Page 1

MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Katalog aktuálních dotačních titulů Veřejný sektor - obce

3.3.2014 Verze č. 2


Obsah 1.

EVROPSKÉ DOTACE ................................................................................................................... 4 IROP .................................................................................................................................................... 4 OP Doprava ......................................................................................................................................... 4 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost............................................................................. 5 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ......................................................................................................... 6 OP Zaměstnanost................................................................................................................................. 6 OP Životní prostředí ............................................................................................................................ 7 OP VK – Oblast podpory 3.1Individuální další vzdělávání ................................................................ 8 Prioritní osa 4 – ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ .............................................................................................................. 8 Prioritní osa 6 – ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY ................................................... 9 Podpora sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformaci ........................................... 9 Prioritní osa 2 – ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ ............................ 10 IOP - 12. výzva - 6.4.1a Národní podpora cestovního ruchu ............................................................ 10 MKČR – Program kreativní Evropa .................................................................................................. 10 Kreativní Evropa ............................................................................................................................... 11

2.

KRAJSKÉ DOTACE .................................................................................................................... 13 Památkově chráněná území 2014 ...................................................................................................... 13 Čistá voda 2014 ................................................................................................................................. 13 Naše školka 2014............................................................................................................................... 13 Sportoviště 2014 ................................................................................................................................ 14 Sportujeme 2014................................................................................................................................ 14 Jednorázové akce 2014 ...................................................................................................................... 15 Dotace lesy 2014 - 2020 .................................................................................................................... 15 Životní prostředí 2014 ....................................................................................................................... 16 Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014 .......................................................................... 16 Zásady ZK pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek ............................................................................................................................................. 16 Informační a komunikační technologie 2014 .................................................................................... 17 Bezpečná silnice 2014 ....................................................................................................................... 17 Infrastruktura ICT 2014..................................................................................................................... 17

3. STÁTNÍ DOTACE – MINISTERSTVA .......................................................................................... 19

1


MZE - 20. kolo výzvy - Programu rozvoje venkova - opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie ............................................................................................................................................. 19 MŠMT - výzva k podávání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na podporu účasti subjektů ČR v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC se zahájením řešení v roce 2014 ..................................................................... 19 MZČR - Nadační fond AVAST grantová výzva - Spolu až do konce .............................................. 20 MZČR - Program "Zdraví" - nová výzva pro čerpání finančních prostředků z Programu švýcarskočeské spolupráce, 2. výzva ................................................................................................................ 20 MKČR - Odbor regionální a národnostní kultury - Program Kulturních aktivit zaměřené na podporu zahraničních kontaktů v oblasti ......................................................................................................... 21 MKČR - Odbor regionální a národnostní kultury - Podpora regionálních kulturních tradic ............ 21 Konsolidace IT a nové služby IC obcím ........................................................................................... 22 MKČR – integrovaný systém ochrany movitého kulturního – C - výkupy předmětů kulturní povahy mimořádného významu ..................................................................................................................... 22 MŠMT - Poskytnutí příspěvku/dotace z Fondu vzdělávací politiky na rok 2014 ............................. 23 SFŽP - Program na podporu systému pro nakládání s autovraky ..................................................... 24 MFČR - 1. výzva - pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014 ........................................................................... 24 MČOR – dotace na zabezpečení péče o válečné hroby ..................................................................... 25 MDČR - oblast podpory 2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T .............................. 25 MDČR - oblast podpory 4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T ....... 26 MDČR - oblast podpory 6.2 - Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T ..................................................................................................................................... 26 MDČR - OP - Dopravy - 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů ............................................................................................................................... 27 MDČR - OP - Dopravy - 1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj systémů ......................................................................................................... 28 MDČR - OP - Dopravy - 3.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T............... 28 MMR - 117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav - B. Dotační titul č. 2 Odstranění stavby . 29 MMR - 117D0260 Podpora bydlení 2013 - 3. stupeň povodňové aktivity - B. Dotační titul č. 2 Odstranění stavby .............................................................................................................................. 29 4. MEZINÁRODNÍ VISEGRADSKÝ FOND ...................................................................................... 29 5. NORSKÉ FONDY A EHP ................................................................................................................ 31 Dejme (že)nám šanci prevencí domácího násilí ................................................................................ 32 Dejme (že)nám šanci rovnými příležitostmi ..................................................................................... 32 I. Výzva na individuální projekty z fondů EHP - Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví .............................................................................................................................................. 33 Program CZ 06 na financování subprojektů z Fondů EHP ............................................................... 33

2


6. NADACE, FONDY A GRANTY ..................................................................................................... 34 Kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií ........................................ 34 Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Oranžové hřiště ................................................................... 34 Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Podpora regionů .................................................................. 35 Grantové řízení Stromy pro rok 2014 ................................................................................................ 35 Grantové řízení Oranžový přechod 2014 .......................................................................................... 35 Techsoup Česká republika – Sdružení VIA ...................................................................................... 36 Fond místních iniciativ – Rychlé granty (2014) ................................................................................ 36 Fond kulturního dědictví – „Záchrana drobných památek místního významu“ (2014) .................... 37 Nestlé pro vodu v krajině .................................................................................................................. 37 NAEP - ERASMUS + ....................................................................................................................... 38 Česko-německý fond budoucnosti – společné angažmá české a německé občanské společnosti v oblasti drogové prevence ................................................................................................................ 38 ČNFB - Česko-německý fond budoucnosti ....................................................................................... 39 SFRB - Inovovaný program na výstavbu nájemních bytů - Úvěry na výstavbu nájemních bytů ..... 39 SFRB – Program Panel 2013+ .......................................................................................................... 40 SFRB – program úvěry obcí na opravy a modernizaci bytového fondu ........................................... 40

3


1. EVROPSKÉ DOTACE IROP Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Modernizace a rozvoj sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T a ve vazbě na řešení problémů propojení dopravy znevýhodněných městských a venkovských společenství a oblastí a řešení problémů přeshraničního spojení. Rozvoj integrovaných dopravních systémů a udržitelných forem dopravy Řešení a řízení rizik s ohledem na změny klimatu Podpora rozvoje podnikání v oblasti cestovního ruchu a kultury Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Rozvoj dostupné, kvalitní a udržitelné sítě služeb vedoucích k sociálnímu začlenění osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Rozvoj a zkvalitnění služeb zaměstnanosti Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a zdravotní péče Zvýšit kvalitu vybavení středních škol, školských zařízení, vyšších odborných škol a center celoživotního učení pro odborné vzdělávání v návaznosti na požadavky regionálního trhu práce Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí Veřejná infrastruktura cestovního ruchu a kulturního dědictví a jejich marketing a propagace Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů ICT

PO 1

PO 2

PO 3

OP Doprava Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Výstavba a modernizace železničních tratí Výstavba a modernizace vnitrozemských vodních cest v hlavní síti TEN-T

PO 1

4


Multimodální doprava Infrastruktura drážních systémů městské a příměstské dopravy Systémy řízení městského silničního provozu a zavádění ITS na městské silniční síti Environmentálně čistý dopravní park Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu Silniční infrastruktura sítě TEN-T (výstavba a modernizace silnic a dálnic, ITS a nové technologie) Podpora rozvoje sítě napájecích stanic alternativních energií na silniční síti Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T Silnice a dálnice mimo síť TEN-T ve vlastnictví státu

PO 2

PO 3

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace Zvýšit inovační výkonnost podniků Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem Zvýšit počet nových podnikatelských záměrů začínajících a rozvojových firem Zvýšit internacionalizaci malých a středních firem Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání Zkvalitnit infrastrukturu pro rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru s důrazem na technické odborné vzdělávání Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru a zvýšit využívání energetických služeb Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy a zavést prvky inteligentních sítí do distribučních soustav Uplatnit ve větší míře nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a zvýšit využívání druhotných surovin Zvýšit využití a zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla a modernizovat soustavy zásobování teplem Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

5


technologií Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu Zvýšit úroveň nejmodernějších a pokročilých ICT a poskytování sofistikovaných sdílených služeb v podnikání

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Posilování kapacit pro kvalitní výzkum Posílit excelenci ve výzkumu Zvýšit přínosy výzkumu pro společnost Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami a ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin na vysokoškolském vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti Zatraktivnit celoživotní vzdělávání na vysokých školách a zvýšit účast, zejména v rámci dospělé populace Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol Zlepšit podmínky pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem profilace vysokých škol, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol pro potřeby celoživotního vzdělávání Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Rozvoj inkluzívního vzdělávání Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků Zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně posílení jeho relevance pro trh práce

