Page 1

MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Katalog aktuálních dotačních titulů Veřejný sektor - obce

10.2.2014 Verze č. 1


Obsah 1.

KRAJSKÉ DOTACE ...................................................................................................................... 3

Zásady ZK pro poskytování dotací městům s památkami UNESCO ...................................................... 3 Památkově chráněná území 2014 ............................................................................................................ 3 Čistá voda 2014 ....................................................................................................................................... 3 Sportoviště 2014 ...................................................................................................................................... 4 Dotace lesy 2014 - 2020 .......................................................................................................................... 4 Životní prostředí 2014 ............................................................................................................................. 5 Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014 ................................................................................ 5 Zásady ZK pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek ................................................................................................................................................... 5 Informační a komunikační technologie 2014 .......................................................................................... 6 Bezpečná silnice 2014 ............................................................................................................................. 6 Infrastruktura ICT 2014........................................................................................................................... 6 2.

STÁTNÍ DOTACE – MINISTERSTVA ........................................................................................ 8 ESFČR - OPLZZ - Výzva D 1. Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 - Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany -3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.................................................................................................................................. 8 MPO - EFEKT 2014 - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014............................................................................................................................ 8 MKČR - Odbor regionální a národnostní kultury - Program Kulturních aktivit zaměřené na podporu zahraničních kontaktů v oblasti ........................................................................................................... 9 MKČR - Odbor regionální a národnostní kultury - Podpora regionálních kulturních tradic .............. 9 ČNFB - Česko-německý fond budoucnosti ....................................................................................... 10 MŠMT - Poskytnutí příspěvku/dotace z Fondu vzdělávací politiky na rok 2014 ............................. 10 IOP - 12. výzva - 6.4.1a Národní podpora cestovního ruchu ............................................................ 11 SFŽP - Program na podporu systému pro nakládání s autovraky ..................................................... 11 MFČR - 1. výzva - pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014 ........................................................................... 12 MDČR - oblast podpory 2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T .............................. 12 MDČR - oblast podpory 4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T ....... 13 MDČR - oblast podpory 6.2 - Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T ..................................................................................................................................... 14 MDČR - OP - Dopravy - 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů ............................................................................................................................... 14

1


MDČR - OP - Dopravy - 1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj systémů ......................................................................................................... 15 MDČR - OP - Dopravy - 3.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T............... 15 MMR - 117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav - B. Dotační titul č. 2 Odstranění stavby . 16 MMR - 117D0260 Podpora bydlení 2013 - 3. stupeň povodňové aktivity - B. Dotační titul č. 2 Odstranění stavby .............................................................................................................................. 16 3.

MEZINÁRODNÍ VISEGRADSKÝ FOND .................................................................................. 17

4.

NORSKÉ FONDY A EHP ............................................................................................................ 18

5.

NADACE A GRANTY ................................................................................................................. 19 Kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií ........................................ 19 Kreativní Evropa ............................................................................................................................... 20 Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Oranžové hřiště ................................................................... 20 Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Podpora regionů .................................................................. 21 Grantové řízení Stromy pro rok 2014 ................................................................................................ 21 Grantové řízení Oranžový přechod 2014 .......................................................................................... 21 Techsoup Česká republika – Sdružení VIA ...................................................................................... 22 Fond místních iniciativ – Rychlé granty (2014) ................................................................................ 22 Fond kulturního dědictví – „Záchrana drobných památek místního významu“ (2014) .................... 23

2


1. KRAJSKÉ DOTACE Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Zásady ZK pro poskytování dotací městům s památkami UNESCO Kultura, památková péče, cestovní ruch Obec, město Dotace může být poskytnuta na zabezpečení označení, ochranu, zachování a prezentování památek UNESCO, které se nachází na jeho území. Dotace se poskytuje městům, na jejichž území se nachází památka zapsaná na Seznam světového dědictví UNESCO, tj. Město Telč – Historické jádro Telče; Třebíč – Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa a Žďár nad Sázavou – Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Dotaci nelze poskytnout na projekt, který je podpořen z programu Podpora pro památky UNESCO Ministerstva kultury Kraj Vysočina – Zásady zastupitelstva 300 000 http://extranet.kr-vysocina.cz/eDotace/aktivni 28. 02. 2014

Památkově chráněná území 2014 Kultura, památková péče, cestovní ruch Obec (vlastník) Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování obnovy dochovaných historicky a památkově cenných konstrukcí a stavebních prvků objektů (v exteriéru zejména oken, dveří, fasád, střešní krytiny, mříží atd.; v interiéru štukové výzdoby a maleb, dřevěných stropů, kamenných ostění atd.) nebo rehabilitace (tvarové, konstrukcí a materiálové) těchto konstrukcí a stavebních prvků dle historicky doložitelného stavu objektů, které nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se v městských a vesnických památkových rezervacích nebo městských a vesnických památkových zónách a podstatným způsobem se uplatňují v jejich výrazu (tj. pohledově exponovaná exteriérová místa, veřejně přístupné interiéry objektů). Kraj Vysočina – Fond Vysočiny 10 000 100 000 50 http://extranet.kr-vysocina.cz/eDotace/aktivni 31. 10. 2015 14. 03. 2014

