních a zpevňujících dřevin, b) umělá obnova melioračních a zpevňujících dřevin síjí, c) umělá obnova melioračních a zpevňujících dřevin sadbou první, d) umělá obnova melioračních a zpevňujících dřevin sadbou opakovanou, e) zajištění lesních porostů melioračních a zpevňujících dřevin v zákonné lhůtě, f) přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo rekonstrukce porostů po škodách,

35


Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory: Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace:

g) výchova lesních porostů do 40 let věku, h) zřizování nových oplocenek, nebo i) individuální ochrana sazenic melioračních a zpevňujících dřevin proti zvěři ČR

80 http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-vlesnim-hospodarstvi-a-rybarstvi/index-1.html 30. 09. 2014

MZE - Příspěvek na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - Finanční příspěvky poskytované uživatelům honiteb Životní prostředí, zemědělství Občan, obec, kraj, nezisková organizace, družstvo, firma Finanční příspěvky podle § 37 až 41 lze poskytnout uživateli honitby. ČR

80 http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-vlesnim-hospodarstvi-a-rybarstvi/index-1.html 30. 09. 2014

MŠMT - Poskytnutí příspěvku/dotace z Fondu vzdělávací politiky na rok 2014 lidské zdroje, vzdělávání, inovace Obec, kraj, nezisková organizace, ostatní I Předmět a účel podpory Podle těchto Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále "Pravidla") se postupuje při poskytování a) příspěvku na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost veřejným vysokým školám (dále "příspěvek") podle § 18 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále "zákon o vysokých školách"), b) dotací veřejným vysokým školám (dále "vysoké školy") podle § 18 odst. 5 zákona o vysokých školách (dále "dotace"), i. na rozvoj vysoké školy (dále "dotace na rozvoj"), ii. na ubytování a stravování studentů. ČR

36


Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory: Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

75 http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/formularzadosti-o-poskytnuti-prispevku-dotace-z-fondu 31. 10. 2014

MKČR - Podpora záchrany a obnovy kulturních památek poškozených povodní a přívalovými dešti v červnu r. 2013 Podprogram 134D612 - Podpora obnovy kulturních památek v majetku krajů a obcí Životní prostředí, infrastruktura, kultura Obec, kraj Program č. 134 610 - Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami je zřízen pro podporu záchrany a obnovu kulturních památek poškozených povodní a přívalovými dešti v červnu r. 2013. Podprogram 134V612 "Podpora obnovy kulturních památek v majetku krajů a obcí" je zaměřen na podporu odstranění následků škod způsobených živelnými pohromami na památkových objektech ve vlastnictví, krajů, měst, obcí, jimi zřízených organizací a dalších kulturních institucí. ČR

http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovyfond/dotacni-programy/podpora-zachrany-a-obnovykulturnich-pamatek-poskozenych-povodni-a-privalovymi-destiv-cervnu-r--2013--211035/ 30. 10. 2014

MKČR - Podpora překladu české literatury Lidské zdroje, vzdělávání, kultura, lidské zdroje Občan, obce, kraj, družstvo, firma, nezisková organizace, ostatní Podpora překladu české literatury ČR

http://www.mkcr.cz/cz/literatura-a-knihovny/granty-a-

37


programy/oblast/podpora-prekladu-ceske-literatury-168965/ Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace:

15. 11. 2014

MZE - Příspěvek na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - Finanční příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů Životní prostředí, zemědělství Občan, obce, kraj, družstvo, firma, nezisková organizace, ostatní Finanční příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů - Finanční příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů lze poskytnout vlastníku loveckého psa. - Předmětem finančního příspěvku na chov a výcvik národních plemen loveckých psů je úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů český teriér nebo český fousek. ČR

80 http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodnidotace/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-rybarstvi/index-1.html 15. 11. 2014

MŠMT - Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 Lidské zdroje, vzdělávání Občan, obec, kraj, nezisková organizace, družstvo, firma Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vyhlašuje rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2014. Cílem rozvojového programu vytvořit optimální podmínky pro další zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách, a to zejména v oborech vzdělání, které lze z pohledu potřeb trhu práce, popřípadě i z pohledu unikátnosti a tradice, považovat v daném území za nenahraditelné. Cílem rozvojového programu je zajistit zlepšení kvality vzdělávání právnických osob vykonávajících činnost středních škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení (dále jen "střední školy") v těch oborech vzdělání, které lze z pohledu potřeb trhu práce, popřípadě i z pohledu unikátnosti a tradice považovat v daném území za nenahraditelné, (dále jen "vybrané obory). ČR

38


Max. podíl dotace v % Bližší informace:

Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

Nejdříve 60, poté 40 http://www.msmt.cz/vzdelavani/strednivzdelavani/rozvojovy-program-na-podporu-odbornehovzdelavani-v-roce 15. 11. 2014

