Page 1

nabídka oborů


Univerzita Palackého v Olomouci, druhé nejstarší vysoké učení v našich zemích, vychovává odborníky v široké škále studijních programů od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes obory humanitní a umělecké až po spektrum přírodovědných oborů, včetně zdravotnických a lékařských. Přesvědčte se sami, co nabízí Filozofická fakulta UP!

Filozofická fakulta UP studijní oddělení Křížkovského 10, 771 80 Olomouc tel.: 585 633 052–054 e-mail: studijni.ff@upol.cz

Seznam otevíraných akreditovaných studijních oborů pro akademický rok 2017/2018 Pozn.: Studijní obory jsou v rámci jednotlivých skupin řazeny abecedně.

(1) = nelze kombinovat vzájemně (2) = obor Andragogika lze kombinovat pouze s oborem Sociologie (3) = lze kombinovat jen vzájemně

Pozn.: Uvedené obory lze volně kombinovat. Případná omezení jsou uvedena u jednotlivých oborů takto:

JEDNOOBOROVÉ STUDIUM

DVOUOBOROVÉ STUDIUM

PREZENČNÍ BAK ALÁŘSKÉ STUDIUM

PREZENČNÍ BAK ALÁŘSKÉ STUDIUM

Anglická filologie Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad Archeologie Archivnictví Česká filologie Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích Čínská filologie Chinese Philology* Dějiny výtvarných umění Deutsche Philologie English Philology* Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia Historie Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch Japonská filologie Korejština pro hospodářskou praxi Kulturní antropologie Muzikologie Německá filologie Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad Nizozemský jazyk, literatura a kultura ve středoevropském kontextu Politologie a evropská studia Polská filologie Polština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast Praktická nizozemská filologie Psychologie Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literatury Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast Španělská filologie Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast Uměnovědná studia Žurnalistika * Obor akreditovaný v cizím jazyce, placené studium Andragogika (2) Anglická filologie Aplikovaná ekonomická studia Archeologie Archivnictví Česká filologie Čínská filologie Deutsche Philologie* (3) Divadelní studia English Philology* (3) Filmová studia Filozofie Francouzská filologie Historie Italská filologie Japonská filologie Jewish Studies* (3) Judaistika: Židovská a izraelská studia

* Obor akreditovaný v cizím jazyce, placené studium

Kulturní antropologie Latinská filologie Muzikologie Německá filologie (1) Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad (1) Obecná lingvistika a teorie komunikace Politologie a evropská studia Polská filologie Portugalská filologie Praktická nizozemská filologie Religionistika Ruská filologie Sociologie Španělská filologie Televizní a rozhlasová studia Ukrajinská filologie Uměnovědná studia Žurnalistika


JEDNOOBOROVÉ STUDIUM Pozn.: Uvedené obory lze volně kombinovat. Případná omezení jsou uvedena u jednotlivých oborů takto: (1) = nelze kombinovat vzájemně (2) = obor Andragogika lze kombinovat pouze s oborem Sociologie a Kulturní antropologie (3) = lze kombinovat jen vzájemně

DVOUOBOROVÉ STUDIUM NAVAZUJÍCÍ BAK ALÁŘSKÉ MAGISTERSKÉ

PREZENČNÍ NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM KOMBINOVANÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ

Anglická filologie Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad Archeologie Česká filologie Čínská filologie Deutsche Philologie* Dějiny výtvarných umění English Philology* Euroculture* Evropská studia a mezinárodní vztahy European Studies and International Relations* Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia Filozofie Historie Italská filologie Andragogika (2) Anglická filologie Aplikovaná ekonomická studia Archeologie Česká filologie Čínská filologie Deutsche Philologie* (3) Divadelní studia English Philology* (3) Filmová studia Filozofie Francouzská filologie Historie Italská filologie Japonská filologie Jewish Studies* (3)

Pozn.: Toto studium není primárně určeno pro absolventy středních škol. Andragogika v profilaci na personální management Archeologie Divadelní věda – Filmová věda Muzikologie Psychologie Řízení vzdělávacích institucí Sociální práce Pozn.: Základní podmínkou pro toto studium je ukončené bakalářské studium. Andragogika Deutsche Philologie* Německá filologie Psychologie

K ATEDRA DOK TORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Japonská filologie Jewih Studies* Judaistika: Dějiny a kultura Židů Kulturální studia Mediální studia Muzikologie Německá filologie Nizozemská filologie Obecná lingvistika a teorie komunikace Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Politologie Polština pro překladatele Psychologie Ruština pro překladatele Španělská filologie Judaistika: Dějiny a kultura Židů Kulturální studia Kulturní antropologie (2) Latinská filologie Mediální studia Muzikologie Německá filologie Nizozemská filologie Obecná lingvistika Polská filologie Portugalská filologie Ruská filologie Sociologie (2) Španělská filologie Televizní a rozhlasová studia Ukrajinská filologie

Katedra asijských studií Katedra filozofie Katedra politologie a evropských studií

Katedra sociologie a andragogiky

Katedra historie Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra bohemistiky Katedra obecné lingvistiky

OBOR Jazyky a kultura Číny a Japonska Filozofie Philosophy* Politologie Political Science* Sociologie Sociology* Andragogika Andragogy* Kulturní antropologie Cultural Anthropology* České dějiny Obecné dějiny History* Anglická a americká literatura Anglický jazyk Česká literatura Český jazyk Teorie literatury Obecná jazykověda a teorie komunikace

K ATEDRA Katedra germanistiky Katedra romanistiky Katedra slavistiky

Katedra psychologie Katedra dějin umění Katedra muzikologie Katedra divadelních, filmových a mediálních studií Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Katedra nederlandistiky Katedra aplikované ekonomie

OBOR Německá literatura Německý jazyk Románské jazyky Románské literatury Ruská literatura Ruský jazyk Srovnávací slovanská filologie Klinická psychologie Clinical Psychology* Pedagogická psychologie Educational Psychology* Teorie a dějiny výtvarných umění Teorie a dějiny hudby Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu Mediální a kulturální studia Nizozemská filologie Ekonomicko-manažerská studia

* Obor akreditovaný v cizím jazyce, placené studium Více informací na www.studuj.upol.cz a také na Dni otevřených dveří v pátek 25. listopadu 2016 nebo v sobotu 21. ledna 2017, vždy od 9.00 do 14.00 hodin.


Univerzita Palackého v Olomouci, druhé nejstarší vysoké učení v našich zemích, vychovává odborníky v široké škále studijních programů od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes obory humanitní a umělecké až po spektrum přírodovědných oborů, včetně zdravotnických a lékařských. Přesvědčte se sami, co nabízí fakulta tělesné kultury!

Fakulta tělesné kultury UP studijní oddělení tř. Míru 115 771 11 Olomouc tel.: 585 636 010–013, 585 636 102 e-mail: eva.svobodova@upol.cz

Přehled otevíraných studijních programů a oborů v akademickém roce 2017/2018 Studijní program/obor

R

PPP

U/P

3

30

261/84

Aplikovaná tělesná výchova

3

20

24/8

Aplikované pohybové aktivity

3

30

61/32

Ochrana obyvatelstva

3

40

113/40

Rekreologie

3

50

191/55

Tělesná výchova a sport

3

50

206/58

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

3

5

48/7

Historie se zaměřením na vzdělávání

3

5

11/6

Matematika se zaměřením na vzdělávání

3

5

20/3

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

3

5

9/1

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

3

5

14/7

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání

3

5

22/6

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

3

5

28/6

Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání

3

5

10/2

B 5345 SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Fyzioterapie B 7401 TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

DVOUOBOROVÁ (UČITELSKÁ) STUDIA

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Tělesná výchova + Aplikovaná ekonomie

