Page 1

m u i d u t s o e e z a h c u e c d o v o h pr ĂŠ k c a l a p t i z r e v i n na u


Milá studentko, milý studente, pokud se je t stále rozhoduje , kam zamí it na vysokou, pak by sis m l/a po ádn p e íst následujících pár stránek, které ti p edstaví studium a ivot v nejstudent t j ím" m st v esku. Nebudeme t tady p esv d ovat, e je UPé ko ta nejlep í univerzita u nás (i kdy jednou z nejpresti n j ích rozhodn je u více ne ty i sta let!). Chceme ti jen ukázat, pro by ses m l/a v bec zamý let nad studiem v Olomouci. Vysoká kola je p edev ím kolou ivota a práv ivot v metropoli Hané t na n j p ipraví po v ech stránkách. Nejen, e ti p ihlá ka ke studiu na UP dá mo nost studovat vysn ný obor, ale také t zavede do m sta, které ti p inese mnohá p átelství na celý ivot, bohaté kulturní a sportovní vy ití, a hlavn mo nost se kvalitn p ipravit na praxi a budoucí kariéru. Tak se zkus na chvíli za íst do toho, pro to rozjet zrovna na Upé ku!

UNIVERZITA PALACKÉHO VÍC NE www.studuj.upol.cz

STUDIUM


e s e j Roz ! e c u o m o l O o d


Je mnoho d vod pro vyrazit do Olomouce, pro ty neznalé do metropole úrodné Hané a centra st ední Moravy. Ale jen jeden d vod ti zaru í po pár letech vysoko kolský titul p ed i za jménem. Studovat v Olomouci na Univerzit Palackého není jen dobrou volbou z pohledu budoucího uplatn ní, ale p edev ím proto, e Olomouc je jedin skute n studentské m sto u nás. V dy studenti zde tvo í tvrtinu obyvatel m sta! Není tedy divu, e se díky symbiotickému vztahu m sta a univerzity mluví o UPé ku jako o eském Oxfordu. V ádném jiném m st nepotká na ulicích, v klubech, v galeriích a muzeích i v parcích takové mno ství student a studentek jako zde. Statisícové m sto na ece Morav díky tomu ije dvojím ivotem tím ohrani eným letním a zimním semestrem, kdy je m sto bohat í o 25 tisíc mladých lidí a tím, kdy si Olomouc ije klasickým pomalým hanáckým zp sobem ivota. Studenti jsou hybateli nejen studentského, ale ve velké mí e i kulturního, spole enského a sportovního ivota m sta. Za nejv t ími festivaly, koncerty, plesy, závody – za tím v ím nalezne studenty." Mimo to je barokní Olomouc po Praze druhou nejv t í památkovou oblastí u nás a jsou to práv kulisy historických budov a bezpo tu park , které dotvá ejí jedine nou rodinnou atmosféru tohoto m sta.

Olomouc

m sto 100+1 výhody

ivot i studium v Olomouci jsou levn j í ne v jiných velkých m stech, a u jde o ceny MHD, slu by nebo ubytování, Olomouc je velmi dob e dopravn i dálkovými autobusy,

dostupná vlakem, autem

studenti mají slevy na ka dém rohu kopírování skript i nákup knih,

od restaurací a kina a po

Olomouc je jediné skute n studentské m sto, kde ijete opravdu v rodinném prost edí, Olomouc a okolí nabízí nep eberné mno ství výlet do okolí i za památkami (jeskyn , hrady a zámky, aquapark, ly ování ), univerzita i m sto ti nabízejí bohatý kulturní a spole enský program v pr b hu celého roku, Olomouc je ka dým rokem d ji t m mnoha divadelních a hudebních festival ,

lmových,

M sto nabízí mnoho mo ností aktivního odpo inku (cyklostezky, h i t , t centra, bowling, zoo apod.).


Vojáci, studenti a duchovní

to je Olomouc

M sto se m e py nit hned n kolika dominantami. Mezi ty nejvýznamn j í pat í metropolitní katedrála svatého Václava, kterou uvidí p i p íjezdu do Olomouce ji z dálky, a také více ne t icet dva metr vysoký sloup Nejsv t j í Trojice, jen je zapsán mezi památky UNESCO. V Olomouci najdete mnoho dal ích nádherných kostel a kostelík , historických dom a vil i barokních pevností, nebo Olomouc byla p vodn pevnostním m stem. Dnes zde sídlí mj. Vrchní velitelství spole ných sil armády R nebo Arcibiskupství olomoucké. Historicky vzato byla hanácká metropole v dy místem plným voják , student a duchovních (a v dobách minulých té domovem en lehkých mrav ).