PO 1

PO 2

PO 3

OP Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

PO 1

6


Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce Zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání Snížit míru nezaměstnanosti podpořených mladých osob (15-24 let) v regionu NUTS II Severozápad Sociální začleňování a boj s chudobou Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce Rozvoj sektoru sociální ekonomiky Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících podporujících sociální začleňování Zvýšit kvalitu péče o duševní zdraví a přispět k udržitelnosti systému zdravotnictví cílenou podporou zdraví Zvýšit účast lokálních aktérů na prevenci a řešení problémů v oblasti sociálního začleňování a zaměstnanosti Sociální inovace a mezinárodní spolupráce Zvýšit efektivitu sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ Efektivní veřejná správa Zvýšit efektivitu a transparentnost veřejné správy

PO 2

PO 3

PO 4

OP Životní prostředí Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod ze zdrojů a zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství Snížit vnos znečišťujících látek z průmyslu a zemědělství do povrchových a podzemních vod Zajistit povodňovou ochranu v intravilánu a ve volné krajin Podpořit preventivní protipovodňová opatření Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek Snížit emise stacionárních a mobilních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva,

PO 1

PO 2

7


ekosystémů a vegetace nadlimitním koncentracím znečišťujících látek Zvýšit kapacitu systémů pro sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší, počasí a klimatu a ozonové vrstvy Země Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika Předcházet vzniku odpadů Zvýšit podíl materiálového využití odpadů, resp. recyklace na celkovém nakládání s odpady v ČR Zvýšit energetické využití odpadů jako zdroje surovin Zlepšit úroveň nakládání s nebezpečnými odpady Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže Snižovat environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení Ochrana a péče o přírodu a krajinu Posílit biodiverzitu Posílit přirozené funkce krajiny Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech Snížit environmentální rizika způsobená geofaktory Energetické úspory Snížit energetickou náročnost u veřejných budov a u veřejného osvětlení

PO 3

PO 4

PO 5

Název programu

OP VK – Oblast podpory 3.1Individuální další vzdělávání

Tematická oblast: Žadatel:

vzdělávání Obec, město, svazky obcí, VŠ, školy a školská zařízení, vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, sdružení a asociace škol Dotaci na vzdělávání v oblasti finanční, právní, počítačové nebo spotřebitelské gramotnosti mohou získat školy, neziskové organizace, vzdělávací instituce či města a obce. Podporovanými aktivitami jsou především vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí a tvorba vzdělávacích modulů zaměřených na rozšiřování výše uvedených dovedností. EU – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2 mil. 10 mil. 100 http://www.dotacni.info/op-vk-oblast-podpory-3-1-individualni-dalsivzdelavani/

Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast:

07. 03. 2014

Prioritní osa 4 – ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ Životní prostředí, inovace

8


Žadatel: Předmět a účel podpory: Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory: Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

Obec, město, svazky obcí, kraje, neziskové organizace, státní podniky, podnikatelské subjekty Využít můžete například dotace na vybudování kompostáren, sběrných dvorů, třídičky odpadů vč. navazujících technologií, systémy pro separaci nebezpečných KO, sanaci vážně kontaminovaných lokalit. EU – OP Životní prostředí

http://www.dotacni.info/vice-nez-13-mld-kc-k-docerpani-v-op-zivotnihoprostredi-pro-rok2014/?utm_source=newsletter7&utm_medium=email&utm_content=opzp&u tm_campaign=soukromy7 15. 04. 2014

Prioritní osa 6 – ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY Životní prostředí V rámci PO 6 můžete využít dotace na optimalizaci vodního režimu krajiny, podporu regenerace urbanizované krajiny a podporu biodiverzity. EU – OP Lidské zdroje a zaměstnanost

http://www.dotacni.info/vice-nez-13-mld-kc-k-docerpani-v-op-zivotnihoprostredi-pro-rok2014/?utm_source=newsletter7&utm_medium=email&utm_content=opzp&u tm_campaign=soukromy7 15. 04. 2014

Podpora sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformaci Sociální věci Kraje, obce, organizace zřizované obcemi a kraji působící v sociální oblasti, nestátní neziskové organizace, poskytovatelé sociálních služeb Dotace na sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb. EU – OP Lidské zdroje a zaměstnanost 1 mil. 10 mil. 100 http://www.dotacni.info/vyzva-pro-predkladani-grantovych-projektu-v-ramcioblasti-podpory-3-1-podpora-socialnich-sluzeb-komunitniho-typu-vzniklychpo-transformaci/

Doba trvání projektu:

9


Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory: Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

17. 04. 2014

Prioritní osa 2 – ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ Životní prostředí Podnikatelský subjekt, veřejný sektor, neziskový sektor Využít můžete například dotace na nákup nových, bezemisních technologií, výměnu zdroje tepla a otopné soustavy, snížení prašnosti plošných zdrojů, nákup úklidových, samosběrných vozů a mnoho dalšího. EU – OP Životní prostředí

http://www.dotacni.info/vice-nez-13-mld-kc-k-docerpani-v-op-zivotnihoprostredi-pro-rok2014/?utm_source=newsletter7&utm_medium=email&utm_content=opzp&u tm_campaign=soukromy7 31. 05. 2014

IOP - 12. výzva - 6.4.1a Národní podpora cestovního ruchu Cestovní ruch ostatní Podporované aktivity a) zavedení národního informačního systému; c) podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází; e) podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu. Specifické zaměření výzvy: Žadatel předloží projekt formou dvou oddělených identicky zaměřených žádostí, obě se všemi povinnými přílohami. Jednu žádost vypracuje pro cíl Konvergence a druhou pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. ČR

85 http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce%281%29/06-IOP/Vyhlaseni-vyzvy-v-oblasti-intervence-4-1-IOP 30. 06. 2015 31. 12. 2014

Název programu

MKČR – Program kreativní Evropa

Tematická oblast:

Lidské zdroje, vzdělávání, sociální, kultura, inovace, přeshraniční spolupráce Občan, obec, kraj, družstvo, firma, nezisková organizace Kreativní Evropa je nový program EU na podporu kinematografie a kulturních a kreativních odvětví, plánovaný na období let 2014-

Žadatel: Předmět a účel podpory:

10


Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

2020. Cílem programu Kreativní Evropa je vytvořit jednotný rámec pro financování projektů v oblasti scénických umění, výtvarného umění, nakladatelství a literatury, filmu, televize, hudby, mezioborového umění, kulturního dědictví a videoher, maximálně využít synergii mezi různými sektory a zvýšit tak účinnost poskytované podpory. Program Kreativní Evropa se skládá ze dvou dílčích programů a mezioborové části. - dílčí program MEDIA - podpora evropské kinematografie a audiovizuálního průmyslu - dílčí program Kultura - podpora mezinárodních projektů v oblasti kulturních a kreativních odvětví - mezioborová část - zahrnuje nástroj pro finanční záruky, který bude spuštěn v roce 2016. Mezioborová část nabídne také prostředky na vypracování studií a podpoří lepší sběr dat s cílem zdokonalit argumenty pro strategická opatření nebo prostředky na podporu pilotních projektů spolupráce mezi audiovizuálním a dalšími kulturními a kreativními odvětvími. ČR

http://www.mkcr.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/program-kreativnievropa-je-zpristupnen-zadatelum-208934/tmplid-228 31. 12. 2014

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace:

Kreativní Evropa Evropská komise vyhlásila program na podporu kulturních a kreativních odvětví Kreativní Evropa. Současně s programem jsou vyhlášeny i výzvy k podávání žádostí o grant. Dílčí program Kultura vyhlašuje výzvy v následujících oblastech: Evropské projekty spolupráce, EAC/S16/2013, uzávěrka 5. března 2014 Literární překlady, EAC/S19/2013, uzávěrka 12. března 2014 Evropské sítě, EAC/S18/2013, uzávěrka 19. března 2014 Evropské platformy, EAC/S17/2013, uzávěrka 19. března 2014 Dílčí program MEDIA vyhlašuje výzvy v následujících oblastech: Podpora vývoje - Jednotlivé projekty, uzávěrka 28. února 2014, 6. června 2014 Podpora vývoje - Projektové soubory, uzávěrka 28. března 2014 Podpora filmových festivalů, uzávěrka: 28. února 2014 (projekty konající se v období 1. 5. 2014 - 31.10. 2014), 4. července 2014 (projekty konající se v období 1. 11. 2014 - 30. 4. 2015) Podpora TV vysílání, uzávěrka 28. února 2014, 13. června 2014 Selektivní podpora distribuce, uzávěrka 28.února 2014, 2. července 2014 Evropská komise