3

5

15/5

Biologie

3

15

33/10

Čínská filologie

3

5

9/0

Francouzská filologie

3

5

2/1

Geografie

3

20

70/15

Japonská filologie

3

5

0/0

Matematika

3

5

10/3

Ruská filologie

3

5

5/3

Španělská filologie

3

5

3/0

Žurnalistika

3

5

18/3

2

30

119/34

Aplikovaná tělesná výchova

2

15

13/8

Aplikované pohybové aktivity

2

15

18/11

Rekreologie

2

30

39/27

Tělesná výchova a sport

2

15

35/18

N 5345 SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

PREZENČNÍ STUDIUM

Tělesná výchova +

Fyzioterapie N 7401 TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT


DVOUOBOROVÁ STUDIA (UČITELSKÁ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY) DVOUOBOROVÁ STUDIA (UČITELSKÁ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY)

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

KOMBINOVANÉ STUDIUM

PREZENČNÍ STUDIUM

Studijní program/obor TĚLESNÁ VÝCHOVA + Učitelství anglického jazyka pro 2. st. ZŠ Učitelství českého jazyka pro 2. st. ZŠ Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. st. ZŠ Učitelství německého jazyka pro 2. st. ZŠ Učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ Učitelství přírodopisu pro 2. st. ZŠ Učitelství společenských věd pro 2. st. ZŠ Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. st. ZŠ Učitelství technických věd a informačních technologií TĚLESNÁ VÝCHOVA + Anglická filologie Aplikovaná ekonomická studia Učitelství biologie pro SŠ Česká filologie Francouzská filologie Německá filologie Ruská filologie Španělská filologie Učitelství geografie pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ Učitelství výpočetní techniky pro SŠ Mediální studia (v Bc. Žurnalistika) B 7401 TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT Aplikovaná tělesná výchova Aplikované pohybové aktivity Ochrana obyvatelstva Trenérství a sport Rekreologie Tělesná výchova a sport N 7401 TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT Aplikovaná tělesná výchova Aplikované pohybové aktivity Rekreologie Tělesná výchova a sport Trenérství a management sportu

R

PPP

U/P

2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 5 10 5 5 10 5 5 5

4/3 5/2 0/0 0/0 2/0 6/2 10/8 5/2 6/2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5

0/0 2/2 19/11 0/0 1/1 0/0 0/0 2/1 15/9 2/1 0/0 1/0

3 3 3 3 3 3

15 20 20 30 35 20

11/3 38/19 38/21 120/57 52/28 44/28

2 2 2 2 2

15 15 30 15 20

10/5 24/0 60/30 50/20 43/25

Pod číslem a názvem studijního programu jsou uvedeny příslušné studijní obory i učitelské kombinace (dvouoborové studium) otevírané v akademickém roce 2016/2017. Seznam použitých zkratek: R = standardní doba studia v rocích PPP = předpokládaný počet přijatých studentů pro akademický rok 2017/2018 U/P = poměr celkového počtu uchazečů k počtu přijatých studentů pro akademický rok 2016/2017 PŘIHLÁŠKA KE STUDIU Přihláška ke studiu na Fakultě tělesné kultury UP se podává elektronickou formou pomocí tzv. E-přihlášky zveřejněné na internetové adrese http://www.studuj.upol.cz. Po kompletním vyplnění přihlášky vytiskněte zkrácenou verzi přihlášky, potvrďte ji svým podpisem a spolu s ostatními požadovanými materiály zašlete na Děkanát Fakulty tělesné kultury UP. Více informací na www.studuj.upol.cz a také na Dni otevřených dveří v pátek 18. 11. 2016 od 9.00 do 14.00 hodin nebo v sobotu 14. 1. 2017 od 9.00 do 14.00 hodin.


Fakulta zdravotnických věd UP studijní oddělení Hněvotínská 3 775 15 Olomouc tel: 585 632 855 e-mail: alena.cholinska@upol.cz

Univerzita Palackého v Olomouci, druhé nejstarší vysoké učení v  našich zemích, vychovává odborníky v  široké škále studijních programů od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes obory humanitní a umělecké až po spektrum přírodovědných oborů, včetně zdravotnických a lékařských. Přesvědčte se sami, co nabízí fakulta zdravotnických věd!

Seznam studijních programů a oborů otevíraných v akademickém roce 2017/2018 Studijní program/obor

Forma studia

R

PPP

U/P

Fyzioterapie

PS

3

30

573/30

Radiologický asistent

PS

3

40

165/40

Porodní asistentka

PS

3

30

143/30

Porodní asistentka

KS

3

10

15/10

Všeobecná sestra

PS

3

50

259/50

Všeobecná sestra

KS

3

30

122/35

Ošetřovatelská péče v interních oborech

PS

2

10

24/10

Ošetřovatelská péče v interních oborech

KS

2

20

53/25

Fyzioterapie

PS

2

20

117/20

Intenzivní péče v porodní asistenci

PS

2

10

15/10

Intenzivní péče v porodní asistenci

KS

2

15

65/20

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

B 5345 SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ

B 5349 PORODNÍ ASISTENCE

B 5341 OŠETŘOVATELSTVÍ

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

N 5341 OŠETŘOVATELSTVÍ

N 5345 SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Pro akademický rok 2017/2018 dále připravujeme otevření bakalářského studijního oboru Zdravotnický záchranář (prezenční forma studia). Pro informace o dodatečně vyhlášeném přijímacím řízení sledujte webové stránky www.fzv.upol.cz.

Seznam použitých zkratek: R = standardní doba studia v rocích PPP = předpokládaný počet přijatých studentů pro akademický rok 2017/2018 PS = prezenční studium KS = kombinované studium U/P = poměr celkového počtu uchazečů k počtu přijatých studentů v akademickém roce 2016/2017 Fakulta zdravotnických věd pořádá Den otevřených dveří pouze v lednovém termínu, nicméně v listopadovém termínu mohou zájemci o studium po celou dobu konání DOD na jiných fakultách (tj. od 9.00 h do 14.00 h) navštívit studijní oddělení FZV, kde jim budou poskytnuty informace o nabízených studijních oborech, podmínkách přijímacího řízení apod. Více informací na www.studuj.upol.cz a také na Dni otevřených dveří 21. 1. 2017.


Termíny, poplatky a další informace o přijímacím řízení Fakulty zdravotnických věd UP Termín podání elektronické přihlášky: do 28. února 2017 Tištěnou zkrácenou verzi e-přihlášky, včetně všech požadovaných náležitostí*, je nutno podat k poštovní přepravě nejpozději 1. března 2017, a zaslat na adresu: Fakulta zdravotnických věd Hněvotínská 3 775 15 Olomouc Ve stejné lhůtě je nutno uhradit administrativní poplatek. Předpokládané termíny přijímacích zkoušek:** ƒƒ Fyzioterapie – navazující magisterské studium 29. května 2017 – 1. kolo (písemný test) 12.–16. června 2017 – 2. kolo (ústní zkouška) ƒƒ bakalářské studijní obory v prezenční formě studia 8. června 2017 ƒƒ bakalářské studijní obory v kombinované formě studia Ošetřovatelská péče v interních oborech – navazující magisterské studium Intenzivní péče v porodní asistenci – navazující magisterské studium 9. června 2017 Administrativní poplatek: 640 Kč/přihláška Uchazeči si mohou podat více přihlášek na obory realizované fakultou, pokud splní předepsaná kritéria a dovolí jim to harmonogram termínů přijímacích zkoušek vypsaných pro jednotlivé obory. Program/obor bude vždy uveden na nové přihlášce, včetně daného poplatku a požadovaných příloh. Písemná přijímací zkouška je pro všechny bakalářské studijní obory shodná. Uchazeč o více bakalářských studijních oborů vykoná přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek mu bude započten pro všechny bakalářské studijní obory, na které podal přihlášku. Podmínky přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky (pouze bakalářské studijní programy v prezenční formě studia): 1. Děkan fakulty může bez vykonání přijímacích zkoušek navrhnout na přijetí maximálně 10 uchazečů/obor, a to pouze ty uchazeče, kteří ve šk. roce 2016/2017 úspěšně složí maturitní zkoušku na střední škole v České republice. 2. Hranice celkového studijního průměru ze střední školy pro přijetí bez přijímací zkoušky činí 1,20 včetně. Zohledňují se výroční (koncová) vysvědčení za 1. – 3. ročník studia a  pololetní vysvědčení posledního ročníku studia. V  případě, že uvedené kritérium splňuje více než 10 uchazečů, je rozhodující dosažený studijní průměr (zaokrouhlený na 2 desetinná místa). Uchazeči, kteří splňují uvedené kritérium, ale z kapacitních důvodů (viz bod 1) nemohou být přijati ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky, budou pozváni k  přijímací zkoušce. Stanovená kapacita (viz bod 1) může být překročena pouze v případě více uchazečů se stejným studijním průměrem. 3. Uchazeči navrženi na přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky předloží v termínu stanoveném děkanem fakulty doklad o úspěšném ukončení středoškolského studia, na základě kterého jim bude vydáno rozhodnutí o přijetí ke studiu. U všech řádně podaných přihlášek na bakalářské studijní obory v prezenční formě studia je kontrolováno splnění či nesplnění kritérií uvedených v bodě 2, tj. není třeba podávat žádost o prominutí přijímací zkoušky.

