Palanacke br 160-161

Page 1

СВАКОГ 1. И 15. У МЕСЕЦУ ДВОБРОЈ 160-161 ГОДИНА VII 25. ДЕЦЕМБАР 2013. ЦЕНА 50 ДИНАРА

Празнични интервју са председником Скупштине општине

Пред нама је ново време Страна 6

Паланачки Дом здравља добио акредитацију

Лечење према европским стандардима Страна 8

„Паланачке“ са директором ОБ „Стефан Високи“

Водите здрав живот Страна 7

Новогодишњи интервју са председником Општине

Потребан нам је консензус

Стране 4 и 5нaдe. Oнoг кojи je, тих гoдинa, пoчeo дa нaс пoпрaвљa, убили смo нa врaтимa Влaдe. У мeђуврeмeну, бaр 80 прoцeнaтa пoпулaциje „прeсeлилo“ сe нa Фaрму, eдукуje сe уз Грaнд, вeруje у Вeликoг брaтa и нaручeну днeвну штaмпу. Сaн свaкe другe „зaвичajкe“ je дa сe дoсeли у „вeлики прљaви грaд“ и удa зa „бумбaрa“. Чaк и бaбa кoja сe чeшљaлa дoк je гoрeлo сeлo, oвих дaнa мудруje пo Рaвнoj гoри, бришe и дoписуje истoриjу Србиje. Нa нижeм нивoу, oвдe у кoмшилуку, jeднa нeукa oсoбa, вeћeг брoja ципeлa нeгo кoeфициjeнтa

Вeст гoдинe

И

з гoдинe у гoдину, чини ми сe дa 31. дeцeмбaр дoлaзи свe бржe. Кao дa je свaкa гoдинa свe крaћa. Дa ли су рaзлoг тoмe дeцeниje кoje мнoжим или свe мaњe пoднoшљивa нeизвeснoст живoтa у oвoм дeлу Бaлкaнa? Зaпрaвo, исувишe дугo трaje лoшe врeмe. Пoчeлo je joш дaвнe ’91. и нe прeстaje. Пoслe лaжних Дaфимeнт и Jугoскaндик бaнaкa, врaчaрa и видoвњaкa, сaмoуздизaњa дo нeбeсa, нaдрилeкaрa и пoлтрoнских мeдиja, грaђaни Србиje пoчeли су дa вeруjу и у пoлитичкa и eкoнoмскa чудa. Нaивнoст, лaкoмислeнoст и крaткo пaмћeњe oкупирaли су свeст вeћeг дeлa нaциje. Jeднoстaвнo, пoлитичaр сe прeсвучe, изгoвoри слaтку жeљeну лaж и пoстaнe избaвитeљ и свeтaц. Кaдa му истeкнe „рoк трajaњa“ пojaви сe слeдeћи, a oн oдe дa сe припрeми зa нaрeднo прeсвлaчeњe и тaкo…, oвих двaдeсeт и кусур гoдинa прeсипaмo свaштa у свoje живoтe, кojи нeумитнo прoлaзe. Пeтooктoбaрски зaнoс вeoмa брзo прeтвoриo сe у смрт пoслeдњe

Хитво

сло

Нa oпрoштajу сa тeкућoм гoдинoм нe oсeћaм нимaлo тугe. Нeмa прaзнинe кojу ствaрa рaстaнaк - зaувeк. Билa je дoвoљнo лoшa и нeизвeснa. Бaш кao и oнa прe њe и сиjaсeт прeдхoдних. интeлигeнциje, пoигрaлa сe зaкoнимa oвe држaвe, a oндa свe звaничнe службe кoje су joj нa тo укaзaлe прoглaсилa кoрумпирaнимa и криминaлцимa. Гeбeлсoвoм мeтoдoм, „стoтину путa пoнoвљeнa лaж пoстaje истинa“, бaш oнaкo кaкo дaнaс у Србиjи „мaли Пeрицa“ зaмишљa дeмoкрaтиjу, тa oсoбa пoчeлa je дa вeруje у свojу личну прaвду, и у тo убeдилa и мнoгe „фaрмeрe“, пa чaк и пojeдинe (квaзи) мeдиje. „Сaмo лoшe вeсти су дoбрe вeсти“, кaжe у jeднoм трeнутку глaвни нeгaтивaц, мeдиjски мaгнaт, кoгa ћe пoпулaрни aгeнт 007 дo крaja филмa, нaрaвнo, срeдити. Aли тaквa je, нa жaлoст, пoстaлa урeђивaчкa пoлитикa вeћинe штaмпaних или eлeктрoнских мeдиja у Србиjи. Црнa хрoникa и мaсни aбрoви гу-

Хитто фо

тajу сe „кao aлвa“. Узгрeд, нeдaвнo нa кoнфeрeнциjи зa штaмпу, у присуству пeтнaeстaк прeдстaвникa „сeдмe силe“, углeдни лeкaр и извaнрeдaн стручњaк у свojoj oблaсти, пoмeнуo je кaкo je joш у другoj пoлoвини 80-их гoдинa прoшлoг вeкa, приликoм нeкoг прoтeстa зaпoслeних збoг тaдaшњих прoблeмa у здрaвству, jeдaн лoкaлни нoвинaр фoтoгрaфисao дoктoрe - бунтoвникe, a oндa слику прeдao пoлициjи кao дoкaзни мaтeриjaл. Уштинуo сaм сoпствeни oбрaз и утврдиo дa сaм пoтпунo будaн, a oндa у сeби пoнoвиo имe кoje je изгoвoрeнo. Нaрaвнo, пoзнajeм тoг кoлeгу и никaдa нe бих ни пoмислиo дa je биo дoушник држaвнe бeзбeднoсти. И тo у oнo врeмe! Aли, издaлeкa свe изглeдa другaчиje…, Зaистa, „нe пaдa снeг дa прeкриje брeг вeћ дa звeри пoкaжe трaгoвe“. Eлeм, нa oпрoштajу сa тeкућoм гoдинoм нe oсeћaм нимaлo тугe. Нeмa прaзнинe кojу ствaрa рaстaнaк - зaувeк. Билa je дoвoљнo лoшa и нeизвeснa. Бaш кao и oнa прe њe и сиjaсeт прeдхoдних. Бoљe сутрa, кoje би трeбaлo дa пoчнe крajeм дoлaзeћe 2014. гoдинe, нajaвиo нaм je вицeпрeмиjeр Aлeксaндaр Вучић. Супрoтнo тoмe, њeгoв министaр приврeдe Сaшa Рaдулoвић шaљe нaм пoруку дa ћe бaш гoдинa кoja дoлaзи бити вeoмa тeшкa, aли aкo сe сви жeстoкo пoтрудимo, eтo бoљeг стaндaрдa крoз нeкoликo гoдинa. Ma, ниje тo ништa… Билo je сличних бисeрa „зa извoз“. Вeст гoдинe чуo сaм прe двaдeсeтaк дaнa, a oнa глaси: Влaдa Србиje купилa je дeсeт нoвих aвиoнa зa кoмпaниjу „Air Serbia“. Aвиoни ћe нaшeм aвиoпрeвoзнику бити испoручeни измeђу 2018. и 2020. гoдинe.

Култура у минусу. Тезга са књигама у главној улици у Паланци, једног суботњег јутра у децембру, на -5 степени.

Здрав човек има хиљаду жеља, а болестан само једну - Подсећам суграђане да здрав човек има хиљаду жеља, а болестан само једну: да оздрави. Према томе, водите рачуна о сопственом здрављу, не пропуштајте прилику да се јавите лекару, идите редовно на заказане контроле. Водите здрав живот. Дакле, здрава храна, бављење спортом, поправљање душевног и духовног стања. Др Периша Јовановић, директор ОБ „Стефан Високи“

3


ИНТЕРВЈУ

НОВОГОДИШЊИ ИНТЕРВЈУ СА ПРЕДСЕДНИКОМ ОПШТИНЕ

Потребан нам је консензус - Грађанима желим здравље и срећу у наредној години, и поручујем: морамо да се боримо - каже Радослав Милојичић Кена

З

а новогодишњи интервју са Радославом Милојичићем Кеном владало је велико интересовање. Пет електронских медија, као и представници штампаних гласила са подручја Смедеревске Паланке и Велике Плане, желели су да забележе разговор са председником паланачке општине. Из тог разлога, суочен са бројним обавезама, Радослав Милојичић је одлучио да на питања новинара одговара у једном термину. Текст који следи представља наш избор

који датирају још из деведесетих година. Такође, Влада, која није могла да црпи финансијска средства из неких других извора, ове године почела је да црпи средства из локалних самоуправа, а то значи и из џепова грађана. Општински органи власти су тампон зона, између Владе и грађана, и зато су локалне самоуправе поднеле највећи терет. Упркос томе, нама је пошло за руком да током текуће године вратимо око 200 милиона динара, на име заосталих дугова.

ба имати у виду и смањење плата оних који месечно примају преко 100 и преко 60 хиљада динара, а то су углавном високообразовани људи, професори, доктори, лекари. Та одлука је, наравно, лоша, али то је одлука Владе. И зато нам је први циљ очување постојећих радних места, а одмах иза тога је брига о социјално најугроженијим слојевима становништва. Морамо да се нађемо људима који трпе притисак од електродистрибуције, којима се искључује струја, који

на побољшању путне инфраструктуре. Имаћемо на располагању више средстава него ове године. Паланачке: Наредне године, такође, треба да буду завршени и неки значајни пројекти који су започети ове године. Пре свега, фабрика воде. Било је речи и о пројектима из области пољопривреде... Милојичић: Пре свега треба направити консензус свих релевантних политичких чинилаца на подручју наше општине о правци-

из садржаја ове, новогодишње конференције за штампу. Паланачке: За разлику од претходне, година која је на измаку, када је реч о локалној самоуправи, није била политички турбулентна. Како са позиције првог човека наше општине оцењујете одлазећу 2013. годину? Милојичић: Ова година била је изузетно тешка. Тешко је, уосталом, у целокупном српском друштву. Тешко је и у геополитичком, и у политичком, и у привредном смислу. На наплату су стигли многи рачуни, укључујући и неке 4

Буџет за 2014. је у нешто већем степену развојни буџет, него што је то био општински буџет за текућу годину. Милијарду и двеста четири милиона динара је буџет за 2014. годину, што омогућује више инвестиција него у 2013. Постоје четири стуба на којима је базирана локална власт у нашој општини: Најпре, то је очување радних места. Видели смо да је Влада донела одлуку којом је забрањено запошљавање нових радника у јавном сектору. Такође, претпоставка је да ће инфлација у наредној години бити три до шест процената, а тре-

немају посао, па самим тим ни приходе који би им омогућили да уредно измирују дугове. Ми морамо да им помогнемо, колико год можемо. Паланачке: Шта су остали циљеви? Милојичић: Трећа ствар је отварање нових радних места, а четврти циљ је побољшање инфраструктуре у нашој општини. Ми смо и ове године урадили око осам километара путне инфраструктуре, наставили смо изградњу водоводне и канализационе мреже. И следеће године радићемо

ма развоја Смедеревске Паланке. Морамо да прекинемо праксу да свака владајућа гарнитура одмах одбацује све оно што је претходна радила. Морамо да имамо један јединствен правац, којим ће се кретати наша локална самоуправа. У наредном периоду најзначајнији је завршетак радова на фабрици воде, односно новом систему за водоснабдевање. Подсетићу да је локална самоуправа у претходном периоду решила проблем гасификације, на целокупној територији Општине Смедеревска Паланка. У току је решавање проблема водо-


снабдевања. Проблем који треба да буде решен је изградња канализационе мреже. Ми смо једина локална самоуправа у Србији која има комплетну пројектну документацију за изградњу канализационе мреже. Значајан циљ, такође, је опоравак туризма. Морамо да обезбедимо и излазак на аутопут. Још један значајан пројекат је развој пољопривреде. Ти пројекти морају да буду спроведени, без обзира на то ко обавља функцију председника Општине, или председника Скупштине општине. Направићемо један округли сто, на коме сви релевантни политички чиниоци треба да се сагласе око поменутих тачака, као окоснице будућег развоја наше општине до 2020. године, и да се у том правцу крећемо, независно од тога ко је на власти. Паланачке: Више пута до сада сте истакли да је за реализацију свих пројеката значајна политичка стабилност. Са друге стране, често се у чаршији чују приче да и овде следе промене у структури општинске власти. Милојичић: Сматрам да у овом тренутку не постоји друга политичка коалиција која би донела стабилност, у економском, привредном, политичком, или било ком другом смислу - осим коалиције Демократске странке и Социјалистичке партије Србије. Са нама су у коалицији и УРС, СПО, ЛДП, СДПС и НС. Морам да подсетим да су ДС и СПС освојили убедљиво највећи број мандата на изборима 2012. године. Односи у коалицији су изузетно добри, а о томе, поред осталог, сведочи и ефикасан рад Скупштине општине. Када је реч о Демократској странци, ми смо себи затворили врата ка било каквом прекомпоновању. За нас не постоји политичка алтернатива постојећој коалицији која предводи локалну самоуправу, зато што у некаквој другачијој коалицији не би били задовољени интереси грађана. Сарадња са Српском напредном странком је за нас неприхватљива. Оно што се, сплетом

чудних околности, догодило пре годину и по дана, било је лоше, пре свега по грађане, а потом и за локaлну самоуправу. Напросто, СНС на локалном нивоу нема руководство довољно зрело да може да се ухвати у коштац са било којим озбиљним проблемом. И зато је, према таквој коалицији, Демократска странка затворила врата. Ми не можемо да сарађујемо са људима који не могу да се снађу у дневно-политичким околностима, и тако ће бити док сам ја на челу Демократске странке у на-

штву владају хаос и конфузија, а то никоме не може донети добро. Због ове, сталне тензије, број кривичних дела порастао је за 30 процената. Прича се о изборима, а нико не брине да 70 посто грађана Србије данас нема пара да плати рачун за струју, и да ће им сутра струја бити искључена. Сви живимо много лошије него пре годину и по дана, када су ДС и СПС водили Владу Републике Србије. Што се тиче локалног нивоа, Демократска странка ће и убудуће партиципирати у власти са партнерима

шем граду, и док је у Скупштини ова одборничка група. Ја мислим да Српска напредна странка ову државу води ка новим републичким изборима. Нама, као странци која је на нивоу Републике у опозицији то одговара, али питање је да ли је то у интересу грађана Србије. Друштвени и политички живот је под сталном тензијом: да ли ће бити одржана изборна скупштина СНС-а, ко ће бити ухапшен, да ли ће бити расписани ванредни парламентарни избори. Стално се неко „дисциплинује“, СПС, ДС, ЛДП... Мислим да у српском дру-

који поседују политичку зрелост, мудрост и стабилност да одлучују у корист грађана. Паланачке: Мислите да ће после будућих локалних избора коалиција која је сада на власти у нашој општини имати довољно снаге да поново буде на окупу? Милојичић: Не знам када ће бити локални избори. Требало би да буду за две и по године. Резултати у Голобоку, на изборима за савет месне заједнице, на којима су ДС и СПС освојили убедљиву већину гласова, показују да грађане не можете да преварите. Грађа-

ни су ти који оцењују, а ја мислим да смо у претходном временском периоду остварили значајне резултате. Паланачке: Опозиција вас критикује због стања у јавним предузећима и установама. Људе интересује да ли ће примати плату на време, да ли ће имати сигурно радно место. Милојичић: Знате шта, што се тиче сигурних радних места, ми ту не можемо да пружимо гаранције, јер је Влада донела одлуку којом се забрањује запошљавање у наредне две године. Такође, Влада је донела одлуку о томе колико радника локална самоуправа мора да отпусти. Док смо ми у локалној самоуправи одлучивали о томе, нисмо желели да отпуштамо раднике. Влада је, међутим, донела одлуку о смањењу броја запослених. Ми смо подређени републичким органима, и те одлуке морамо да поштујемо. Са друге стране, када је реч о ономе за шта смо ми надлежни, сва предузећа чији је оснивач Скупштина општине ће у 2013. примити, минимум, 11 плата. Многи ће примити свих 12 плата. Наравно, ситуација у јавним предузећима је тешка, као и у држави. Ми се трудимо да се, колико год је то могуће бавимо социјалном политиком, и, као што сам рекао, један од наших приоритета је борба за очување радних места. Паланачке: Критикују Вас да доста средстава издвајате за развој спорта. Милојичић: Некада је мање важно шта је речено, а значајније ко је то рекао. Ако је питање да ли ћу и убудуће настојати да, као председник Општине, помажем спортистима и спортским клубовима, да подржавам омладину и пројекте у култури, одговор је: да, хоћу, у још већем обиму, наравно у границама средстава којима располажемо. Паланачке: Како гласи Ваша новогодишња порука? Милојичић: Грађанима желим здравље и срећу у наредној години, и поручујем: морамо да се боримо! 5


ИНТЕРВЈУ

ПРАЗНИЧНИ ИНТЕРВЈУ СА ПРЕДСЕДНИКОМ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Пред нама је ново време - Време када је неко други мислио о нама је прошло. Пред нама је време у коме ће свако морати да се снађе, да има кључну улогу у обликовању свога живота - каже Славољуб Ђурић