11


Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Průběžný grant

12


2. KRAJSKÉ DOTACE Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Památkově chráněná území 2014 Kultura, památková péče, cestovní ruch Obec (vlastník) Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování obnovy dochovaných historicky a památkově cenných konstrukcí a stavebních prvků objektů (v exteriéru zejména oken, dveří, fasád, střešní krytiny, mříží atd.; v interiéru štukové výzdoby a maleb, dřevěných stropů, kamenných ostění atd.) nebo rehabilitace (tvarové, konstrukcí a materiálové) těchto konstrukcí a stavebních prvků dle historicky doložitelného stavu objektů, které nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se v městských a vesnických památkových rezervacích nebo městských a vesnických památkových zónách a podstatným způsobem se uplatňují v jejich výrazu (tj. pohledově exponovaná exteriérová místa, veřejně přístupné interiéry objektů). Kraj Vysočina – Fond Vysočiny 10 000 100 000 50 http://extranet.kr-vysocina.cz/eDotace/aktivni 31. 10. 2015 14. 03. 2014

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Čistá voda 2014 Životní prostředí Obec, městys, město, svazek obcí Podprogram A: Zvýšení podílu obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejných vodovodů včetně umožnění dostupnosti kvalitní pitné vody a podpora obnovy zastaralých a funkčně nevyhovujících systémů zásobování pitnou vodou a její úpravy. Podprogram B: Zvýšení podílu čištěných odpadních vod a zefektivnění procesu čištění včetně obnovy nevyhovujících kanalizačních systémů za účelem zlepšení kvality povrchových a podzemních vod. Podprogram C: Zvýšení úrovně ochrany před povodněmi v obcích. Kraj Vysočina - Fond Vysočiny 10 000 500 000 30 http://extranet.kr-vysocina.cz/eDotace/aktivni 30. 06. 2015 14. 03. 2014

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Naše školka 2014 Infrastruktura, lidské zdroje, vzdělávání Obec, občan, nezisková organizace Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování

13


Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

rekonstrukcí, oprav, modernizací nebo dovybavení sociálních zařízení, kuchyní, výdejen stravy a jídelen v budovách mateřských škol. Pokud je dotčené stravovací zařízení součástí společného objektu mateřské a základní školy, musí počet obsluhovaných dětí předškolního věku ke dni podání žádosti o dotaci převyšovat počet obsluhovaných dětí školního věku. Kraj Vysočina 30 000 150 000 50 http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=261 14. 03. 2014

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Sportoviště 2014 Volný čas, vzdělávání Obec, město Podprogram A: Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při nezbytné drobné údržbě sportovních a tělovýchovných zařízení (např. nátěry, drobná stavební údržba apod.), které využívají občané regionu, a tak přispět ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití nejširší veřejnosti z řad občanů našeho kraje. Podprogram B: Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při výstavbě, modernizaci a rekonstrukci sportovních a tělovýchovných zařízení většího rozsahu, které využívají občané ze širšího regionu, a tak přispět ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití nejširší veřejnosti z řad občanů našeho kraje. Kraj Vysočina - Fond Vysočiny 10 000 (A), 30 001 (B) 30 000 (A), 100 000 (B) 60 (A), 70 (B) http://extranet.kr-vysocina.cz/eDotace/aktivni 31. 12. 2014 14. 03. 2014

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace:

Sportujeme 2014 Lidské zdroje, sociální, kultura Obec, nezisková organizace, družstvo Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit podíl kraje na spolufinancování rozvoje dlouhodobých sportovních a tělovýchovných aktivit v regionu, především spolufinancování činnosti subjektů působících v oblasti sportu a tělovýchovy, škol, školských zařízení. Finanční podpora je určena především na sportovní aktivity se zaměřením na rozvoj propagace sportu a tělesné výchovy, na zvýšení společenské hodnoty a role sportu, na změnu hodnotové orientace občanů a na reprezentaci Kraje Vysočina. Pro potřeby této výzvy se rozumí: Dlouhodobou aktivitou je pravidelná celoroční činnost. Letní dětské tábory či soustředění bez návaznosti na celoroční činnost nejsou dlouhodobou aktivitou. Finanční podpora není určena na mzdy. Je velmi žádoucí, aby se organizátoři podíleli na pořádání akce bez nároku na odměnu.. Kraj Vysočina - Fond Vysočiny

14


Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

5 000 60 000 40 http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=263 30. 06. 2015 16. 03. 2014

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Jednorázové akce 2014 Lidské zdroje, kultura, vzdělávání, sociální Obec, neziskové organizace Grantový program na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit. - Podprogram A: Jednorázové akce zaměřené na volnočasové a sportovní aktivity pro děti a mládež - Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování sportovních a volnočasových aktivit určených pouze pro cílovou skupinu dětí a mládeže. Prioritou je podpora jednorázových volnočasových aktivit s důrazem na aktivní zapojení dětí a mládeže. (Děti a mládež jsou hlavními aktéry aktivit, podílí se na programu, jsou jeho součástí. S doprovodem dospělých je počítáno). Může se například jednat o tyto aktivity: dětské karnevaly, drakiády, dny dětí, turnaje, závody, poháry, maratony, velké ceny apod. neprofesionálního charakteru. - Podprogram B: Jednorázové akce zaměřené na volnočasové a sportovní aktivity pro širokou veřejnost - Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování sportovních a volnočasových akcí určených pro širokou veřejnost (všechny věkové kategorie). Tyto akce by měly být zaměřeny na posílení identity obyvatel s obcí či krajem a na propagaci účelného trávení volného času s aktivním zapojením veřejnosti. Může se například jednat o aktivity pro rodiny, rodiče s dětmi, seniory apod. Kraj Vysočina 5 000 50 000 60 http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=262 16. 03. 2014

Název programu Dotace lesy 2014 - 2020 Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory: Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Životní prostředí Obec Obnova lesů poškozených imisemi. příspěvek na ekologické a přírodně šetrné technologie, na zajištění a výchovu porostů Kraj Vysočina – Zásady zastupitelstva

http://extranet.kr-vysocina.cz/eDotace/aktivni 17. 03. 2014

15


Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory: Umístění dotace: Minimální výše dotace:

Životní prostředí 2014 Životní prostředí Obec, město, městys, příspěvková organizace obce (škola, školské zařízení), občanská sdružení, nadace, spolky Realizací aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v oblastech odpady, ovzduší, příroda, přírodní zahrady, lesní pedagogika, úspory a zdroje energie zvýšit ve společnosti osobní zodpovědnost za současný a budoucí stav životního prostředí i aktivní účast na ochraně životního prostředí. Podpora projektů přispěje k plnění cílů Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Kraje Vysočina, Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina, Programu ke zlepšení kvality ovzduší Kraje Vysočina a dalších koncepčních materiálů na národní úrovni. Kraj Vysočina – Fond Vysočiny 10 000 50 000 20 http://extranet.kr-vysocina.cz/eDotace/aktivni 30. 09. 2015 21. 03. 2014

Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014 Doprava, vzdělávání Obec, město, městys Zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí v silničním provozu na pozemních komunikacích v Kraji Vysočina. Snížení rizika úrazu dětí v silničním provozu Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při výstavbě nových a rekonstrukci stávajících dětských dopravních hřišť v Kraji Vysočina. Z grantového programu lze čerpat i finanční prostředky na pořízení dopravního značení a světelných signálů pro dětská dopravní hřiště v Kraji Vysočina. Finanční prostředky lze čerpat pouze na oplocená dětská dopravní hřiště; v rámci výstavby nových nebo při rekonstrukci stávajících dětských dopravních hřišť lze čerpat finanční prostředky i na pořízení oplocení, kdy pořízení oplocení není jedinou aktivitou projektu Kraj Vysočina – Fond Vysočiny 30 000 300 000 50 http://extranet.kr-vysocina.cz/eDotace/aktivni 30. 08. 2015 31. 03. 2014

Zásady ZK pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek Kultura, cestovní ruch, památková péče Vlastníci památek Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek na území Kraje Vysočina Kraj Vysočina – Zásady zastupitelstva

16


Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

25 000 50 http://extranet.kr-vysocina.cz/eDotace/aktivni 31. 03. 2014

Informační a komunikační technologie 2014 Informační technologie, vzdělávání Obec, svazek obcí, příspěvková organizace obce Cílem programu je podpora zvýšení úrovně využití informačních a komunikačních technologií (dále jen „ICT“) v Kraji Vysočina s důrazem na bezpečnost prostředků ICT, vzdělávání, zálohování dat a virtualizaci Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při budování eGovernmentu a zvyšování ICT gramotnosti a vzdělávání v Kraji Vysočina. A: webové stránky B: bezpečnost a archivace dat C: Virtualizace D: Vzdělávání v oblasti ICT Kraj Vysočina – Fond Vysočiny 5000 (A), 10 000 (B, C, D) 20 000 (A), 100 000 (B), 150 000 (C), 50 000 (D) 40 - 60 http://extranet.kr-vysocina.cz/eDotace/aktivni 30. 11. 2014 (A), 28. 02. 2015 (B, D), 31. 03. 2015 (C) 18. 04. 2014