MŠMT - Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2014 Sociální, lidské zdroje, vzdělávání Obec, kraj, družstvo, nezisková organizace Účelem rozvojového programu je zajistit zlepšení kvality vzdělávání právnických osob vykonávajících činnost základních škol a středních škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení (dále jen "ZŠ"a "SŠ"), a to prostřednictvím: a) v zajištění podpůrných a vyrovnávacích opatření poskytovaných žákům v souladu s § 1 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění. Zlepšení kvality ve vzdělávání bude dosaženo poskytnutím mzdových prostředků na činnost školních psychologů a školních speciálních pedagogů. Činnost školních psychologů a školních speciálních pedagogů musí být v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění. b) ve vytvoření pozice metodika - specialisty ve školském poradenském zařízení - pedagogicko-psychologické poradně (dále jen "PPP") nebo speciálně pedagogickém centru {dále jen "SPC") - (jeden specialista na kraj na plný úvazek, doporučujeme upřednostnit krajské školské poradenské zařízení, příp. zohlednit dobrou praxi v rámci kraje) s hlavní činností zaměřenou především na konzultační, poradenskou a intervenční práci, 2. Zajištění podpůrných a vyrovnávacích opatření poskytovaných školními psychology a školními speciálními pedagogy lze realizovat buď rozšířením školního poradenského pracoviště o činnost školního psychologa nebo speciálního pedagoga či financováním stávajících pozic těchto odborníků na škole již vytvořených. ČR

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/rozvojovyprogram-na-podporu-skolnich-psychologu-a-skolnich a http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=507

39


Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

30. 11. 2014

Název programu

SFŽP - Program na podporu systému pro nakládání s autovraky

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Doprava, životní prostředí Obec, občan, kraj, firma Podpora likvidace autovraků - nabídka pro obce a provozovatele autovrakovišť Cílem programu je podpořit systém nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení s přednostním materiálovým nebo opětovným využitím a zabezpečením odstranění nevyužitelných zbytků. Program se také vztahuje na řešení tzv. "staré zátěže". Nově je do programu zařazena část C., jež řeší podporu dalšího využití odpadů vzniklých při likvidaci autovraků, včetně podpory logistických systémů

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

ČR

Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

500 za vrak https://www.sfzp.cz/sekce/537/program-na-podporu-systemupro-nakladani-s-autovraky/ 31. 12. 2014

MFČR - 1. výzva - pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014 Lidské zdroje, přeshraniční spolupráce, vzdělávání Obec, občan, kraj, firma, družstvo, nezisková organizace, ostatní Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Českou republikou v rámci programových oblastí uvedených v Příloze 1 této výzvy. Fond představuje flexibilní zdroj financování iniciativ jak pro české subjekty, tak pro subjekty z donorských států. Spolupráce financovaná z tohoto Fondu poskytne platformu pro navázání a posílení vzájemných kulturních, odborných, politických a akademických vztahů v širším slova smyslu v souladu s národní strategií podpory bilaterální spolupráce a ve shodě se záměry donorských zemích. Iniciativy podporované z Fondu Oprávněnými iniciativami, které lze hradit z Fondu, jsou jednorázové akce, resp. činnosti krátkodobého charakteru v rámci podporovaných oblastí (Příloha 1). Fond není určen k financování projektů, nýbrž k finanční

40


Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

podpoře širších iniciativ a informačních aktivit, komplementárních, přípravných a podpůrných iniciativ a dokumentů, s cílem připravit nebo posílit základnu pro existující či budoucí bilaterální spolupráci. Iniciativy budou následujícího charakteru: - studijní a pracovní cesty, návštěvy a setkání s cílem sdílení zkušeností, know-how, přenosu nejlepší praxe - bilaterální setkání, workshopy, semináře - konference s cílem bi-/multilaterálních setkání, prezentací a posílení kontaktů - podpora tvorby a vzniku studií, analýz, dokumentace, získání informací a jejich sdílení a výměna za účelem prohloubení spolupráce mezi příjemci pomoci a Donorskými státy - prezentační, propagační iniciativy k posílení bilaterálních partnerství ČR 372 000 100 http://www.norskefondy.cz/?page_id=71 31. 12. 2014

MČOR – dotace na zabezpečení péče o válečné hroby Lidské zdroje, infrastruktura, kultura, sociální Občan, obec, kraj, nezisková organizace Cíle programu - Udržovat válečné hroby a pietní místa v poznatelném a důstojném stavu. - Uchovat a vyzdvihnout památku vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu. 50 000 80 http://www.valecnehroby.army.cz/htm/4_0.html 31. 12. 2014

SFRB - Program JESSICA - Nízkoúročené úvěry na rekonstrukci a modernizaci bytových domů Bydlení, infrastruktura Občan, obec, nezisková organizace, družstvo, firma, ostatní Je možné předkládat první žádosti o financování z Programu JESSICA na rekonstrukce a modernizace bytových domů a k