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Čistá voda 2014 Životní prostředí Obec, městys, město, svazek obcí Podprogram A: Zvýšení podílu obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejných vodovodů včetně umožnění dostupnosti kvalitní pitné vody a

3


Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

podpora obnovy zastaralých a funkčně nevyhovujících systémů zásobování pitnou vodou a její úpravy. Podprogram B: Zvýšení podílu čištěných odpadních vod a zefektivnění procesu čištění včetně obnovy nevyhovujících kanalizačních systémů za účelem zlepšení kvality povrchových a podzemních vod. Podprogram C: Zvýšení úrovně ochrany před povodněmi v obcích. Kraj Vysočina - Fond Vysočiny 10 000 500 000 30 http://extranet.kr-vysocina.cz/eDotace/aktivni 30. 06. 2015 14. 03. 2014

Název programu

Sportoviště 2014

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Volný čas, vzdělávání Obec, město Podprogram A: Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při nezbytné drobné údržbě sportovních a tělovýchovných zařízení (např. nátěry, drobná stavební údržba apod.), které využívají občané regionu, a tak přispět ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití nejširší veřejnosti z řad občanů našeho kraje. Podprogram B: Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při výstavbě, modernizaci a rekonstrukci sportovních a tělovýchovných zařízení většího rozsahu, které využívají občané ze širšího regionu, a tak přispět ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití nejširší veřejnosti z řad občanů našeho kraje. Kraj Vysočina - Fond Vysočiny 10 000 (A), 30 001 (B) 30 000 (A), 100 000 (B) 60 (A), 70 (B) http://extranet.kr-vysocina.cz/eDotace/aktivni 31. 12. 2014 14. 03. 2014

Název programu Dotace lesy 2014 - 2020 Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory: Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Životní prostředí Obec Obnova lesů poškozených imisemi. příspěvek na ekologické a přírodně šetrné technologie, na zajištění a výchovu porostů Kraj Vysočina – Zásady zastupitelstva

http://extranet.kr-vysocina.cz/eDotace/aktivni 17. 03. 2014

4


Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Životní prostředí 2014 Životní prostředí Obec, město, městys, příspěvková organizace obce (škola, školské zařízení), občanská sdružení, nadace, spolky Realizací aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v oblastech odpady, ovzduší, příroda, přírodní zahrady, lesní pedagogika, úspory a zdroje energie zvýšit ve společnosti osobní zodpovědnost za současný a budoucí stav životního prostředí i aktivní účast na ochraně životního prostředí. Podpora projektů přispěje k plnění cílů Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Kraje Vysočina, Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina, Programu ke zlepšení kvality ovzduší Kraje Vysočina a dalších koncepčních materiálů na národní úrovni. Kraj Vysočina – Fond Vysočiny 10 000 50 000 20 http://extranet.kr-vysocina.cz/eDotace/aktivni 30. 09. 2015 21. 03. 2014

Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014 Doprava, vzdělávání Obec, město, městys Zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí v silničním provozu na pozemních komunikacích v Kraji Vysočina. Snížení rizika úrazu dětí v silničním provozu Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při výstavbě nových a rekonstrukci stávajících dětských dopravních hřišť v Kraji Vysočina. Z grantového programu lze čerpat i finanční prostředky na pořízení dopravního značení a světelných signálů pro dětská dopravní hřiště v Kraji Vysočina. Finanční prostředky lze čerpat pouze na oplocená dětská dopravní hřiště; v rámci výstavby nových nebo při rekonstrukci stávajících dětských dopravních hřišť lze čerpat finanční prostředky i na pořízení oplocení, kdy pořízení oplocení není jedinou aktivitou projektu Kraj Vysočina – Fond Vysočiny 30 000 300 000 50 http://extranet.kr-vysocina.cz/eDotace/aktivni 30. 08. 2015 31. 03. 2014

Název programu

Zásady ZK pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Kultura, cestovní ruch, památková péče Vlastníci památek Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek na území Kraje Vysočina Kraj Vysočina – Zásady zastupitelstva

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace:

25 000

5


Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

50 http://extranet.kr-vysocina.cz/eDotace/aktivni 31. 03. 2014

Informační a komunikační technologie 2014 Informační technologie, vzdělávání Obec, svazek obcí, příspěvková organizace obce Cílem programu je podpora zvýšení úrovně využití informačních a komunikačních technologií (dále jen „ICT“) v Kraji Vysočina s důrazem na bezpečnost prostředků ICT, vzdělávání, zálohování dat a virtualizaci Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při budování eGovernmentu a zvyšování ICT gramotnosti a vzdělávání v Kraji Vysočina. A: webové stránky B: bezpečnost a archivace dat C: Virtualizace D: Vzdělávání v oblasti ICT Kraj Vysočina – Fond Vysočiny 5000 (A), 10 000 (B, C, D) 20 000 (A), 100 000 (B), 150 000 (C), 50 000 (D) 40 - 60 http://extranet.kr-vysocina.cz/eDotace/aktivni 30. 11. 2014 (A), 28. 02. 2015 (B, D), 31. 03. 2015 (C) 18. 04. 2014