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Bezpečná silnice 2014 Doprava Obec, město, městys Zvýšení bezpečnosti a snížení rizik provozu na silnicích I., II. a III. třídy v Kraji Vysočina. Zvýšení ochrany účastníků silničního provozu Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při instalaci nových nebo obnově stávajících technických prostředků a opatření snižující nepřiměřenou rychlost 2 a zvyšující bezpečnost silničního provozu ve městech a v obcích na silnicích I., II. a III. třídy v Kraji Vysočina. A: osvětlení přechodů pro chodce B:dynamické zpomalovací systémy Kraj Vysočina – Fond Vysočiny 30 000 (A), 50 000 (B) 150 000 (A), 250 000 (B) 50 http://extranet.kr-vysocina.cz/eDotace/aktivni 31. 07. 2015 30. 04. 2014

Infrastruktura ICT 2014 17


Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Informační technologie Obec, svazek obcí, příspěvkové organizace obce Cílem programu je výstavba otevřených sítí a datových center v Kraji Vysočina Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování vytváření základní komunikační infrastruktury a při jejím dalším rozvoji. Cílem programu je rozšíření a zkvalitnění dostupnosti digitálních služeb prostřednictvím datových sítí a to s důrazem na rozvoj tzv. NGA sítí (otevřených vysokorychlostních sítí), pokrytí míst s nedostatečnou dostupností internetu, zlepšení rychlosti a kvality přístupu k internetu a zlepšení dostupnosti služeb mobilních sítí prostřednictvím zlepšení dostupnosti signálu GSM. Veškeré aktivity realizované v rámci tohoto grantového programu nesmí mít negativní vliv na volnou soutěž a tržní prostředí. Kraj Vysočina – Fond Vysočiny 20 000 250 000 40 http://extranet.kr-vysocina.cz/eDotace/aktivni 31. 05. 2015 2. 05. 2014

18


3. STÁTNÍ DOTACE – MINISTERSTVA Název programu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

MZE - 20. kolo výzvy - Programu rozvoje venkova - opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Zemědělství, životní prostředí, inovace, průmysl Občan, obec, družstvo, firma, nezisková organizace Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Podpora se vztahuje na projekty, které jsou v souladu se schváleným Strategickým plánem Leader (SPL) a Pravidly pro žadatele opatření IV.1.2 vybírány místními akčními skupinami (MAS) schválenými pro realizaci SPL. Opatření IV.1.2 se řídí specifickými podmínkami stanovenými ve Fichi MAS a v "Metodice pro tvorbu Fichí a specifických podmínkách opatření IV.1.2". ČR

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-naobdobi-2007/aktuality/x20-kolo-prijmu-zadosti-z-programu-2.html 07. 03. 2014

MŠMT - výzva k podávání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na podporu účasti subjektů ČR v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC se zahájením řešení v roce 2014 Lidské zdroje, vzdělávání, inovace, přeshraniční spolupráce Občan, obec, kraj, družstvo, firma, nezisková organizace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "poskytovatel") tímto vyhlašuje k provedení činností podle § 3 odst. 3 písm. b) bodu 3., § 4 odst. 2 písm. b) a § 9 odst. 6 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, výzvu k podávání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC se zahájením řešení v roce 2014. ČR

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=203

19


Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: 0Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

14. 03. 2014

MZČR - Nadační fond AVAST grantová výzva Spolu až do konce Lidské zdroje, vzdělávání, sociální, inovace Občan, obec, kraj, družstvo, firma, nezisková organizace Smyslem programu je objevit a podpořit dobré projekty a nápady, které budou zaměřené na - systémové změny v oblasti péče o umírající (end-of-life care) - projekty a akce související s tématem "umírání" ve vztahu k široké veřejnosti. Odtabuizování tématu ve společnosti. Osvěta. - projekty a akce související s tématem "umírání" ve vztahu k odborné veřejnosti. - komunity a rozvoj systematické společné péče o členy komunity na konci života (komunitou je myšlena např. obec). - studenty/ky lékařských fakult a zdravotnických škol, zvyšování jejich povědomí o paliativní medicíně a péči o umírající a jejich rodiny a komunikaci s nimi. - lékaře ze všech oborů a ostatní zdravotnický personál, vzdělávání a zvyšování jejich povědomí o paliativní medicíně a péči o umírající a jejich rodiny a komunikaci s nimi. - zástupce "pomáhacích profesí," vzdělávání a zvyšování jejich povědomí o paliativní medicíně a péči o umírající a jejich rodiny a komunikaci s nimi. - projekty realizované zdravotnickými a jinými subjekty, které se rozhodnou rozšířit své služby o paliativní péči (end-of-life care) a osvětu v této oblasti. - podpora organizace v přechodu na model multidisciplinární týmové péče o klienty na konci života - supervizi týmů a pracovníků v zařízeních poskytujících paliativní péči - vzdělávání a péči o pracovníky v zařízeních poskytujících paliativní péči - rozvoj dlouhodobě udržitelné domácí hospicové péče v regionech, kde tato služba není dosud dostupná ČR 100 000 1 000 000 http://www.mzcr.cz/dokumenty/vyzva_8719_1.html 23. 03. 2014

MZČR - Program "Zdraví" - nová výzva pro čerpání finančních prostředků z Programu švýcarsko-české spolupráce, 2. výzva Lidské zdroje, vzdělávání, inovace, přeshraniční spolupráce, sociální občan, obec, kraj, družstvo, firma, nezisková organizace Předmětem výzvy je podpora tří aktivit Programu:

20


Umístění dotace: Minimální výše dotace: 0Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Tematická oblast:

Aktivita II - Modernizace a obnova zdravotnických prostředků včetně vybudování technického zázemí pro jejich instalaci a používání za účelem podpory rozvoje domácí ošetřovatelské péče se zvláštním důrazem na oblast geriatrické a paliativní péče v daném geografickém zaměření (Moravskoslezský a Olomoucký kraj), Aktivita III - Podpora institucionálního zajištění nestátního neziskového sektoru v ČR v oblasti zdravotní péče a péče o dlouhodobě nemocné a osoby v terminálním stádiu nemoci, včetně geriatrické péče. Aktivita IV - Podpora udržitelnosti zdravotních systémů na národní a regionální úrovni v ČR. ČR 12 mil. (A II), 39 mil. (A III), 22 mil. (A IV) http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/podpora-zezahranici/program-svycarsko-ceske-spoluprace/aktualniinformace/2014/program-zdravi-nova-vyzva-pro-cerpani-fi-16624 30. 09. 2016 31. 03. 2014

MKČR - Odbor regionální a národnostní kultury - Program Kulturních aktivit zaměřené na podporu zahraničních kontaktů v oblasti lidské zdroje, vzdělávání, kultura občan, obec, družstvo, firma, nezisková organizace Ministerstvo kultury (dále "ministerstvo"), odbor regionální a národnostní kultury, vyhlašuje pro rok 2014 výběrové dotační řízení na projekty v rámci Programu Kulturních aktivit zaměřené na podporu zahraničních kontaktů v oblasti: - amatérského divadla všech druhů, včetně dětského, - tanečního umění všech druhů s výjimkou folkloru, - dechových, symfonických a komorních orchestrů, - dětských a dospělých folklorních souborů, - dětských a dospělých pěveckých sborů. ČR

http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/regionalni-a-narodnostnikultura/granty-a-dotace/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-narok-2014-186898/ 30. 04. 2014

MKČR - Odbor regionální a národnostní kultury - Podpora regionálních kulturních tradic lidské zdroje, vzdělávání, kultura

21


Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Obec, občan, družstvo, firma, nezisková organizace I. Předmět a účel podpory Ministerstvo kultury (dále jen "ministerstvo") vyhlašuje pro rok 2014 výběrové dotační řízení na projekty na podporu kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných osobností českého původu působících v oblasti kultury, jejichž význam (působení) překračuje rámec regionu. Za významná jubilea jsou považována výročí "kulatá" (např. 100., 200., 500., či 700. výročí), popř. výročí "půlkulatá" (např. 150., 250., 550., či 750. výročí). V případě projektů, které se vztahují k významným výročím obcí či měst, jsou při výběrovém dotačním řízení upřednostňovány projekty s hodnotnými výstupy, např. vydání výroční publikace (almanachu, sborníku) o historii obce či města. ČR

70 http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/regionalni-a-narodnostnikultura/granty-a-dotace/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-narok-2014-186898/ 30. 04. 2014