Kus historie na ka dém kroku Nejen srdce Hané je bohaté na historické objekty. I z centra m sta dohlédne na jediný kopec iroko daleko, na n m le í majestátní bazilika Nav tívení Panny Marie na Sv. Kope ku a hned vedle ní olomoucké ZOO. Jen kousek za m stem najde pohádkový hrad Bouzov nebo hrady Sovinec a Helf týn. Nedaleko le í také zámek Nám na Hané a zámek v echách pod Kosí em. Nejen v lét jist stojí za náv t vu Mlade ské a Javo í ské jeskyn i hanácký skanzen v P íkazích. V okolí m sta najde i dv p írodní koupali t , desítky kilometr cyklostezek nebo vycházkové a b ka ské trasy. A u se ale bude chtít vydat na sever i na jih, po i si Olomouc region Card. S ní bude mít na spoustu míst vstup zdarma nebo s výraznými slevami!


Zn.: Student friendly

Pro si vybrali Olomouc pro studium?

Jak ji bylo e eno, studenti jsou nedílnou sou ástí ivota v Olomouci. Univerzita Palackého je dokonce druhým nejv t ím zam stnavatelem ve m st ! Pro tebe to znamená p edev ím to, e se kolem tebe bude v dy n co dít. A koliv na UPé ku studují mladí lidé z celé republiky, ale i z více ne t icítky cizích zemí, v Olomouci se v ichni dokonale mísí a vytvá ejí nepopsatelnou atmosféru, kterou m sto dýchá. Bez nadsázky lze íct, e v Olomouci zná ka dý ka dého. Jít po ulici bez toho, abys potkal/a n koho známého je tém vylou eno. Z ásti je to dáno i tím, e v Olmiku" v ude dojde p ky, v e je blízko a p i ruce. A kdybys cht l/a n kam dál, tramvaje a autobusy jezdí ka dou chvíli. Stejn tak t v noci zpátky z klubu na kolej doveze taxi za studentské ceny. Místní podniky se ve slevách p ímo p edhán jí. Shrnuto podtr eno, Olmik" je bezpe né, isté, bezbariérové studentské m sto, kde je radost studovat. Ob as ti sice m e hanácká pomalost lézt na nervy, ale taková u Olomouc je p íjemn líná.

Jitka, 23 let Sestra tady p ed pár lety studovala a já za ní as od asu p ijela a p espávala na kolejích. V ude kolem byli super lidi a to m asi utvrdilo v tom se hlásit na ldu práv sem."

Olomouc v íslech: 103 km 2 takovou rozlohu m sto má, 100 233 tolik obyvatel v Olomouci ije, 6. nejv t í m sto v eské republice, 49 let tak dlouho se koná v Olomouci lmový festival Academia lm Olomouc.

Ondra, 27 let Na za átku tvr áku jsem jel do Olomouce na den otev ených dve í. Byla to v bec moje první cesta tady. Okam it m dostalo m sto a jeho atmosféra. Nakonec jsem si ani jinam p ihlá ku nepodával." Tom, 23 let Hlásil jsem se je t na dv dal í koly, ale zp tn jsem rád, e m vzali zrovna na UP. Jednak m baví kola, ale taky jsem tady získal mo nost vycestovat p es Erasmus do védska." Kristýna, 24 let Vybrala jsem si práva v Olmiku, proto e je tady dost d kladná praktická p íprava. A praxe je dneska pro dobrou práci v budoucnu nejd le it j í."