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast:

Bezpečná silnice 2014 Doprava Obec, město, městys Zvýšení bezpečnosti a snížení rizik provozu na silnicích I., II. a III. třídy v Kraji Vysočina. Zvýšení ochrany účastníků silničního provozu Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při instalaci nových nebo obnově stávajících technických prostředků a opatření snižující nepřiměřenou rychlost 2 a zvyšující bezpečnost silničního provozu ve městech a v obcích na silnicích I., II. a III. třídy v Kraji Vysočina. A: osvětlení přechodů pro chodce B:dynamické zpomalovací systémy Kraj Vysočina – Fond Vysočiny 30 000 (A), 50 000 (B) 150 000 (A), 250 000 (B) 50 http://extranet.kr-vysocina.cz/eDotace/aktivni 31. 07. 2015 30. 04. 2014

Infrastruktura ICT 2014 Informační technologie

6


Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Obec, svazek obcí, příspěvkové organizace obce Cílem programu je výstavba otevřených sítí a datových center v Kraji Vysočina Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování vytváření základní komunikační infrastruktury a při jejím dalším rozvoji. Cílem programu je rozšíření a zkvalitnění dostupnosti digitálních služeb prostřednictvím datových sítí a to s důrazem na rozvoj tzv. NGA sítí (otevřených vysokorychlostních sítí), pokrytí míst s nedostatečnou dostupností internetu, zlepšení rychlosti a kvality přístupu k internetu a zlepšení dostupnosti služeb mobilních sítí prostřednictvím zlepšení dostupnosti signálu GSM. Veškeré aktivity realizované v rámci tohoto grantového programu nesmí mít negativní vliv na volnou soutěž a tržní prostředí. Kraj Vysočina – Fond Vysočiny 20 000 250 000 40 http://extranet.kr-vysocina.cz/eDotace/aktivni 31. 05. 2015 2. 05. 2014

7


2. STÁTNÍ DOTACE – MINISTERSTVA Název programu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

ESFČR - OPLZZ - Výzva D 1. Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 - Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany -3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb Lidské zdroje, vzdělávání, sociální, inovace Obec, kraj Výzva se zaměřuje na podporu naplnění standardů kvality sociálněprávní ochrany, kterými jsou dle § 9a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění (dále jen "zákon") povinny se řídit orgány sociálně-právní ochrany. Standardy kvality sociálněprávní ochrany jsou souborem kritérií, nezbytných pro kvalitní výkon sociálně-právní ochrany dětí. Jde zejména o kritéria zohledňující místní a časovou dostupnost služeb orgánu sociálněprávní ochrany, informovanost o jeho službách, prostředí a podmínky výkonu sociálně právní ochrany, technické vybavení pracovišť, personální zabezpečení včetně zaškolování a profesního rozvoje zaměstnanců atd. ČR 500 000 10 000 000 100 http://www.esfcr.cz/vyzva-d1 21. 02. 2014

MPO - EFEKT 2014 - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014 Energetika, inovace, sociální, lidské zdroje, životní prostředí, Obec, kraj, občan, družstvo, firma, nezisková organizace I. Předmět a účel podpory Cílem programu EFEKT je zvýšit úspory energie prostřednictvím informovanosti malých odběratelů, zvyšování kvality energetických služeb a podpory veřejného sektoru k hospodárnému nakládání s energiemi. Je zaměřen na osvětovou a informační činnost (s důrazem na úsporná energetická opatření a využívání obnovitelných zdrojů energie) a na investiční akce menšího rozsahu (realizace energeticky úsporných projektů především v obcích). ČR

http://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory 28. 02. 2014

8


Název programu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

MKČR - Odbor regionální a národnostní kultury - Program Kulturních aktivit zaměřené na podporu zahraničních kontaktů v oblasti lidské zdroje, vzdělávání, kultura občan, družstvo, firma, nezisková organizace Ministerstvo kultury (dále "ministerstvo"), odbor regionální a národnostní kultury, vyhlašuje pro rok 2014 výběrové dotační řízení na projekty v rámci Programu Kulturních aktivit zaměřené na podporu zahraničních kontaktů v oblasti: - amatérského divadla všech druhů, včetně dětského, - tanečního umění všech druhů s výjimkou folkloru, - dechových, symfonických a komorních orchestrů, - dětských a dospělých folklorních souborů, - dětských a dospělých pěveckých sborů. ČR

http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/regionalni-a-narodnostnikultura/granty-a-dotace/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-narok-2014-186898/ 30. 04. 2014

MKČR - Odbor regionální a národnostní kultury - Podpora regionálních kulturních tradic lidské zdroje, vzdělávání, kultura Obec, občan, družstvo, firma, nezisková organizace I. Předmět a účel podpory Ministerstvo kultury (dále jen "ministerstvo") vyhlašuje pro rok 2014 výběrové dotační řízení na projekty na podporu kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných osobností českého původu působících v oblasti kultury, jejichž význam (působení) překračuje rámec regionu. Za významná jubilea jsou považována výročí "kulatá" (např. 100., 200., 500., či 700. výročí), popř. výročí "půlkulatá" (např. 150., 250., 550., či 750. výročí). V případě projektů, které se vztahují k významným výročím obcí či měst, jsou při výběrovém dotačním řízení upřednostňovány projekty s hodnotnými výstupy, např. vydání výroční publikace (almanachu, sborníku) o historii obce či města. ČR