Konsolidace IT a nové služby IC obcím Infomační technologie obec Dotace na konsolidaci HW a SW úřadu, na rozvoj služeb TC ORP a návaznost TCK, na zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktury TC ORP, na elektronizaci procesů, digitalizaci dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy mohou získat obce ČR ČR - IOP

85 http://www.dotacni.info/vyzva-c-22-iop-konsolidace-it-a-novesluzby-tc-obci/ 30. 06. 2014

Název programu

MKČR – integrovaný systém ochrany movitého kulturního – C - výkupy předmětů kulturní povahy mimořádného významu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Kultura, infrastruktura, vzdělávání, lidské zdroje Obec, kraj, družstvo, nezisková organizace . Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu Předmětem nákupu mohou být a)- předměty kulturní hodnoty ve smyslu zákona č. 71/1994

22


Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace:

Sb., nebo obdobné předměty mimořádného významu - předměty navržené k prohlášení za kulturní památku nebo národní kulturní památku podle zákona č. 20/1987 Sb., - předměty prohlášené za kulturní památku nebo národní kulturní památku podle zákona č. 20/1987 Sb., u nichž nedošlo k uplatnění předkupního práva státu podle § 13 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči jejichž získání je - reakvizicí předmětu vydaného v restitučním řízení nebo rovnocennou náhradou předmětu vydaného v restitučním řízení, - zásadním zhodnocením sbírky muzejní povahy z hlediska dlouhodobé koncepce sbírkotvorné činnosti muzea nebo galerie, která se sbírkou hospodaří, - reakvizicí předmětu náležejícího k původním historickým mobiliářům hradů a zámků nebo rovnocennou náhradou předmětu k těmto mobiliářům prokazatelně náležejícího, b)- předměty povahy archiválií ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, které zároveň splňují kritéria předmětu kulturní hodnoty, jejichž získání je - zásadním přínosem pro specializovaný archiv, zřízený podle § 51 citovaného zákona příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury ČR

50 http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/muzea-galerie-aochrana-moviteho-kulturniho-dedictvi/granty-adotace/integrovany-system-ochrany-moviteho-kulturnihodedictvi-70574/ 05. 09. 2014

MŠMT - Poskytnutí příspěvku/dotace z Fondu vzdělávací politiky na rok 2014 lidské zdroje, vzdělávání, inovace Obec, kraj, nezisková organizace, ostatní I Předmět a účel podpory Podle těchto Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále "Pravidla") se postupuje při poskytování a) příspěvku na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost veřejným vysokým školám (dále "příspěvek") podle § 18 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále "zákon o vysokých školách"), b) dotací veřejným vysokým školám (dále "vysoké školy") podle § 18 odst. 5 zákona o vysokých školách (dále "dotace"), i. na rozvoj vysoké školy (dále "dotace na rozvoj"), ii. na ubytování a stravování studentů. ČR

23


Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

75 http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/formularzadosti-o-poskytnuti-prispevku-dotace-z-fondu 31. 10. 2014

Název programu

SFŽP - Program na podporu systému pro nakládání s autovraky

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Doprava, životní prostředí Obec, občan, kraj, firma Podpora likvidace autovraků - nabídka pro obce a provozovatele autovrakovišť Cílem programu je podpořit systém nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení s přednostním materiálovým nebo opětovným využitím a zabezpečením odstranění nevyužitelných zbytků. Program se také vztahuje na řešení tzv. "staré zátěže". Nově je do programu zařazena část C., jež řeší podporu dalšího využití odpadů vzniklých při likvidaci autovraků, včetně podpory logistických systémů

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

ČR

Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

500 za vrak https://www.sfzp.cz/sekce/537/program-na-podporu-systemu-pronakladani-s-autovraky/ 31. 12. 2014

MFČR - 1. výzva - pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014 Lidské zdroje, přeshraniční spolupráce, vzdělávání Obec, občan, kraj, firma, družstvo, nezisková organizace, ostatní Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Českou republikou v rámci programových oblastí uvedených v Příloze 1 této výzvy. Fond představuje flexibilní zdroj financování iniciativ jak pro české subjekty, tak pro subjekty z donorských států. Spolupráce financovaná z tohoto Fondu poskytne platformu pro navázání a posílení vzájemných kulturních, odborných, politických a akademických vztahů v širším slova smyslu v souladu s národní strategií podpory bilaterální spolupráce a ve shodě se záměry donorských zemích. Iniciativy podporované z Fondu Oprávněnými iniciativami, které lze hradit z Fondu, jsou 24


Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

jednorázové akce, resp. činnosti krátkodobého charakteru v rámci podporovaných oblastí (Příloha 1). Fond není určen k financování projektů, nýbrž k finanční podpoře širších iniciativ a informačních aktivit, komplementárních, přípravných a podpůrných iniciativ a dokumentů, s cílem připravit nebo posílit základnu pro existující či budoucí bilaterální spolupráci. Iniciativy budou následujícího charakteru: - studijní a pracovní cesty, návštěvy a setkání s cílem sdílení zkušeností, know-how, přenosu nejlepší praxe - bilaterální setkání, workshopy, semináře - konference s cílem bi-/multilaterálních setkání, prezentací a posílení kontaktů - podpora tvorby a vzniku studií, analýz, dokumentace, získání informací a jejich sdílení a výměna za účelem prohloubení spolupráce mezi příjemci pomoci a Donorskými státy - prezentační, propagační iniciativy k posílení bilaterálních partnerství ČR 372 000 100 http://www.norskefondy.cz/?page_id=71 31. 12. 2014

MČOR – dotace na zabezpečení péče o válečné hroby Lidské zdroje, infrastruktura, kultura, sociální Občan, obec, kraj, nezisková organizace Cíle programu - Udržovat válečné hroby a pietní místa v poznatelném a důstojném stavu. - Uchovat a vyzdvihnout památku vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu. 50 000 80 http://www.valecnehroby.army.cz/htm/4_0.html 31. 12. 2014

MDČR - oblast podpory 2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T Doprava, infrastruktura Obec, občan, kraj, firma, nezisková organizace Oblast podpory 2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

25


Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel:

Typy podporovaných projektů - pokračování ve výstavbě dalších úseků sítě TEN-T - modernizace a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě TEN-T - realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví a ke zvýšení bezpečnosti - realizace investic do infrastruktury vedoucích ke zlepšení dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu. ČR

85 http://www.opd.cz/cz/infrastruktura 30. 06. 2015

MDČR - oblast podpory 4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T Doprava, infrastruktura Obec, občan, kraj, firma, nezisková organizace I. Předmět a účel podpory Typy podporovaných projektů - projekty zaměřené na zajištění kvalitní sítě silnic I. třídy - projekty zaměřené na modernizaci a odstraňování závad na silnicích I. třídy - projekty zaměřené na postupnou implementaci telematických systémů na silnicích I. třídy - projekty zaměřené na budování obchvatů a zklidňování dopravy v obydlené zástavbě - projekty zaměřené na zabezpečení dostatečné kapacity silniční infrastruktury v příhraničních a citlivých oblastech - projekty zaměřené na realizaci technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů již dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví - projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu silnic I. třídy ČR

85 http://www.opd.cz/cz/infrastruktura 30. 06. 2015

MDČR - oblast podpory 6.2 - Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T Doprava, infrastruktura Obec, občan, kraj, firma, nezisková organizace

26


Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

I. Předmět a účel podpory Cíl prioritní osy - zvýšení multimodality v nákladní přepravě a zlepšení vnitrozemské vodní dopravy. Typy podporovaných projektů - projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci plavebních objektů na stávající vodní cestě - projekty zaměřené na rozvoj vodních částí přístavů - projekty zaměřené na vybavenost stávajících vodních cest chybějícími objekty pro vyšší a bezpečnější využití vodních cest pro osobní vodní dopravu, rekreační i sportovní - projekty zaměřené na zlepšení stavu infrastruktury a dalších funkčních parametrů vodní dopravy řešením problémů splavnosti a bezpečnosti plavebního provozu na dopravně významných vnitrozemských vodních cestách ČR

85 http://www.opd.cz/cz/infrastruktura 30. 06. 2015

MDČR - OP - Dopravy - 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Doprava, infrastruktura, inovace Obec, občan, kraj, firma, nezisková organizace, družstvo I. Předmět a účel podpory Oblast podpory 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů Typy podporovaných projektů - modernizace tranzitních koridorů - pokračování výstavby dalších úseků sítě TEN-T - modernizace rozhodujících železničních uzlů na síti TEN-T - rekonstrukce dalších železničních tratí zařazených do sítě TENT za účelem zajištění požadovaných parametrů - realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

ČR

85 http://www.opd.cz/cz/Informace-pro-zadatele 30. 06. 2015

27


Název programu

MDČR - OP - Dopravy - 1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj systémů