Rozje ! u r é i r a k u o v s


Vysoká kola není pro ka dého, ale pokud u se na ni rozhodne jít, m l/a bys po ádn zvá it, jakou kolu si vybrat, respektive jaký obor. Není to jednoduché rozhodnutí, stejn jako není jednoduché vysoko kolský diplom po t ech, p ti nebo více letech studia získat. Jist , m e se po ase rozhodnout studovat jiný obor nebo jinou kolu, ale ka dý dal í rok studia je jen oddalování získání titulu a nan ní náklady navíc. Tak e jak íká staré dobré p ísloví dvakrát m a jednou e . Vybrat si ten správný obor je základem v eho. Studovat vysn ný obor m e v Olomouci na jedné z osmi fakult nebo také jeden obor na jedné fakult a dal í na jiné. Práv p izp sobení studia tvým po adavk m je jeden z nejv t ích plus na UP." Univerzitu Palackého v Olomouci tvo í v sou asnosti osm fakult, které ti nabízejí stovky mo ných obor a jejich kombinací ke studiu (m e toti studovat i více obor zárove ). Vybere si tak doslova ka dý. Není nic jednodu ího ne se podívat na www.studuj.upol.cz a pak jen s rozmyslem vybírat. Na t chhle webovkách najde podrobný katalog jednotlivých obor spole n s podmínkami p ijetí a podrobným popisem nápln tvého budoucího studia. M e si vybírat z více ne dvou set studijních program , které m e studovat v e tin , nebo z dal ích edesáti, které jsou vyu ovány v cizím jazyce.

Univerzita Palackého v Olomouci to je: Cyrilometod jská teologická fakulta Léka ská fakulta Filozo cká fakulta P írodov decká fakulta Pedagogická fakulta Fakulta t lesné kultury Právnická fakulta Fakulta zdravotnických v d Není na kodu v d t, e studovat m e jak prezen n , tak i v kombinované form , tzn. dálkov . M e tedy p i studiu bez problém pracovat. Ale neboj, i p i prezen ním studiu bude mít dostatek volného asu. O tom, jak ho v Olomouci nejlépe trávit, si ale povíme pozd ji. Te je podstatné si íct, co ud lat pro to, aby sis dob e zvolil/a obor studia. Asi nejlep í mo ností je nav tívit ná Den otev ených dve í, který p ipadá na sobotu 23. listopadu, kdy m e nav tívit v ech osm fakult. P t z nich se ti otev e také v lednu, konkrétn v pátek 17. ledna. M e rovn kontaktovat p íslu né studijní odd lení i katedru a poptat se tam na to, co t konkrétn zajímá. Dal í mo ností je podívat se na facebookové pro ly fakult nebo p ímo obor , kde najde spoustu student , kte í ti ur it rádi poradí. A kdy ti vyjde as, mrkni se na univerzitní YouTube (Palacky University), který je plný videoreportá í z univerzitního ivota.


Dal í krok: e-p ihlá ka

Co t

Doba dávno pokro ila a zelený p ístup k ivotnímu prost edí volí i Univerzita Palackého. Proto na tebe ne eká ádné slo ité papírování a posílání objemných obálek (ani s nan ními obnosy) po tou. V e vy ídí v teple domova p es internet, na stejné adrese jako Katalog obor toti najde i e-p ihlá ku ke studiu v Olomouci.

Univerzita Palackého pat í k tzv. research univerzitám, co znamená, e jejím primárním cílem je výzkum, vývoj a inovace. K tomu p ispívají nejen kvali kování pedagogové a v dci, ale i studenti, které univerzita vede k tomu, aby se zapojovali do výzkumných zám r a projekt . A koliv je UP slo ením svých fakult p evá n humanitní vysokou kolou, nabízí i celou adu p írodov dných, léka ských, spole enskov dních a um nov dných obor ke studiu. V decké týmy na univerzit disponují nemalými grantovými prost edky a pracují na pracovi tích vybavených pi kovou technikou. Významná v decká pracovi t UP se zam ují nap íklad na experimentální medicínu, optiku, nanotechnologie, kinantropologický výzkum nebo experimentální fyziku. Sou ástí univerzity je také V deckotechnický park a Podnikatelský inkubátor, který ti m e usnadnit cestu za tvými podnikatelskými cíli. e by ses ztratil/a ve sv t , se tak opravdu bát nemusí .