70 http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/regionalni-a-narodnostnikultura/granty-a-dotace/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-narok-2014-186898/ 9


Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

30. 04. 2014

Název programu

ČNFB - Česko-německý fond budoucnosti

Tematická oblast:

lidské zdroje, vzdělávání, kultura, přeshraniční spolupráce, sociální Obec, občan, družstvo, nezisková organizace I. Předmět a účel podpory Poslání Fondu budoucnosti Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. Od roku 1998 poskytl Fond budoucnosti dohromady přibližně 45 milionů eur na zhruba 7 500 projektů.

Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

ČR

50 http://fb.cz/co-podporujeme/ 30. 06. 2014

MŠMT - Poskytnutí příspěvku/dotace z Fondu vzdělávací politiky na rok 2014 lidské zdroje, vzdělávání, inovace Obec, kraj, nezisková organizace, ostatní I Předmět a účel podpory Podle těchto Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále "Pravidla") se postupuje při poskytování a) příspěvku na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost veřejným vysokým školám (dále "příspěvek") podle § 18 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále "zákon o vysokých školách"), b) dotací veřejným vysokým školám (dále "vysoké školy") podle § 18 odst. 5 zákona o vysokých školách (dále "dotace"), i. na rozvoj vysoké školy (dále "dotace na rozvoj"), ii. na ubytování a stravování studentů. ČR

75 http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/formularzadosti-o-poskytnuti-prispevku-dotace-z-fondu

Doba trvání projektu:

10


Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

31. 10. 2014

IOP - 12. výzva - 6.4.1a Národní podpora cestovního ruchu Cestovní ruch ostatní I. Předmět a účel podpory Podporované aktivity a) zavedení národního informačního systému; c) podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází; e) podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu. Specifické zaměření výzvy: Žadatel předloží projekt formou dvou oddělených identicky zaměřených žádostí, obě se všemi povinnými přílohami. Jednu žádost vypracuje pro cíl Konvergence a druhou pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. ČR

85 http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-aakce-%281%29/06-IOP/Vyhlaseni-vyzvy-v-oblasti-intervence4-1-IOP 30. 06. 2015 31. 12. 2014

Název programu

SFŽP - Program na podporu systému pro nakládání s autovraky

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Doprava, životní prostředí Obec, občan, kraj, firma Podpora likvidace autovraků - nabídka pro obce a provozovatele autovrakovišť Cílem programu je podpořit systém nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení s přednostním materiálovým nebo opětovným využitím a zabezpečením odstranění nevyužitelných zbytků. Program se také vztahuje na řešení tzv. "staré zátěže". Nově je do programu zařazena část C., jež řeší podporu dalšího využití odpadů vzniklých při likvidaci autovraků, včetně podpory logistických systémů

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

ČR 500 za vrak https://www.sfzp.cz/sekce/537/program-na-podporu-systemu-pronakladani-s-autovraky/

Doba trvání projektu:

11


Datum uzávěrky:

Název programu

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel:

31. 12. 2014

MFČR - 1. výzva - pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014 Lidské zdroje, přeshraniční spolupráce, vzdělávání Obec, občan, kraj, firma, družstvo, nezisková organizace, ostatní Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Českou republikou v rámci programových oblastí uvedených v Příloze 1 této výzvy. Fond představuje flexibilní zdroj financování iniciativ jak pro české subjekty, tak pro subjekty z donorských států. Spolupráce financovaná z tohoto Fondu poskytne platformu pro navázání a posílení vzájemných kulturních, odborných, politických a akademických vztahů v širším slova smyslu v souladu s národní strategií podpory bilaterální spolupráce a ve shodě se záměry donorských zemích. Iniciativy podporované z Fondu Oprávněnými iniciativami, které lze hradit z Fondu, jsou jednorázové akce, resp. činnosti krátkodobého charakteru v rámci podporovaných oblastí (Příloha 1). Fond není určen k financování projektů, nýbrž k finanční podpoře širších iniciativ a informačních aktivit, komplementárních, přípravných a podpůrných iniciativ a dokumentů, s cílem připravit nebo posílit základnu pro existující či budoucí bilaterální spolupráci. Iniciativy budou následujícího charakteru: - studijní a pracovní cesty, návštěvy a setkání s cílem sdílení zkušeností, know-how, přenosu nejlepší praxe - bilaterální setkání, workshopy, semináře - konference s cílem bi-/multilaterálních setkání, prezentací a posílení kontaktů - podpora tvorby a vzniku studií, analýz, dokumentace, získání informací a jejich sdílení a výměna za účelem prohloubení spolupráce mezi příjemci pomoci a Donorskými státy - prezentační, propagační iniciativy k posílení bilaterálních partnerství ČR 372 000 100 http://www.norskefondy.cz/?page_id=71 31. 12. 2014