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Doprava, infrastruktura, inovace Obec, občan, kraj, firma, nezisková organizace, družstvo I. Předmět a účel podpory Oblast podpory 1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj systémů Typy podporovaných projektů - projekty zaměřené na zavádění technologií pro dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení a řízení dopravy - projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti provozu novými dokonalejšími technologickými zařízeními - projekty zaměřené na zvyšování cestovní rychlosti, bezpečnosti cestování - projekty zaměřené na zvyšování spolehlivosti a pravidelnosti v osobní a nákladní dopravě

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

ČR

85 http://www.opd.cz/cz/Informace-pro-zadatele 30. 06. 2015

Název programu

MDČR - OP - Dopravy - 3.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Doprava, infrastruktura, inovace Obec, občan, kraj, firma, nezisková organizace, družstvo Oblast podpory 3.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T Typy podporovaných projektů - modernizace důležitých tratí a železničních uzlů, včetně budování přeložek - rekonstrukce dalších železničních tratí, vč. zajištění interoperability a budování přeložek - rekonstrukce a rozvoj přeshraničních úseků (na území ČR) - postupná elektrizace dalších železničních tratí - uvedení do optimálního stavu ostatních celostátních a vybraných regionálních tratí včetně navázání na drážní systémy regionální a městské hromadné dopravy případně jejich kombinace - realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví ČR

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

85 http://www.opd.cz/cz/Informace-pro-zadatele 30. 06. 2015

28


Název programu

MMR - 117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav - B. Dotační titul č. 2 Odstranění stavby

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

infrastruktura, životní prostředí, bydlení, sociální Obec I. Předmět a účel podpory B. Dotační titul č. 2 - Odstranění stavby Podpora se poskytuje ve formě dotace na úhradu nákladů na odstranění nenávratně poškozených staveb v důsledku živelní pohromy. Dotace se poskytuje maximálně ve výši nákladů spojených s odstraněním stavby, maximálně do výše ceny v místě a čase obvyklé

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

ČR

Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

200 000 na ubytovací jednotku 90 http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytovapolitika/Programy-Dotace/Statni-pomoc-po-zivelni-nebo-jinepohrome/Program-Podpora-bydleni-pri-zivelni-pohrome 30. 06. 2015

MMR - 117D0260 Podpora bydlení 2013 - 3. stupeň povodňové aktivity - B. Dotační titul č. 2 Odstranění stavby

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

infrastruktura, životní prostředí, bydlení, sociální Obec I. Předmět a účel podpory B. Dotační titul č. 2 - Odstranění stavby Podpora se poskytuje ve formě dotace na úhradu nákladů na odstranění nenávratně poškozených staveb v důsledku povodně

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

ČR

Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytovapolitika/Programy-Dotace/Statni-pomoc-po-zivelni-nebo-jinepohrome/Program-Podpora-bydleni-pri-zivelni-pohrome 30. 06. 2015

4. MEZINÁRODNÍ VISEGRADSKÝ FOND 6 grantových programů, Visegrádský stipendijní program, program na podporu uměleckých projektů. Mezinárodní visegrádský fond (MVF) byl založen 9.6.2000. Členskými státy jsou: Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko (země V4). Řídícím orgánem MVF je Konference ministrů

29


zahraničních věcí a Rada velvyslanců, výkonným orgánem ředitel, který svou funkci vykonává v sídle MVF v Bratislavě. Úředním jazykem MVF je angličtina. Fond má přispívat k rozvíjení užší spolupráce mezi členskými státy a posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce. Rozpočet fondu tvoří stejně vysoké finanční příspěvky, které do něj každoročně vkládají všechny čtyři členské země.

Programy MVF Malé granty (Small Grants): podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4 (v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, přeshraniční spolupráce a turistického ruchu); termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince; maximální částka přidělená jednomu projektu je 6 000 EUR (přičemž finanční příspěvek MVF nemůže převýšit 70 % celkových nákladů na realizaci projektu) a grant se uděluje na dobu maximálně 6 měsíců (i když realizace projektu bude trvat déle). Standardní granty (Standard Grants): podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4 ve stejných oblastech jako v případě malých grantů, ale na jeden projekt se přiděluje částka vyšší než 6 000 EUR a doba realizace projektu je 12 měsíců (finanční příspěvek MVF nemůže převýšit 70 % celkových nákladů na realizaci projektu); termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 15. března a 15. září. Visegrádský grant pro univerzitní studia (Visegrad University Studies Grant): má podpořit vytváření kurzů nebo studijních programů zaměřených na problematiku, která se úzce dotýká zemí Visegrádské skupiny; částka přidělená projektu je cca 10 000 EUR na vytvoření kurzu a 40 000 EUR na vytvoření studijního programu. Visegrádský grant pro univerzitní studia - Joint Degree Program (Visegrad University Studies): Grant mohou získat katedry či fakulty vysokých škol a/nebo výzkumná pracoviště/organizace, jež předloží takto koncipovaný společný studijní program a potvrdí předpoklad dlouhodobého náboru uchazečů o jeho absolvování. Poslední termín pro podání žádosti vypršel: 10. 4. 2013 Visegrádský strategický program (Visegrad Strategic Programme, Strategic Grants): podporuje významné, dlouhodobé strategické projekty, na nichž se podílejí instituce ze všech čtyř zemí Visegrádské skupiny; projekty musí být zaměřeny na priority stanovené pro příslušný rok; granty se poskytují na dobu maximálně 3 let (na jeden projekt se obvykle přiděluje cca 30 000 EUR); i v tomto případě finanční příspěvek MVF nemůže převýšit 70 % celkových nákladů na realizaci projektu. Poslední termín pro podání žádosti vypršel: 15. 4. 2013. Flagship Program: Program má podpořit dlouhodobé projekty strategické povahy, které významným způsobem přispívají ke zpřístupnění jedinečných zkušeností a know-how zemí Visetrádské skupiny s procesy demokratické transformace a integrace a s regionální spoluprací. Tzv. Flagship Projects mají podpořit reformní procesy, politickou a ekonomickou integraci s EU, institucionální kapacitu, přispět k utváření občanské společnosti a celkové transformaci zemí Východního partnerství (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina). Na realizaci projektů předkládaných MVF se musí podílet partneři ze všech čtyř zemí V4 a minimálně dvou zemí Východního partnerství. Projekty se předkládají na základě zveřejněné výzvy. Roční rozpočet na tyto projekty činí 600 000 EUR.

30


Visegrádská stipendia: Jsou určena ke studiu v magisterských studijních programech a k postgraduálnímu studiu/výzkumu na dobu 1 až 4 semestrů na všech akreditovaných veřejných nebo soukromých univerzitách nebo akreditovaných pracovištích Akademie věd v zemích V4, resp. v dalších zemích (viz níže). Žadatelé, jejichž univerzita nebo místo zaměstnání je v době podání žádosti dále než 1 500 km od vybrané hostitelské univerzity/instituce, splňují podmínky pro udělení grantu na jednorázovou úhradu cestovních nákladů. Nabízejí se: tzv. in-coming scholarships, jež se poskytují uchazečům z Albánie, Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Gruzie, Makedonie/FYROM, Moldavska, Černé Hory, Ruské federace, Srbska a Ukrajiny a umožňují studium v některé ze zemí V4. Stejná pravidla platí i pro uchazeče z Kosova; tzv. intra-visegrad scholarships, jež se poskytují uchazečům ze zemí V4, kteří chtějí studovat/provádět výzkum v některé další zemi V4; tzv. out-going scholarships, jež se poskytují uchazečům ze zemí V4, kteří chtějí studovat/provádět výzkum v některé z těchto zemí: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Gruzie, Makedonie/FYROM, Moldavsko, Černá Hora, Srbsko a Ukrajina. Stejná pravidla platí i na univerzitách v Kosovu. Žádosti o stipendia se předkládají jednou ročně do 31. ledna. Upozornění: Konference ministrů zahraničních věcí zemí V4 přijala dne 22. října 2009 změny ve stávajících pravidlech Visegrádského stipendijního programu. Kompletní znění pravidel s těmito změnami naleznete na http://www.visegradfund.org/instructions.html. Granty pro umělce – Visegrad Artist Residency Program (VARP) Program stipendijních pobytů umělců ze zemí V4 byl založen v roce 2006 a během následujících let se rozdělil do několika podprogramů: VARP—Visual&Sound Arts (mobilita jednotlivců v rámci V4); VARP—Performing Arts (program umožňující mobilitu jednotlivců i souborů); VARP in New York (stáže umělců v Brooklynu, New York); Visegrad Literary Residency Program (stáže jednotlivců v rámci V4). Více informací zájemci naleznou na: http://visegradfund.org/residencies/. Podrobné informace o výše zmíněných grantech a stipendiích včetně formulářů žádosti o stipendium jsou k dispozici na stránkách Mezinárodního visegrádského fondu (www.visegradfund.org), informace o Visegrádské skupině na www.visegradgroup.eu.