Krátkou chvíli ti zabere je t vypln ní stru né ankety, v ní zajímá univerzitu, co t vede hlásit se zrovna do Olomouce, a pak u zbývá jen zaplatit poplatek za p ihlá ku a m e v klidu ekat na dopis, kterým bude pozván/a k p ijímacím zkou kám. P edtím si ale zjisti, z eho bude p ijíma ky vlastn skládat. Testy se neli í jen fakulta od fakulty, ale jsou r zné i v rámci jedné katedry. V echny pot ebné informace op t najde na studuj.upol.cz. P ijímací ízení probíhají v t inou od dubna do ervence. Pokud by ti to ale nevy lo na první pokus, neváhej podat odvolání. N které fakulty také berou bez p ijíma ek nebo vypisují dodate n druhá kola p ijímacích ízení, tak e vstupní reparát m e v p ípad nezdaru realizovat je t v pr b hu prázdnin. A pozor, na výsledek tvé maturitní zkou ky se v t inou ohled nebere!

eká a nemine?


V d li jste, e: Olomouc má v sou asnosti cca 100 000 obyvatel? zde studuje více ne 23 000 vysoko kolák ? Univerzita Palackého zam stnává 2 700 lidí? v Olomouci p ipadá 1 student na 4 stálé obyvatele? Olomouc je druhá nejv t í památková oblast v R? Olomouc je centrum kultury, slu eb a vzd lanosti? po et p ihlá ek v roce 2013 na UP p esáhl 31 000? Kde bude jíst a spát? K ubytování slou í student m v Olomouci nadstandardní koleje, které byly loni navíc nov zatepleny. V echny pokoje disponují vysokorychlostním internetem a jsou pln vybaveny. pi kou v nabídce ubytování je nový kampus v olomoucké ásti Ne edín. Mnoho student v ak preferuje bydlení v podnájmech, které vyjdou ve výsledku nan n stejn draze/levn jako vysoko kolské koleje.

Výhoda (i nevýhoda) kolejí je v tom, e jsi stále v centru d ní. U privát zase nejvíc zále í na domácím a na domluv s ostatními spolubydlícími. Obecn na bytech vládne v t í anarchie ne na kolejích, tak pozor. Stravování více ne dvou desítek tisíc student zaji ují univerzitní menzy, které nabízejí denn snídan , ob dy, hotová jídla, minutky, ve e e i nápoje a cukrovinky. Nejv t í menza le í navíc p ímo v kolejním kampusu a kompletní ob d i s dezertem t tam vyjde na zhruba edesát korun.


Kde bude studovat?

V Olomouci t podpo í

K pohodlnému studiu jsou pro tebe p ipraveny prostory univerzitních knihoven. Ta nejv t í, Úst ední knihovna, sídlí v bývalé barokní zbrojnici. Najde tady hned n kolik studoven vybavených pohodlnými gau íky, wi- i automaty s nápoji a ob erstvením. Nov pak od leto ního roku i studovnu otev enou celou noc. Prost snové podmínky pro etbu Kanta i psaní seminární práce na téma rychlost sv tla. Kdyby t tohle prost edí omrzelo, podobné prostory nalezne i na fakultách a kolejích. A mimochodem, knihovna je ideální místo pro seznamování! UP disponuje také více ne tisícovkou voln p ístupných po íta p ipojených k univerzitní síti. Knihovna ti k tomu umo ní nahlédnout do desítek sv tových databází s informacemi, které ur it zu itkuje nejen u diplomky.

Univerzita Palackého poskytuje student m hned n kolik druh stipendií. Získat m e nap íklad prosp chové stipendium za vynikající studijní výsledky nebo stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inova ní výsledky p ispívající k prohloubení znalostí. Pokud se ocitne v tí ivé sociální situaci, je tady pro tebe sociální stipendium. V ichni bez rozdílu, pokud nebydlí v okrese Olomouc a studují UP jako svou první kolu, mají nárok na ubytovací stipendium!" A v p ípad , e se rozhodne vycestovat na zku enou do ciziny, tak se m e t it na p ísp vek na studium v zahrani í v ádu stovek eur. Dal í výhody p iná í ISIC karta, která je jednak tvým identi ka ním pr kazem studenta, jednak díky ní získává nárok na stovky slev u nás i ve sv t .