MDČR - oblast podpory 2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T Doprava, infrastruktura Obec, občan, kraj, firma, nezisková organizace

12


Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Oblast podpory 2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T Typy podporovaných projektů - pokračování ve výstavbě dalších úseků sítě TEN-T - modernizace a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě TEN-T - realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví a ke zvýšení bezpečnosti - realizace investic do infrastruktury vedoucích ke zlepšení dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu. ČR

85 http://www.opd.cz/cz/infrastruktura 30. 06. 2015

MDČR - oblast podpory 4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Doprava, infrastruktura Obec, občan, kraj, firma, nezisková organizace I. Předmět a účel podpory Typy podporovaných projektů - projekty zaměřené na zajištění kvalitní sítě silnic I. třídy - projekty zaměřené na modernizaci a odstraňování závad na silnicích I. třídy - projekty zaměřené na postupnou implementaci telematických systémů na silnicích I. třídy - projekty zaměřené na budování obchvatů a zklidňování dopravy v obydlené zástavbě - projekty zaměřené na zabezpečení dostatečné kapacity silniční infrastruktury v příhraničních a citlivých oblastech - projekty zaměřené na realizaci technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů již dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví - projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu silnic I. třídy

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

ČR

85 http://www.opd.cz/cz/infrastruktura 30. 06. 2015

13


Název programu

MDČR - oblast podpory 6.2 - Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Doprava, infrastruktura Obec, občan, kraj, firma, nezisková organizace I. Předmět a účel podpory Cíl prioritní osy - zvýšení multimodality v nákladní přepravě a zlepšení vnitrozemské vodní dopravy. Typy podporovaných projektů - projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci plavebních objektů na stávající vodní cestě - projekty zaměřené na rozvoj vodních částí přístavů - projekty zaměřené na vybavenost stávajících vodních cest chybějícími objekty pro vyšší a bezpečnější využití vodních cest pro osobní vodní dopravu, rekreační i sportovní - projekty zaměřené na zlepšení stavu infrastruktury a dalších funkčních parametrů vodní dopravy řešením problémů splavnosti a bezpečnosti plavebního provozu na dopravně významných vnitrozemských vodních cestách

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

ČR

85 http://www.opd.cz/cz/infrastruktura 30. 06. 2015

Název programu

MDČR - OP - Dopravy - 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Doprava, infrastruktura, inovace Obec, občan, kraj, firma, nezisková organizace, družstvo I. Předmět a účel podpory Oblast podpory 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů Typy podporovaných projektů - modernizace tranzitních koridorů - pokračování výstavby dalších úseků sítě TEN-T - modernizace rozhodujících železničních uzlů na síti TEN-T - rekonstrukce dalších železničních tratí zařazených do sítě TENT za účelem zajištění požadovaných parametrů - realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v %

ČR

85

14


Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

http://www.opd.cz/cz/Informace-pro-zadatele 30. 06. 2015

Název programu

MDČR - OP - Dopravy - 1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj systémů

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Doprava, infrastruktura, inovace Obec, občan, kraj, firma, nezisková organizace, družstvo I. Předmět a účel podpory Oblast podpory 1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj systémů Typy podporovaných projektů - projekty zaměřené na zavádění technologií pro dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení a řízení dopravy - projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti provozu novými dokonalejšími technologickými zařízeními - projekty zaměřené na zvyšování cestovní rychlosti, bezpečnosti cestování - projekty zaměřené na zvyšování spolehlivosti a pravidelnosti v osobní a nákladní dopravě

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

ČR

85 http://www.opd.cz/cz/Informace-pro-zadatele 30. 06. 2015

Název programu

MDČR - OP - Dopravy - 3.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Doprava, infrastruktura, inovace Obec, občan, kraj, firma, nezisková organizace, družstvo Oblast podpory 3.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T Typy podporovaných projektů - modernizace důležitých tratí a železničních uzlů, včetně budování přeložek - rekonstrukce dalších železničních tratí, vč. zajištění interoperability a budování přeložek - rekonstrukce a rozvoj přeshraničních úseků (na území ČR) - postupná elektrizace dalších železničních tratí - uvedení do optimálního stavu ostatních celostátních a vybraných regionálních tratí včetně navázání na drážní systémy regionální a městské hromadné dopravy případně jejich kombinace - realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví

15


Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

ČR

85 http://www.opd.cz/cz/Informace-pro-zadatele 30. 06. 2015

Název programu

MMR - 117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav - B. Dotační titul č. 2 Odstranění stavby

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

infrastruktura, životní prostředí, bydlení, sociální Obec I. Předmět a účel podpory B. Dotační titul č. 2 - Odstranění stavby Podpora se poskytuje ve formě dotace na úhradu nákladů na odstranění nenávratně poškozených staveb v důsledku živelní pohromy. Dotace se poskytuje maximálně ve výši nákladů spojených s odstraněním stavby, maximálně do výše ceny v místě a čase obvyklé

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

ČR

Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

200 000 na ubytovací jednotku 90 http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytovapolitika/Programy-Dotace/Statni-pomoc-po-zivelni-nebo-jinepohrome/Program-Podpora-bydleni-pri-zivelni-pohrome 30. 06. 2015