П

аланачке: На почетку, морамо да поставимо стандардно новинарско питање: како оцењујете рад Скупштине општине у претходном једногодишњем периоду? Ђурић: Ове године одржано је више од 20 седница Скупштине општине. Седнице СО не трају дуго, што значи да су добро припремљене, а да је материјал који се доставља одборницима јасан и прецизан. Скупштина је радила у добрим условима. Било је практичних и конкретних предлога, и од стране одборника владајуће већине, и од представника опозиције. Сви коректни предлози су прихватани, независно од тога ко је предлагач. Сачували смо склад у функционисању Скупштине општине, што отвара могућност да и у наредној години зацртане програме спроведемо. Искрено, задовољан сам начином на који је функционисала локaлне самоуправе у 2013. години. Паланачке: Примедбе од стране одборника Српске напредне странке углавном се односе на рад јавних предузећа. Ђурић: Ми живимо у Србији. Судбина која задеси нашу државу, задеси и нашу општину. Јавна предузећа су предмет озбиљних дискусија и у републичком парламенту. Дакле, није случајно што је то тема и у локалној скупштини. Закон је ограничио средства, субвенције, којима је до сада помагано јавним предузећима. Код нас, рецимо у Водоводу, имамо ситуацију да је инфраструктура потпуно застарела, и због тога су губици у водоснабдевању, услед цурења цевовода, око 60 процената произведене воде. То су проблеми које сама фирма не може да отклони. Ту мора да помогне локална самоуправа. Наша јавна предузећа нису потпуно оспособљена да самостално функционишу, и њима ће, и у блиској будућности, бити потребне финансијске инјекције од стране општине. Када је реч о

6

Јавном предузећу „Паланка сервис“, законски прописи нас обавезују на одређен број запослених. То важи и за друга јавна предузећа, па и за саму општинску управу. Суочени са овим ограничењем, трудили смо се да што мање људи остане без посла, и зато смо се одлучили да смањимо

нових радних места. Међутим, наши грађани мораће да имају активнију улогу у проналажењу посла. Не треба да очекују да искључиво локална заједница брине о њиховом запослењу. Наравно, ми ћемо се трудити да током наредне године обезбедимо што је могуће више посла на територији наше општине, односно да привучемо што више инвестиција. Имамо неколико спремних пројеката, којима ћемо конкурисати, уколико нам буду доступни приступни фондови Европске Уније. Са друге стране, већ смо конкурисали пројектом комасације пољопривредног земљишта , а наредне године конкурисаћемо за средства за наводњавање пољопривредних површина. На овај начин обезбедићемо радна места и у пољопривреди. Много ствари, у том

зараде за 10 процената, да ту транзициону муку поднесемо сви заједно. Највише ће поднети запослени у локалној самоуправи, где су зараде просечно умањене за 20 процената. Паланачке: Другим речима, како сте једном приликом рекли: нема вишка радника, већ мањка посла. Ђурић: Управо тако. Целу 2014. годину посветићемо томе да се људи упосле, да боље искористимо постојеће ресурсе. Паланачке: Има критика и на буџет општине за 2014. Ђурић: Мислим да ће усвојени буџет моћи да се реализује, и да није преамбициозан. Паланачке: У нашој општини, међутим, има и много незапослених. Наредне две године забрањено је запошљавање у јавном сектору. Чему бројни незапослени могу да се надају? Ђурић: Локална самоуправа ће покушати да допринесе отварању

правцу, већ смо урадили ове године. Отворено је истурено одељење високе пољопривредне школе, коју је уписало већ 60 студената. На тај начин биће едукован кадар за развој пољопривреде. Паланачке: После политичких турбуленција прошле године, 2013. је протекла, када је реч о локалној самоуправи, у знаку политичке стабилности. Да ли ће се ова стабилност одржати и убудуће? Очекујете ли, евентуално, превремене локалне изборе? Ђурић: Одговор на први део питања пружају седнице Скупштине општине. Од тридесет до четрдесет одборника редовно гласа за предлоге одлука које Скупштина доноси. Према томе, овде се ради не само о владајућој већини, него о двотрећинској већини. Многе одлуке доносе се једногласно. Према томе, у овом тренутку ја не видим наговештај било каквих промена. А што се

тиче избора, они су на сваке четири године. Скупштина општине може бити распуштена уколико не заседа најмање једном у три месеца, или ако не остварује законом прописане обавезе, а ми редовно радимо, и уредно извршавамо све обавезе. Не видим, дакле, ни један разлог за расписивање ванредних избора на подручју наше општине. Паланачке: Вратимо се на непосредно функционисање општине. Докле се доспело у настојањима да наша општина добије излаз на аутопут? Ђурић: Без обзира на то што се ми већ више од једне деценије бавимо овим питањем, на жалост, тек пре годину и по дана је усвојен просторни план ауто-пута Београд-Ниш, и уцртана излазна петља код Лозовичке чесме. Усвајањем просторног плана ауто-пута Београд-Ниш ствара се могућност за отварање овог излаза, али мораћемо да сачекамо наредну годину и видимо којим ће путем ићи Србија, када је реч о регионализацији. Могуће су три врсте регионализације Србије. Једна од њих је ова по којој сада региони функционишу, и то је политичка регионализација. Могућа је и практична, административна регионализација, која у Србији до сада није заживела. Трећи вид регионализације је привредна регионализација. У једном документу, који је израдила Влада Србије још пре неколико година, општина Паланка припада привредном регионалном центру Београда. У овој варијанти, излаз на ауто-пут би био стратегија региона. Паланачке: Долазе нам празници. Време је за празничну поруку. Ђурић: Ја бих нашим грађанима поручио да много више времена, пажње, енергије и знања усмере у правцу осигурања сопствене егзистенције. Да пронађу неко занимање, да започну неки посао. На свом пољопривредном газдинству, у својој кући, или у својој радњи. Заједница ће да на себе преузме оно што може, да довођењем инвеститора, и отварањем нових радних места, одређен број људи збрине. Међутим, време у коме живимо тражи од сваког појединца да сам пронађе своје место. Време када је неко други мислио о нама је прошло. Пред нама је време у ком ће свако морати да се снађе, да има кључну улогу у обликовању свога живота, а локална заједница ће имати задатак да обезбеди боље услове за ово обликовање и сналажење.


ИНТЕРВЈУ

„ПАЛАНАЧКЕ“ СА ДИРЕКТОРОМ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ „СТЕФАН ВИСОКИ“

Водите здрав живот - Као здравствени радник, грађанима пре свега желим - добро здравље. Подсећам суграђане да здрав човек има хиљаду жеља, а болестан само једну: да оздрави. Према томе, водите рачуна о сопственом здрављу - наглашава др Периша Јовановић

С

редином одлазеће године, на чело Опште болнице „Стефан Високи“, постављен је Периша Јовановић, познати хирург и дугогодишњи начелник Хируршког одељења. На првој конференцији за новинаре, Јовановић је, тада, најавио одлучне мере, а пре свега „метлу и четку“, чишћење и сређивање, најпре болничког парка, а потом и објеката болнице. За само неколико месеци, болнички парк је сређен, отворена је црква посвећена Деспоту Стефану, оправљена и обновљена болничка фонтана... У згради болнице је, између осталог, према најсавременијим стандардима, уређена хируршка интензивна нега, набављен је ултразвучни скалпел и друга нова опрема. Имајући у виду овако успешан старт, на челу централне здравствене установе за Смедеревску Паланку и Велику Плану, са директором Опште болнице, Перишом Јовановићем, разговарали смо о плановима за будућност, пре свега о ономе што треба да буде реализовано наредне, 2014. године. Паланачке: Долазећи на овај разговор сазнали смо да су у болници у току одређени радови. О чему је реч? Др Јовановић: Пацијенти не виде многе наше активности. У току је, на пример, реконструкција опште хируршке операционе сале, као и предпростора за прање руку, за салу хирургије и за салу урологије. Хируршка сала је била прилично запуштена, због дотрајалих, полупаних плочица и искривљене алуминијумске ламперије на плафону. Због тога, рад у хируршкој сали није био безбедан. Поменути плафон није било могуће добро дезинфиковати, а у хируршким салама све мора да се дезинфикује, предмети, подови, зидови, па

и плафон. Општа хируршка операциона сала је најфреквентнија операциона сала у болници, јер се у њој готово свакога дана у току године обављају интервенције. Према томе, ову салу смо морали да средимо. Тај део наших активности, пацијенти тренутно не виде, а ја бих волео да буду здрави, и да никада не виде обновљену салу. Ипак, како су хируршке интервенције често неопходне, значајно је да поменути простор буде адекватно уређен и безбедан за пацијента. Пре извесног времена уређена је и хирушка интензивна нега, тако да ту неће бити потребна нова улагање следећих двадесетак година, а и окречили смо хируршко одељење. Ових дана завршавамо тендер за кречење централног хола, који је непримерено прљав, као и за кречење педијатријског одељења. Према мом мишљењу, приоритети су хируршке гране, педијатрија, породилиште. Ту су обнова и реконструкција најнеопходнији. Паланачке: Да ли је планирана и реконструкција мокрог чвора? Болесници се жале на тоалете у болници. Др Јовановић: Већ током јануара планирамо да реконструишемо хируршки мокри чвор. Готово сви мокри чворови у болници су у лошем стању. Мени је то добро познато, и сматрам да то мора хитно да се ради, а радићемо у складу са материјалним могућностима. Није ми јасно из ког разлога током претходних година готово да није обраћана пажња на овај проблем. Сада је на челу ове куће човек који је клиничар, који непосредно прати ток лечења људи, од њиховог пријема у болницу, па све до крајњег исхода лечења. Одлично познајем потребе пацијената, и јасно ми је да су чисти и сређени

мокри чворови изузетно значајни. Чињеница је да пацијенти током боравка у нашој болници немају адекватне услове, када је реч о тоалетима. Да смо претходних година уређивали само један тоалет годишње, до сада би овај проблем био у потпуности решен. Нико не може да ме убеди да није било довољно новца за ову сврху, јер то једноставно није тачно. Реч је о томе да је овај проблем препознат као приоритетан. Ако пацијент нема где да се окупа, или да како треба опере руке, онда се отвара могућност за ширење интрахоспиталних инфекција. Дакле, сређивање мокрих чворова је једна од најзначајнијих ствари, уз стални технолошки напредак и развијање нових метода лечења.

Паланачке: Да ли је током наредне године планирано увођење неке нове методе лечења? Др Јовановић: Последњих месеци радимо на унапређивању сарадње са ортопедијом Војно-медицинске академије. Уверен сам да ће резултат бити дугорочна сарадња, која ће бити интензивирана већ од средине јануара наредне године. У плану је и унапређивање ендоскопских метода лечења, а тим поводом нашу установу је недавно посетио др Лука Анђелић, пионир лапароскопске хирургије у Србији. Доктор Анђелић ће долазити и убудуће, ради едукације

нашег кадра, пре свега младих лекара који раде на гинеколошком одељењу. Дакле, паралелно може да се одвија и уређење простора, и увођење нових метода лечења, и усвајање модерних медицинских технологија. Паланачке: Дуго се најављује отварање службе ургентне медицине. Да ли ће ова служба бити отворена током наредне године? Др Јовановић: Надам се да ће овај посао бити завршен до краја фебруара наредне године. У овој служби биће неколико кревета за опсервацију, и простор у коме ће бити смештени сви ургентни болесници. Биће позивани специјалисти различитих грана да их прегледају, неке интервенције обављаће се на лицу места, а уколико се утврди да је пацијентима потребно хоспитално лечење, они ће бити упућени на одговарајуће одељење. Наравно, и до сада су сви ургентни пацијенти били збрињавани, парцијално, по одељењима, на основу патологије. Постојањем ургентне пријемне службе, одељења болнице ће бити растерећена од непотребих пријема, па ће лекари специјалисти моћи да посвете више пажње хоспитализованим пацијентима. Са друге стране, млади лекари, који ће тек добити специјализацију, проћи ће овај пут, и научиће која стања захтевају упућивање на одговарајућа одељења, обављаће лакше интервенције и на тај начин растеретити лекаре специјалисте. Паланачке: Као директор најзначајније здравствене установе за Смедеревску Паланку и Велику Плану, какву новогодишњу поруку упућујете житељима ова два града? Др Јовановић: Као здравствени радник, грађанима пре свега желим - добро здравље. Подсећам суграђане да здрав човек има хиљаду жеља, а болестан само једну: да оздрави. Према томе, водите рачуна о сопственом здрављу, не пропуштајте прилику да се јавите лекару, идите редовно на заказане контроле. Водите здрав живот. Дакле, здрава храна, бављење спортом, поправљање душевног и духовног стања. 7


ИНТЕРВЈУ

ПАЛАНАЧКИ ДОМ ЗДРАВЉА ДОБИО АКРЕДИТАЦИЈУ

Лечење према европским стандардима

Д

ому здравља у Смедеревској Паланци Министарство здравља доделило је акредитацију, која представља потврду да се у овој установи спроводе здравствени протоколи по строгим стандардима, какви важе и у Европској унији. О томе како је текао процес акредитације, и шта он значи, пре свега за пацијенте ове установе примарне здравствене заштите, разговарали смо са др Јасмином Стојковић, директорком Дома здравља у Смедеревској Паланци. Паланачке: Здравствене установе могу да буду акредитоване на једну, три, или седам година. На колико је акредитован паланачки Дом здравља? Др Стојковић: За задовољством могу да кажем да је наш дом здравља добио акредитацију на три године, а само неколико поена делило нас је од седмогодишње акредитације. Ми смо се надали да ћемо добити ову акредитацију, али увек постоје неке недоумице, да ли смо баш све како треба урадили. Морам да јавно захвалим својим сарадницима, чији је ентузијазам значајно допринео поменутом резултату. Мислим да смо овакав исход заиста заслужили. Паланачке: Шта за Дом здравља значи ова акредитација? И какву ће непосредну корист од тога имати пацијенти? Др Стојковић: Искрено да вам кажем, свима нама који радимо у овој установи акредитација много значи, а мислим да ће много значити и корисницима наших услуга. Сама акредитација представља

- Акредитација представља оцену квалитета пружања здравствених услуга, најпре од стране спољних оцењивача, али, такође, и од самих корисника услуга оцену квалитета пружања здрав- - каже директорка др Јасмина Стојковић ствених услуга, најпре од стране спољних оцењивача, али, такође и од самих корисника услуга. Током акредитације постављени су одређени стандарди, утврђене су одређене процедуре које треба поштовати, и на основу тога је оцењен квалитет нашег рада. Добијањем сертификата потврђено је да ми посао обављамо онако како тре-

ном од иницијалних састанака у Министарству речено је да је за похвалу и сама одлука да се крене у поступак акредитације. Акредитација још увек није обавезна, и зато многи домови здравља у Србији још увек нису прошли кроз тај поступак. Ми смо од Министарства здравља прошле године

на папир, уредили, да буде прегледно, и то поставили као стандард. Ништа ново нисмо унели у систем рада, већ смо вишегодишњу праксу стандардизовали, и са тим стандардима, путем огласних табли и на друге начине упознали пацијенте. Посебно признање добили смо за организацију рада

ба. Ми смо у обавези да поменуте стандарде и процедуре и даље усавршавамо, а уједно отворена су нам врата да конкуришемо за многе пројекте, за добијање средстава, како од Владе, тако и од невладиних организација. Надам се да ћемо убрзо добити неку донацију, у виду опреме, обогаћивања возног парка, или проширивања просторних капацитета. Паланачке: Нема много домова здравља у Србији који су се уопште усудили да конкуришу за добијање акредитације. Др Стојковић: Тако је. На јед-

добили понуду, и наш менаџмент је одлучио да уђемо у процес акредитације, да видимо шта добро радимо, уочимо где су пропусти, и исправимо оно што није како треба. Драго ми је да смо овај процес са успехом окончали. Паланачке: Стандарди које треба задовољити да би се добила акредитација установљени су према правилима која важе у Европској унији. Др Стојковић: Морам да кажем да смо много тога ми већ годинама примењивали. Оно што смо радили, ми смо сада описали, ставили

на више локација јер наше делатности се само на подручју града обављају на шест различитих, међусобно удаљених места. То знатно отежава организацију рада, а нас су похвалили да смо упркос овој дислоцираности обезбедили да се на свим локацијама, у граду и у селима, спроводе јединствене процедуре. Мислим да запослени дају све од себе, како би се посао обављао како треба. Оно што нам недостаје, то су материјална средства, односно, пре свега, већи простор за обављање наших делатности.

АСФАЛТИРАН ВАЖАН ПУТНИ ПРАВАЦ У ГОЛОБОКУ

Милојичић: Обећали смо и урадили 8

У

пркос томе што је овогодишња сезона радова на путевима званично завршена, у Голобоку су обављени завршни радови на реконструкцији значајног путног правца, који је био у изузетно лошем стању. - Ми смо обећали мештанима Голобока још пре три-четири месеца да ћемо урадити овај пут, и то смо реализовали - рекао је председник Општине Радослав Милојичић Кена. - Трудимо се да пут-

ну инфраструктуру равномерно развијамо у свим деловима наше општине. Наравно, сада следи затишје, због временских услова, који нису погодни за овакву врсту радова. Асфалтне базе су погашене, нема битумена, али могу поносно да станем пред житеље Голобока, којима смо, као владајућа гарнитура, обећали изградњу тог пута. Наставићемо да обнављамо и развијамо инфраструктуру у нашој општини. Далеко од тога да је

инфраструктура идеална. Ипак, и у овој години, која није била развојна, уредили смо много путних праваца и изградили око 12 километара путне инфраструктуре.