41


Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel:

zajištění moderního sociálního bydlení formou revitalizace stávajících budov. Poskytování zvýhodněných úvěrů pro vlastníky bytových domů zajišťuje Komerční banka na základě Smlouvy o správě finančních prostředků z Integrovaného operačního programu se Státním fondem rozvoje bydlení uzavřené dne 31. 10. 2013. V uplynulých týdnech byla připravena kompletní metodika, formuláře a potřebná informační podpora pro všechny zájemce o tento zvýhodněný úvěr. ČR 1 000 000 120 000 000 Až 90 http://www.sfrb.cz/programy/program-jessica/ http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=216 31. 01. 2015

MDČR - oblast podpory 2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T Doprava, infrastruktura Obec, občan, kraj, firma, nezisková organizace Oblast podpory 2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T Typy podporovaných projektů - pokračování ve výstavbě dalších úseků sítě TEN-T - modernizace a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě TEN-T - realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví a ke zvýšení bezpečnosti - realizace investic do infrastruktury vedoucích ke zlepšení dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu. ČR

85 http://www.opd.cz/cz/infrastruktura 30. 06. 2015

MDČR - oblast podpory 4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T Doprava, infrastruktura Obec, občan, kraj, firma, nezisková organizace

42


Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

I. Předmět a účel podpory Typy podporovaných projektů - projekty zaměřené na zajištění kvalitní sítě silnic I. třídy - projekty zaměřené na modernizaci a odstraňování závad na silnicích I. třídy - projekty zaměřené na postupnou implementaci telematických systémů na silnicích I. třídy - projekty zaměřené na budování obchvatů a zklidňování dopravy v obydlené zástavbě - projekty zaměřené na zabezpečení dostatečné kapacity silniční infrastruktury v příhraničních a citlivých oblastech - projekty zaměřené na realizaci technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů již dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví - projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu silnic I. třídy ČR

85 http://www.opd.cz/cz/infrastruktura 30. 06. 2015

MDČR - oblast podpory 6.2 - Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T Doprava, infrastruktura Obec, občan, kraj, firma, nezisková organizace I. Předmět a účel podpory Cíl prioritní osy - zvýšení multimodality v nákladní přepravě a zlepšení vnitrozemské vodní dopravy. Typy podporovaných projektů - projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci plavebních objektů na stávající vodní cestě - projekty zaměřené na rozvoj vodních částí přístavů - projekty zaměřené na vybavenost stávajících vodních cest chybějícími objekty pro vyšší a bezpečnější využití vodních cest pro osobní vodní dopravu, rekreační i sportovní - projekty zaměřené na zlepšení stavu infrastruktury a dalších funkčních parametrů vodní dopravy řešením problémů splavnosti a bezpečnosti plavebního provozu na dopravně významných vnitrozemských vodních cestách ČR

85 http://www.opd.cz/cz/infrastruktura 30. 06. 2015

43


Název programu

MDČR - OP - Dopravy - 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Doprava, infrastruktura, inovace Obec, občan, kraj, firma, nezisková organizace, družstvo I. Předmět a účel podpory Oblast podpory 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů Typy podporovaných projektů - modernizace tranzitních koridorů - pokračování výstavby dalších úseků sítě TEN-T - modernizace rozhodujících železničních uzlů na síti TEN-T - rekonstrukce dalších železničních tratí zařazených do sítě TENT za účelem zajištění požadovaných parametrů - realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

ČR

85 http://www.opd.cz/cz/Informace-pro-zadatele 30. 06. 2015

Název programu

MDČR - OP - Dopravy - 1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj systémů

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Doprava, infrastruktura, inovace Obec, občan, kraj, firma, nezisková organizace, družstvo I. Předmět a účel podpory Oblast podpory 1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj systémů Typy podporovaných projektů - projekty zaměřené na zavádění technologií pro dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení a řízení dopravy - projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti provozu novými dokonalejšími technologickými zařízeními - projekty zaměřené na zvyšování cestovní rychlosti, bezpečnosti cestování - projekty zaměřené na zvyšování spolehlivosti a pravidelnosti v osobní a nákladní dopravě

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu:

ČR

85 http://www.opd.cz/cz/Informace-pro-zadatele

44


Datum uzávěrky:

30. 06. 2015

Název programu

MDČR - OP - Dopravy - 3.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Doprava, infrastruktura, inovace Obec, občan, kraj, firma, nezisková organizace, družstvo Oblast podpory 3.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T Typy podporovaných projektů - modernizace důležitých tratí a železničních uzlů, včetně budování přeložek - rekonstrukce dalších železničních tratí, vč. zajištění interoperability a budování přeložek - rekonstrukce a rozvoj přeshraničních úseků (na území ČR) - postupná elektrizace dalších železničních tratí - uvedení do optimálního stavu ostatních celostátních a vybraných regionálních tratí včetně navázání na drážní systémy regionální a městské hromadné dopravy případně jejich kombinace - realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví ČR

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

85 http://www.opd.cz/cz/Informace-pro-zadatele 30. 06. 2015

Název programu

MMR - 117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav - B. Dotační titul č. 2 Odstranění stavby