* Informace o povinných náležitostech tištěné zkrácené verze e-přihlášky naleznou uchazeči na adrese: http://www.fzv.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/bakalarske-a-magisterske-studium/prijimaci-rizeni/ ** Informace o obsahu přijímací zkoušky na jednotlivé studijní obory naleznou uchazeči v katalogu studijních oborů na adrese: http://www.fzv.upol.cz/nc/skupiny/zajemcum-o-studium/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-obory/


Univerzita Palackého v Olomouci, druhé nejstarší vysoké učení v našich zemích, vychovává odborníky v široké škále studijních programů od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes obory humanitní a umělecké až po spektrum přírodovědných oborů, včetně zdravotnických a lékařských. Přesvědčte se sami, co nabízí pedagogická fakulta!

Pedagogická fakulta UP studijní oddělení Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc tel: 585 635 010 e-mail: libuse.lysakova@upol.cz

SEZNAM STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ OTEVÍRANÝCH V AKADEMICKÉM ROCE 2017/2018 Studijní program/obor

Předměty PZ

R

PPP

U

TSP

3

15

46

TSP

3

30

152

PREZENČNÍ STUDIUM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

B 1601 Ekologie a ochrana prostředí Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor B 7505 Vychovatelství Vychovatelství B 7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika – dramaterapie

TSP, TZ

3

15

44

Speciální pedagogika – andragogika

TSP

3

15

120

Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro mateřské školy Speciální pedagogika – vychovatelství Speciální pedagogika – intervence

TSP, PTPP

3

15

222

TSP

3

15

111

TSP, UZK

3

15

76

B 7507 Specializace v pedagogice Učitelství pro mateřské školy Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání

TSP, PTPP

3

20

252

TKR, TZ z VV

3

25

64

dvouoborová studia* Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

TSP, AJ

3

65

501

TSP

3

90

386

Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

30

58

Historie se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

20

101 101

Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání

TSP, TZ z HV

3

30

Matematika se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

60

66

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

40

119

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

80

181

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

80

400 206

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání

TSP

3

40

TSP, TZ z VV

3

40

96

TSP

3

50

78

TSP

3

55

203

TSP, AJ

3

B 7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

TSP

3

Historie se zaměřením na vzdělávání Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání Matematika se zaměřením na vzdělávání

TSP, TZ z HV

3

TSP

3

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání

TSP, TZ z VV

3

TSP

3


Studijní program/obor

Předměty PZ

R

PPP

U

TSP

5

60

308

TSP, UZL

5

15

233

TSP

5

30

153

SPV

2

15

26

Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

www.pdf.upol.cz

2

53

Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

www.pdf.upol.cz

2

89

Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

www.pdf.upol.cz

2

31

Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

www.pdf.upol.cz

2

16

Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové) www.pdf.upol.cz

2

41

Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

www.pdf.upol.cz

2

24

Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy (jednooborové)

www.pdf.upol.cz

2

Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

www.pdf.upol.cz

2

36

Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

www.pdf.upol.cz

2

98

Učitelství dějepisu pro střední školy a 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

www.pdf.upol.cz

2

29

Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

www.pdf.upol.cz

2

28

Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

www.pdf.upol.cz

2

30

BSV

2

20

59

PPD, VYD

2

15

46

Speciální pedagogika – poradenství

SPP, TPD

2

30

76

Speciální pedagogika – dramaterapie

SPP, DRA

2

15

18

2

25

38

MAGISTERSKÉ STUDIUM M 7503 Učitelství pro základní školy Učitelství pro 1. stupeň ZŠ M 7506 Speciální pedagogika Logopedie Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM N 7501 Pedagogika Předškolní pedagogika N 7503 Učitelství pro základní školy

N 7504 Učitelství pro střední školy

Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy (jednooborové)

30

40

N 7505 Vychovatelství Řízení volnočasových aktivit (jednooborové) N 7506 Speciální pedagogika

Speciální pedagogika pro 2. stupeň základní škola pro střední školy (dvouoborové studium) www.pdf.upol.cz N 7507 Specializace v pedagogice Muzejní a galerijní pedagogika (dvouoborové)

www.pdf.upol.cz

2

21

TSP

3

15

65

TSP

3

20

104

TSP

3

15

78

TSP, PTPP

3

15

161

TSP

3

15

124

TSP, UZK

3

15

58

KOMBINOVANÉ STUDIUM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM B 1601 Ekologie a ochrana prostředí Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor B 7505 Vychovatelství Vychovatelství B 7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika – andragogika Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro mateřské školy Speciální pedagogika – vychovatelství Speciální pedagogika – intervence


Studijní program/obor

Předměty PZ

R

PPP

U

B 7507 Specializace v pedagogice Učitelství pro mateřské školy Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

TSP, PTPP

3

20

215

TSP

3

15

56

dvouoborová studia* Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

TSP, AJ

3

20

151

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

30

162

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

30

nebyl otevřen

Matematika se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

30

58

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

15

31

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

50

84

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

20

144

Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání

TSP

3

30

22

40

128

B 7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

TSP, AJ

3

TSP

3

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

Matematika se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

TSP

3

Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání

TSP

3

TSP

5

45

149

TSP, UFL

5

30

63

SPV

2

15

75

Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

www.pdf.upol.cz

2

35

Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

www.pdf.upol.cz

2

42

Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

www.pdf.upol.cz

2

31

Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

www.pdf.upol.cz

2

11

Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové) www.pdf.upol.cz

2

36

Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

www.pdf.upol.cz

2

33

BSV

2

www.pdf.upol.cz

2

18

www.pdf.upol.cz

2

6

PPD, VYD

2

15

104

20

136

MAGISTERSKÉ STUDIUM M 7503 Učitelství pro základní školy Učitelství pro 1. stupeň ZŠ M7506 Speciální pedagogika Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM N 7501 Pedagogika Předškolní pedagogika N 7503 Učitelství pro základní školy

N 7504 Učitelství pro střední školy Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy (jednooborové) Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol (dvouoborové) Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

20

175

N7505 Vychovatelství Řízení volnočasových aktivit N 7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika – poradenství Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy (dvouoborové)

SPP, TPD

2

www.pdf.upol.cz

2

60

www.pdf.upol.cz

2

14

N 7507 Specializace v pedagogice Muzejní a galerijní pedagogika (dvouoborové)