o t e j Roz ! y t r a na p


ádný student by se nem l soust edit pouze na studium, as od asu je pot eba vypnout. A Olomouc ti k tomu nabízí bezpo et mo ností, kde a jak se vy ádit i jen odreagovat a na erpat síly do dal ího studia. Spí bude mít problém v tom v em, co se ka dý rok v Olomouci d je, zorientovat se. Stovky koncert , desítky lmových, divadelních a hudebních festival , výstavy, konference a besedy i sportovní utkání a závody to v e si m e naplno u ít. Tedy za p edpokladu, e se rozhodne pro studium práv na UP. A u má v oblib posezení u piva, tanec v zá i re ektor nebo divadlo, te si ekneme, kam se vydat. Stejn tak si povíme n co o tom, jak se dá p i studiu na UPé ku trávit as i aktivn a ku prosp chu tvého studia i budoucího povolání. Kultura v Olomouci a studenti naprosto nerozd litelná dvojice. Nebýt tvých p edch dc na UP, kulturní, spole enský a sportovní ivot v Olomouci by byl z poloviny tak bohatý. A je jedno, zda studují lmovou v du, rekreologii nebo informatiku. Zapojit se m e ka dý, nejen jako konzument, ale i jako organizátor." O tom, jaké mo nosti zapojit se do d ní mimo výuku jako student má , se m e p esv d it na www.upol.cz Student m Studentské organizace. Nalezne zde p ehled v ech studentských organizací a jejich aktivit.

Film, divadlo a hudba Bude -li si chtít oddechnout p ed zkou kami nebo po nich, sta í jen mrknout na net a vybrat si n co z bohaté kulturní nabídky. Ka dý den se ve m st n co d je. V Olomouci najde adu studentských klub , které ti nabídnou jazz, rock, pop, r'n'b i tane ní hudbu na po kání. B hem roku se ve m st objeví v t ina velkých eských kapel a mnohdy sem zavítají i ty zahrani ní. Stejn bohatá je i divadelní scéna. Krom Moravského divadla Olomouc zde p sobí dva studentské profesionální soubory a ada dal ích amatérských divadelník . Filmové chut zasytí nabídka multikin nebo tradi ního kina Metropol. Studenti pak dopl ují nabídku programem lmového klubu i ánrovými p ehlídkami (animovaný lm, severský lm apod.).


Sportem ku zdraví, v t inou

Rozhoduj o univerzit i ty!

Na UP sice t locvik povinný nemá , p esto ale neu kodí ob as t lo zkroucené od le ení v knihách protáhnout. Akademik sport centrum, které p sobí p i univerzit , nabízí desítky sportovních program a kurz . M e tak chodit hrát fotbal, volejbal i plavat, stejn jako p i uchnout k mén tradi ním sport m jako je golf, lukost elba nebo sjí d ní eky Moravy. V nabídce má i populární aerobic, paintball i zumbu. K dispozici ti budou nejen r zné herní plochy, ale i univerzitní lod nice a sportovní hala. Nemén bohatá je komer ní nabídka sport . Fitness center, bowling a squashových kurt je v Olomouci bezpo et. Mnohé op t nabízejí výrazné slevy pro studenty, tak e i tady m e u et it a koupit si nové ortky.

Podobn jako v ka dém stát i na univerzit existuje jakási politická scéna, hlavní roli v ní p itom sehrávají akademické senáty. Jako student má v rukou pom rn velkou moc. A se to na první pohled nezdá, m e usm r ovat d ní univerzitního sv ta. Ka dé t i roky se na UP konají volby do senát , nic ti tedy nebrání p ijít k urnám a odevzdat sv j hlas. Má v ak také právo kandidovat. Je t eba jen vyplnit kandidátku a vymyslet p sobivou kampa , kterou osloví své spolu áky voli e. Vybrané festivaly, které spoluorganizují studenti: Academia lm Olomouc Divadelní Flora P ehlídka animovaného lmu Japonské jaro Týden improvizace Majáles Festival Baroko


Co student, to aktivita

Pus se do podnikání

Studenti se podílejí mimo výuku na desítkách dal ích aktivit, které rozvíjejí jejich praktické dovednosti v oboru i mimo n j. Prost kola ivota, o ní jsme mluvili v úvodu Pr vodce.