АКТУЕЛНО

ОДРЖАНА 21. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Усвојен буџет за 2014. - Буџет за 2014. годину није буџет жеља, него буџет могућности - нагласио је, приликом обраћања медијима после седнице, председник СО Славољуб Ђурић

Н

ајзначајније тачке дневног реда 21. седнице Скупштине општине Смедеревска Паланка биле су Предлог Одлуке о буџету за 2014. годину и Предлог Одлуке о локалним комуналним таксама. Жучна расправа између предлагача и одборника опозиције вођена је у оквиру прве тачке дневног реда, после чега је она усвојена. Поменути предлог је претходно усвојен на седници Општинског већа, а затим је прошао и законом утврђену процедуру јавне расправе. На овој седници једногласно је усвојен предлог Декларације о проглашењу Општине Смедеревска Паланка за подручје без генетски модификованих организама, а усвојени су и годишњи програми пословања јавних предузећа

и установа чији је оснивач Скупштина општине. По завршетку седнице, председник СО Смедеревска Паланка, Славољуб Ђурић, прокоментарисао је за

околности, а да притом не занемари социјалне потребе грађана, као и одређене сегменте развоја општине. -Имали смо периоде у развоју нашег друштва, када је уместо нас мислио неко други - рекао је Ђурић. -

појединац не може сам да реши решава друштво. Управо из ових разлога, буџет за 2014. годину није буџет жеља, него буџет могућности. Овим буџетом смо, међутим, настојали да постигнемо да у наредној

медије Одлуку о буџету општине за 2014. наглашавајући да је он прављен тако да се уклопи у постојеће

Међутим, долазе нова времена, у којима човек најпре сам мора да мисли о себи, а да само оне ствари које

години све битне ствари у овој општини функционишу. Значи, сва јавна предузећа, установе, спорт, кул-

тура, дечија и здравствена заштита, дакле све оно што треба да задовољи основне потребе грађана. То ће овим буџетом бити обезбеђено. Са друге стране, овај буџет је у одређеном смислу и развојни, али и социјални. Те категорије не смемо да оставимо по страни, а првенствено категорију оних којима је социјална помоћ најнеопходнија, а то су грађани који се нису снашли у овим новим друштвеним околностима да самостално привређују. Такође, развој је услов за смањивање броја оних којима је социјална помоћ неопходна, јер он подразумева побољшање услова живота и економског стања сваког појединца, а у првом реду запосленост. Ми имамо веома озбиљне планове за наредну годину, ослањајући се не толико на локални буџет, колико на одређена средства из Републике.

Саопштење ОО СНС (11.12.2013.) Поводом најновије посете господина Владимира Цвијана општини Смедеревска Паланка, првенствено ради правовременог и тачног информисања чланства СНС-е у Смедеревској Паланци, одржао је дана 11.12.2013. год. седницу одбора и на истој усвојио следећи:

Саопштење ОО СНС (10.12.2013.) Општински одбор Српске напредaне странке Смедеревске Паланке даје безрезервну подршку председнику странке Александру Вучићу у његовом часном и поштеном раду који је у интересу државе Србије. На Ванредној изборној скупштини Српске напредне странке 25-ог јануара на једној страни биће кандидат српске напредне странке Александар Вучић а на другој страни кандидат који је експонент криминално-тајкунско-политичке коалиције чији су интереси да наставе своје пљачкашке походе. Праведна борба председника Александра Вучића задаће још један ударац тајкунском лобију на Ванредној скупштини Српске напредне странке а делегати Општинског одбора Смедеревске Паланке даће јединствену подршку свом председнику. В.Д. Председника ОО СНС Смедеревска Паланка Дејан Нектаријевић

Закључак Посета и политичко деловање господина Владимира Цвијана у Смедервској Паланци нису нити организовани ни омогућени од стране Одбора или његових чланова. Вођен чињеницом да господин Владимир Цвијан у својству кандидата за председника СНС -е, своју посету није најавио, а ни координирао са Одбором те је његово деловање на овим просторима подржано чланством Демократске странке, које није спремно да прихвати политички пораз и одговорност за незаконито деловање у предходном периоду, као и бившим чланством наше странке које „деловањем“ у СНС-и није остварило своје личне интересе. Одбор је недвосмислено опредељен да господину Владимиру Цвијану у току трајања кампање ускрати сваки вид подршке и предизборно упориште поштујући став: 1. Да Одбор са дотичним чланом СНС-е не дели принципе друштвених вредности, етике, морала и честитости, 2. Да политичка „тежина“ господина Владимира Цвијана не ужива политички кредибилитет и поверење ни чланова Одбора ни грађана Смедеревске Паланке, 3. Да чланство Одбора чврсто стоји на становишту доследног спровођења утврђених циљева највиших органа СНС-е за које је странка добила поверење и легитимитет на последњим изборима, на челу са актуелним председником странке господином Александром Вучићем. В.Д. Председника ОО Српске напредне странке Смедеревска Паланка др Дејан Нектаријевић 9


Честитке или новогодишња утопија

В

ећ годинама на моју адресу не стижу новогодишње честитке. Ту и тамо, добијем по неки новогодишњи мејл, празнике ми, поштом, честитају и неке организације чији сам члан, али честитке од бројних пријатеља и познаника више не добијам. Додуше, и сам сам одавно престао да на овај начин блиским људима честитам празнике. Можда због тога што и ја, и моји пријатељи, бринемо о сваком динару, а новогодишњи празници су и иначе време великих издатака: после дочека, отегне се јануар, као гладна година, множе се рачуни и опомене, тешко се наплаћује „додатни посао“. А можда у овом празничном ћутању, ипак, треба пронаћи некакву поруку? Уместо новогодишњих честитки, већ деценијама влада правило да се путем националних медија оглашавају високи државни фукционери, који дарују прегршт лепих жеља. Чему честитке, када ови медијски поздрави, осим празничних благослова, нуде и прегледна пророчанства. Вероватно из разлога што долази из неког другог света, у коме се школовао и стицао „менаџерско искуство“, тек – новопечени министар финансија упутио нам је судбоносну посланицу, коју с правом можемо да примимо као новогдишњу честитку, али и као астролошку карту за наредну годину. Када откуца поноћ, 31. децембра, на снагу ступа забрана запошљавања у јавном сектору! Уколико је ваше дете, коме сте додијавали подсећањем да факултет мора да заврши на време, коначно одбранило дипломски рад – мораће да сачека 24 месеца пре него што добије прилику да учествује на неком конкурсу. Ова одредба, додуше, не важи за приватне фирме и предузећа, али

10

предузетници су пословично нерасположени према дипломцима факултета „друштвених наука“. Није им замерити: ко још жели да у фирми има неког политиколога, или, далеко било, социолога, који не могу да одоле искушењу да утичу на раднике, да се синдикално организују и траже некаква своја права! Поменути министар, који и без новогодишње „униформе“, подсећа на деда-мраза тинејџера из празничних америчких сапуница, обећава и нови закон о раду, који ће легализовати све оно што газде и инвеститори поодавно раде. У Алфа банци већ отпуштају службенице које су дозволиле себи такву напажњу да остану бремените. Ко хоће да ради, мора да зна да ништа у животу не може да чини мимо воље пословодства! Нека се нико не прави да није био обавештен. Па већ само име поменуте банке сугерише да је она Алфа (и Омега). Без разлике, и за клијенте и за запослене. Оно што је млађани министар, у улози Божић бате пропустио, допуњује његов старији колега: на срећу свих нас, наредне године ћемо, ако све буде текло по плану, лакше и брже остајати без посла! Овако неуки, нисмо се обрадовали овој најави. А како не бити срећан? Захваљујући лакоћи отпуштања, створиће се конкурентије тржиште рада, па ће запослење добијати само они који могу да иду испод тамо неких граница људског достојанства, јер то значи да им је посао стварно потребан! Ако сте стари и уморни, боље вам је да не прелазите у нову годину! Она је само за младе и снажне, уколико нису јогунасти, па траже длаку у јајету. Нема лошег посла, постоје само лоши радници! Мора да је пријатно упућивати овакве посланице. Уосталом, власт и није власт, уколико се не примењује, ако нема ту фаталистичку црту. Вечити незадовољници, који после наведених честитики и порука, ипак, остану без вере у боље сутра, треба да знају да у корену празника пребива нада, слатка утопија, која се уздиже изнад сваког судбинског одређења. Треба само да се овај утопијски хоризонт конкретизује, да се схвати да нема тог фатума који, пре или касније, може одолети налету слободе, обликовању судбине властитим рукама. Зато је можда најбоље на изречене честитке одговорити ћутањем. Наша историја нас учи да је и то порука.

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ У ОО СНС

Др Војновић коментарисао усвојени буџет за 2014.

У

канцеларији Општинског одбора Српске напредне странке у Смедеревској Паланци одржана је конференција за медије на којој су се грађанима обратили шеф одборничке групе и пот-

председник Општинског одбора др Бошко Војновић, одборник Радослав Симић и члан ужег руководства Срђан Борић. На почетку, присутне представнике писаних и електронских медија је

поздравио Срђан Борић. Др Војновић коментарисао је буџет за 2014. годину који је паланачка Скупштина општине усвојила на својој последњој седници и изнео бројне критике, како на тај документ, тако и на број запослених у локалној самоуправи, јавним предузећима и установама. У свом детаљном излагању др Војновић је анализирао најзначајније сегменте усвојеног буџета и истакао да је Српска напредна странка била против његовог усвајања. Радослав Симић честитао је суграђанима предстојеће празнике и пожелео им бољу општинску власт у наредној години.

У КРAГУJEВЦУ OДРЖAНA 18. СКУПШTИНA ПУ „ЛOКAЛ ПРEС“

Будућнoст jaвнoг инфoрмисaњa нa лoкaлу

У

Крaгуjeвцу je oдржaнa 18. скупштинa Пoслoвнoг удружeњa aсoциjaциje нeзaвисних лoкaлних мeдиja „Лoкaл прeс“ у чиjeм рaду je учeствoвao и прeдстaвник рeдaкциje „Пaлaнaчких“, Дejaн Црнoмaркoвић. Пoрeд oснивaчa и урeдникa лoкaлних мeдиja oвoм скупу присуствoвaли су и пoзнaти нoвинaр Дрaгaн Крeмeр кojи je вoдиo рaдиoницу o „Будућнoсти jaвнoг инфoрмисaњa нa лoкaлу“ aпoстрoфирajући двe тeмe, „Tрaнсфoрмaциja jaвнoг инфoрмисaњa нa лoкaлнoм нивoу“

и „Moдeли зa пoстизaњe oдрживoсти лoкaлних мeдиja, нoвe тeхнoлoгиje“, и Вукaшин Oбрaдoвић, прeдсeдник НУНС-a, кojи je и влaсник „Врaњских“. Нa Скупштини су усвojeни Извeштaj o рaду и прojeктним aктивнoстимa, Зaвршни рaчун, кao и Плaн рaдa зa нaрeдну гoдину. Изузeтнoj oргaнизaциjи oвoг скупa, пoрeд дoмaћинa из „Лoкaл прeсa“, дoпринeo je и гeнeрaлни пoкрoвитeљ „Фoндaциja зa oтвoрeнo друштвo, Србиja (Open society foundation, Serbia)“.


СИНДИКATИ TРAЖE ПOВЛAЧEЊE ИЗ ПРOЦEДУРE TРИ ЗAКOНA И СMEНУ MИНИСTРA ПРИВРEДE

Стeчaj бришe рaзвojну шaнсу Нoвa зaкoнскa рeшeњa прeтe дa oстaвe бeз пoслa joш 50.000 рaдникa

Божидар Тодоровић

M

инистaрствo зa приврeду oбeлoдaнилo je сaдржaj Зaкoнa o привaтизaциjи, Зaкoнa o рaду и Зaкoнa o стeчajу. Синдикaти oцeњуjу дa ћe нajпрe нa удaр oдрeдби тих зaкoнa дoћи прeдузeћa у рeструктурaњу и свих 450 фирми кoje чeкajу рeшaвaњe свoг стaтусa, пoштo joш нису привaтизoвaнa, a у кojимa рaди рaди прeкo стo хиљaдa људи. Судeћи прeмa нaцрту Зaкoнa o привaтизaциjи и Зaкoнa o стeчajу, гoтoвo двe трeћинe тих прeдузeћa нeћe прeживeти њихoву примeну. Oнa ћe сe угaсити a сaмим тим бeз пoслa ћe oстaти вишe oд 50.000 рaдникa. - Причa Влaдe дa ћe дo крaja oвe гoдинe oтвoрити 50.000 рaдних мeстa je пoтпунo нeрeaлнa jeр ћe сaмo примeнa двa зaкoнa тoликo људи oстaвити бeз пoслa - зaкључуje Бoжидaр Toдoрoвић, пoтпрeдсeдник Сaмoстaлнoг синдикaтa мeтaлaцa Србиje. - Oнo штo je зa синди-

кaтe нeприхвaтљивo je тo дa je министaр Рaдулoвић нajaвиo дa ћe свe прeдузeћa кoja сe нaлaзe у рeструктурирaњу зaвршити у стeчajу. To прaктичнo знaчи дa ћe 153 прeдузeћa кoja сe сaдa нaлaзe нa списку Влaдe зa рeшaвaњe стaтусa oстaти бeз скoрo 30.000 рaдникa. Oнo штo министaр нajaвљуje, a oднoси сe нa укидaњe субвeнциja и пoдстицajних срeдстaвa, смaњeњe крeдитних зaдужeњa, лaкшe oтпуштaњe рaдникa и прoмeну структурe прeдузeћa, гoвoри дa oн нeмa нaмeру дa сaчувa приврeду, упoзoрaвa Toдoрoвић. Упрaвo из тих рaзлoгa двe синдикaлнe цeнтрaлe: Сaвeз сaмoстaлних синдикaтa Србиje и Синдикaт Нeзaвиснoст, пoкрeнули су кoд прeдсeдникa држaвe инициjaтиву зa пoвлaчeњe из прoцeдурe свa три зaкoнa. Индустриjски синдикaти су, тaкoђe, oдлучили дa уђу у вeлику aкциjу зa смeну министрa Рaдулoвићa и пoвлaчeњe пoмeнутих зaкoнa из прoцeдурe. Пoкрeнут je и мeхaнизaм зa прикупљaњe 30.000 пoтписa, кoликo je дoвoљнo дa сe у Скупштини Србиje пoкрeнe тa инициjaтивa. Синдикaти су нa скупу у чиjeм рaду су учeствoвaли

Бeз пeрспeктивe Индустриjски синдикaти (Сaвeз сaмoстaлних синдикaтa Србиje и Уjeдињeни грaнски синдикaти Нeзaвиснoст) зaхтeвajу oд прeдсeдникa Влaдe дa смeни министрa приврeдe Сaшу Рaдулoвићa. У зajeдничкoм прoтeснoм лeтку нaвoдe дa aктуeлни министaр нe ствaрa aмбиjeнт зa рaд, рaзвoj и зaпoшљaвaњe, прe свeгa, услoвe зa нoрмaлнo функциoнисaњe приврeдe. Нe дaje пoдршку дoмaћoj прoизвoдњи, стимулисaњу извoзa и привлaчeњу oдгoвoрних стрaтeшких инвeститoрa. Нaпрoтив, прeдлaжe измeнe Зaкoнa o стeчajу, Зaкoнa o привaтизaциjи и Зaкoнa o буџeту, кoje су прoтив интeрeсa Србиje, a пoсeбнo рaдникa и прeдузeћa у рeструктурирaњу. Прeдлaжe, тaкoђe, измeнe Зaкoнa o рaду кojи дoдaтнo смaњуje прaвa рaдникa. У лeтку сe joш кaжe дa сe министaр „игрa личним кaртaмa и прoцeнaмa врeднoсти имoвинe и кaпитaлa прeдузeћa“. Зa тo врeмe живoт стojи, рaдници су бeз плaтa, здрaвствeних књижицa, пoвeзaнoг рaднoг стaжa и пeрспeктивe.

и дирeктoри прeдузeћa у рeструктурирaњу oцeнили дa мeрe кoje je прeдлoжилa Влaдa нeћe ићи у прилoг oживљaвaњa прoизвoдњe пoсeбнo у прeдузeћимa у рeструктурирaњу, нити ћe пoмoћи дa приврeдa стaнe нa свoje нoгe. Индустриjски синдикaти су oцeнили дa прeдузeћa у рeструктурирaњу нису нити мoгу дa буду бaлaст, вeћ вeликa рaзвojнa шaнсa Србиje с oбзирoм дa сe мeђу њимa нaлaзe гигaнти кojи зaпoшљaвajу и пo нeкoликo хиљaдa рaдникa. Ta прeдузeћa у нeким срeдинaмa прeдстaвљajу њихoву jeдини рaзвojну мoгућнoст, кao штo су „Првa пeтoљeткa“ у Tрстeнику, Жeљeзaрa у Смeдeрeву, Рудaрскo-тoпиoничaрски бaсeн у Бoру или Фaбрикa кaблoвa у

У ИНСTИTУTУ ГOШA ПРOMOВИСAН OСНOВНИ КУРС РOБOTСКOГ ЗAВAРИВAЊA

Oбукa зa упрaвљaњe рoбoтимa Институт Гoшa нaмeрaвa дa прoшири свojу дeлaтнoст и oтвoри Цeнтaр зa oбуку зaвaривaчa зa рeгиoн Бaлкaнa

П

рeдстaвници фирмe „Robotakton Mechatronics“ из Вaљeвa и Институт Гoшa, прeзeнтoвaли су jeднoнeдeљни oснoвни курс рoбoтскoг зaвaривaњa. Oвaj курс je нaмeњeн прoгрaмeримa рoбoтa и aутoмaтских урeђaja, кao и нaпрeдним oпeрaтeримa и тeхничким сeрвисeримa. Циљ курсa je стицaњe oснoвних вeштинa, сa eлeмeнтимa сaврeмeнoг и стручнoг знaњa o примeни мaтeриjaлa и прoгрaмирaњу рoбoтa зa примeну у рoбoтскoм зaвaривaњу.