MMR - 117D0260 Podpora bydlení 2013 - 3. stupeň povodňové aktivity - B. Dotační titul č. 2 Odstranění stavby

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

infrastruktura, životní prostředí, bydlení, sociální Obec I. Předmět a účel podpory B. Dotační titul č. 2 - Odstranění stavby Podpora se poskytuje ve formě dotace na úhradu nákladů na odstranění nenávratně poškozených staveb v důsledku povodně

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

ČR

Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytovapolitika/Programy-Dotace/Statni-pomoc-po-zivelni-nebo-jinepohrome/Program-Podpora-bydleni-pri-zivelni-pohrome 30. 06. 2015

16


3. MEZINÁRODNÍ VISEGRADSKÝ FOND 6 grantových programů, Visegrádský stipendijní program, program na podporu uměleckých projektů. Mezinárodní visegrádský fond (MVF) byl založen 9.6.2000. Členskými státy jsou: Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko (země V4). Řídícím orgánem MVF je Konference ministrů zahraničních věcí a Rada velvyslanců, výkonným orgánem ředitel, který svou funkci vykonává v sídle MVF v Bratislavě. Úředním jazykem MVF je angličtina. Fond má přispívat k rozvíjení užší spolupráce mezi členskými státy a posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce. Rozpočet fondu tvoří stejně vysoké finanční příspěvky, které do něj každoročně vkládají všechny čtyři členské země.

Programy MVF Malé granty (Small Grants): podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4 (v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, přeshraniční spolupráce a turistického ruchu); termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince; maximální částka přidělená jednomu projektu je 6 000 EUR (přičemž finanční příspěvek MVF nemůže převýšit 70 % celkových nákladů na realizaci projektu) a grant se uděluje na dobu maximálně 6 měsíců (i když realizace projektu bude trvat déle). Standardní granty (Standard Grants): podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4 ve stejných oblastech jako v případě malých grantů, ale na jeden projekt se přiděluje částka vyšší než 6 000 EUR a doba realizace projektu je 12 měsíců (finanční příspěvek MVF nemůže převýšit 70 % celkových nákladů na realizaci projektu); termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 15. března a 15. září. Visegrádský grant pro univerzitní studia (Visegrad University Studies Grant): má podpořit vytváření kurzů nebo studijních programů zaměřených na problematiku, která se úzce dotýká zemí Visegrádské skupiny; částka přidělená projektu je cca 10 000 EUR na vytvoření kurzu a 40 000 EUR na vytvoření studijního programu. Visegrádský grant pro univerzitní studia - Joint Degree Program (Visegrad University Studies): Grant mohou získat katedry či fakulty vysokých škol a/nebo výzkumná pracoviště/organizace, jež předloží takto koncipovaný společný studijní program a potvrdí předpoklad dlouhodobého náboru uchazečů o jeho absolvování. Poslední termín pro podání žádosti vypršel: 10. 4. 2013 Visegrádský strategický program (Visegrad Strategic Programme, Strategic Grants): podporuje významné, dlouhodobé strategické projekty, na nichž se podílejí instituce ze všech čtyř zemí Visegrádské skupiny; projekty musí být zaměřeny na priority stanovené pro příslušný rok; granty se poskytují na dobu maximálně 3 let (na jeden projekt se obvykle přiděluje cca 30 000 EUR); i v tomto případě finanční příspěvek MVF nemůže převýšit 70 % celkových nákladů na realizaci projektu. Poslední termín pro podání žádosti vypršel: 15. 4. 2013. Flagship Program: Program má podpořit dlouhodobé projekty strategické povahy, které významným způsobem přispívají ke zpřístupnění jedinečných zkušeností a know-how zemí Visetrádské skupiny s 17