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

infrastruktura, životní prostředí, bydlení, sociální Obec I. Předmět a účel podpory B. Dotační titul č. 2 - Odstranění stavby Podpora se poskytuje ve formě dotace na úhradu nákladů na odstranění nenávratně poškozených staveb v důsledku živelní pohromy. Dotace se poskytuje maximálně ve výši nákladů spojených s odstraněním stavby, maximálně do výše ceny v místě a čase obvyklé

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

ČR 200 000 na ubytovací jednotku 90 http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytovapolitika/Programy-Dotace/Statni-pomoc-po-zivelni-nebo-jinepohrome/Program-Podpora-bydleni-pri-zivelni-pohrome

Doba trvání projektu:

45


Datum uzávěrky:

30. 06. 2015

Název programu

MMR - 117D0260 Podpora bydlení 2013 - 3. stupeň povodňové aktivity - B. Dotační titul č. 2 Odstranění stavby

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

infrastruktura, životní prostředí, bydlení, sociální Obec I. Předmět a účel podpory B. Dotační titul č. 2 - Odstranění stavby Podpora se poskytuje ve formě dotace na úhradu nákladů na odstranění nenávratně poškozených staveb v důsledku povodně

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

ČR

Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytovapolitika/Programy-Dotace/Statni-pomoc-po-zivelni-nebo-jinepohrome/Program-Podpora-bydleni-pri-zivelni-pohrome 30. 06. 2015

4. MEZINÁRODNÍ VISEGRADSKÝ FOND 6 grantových programů, Visegrádský stipendijní program, program na podporu uměleckých projektů. Mezinárodní visegrádský fond (MVF) byl založen 9.6.2000. Členskými státy jsou: Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko (země V4). Řídícím orgánem MVF je Konference ministrů zahraničních věcí a Rada velvyslanců, výkonným orgánem ředitel, který svou funkci vykonává v sídle MVF v Bratislavě. Úředním jazykem MVF je angličtina. Fond má přispívat k rozvíjení užší spolupráce mezi členskými státy a posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce. Rozpočet fondu tvoří stejně vysoké finanční příspěvky, které do něj každoročně vkládají všechny čtyři členské země.

Programy MVF Malé granty (Small Grants): podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4 (v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, přeshraniční spolupráce a turistického ruchu); termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince; maximální částka přidělená jednomu projektu je 6 000 EUR (přičemž finanční příspěvek MVF nemůže převýšit 70 % celkových nákladů na realizaci projektu) a grant se uděluje na dobu maximálně 6 měsíců (i když realizace projektu bude trvat déle). Standardní granty (Standard Grants): podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4 ve stejných oblastech jako v případě malých grantů, ale na jeden projekt se přiděluje částka vyšší než 6 000 EUR a doba realizace projektu je 12 měsíců (finanční příspěvek MVF nemůže převýšit 70 % celkových nákladů na realizaci projektu);

46


termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 15. března a 15. září. Visegrádský grant pro univerzitní studia (Visegrad University Studies Grant): má podpořit vytváření kurzů nebo studijních programů zaměřených na problematiku, která se úzce dotýká zemí Visegrádské skupiny; částka přidělená projektu je cca 10 000 EUR na vytvoření kurzu a 40 000 EUR na vytvoření studijního programu. Visegrádský grant pro univerzitní studia - Joint Degree Program (Visegrad University Studies): Grant mohou získat katedry či fakulty vysokých škol a/nebo výzkumná pracoviště/organizace, jež předloží takto koncipovaný společný studijní program a potvrdí předpoklad dlouhodobého náboru uchazečů o jeho absolvování. Poslední termín pro podání žádosti vypršel: 10.4.2013 Visegrádský strategický program (Visegrad Strategic Programme, Strategic Grants): podporuje významné, dlouhodobé strategické projekty, na nichž se podílejí instituce ze všech čtyř zemí Visegrádské skupiny; projekty musí být zaměřeny na priority stanovené pro příslušný rok; granty se poskytují na dobu maximálně 3 let (na jeden projekt se obvykle přiděluje cca 30 000 EUR); i v tomto případě finanční příspěvek MVF nemůže převýšit 70 % celkových nákladů na realizaci projektu. Poslední termín pro podání žádosti vypršel: 15.4.2013. Flagship Program: Program má podpořit dlouhodobé projekty strategické povahy, které významným způsobem přispívají ke zpřístupnění jedinečných zkušeností a know-how zemí Visetrádské skupiny s procesy demokratické transformace a integrace a s regionální spoluprací. Tzv. Flagship Projects mají podpořit reformní procesy, politickou a ekonomickou integraci s EU, institucionální kapacitu, přispět k utváření občanské společnosti a celkové transformaci zemí Východního partnerství (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina). Na realizaci projektů předkládaných MVF se musí podílet partneři ze všech čtyř zemí V4 a minimálně dvou zemí Východního partnerství. Projekty se předkládají na základě zveřejněné výzvy. Roční rozpočet na tyto projekty činí 600 000 EUR. Visegrádská stipendia: Jsou určena ke studiu v magisterských studijních programech a k postgraduálnímu studiu/výzkumu na dobu 1 až 4 semestrů na všech akreditovaných veřejných nebo soukromých univerzitách nebo akreditovaných pracovištích Akademie věd v zemích V4, resp. v dalších zemích (viz níže). Žadatelé, jejichž univerzita nebo místo zaměstnání je v době podání žádosti dále než 1 500 km od vybrané hostitelské univerzity/instituce, splňují podmínky pro udělení grantu na jednorázovou úhradu cestovních nákladů. Nabízejí se: tzv. in-coming scholarships, jež se poskytují uchazečům z Albánie, Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Gruzie, Makedonie/FYROM, Moldavska, Černé Hory, Ruské federace, Srbska a Ukrajiny a umožňují studium v některé ze zemí V4. Stejná pravidla platí i pro uchazeče z Kosova; tzv. intra-visegrad scholarships, jež se poskytují uchazečům ze zemí V4, kteří chtějí studovat/provádět výzkum v některé další zemi V4; tzv. out-going scholarships, jež se poskytují uchazečům ze zemí V4, kteří chtějí studovat/provádět výzkum v některé z těchto zemí: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Gruzie, Makedonie/FYROM, Moldavsko, Černá Hora, Srbsko a Ukrajina. Stejná pravidla platí i na univerzitách v Kosovu. Žádosti o stipendia se předkládají jednou ročně do 31. ledna. Upozornění:

47


Konference ministrů zahraničních věcí zemí V4 přijala dne 22. října 2009 změny ve stávajících pravidlech Visegrádského stipendijního programu. Kompletní znění pravidel s těmito změnami naleznete na http://www.visegradfund.org/instructions.html. Granty pro umělce – Visegrad Artist Residency Program (VARP) Program stipendijních pobytů umělců ze zemí V4 byl založen v roce 2006 a během následujících let se rozdělil do několika podprogramů: VARP—Visual&Sound Arts (mobilita jednotlivců v rámci V4); VARP—Performing Arts (program umožňující mobilitu jednotlivců i souborů); VARP in New York (stáže umělců v Brooklynu, New York); Visegrad Literary Residency Program (stáže jednotlivců v rámci V4). Více informací zájemci naleznou na: http://visegradfund.org/residencies/. Podrobné informace o výše zmíněných grantech a stipendiích včetně formulářů žádosti o stipendium jsou k dispozici na stránkách Mezinárodního visegrádského fondu (www.visegradfund.org), informace o Visegrádské skupině na www.visegradgroup.eu. Strategic Grants: 15. 4. 2014 Visegrad+ (Western Balkans): 15. 5. 2014 Small Grants: 1. 6. 2014

Více: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/mezinarodni-visegradsky-fond

5. NORSKÉ FONDY A EHP Fondy EHP CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění a 1. výzva – Bilaterální spolupráce na národní úrovni Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni – Ministerstvo financí ČR – Národní kontaktní místo EHP a Norských fondů 2009-2014 vyhlásilo dne 21. ledna 2013 1. výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014. Žádosti lze předkládat průběžně od data vyhlášení výzvy až do 31.12.2014 nebo do vyčerpání alokovaných prostředků. Pokyn Národního kontaktního místa pro Zprostředkovatele programů 2009-2014 Pokyn NKM pro Zprostředkovatele programů 2009-2014 Přílohy k Pokynu NKM pro Zprostředkovatele programů 2009-2014 Fond pro bilarerální spolupráci na národní úrovni – dokumenty k 1. výzvě (otevřena do 31.1 2. 2014) Text výzvy (Bilaterální fond na národní úrovni – Program CZ01) Příloha č.1 – Programové oblasti Příloha č.2 – Pokyn pro žadatele a příjemce grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni Příloha č.3 – Formální náležitosti žádosti

Více: http://www.norskefondy.cz/wp-content/uploads/2013/03/2013_03_15_CZ06_verzepro-ve%C5%99ejnost.pdf Dokumenty grantové podpory Pracovní verze výzvy Programové oblasti č.16 – “Kulturní dědictví” Pracovní verze výzvy PO16 – “Kulturní dědictví”(do 9. 04. 2014)

48


Pracovní verze výzvy Programové oblasti č.17 – “Současné umění” Pracovní verze výzvy PO17 – “Současné umění”(do 9. 04. 2014) Kontaktní formulář fondů EHP Kontaktní formulář fondů EHP (*.docx) Kontaktní formulář fondů EHP (*.pdf) Pokyn Národního kontaktního místa pro Výzvy Pokyn NKM pro Výzvy – předkládání a hodnocení žádostí – udělení grantu Pokyn Národního kontaktního místa pro Způsobilé výdaje Pokyn NKM pro způsobilé výdaje Pokyn Národního kontaktního místa k Veřejným zakázkám malého rozsahu Pokyn NKM k Veřejným zakázkám malého rozsahu

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

CZ01 - Technická asistence a bilaterální fond Přeshraniční spolupráce Spolupráce financovaná z tohoto Fondu poskytne platformu pro navázání a posílení vzájemných politických, kulturních, odborných a akademických vztahů v širším slova smyslu v souladu s národní strategií podpory bilaterální spolupráce a ve shodě se záměry Donorských zemí.