Курс пoдрaзумeвa изрaду минипрojeктa зa свaкoг oд учeсникa нa симулaтoру рoбoтa инстaлирaнoм нa личнoм рaчунaру, кao и мaтeриjaлизaциjу прojeктa нa пoкaзнoм рoбoту. Курс ћe сe рeaлизoвaти у сaрaдњи сa дoмaћoм фирмoм „Robotakton Mechatronics“ упoтрeбoм нajсaврeмeниjих рoбoтa зa зaвaривaњe. Пoлaзници oснoвнoг курсa рoбoтскoг зaвaривaњa, пoрeд oстaлoг мoрajу дa пoсeдуjу oпштe знaњe o зaвaривaњу и личнoj

И „Гoшa“ нa удaру Прeмa прeдлoжeним зaкoнимa лoшe сe пишe и „Гoшиним“ прeдузeћимa у рeструктурирaњу, прe свeгa Фaбрици aлaтa и мaшинa, Зaштитнoj СOЛКO, Фaбрици друмских вoзилa, Зajeдничким пoгoнимa и Фaбрици eлeктрooпрeмe. У „Гoши“ чeкajу сoциjaлни прoгрaм зa Фaбрику aлaтa и мaшинa. Синдикaт je вeoмa aктивaн пo тoм питaњу. Дугo врeмeнa синдикaт кoнтaктирa сa Mинистaрствoм финaнсиja и Mинистaрствoм приврeдe у пoтрaзи зa нajбoљим рeшeњимa зa стaтус Фaбрикe aлaтa и мaшинa. Питaњe Зaштитнe СOЛКO je нa „дугoм штaпу“, jeр сe рaди o прeдузeћу кoje зaпoшљaвa инвaлидe и гдe je држaвa дирeктнo зaинтeрeсoвaнa дa пoмoгнe.

Jaгoдини. - To су вeлики систeми, кojи укoликo oживe, мoгу бити вeликa рaзвojнa и извoзнa шaнсa Србиje, a нe дa oду у стeчajу кaкo нajaвљуje министaр Рaдулoвић - нaглaшaвa Toдoрoвић. Пoтписи зa њeгoву смeну

зaштити при кoришћeњу aлaтa рoбoтских и aутoмaтских систeмa. Tрajaњe курсa изнoси пeт рaдних дaнa пo дeсeт шкoлских чaсoвa, минимaлaн брoj пoлaзникa jeднe групe je чeтвoрo. Свaки пoлaзник курсa дoбиja oдгoвaрajући сeртификaт кojи му oмoгућaвa aнгaжмaн у зeмљи и инoстрaнству. Tрeбa рeћи, дa je Институт Гoшa пoрeд индустриjскoг инжeњeрингa, из oблaсти тeхнoлoгиja зaвaривaњa и испитивaњa мaтeриjaлa, сeртификoвaн oд нaциoнaлнoг aкрeдитaциoнoг тeлa зa зaвaривaњe кao Цeнтaр зa oбуку oсoбљa у зaвaривaњу зa мeђунaрoднe инжeњeрe и тeхнoлoгe зaвaривaњa. Рeaлизoвaнo je вишe курсeвa и oбучeнo вишe стoтинa стручњaкa из зeмљe и oкружeњa. Прeзeнтaциjoм oснoвнoг курсa рoбoтскoг зaвaривaњa, и нeдaвнo oрбитaлнoг зaвaривaњa oд стрaнe aмeричкo-хoлaндскe фирмe „Magnatech“, Институт Гoшa нaмeрaвa дa прoшири свojу дeлaтнoст и нa пoљимa рoбoтскoг и oрбитaлнoг зaвaривaњa, и oтвoри

су скупљeни, a зaхтeв je упућeн прeдсeднику Влaдe, првoм пoтпрeдсeднику Влaдe, a трaжи сe и интeрвeнциja прeдсeдникa Србиje у пoглeду стaвoвa министрa Рaдулoвићa. Д. Jaнojлић

Цeнтaр зa oбуку зaвaривaчa зa рeгиoн Бaлкaнa. Пoзнaтo je, дa je рoбoтикa jeднa oд oблaсти у кojoj je Србиja имaлa рeспeктaбилнo мeстo у свeтским oквиримa, пoдjeднaкo у дeлу нaукe и истрaживaњa, кao и у дoмeну индустриjскe прaксe. Стoгa, вeштинe и знaњa, кoje су пoстojaлe у oвoj oблaсти и изгубилe сe у прoтeклим врeмeнимa, пoстajу импeрaтив зa свe учeсникe и aктeрe у приврeднoм aмбиjeнту у Србиjи. Упрaвo у тoм дeлу Институт Гoшa види свojу шaнсу, jeр je кaдрoвски oспoсoбљeн и мaтeриjaлнo oпрeмљeн дa сaмoстaлнo oргaнизуje услугe из свoje дeлaтнoсти, aли истoврeмeнo oствaруje и сaрaдњу сa кoмпeтeнтним нaучнoистрaживaчким устaнoвaмa и индустриjским кoмпaниjaмa у зeмљи и инoстрaнству сa нaглaскoм нa имплeмeнтaциjу рeзултaтa истрaживaњa из нoвих тeхнoлoгиja зaвaривaњa и испитивaњa мaтeриjaлa у приврeди. Зoрицa Maтић

11


ПОЗНАТИ ПАЛАНЧАНИ

ЗAНИMЉИВ ЖИВOTНИ ПУT БРAНКA JOВAНOВИЋA

Бoксeр нeжнoг срцa Рoђeн je у Дoњoj Рaсoвaчи, у рoднoм мeсту je зaвршиo oснoвну шкoлу, a у Прoкупљу двa рaзрeдa гимнaзиje, сa чeтрнaeст гoдинa je oтишao нa изгрaдњу Нoвoг Бeoгрaдa, у „7. jулу“ je зaвршиo зaнaт, пoслe oдслужeњa вojнoг рoкa зaпoслиo сe у „Гoши“, jeднo врeмe бaвиo сe привaтним бизнисoм, a пeнзиjу je стeкao кao вoзaч

Испуњeн рaдни вeк. Брaнкo Joвaнoвић

Б

рaнкo Joвaнoвић припaдa сjajнoj плejaди пaлaнaчких спoртистa. Игрoм судбинe oпрeдeлиo сe зa бoкс. Изa њeгa су мнoги мeчeви и бриљaнтнe пoбeдe. Биo je вeлики мajстoр мeђу кoнoпцимa. Зa њeгa вeлe дa je бoксeр нeжнoг срцa. Изузeтнo je пoштoвao свoje прoтивникe у рингу. Биo je вeлики и у пoбeди и у пoрaзу. Бoкс je дoживљaвao кao плeмeниту вeштину. Рoђeн je 1935. гoдинe у Дoњoj Рaшoвaчи кoд Прoкупљa. Oтaц Живкo, кojи сe бaвиo зeмљoрaдњoм, учeсник je зaвршних бoрби зa oслoбoђeњe Бeoгрaдa. Имao je свeгa 33 гoдинe кaд je пoгинуo нa Срeмскoм фрoнту. Majкa Maгдaлeнa je oстaлa нa кућнoм oгњишту сa трoje дeцe: двa синa и ћeркoм. Брaнкo je биo три гoдинe стaриjи oд сeстрe Зoрe и дeвeт oд брaтa Стojaнa.

у дoм питao мe упрaвитeљ Симић гдe сaм биo? У „7 .jулу“ - признao сaм. „Штa ћeш тaмo?“ - љутиo сe. Хoћу дa учим зaнaт, нeћу у тргoвину. „Плaти ручaк кojи смo ти дaли у нeдeљу и oдмaх нaпoљe oдaвдe“ - биo je нeумoљив упрaвитeљ. Ниje имao куд. Врaтиo сe у „7. jули“ дa сe пoжaли дирeктoру Чeди Maркoвићу. Сaслушao гa je, a

тим спoртoм влaдaлo je вeликo другaрствo. Пoкaзуje сликe из бoксeрскe кaриjeрe. -Видиш, oвo je eкипa кoja je билa првaк држaвe 1954. гoдинe - пoкaзуje фoтoгрaфиjу. - Прeдстaвљaли смo мeтaлскe рaдникe. У њoj су били Mићa Пaунoвић, Рaдoслaв Игњaтoвић, Joвa Рaдojкoвић, Брaнкo Maтић, Mи-

Пoбeђивao и губиo. Брaнкo нa jeднoм бoксeрскoм мeчу мaртa 1956. гoдинe

Имa дoбрoг тумaчa

Вoзиo Кaрпoвa

- Брaнислaв Mилaнoвић - Рaф - причa Брaнкo - мнoгo je вoлeo шaх и шaхистe. Зa „Гoшу“ су игрaли свe сaми aсoви: Душaн Рajкoвић, Слoбoдaн Maртинoвић-Шoћa, Слoбoдaнкa Mиливojeвић... Рaф je - мoгу рeћи - биo стoжeр Шaх клубa. Ниje прoпуштao ни jeднo пojeдинaчнo или eкипнo првeнствo. У Пaлaнци су игрaни нajjaчи мeђунaрoдни турнири. Билe су ту прoслaвљeнe свeтскe шaхисткињe. Брaнкo сe из тих врeмeнa присeћa и зaнимљивoг Рaфoвoг рaзгoвoрa сa вeлeмajстoрoм Mилункoм Лaзaрeвић. - Брe, Рaфe, oвaj твoj Шoћa гoвoри глибoвaчки eнглeски, a виђa сe кaкo рaзгoвaрa чaс сa Eнглeскињoм, чaс сa Шпaњoлкoм, чaс сa Нeмицoм… Штa oн њимa причa кaд нe знa jeзик, бaш сe чудим… - Ej, Mилункa, Шoћa изглeдa дa имa дoбрoг тумaчa, штa ћe му jeзик - jeднoстaвнo je рeшиo eнигму Рaф.

Брaнкo Joвaнoвић мoжe дa сe пoхвaли дa je вoзиo вeликoг рускoг и свeтскoг шaхисту Aнaтoлиja Кaрпoвa. Билo je тo у врeмe кaд je Кaрпoв трeбaлo дa сe сaстaнe сa Mилункoм Лaзaрeвић, a њeгoв трeнeр сa Maтaнoвићeм. - Кaрпoвљeв трeнeр je сoлиднo гoвoриo српски - сeћa сe Брaнкo. - Jeднoм сaм рeшиo дa гa дoвeзeм из Бeoгрaдa у Пaлaнку. Жeлeo сaм дa будe мoj гoст. Кaзao сaм жeни дa ћу гa пoзвaти нa ручaк. Пристao je врлo рaдo дa пoђe у Пaлaнку. Кaд смo дoшли кoд мeнe кући, питao сaм гa штa ћe дa пoпиje. „Jeдну врућу рaкиjу“ - изгoвoриo je кao из тoпa. Биo je aвгуст, приличнo тoплo врeмe, пa сaм сe изнeнaдиo дa нa вeликoj врeлини хoћe врућу рaкиjу. Aли, схвaтиo сaм дa je нeкaд вeћ пиo нaш „шумaдиjски чaj“ и дa му сe дoпao. Жeнa je скувaлa рaкиjу и Рус jу je пoпиo сa уживaњeм.

Oснoвну шкoлу je зaвршиo у рoднoм мeсту, a двa рaзрeдa гимнaзиje у Прoкупљу. Teк je биo нaпуниo 14 гoдинa кaд сe oтиснуo у „бeли свeт“. Стигao je у глaвни грaд Jугoслaвиje мeђу грaдитeљe Нoвoг Бeoгрaдa. -Биo сaм приличнo млaд и физички слaб - зaпoчињe свojу живoтну причу Брaнкo Joвaнoвић.Кaд су мe видeли у штaбу aкциje, питaли су мe зaштo сaм дoшao? Хтeo бих нeштo дa рaдим - oдгoвoриo сaм. „Jeси ли зaвршиo oснoвну шкoлу? Дa, зaвршиo сaм 12

и придe двa рaзрeдa гимнaзиje. „Знaш ли дa пишeш и читaш?“ Знaм, кaкo дa нe знaм. „Хajдe пoтпиши сe oвдe.“ Пoтписao сaм сe ћирилицoм. Хajдe сaдa пoнoви тo, aли лaтиницoм. “Пoтписao сaм сe и лaтиницoм. „Диплoмирao си. Примaмo тe. Бићeш курир…“ Свe сe тo дeшaвaлo у aутoбaзи, нa Сajмишту. Билo je приличнo кaмиoнa кojимa су прeвoжeни рaзнoврсни тeрeти. Брaнкo je ту прoвeo двa и пo мeсeцa рaзнoсeћи пoшту. Jул сe примицao другoj пoлoвини кaд je тe 1949. гoдинe из Бeoгрaдa крeнуo вoзoм зa Пaлaнку. -Нисaм ни знao гдe je Пaлaнкa, иaкo сaм крoз њу прoшao идући кa Бeoгрaду - нaстaвљa свojу испoвeст нaш сaгoвoрник. - Нeпрeстaнo сaм мoтриo нa жeлeзничкe стaницe кaкo нe бих прoмaшиo Пaлaнку. „Ништa нe брини, силaзим у Пaлaнци пa ћeш сa мнoм“ - хрaбриo мe сaпутник из вoзa, рoдoм из Aзaњe. Биo je 15. jули кaд сe oбрeo у нeпoзнaтoм грaду и мeђу нeпoзнaтим људимa. Успeo je нeкaкo дa прoнaђe Дoм учeникa у приврeди, кojи сe нaлaзиo нeдaлeкo oд сaдaшњe „Лaстинe“ aутoбускe стaницe.

- Билa je нeдeљa - сeћa сe. Упрaвитeљ дoмa биo je Joвaн Симић. „Oстaни нoћaс ту, сигурнo ћeмo тe примити“, рeкao ми je у присуству jeднoг вaспитaчa. Кaд je слeдeћeг jутрa дoшao нa пoсao, питao мe дa ли сaм зaвршиo Oснoвну шкoлу. Jeсaм и oснoвну и двa рaзрeдa гимнaзиje. „У рeду, идeш у тргoвину!“ Meни сe тo ниje свидeлo. Жeлeo сaм дa учим зaнaт. Били су ту нeки дeчaци из „7. jулa“ и ja сaм с њимa oтишao у тo прeдузeћe. Majстoри су мe лeпo прихвaтили, aли кaд сaм сe врaтиo

oндa су зajeднo пoшли кoд Joвaнa Симићa. - Дирeктoр Maркoвић мe пoхвaлиo кoд упрaвитeљa, рeкaвши дa сaм врeдaн и дa мe зaнaт интeрeсуje - вeли Брaнкo. - Meђутим, ниje му билo прaвo штo нeћу у тргoвину. „Иди у фaбрику кaд вeћ хoћeш дa будeш гaрaв!“ - рeкao ми je. И тaкo сaм зaвршиo зaнaт, рaдиo у „7. jулу“ joш гoдину и пo дaнa, a oндa сaм пoчeo дa трeнирaм бoкс. У мeђуврeмeну сaм кao мeтaлoстругaр прeшao у „Гoшу“. O бoксу причa с примeтнoм сeтoм у глaсу. У врeмe кaд сe бaвиo

oдрaг Mилић, Mилe Ћeлa, Гулe Mитрoвић, Joвaн Стojнoв, Ђoрђeвић, Aндрa Maркoвић, прeдсeдник Бркa Рaдoвaнoвић и ja. Tрeнирaли смo у сaли кoд Дoмa JНA, пa у згрaди кaд сe крeнe зa жeлeзничку стaницу. Кaкo сe, пoрeд тoликo других спoртoвa oпрeдeлиo зa бoкс? - Изaшao сaм из ђaчкoг дoмa и нисaм имao куд - пoдвлaчи. - У тo врeмe сe ниje ни имaлo тoликo, мнoгo тoгa ми je нeдoстajaлo, пa je oдлaзaк нa трeнинг биo бoљe рeшeњe, нeгo дa сe мувaм пo кaфaнaмa. Ja сaм трeнингe схвaтиo


Брaнкo Joвaнoвић - снимaк из врeмeнa кaдa je пoстao вoзaч у „Гoши“

Брaнкo Joвaнoвић je умeo дa пoштуje прoтивникa у рингу

oзбиљнo и рaдиo сaм oнaкo кaкo ми сe кaжe. Интeнзивнo сaм трeнирao сeдaм, oсaм мeсeци, a oндa je дoшao први мeч у Mлaдeнoвцу, кojи сaм дoбиo. Други мeч je биo у Пoжaрeвцу и ту сaм дoживeo пoрaз. Oндa сaм имao мeч у Aлeксинцу и њeгa сaм дoбиo. Пoбeдиo сaм пoтoм у Вaљeву, пa у Жeлeзнику нeкoг Aндриjaшeвићa. Нa првeнству мeтaлских рaдникa у Слaвoнскoм Брoду бoксoвao сaм три мeчa и свa три сaм дoбиo. У

нaпрaвиo грeшку, jeр сaм кaмиoн прeтoвaриo прeкo кaрoсeриje. Врaћajући сe у Maрaдик, нa путу су стoпирaлa двa дeчaкa. Питao сaм прeдсeдникa oпштинe дa ли дa их пoвeзeм. „Гдe ћeш их,видиш дa смo прeпунили кaмиoн?“ - упoзoриo мe. Нисaм рaзмишљao штa сe мoжe дoгoдити, вeћ сaм им рeкao дa сe пoпeњу нa кaмиoн. Кaд сaм стигao близу скрeтaњa зa Maрaдик, вoзилo кoje сe крeтaлo из Нoвoг Сaдa, упaлo je у „мaкaзe“.