procesy demokratické transformace a integrace a s regionální spoluprací. Tzv. Flagship Projects mají podpořit reformní procesy, politickou a ekonomickou integraci s EU, institucionální kapacitu, přispět k utváření občanské společnosti a celkové transformaci zemí Východního partnerství (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina). Na realizaci projektů předkládaných MVF se musí podílet partneři ze všech čtyř zemí V4 a minimálně dvou zemí Východního partnerství. Projekty se předkládají na základě zveřejněné výzvy. Roční rozpočet na tyto projekty činí 600 000 EUR. Visegrádská stipendia: Jsou určena ke studiu v magisterských studijních programech a k postgraduálnímu studiu/výzkumu na dobu 1 až 4 semestrů na všech akreditovaných veřejných nebo soukromých univerzitách nebo akreditovaných pracovištích Akademie věd v zemích V4, resp. v dalších zemích (viz níže). Žadatelé, jejichž univerzita nebo místo zaměstnání je v době podání žádosti dále než 1 500 km od vybrané hostitelské univerzity/instituce, splňují podmínky pro udělení grantu na jednorázovou úhradu cestovních nákladů. Nabízejí se: tzv. in-coming scholarships, jež se poskytují uchazečům z Albánie, Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Gruzie, Makedonie/FYROM, Moldavska, Černé Hory, Ruské federace, Srbska a Ukrajiny a umožňují studium v některé ze zemí V4. Stejná pravidla platí i pro uchazeče z Kosova; tzv. intra-visegrad scholarships, jež se poskytují uchazečům ze zemí V4, kteří chtějí studovat/provádět výzkum v některé další zemi V4; tzv. out-going scholarships, jež se poskytují uchazečům ze zemí V4, kteří chtějí studovat/provádět výzkum v některé z těchto zemí: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Gruzie, Makedonie/FYROM, Moldavsko, Černá Hora, Srbsko a Ukrajina. Stejná pravidla platí i na univerzitách v Kosovu. Žádosti o stipendia se předkládají jednou ročně do 31. ledna. Upozornění: Konference ministrů zahraničních věcí zemí V4 přijala dne 22. října 2009 změny ve stávajících pravidlech Visegrádského stipendijního programu. Kompletní znění pravidel s těmito změnami naleznete na http://www.visegradfund.org/instructions.html. Granty pro umělce – Visegrad Artist Residency Program (VARP) Program stipendijních pobytů umělců ze zemí V4 byl založen v roce 2006 a během následujících let se rozdělil do několika podprogramů: VARP—Visual&Sound Arts (mobilita jednotlivců v rámci V4); VARP—Performing Arts (program umožňující mobilitu jednotlivců i souborů); VARP in New York (stáže umělců v Brooklynu, New York); Visegrad Literary Residency Program (stáže jednotlivců v rámci V4). Více informací zájemci naleznou na: http://visegradfund.org/residencies/. Podrobné informace o výše zmíněných grantech a stipendiích včetně formulářů žádosti o stipendium jsou k dispozici na stránkách Mezinárodního visegrádského fondu (www.visegradfund.org), informace o Visegrádské skupině na www.visegradgroup.eu.

Více: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/mezinarodni-visegradsky-fond

4. NORSKÉ FONDY A EHP Fondy EHP CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění a 1. výzva – Bilaterální spolupráce na národní úrovni Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni – Ministerstvo financí ČR – Národní kontaktní místo EHP a Norských fondů 2009-2014 vyhlásilo dne 21. ledna 2013 1. výzvu k

18


předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014. Žádosti lze předkládat průběžně od data vyhlášení výzvy až do 31.12.2014 nebo do vyčerpání alokovaných prostředků. Pokyn Národního kontaktního místa pro Zprostředkovatele programů 2009-2014 Pokyn NKM pro Zprostředkovatele programů 2009-2014 Přílohy k Pokynu NKM pro Zprostředkovatele programů 2009-2014 Fond pro bilarerální spolupráci na národní úrovni – dokumenty k 1. výzvě (otevřena do 31. 1 2. 2014) Text výzvy (Bilaterální fond na národní úrovni – Program CZ01) Příloha č.1 – Programové oblasti Příloha č.2 – Pokyn pro žadatele a příjemce grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni Příloha č.3 – Formální náležitosti žádosti

Více: http://www.norskefondy.cz/wp-content/uploads/2013/03/2013_03_15_CZ06_verzepro-ve%C5%99ejnost.pdf Dokumenty grantové podpory Pracovní verze výzvy Programové oblasti č.16 – “Kulturní dědictví” Pracovní verze výzvy PO16 – “Kulturní dědictví” (do 9. 04. 2014) Pracovní verze výzvy Programové oblasti č.17 – “Současné umění” Pracovní verze výzvy PO17 – “Současné umění” (do 9. 04. 2014) Kontaktní formulář fondů EHP Kontaktní formulář fondů EHP (*.docx) Kontaktní formulář fondů EHP (*.pdf) Pokyn Národního kontaktního místa pro Výzvy Pokyn NKM pro Výzvy – předkládání a hodnocení žádostí – udělení grantu Pokyn Národního kontaktního místa pro Způsobilé výdaje Pokyn NKM pro způsobilé výdaje Pokyn Národního kontaktního místa k Veřejným zakázkám malého rozsahu Pokyn NKM k Veřejným zakázkám malého rozsahu

5. NADACE A GRANTY Název programu

Kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Grant, dotace, kultura

Umístění dotace: Minimální výše dotace:

MK ČR

1. Prezentace, popularizace a ochrana movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií. 2. Zajišťování informačního servisu a komunikace v oboru muzejnictví, organizace a účast na seminářích, školeních, kolokviích apod., zaměřených na ochranu movitého kulturního dědictví a s tím související vědní obory, sbírkotvornou činnost, výzkum a vývoj, s celostátním nebo mezinárodním významem.