Více: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/mezinarodni-visegradsky-fond

5. NORSKÉ FONDY A EHP Fondy EHP CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění a 1. výzva – Bilaterální spolupráce na národní úrovni Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni – Ministerstvo financí ČR – Národní kontaktní místo EHP a Norských fondů 2009-2014 vyhlásilo dne 21. ledna 2013 1. výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014. Žádosti lze předkládat průběžně od data vyhlášení výzvy až do 31.12.2014 nebo do vyčerpání alokovaných prostředků. Pokyn Národního kontaktního místa pro Zprostředkovatele programů 2009-2014 Pokyn NKM pro Zprostředkovatele programů 2009-2014 Přílohy k Pokynu NKM pro Zprostředkovatele programů 2009-2014

31


Fond pro bilarerální spolupráci na národní úrovni – dokumenty k 1. výzvě (otevřena do 31. 1 2. 2014) Text výzvy (Bilaterální fond na národní úrovni – Program CZ01) Příloha č.1 – Programové oblasti Příloha č.2 – Pokyn pro žadatele a příjemce grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni Příloha č.3 – Formální náležitosti žádosti

Více: http://www.norskefondy.cz/wp-content/uploads/2013/03/2013_03_15_CZ06_verzepro-ve%C5%99ejnost.pdf Dokumenty grantové podpory Pracovní verze výzvy Programové oblasti č.16 – “Kulturní dědictví” Pracovní verze výzvy PO16 – “Kulturní dědictví” (do 9. 04. 2014) Pracovní verze výzvy Programové oblasti č.17 – “Současné umění” Pracovní verze výzvy PO17 – “Současné umění” (do 9. 04. 2014) Kontaktní formulář fondů EHP Kontaktní formulář fondů EHP (*.docx) Kontaktní formulář fondů EHP (*.pdf) Pokyn Národního kontaktního místa pro Výzvy Pokyn NKM pro Výzvy – předkládání a hodnocení žádostí – udělení grantu Pokyn Národního kontaktního místa pro Způsobilé výdaje Pokyn NKM pro způsobilé výdaje Pokyn Národního kontaktního místa k Veřejným zakázkám malého rozsahu Pokyn NKM k Veřejným zakázkám malého rozsahu

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Dejme (že)nám šanci prevencí domácího násilí sociální Obec, město, svazky obcí, kraje, ČR, spolky, zájmová sdružení, obchodní společnosti, sociální partner Dotace na genderový audit, vzdělávání žen, marketingové kampaně, publikace podporující rovnost žen a mužů, podporu neziskových organizací zabývající se prevencí domácího násilí a řadu dalších aktivit může získat celé spektrum organizací veřejného, soukromého i neziskového charakteru. Prevence domácího násilí. Služby pro osoby ohrožené a postižené osoby domácím násilím. Analýzy a výzkumy v dané oblasti. Zvyšování veřejného povědomí o domácím násilí. Spolupráce s norskými organizacemi. EHP a Norské fondy 124 000 (malé granty), 6 200 000 (velké granty) 6 199 999 (malé granty), 15 000 000 (velké granty) 10 - 40 http://www.dotacni.info/dejme-zenam-sanci-prevenci-domaciho-nasili/ 30 04. 2016 14. 03. 2014

Dejme (že)nám šanci rovnými příležitostmi

Tematická oblast: Žadatel:

sociální Obec, město, svazky obcí, kraje, ČR, spolky, zájmová sdružení, obchodní společnosti, sociální partner, státní podniky, církve, náboženské společnosti

Předmět a účel podpory:

Dotaci na genderový audit, vzdělávání žen, marketingové kampaně, 32


publikace podporující rovnost žen a mužů, podporu neziskových organizací a řadu dalších aktivit může získat celé spektrum organizací veřejného, soukromého i neziskového charakteru. Zavedení flexibilních pracovních režimů pro zaměstnance. Vznik služeb péče o děti předškolního věku. Analýzy a výzkumy v oblasti rovných příležitostí. Zvyšování veřejného vědomí o problematice rovných příležitostí. Spolupráce s norskými organizacemi. Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel:

EHP a Norské fondy 124 000 (malé granty), 6 200 000 (velké granty) 6 199 999 (malé granty), 15 000 000 (velké granty) 60 - 90 http://www.dotacni.info/dejme-zenam-sanci-rovnymi-prilezitostmi/ 30 04. 2016 14. 03. 2014

I. Výzva na individuální projekty z fondů EHP Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví Cestovní ruch, kultura Obec, svazky obcí, kraje, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce, Dotace na individuální projekty v programové oblasti č. 16 Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví budou moci čerpat právní subjekty, které jsou vlastníkem či správcem kulturního dědictví, které je evidováno v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (Národního památkového ústavu) nebo Centrální evidenci sbírek nebo Fondech knihoven evidovaných v evidenci Ministerstva kultury ČR. Podporované budou projekty zaměřené na obnovu nemovitého kulturního dědictví, dále projekty zabývající se movitým kulturním dědictvím, a také obnova Židovského kulturního dědictví. Alokovaná částka pro otevřenou 1. výzvu má být 395 mil. Kč. Zveřejnění výzvy je v očekávání. EHP a Norské fondy 4,2 mil. 29,7 mil. http://www.dotacni.info/1-vyzva-na-individualni-projekty-z-fondu-ehp-20092014-2// 30. 04. 2016 09. 04. 2014

Program CZ 06 na financování subprojektů z Fondů EHP Cestovní ruch, kultura Právnické a fyzické osoby, příspěvkové organizace zřízené MK, kulturní a umělecké organizace zřízené samosprávou

Předmět a účel podpory: Dotace mohou získat právnické a fyzické osoby zajišťující kulturní služby, činnosti a statky v oblastech profesionálního divadla, výtvarného, hudebního a filmového umění, které mají právní subjektivitu delší než 3 roky. Dotace jsou určeny na realizaci kvalitních projektů (různorodé umělecké projevy, aktivity a

33


Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

díla), které budou naplňovat a tvůrčím způsobem rozvíjet cíle kulturních politik v profesionálních uměleckých oblastech, které osloví širokou veřejnost a dojde ke zvýšení povědomí o kulturní rozmanitosti a mezikulturnímu dialogu. EHP a Norské fondy 248 000 3 968 000 http://www.dotacni.info/1-vyzva-program-cz-06/ 09. 04. 2014

6. NADACE, FONDY A GRANTY Název programu

Kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Grant, dotace, kultura

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

MK ČR

Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

1. Prezentace, popularizace a ochrana movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií. 2. Zajišťování informačního servisu a komunikace v oboru muzejnictví, organizace a účast na seminářích, školeních, kolokviích apod., zaměřených na ochranu movitého kulturního dědictví a s tím související vědní obory, sbírkotvornou činnost, výzkum a vývoj, s celostátním nebo mezinárodním významem.

http://www.mkcr.cz/kulturni-dedictvi/muzea-galerie-a-ochranamoviteho-kulturniho-dedictvi/granty-a-dotace/default.htm 8. 05. 2019

Název programu

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Oranžové hřiště

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Grant, dotace Právnické osoby Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních, dětských a sportovních a dalších hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť v areálech mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v %

Nadace ČEZ

34


Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantovarizeni/oranzove-hriste.html Rok od podání žádosti

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Podpora regionů

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Grant, dotace Právnické osoby Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. Bližší specifikace zaměření naleznete v dokumentu Podmínky grantového řízení Podpora regionů.