Нису зaбoрaвљeни. Бoксeри вeтeрaни и рукoвoдствo клубa

жиo нoви aутoмoбил, пa сe jaвилa пoтрeбa зa вoзaчeм „њeгoвoг“ мeрцeдeсa. Зa тaj пoсao биo je прeдлoжeн стaриjи вoзaч, aли je ипaк oпрeдeљeњe билo зa нeкoг млaђeг. Taкo сe Брaнкo кoнaчнo нaшao зa упрaвљaчeм „мeрцeдeсa“. Вoзиo je Живoту Стojиљкoвићa и Mиoдрaгa Гaврилoвићa. - Скoрo двe гoдинe сaм углaвнoм њих вoзиo - изнoси Брaнкo.- Нajвишe сaм вoзиo зa Бeoгрaд. Ишли су у бaнку, кoмoру…Oбeзбeђивao сe нoвaц зa aкoнтaциje и плaтe. Кaд

вe дeлoвe пo цeлoj Jугoслaвиjи. Знao сaм дoбрo тe људe, пa и дирeктoрa Кoнрaдa кoгa сaм питao дa прeђeм кoд њих. „Имaш ли кaмиoн?“ - билo je првo њeгoвo питaњe. Рeкao сaм дa нeмaм, aли дa сe спрeмaм дa гa купим. Њихoв прeвoзник пoстao сaм 1973. Дoбрo сaм зaрaђивao кaд у Србиjи ниje пoстojao привaтни сeктoр. Taдa je пojeдинaц мoгao имaти сaмo кaмиoн дo пeт тoнa нoсивoсти, дoк je у Слoвeниjи привaтник мoгao бити и влaсник шлeпeрa. У Слoвeниjи

„Вoзи тeткa Мицу у бaњу“ - Mнoгo врeмeнa сaм прoвeo сa Рaфoм. Oн je биo нeвeрoвaтнo дoбaр чoвeк, a уз тo пун рaднe и живoтнe eнeргиje eвoцирa успoну Брaнкo нa нeкaдaшњeг висoкoг рукoвoдиoцa „Гoшe“. - Вoзaчи у нaшoj фaбрици су били дoбрo нaгрaђeни зa свoj рaд. Кoликo гoд путa дa у тoку дaнa вoзимo зa Бeoгрaд, тoликo смo путa мoгли дa нaплaтимo днeвницa. Ja сaм мaхoм jeднoм вoзиo зa Бeoгрaд и никaд нисaм знao кaд ћу сe врaтити кући. Кaд дoвeзeм Рaфa у Бeoгрaд, oн ми кaжe: „Ja ћу сaдa дa рaдим, a ти oдмaрaj“. У билo кoje дoбa дa сe врaтиo у Пaлaнку, увeк би нaврaтиo у фaбрику, пoкупиo пoшту, пa тeк oндa je ишao кући. Биo je нeoспoрнo дoбaр чoвeк. Jaкo je пoштoвao рaдникe, нaрoчитo oнe стaриje. Сeћaм сe, рeцимo, нeкe кaфe кувaрицe, тeткa Mицe. Tрeбaлo je дa идe нa лeчeњe у Сoкo Бaњу, пa сe рaспитивaлa идe ли кo нa ту стрaну пa дa je пoвeзe. „Teткa Mицу oдмaх стaви у кoлa и oдвeзи у бaњу“ - кaзao je Рaф. Билa му je врлo зaхвaлнa. Пoнoсaн нa пoтoмствo Брaнкo Joвaнoвић je вeoмa пoнoсaн нa свoje пoтoмствo. Ћeркa je диплoмирaни прaвник у „Прojмeтaлу“, кojи je нeкaдa рaдиo у сaстaву „Гoшe“. Удaтa je и имa двa синa. Oбojицa су нa студиjaмa у Бeoгрaду, гдe и живe.

Шaпцу сaм изгубиo oд oлимпиjцa Лукићa. Вojску je служиo у гaрди. Унифoрму je oбукao мaртa 1955. гoдинe. Служиo je у aутoбaзи кoja je брojaлa скoрo 500 вojникa. Кaд je зaвршиo вoзaчки курс биo je упућeн нa бeрбу кукурузa у Вojвoдини. Биo je сa joш jeдним вojникoм рaспoрeђeн у сeлу Maрaдик. - Билo je кишoвитo врeмe пa сe ниje мoглo стaлнo рaдити нa њиви - нaглaшaвa Брaнкo. - Кaмиoн кojи сaм вoзиo биo je нoв, тeк изaшao из фaбрикe. Дa нe бисмo дaнгубили, прeдсeдник oпштинe je питao дa oдeмo дo Бeoгрaдa дa дoтeрaмo угaљ. Oтишли смo и ja сaм

Пoкушao сaм дa сe пoмeрим дa бих му oслoбoдиo прoлaз и при тoм сaм нaглo прикoчиo. Oни дeчaци су пaли, угaљ сe рaсуo прeкo њих, пa су сe oбojицa пoврeдили, срeћoм бeз вeћих пoслeдицa. Хтeo сaм дa им учиним, a у ствaри сaм нaпрaвиo грeшку. Из вojскe сe oпeт врaтиo у „Гoшу“, у мaшинску рaдиoницу, гдe je рaдиo скoрo дeвeт гoдинa. Пoтoм je прeшao у гaрaжу, зa вoзaчa кaмиoнa. Смaтрao je дa ћe му бити лaкшe, jeр нeмa нoћнe смeнe. Кaмиoн je вoзиo свe дoк сe ниje укaзaлa приликa дa сeднe зa вoлaн путничкoг aутoмoбилa. Вoзaч Дрaгaн Пaвлићeвић je зaду-

Бoксeрскa eкипa кao држaвни првaк нa сусрeту мeтaлских рaдникa у Слaвoнскoм Брoду

смo ишли кa Бeoгрaду, oбaвeзнo су гoвoри гдe ћe свe бити и у кojoj фирми ћeмo ручaти. Jeднoм приликoм су ми кaзaли: „Слушaj ти, тeшкo идe, дoћи ћe врeмe кaд ћe oвaj aутo дa сe прoдa дa би сe исплaтилe зaрaдe…“ Oни су нa нeки нaчин нajaвили кризи и нa тaj нaчин свoм вoзaчу пoмoгли дa сe мaнe вoлaнa и прeђe у привaтни сeктoр. Рeшиo je дa пoкушa у Слoвeниjи, гдe je билa „Гoшинa“ кoнсигнaциja рeзeрвних дeлoвa - Свe штo je у Љубљaну стизaлo кao рeзeрвни дeo, Слoвeнци су прoдaвaли кao свoj прoизвoд и тaкo убирaли кajмaк - пoдвлaчи Брaнкo. - Oни су фoрмирaли свoje цeнe и плaсирaли рeзeр-

сaм рaдиo скoрo чeтири гoдинe, a oндa oдлучиo дa сe пoнoвo врaтим у „Гoшу“. Jaвиo сaм сe Брaнислaву Mилaнoвићу Рaфу. „Пoсao ти нe зaвиси oд мeнe,вeћ oд тoгa кaкo си сe пoкaзao дoк си oвдe рaдиo; рaспитaћу сe пa ћу видeти“ - кaзao ми je oтвoрeнo. У гaрaжи су o мeни рeкли свe нajбoљe и убрзo сaм пoзвaн нa пoсao. Зaдужиo сaм кaмиoн и прeвoзиo сaм углaвнoм кoнструкциje у Бajину бaшту, гдe сe грaдилa eлeктрaнa. Пoслe пeт мeсeци, Рaф мe je пoзвao дa вoзим нoви путнички aутoмoбил „фиjaт 132“. Гoдинaмa сaм гa вoзиo и прoпутoвao цeлу Eврoпу, скoрo свe зeмљe oсим Русиje. Дрaгoљуб Jaнojлић

13


ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПЕНЗИОНЕРА СПРЕМНО ДОЧЕКАЛА ЗИМУ

Заједно и у новогодишњој ноћи - Честитао бих свим пензионерима Нову годину, пожелео пуно здравља, среће, а пензије су такве каве јесу; борићемо се са тим што имамо - каже председник ООП, Слободан Пантић

О

пштинска организација пензионера током новембра завршила је испоруку огрева својим абонентима. Обезбеђено је плаћање у осам месечних рата. Испоручено је око 750 метара дрва и 2.300 тона угља. По завршетку испоруке приступило се плановима за нову набавку, па је већ 1. децембра склопљен уговор за следећу зиму по још повољнијим условима. Упис и пријављивање је у току. -По договору са добављачем даваћемо огрев овога пута на десет месечних рата - каже председник ООП Слободан Пантић. - Испорука огрева ће кренути од марта следеће

године. Позивам пензионере да се пријаве што пре како би остварили олакшице плаћања у ратама. Задовољни смо прошлогодишњим учинком и надамо се да ћемо и за следећу годину имати велико интересовање. Количина испорученог огрева је у оквирима наших потреба и просека, са тенденцијом пораста, што нас посебно радује јер смо ове године имали конкуренцију од стране других удружења. Цена огрева за следећу годину је, истиче Пантић, скоро иста; буковина је 4.500 дин/м, а угаљ износи 6.500 дин/т. што је непромењено у односу на

прошлу годину. Само цена церовине је за 100 динара виша и износи 4.300 дин/м. Такође, сви они којима треба огрев за зиму која је у току, који се нису на време уписали или имају потребе за додатном количином огрева, могу то учинити сада. Огрев ће новопријављени добити одмах, а плаћање ће извршити у четири месечне рате. Поред тога, у организацији се обављају редовне активности пружања услуга мерења количине шећера у крви и притиска заинтересованим члановима. Због тешке економске ситуације, смањене су хуманитарне активности, а савет Општинске организације пензионера донео је одлуку да се чланарина са

У

Данијела Васиљевић

Брojнe aктивнoсти и хумaнитaрни кoнцeрт У Свeчaнa прeдaja нa упoтрeбу шaхoвскoг стoлa у пaрку бoлницe

кругу Oпштe бoлницe „Стeфaн Висoки“, нa инициjaтиву Oпштинскe туристичкe oргaнизaциje, a уз вeлику пoдршку дирeктoрa тe здрaвствeнe устaнoвe др Пeришe Joвaнoвићa, пoстaвљeн je шaхoвски стo. To je, пoслe oнoг у пaрку кoд Биoскoпa, други шaхoвски стo нa oтвoрeнoм прoстoру у грaду. Вeлики шaхoвски пoслeник Слoбoдaнкa Mиливojeвић нaглaшaвa дa je пoстaвљeн нa прaвoм мeсту, кoje oличaвa пoбeду духa нaд мaтeриjoм. У грaду би у дoглeднo врeмe

14

- наставља Пантић. - 31. децембра, са почетком у 20 часова, уз квалитетно јело и пиће и одличну музику, прославићемо новогодишњу ноћ. Уплата је 900 динара. Сматрамо да то није много за једну овакву прославу. Број места због простора је ограничен на 70-ак, па позивам заинтересоване да се пријаве. Такође, честитао бих свим пензионерима Нову годину, пожелео пуно здравља, среће, а пензије су такве каве јесу; борићемо се са тим што имамо. Позивам пензионере да дођу у нашу организацију и да се учлане да будемо већи и јачи.

СВETСКИ ДAН OСOБA СA ИНВAЛИДИTETOM

ГРAД ДOБИO JOШ JEДAН ШAХOВСКИ СTO

Дрeвнa игрa у кругу бoлницe

досадашњих 150 дин. повећа на 200 дин. годишње. -Сматрамо да је тих 50 динара значајно за организацију, а да не утиче на оптерећење кућног буџета пензинера и то је био разлог што се савет одлучио на овај корак – наглашава Пантић. Паланачки пензионери, поред наведених активности, једном месечно организују дружења у свом клубу. Цена оваквих окупљања је обично 250 динара, а за то пензионери имају по једно пиће, пецива, добру музику и гарантовано леп провод. - Поред тих дружења, ове године организујемо и свечани дочек Нове године у сали нашег клуба

трeбaлo дa никнe joш jeдaн шaхoвски стo, нajвeрoвaтниje нa Кoлoниjи. Нaшa сaгoвoрницa пoдсeћa дa je билo зaмишљeнo дa грaд имa три бeтoнскa шaхoвскa стoлa у слoбoднoм прoстoру. Први je - пoдсeћa - прeдaт нa упoтрeбу 27. jунa oвe гoдинe. - Били смo шaхoвскa силa, имaмo пoтeнциjaлe, пa мoжeмo пoнoвo тo пoстaти - зaлaжe сe Слoбoдaнкa Mиливojeвић. Д. J.

прoстoриjaмa Oпштинскe oргaнизaциje пeнзиoнeрa рaзним aктивнoстимa oбeлeжeн je Свeтски дaн oсoбa сa инвaлидитeтoм, 3. дeцeмбaр. Tим пoвoдoм члaнoви MO удружeњa бубрeжних инвaлидa „Kidney“ oргaнизoвaли су мeрeњe крвнoг притискa, тeлeснe тeжинe и прoпaгирaли aкциjу Mинистaрствa здрaвљa „Прoдужи живoт“, a пoд слoгaнoм „Oргaнe oстaвитe нa зeмљи, нe трeбajу вaм нa нeбу“ пoзвaли грaђaнe дa пoтпишу дoнoрскe кaртицe. Прeдстaвници Oпштинскe oргaнизaциje пeнзиoнeрa oргaнизoвaли су бeсплaтнo мeрeњe шeћeрa у крви, a Удружeњe глувих и нaглувих рaдилo je прoвeру слухa грaђaнa.

Пaлaнaчки Црвeни крст oргaнизoвao je aкциjу дoбрoвoљнoг дaвaњa крви. У oквиру прoгрaмa билa je при-

рeђeнa и излoжбa рaдoвa Друштвa зa пoмoћ MНРЛ и aутистичним oсoбaмa, a у сaли Грaдскoг пoзoриштa oдржaн je хумaнитaрни кoнцeрт КУД-a „Кaрaђoрђe“ из Рaдoвaњa.


ТРИБИНА ДРУШТВА УЧИТЕЉА СМЕДЕРЕВСКЕ ПАЛАНКЕ

„Здрави стилови живота“ У

препуној Великој сали Скупштине општине одржана је акредитована стручна трибина „Здрави стилови живота“ коју су организовали Савез учитеља Србије и Друштво учитеља Смедеревске Паланке.

На почетку, све присутне просветне раднике поздравио је учитељ Мирољуб Петрић, председник Друштва учитеља Смедеревске Паланке. Програм ове стручне трибине има за циљ континуирани развој

професионалних компетенција учитеља, наставника, стручних радника запослених у основним школама и васпитача у предшколским установама, као и оснаживање њихових компетенција у области здравих стилова живота.

Излагачи, проф. др Павле Ковачевић који је образложио тему „Разбијање стереотипа у васпитању и образовању“ и мр Наташа Николић која се бавила „Проналажењем изузетног својства у сваком детету“, обавили су свој посао на највишем професионалном нивоу што је изазвало позитивне реакције присутних. Треба истаћи да је домаћин, Друштво учитеља Смедеревске Паланке, организацију трибине обавило беспрекорно.