Studijní program/obor Předměty PZ R PPP PREZENČNÍ STUDIUM – MEZIFAKULTNÍ STUDIA – PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA (DVOUOBOROVÁ STUDIA) B 7507 Specializace v pedagogice Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání TSP, AJ 3 Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání TSP, TZ z HV 3 Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání TSP 3 Historie se zaměřením na vzdělávání TSP 3 Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání TSP 3 Matematika se zaměřením na vzdělávání TSP 3 Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání TSP 3 Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání TSP 3 + fyzika www.prf.upol.cz 3 + chemie pro víceoborové studium www.prf.upol.cz 3 + geografie www.prf.upol.cz 3 B 7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro 2.st. ZŠ a SŠ TSP 3 + fyzika www.prf.upol.cz 3 + chemie pro víceoborová studia www.prf.upol.cz 3 + geografie www.prf.upol.cz 3 N 7503 Učitelství pro základní školy Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol – dvouoborové studium www.pdf.upol.cz 2 Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ www.pdf.upol.cz 2 + fyzika www.prf.upol.cz 2 + chemie pro víceoborové studium www.prf.upol.cz 2 + učitelství geografie www.prf.upol.cz 2 N 7504 Učitelství pro střední školy Učitelství hudební výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ www.pdf.upol.cz Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ www.pdf.upol.cz 2 Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ www.pdf.upol.cz 2 + fyzika www.prf.upol.cz 2 + chemie pro víceoborové studium www.prf.upol.cz 2 + učitelství geografie www.prf.upol.cz 2 N 7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ www.pdf.upol.cz 2 + fyzika www.prf.upol.cz 2 + chemie pro víceoborové studium www.prf.upol.cz 2 + učitelství geografie www.prf.upol.cz 2 KOMBINOVANÉ STUDIUM – MEZIFAKULTNÍ STUDIA – PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA (DVOUBOROVÁ STUDIA) B 7507 Specializace v pedagogice Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání TSP, AJ 3 Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání TSP 3 Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání TSP 3 Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání TSP 3 Matematika se zaměřením na vzdělávání TSP 3 Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání TSP 3 + geografie www.prf.upol.cz 3 B 7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro 2.st. ZŠ a SŠ TSP 3 + geografie www.prf.upol.cz 3 N 7503 Učitelství pro základní školy Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol – dvouoborové studium www.pdf.upol.cz 2 Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ www.pdf.upol.cz 2 Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ www.pdf.upol.cz 2 + učitelství geografie www.prf.upol.cz 2

U


Studijní program/obor

Předměty PZ

R

PPP

U

N7504 Učitelství pro střední školy Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

www.pdf.upol.cz

2

+ učitelství geografie

www.prf.upol.cz

2

Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

www.prf.upol.cz

2

+ učitelství geografie

www.prf.upol.cz

2

nebyl otevřen

N 7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ

www.pdf.upol.cz

2

+ učitelství geografie

www.prf.upol.cz

2

PREZENČNÍ STUDIUM MEZIFAKULTNÍ STUDIA – FILOZOFICKÁ FAKULTA (DVOUOBOROVÁ STUDIA) B 7507 Specializace v pedagogice Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání

TSP, TZ z HV

+ Čínská filologie

www.ff.upol.cz

+ Ruská filologie

www.ff.upol.cz

3

TSP

3

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání

3

+ Čínská filologie

www.ff.upol.cz

+ Ruská filologie

www.ff.upol.cz

3

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání

TSP, TZ z VV

3

www.ff.upol.cz

3

TSP

3

+ Čínská filologie + Ruská filologie B 7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro 2.st. ZŠ a SŠ + Čínská filologie

www.ff.upol.cz

+ Ruská filologie

www.ff.upol.cz/

3

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY – PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ P7501 Pedagogika P7506 Speciální pedagogika

dle pokynu ÚPSS

4

dle pokynu ÚSS

4

P7507 Specializace v pedagogice Hudební teorie a pedagogika

dle pokynu KHV

3

Teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby

dle pokynu KVV

3

Didaktika literatury

dle pokynu KČJ

4

Didaktika informatiky

dle pokynu KTE

4

* Uchazeči si mohou volit dvouoborovou kombinaci z nabídky studijních oborů studijního programu B 7507 Specializace v pedagogice a  B 7506 Speciální pedagogika (např. Český jazyk a  literatura se zaměřením na vzdělávání a Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání nebo Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ a Přírodopis se zaměřením na vzdělávání) a dvouoborovou kombinaci z nabídky studijních oboru studijního programu N 7503 Učitelství pro základní školy, N  7504 Učitelství pro střední školy, N 7506 Speciální pedagogika. Ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2017) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží nejpozději v době zápisu doklad o absolvování předchozího stupně studia (maturitní vysvědčení, diplom získaný v rámci bakalářského studia). Informace o přijímacím řízení oborů garantovaných Filozofickou fakultou (čínská a ruská filologie) jsou zveřejněny na webových stránkách Filozofické fakulty, informace o přijímacím řízení oborů garantovaných Přírodovědeckou fakultou (fyzika, chemie, geografie) jsou zveřejněny na webových stránkách Přírodovědecké fakulty. Seznam použitých zkratek: PZ = přijímací zkouška R = standardní doba studia v rocích

PPP = předpokládaný orientační počet přijatých studentů (nejvyšší možný) pro akademický rok 2017/2018 (Pozn. reálný počet přijatých studentů bude upraven na základě kontrahovaného počtu studentů stanoveným MŠMT pro UP.) PS = prezenční studium KS = kombinované studium AJ = písemná zkouška z anglického jazyka BSV = test z bio-psycho-sociální problematiky zdraví a nemoci DRA = talentová zkouška – dramaterapie PPD = test z pedagogicko-psychologických disciplín PTPP = profilový test z pedagogiky a psychologie SPP = test obecných znalostí ze speciální pedagogiky SPV = test z oblasti předškolní pedagogiky TKR = test kulturního rozhledu TPD = profilová zkouška TSP = test studijních předpokladů TZ = talentová zkouška TZ z HV = talentová zkouška z hudební výchovy TZ z VV = talentová zkouška z výtvarné výchovy UFL = ústní zkouška ověřující foniatrickou a logopedickou způsobilost UZK = ústní zkouška UZL = ústní zkouška z logopedie VSD = test z profilových disciplín pro obor pedagogika – veřejná správa VYD = test z profilových disciplín pro obor řízení volnočasových aktivit ZSP = test z oblasti zdravotně-sociální problematiky


Termíny podávání přihlášek: 1) Termín podání přihlášek pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy v  prezenční i kombinované formě studia je od 1. listopadu 2016 do 28. prosince 2017. Na základě žádosti děkana může rektor UP v Olomouci prodloužit termín podávání přihlášek do 14. července 2017. Toto opatření nastává především v případě nenaplnění kapacity některých studijních oborů. 2) Termín podávání přihlášek pro doktorské studijní programy je do 31. května 2017. Na základě žádosti děkana může rektor UP v  Olomouci prodloužit termín podávání přihlášek do 31. srpna 2017. Toto opatření nastává především v případě nenaplnění kapacity některých studijních oborů. 3) Termín podání přihlášek pro bakalářské, magisterské, navazující magisterské a  doktorské studijní programy uskutečňované v cizím jazyce je do 31. srpna 2017. Termíny přijímacích zkoušek: 1) Talentové zkoušky na jednooborovou Výtvarnou tvorbu se zaměřením na vzdělávání: 4. dubna 2017 2) Písemné, ústní zkoušky i  talentové zkoušky (bakalářské, magisterské a  navazující magisterské studijní programy v prezenční a kombinované formě) v týdnu: 12.–16. června 2017. 3) Doktorské studijní programy: 19.–23. června 2017 4) V případě malého počtu přihlášených uchazečů na vyhlášené studijní obory může děkan Pedagogické fakulty stanovit, že bude upuštěno od přijímací zkoušky. 5) Náhradní termín konání přijímacích zkoušek není vypsán. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením: Jedná se o poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením dle Řádu přijímacího řízení Univerzity Palackého v Olomouci B1-13/2-HN v aktuálním znění (dále jen poplatek). Uchazeč je povinen uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději v den podání přihlášky ke studiu. Provedená platba je následně automaticky zkompletována s podanou přihláškou ke studiu, ke které náleží. Doporučujeme poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením uhradit elektronicky pomocí platební karty. Tímto způsobem platby vyloučíte zadání chybných údajů při platbě poštovní poukázkou či na příkazem k úhradě. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je stanoven takto:  640 Kč za elektronickou verzi přihlášky (bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy)  640 Kč za elektronickou/písemnou verzi přihlášky (jen doktorské studijní programy) Banka: Komerční banka, a. s. Olomouc Účet: 19 (předčíslí účtu) 1096330227 Kód banky: 0100 Variabilní symbol: 734xxxxxxx (prosím věnujte pozornost způsobu vyplňování níže) (způsob vyplňování variabilního symbolu: 73 – konstantní identifikátor univerzity, 4 – identifikátor pedagogické fakulty, xxxxxxx – uchazeč o studium vyplní číslo přihlášky generované elektronickou agendou přijímacího řízení). Konstantní symbol: 0379 Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Platba ze zahraničí: Účet: 43-3855090287/0100 IBAN CZ9801000000433855090287 SWIFT CODE: KOMBCZPP Více informací na www.studuj.upol.cz a také na DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 25. listopadu 2016 a 12. ledna 2017, vždy od 9.00 do 14.00 hodin.