19


Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

http://www.mkcr.cz/kulturni-dedictvi/muzea-galerie-a-ochranamoviteho-kulturniho-dedictvi/granty-a-dotace/default.htm 8. 05. 2019

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Kreativní Evropa

Evropská komise vyhlásila program na podporu kulturních a kreativních odvětví Kreativní Evropa. Současně s programem jsou vyhlášeny i výzvy k podávání žádostí o grant. Dílčí program Kultura vyhlašuje výzvy v následujících oblastech: Evropské projekty spolupráce, EAC/S16/2013, uzávěrka 5. března 2014 Literární překlady, EAC/S19/2013, uzávěrka 12. března 2014 Evropské sítě, EAC/S18/2013, uzávěrka 19. března 2014 Evropské platformy, EAC/S17/2013, uzávěrka 19. března 2014

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Dílčí program MEDIA vyhlašuje výzvy v následujících oblastech: Podpora vývoje - Jednotlivé projekty, uzávěrka 28. února 2014, 6. června 2014 Podpora vývoje - Projektové soubory, uzávěrka 28. března 2014 Podpora filmových festivalů, uzávěrka: 28. února 2014 (projekty konající se v období 1. 5. 2014 - 31.10. 2014), 4. července 2014 (projekty konající se v období 1. 11. 2014 - 30. 4. 2015) Podpora TV vysílání, uzávěrka 28. února 2014, 13. června 2014 Selektivní podpora distribuce, uzávěrka 28.února 2014, 2. července 2014 . Evropská komise

Průběžný grant

Název programu

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Oranžové hřiště

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Grant, dotace Právnické osoby Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních, dětských a sportovních a dalších hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť v areálech mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.

20


Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu

Nadace ČEZ

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantovarizeni/oranzove-hriste.html Rok od podání žádosti

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Podpora regionů

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Grant, dotace Právnické osoby Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. Bližší specifikace zaměření naleznete v dokumentu Podmínky grantového řízení Podpora regionů.

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

Nadace ČEZ

Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podporaregionu.html Rok od podání žádosti

Název programu

Grantové řízení Stromy pro rok 2014

Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Grant Města a obce

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace:

Nadace ČEZ

Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

200 000 http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy2013.html 1. 02. – 1 .03 .2014; 1. 07. – 31. 07. 2014

Grantové řízení Oranžový přechod 2014 Grant Města a obce

21


Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Nadace ČEZ 200 000 http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantovarizeni/oranzovy-prechod.html 15. 05. – 15. 06. 2014

Techsoup Česká republika – Sdružení VIA Grant charitativní organizace a zařízení zřízená církvemi, nadace, nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, veřejné knihovny Díky TechSoup mohou neziskové organizace získat téměř zdarma* širokou škálu softwarových produktů od společnosti Microsoft (produkty: Windows 8, Office 2013 atd.), GiftWorks, SAP nebo síťové produkty od společnosti Cisco Nadace VIA

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/rozvojnno/techsoup-ceska-republika-sdruzeni-via-2014 Průběžný grant

Fond místních iniciativ – Rychlé granty (2014) Grant nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví Rychlé granty představují jednoduše dostupné prostředky na řešení problémů, které se netýkají pouze několika občanů, ale přímo či nepřímo všech obyvatel dané lokality. Chceme jimi povzbudit místní obyvatele, aby se aktivně podíleli na veřejném životě a hájili svá práva. Za pomoci Rychlého grantu můžete upozornit na aktuální problematickou situaci, pružně a důrazně zareagovat na veřejné dění a/nebo získat odborné podklady pro alternativní řešení problému. Aniž bychom se klonili k jedné nebo druhé straně sporu, podporujeme především otevřenou věcnou diskusi o tématech veřejného zájmu v konkrétních kauzách. V minulosti byly prostředky využity na hledání šetrnějších řešení výstavby silnic a velkých objektů, na ochranu životního prostředí a na informování veřejnosti o aktuálním dění v obci. Svého určení Rychlé granty nejlépe docházejí tam, kde je nezbytná okamžitá reakce a kde by měla nečinnost dlouhodobé dopady na místní komunitu. Rychlé granty nejsou určeny jako překlenovací prostředky na projekty ani jako prostředky na chod a rozvoj organizace.

22


Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Název programu Tematická oblast: Žadatel: Předmět a účel podpory:

Umístění dotace: Minimální výše dotace: Maximální výše dotace: Max. podíl dotace v % Bližší informace: Doba trvání projektu: Datum uzávěrky:

Nadace VIA

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnichiniciativ/fond-mistniho-rozvoje-rychle-granty-2014 Vyhlášeno v druhé pol. ledna 2014

Fond kulturního dědictví – „Záchrana drobných památek místního významu“ (2014) Grant církevní právnické osoby (s výjimkou církví a církevních společností), nadace, nadační fondy, obce, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti lem tohoto grantového programu je podpora projektů, které usilují o záchranu, obnovu a údržbu drobných nemovitých památek místního významu a které zároveň vytvářejí prostor pro dobrovolnou činnost občanů a účast místních obyvatel na péči o své okolí. Jednou z hlavních priorit tohoto programu je zapojení místní veřejnosti a posílení jejího zájmu o péči o památky v krajině, proto bude důležitým kritériem pro posuzování grantových žádostí výrazný podíl dobrovolné práce a rozvíjení partnerských vztahů mezi místními aktéry při záchraně, obnově a údržbě památek v rámci plánovaného projektu. Nadace VIA

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnichiniciativ/fond-kulturniho-dedictvi-zachrana-drobnych-pamatekmistniho-vyznamu-2014 Vyhlášeno v druhé pol. ledna 2014

23

Katalog aktuálních dotačních titulů obce (unor)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you