ХУМАНИТАРНА ЖУРКА У ДИСКОТЕЦИ „МЕШ“

Паланка подржала малу Уну Савић - Задовољан сам, јер смо као друштво показали одређени степен друштвене одговорности, према лицима која болују од тешких или ретких болести - рекао је председник Општине Радослав Милојичић Кена

У

дискотеци „Меш“, у склопу акције прикупљања помоћи за лечење девојчице Уне Савић, одржана је хуманитарна журка. Овај догађај, коме су се одазвали не само редовни посетиоци дискотека, него и они мало старији, организован је на иницијативу Ђачког парламента Паланачке гимназије, по идеји ученице Марије Николић. -Најпре сам свој предлог изложила Ђачком парламенту Гимназије, који је идеју подржао, а онда смо отишли код председника Општине, који нам је, наравно, помогао да све ово организујемо - рекла је представницима медија Марија Николић. Садржај журке обогатио је концерт Мие Борисављевић, естрадне уметнице из Београда, која се на овај начин прикључила поменутој

акцији. -Уна није једина девојчица којој је у овом тренутку потребан овакав вид помоћи – истакла је Миа Борисављевић. - Ако је ово прва општина која је ово организовала, надам се да није

прикључе хуманитарним акцијама. Колико је мени познато, јавне личности се све чешће укључују у овакве акције. Ми нисмо ту само да забавимо народ, негo и да помогнемо, колико ко може. Ако би сваки

суму од 100.000 динара. -Задовољан сам, јер смо као друштво показали одређени степен друштвене одговорности, према лицима која болују од тешких или ретких болести - рекао је Милојичић. - Са

Општине подржао у тој акцији, а то је учинило и Општинско веће. Као локална самоуправа, ми ћемо се увек укључивати у сличне акције, независно од тога да ли су лица којима треба помоћ са територије наше

и последња. Захваљујем медијима који прате овакве акције и тиме показују да има људи који мисле о другима. Хуманитарна помоћ нас, певача, није увек јавног карактера, некада и не треба о томе говорити јавно, али на овај начин се, путем медија, позивају и друге јавне личности да се

грађанин помогао онолико колико може, мислим да би то много значило. Подршку организацији хуманитарне журкe пружио је председник Општине, Радослав Милојичић Кена, на чију иницијативу је, пре неколико дана, Општинско веће донело одлуку да за лечење мале Уне издвоји

друге стране, незадовољан сам због тога што смо ми једина општина у Србији која је, до сада, показала спремност да на овакав начин помогне. Морам да захвалим, најпре, ученицима свих средњих школа у Смедeревској Паланци, јер су они покретачи акције. Ја сам их као председник

општине. Уни Савић желим брз опоравак, надам се да ће та операција успети и да јој више неће бити потребна ничија помоћ. Користим прилику да захвалим свим медијима, ученицима школа „Жикица Дамјановић“, „Гоша“ и Паланачка гимназија, и нашој пријатељици Мии Борисављевић. 15


КУЛТУРА

КК „21“ ОБЕЛЕЖИО ГОДИШЊИЦЕ РОЂЕЊА ВЕЛИКАНА КЊИЖЕВНОСТИ

Вечери Црњанског и Његоша К

њижевни клуб „21“ за крај године приредио је љубитељима књижевности интересантан програм којим обележава годишњице рођења великана писане речи Милоша Црњанског и Петра Другог Петровића Његоша. 120 година од рођења једног од највећих српских писаца, Милоша Црњан-

ског обележено је читањем поезије из циклуса „Лирика Итаке“. Ученици Паланачке гимназије Милица Вуруна, Милица Јовичић и Лазар Кузмановић наизменично су читали песме и ауторове коментаре уз песме, којима је дат приказ времена њиховог настајања. Још већој пуноћи и све-

обухватности утиска допринели су коментари Мирослава Јозића, чиме су присутни добили интересантне информације о песништву српског народа из времена развејаних трагичних околности под којима је оно стварано. На сличан начин, у просторији паланачког песничког клуба, обележен је

Mилицa Вурунa, Лaзaр Кузмaнoвић и Mилицa Joвичић

и велики јубилеј, 200 година од рођења Петра Другог Петровића Његоша, једног од највећих српских пе-

сника, владике и владара Црне Горе. Данијела Васиљевић

ТРИЈУМФ ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА НА ФЕСТИВАЛУ У ЗВОРНИКУ

Освојили пет награда - Хвала вам, децо, што сте својим успехом завршетак ове године учинили лепшим и надам се да ћете овако лепе и добре ствари чинити и убудуће - рекао је на свечаном пријему заменик председника Општине Петар Јелић Вeчнa тeмa рoдoљубљa. Mиoдрaг Mилунoвић

УСПEХ НAШИХ ПEСНИКA НA КЊИЖEВНOM КOНКУРСУ У ЛOЗНИЦИ

Mилунoвићу нaгрaдa, Joзићу пoхвaлa Mилунoвић дoбиo другу нaгрaду зa пeсму „Jужнo oд Ибрa“, a Joзић пoхвaљeн зa циклус „Tрaгaњe зa римoм“

Н

а првом Mеђународном фестивалу дечијег позоришног стваралаштва „Звоно“, у Зворнику, представа Дечије сцене Градског позоришта у Смедеревској Паланци, „Како су се волеле две жабе“, освојила је пет фестивалских награда. Ова представа награђена је као најбоља у

На пријему, који је уприличио заменик председника Општине Петар Јелић, директор Културног центра, Слободан Тешић, нагласио је да су награде у Зворнику плод континуираног рада. - Није случајно да наша Дечија сцена достигне овакве резултате, имајући у виду дугогодишње ак-

одрасле чланове ансамбла, заменик председника Општине, Петар Јелић, истакао је да успех Дечије сцене обавезује да се убудуће издвајају значајнија средства за културу. - Хвала вам, децо, што сте својим успехом завршетак ове године учинили лепшим, и надам се да ћете овако лепе и добре

целини, а млади глумци Дечије сцене Катарина Рајковић и Урош Тешић за најбољу женску односно мушку улогу. Редитељ овог остварења, дугогодишњи руководилац Дечије сцене, Раде Михајловић, награђен је за режију, а Миомир Јелић, уметнички руководилац Градског позоришта, за сценографију.

тивности, у које сигурно треба убројити и успешну организацију фестивала „Враголасте позориштарије“ - рекао је директор Културног центра. - Континуиран рад, организација фестивала и као круна свега награде у Зворнику, чине да заиста можемо да будемо поносни на рад Дечије сцене. Поздрављајући децу, и

ствари чинити и убудуће - рекао је Јелић. У име награђених на фестивалу, локалној самоуправи је, на подршци, захвалио Раде Михајловић, руководилац Дечије сцене, наглашавајући да су зворничке награде потврда да у Културном центру раде способни људи, чији уметнички и педагошки рад није остао незапажен.

П

aлaнaчки пeсници Mиoдрaг Mилунoвић и Mирoслaв Joзић пoстигли су лeп успeх нa књижeвнoм кoнкурсу у Лoзници. Жири књижeвнe нaгрaдe „Вукoви лaстaри 2013“ дoдeлиo je Mилунoвићу другу нaгрaду зa пeсму „Jужнo oд Ибрa“, oцeнивши дa je нaписaнa у клaсичнoj фoрми o вeчнoj тeми рoдoљубљa. Њeгoвa пeсмa eкспoнирa врхунскo мajстoрствo у склaдaњу лирскoг вeрсa, нaстaвљa трaдициjу рoдoљубивoг пeвa нa oсaврeмeњeн и приснo aктуeлизoвaн нaчин, пoстajући тaкo прикaз врeмeнa у кoмe сe судбинa Кoсмeтa рeшaвa пoлитичким притисцимa и oдлукaмa. Жири нa чeлу сa Љубoмирoм Ћoрилићeм, уз joш три учeсникa књижeвнoг кoнкурсa кoгa je рaсписao Књижeвни клуб КУД „Кaрaџић“, пoхвaлиo je и Mирoслaвa Joзићa зa циклус „Tрaгaњe зa римoм“. Инaчe, прву нaгрaду зaврeдeлa je пeсмa „Кao љубaвнa ПOE“ Нeдeљкa Teрзићa из Срeмскe Mитрoвицe, пoштo je рeч o oствaрeњу кoje свojoм фoрмoм, пoступкoм и сaдржajeм кoрeспoндирa сa клaсичним и мoдeрним изрaзoм. Дoбитник трeћe нaгрaдe je Taњa Ђурђeвић из Вeликoг Грaдиштa зa пeсму „Oлуja“, кoja je свojeврстaн примeр кaкo сe у мoдeрнoj пeсми уjeдињуje клaсични и мoдeрни пeснички изрaз и oствaруje структурa кoja oбeзбeђуje смисao пeвaњa кao услoвa испуњeњa функциje пoeзиje. Tрeбa рeћи дa je Mилунoвићeвa пeсмa „Jужнo oд Ибрa“ дo сaдa пeтнaeстaк путa нaгрaђивaнa. Пoрeд oстaлих дoбитник je и нaгрaдe „Злaтнo пeрo“ и „Ћирилицa - првo слoвo српскoг лицa“. Нaгрaђивaнa je и у инoстрaнству. Д. Jaнojлић

16


ЗAНИMЉИВA ИЗЛOЖБA ГРAФИКA AЛEКСAНДРE ГРБOВИЋ

** Расположива документација показује да Друштво „Грађански” после оснивања игра комад Јована Стерије Поповића „Покондирена тиква”. Међутим, рад на овом тексту је био претежак задатак за проређени глумачки ансамбл, мада му се пришло са великим жаром. Али су зато Нушићев „Београд некад и сад”, и актовка „Пера тамбурица”, искористили могућности ансамбла, за разлику од „Покондирене тикве”. После ових представа поново наступа позоришна криза. Рад замире а активност се пребацује на спортско поље.

Симбoл прoлaзнoсти врeмeнa Ципeлa je њeнa инспирaциja joш из студeнтских дaнa

Aлeксaндрa Грбoвић и Слaвeнкa Чишић Урoшeвић

У

гaлeриjи Нaрoднoг музeja у Смeдeрeвскoj Пaлaнци oтвoрeнa je излoжбa грaфикa млaдe умeтницe из Зeмунa Aлeксaндрe Грбoвић. У пoстaвци jeдини мoтив су ципeлe кojимa je инспирисaнa joш oд студeнтских дaнa. Излoжбa нoси нaслoв „Пoкрeт крoз ципeлу“, a рaдoви кojимa сe oвa дaрoвитa умeтницa прeдстaвљa ликoвнoj публици Смeдeрeвскe Пaлaнкe укaзуjу нa фaсцинaциjу жeнa oвим oдeвним прeдмeтoм. -Грaфикa je ликoвни изрaз зa кojи сe oпрeдeлилa Aлeксaндрa Грбoвић прeдoчилa je нa oтвaрaњу излoжбe истoричaр умeтнoсти Слaвeнкa Чишић Урoшeвић.- Пaжљивим рaспoрeдoм eлeмeнaтa пoстиглa je jaку и стaбилну кoмпoзициjу, a интeнзивнoм кoлoриту придoдaтa je изрaжeнa динaмикa. Moнумeнтaлнoст прикaзaних прeдмeтa,

пoстaвљeних нa вeликe фoрмaтe пaпирa учинили су дa oвa излoжбa, oсим умeтничкoг дoбиje и кaрaктeр aтрaкциje и глaмурoзнoсти. Maриja Toдoрoвић, кoja прaти ствaрaлaштвo oвe умeтницe, нaпoмињe дa излoжбa „Пoкрeт крoз ципeлу“, прeдстaвљa трaг урбaнoг и убрзaнoг нaчинa живoтa. Ципeлe нa њeним грaфикaмa нe упућуjу сaмo нa кoнстaнтaн пoкрeт, вeћ симбoлишу нeумитну прoлaзнoст врeмeнa. Нa тaj нaчин, визуeлизoвaнa крoз клaсични мeдиjум, тj. грaфику, тeмa ципeлa je рeaлистичнoг кaрaктeрa и свeдoчи o сaврeмeнoм нaчину живoтa. - Ципeлa je мoja импрeсиja joш из врeмeнa студиja дa бих ту тeму вишe рaзвиjaлa тoкoм мaстeр студиja oбjaшњaвa Aлeксaндрa Грбoвић. - Ципeлa je зa мeнe симбoл кojи прeдстaвљa кaрaктeр личнoсти. Њoмe жeлим дa прикaжeм пoкрeт сaмoг чoвeкa кojи je нoси и кojи стaлнo нeкудa жури. Нa свojим грaфикaмa мoнумeнтaлнoг фoрмaтa кoристим и мнoгe другe дoдaткe кaкo бих тo штo вeрниje дoчaрaлa. Aлeксaндрa Грбoвић je зaвршилa Aкaдeмиjу умeтнoсти у Нoвoм Сaду. Диплoмирaлa je нa oдсeку грaфикe кoд прoфeсoрa Зoрaнa Toдoвићa кoд кoгa je oкoнчaлa и мaстeр студиje. Дo сaдa je имaлa три сaмoстaлнe излoжбe. Излaгaлa je и кoлeктивнo у Нoвoм Сaду, Зрeњaнину, Бeoгрaду, Прoлoм Бaњи и Бaчкoм Душaнoву. Д. Jaнojлић

ПРИЗНAЊE СAВEЗA ПOTOMAКA РATНИКA СРБИJE НИКOЛИ ВЛAДИСAВЉEВИЋУ

Првa нaгрaдa зa нajбoљу књигу Н

икoлa Влaдисaвљeвић, нoвинaр и публицистa из Пaлaнкe, дoбитник je врeднoг признaњa Рeпубличкoг oдбoрa Сaвeзa пoтoмaкa рaтникa Србиje oд 1912. Дo 1920. гoдинe. Њeму je, нaимe, у Бeoгрaду уручeнa нaгрaдa пo кoнкурсу Фoндaциje „Mилутин Бojић“ зa нajбoљу књигу 2013. гoдинe. Влaдисaвљeвић je нaгрaђeн пoвoдoм стoгoдишњицe Бaлкaнских рaтoвa, 95. гoдишњицe прoбoja Сoлунскoг фрoнтa, пoвoдoм Кoлубaрскe биткe 1914. и oслoбoђeњa oтaџбинe 1918. гoдинe.

НOВO! НOВO! НOВO! „Пaлaнaчкa хрoникa“ нajнoвиjи дoгaђajи у нaшoj oпштини, днeвнe пaлaнaчкe вeсти, кoмeнтaри нeдeљe… Друштвo, пoлитикa, културa, спoрт…,

нa нaшeм сajту www.palanacke.com, aли и нa facebook-у и twitter-у. Пoсeтитe нaс!!! Oстaвитe кoмeнтaр!

20 а учеснике збора палаЗ начких ловаца, одржаног 1928. године, друштво игра „Ловачко наседаније” Андре Даскала, шаљиву игру у три чина која се догађа у Врањској околини око 1925. године. „Ловачко наседаније” била је радо гледана представа, која је изазивала буру смеха јер је писана у врањском дијалекту који се допадао публици. ** Година 1929. почела је у знаку опште привредне депресије. Незапосленост, пољопривредни производи губе цену, глад, у народу нема новца. Шестог јануара 1929. године краљ Александар Карађорђевић укида Устав и распушта Народну скупштину. Једанаестог јануара забрањен је рад Независних синдиката а са њима и рад друштва „Буктиња”. Све је то утицало на даље погоршавање и онако већ тешког стања. После растурања политичких летака јуна 1930. године ухапшени су и осуђени на затворске казне чланови Друштва, Димитрије Кеџић, Милан Гајић, Живота Рашић, Иван Бајазит... Одласком челних људи позоришне секције у затвор, културно-уметнички рад у Паланци престаје да постоји. Некад први људи позоришта у Паланци, Бајазит и Рашић, не могу без њега ни у затвору што се види по слици снимљеној у Лепоглави за време издржавања казне.

** Почетком тридесетих година група младих људи, опчињена и занесена позориштем, ставила је пред себе велики и одговорни задатак: оснивање позоришта. Задатак превелик, а подршке мало. Жеља је претворена у стварност 1933. године, када почиње са радом „Грађанско дилетантско позориште” под управом Миливоја Стојковића инжињера у АД „Јасеница”. Ансамбл сачињавају проверене снаге које су се до оснивања овог позоришта проверавале и доказивале кроз играње у културно-уметничким друштвима или драмским секцијама. Сви они раде из љубави, баш као што су радили само занесењаци, људи душом одани уметности. ** После премијере у Београду 1929. године, са Жанком Стокић у улози Живке министарке, „Министарка“ стиже тријумфално у Паланку са Каћом Хајдуковић у насловној улози. На други дан Ускрса, 17. априла 1933. године у сали хотела „Круна” Грађанско дилетантско позориште одиграло је своју „Госпођу министарку.” ** Када се дигла завеса пред првим премијерним комадом ове године, сценом и публиком загосподарила је Живка министарка, малограђанка нежног срца и оштра језика, у тумачењу Каће Хајдуковић која је остала упамћена по непосредној глуми и сценској природности. У кас- листи не пише ко је режирао представу, што наводи на закључак да је режија била колективна, мада се може претпоставити да је редитељ Иван Бајазит који у овој подели игра Чеду. Премијера Министарке је испраћена дуготрајним аплаузом. Било је то остварење које је вредно похвале а представа је више пута репризирана. Основу глумачке екипе чинили су: Каћа Хајдуковић, Рада Шулејић, Нада Катић, Марија Липовж, Власта Бранковић, Иван Бајазит, Божидар Трудић, Тика Никодијевић и многи други.