Univerzita Palackého v Olomouci, druhé nejstarší vysoké učení v  českých zemích, vychovává odborníky v  široké škále studijních programů od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a  sportu, přes obory humanitní a umělecké, až po spektrum přírodovědných oborů, včetně zdravotnických a lékařských. Přesvědčte se sami, co nabízí právnická fakulta!

Právnická fakulta UP studijní oddělení tř. 17. listopadu 8 771 11 Olomouc tel.: 585 637 510–11 | 535 637 706 e-mail: studijni.pf@upol.cz

I. OBECNÉ INFORMACE O FAKULTĚ Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci patří k plnohodnotným součástem Univerzity Palackého a je důstojným partnerem ostatním českým právnickým fakultám. Její činnost je vysoce hodnocena i zahraničními institucemi. Právnická fakulta zajišťuje vysokoškolské studium v magisterském oboru Právo, v navazujícím magisterském oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo, v navazujícím magisterském oboru International and European Law a v bakalářském studijním oboru Právo ve veřejné správě. Po absolvování magisterského studia v oboru Právo je možné na fakultě získat v rámci akreditovaného rigorózního řízení titul „doktor práv“ (ve zkratce „JUDr.“uváděné před jménem). Akreditovaný doktorský studijní program Teoretické právní vědy představuje nejvyšší dosažitelný stupeň vysokoškolského vzdělání v právu titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem). Dlouhodobě je kladen důraz na výuku předmětů týkajících se evropské integrace a evropského práva. Právnická fakulta nabízí studentům možnost výuky i formou tzv. právních klinik, ve kterých studenti aplikují své teoretické znalosti na řešení konkrétních příkladů z praxe. K zajišťování a koordinaci činnosti právních klinik slouží Centrum pro klinické právní vzdělávání. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Den otevřených dveří pořádá Právnická fakulta UP v sobotu dne 21. ledna 2017 v budově A Právnické fakulty UP v Olomouci, tř. 17. listopadu 8, v době od 9.00 do 14.00 hodin. V uvedenou dobu budou uchazečům o studium k dispozici informativní materiály k přijímacím zkouškách. Podrobné údaje o nabízených studijních programech, obsahu studia jednotlivých oborů, požadavcích na přijetí ke studiu, uplatnění absolventů v praxi apod. budou zájemcům podávány v rámci dvou totožných informativních vstupů, které se uskuteční v 10.00 a 12.00 hodin za účasti zástupců vedení Právnické fakulty UP. Návštěvníci Dne otevřených dveří na Právnické fakultě UP se mohou těšit také na bohatý doprovodný program. INFORMACE O STUDIU Akreditovaný prezenční magisterský studijní program v oboru PRÁVO je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti. Standardní doba studia činí 5 let. Vysokoškolské studium je na Právnické fakultě UP ukončeno vykonáním státní závěrečné zkoušky, jejíž součást tvoří diplomová práce ze zvoleného oboru a její úspěšná obhajoba. Absolventům studia se uděluje akademický titul „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem). Požadavky k přijetí: Ke studiu může být přijat uchazeč, který prokáže maturitním vysvědčením absolutorium úplného středního nebo úplného odborného vzdělání a prokáže potřebnou způsobilost pro toto studium. Kritériem způsobilosti je dosažení takového bodového ohodnocení (percentilu) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (testu Obecné studijní předpoklady a testu Základy společenských věd), které zařadí uchazeče do pořadí v předpokládaném počtu přijímaných studentů. Akreditovaný prezenční bakalářský studijní program v oboru PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ poskytuje základní klíčové, profesní i občanské kompetence nezbytné pro výkon veřejné správy. Standardní doba studia trvá 3 roky. Vysokoškolské studium je ukončeno vykonáním státní závěrečné zkoušky spolu s obhájením bakalářské práce. Absolventům studia se uděluje akademický titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem). Požadavky k přijetí: Ke studiu může být přijat uchazeč, který prokáže maturitním vysvědčením absolutorium úplného středního nebo úplného odborného vzdělání a prokáže potřebnou způsobilost pro toto studium. Kritériem způsobilosti je dosažení takového bodového ohodnocení (percentilu) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (testu Obecné studijní předpoklady a testu Základy společenských věd), které zařadí uchazeče do pořadí v předpokládaném počtu přijímaných studentů. Akreditovaný navazující magisterský studijní program v oboru EVROPSKÁ STUDIA SE ZAMĚŘENÍM NA EVROPSKÉ PRÁVO připravuje odborníky, kteří propojí již získané znalosti svého původního oboru (všechny typy univerzitního bakalářského nebo magisterského studia, včetně přírodovědných či lékařských oborů) s  hlubokými znalostmi evropských integračních procesů a evropského práva. Standardní doba studia je 2 roky. Absolventům studia se uděluje akademický titul „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem). Požadavky k přijetí: Ke studiu může být přijat uchazeč, který prokáže absolvování některého typu bakalářského nebo magisterského studia (vysokoškolský diplom, vysvědčení) a prokáže potřebnou způsobilost pro toto studium. Kritériem způsobilosti je dosažení takového bodového ohodnocení (percentilu) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (Testu ZSV pro navazující magisterské studium evropských studií), které zařadí uchazeče do pořadí v předpokládaném počtu přijímaných studentů.


II. STUDIJNÍ OBORY PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Název studijního oboru

Právo ve veřejné správě

Fakulta

PF

Studium

jednooborové, bakalářské, prezenční

Délka studia (roky)

3

Akademický titul

Bc.

Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok

55

Počet uchazečů pro tento akad. rok

374

Studium garantuje

proděkan pro studijní záležitosti Info o přijímacím řízení: www.pf.upol.cz / Zájemcům o studium