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/cz01-technicka-asistence-abilateralni-f 1. výzva do 31. 12. 2014, 2. Výzva do 30. 04. 2016

EHP fondy a programy 2019 – 2014

CZ02 - Životní prostředí CZ03 - Nestátní neziskové organizace CZ04 - Ohrožené děti a mládež CZ05 - Sociální začleňování CZ06 - Kultura CZ07 - Spolupráce škol a stipendia

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-20092014

49


Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Norské fondy 2009 - 2014

CZ07 - Spolupráce škol a stipendia CZ08 - Zachycování a ukládání oxidu uhličitého CZ09 - Česko-norský výzkumný program CZ10 - Podpora odhalování a vyšetřování korupce CZ11 - Veřejné zdraví CZ12 - Dejme (že)nám šanci CZ13 - Rovné příležitosti žen a mužů CZ14 - Schengenská spolupráce CZ15 - Spolupráce v justici CZ22 - Podpora důstojné práce a tripartitního dialogu

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace:

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014

Malé grantové schéma – životní prostředí Životní prostředí Obec, kraj, nezisková organizace, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, vědecké instituce, státní organizace státní podniky Žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II. Hlavním cílem Malého grantového schématu je omezení ztráty biologické rozmanitosti prostřednictvím aktivit zaměřených na realizaci záchranných programů a programů péče a dále na aktualizaci a tvorbu nových programů pro zvláště chráněné druhy, včetně přípravy odborných podkladů, které umožní rozhodnout o dalším postupu při ochraně vybraných druhů rostlin a živočichů. Norské fondy a EHP

50


Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

http://www.mzp.cz/cz/male-grantove_schema_vyzva 30. 4. 2016 28. 6. 2014

6. NADACE, FONDY A GRANTY Název programu

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Oranžové hřiště

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Grant, dotace Právnické osoby Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních, dětských a sportovních a dalších hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť v areálech mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

Nadace ČEZ

Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantovarizeni/oranzove-hriste.html Rok od podání žádosti

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Podpora regionů

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Grant, dotace Právnické osoby Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. Bližší specifikace zaměření naleznete v dokumentu Podmínky grantového řízení Podpora regionů.

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

Nadace ČEZ

Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podporaregionu.html Rok od podání žádosti

51


Název programu

Grantové řízení Stromy pro rok 2014

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Grant Města a obce

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

Nadace ČEZ

Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

200 000 http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy2013.html 1. 02. – 1 .03 .2014; 1. 07. – 31. 07. 2014 (podzimní výsadba)

Techsoup Česká republika – Sdružení VIA Grant charitativní organizace a zařízení zřízená církvemi, nadace, nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, veřejné knihovny Díky TechSoup mohou neziskové organizace získat téměř zdarma* širokou škálu softwarových produktů od společnosti Microsoft (produkty: Windows 8, Office 2013 atd.), GiftWorks, SAP nebo síťové produkty od společnosti Cisco Nadace VIA

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/rozvojnno/techsoup-ceska-republika-sdruzeni-via-2014 Průběžný grant

Fond místních iniciativ – Rychlé granty (2014) Grant nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, spolky, ústavy Rychlé granty představují jednoduše dostupné prostředky na řešení problémů, které se netýkají pouze několika občanů, ale přímo či nepřímo všech obyvatel dané lokality. Chceme jimi povzbudit místní obyvatele, aby se aktivně podíleli na veřejném životě a hájili svá práva. Za pomoci Rychlého grantu můžete upozornit na aktuální problematickou situaci, pružně a důrazně zareagovat na veřejné dění a/nebo získat odborné podklady pro alternativní řešení problému. Aniž bychom se klonili k jedné nebo druhé straně sporu, podporujeme především otevřenou věcnou diskusi o tématech veřejného zájmu v konkrétních kauzách.

52


Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

V minulosti byly prostředky využity na hledání šetrnějších řešení výstavby silnic a velkých objektů, na ochranu životního prostředí a na informování veřejnosti o aktuálním dění v obci. Svého určení Rychlé granty nejlépe docházejí tam, kde je nezbytná okamžitá reakce a kde by měla nečinnost dlouhodobé dopady na místní komunitu. Rychlé granty nejsou určeny jako překlenovací prostředky na projekty ani jako prostředky na chod a rozvoj organizace. Nadace VIA

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnichiniciativ/fond-mistniho-rozvoje-rychle-granty-2014 průběžný

Grantové řízení Oranžový přechod 2014

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Grant Města a obce

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

Nadace ČEZ

Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace:

200 000 http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantovarizeni/oranzovy-prechod.html 15. 05. – 15. 06. 2014