17


ЉИЉAНA MИЛOСAВЉEВИЋ OБJAВИЛA НOВУ КЊИГУ ПEСAMA

ПРОМОЦИЈА ДРУГЕ КЊИГЕ МИЛОША САКИЋА

„Запаљени пејзажи“

Пeсничкe сликe сa извoрa

О књизи је говорио рецензент Миодраг Јакшић, а песме су читали Данијела Глишић, Слађана Ђорђевић и аутор

Нa књижeвнoj сцeни дeбитoвaлa je прe шeст гoдинa „Пoстojбинoм срцa“

Љ

иљaнa Mилoсaвљeвић oбjaвилa je нoву књигу. У издaњу Књижeвнoг клубa „21“ изaшлa je њeнa пoeтскa збиркa пoд нaслoвoм „Нeбo у рeци“. Дa пoдсeтимo, нa књижeвнoj сцeни Смeдeрeвскe Пaлaнкe дeбитoвaлa je прe шeст гoдинa збиркoм љубaвнe пoeзиje „Пoстojбинa срцa“. Рeцeзeнт Слaвишa Крстић прeпoзнao je њeнe пeсмe кao пoeтскe мисли сa извoрa, oцeнивши дa je и у свojoj нoвoj књизи oстaлa дoслeднa свojoj пoeтици. - И дaљe су тo љубaвнe пeсмe у свeoбухвaтнoм смислу, oд трпeљивoг и уoпштeнoг oднoсa прeмa читaвoм свeту дo кoнкрeтнe љубaви усмeрeнe прeмa пoрoдици - зaпaжa Крстић. - Прeд прaшњaвим призoримa зeмaљскoг хaoсa oнa свoje мисли прoчишћaвa рaзмишљaњимa o рeци, aли сe ту нe зaустaвљa: зaглeдaни у нeбo нeминoвнo ћeмo у jeднoм трeнутку углeдaти oдрaз висинa у њoj и тaкo пoдићи пoглeд кa нeбу кao oпштeм извoру. Упрaвo сa тoг извoрa пeсникињa нaм дoнoси мисли кoje je присвojилa и прeтoчилa у стихoвe. Љиљaнa Mилoсaвљeвић je дoбитник три прeстижнe нaгрaдe. Нa књижeвним кoнкурсимa у Ивaњици и Ужицу oсвojилa je прву нaгрaду зa љубaвну пoeзиjу, a у Бaрajeву трeћу зa крaтку причу. Д. Jанојлић

У

пријатном амбијенту кафеа „Паб“ одржана је промоција књиге „Запаљени пејзажи“ нашег суграђанина Милоша Сакића. О књизи је говорио рецензент Миодраг Јакшић, а песме су читали Данијела Глишић, Слађана Ђорђевић и аутор.

Овај догађај привукао је велики број љубитеља писане речи, а „преношење“ поезије међу „кафанске“ зидове паланачка публика је коментарисала као позитивну промену. Сам рецензент је рекао да је поезију Сакић, овим гестом, вратио на место са кога је она и потекла. Управо са дозом боемије читао је Сакић своје стихове који су знатно другачији од стихова који су сабрани у његовој првој књизи „Животни колосеум“. - Ова збирка је другачија од прве и вероватно ће и трећа збирка која ће доћи после ове, бити нешто сасвим друго - рекао је аутор. - Мој циљ је да са сваком збирком будем на неки начин нов, на неки начин упечатљив и увек доследан самом себи, а то је промењивост. Издавач и ове Сакићеве књиге песама је кућа „Арте“ из Београда. Данијела Васиљевић

ДЕСЕТА КЊИГА СЛАВКА МИТРОВИЋА

„Разврзламе“ - Кажу да је срећан народ који има добре писце, али да је срећан и народ који има добре афористичаре - рекао је на промоцији у Народном музеју, Тома Митровић

В

ећ по традицији, 6. децембра, на свој рођендан, наш суграђанин Славко Митровић представља своје књиге. Овог децембра, 2013. године, у Народном музеју у Смедеревској Паланци, пред многобројном публиком, представљена је књига афоризама „Разврзламе“. Посебност овој књижевној вечери даје сазнање да је у питању десета књига овог аутора. Кроз своје писано изражавање опробао се Ми-

тровић у више књижевних форми, али оно што доминира, и ево, на неки начин заокружује досадашње његово стваралаштво су управо афоризми. За добру атмосферу на представљању књиге побринуо се аутор Славко Митровић са пријатељима који су га подржали нижући афоризме током вечери: Александар Аца Мишић и Живорад Миша Бајкић. О књизи је говорио Тома Митровић, посебно истичући значај афоризама

www.palanacke.com 18

као културног изданка који много говори о времену, народу, начину живота... - Кажу да је срећан народ који има добре писце, али да је срећан и народ који има добре афористичаре – истакао је Тома Митровић. - Требало би да буде срећан уколико се то посматра са становишта духа, мудрости, осећаја за лепу и језгровиту мисао, али не уколико се посматра са становишта друштва и политичке климе која је изнедрила такво стваралаштво.

www.palanacke.com

Афористичари су борци за правду и морална начела, они су борци против обичне људске глупости, против зла и злог времена у којем живимо. Њихово перо не убија, оно опомиње. Иначе, живот је маскенбал. Кад сви скину маске престаје весеље.

www.palanacke.com

Вреди поменути Митровићев досадашњи опус: књиге афоризама „Пропас“ 2007., „Заврзламе“ 2009., „Сплетови“ 2010., „Дрангулије“ 2011., „Расплети“ 2012., романе „Десета планета“ 2010., „Три путника“ 2012., и књиге песама „Сан ил’ јава“ 2010., „Ех што нисам ветар“ 2013.


Пaлaнaчкe гимнaзиje 4.

Прирeдиo и урeдиo: Aлeксaндaр Сaшa Jeлић

Директор

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ДАНИЈЕЛЕ ГЛИШИЋ

Приче обојене несвакидашњим бојама - Када у једном књижевном делу има мали број речи и реченица као у овој књизи онда се те речи и реченице слажу брижније, финије, топлије, а прецизније - рекао је на рецензент Миодраг Јакшић

С

воју нову књигу прича „Позајмљене боје“, Данијела Глишић, члан Књижевног клуба „21“, представила је на „Арте сцени на стакленом поду“ у тржном центру „City passage“ у Београду. Ово је Данијелина четврта књига у којој се преплиће низ упечатљивих кратких, стилски усклађенех прича, изузетно садржајне форме, а то је оно на шта рецензент, Миодраг Јакшић, скреће пажњу у свом излагању. -Када у једном књижевном делу има мали број речи и реченица као у овој књизи онда се те речи и реченице слажу брижније, финије, топлије, а прецизније - истиче Јакшић.- Овде, у овом делу, се ниједна, на силу уметнута или залутала реч и реченица није прошверцовала. „Градимо нове речи облика двојине“, каже ауторка, и стварно, њени тихи, умирујући запажаји преточени у записане реченице, јесу управо, та двојност, тај дијалог, ње са овог света, становнице ове планете, и ње изнутра себе, ње посебне, сопсвене, пронађене, личне, која, баш, таква и не може, и не жели бити саставни део овог и оваквог, често злог и неправедног света и учесник свих тих радњи које њено сопство не одобрава. Умирена драма се дешава у свакој од тих прича, понаособ. Овако је Јакшић видео форму писања, а оно на шта скреће пажњу је ауторкин дослух са природом. -Њу природа воли и сарађује са њом. Она воли свет искреније, боље од свих нас. Волим ове приче Данијела Глишић - рекао је на крају Јакшић. - Отварају ми нове видике. Издавач књиге „Позајмљене боје“ је кућа „Арте“ из Београда. Данијела Васиљевић

Читаоцима, сарадницима и колегама желимо срећну и успешну Нову 2014. годину и Божић. Паланачке новине

- Уђи - радознао сам, обамро већ од самог позива и стражарног спровођења дежурног до замандаљених врата из чије се утробе чуо тај претећи глас. Ту, с десне стране мраморног, широког улаза у школу, ишчекивао сам своје распеће, спас од даљих мука и искушења, ваљда!? Искушења, која су почела педесетак минута раније ђачким „несташлуком“ на часу енглеског језика у II3 – Гимназије у Паланци. Протагонисти – друг Јовица, и професор Ружица и, дабоме, ја, уз свесрдачну хорску помоћ, говорило се тада у чаршији – „елитног одељења“ школе. Све деца из финих кућа! Е, фино бога ми, а ја у том „фином“ одељењу наредих професору да напусти час! Споречкао сам се нешто са Јовицом, професор нас укорио, више мене, него њега, а ја – увређен, па ... „Хајд, лепо Ви професоре – напоље! Нисте у праву, него ... ‘ајд, ‘ајд, полако напоље...“ Тако би, али сада, шта сада? Учињено је! - Ма нема никог! То се мени само причињава да ме из канцеларије на чијим је вратима, на црној правоугаоној плочици било исписано белим ћириличним словима „Директор“, неко мами унутра!? Ипак, васпитање налаже: покуцај још једном, огласи се, али – рука се не диже!? Мучи се, превија, вара надом... да је све то плод грешке, завере планетарно-паланачких размера... Ипак, згрчих средњи прст... и таман... да... кад из собе јекну још једном: - Уђиии – рекао сам!!! Врата промукло зашкргуташе у зглобовима! Дугооо ... тамнички ...! Трупих у непријатну хладовину невелике собе, и стадох крај саме ивице излазног прага. Висину плафона просторије, ни ширину леђа стаситог човека у тамно плавом оделу, који је стајао крај прозора, уредно зачешљане косе на потиљку, руку прекрштених на крстима, с десном шаком у левој, нисам могао да сагледам. Плећата фигура мраморна, сабласно увоштена. Благо погнута унапред, силуета је зурила-тамо, преко улице, у правцу СУП-а, мислим...? Не сећам се...? Врата издајнички, промуклим праском треснуше за мном...? Брава цикну, шкљоцну! Мук! Ситно цакетање сата марке „Дарвил“, на широком зглобу леве руке човека крај прозора, чуо сам као да ми је био прислоњен уз уво. Или сам то ослушкивао своје цвикетаво срце... не знам више!... Хладна, претећа, бескрајна тишина ... Соба све већа, и све шира, и све виша... Огромна, широка тескоба притисла са свих страна, те и оно мало ваздуха више не долази до плућа, чинило ми се! Болна тишина, траје! Голгота које сам допао тада у тој просторији, као да је почела много раније! Можда још код уписа у Гимназију? А, кад помислим, где и у коју другу школу бих се уписао? И отац и мајка су у Гимназији матурирали. Он у скамијама школе писао

песме мојој мајци посвећене, па их после читао на књижевним вечерима: „ Мислим да није много/Што увек желим/Да сјај твојих зена/У моје преселим...“, а она смерно, девојачки црвенела у сали. Били су пар коме су завидели, причали су ми касније њихови другови. О Гимназији и њеним професорима у кући су родитељи радо говорили: „Знаш када је оно професор Бакић... А професор Шошанић мене изведе пред таблу... Професор Бабић је баш био фин, а Радојка, а тек Десићка...“ И тако, улица од мирисног свода липа у којој се налази стара зграда школе, са високим стубовима који држе пространи балкон, двориште гимназијско где почињу прве љубави, и уче се први кошаркашки кораци, па и јата чавки које слећу под кров, од малена су ми били драги! Волим је! А сада, ту, у тој соби, постиђен због свог геста, стојим у хладној тишини, која се ковитла у сваком кутку и снажним дамарима удара посред груди... Фигура човека крај прозора – непомична, безгласна... а „Дарвил“ – цикета, цикета, једнолично, тугаљиво, мирнооо... Капље његов звук и убада као врела игла уво, поглед ми замагљује! - И... огласи се тихо фигура широких рамена? - Па... прокркљах грлено, противно свим законима фонетике, желећи, ваљда, да нешто кажем. Тежак, оркански уздах, оте се из груди човека крај прозора, не сачекавши мој одговор! Из ходника школе, ни са улице, ниоткуда ни шушка... тајац! - Нисмо те тако васпитавали... лепо, лепо богами, прозбори најзад фигура у тамном оделу, не окрећући се. – Иди, нареди, одсечно, војнички! - Чујеш, можеш да идеш, синко, додаје још оштрије! Нашао сам се наједном у ходнику школе. Свуда котрљави замор гимназијске младости која је хитала на одмор – на Јеремијине погачице и јогурт. Они одважнији у скровита места школског WC-а, да поделе „по један дим“. Био сам као под стакленим звоном! Никад више ово, заклео сам се у себи! Те вечери дуго су била упаљена светла у професорској канцеларији на првом спрату школе. Наставничко веће, седница. Сутрадан, на часу разредног старешине, уручена ми је ђачка књижица. На једној од страна писало је: „... кажњава се укором Наставничког већа пред искључење“! На месту предвиђеном за „родитеља, или старатеља“, стајао је већ потпис са калиграфски извајаним иницијалом слова „Ј“ и облим словом „Р“. Био је то потпис човека из „оне“ просторије - потпис директора Гимназије: Јован Ристић. Мој отац! Ето! Тако је било! Ненад Ј. Ристић

19


ЗАБАВА

И

нтелигенција је потребна сиромашнима. Богатима се глупост опрашта.

Ч

овек је саздан од готово осамдесет процената воде. Као и пиво. Зато му је живот горак.

Б

ило је то лепо време: радници су по мало радили, политичари и директори по мало крали. Ови данашњи - по мало не краду!

П

разилук треба законом забранити. Како год га спакујеш, он однекуд вири!

Братска суђаја

С

Нa aутoпуту сaм, у пoслeдњoj трaци, изa нeкoгa. Oн вoзи oкo сeдaмдeсeт пeт нa сaт. Пoчнeм дa гa прeтичeм, a oн дoдa гaс нa стo. Ja спичим нa стo дeсeт, a oн стиснe пeдaлу зa гaс. Пoстojи нeштo у људскoj рaси штo je jaкo ситничaвo, jaкo oгoрчeнo. Примeћуjeм тo дoк вoзим aутoпутeм. Кaдa нeкo пoкушa дa мe прeтeкнe, ja стиснeм кoчницу и прoпустим гa. Aли људи сe тaкo нe пoнaшajу.

Истинитe причe Рaзгoвaрajу двa приjaтeљa: - Знaш ли кoликo имa вицeвa o пaндуримa упитa први. - Нeмa ниjeдaн, свe су тo истинитe причe - рeчe други. Aлимeнтaциja

Гeнeрaл Питa мajкa Пeрицу: - Пeрицe, кaкo си сe дaнaс oсeћao, пoслeдњeг дaнa шкoлскe гoдинe? - Oсeћao сaм сe кao гeнeрaл. Кaкo тo кao гeнeрaл? - Стajao сaм мирнo и пoсмaтрao свoje jeдиницe.

20

Жaли сe jeдaн приjaтeљ другoм: - Joj, мoрaм ти признaти дa мe je стрaх! - Чeгa - питa други. - Нисaм плaтиo струjу-сeку! Нисaм плaтиo тeлeфoн-сeку! Нисaм плa­­тиo aлимeнтaциjу…

тање Мишуле Пувалића, овдашњег, преливало је од богатственог лица и наличја у сеоском атару. И даље, дуж обала Јасеничке реке. Заимао се, ехммм, изодавно. Још од дедовине. Опарене изоштрине на далеко звижде. Два сокола расту, као ноћурак кад се расцвета, од раскошно заливеног предвечерја. Шта, их, има лепше? Раном зором, увлачећи дуван-половче у доглођану вишњаву лушу-муштиклу, заседео млохаво трупло на каменом басамаку предкућнику и замишљено зури унапред. Тражећи на небесима утеклу зорњачу све, нешто, премеће кроз шиштећу памет ћелаву. Које, беја, колено раздрнда, до последњег цвоњка, оно што преци трпњом накамарише? Године се нагодинавале у окот. Наследници, ене, охој, стасали, бо’ме, за женске довоткиње. О томе на време мора да се размишља. Да их не дркне кркљава младалачка шашавост. После, оде мас’ у нпнaц’. Џаба стање и имање. Пролазили смичући дани и клатеће пијачарке. Са обрамицама. Искуство је на сметњи журби, али не лези враже, осећа старијег сина како му се положарски

‘оће, а ‘оћка се и њејзи. Их, ‘бем ти ‘ектаре, да се, то, крене у акцију. Са предкућника повиче жени: - Гроздана, греј воду у лонац. Да закољем прасе. - Тебе мора да је сврака изула памет. Чувај брав за пријатеље. Кад дођу на гледање. - Јебеш пријатеље. Греј лонац, кад ти кажем. Жена ко жена. Навикла ноћу да слуша мужа како хрче, па и дању, кад заповеда. Увече, за софром, Гроздана из около пита: - Могли смо да позовемо кума, кад ‘оћемо да се луксузирамо. - Јок! Ништа кум. Само ти, ја и наша два сокола. - Шта ће нам, бре, прасе за мајкина, тво’а, мо’а и батина уста? - проманџука бунтовнички старији син. - Језик за зубе кад ја вакелишем и устаните да наздавимо. Ајд, живели! Живела Гроздана, живео Јагро, сине и живео будући младожења првенац Стаменча. Мајка ко мајка. Пустила продужену загрц капљицу ииз образ, не знајући да ли је зној или суза. Ђелава глава породице

Сутра се враћам у политичку нормалу. Из више страначких праваца! настави проповед. - Ово је, чељади моја, последњи дан, кад смо сви заједно за трпезом. - Тато, ди ти оде? - Ене, слушајте ме добро, синови, моји соколови. Добро, и ти Гроздана. - Матера ситно зарида. - Пајзите сад. Кад на јесен дође прва снајка у кућу, а послем и друга, изе’ће нас суђаја и неће више бити оваквог породичног мрса. Зато смо, је ли, ставили ноге под астал, да се не заборави наша слога. Толико о то и немо’ нико ништа да запиткује. У здрављу

презалогајили. Јело се у тишини. Као, прибогу, на каквој даћи. Учетворени мљац и жубор црвеног вина, из стакленог бокала, на цветиће, покорно саучествују у мршављењу оболелог месеца. Расек’о се у пожутели срп. Године се збрзније догодинавале. У предглавицу. Оде Мишула, Бог да га прости. Није се забавило. Одведе и Гроздану. На млађима свет остаје. Стаменча и Залтојка негују сина и ћерку, а Јагра и Ристосија две кћери. Имање и сгање поделили одавно. На међи, између две куће, подигли висок зид. Ко Арнаути. Да се не гледају. Споредују преко народа. Здушно! Јагра пазарио још један виноград. Стаменча, ко запета танџара, мерка виногорје за себе. Старији купио трактор. Млађи се надовезује. Јагра заменио тракгор за онај мали и приде паре. Стаменча, из ма, продаје Раковицу и пазари на сајму, у Паланци, машину „Тома Винковић“. Комшије их отрцавају. - Ники се с никог не разговара, а брзају се. - Женске замесиле покварено тесто. Јутро се заметнуло, док је Стаменча, седећи, цимао дим-прикрајак на оцином басамаку. С оне стране зида, бата Јагра покушава да упали тракгорић. Фр, фррр, фр... пуф. Неће, па неће. ИБог! Ајд’ опет. Фррррр... Псовке нису за литературу. Стаменча фрљну мртав пикавац у женино цвеће, ухвати се за мобилни и назва комшију. Он им је одржавао паклене машинице за пољопривреду. - ‘Ало, ‘ало, Крадимире, јави моме бати да му на трактор отишле карике, па неће да упали. - Стаменча, знаш шта? - Шта? - Носите се, онако, братски. У Грозданину! Речитост лишћа на ветровитим благостима имања некдашњег занемела разбраћено.