Charakteristika oboru Cílem oboru je poskytnout základní klíčové, profesní i občanské kompetence nezbytné pro výkon veřejné správy a připravovat tak vysoce erudované odborníky pro výkon různých činností ve veřejné správě, pro které není vyžadováno magisterské právní vzdělání. Profil a uplatnění absolventa Absolventi mohou získané vzdělání uplatnit jako odborní pracovníci nebo nižší či střední management ministerstev, jiných správních úřadů s  celostátní působností, územních odborných správních úřadů, územních samosprávných celků (obcí a krajů), dalších veřejnoprávních korporací (komory, veřejné vysoké školy), u  Policie ČR, obecních úřadů, vězeňské služby a justiční stráže, celní správy, jako tzv. soukromé autorizované osoby soukromého práva, případně i v jiných profesích, vyžadujících základní dovednosti nižšího či středního managementu. Požadavky přijímací zkoušky Fakulta bude pro přijímání do tohoto studijního oboru vycházet z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o., – testů Obecných předpokladů ke studiu (OSP) a Základů společenských věd (ZSV). Ke složení Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) se uchazeč zaregistruje na www.scio.cz/nsz – odkaz registrace. Uchazeč, který podá elektronickou přihlášku na Právnickou fakultu UP v Olomouci, bude mít možnost absolvovat navíc jeden kompletní test (OSP a ZSV) u společnosti www.scio.cz, s.r.o., dne 27. 5. 2017 zdarma. K využití této možnosti získá uchazeč tzv. Poukaz na NSZ, který uchazeči zasílá společnost www.scio.cz, s.r.o. v průběhu měsíce dubna – bližší informace: www.scio.cz – odkaz Národní srovnávací zkoušky – Fakulty VŠ – kliknout na Olomouc, UP v Olomouci, Právnická fakulta. NSZ může účastník vykonat ve více termínech, započítává se pouze nejlepší výsledek. S převodem výsledků NSZ do databáze přijímacího řízení Právnické fakulty UP v  Olomouci vyjádří uchazeč agentuře www.scio.cz, s.r.o., svůj souhlas. Uchazečům, kteří nedají souhlas s  poskytnutím výsledků fakultě, bude vydáno rozhodnutí o  nepřijetí ke studiu. Výsledky testů Národních srovnávacích zkoušek uchazeči fakultě jednotlivě nezasílají. Váhy testů NSZ: Předměty: Základy společenských věd (váha 1), Obecné studijní předpoklady (váha 1). Oddíly: ZSV – člověk a  společnost (váha 0.2); ZSV – stát a právo (váha 0.5); ZSV – hospodářství a svět (váha 0.3); OSP – verbální část (váha 0.35.); OSP – argumentační oddíl (váha 0.35); OSP – logický oddíl (váha 0.2); OSP – kvantitativní oddíl (váha 0.1). V přijímacím řízení akademického roku 2016/17 poslední přijatý uchazeč dosáhl celkem 94  percentil při nejvyšším možném zisku 200,0 percentil (tj. 100,0 percentil z OSP a 100,0 ze ZSV). Informace o přijímacím řízení  Fakulta přijímá pouze elektronicky podané přihlášky.  Termín podání přihlášek: do 28. února 2017  Výše administrativního poplatku elektronické formy přihlášky: 640 Kč  Číslo účtu: 19-1096330227/0100  Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc

 Platba ze zahraničí: číslo účtu: 43-3855090287/0100 IBAN: CZ9801000000433855090287  Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc  Variabilní symbol: 737xxxxxxx, přičemž xxxxxxx je číslo e-přihlášky automaticky vygenerované počítačem při jejím vyplnění  Konstantní symbol: 379 (hotovostní platba); 378 (bezhotovostní platba) Náležitosti elektronické přihlášky ke studiu: Uchazeč přihlášku ke studiu elektronicky zaregistruje nejpozději do 28. 2. 2017. Do téhož data, tj. 28. 2. 2017, uhradí ke správnému číslu účtu (19-1096330227/0100, příp. ze zahraničí 43-3855090287/0100), správnému variabilnímu symbolu (737xxxxxxx) administrativní poplatek ve výši 640 Kč. !!! Uchazeč, který do stanoveného termínu (28. 2. 2017) administrativní poplatek neuhradí, nebo nesprávně či neúplně zadá jeho platbu, (např. neuvede variabilní symbol), nebude převeden do databáze přijímacího řízení!!! Další informace  Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění studijního oboru pro dotčený studijní program.  Nedostaví-li se uchazeč k přijímacím zkouškám, administrativní poplatek propadá bez náhrady.  Žádosti o prominutí přijímacích zkoušek nelze akceptovat.  Zaregistrovaní uchazeči zašlou nejpozději do 13. 6. 2017 (včetně) na adresu studijního oddělení fakulty (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 8, poštovní schránka 16, 771 11 Olomouc) úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení. V pravém horním rohu fotokopie maturitního vysvědčení vyznačí studijní obor, na který se hlásí. Podmínka platí i pro případné absolventy vysokých škol a pro uchazeče, kteří se hlásili i v minulých letech. Uchazeči, který neodešle ve stanoveném termínu (do 13. 6. 2017 včetně) úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení, bude vydáno rozhodnutí o  nepřijetí ke studiu pro nesplnění zákonné podmínky ukončeného středoškolského vzdělání.  Fakulta nezasílá pozvánku k přijímacím zkouškám a nesděluje ani další informace týkající se příjmu přihlášky a  maturitního vysvědčení.  Rozhodnutí o přijetí ke studiu budou uchazečům, kteří k tomuto dali předem souhlas v přihlášce ke studiu, doručena prostřednictvím elektronického informačního systému Univerzity Palackého v Olomouci. V případě neposkytnutí souhlasu bude rozhodnutí o přijetí ke studiu doručeno do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou doručena do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce.  Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí využít práva na odvolání. Odvolání se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Odvolací řízení pro akademický rok 2017/18 bude ukončeno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje uchazeči do vlastních rukou.


Název studijního oboru

Právo

Fakulta

PF

Studium

jednooborové, magisterské, prezenční

Délka studia (roky)

5

Akademický titul

Mgr.

Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok

260

Počet uchazečů pro tento akad. rok

1 375

Studium garantuje

proděkan pro studijní záležitosti. Info o přijímacím řízení: www.pf.upol.cz / Zájemcům o studium

Charakteristika oboru Koncepce studijního programu je založena na studiu všech odvětví českého práva a na studiu základů práva evropských společenství. Předmětem studia jsou rovněž právní systémy a řády zejména evropských zemí, evropských a mimoevropských společenství a právo mezinárodní soukromé a veřejné.

 Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc  Variabilní symbol: 737xxxxxxx , přičemž xxxxxxx je číslo e-přihlášky automaticky vygenerované počítačem při jejím vyplnění  Konstantní symbol: 379 (hotovostní platba); 378 (bezhotovostní platba)

Profil a uplatnění absolventa Absolventi fakulty mají možnost uplatnění ve sféře judiciální, v advokacii, na státních zastupitelstvích, ve sféře veřejné správy i ve sféře tuzemského i zahraničního obchodu a také v diplomatických službách.

Náležitosti elektronické přihlášky ke studiu: Uchazeč přihlášku ke studiu elektronicky zaregistruje nejpozději do 28. 2. 2017. Do téhož data, tj. do 28. 2. 2017, uhradí ke správnému číslu účtu (19-1096330227/0100, příp. ze zahraničí 43-3855090287/0100), správnému variabilnímu symbolu (737xxxxxxx) administrativní poplatek ve výši 640 Kč. !!! Uchazeč, který do stanoveného termínu (28. 2. 2017) administrativní poplatek neuhradí, nebo nesprávně či neúplně zadá jeho platbu (např. neuvede variabilní symbol), nebude převeden do databáze přijímacího řízení!!!

Požadavky přijímací zkoušky Fakulta bude pro přijímání do tohoto studijního oboru vycházet z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o., – testů Obecných předpokladů ke studiu (OSP) a Základů společenských věd (ZSV). Ke složení Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) se uchazeč zaregistruje na www.scio.cz/nsz – odkaz registrace. Uchazeč, který podá elektronickou přihlášku na Právnickou fakultu UP v  Olomouci, bude mít možnost absolvovat navíc jeden kompletní test (OSP a  ZSV) u  společnosti www.scio.cz, s.r.o., dne 27. 5. 2017 zdarma. K využití této možnosti získá uchazeč tzv. Poukaz na NSZ, který uchazeči zasílá společnost www.scio.cz, s.r.o. v průběhu měsíce dubna. – bližší informace: www.scio.cz – odkaz Národní srovnávací zkoušky – Fakulty VŠ – kliknout na Olomouc, UP v Olomouci, Právnická fakulta. NSZ může účastník vykonat ve více termínech, započítává se pouze nejlepší výsledek. S převodem výsledků NSZ do databáze přijímacího řízení Právnické fakulty UP v  Olomouci vyjádří uchazeč agentuře www.scio.cz, s.r.o., svůj souhlas. Uchazečům, kteří nedají souhlas s  poskytnutím výsledků fakultě, bude vydáno rozhodnutí o  nepřijetí ke studiu. Výsledky testů Národních srovnávacích zkoušek uchazeči fakultě jednotlivě nezasílají. Váhy testů NSZ: Předměty: Základy společenských věd (váha 1), Obecné studijní předpoklady (váha 1). Oddíly: ZSV – člověk a  společnost (váha 0.2); ZSV – stát a právo (váha 0.5); ZSV – hospodářství a svět (váha 0.3); OSP – verbální část (váha 0.35.); OSP – argumentační oddíl (váha 0.35); OSP – logický oddíl (váha 0.2); OSP – kvantitativní oddíl (váha 0.1). V  přijímacím řízení akademického roku 2016/17 poslední přijatý uchazeč dosáhl celkem 114,2 percentil při nejvyšším možném zisku 200,0 percentil (tj. 100,0 percentil z OSP a 100,0 ze ZSV). Informace o přijímacím řízení  Fakulta přijímá pouze elektronicky podané přihlášky.  Termín podání přihlášek: do 28. února 2017  Výše administrativního poplatku elektronické formy přihlášky: 640 Kč  Číslo účtu: 19-1096330227/0100  Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc  Platba ze zahraničí: číslo účtu: 43-3855090287/0100 IBAN: CZ9801000000433855090287