Univerzita ti díky svému Podnikatelskému inkubátoru pom e v po átcích tvého podnikání, pokud takové ambice má . Nejen e ti poskytne zdarma konzultace tvého podnikatelského zám ru, ale nabídne ti i prostory a projektovou podporu. Stejn tak se m e zapojit do v deckých a výzkumných zám r na tvé fakult /kated e. S projekty ti m e pomoci zase Projektový servis UP nebo n která ze studentských organizací. Sta í mít jen odvahu a nebát se.

studenti se podílejí na mezinárodním výzkumu, ú astní se národních i mezinárodních sout í, organizují regionální i mezinárodní festivaly, organizují konference a p edná ky, natá ejí vlastní lmy, po ádají výstavy, pí í divadelní hry, organizují studentský svátek jara majáles, pomáhají zprost edkovat praxe a stá e, podílejí se na chodu univerzity v senátech, pomáhají v neziskových organizacích, organizují sbírky. Práv praktické dovednosti a volno asové aktivity ti zprost edkují studentské spolky a organizace, která na UPé ku p sobí. Nalezne mezi nimi ty, které se starají o lmový klub a po ádají lmové p ehlídky, divadelníky organizující divadelní festivaly a p edstavení, ale i studentské spolky, které se nap íklad starají o zahrani ní studenty, nebo ty, které ti pomohou zprost edkovat pracovní stá v zahrani í. Studenti vydávají internetové i ti t né asopisy a provozují zájmové weby, zaji ují kurzy pr vní pomoci, psychologické a právní poradenství, po ádají burzy u ebnic, plesy a ve írky, v decké jarmarky, organizovan darují krev nebo t ídí odpad. Bude -li mít tedy chu , není nic jednodu ího, ne se zapojit!

Brigády aneb Kam pro korunu Najít si p i studiu v Olomouci brigádu nebo p ivýd lek je ur it slo it j í ne v Praze, ale mo né to je vcelku bez potí í. Vzhledem k velkému mno ství podnik zam ených na studenty, existuje velká poptávka po barmanech, ser vírkách, moderátorech, djs, rozna e ích leták a podobn . Na své si m e p ijít také p ímo ve kole, a u jako pomocná v decká síla, nebo tak, e se zapojí do n kterého z evropských projekt . M e také dou ovat, pracovat pro jazykovky nebo t eba ve tku. P ípadn se spoj s pár kreativními lidmi a rozje te sv j vlastní byznys.


Rozje do sv

se ta!


Mo ností jak vycestovat do zahrani í a je t si p ivézt nejen zá itky, ale i n jaké kredity navíc, nabízí Univerzita Palackého opravdu dost. Vyjet m e nejen do zemí EU, ale také kamkoli dále na východ i západ, od Norska po Brazílii. Dlouhodobou snahou univerzity je, abys alespo jednou za dobu svého studia mohl vyjet na zahrani ní studijní pobyt nebo pracovní stá . Ty v t inou trvají od t í m síc do jednoho roku. Mo ností má hned n kolik, a ji v rámci známého programu Erasmus, rozvojových projekt ministerstva kolství, programu CEEPUS a Merillova programu (cesty do USA) i na základ konkrétních smluv mezi univerzitami. S výb rem toho správného zahrani ního studijního pobytu ti pom e na e odd lení zahrani ních vztah . Poradit ti mohou ale i studentské organizace Erasmus Student Network, AIESEC, Spolek medik , IFMSA i ELSA, která sdru uje studenty práv. Pokud se dostane na UPé ko, za ni se o své mo nosti zajímat u od prvního ro níku. Doba mezi po átkem procesu a tvým skute ným vycestováním m e trvat i více jak jeden rok, tak neztrácej as." Vycestovat na zku enou za hranice ti pom e nejen zlep it jazykové schopnosti, získá p edev ím neocenitelné zku enosti a nau í se skute né zodpov dnosti a samostatnosti, co se ti bude v ivot nemálo hodit, uvidí .

Pár slov na záv r To, jaký obor chce v budoucnu studovat, u asi sám/a ví , otázkou tak je, kterou kolu si nakonec vybrat. Pro si tedy podat p ihlá ku práv na Univerzitu Palackého? Nejspí proto, e UP ti nabízí kvalitní pedagogy, bohatou výuku jazyk , exibilní rozvrh, moderní zázemí, spoustu výhod, praxi p i studiu a navrch mo nost studovat v jednom z nejkrásn j ích m st u nás! Univerzita Palackého víc ne studium... Kdy? Na Dni otev ených dve í UP 23. listopadu 2013 nebo 17. ledna 2014! Kde? P ímo v Olomouci nebo na www.studuj.upol.cz!

Průvodce uchazeče na Univerzitě Palackého  
Průvodce uchazeče na Univerzitě Palackého  
Advertisement