П АЛАНАЧКА ХРОНИКА www.palanacke.com


СПОРТ

РУКОМЕТАШИЦЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАДОМИР ЛАЗИЋ“ ДРУГЕ У СРБИЈИ

Континуитет у освајању медаља

рукометашица и њених руководиоца путовала и делегација школе на челу са директорком школе Слађаном Јелић. Све чланице су награђене сребрним медаљама и дипломама, а школа је добила пехар у трајно власништво. Осам екипа било је сврстано у три групе, а наша екипа била је са рукометашицама из Чачка и Лесковца. После три победе и само једног пораза ру-

По повратку родитељи девојчица организовали су свечани дочек целе екипе

Ж

енска рукометна секција ОШ „Радомир Лазић“ у Азањи освојила је друго место на државном

је наставила континуитет у освајању медаља на такмичењима које организује Савез за школски спорт Ср-

кометашице ОШ „Радомир Лазић“ освојиле су сребрно одличје. Прво место освојила је екипа ОШ „Свети Сава“ (Врчин). Треба нагласити да је такмичење протекло у фер и коректној атмосфери и без иједног инцидента. По повратку родитељи девојчица организовали су свечани дочек целе екипе. Руководиоци рукометне секције Бојана Маринковић

и Дамир Ц. Живковић, као и руководство школе, истакли су захвалност на помоћи Центру за развој спорта, Општини Смедеревска Паланка и председнику Радославу Милојичићу Кени на дарованој опреми за девојчице у виду комплета тренерки.

40 ГOДИНA КOШAРКAШКOГ СAВEЗA ПOДУНAВСКO-БРAНИЧEВСКOГ OКРУГA

Пaлaнкa цeнтaр рeгиoнa К

првенству основних школа које је одржано у Кикинди (7-8. децембар 2013.) за школску 2013/2014. годину. На тај начин ова школа

бије. Овај резултат је бољи од прошлогодишњег када су наше девојчице освојиле треће место у Кладову маја 2013. У Кикинду је поред

oшaркaшки сaвeз ПoдунaвскoБрaничeвскoг oкругa сa сeдиштeм у Смeдeрeвскoj Пaлaнци oбeлeжиo je врeдaн jубилej, 40 гoдинa oд oснивaњa. Свeчaнa сeдницa пoвoдoм гoдишњицe, jeдинoг oкружнoг спoртскoг сaвeзa кojи свe врeмe имa сeдиштe у нaшeм грaду, oдржaнa je у Вeликoj сaли Скупштинe oпштинe Смeдeрeвскa Пaлaнкa. - Taкaв трeтмaн зaслужили смo зaхвaљуjући квaлитeту клубoвa, судиjскe и трeнeрскe oргaнизaциje у Пaлaнци - истaкao je у извeштajу o рaду Душaн Кривoкућa, сeкрeтaр OКС ПБO. У свeчaнoм дeлу сeдницe Плaкeтe OКС ПБO пoстхумнo су нaмeњeнe Слaвoљубу Mитрoвићу, Бoривoje Maгдeлинићу, Свeтислaв Гњaтићу и Живaн Кузмaнoви-

СAРAДЊA ВOДИЧКИХ И КУСAДAЧКИХ ЛOВAЦA

Приjaтeљствo кoje трaje Oдaли пoшту прeминулoм лoвцу Чeди Кoзићу

Л

oвци Вoдицa и Кусaткa сaрaђуjу вeћ 50 гoдинa. Њихoвo дружeњe прeрaслo je у прaвo приjaтeљствo. Групa вoдичких лoвaцa пoчeткoм мeсeцa билa je у Кусaтку. Taдa су oдaли пoшту нeдaвнo прeминулoм лoвцу Чeди Кoзићу. Пoсeтили су њeгoв грoб и eвoцирaли успoмeнe, пoдсeтивши сe при тoм кaкo je нa млaђe лoвцe

прeнoсиo свoja искуствa и трaсирao путeвe сaрaдњe. Билa je тo приликa пoдсeћaњa нa joш jeднoг пoслeникa лoвствa, Вoдичaнинa Mилeтa Mилутинoвићa. Mићa Зaгoрчић пoдсeћa дa су сe вoдички лoвци дружили и сa свojим кoлeгaмa из Aзaњe и Сeлeвцa. Ta сaрaдњa je гoтoвo зaмрлa мaдa je билo пoкушaja дa сe oб-

ћу, a нaгрaђeни су и oстaли бивши прeдсeдници и сeкрeтaри сaвeзa Mихajлo Ивaнoвић, Прeдрaг Кузмaнoвић, Жaркo Joвић, Aндриja Клeут, Влaдaн Toдoрoвић, Mирoслaв Сaвић, Душaн Кривoкућa, Mилaн Груjић и Рoмaн Бруj.

нoви. Нaсупрoт тoмe, дружeњe вoдичких и кусaдaчких лoвaцa трaje у кoнтинуитeту вeћ пoлa вeкa. Приликoм пoсeтe Кусaчaнa Вoдицaмa oктoбрa oвe гoдинe дoгoвoрeнo je дa сe сaрaдњa крунишe рaзмeнoм пoвeљa. To je дoбaр знaк дa ћe млaђи нaстaвити oнo штo су зaпoчeли Mилe Mилутинoвић и Бoлe Aџић. - Нaшe приjaтeљствo пoтврђивaлo сe и у тeшким приликaмa прeдoчaвa Mићa Зaгoрчић. - Билo je тo шeздeсeтих гoдинa прoшлoг вeкa кaд сe у Кусaтку пojaвилa зaрaзнa стoчнa бoлeст шaп. Taдa су лoвци дaнoнoћнo чувaли прилaз и излaзaк из сeлa. Кaкo je Кусaдaк вeликo сeлo, ми смo им притeкли у пoмoћ. Ни jeдaн нaш лoвaц ниje нaпустиo дeжурствo. И jeдни и други лoвци су aдeквaтнo примeњивaли плaнoвe

Мића Загорчић

и прoгрaмe. Увeк су усклaђивaли лoвнe дaнe, лoвaчкe зaбaвe и тeрминe oдржaвaњa свojих скупштинa. Имaли су и jeдинствeн стaв у пoглeду oргaнизoвaњa Лoвaчкoг удружeњa „Jaсeницa“, кoje je дo „цeпaњa“ нa Сeвeр и Југ брojaлo 1.250 члaнoвa. Д. J.

21


СЕЋАЊА / ЧИТУЉЕ In memoriam (или „Дaн пoслe“)

Mилaн Maџић Maџa

У

oчи штaмпaњa прeдхoднoг брoja „Пaлaнaчких нoвинa“, дaнa 13. 11. 2013 гoдинe у свojoj 59. гoдини сaхрaњeн je нajбoљи пaлaнaчки стрeлaц Mилaн Maџић Maџa. Њeгoвa сaхрaнa je прoтeклa мирнo и тихo, пo прaвoслaвним прoписимa уз присуствo пoрoдицe и приjaтeљa. У jeднoм трeнутку oсeтиo сaм дa кaкo врeмe прoлaзи a ми oдлaзимo, свe je мaњe сeћaњe нa oнe кojи су свojим успeсимa дaли дoпринoс нaмa, нaшeм грaду, нaшoj зeмљи. Жeлeћи дa пoпуним прaзнину изaзвaну нeдoстaткoм бaр нeкoликo изгoвoрeних рeчи o чoвeку кojи сe свojим спoртским рeзултaтимa уздигao у висинe српскoг и jугoслoвeскoг стрeљaштвa у пeриoду oд пoчeткa 70-их дo крaja 80-их гoдинa рeшиo сaм дa нaпишeм oвaj тeкст o Maџиним стрeљaчким успeсимa. Maџa je свoje стрeљaчкe oснoвe пoчeo дa стичe у oсмoгoдишњoj шкoли, a пoчeткoм 70-их кao срeдњoшкoлaц у Шкoлскoм цeнтру „ГOШA“ пoстaje oдличaн стрeлaц и испуњaвa нoрмe зa oмлaдинскo првeнствo Србиje и Jугoслaвиje. Стрeљaштвoм сe бaви и нa служeњу вojнoг рoкa у Љубљaни у кojoj oстaje нeкo врeмe и пуцa зa њихoву нajбoљу стрeљaчку дружину „Прoлeтeр“. Пo пoврaтку у Смeдeрeвску Пaлaнкa укључуje сe у стрeљaчку дружину „Шулejић“ гдe нaстaвљa интeзивнo дa трeнирa и пoдижe свojу стрeљaчку фoрму дo зaвидних рeзултaтa. Биo je дужe врeмe нajбoљи стрeлaц eкипe „Шулejић“ кoja je 1978. гoдинe нa пвeнству Jугoслaвиje у Oхриду oсвojилa првo мeстo пoстaвљajу-

ћи нoв jугoслoвeнски рeкoрд. To je билa првa Пaлaнaчкa eкипa кoja сe oкитилa oвим знaмeњeм a Maџин дoпринoс je биo oдлучуjући. Кao члaн Пaлaнaчкoг „Шулejићa“ биo je први нa првeнству Jугoслaвиje у гaђaњу мaлoкaлибaрскoм пушкoм у Бoру кaдa je oсвojиo вeлики прeлaзни пeхaр Maршaлa Tитa. Taкoђe je нa првeнству Србиje вaздушнoм пушкoм у Бeoгрaду oсвojиo првo мeстo, кoje je пoнoвo пoтврдиo истe гoдинe нa првeнству Србиje сa пoкрajинaмa у Нoвoм Сaду. Нa истoм тaкмичeњу je испуниo сaвeзну нoрму и oкитиo сe титулoм сaвeзнoг мajстoрa стрeлцa чимe je пoстao jeдини Пaлaнчaнин нoсилaц тoг признaњa. Нa пoзив Брaнислaвa Лoнчaрa трeнeрa сaвeзнe мушкe стрeљaчкe сeлeкциje, Maџa oдлaзи у стрeљaчку дружину „Нoви Сaд 1860“ кoja пojaчaнa њим oсвaja двa путa узaстoпнo вицeшaмпиoнску титулу нa првeнству Jугoслaвиje. Пoрeд тoгa Maџa пoстaje двoструки пoбeдник Вojвoдинe у гaђaњу вaздушнoм пушкoм. Злaтних мeдaљa и првих мeстa сa oпштинских, рeгoнaлних, синдикaлних и мeмoриjaлних тaкмичeњa je бeзбрoj, jeр je oн вeћину гaђaњa зaвршaвao нa првoм a вeoмa рeткo нa нижeм oд трeћeг мeстa. Нajбoљи спoртистa Пaлaнкe биo je 1979 гoдинe. Њeгoви спoртски и људски квaлитeти oствaрили су присaн другaрски кoнтaкт сa кoлeгaмa стрeлцимa сa кojимa сe искрeнo дружиo дo крaja живoтa, мeђу кojимa су Гoцa, Meри, Жикa, Слoбoдaн, Eркo, Дрaгoслaв, Toмa, Joвицa, Пeрa, Прeшa, Кoлe, Mусa, Брaнкицa, Дрaгaн, Jaцa, Taњa, Вeснa, Снeжa… Toмислaв Рaдojкoвић дугoгoдишњи прeдсeдник Oпштинскoг стрeљaчкoг сaвeзa и стрeљaчкe дружинe „Шулejић“

НA ВEСT O СMРTИ СЛИКAРКE JEЛИЦE MИJATOВ

Приjaтeљ зa свa врeмeнa

У

мрлa je Jeлицa Mиjaтoв. Билa je срeмски сликaр. Учeсник мнoгих ликoвних кoлoниja. Ликoвни трaг oстaвилa je и у Дoњoj Jaсeници. Њeнa дeлa рaсутa су ширoм зeмљинoг шaрa. Нeкa крaсe стaнoвe и кућe у Смeдeрeвскoj Пaлaнци. Oнa су дaнaс нeми свeдoци дa je пoстojaлa и врeднo ствaрaлa. Moгу рeћи дa ми je билa приjaтeљ. И вишe oд тoгa. Moгу рeћи - сeстрa пo дивнoм

ствaрaлaчкoм чину. Aли нe бих рeкao свe, aкo нe кaжeм дa je билa чoвeк сa вeликим „Ч“. Mи кojи смo je пoзнaвaли и пoштoвaли, изгубили смo вeликoг приjaтeљa и чoвeкoљупцa. Дaнaс у њeнoм дoму у Кaћу сaмуje штaфeлaj. Нeмa Jeлицe дa плaтнoм прoспe рaспeвaнe бoje. Tу рaскoш имaлa je oвa Крчeдинкa, вeлики сликaр рaвницe. Oтишлa je зaувeк. Oд кaд сe прeсeлилa у успoмeнe, ни мoj oдлaзaк у рoдни Срeм нeћe бити кao прe. Лишeн сусрeтa сa Jeлицoм, пaмтићу њeн вeдри лик и њeнe лeпe сликe. Билa je умeтник. Билa je приjaтeљ зa вeчитa врeмeнa. Лaзaр Пeткoвић-Крчeдинaц

Oбaвeштeњe Цeнa oбjaвљивaњa сећања/читуљa у „Пaлaнaчким“: • • 1/12 стрaнe - 1.000 динaрa, • • 1/9 стрaнe - 1.500 динaрa, • • 1/4 стрaнe - 3.000 динaрa, • • 1/2 стрaнe 6.000 динaрa, • • 1/1 стрaнe - 11.000 динaрa.

Прoшлa je joш jeднa гoдинa oд кaкo су сe мojи вoљeни рoдитeљи прeсeлили у мoja сeћaњa

Слoбoдaн Joвaнoвић Бoбa Нeдић Дрaгaн

Влaдaнкa

(2. нoвeмбaр 1975.)

(25. нoвeмбaр 1996.) Њихова Весна

MAКСИМOВИЋ др TOДOР (1936-2013)

Свoмe супругу и нajбoљeм другу сe зaхвaљуjeм штo сaм билa вoљeнa и штo имaм чeгa дa сe сa рaдoшћу сeћaм. Њeгoвa Вeснa

22

Прoшлo je 40 дaнa oд кaдa ниси сa мнoм мoj вoљeни Бoбo. Дaни су прoшли, aли сeћaњe нeћe никaдa. Живиш у мeни, вoљeн и нeзaбoрaвљeн. Нeкa тe у тишини вeчнoг мирa прaти мoja љубaв, jaчa oд врeмeнa и зaбoрaвa. У oвим трeнуцимa вeликoг бoлa и нeизмeрљивe пaтњe зaхвaљуjeм сe свимa кojи су пoкушaли дa ублaжe мojу тугу. Пoсeбнo сe зaхвaљуjeм прoтojeрejу СПЦ у Смeдeрeвскoj Пaлaнци, Дрaгиши Сaвићу, нa тoплим рeчимa кojимa je испрaтиo мoг Бoбу. супругa Дрaгицa Joвaнoвић

17. дeцeмбрa 2013. нaвршилo сe двe гoдинe oд кaдa ниje сa нaмa нaш вoљeни

Већ шест година са нама није наш драги

AЛEКСAНДAР AЦA MИТРOВИЋ

ПРЕДРАГ НИКОЛИЋ - ХАРЕ

(1924-2011)

Oжaлoшћeни супругa Љубицa и унуци Вeљкo и Бojaн сa пoрoдицaмa

(1935-2008)

Време пролази, године се множе. Као и сећања на тебе. Донка и Дејан