Další informace  Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění studijního oboru pro dotčený studijní program.  Nedostaví-li se uchazeč k přijímacím zkouškám, administrativní poplatek propadá bez náhrady.  Žádosti o prominutí přijímacích zkoušek nelze akceptovat.  Zaregistrovaní uchazeči zašlou nejpozději do 13. 6. 2017 (včetně) na adresu studijního oddělení fakulty (Právnická fakulta Univerzity Palackého v  Olomouci, tř. 17. listopadu 8, poštovní schránka 16, 771 11 Olomouc) úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení. V pravém horním rohu fotokopie maturitního vysvědčení vyznačí studijní obor, na který se hlásí. Podmínka platí i pro případné absolventy vysokých škol a pro uchazeče, kteří se hlásili i v minulých letech. Uchazeči, který neodešle ve stanoveném termínu (do 13. 6. 2017 včetně) úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení, bude vydáno rozhodnutí o  nepřijetí ke studiu pro nesplnění zákonné podmínky ukončeného středoškolského vzdělání.  Fakulta nezasílá pozvánku k přijímacím zkouškám a nesděluje ani další informace týkající se příjmu přihlášky a  maturitního vysvědčení.  Rozhodnutí o přijetí ke studiu budou uchazečům, kteří k tomuto dali předem souhlas v přihlášce ke studiu, doručena prostřednictvím elektronického informačního systému Univerzity Palackého v Olomouci. V případě neposkytnutí souhlasu bude rozhodnutí o přijetí ke studiu doručeno do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou doručena do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce.  Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí využít práva na odvolání. Odvolání se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Odvolací řízení pro akademický rok 2017/18 bude ukončeno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje uchazeči do vlastních rukou.


Název studijního oboru

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Fakulta

PF

Studium

jednooborové, magisterské navazující, prezenční

Délka studia (roky)

2

Akademický titul

Mgr.

Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok

35

Počet uchazečů pro tento akad. rok

72

Studium garantuje

proděkan pro studijní záležitosti Info o přijímacím řízení: www.pf.upol.cz / Zájemcům o studium

Charakteristika oboru Hlavním cílem tohoto dvouletého magisterského programu je připravit odborníky, kteří propojí již získané znalosti původního oboru s hlubokými znalostmi evropských integračních procesů a  evropského práva. Přestože je studium vzhledem ke svému charakteru organizováno a zabezpečováno právnickou fakultou, absolventi programu budou nositelé titulu magistr evropských studií a evropského práva. Profil a uplatnění absolventa Absolvent oboru najde uplatnění především ve veřejné správě na všech úrovních, kde bude potřeba odborníků na evropské integrační procesy a evropskou právní problematiku. Absolventi mohou své vzdělání uplatnit v  českých i  zahraničních soukromých firmách, ve státních institucích (ministerstva, veřejná správa na úrovni krajů), samosprávních institucích (kraje a městská zastupitelstva), institucích Evropské unie a  jejich přidružených organizací, dále to mohou být evropské regionální agentury, české soukromé společnosti provozující činnost v České republice. Požadavky přijímací zkoušky Fakulta bude pro přijímání do tohoto studijního oboru vycházet z výsledků testů v  rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o., – Test ZSV pro navazující magisterské studium evropských studií. Ke složení Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) se uchazeč zaregistruje na www.scio.cz/nsz – odkaz registrace. Uchazeč, který podá elektronickou přihlášku na Právnickou fakultu UP v Olomouci, bude mít možnost absolvovat navíc jeden kompletní test (Test ZSV pro navazující magisterské studium evropských studií.) u společnosti www.scio.cz, s.r.o., dne 27. 5. 2017 zdarma. K  využití této možnosti získá uchazeč tzv. Poukaz na NSZ, který uchazeči zasílá společnost www.scio.cz, s.r.o. v  průběhu měsíce dubna. – bližší informace: www.scio.cz – odkaz Národní srovnávací zkoušky – Fakulty VŠ – kliknout na Olomouc, UP v Olomouci, Právnická fakulta. NSZ může účastník vykonat ve více termínech, započítává se pouze nejlepší výsledek. S  převodem výsledků NSZ do databáze přijímacího řízení Právnické fakulty UP v Olomouci vyjádří uchazeč agentuře www.scio.cz, s.r.o., svůj souhlas. Uchazečům, kteří nedají souhlas s  poskytnutím výsledků fakultě, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Výsledky testů Národních srovnávacích zkoušek uchazeči fakultě jednotlivě nezasílají. Informace o přijímacím řízení  Fakulta přijímá pouze elektronicky podané přihlášky.  Termín podání přihlášek: do 28. února 2017  Výše administrativního poplatku elektronické formy přihlášky: 640 Kč  Číslo účtu: 19-1096330227/0100  Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc  Platba ze zahraničí: číslo účtu: 43-3855090287/0100 IBAN: CZ9801000000433855090287  Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého, Křížkovského 8,771 47 Olomouc

 Variabilní symbol: 737xxxxxxx , přičemž xxxxxxx je číslo e-přihlášky automaticky vygenerované počítačem při jejím vyplnění  Konstantní symbol: 379 (hotovostní platba); 378 (bezhotovostní platba) Náležitosti elektronické přihlášky ke studiu: Uchazeč přihlášku ke studiu elektronicky zaregistruje nejpozději do 28. 2. 2017. Do téhož data, tj. do 28. 2. 2017, uhradí ke správnému číslu účtu (19-1096330227/0100, příp. ze zahraničí 43-3855090287/0100), správnému variabilnímu symbolu (737xxxxxxx) administrativní poplatek ve výši 640 Kč. !!! Uchazeč, který do stanoveného termínu (28. 2. 2017) administrativní poplatek neuhradí, nebo nesprávně či neúplně zadá jeho platbu, (např. neuvede variabilní symbol), nebude převeden do databáze přijímacího řízení!!! Další informace  Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění studijního oboru pro dotčený studijní program.  Nedostaví-li se uchazeč k přijímacím zkouškám, administrativní poplatek propadá bez náhrady.  Žádosti o prominutí přijímacích zkoušek nelze akceptovat.  Zaregistrovaní uchazeči zašlou nejpozději do 29. 6. 2017 včetně na adresu studijního oddělení fakulty (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci , tř. 17. listopadu 8, poštovní schránka 16, 771 11 Olomouc) úředně ověřenou fotokopii diplomu (příp. originál potvrzení fakulty o  řádném ukončení vysokoškolského vzdělání státní závěrečnou zkouškou). Uchazeči, který neodešle ve stanoveném termínu (do 29. 6. 2017 včetně) úředně ověřenou fotokopii diplomu (příp. originál potvrzení fakulty o  řádném ukončení vysokoškolského vzdělání státní závěrečnou zkouškou), bude vydáno rozhodnutí o  nepřijetí pro nesplnění zákonné podmínky ukončeného vysokoškolského vzdělání.  Fakulta nezasílá pozvánku k přijímacím zkouškám a nesděluje ani další informace týkající se příjmu přihlášky a diplomů.  Rozhodnutí o přijetí ke studiu budou uchazečům, kteří k tomuto dali předem souhlas v  přihlášce ke studiu, doručena prostřednictvím elektronického informačního systému Univerzity Palackého v  Olomouci. V  případě neposkytnutí souhlasu bude rozhodnutí o  přijetí ke studiu doručeno do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou doručena do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce.  Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí využít práva na odvolání. Odvolání se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Odvolací řízení pro akademický rok 2017/18 bude ukončeno v  průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje uchazeči do vlastních rukou.