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

Nadace ČEZ

Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podporaregionu.html Rok od podání žádosti

Název programu

Grantové řízení Stromy pro rok 2014

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Grant Města a obce

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

Nadace ČEZ

Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

200 000 http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy2013.html 1. 02. – 1 .03 .2014; 1. 07. – 31. 07. 2014 (podzimní výsadba)

Grantové řízení Oranžový přechod 2014

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Grant Města a obce

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace:

Nadace ČEZ 200 000

35


Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace:

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantovarizeni/oranzovy-prechod.html 15. 05. – 15. 06. 2014

Techsoup Česká republika – Sdružení VIA Grant charitativní organizace a zařízení zřízená církvemi, nadace, nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, veřejné knihovny Díky TechSoup mohou neziskové organizace získat téměř zdarma* širokou škálu softwarových produktů od společnosti Microsoft (produkty: Windows 8, Office 2013 atd.), GiftWorks, SAP nebo síťové produkty od společnosti Cisco Nadace VIA

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/rozvojnno/techsoup-ceska-republika-sdruzeni-via-2014 Průběžný grant

Fond místních iniciativ – Rychlé granty (2014) Grant nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví Rychlé granty představují jednoduše dostupné prostředky na řešení problémů, které se netýkají pouze několika občanů, ale přímo či nepřímo všech obyvatel dané lokality. Chceme jimi povzbudit místní obyvatele, aby se aktivně podíleli na veřejném životě a hájili svá práva. Za pomoci Rychlého grantu můžete upozornit na aktuální problematickou situaci, pružně a důrazně zareagovat na veřejné dění a/nebo získat odborné podklady pro alternativní řešení problému. Aniž bychom se klonili k jedné nebo druhé straně sporu, podporujeme především otevřenou věcnou diskusi o tématech veřejného zájmu v konkrétních kauzách. V minulosti byly prostředky využity na hledání šetrnějších řešení výstavby silnic a velkých objektů, na ochranu životního prostředí a na informování veřejnosti o aktuálním dění v obci. Svého určení Rychlé granty nejlépe docházejí tam, kde je nezbytná okamžitá reakce a kde by měla nečinnost dlouhodobé dopady na místní komunitu. Rychlé granty nejsou určeny jako překlenovací prostředky na projekty ani jako prostředky na chod a rozvoj organizace. Nadace VIA

36


Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnichiniciativ/fond-mistniho-rozvoje-rychle-granty-2014 Vyhlášeno v druhé pol. ledna 2014

Fond kulturního dědictví – „Záchrana drobných památek místního významu“ (2014) Grant církevní právnické osoby (s výjimkou církví a církevních společností), nadace, nadační fondy, obce, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti Cílem tohoto grantového programu je podpora projektů, které usilují o záchranu, obnovu a údržbu drobných nemovitých památek místního významu a které zároveň vytvářejí prostor pro dobrovolnou činnost občanů a účast místních obyvatel na péči o své okolí. Jednou z hlavních priorit tohoto programu je zapojení místní veřejnosti a posílení jejího zájmu o péči o památky v krajině, proto bude důležitým kritériem pro posuzování grantových žádostí výrazný podíl dobrovolné práce a rozvíjení partnerských vztahů mezi místními aktéry při záchraně, obnově a údržbě památek v rámci plánovaného projektu. Nadace VIA

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnichiniciativ/fond-kulturniho-dedictvi-zachrana-drobnych-pamatekmistniho-vyznamu-2014 Vyhlášeno v druhé pol. ledna 2014

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace:

Nestlé pro vodu v krajině Životní prostředí Nestátní neziskové organizace, obce, sdružení a spolky obcí, neziskové organizace, církevní právnické osoby Cílem grantového programu je podpora zapojování místních komunit do zlepšování retenční schopnost krajiny, Protipovodňové ochrany, uplatňování efektivního a přírodě blízkého hospodaření s vodou a zvyšování povědomí místních obyvatel o dané problematice. Podporovány budou projekty kombinující vzdělávací, ekovýchovnou a realizační složku z následujících tematických okruhů (jeden projekt může kombinovat i více okruhů): A) Zvyšování retenční schopnosti krajiny B) Hospodaření s vodou v obci C)hospodaření s vodou v budovách a na přilehlých pozemcích Nadace Partnerství 100 000

37


Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Nestlepro-vodu-v-krajine 10. 04. 2014

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

NAEP - ERASMUS + Lidské zdroje, inovace, přeshraniční spolupráce, vzdělávání Občan, obec, kraj, firma, družstvo, nezisková organizace Tato výzva k předkládání návrhů se týká těchto akcí programu Erasmus+: Klíčová akce 1 (KA1) - Vzdělávací mobility jednotlivců - mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže - sdílené magisterské studium - rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby Klíčová akce 2 (KA2) - Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů - strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže - znalostní aliance - aliance odvětvových dovedností - budování kapacit v oblasti mládeže Klíčová akce 3 (KA3) - Podpora reformy politiky - strukturovaný dialog: setkávání mladých lidí s politickými činiteli za účelem jednání o problematice mládeže ČR

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=181 01. 10. 2014

Česko-německý fond budoucnosti – společné angažmá české a německé občanské společnosti v oblasti drogové prevence Lidské zdroje, inovace, vzdělávání, přeshraniční spolupráce, sociální Občan, obec, kraj, družstvo, firma, nezisková organizace Česko-německý fond budoucnosti vyzývá aktéry občanské společnosti a pracovníky vzdělávacích institucí z obou zemí k přeshraniční spolupráci v oblasti drogové prevence. Fond budoucnosti přitom sleduje následující cíle: - Přeshraniční výměna zkušeností, společná analýza problémů a hledání jejich komplexních řešení - Navázání nových kontaktů mezi českými a německými organizacemi - Osvěta a prevence s využitím inovativních a účinných postupů a modelů vzdělávání v této oblasti

38


Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

- Zvýšení vzájemné informovanosti o příčinách a dopadech nárůstu výroby a pašování drog v česko-německém pohraničí s cílem předcházet vzniku negativních stereotypů ČR

70 http://fb.cz/aktuality/tema-roku/2014-spolecne-angazma-ceskea-nemecke-obcanske-spolecnosti-v-oblasti-drogove-prevence 31. 12. 2014

Název programu

ČNFB - Česko-německý fond budoucnosti

Tematická oblast:

lidské zdroje, vzdělávání, kultura, přeshraniční spolupráce, sociální Obec, občan, družstvo, nezisková organizace I. Předmět a účel podpory Poslání Fondu budoucnosti Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. Od roku 1998 poskytl Fond budoucnosti dohromady přibližně 45 milionů eur na zhruba 7 500 projektů.

Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

ČR

50 http://fb.cz/co-podporujeme/ 31. 12. 2014

SFRB - Inovovaný program na výstavbu nájemních bytů - Úvěry na výstavbu nájemních bytů Infrastruktura, bydlení Občan, obec, nezisková organizace, firma, družstvo O úvěr můžete žádat na novostavbu, kterou vznikne bytový dům s nájemními byty, nebo na stavební úpravy, kterými vznikne nájemní byt z prostor původně určených k jiným účelům než k bydlení. Úvěr je možné použít i na nástavbu či přístavbu, kterými vznikne nájemní byt, rovněž na stavební úpravy bytů v bytovém domě, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a konečně také na stavební úpravy stávajícího nájemního bytu, jehož rozdělením vznikne alespoň jeden další nájemní byt. Vybrané podmínky pro přiznání úvěru - Výstavba musí probíhat mimo záplavová území. - U každých započatých 5 bytů musí být 1 byt upravitelným bytem - tato podmínka se vztahuje i na rekonstrukce, přístavby, nástavby

39


Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

a stavební úpravy stávajícího nájemního bytu, kterými vznikne alespoň jeden nový nájemní byt - Podlahová plocha bytu včetně příslušenství nesmí být menší než 25 m2 a zároveň nesmí překročit plochu 90 m2. V rámci projektu můžete pořídit i menší či větší byty než je uvedeno, na jejich výstavbu však nemůžete využít finanční prostředky z našeho úvěru. - Výstavba musí být dokončena tak, aby byty mohly být užívány k danému účelu nejdéle do 3 let od data uzavření úvěrové smlouvy. Na stejnou dobu a zároveň do ukončení výstavby je také možné využít odložení splácení jistiny úvěru. Splácení úroků bude probíhat v pravidelných měsíčních splátkách od zahájení čerpání úvěru. ČR

70 http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=220 31. 12. 2014

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

SFRB – Program Panel 2013+ Infrastruktura, bydlení, životní prostředí Občan, obec, nezisková organizace, firma, družstvo Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz bude kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně. - Úrok - již od Referenční sazby Evropské Unie, minimálně však 0,75% - Fixace úroku po celou dobu splatnosti, kterou lze nastavit až na dobu 30 let. - Zajištění - standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše úvěru ČR

90 http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=218 31. 12. 2014

SFRB – program úvěry obcí na opravy a modernizaci bytového fondu Infrastruktura, bydlení obec Podpora je poskytována ve formě úvěru. Úvěr ke krytí části nákladů spojených s opravami a modernizacemi bytů je poskytován smlouvou. Úroková sazba je 3 % ročně a je platná po celou dobu splatnosti úvěru, tj. po dobu max. 10 let od uzavření smlouvy. Obec je povinna min. 20% jí takto poskytnutých prostředků dále poskytnout jiným vlastníkům nemovitostí určených k bydlení.

40


Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

ČR

50 http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=219 31. 12. 2014

41

Katalog aktuálních dotačních titulů obce (brezen)  
Katalog aktuálních dotačních titulů obce (brezen)  
Advertisement