Výsadba stromů – obce a školy Životní prostředí, lidské zdroje Obec, školská zařízení, příspěvkové organizace Zlepšete vaše životní prostředí. Vysaďte společně stromy, které vám později poskytnou čistější vzduch, příjemný stín i hezčí místo k procházkám. Grant zaměřen na: - zakoupení sazenic stromů a keřů; - zakoupení nezbytného materiálu (kůly, úvazy, hřebíky, ochrana proti okusu, mulč, atd.); - dopravu sazenic a materiálu na místo výsadby; - zakoupení/zapůjčení nářadí potřebného k výsadbě nebo následné péči (max. do výše 10% celkové žádané částky); - propagaci výsadby, tisk a tvorba informačních materiálů (max. do výše 10% celkové žádané částky). Nadace Partnerství 10 000 30 000

53


Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualnivyzvy/Vysadba-stromu-obce-a-skoly 1. 12. 2014 13. 8. 2014

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Fond malých projektů (FMP) Přeshraniční spolupráce Součástí Operačního programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“. Svým charakterem je pokračováním úspěšných programů realizovaných v minulosti v oblasti rakousko-českého pohraničí, především CBC – Interreg a Interreg IIIA - Dispoziční fond, který hrál významnou roli při znovu propojení obou regionů. Všechny projekty podpořené z tohoto Fondu se zaměřovaly na následující cíle: Zmenšení rozdílů mezi různými částmi regionu, především v okrajových oblastech, prostřednictvím zavedení či zlepšení systémů spolupráce na obou stranách hranic Podpora ekonomického a sociálního potenciálu regionu prostřednictvím tradičních aktivit typu „people-to-people“ Oživení kontaktů mezi různými cílovými skupinami s cílem podpořit každodenní přeshraniční aktivity Realizace malých akcí/událostí na základě místních/mikroregionálních potřeb a požadavků s přeshraničním vlivem a s pružným přístupem k finančním prostředkům. Sdružení obcí Vysočiny

http://www.rrav.cz/maleprojekty/dokumenty_fmp.html http://www.obcevysociny.cz/ 30. 09. 2014

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

NAEP - ERASMUS + Lidské zdroje, inovace, přeshraniční spolupráce, vzdělávání Občan, obec, kraj, firma, družstvo, nezisková organizace Tato výzva k předkládání návrhů se týká těchto akcí programu Erasmus+: Klíčová akce 1 (KA1) - Vzdělávací mobility jednotlivců - mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže - sdílené magisterské studium - rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby Klíčová akce 2 (KA2) - Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů - strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a

54


Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

mládeže - znalostní aliance - aliance odvětvových dovedností - budování kapacit v oblasti mládeže Klíčová akce 3 (KA3) - Podpora reformy politiky - strukturovaný dialog: setkávání mladých lidí s politickými činiteli za účelem jednání o problematice mládeže ČR

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=181 01. 10. 2014

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Pomáhej (2014) Volný čas, cestovní ruch. lidské zdroje Skupiny dětí a mladých lidí od 7 do 26 let Program je určen pro skupiny dětí a mladých lidí, které se rozhodly zorganizovat benefiční akci a získat tak finanční prostředky pro dobrou věc. Může jít o divadelní představení, koncert, turnaj, módní přehlídku, společný úklid okolí školy či cokoli jiného. Cílem programu je povzbudit mladé lidi, kteří chtějí něco udělat pro své okolí, a společně s nimi přispět k obnově filantropických tradic v České republice. Nadace VIA 1500 7000 (30 000Kč odměna třem nejlepším projektům) http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/rozvojfilantropie/pomahej-2014 10. 10. 2014

Česko-německý fond budoucnosti – společné angažmá české a německé občanské společnosti v oblasti drogové prevence Lidské zdroje, inovace, vzdělávání, přeshraniční spolupráce, sociální Občan, obec, kraj, družstvo, firma, nezisková organizace Česko-německý fond budoucnosti vyzývá aktéry občanské společnosti a pracovníky vzdělávacích institucí z obou zemí k přeshraniční spolupráci v oblasti drogové prevence. Fond budoucnosti přitom sleduje následující cíle: - Přeshraniční výměna zkušeností, společná analýza problémů a hledání jejich komplexních řešení - Navázání nových kontaktů mezi českými a německými organizacemi

55


Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

- Osvěta a prevence s využitím inovativních a účinných postupů a modelů vzdělávání v této oblasti - Zvýšení vzájemné informovanosti o příčinách a dopadech nárůstu výroby a pašování drog v česko-německém pohraničí s cílem předcházet vzniku negativních stereotypů ČR

70 http://fb.cz/aktuality/tema-roku/2014-spolecne-angazma-ceskea-nemecke-obcanske-spolecnosti-v-oblasti-drogove-prevence 31. 12. 2014

Název programu

ČNFB - Česko-německý fond budoucnosti

Tematická oblast:

lidské zdroje, vzdělávání, kultura, přeshraniční spolupráce, sociální Obec, občan, družstvo, nezisková organizace I. Předmět a účel podpory Poslání Fondu budoucnosti Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. Od roku 1998 poskytl Fond budoucnosti dohromady přibližně 45 milionů eur na zhruba 7 500 projektů.

Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

ČR

50 http://fb.cz/co-podporujeme/ 31. 12. 2014

SFRB - Inovovaný program na výstavbu nájemních bytů - Úvěry na výstavbu nájemních bytů Infrastruktura, bydlení Občan, obec, nezisková organizace, firma, družstvo O úvěr můžete žádat na novostavbu, kterou vznikne bytový dům s nájemními byty, nebo na stavební úpravy, kterými vznikne nájemní byt z prostor původně určených k jiným účelům než k bydlení. Úvěr je možné použít i na nástavbu či přístavbu, kterými vznikne nájemní byt, rovněž na stavební úpravy bytů v bytovém domě, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a konečně také na stavební úpravy stávajícího nájemního bytu, jehož rozdělením vznikne alespoň jeden další nájemní byt. Vybrané podmínky pro přiznání úvěru

56


Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

- Výstavba musí probíhat mimo záplavová území. - U každých započatých 5 bytů musí být 1 byt upravitelným bytem - tato podmínka se vztahuje i na rekonstrukce, přístavby, nástavby a stavební úpravy stávajícího nájemního bytu, kterými vznikne alespoň jeden nový nájemní byt - Podlahová plocha bytu včetně příslušenství nesmí být menší než 25 m2 a zároveň nesmí překročit plochu 90 m2. V rámci projektu můžete pořídit i menší či větší byty než je uvedeno, na jejich výstavbu však nemůžete využít finanční prostředky z našeho úvěru. - Výstavba musí být dokončena tak, aby byty mohly být užívány k danému účelu nejdéle do 3 let od data uzavření úvěrové smlouvy. Na stejnou dobu a zároveň do ukončení výstavby je také možné využít odložení splácení jistiny úvěru. Splácení úroků bude probíhat v pravidelných měsíčních splátkách od zahájení čerpání úvěru. ČR

70 http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=220 31. 12. 2014

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

SFRB – Program Panel 2013+ Infrastruktura, bydlení, životní prostředí Občan, obec, nezisková organizace, firma, družstvo Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz bude kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně. - Úrok - již od Referenční sazby Evropské Unie, minimálně však 0,75% - Fixace úroku po celou dobu splatnosti, kterou lze nastavit až na dobu 30 let. - Zajištění - standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše úvěru ČR

90 http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=218 31. 12. 2014

SFRB – program úvěry obcí na opravy a modernizaci bytového fondu Infrastruktura, bydlení obec Podpora je poskytována ve formě úvěru. Úvěr ke krytí části nákladů spojených s opravami a modernizacemi bytů je poskytován smlouvou. Úroková sazba je 3 % ročně a je

57


Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

platná po celou dobu splatnosti úvěru, tj. po dobu max. 10 let od uzavření smlouvy. Obec je povinna min. 20% jí takto poskytnutých prostředků dále poskytnout jiným vlastníkům nemovitostí určených k bydlení. ČR

50 http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=219 31. 12. 2014

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

Nadace AgroFert Sociální, lidské zdroje, zdraví podpora dětí a mládeže podpora znevýhodněných a hendikepovaných spoluobčanů podpora zdraví a péče o něj podpora rozvoje regionů

http://www.nadace-agrofert.cz/pruvodce/vyhlasovana-grantovarizeni/

Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Česko německý fond budoucnosti Cestovní ruch, kultura, věda, historie, sociální oblast a jiné Podporované oblasti: Mládež a školy Kultura Dialogy a vědecké projekty Publikace Obnova památek Sociální projekty a podpora menšin Partnerství obcí a zájmových sdružení Stipendia Česko německý fond budoucnosti

http://fb.cz/

58


Název programu

Kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Grant, dotace, kultura

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

MK ČR

Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

1. Prezentace, popularizace a ochrana movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií. 2. Zajišťování informačního servisu a komunikace v oboru muzejnictví, organizace a účast na seminářích, školeních, kolokviích apod., zaměřených na ochranu movitého kulturního dědictví a s tím související vědní obory, sbírkotvornou činnost, výzkum a vývoj, s celostátním nebo mezinárodním významem.

http://www.mkcr.cz/kulturni-dedictvi/muzea-galerie-a-ochranamoviteho-kulturniho-dedictvi/granty-a-dotace/default.htm 8. 05. 2019

Užitečné odkazy: Nadace VIA: http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora Nadace ČEZ: http://www.nadacecez.cz/cs/uvod.html Nadace Partnerství: http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy Nadace AgroFert: http://www.nadace-agrofert.cz/pruvodce/vyhlasovanagrantova-rizeni/ Nadace OKD: http://www.nadaceokd.cz/cs/granty/grantove-programy Česko-německý fond budoucnosti: http://fb.cz/co-podporujeme/

59

Obce (cerven)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you