Univerzita Palackého v Olomouci, druhé nejstarší vysoké učení v  našich zemích, vychovává odborníky v  široké škále studijních programů od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes obory humanitní a umělecké až po spektrum přírodovědných oborů, včetně zdravotnických a lékařských. Přesvědčte se sami, co nabízí přírodovědecká fakulta!

Přírodovědecká fakulta UP studijní oddělení 17. listopadu 12 771 46 Olomouc tel.: 585 634 010 e-mail: jiri.mazal@upol.cz

Přehled otevíraných studijních programů a oborů a předměty přijímacích zkoušek 2017/2018

PREZENČNÍ STUDIUM BAKALÁŘSKÉ

Pod číslem a názvem studijního programu jsou uvedeny příslušné studijní obory otevírané v  akademickém roce 2017/2018. Dvouoborová studia (učitelství) uvedená v tabulce jsou doporučenými kombinacemi a mají garantovaný rozvrh hodin, zvolit lze však i další kombinace včetně mezifakultních. Studijní program/obor B1101 MATEMATIKA Diskrétní matematika Matematika a její aplikace Matematika – Biologie (uč.) Matematika – Deskriptivní geometrie (uč.) Matematika – Geografie (uč.) Matematika – Informatika pro vzdělávání (uč.) Matematika – Anglická filologie Matematika – Francouzská filologie Matematika – Ruská filologie Matematika – Historie B1103 APLIKOVANÁ MATEMATIKA Matematika – ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví Aplikovaná statistika B1201 GEOLOGIE Environmentální geologie B1301 GEOGRAFIE Geoinformatika a geografie Mezinárodní rozvojová studia Regionální geografie Environmentální studia a udržitelný rozvoj Geografie – Anglická filologie Geografie – Francouzská filologie Geografie – Ruská filologie Geografie – Biologie a environmentální výchova (uč.) Geografie – Historie Geografie – Sociologie B1406 BIOCHEMIE Biochemie Bioinformatika Biotechnologie a genové inženýrství B1407 CHEMIE Aplikovaná chemie Bioorganická chemie a chemická biologie Bioanorganická chemie Chemie Nanomateriálová chemie Chemie pro víceoborové studium – Biologie (uč.)

Předměty PZ

R

PPP

U

M M M, Bi M M, Z M M, SPF+OT M, SPF+OT M, SPF+OT M, SPF+OT

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

20 20 20 10 10 10 10 10 10 10

30 34 14 14 26 10 6 0 1 2

M M

3 3

100 20

135 19

Ch

3

40

31

Z, M Z Z Z Z, SPF + OT Z, SPF + OT Z, SPF + OT Z, Bi Z, SPF + OT Z, SPF + OT

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

40 30 60 25 10 10 10 30 10 10

76 79 121 37 13 2 2 17 35 6

Ch, Bi M, Ch, Bi Ch, Bi

3 3 3

40 20 24

215 11 172

Ch Ch, Bi Ch, Bi Ch, F Ch Ch, Bi

3 3 3 3 3 3

40 20 20 40 15 30

52 56 66 83 44 88


Studijní program/obor

Předměty PZ

R

PPP

U

Chemie pro víceoborové studium – Fyzika (uč.)

Ch, F

3

10

3

Chemie pro víceoborové studium – Geografie (uč.)

Ch, Z

3

5

5

B1407 CHEMIE

Chemie pro víceoborové studium – Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (uč.) Chemie pro víceoborové studium – Matematika (uč.)

Ch

3

5

1

Ch, M

3

10

10

B1501 BIOLOGIE Molekulární a buněčná biologie

Bi a zákl. Ch

3

30

271

Biologie a ekologie

Bi a zákl. Ch

3

25

136

Experimentální biologie

Bi a zákl. Ch

3

30

157

PREZENČNÍ STUDIUM BAKALÁŘSKÉ

Biologie – Geografie (uč.)

Bi, Z

3

40

49

Bi, Ch

3

40

16

Bi

3

40

81

Aplikovaná fyzika

F, M

3

10

9

Biofyzika

F, M

3

21

21

Obecná fyzika a matematická fyzika

F, M

3

10

12

Nanotechnologie

F, M

3

20

36

Optika a optoelektronika

F, M

3

20

29

Přístrojová fyzika

F, M

3

10

8

F, M, Ch

3

10

9

Počítačová fyzika

F, M

3

5

1

Digitální a přístrojová optika

F, M

3

20

31

Fyzika – Matematika (uč.)

F, M

3

5

25

Fyzika – Informatika pro vzdělávání (uč.)

F, M

3

10

2

Fyzika – Biologie (uč.)

F, Bi

3

10

12

F

3

10

6

Aplikovaná informatika

M

3

100

227

Informatika

M

3

70

90

Informatika pro vzdělávání - Geografie (uč.)

M

3

30

10

F, Bi

3

30

111

Biologie – Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (uč.) B1601 EKOLOGIE A OCHRANA PROSTŘEDÍ Ekologie a ochrana životního prostředí B1701 FYZIKA

Molekulární biofyzika

Fyzika – Geografie (uč.) B1801 INFORMATIKA

B5345 SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Optometrie

PREZENČNÍ STUDIUM BAKALÁŘSKÉ

NEGARANTOVANÉ KOMBINACE Uchazeči o bakalářské studium si mohou zvolit i  jinou učitelskou kombinaci, nemusí však být zajištěno, že se povinné předměty nebudou překrývat. Studenti těchto kombinací musí tedy počítat s  tím, že si nebudou moci zapsat všechny předměty v doporučeném ročníku. Nevýhodou může být i odtažitost kombinovaných oborů.

KOMBINOVANÉ STUDIUM BAKALÁŘSKÉ

Studijní program/obor

Předměty PZ

R

PPP

U

M

3

100

77

Matematika – Deskriptivní geometrie (uč.)

M

3

10

6

Deskriptivní geometrie – Geografie (uč.)

M

3

10

2

Matematika – Geografie (uč.)

M

3

10

4

B1801 INFORMATIKA Aplikovaná informatika B1101 MATEMATIKA


Studijní program/obor

R

PPP

U

Diskrétní matematika

2

10

2

Matematika a její aplikace

2

15

7

Učitelství matematiky pro SŠ – Učitelství biologie pro SŠ

2

10

9

Učitelství matematiky pro SŠ – Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ

2

10

2

Učitelství matematiky pro SŠ – Učitelství geografie pro SŠ

2

10

8

Učitelství matematiky pro SŠ – Učitelství informatiky pro SŠ

2

10

3

2

30

31

2

10

12

Geoinformatika

2

20

21

International Development Studies (placená forma)

2

10

5

Mezinárodní rozvojová studia

2

30

45

Regionální geografie

2

50

60

Učitelství geografie pro SŠ – Učitelství biologie a environmentální výchovy pro SŠ

2

15

1

Učitelství geografie pro SŠ – Historie

2

10

6

Učitelství geografie pro SŠ - Anglická filologie

2

10

4

Biochemie

2

20

24

Bioinformatika

2

10

-

Biotechnologie a genové inženýrství

2

10

5

Analytická chemie

2

20

37

Anorganická chemie

2

20

6

Bioorganická chemie a chemická biologie

2

10

15

Bioanorganická chemie

2

10

9

Fyzikální chemie

2

10

6

Materiálová chemie

2

10

19

Organická chemie

2

10

7

Učitelství chemie pro SŠ – Učitelství biologie pro SŠ

2

15

8

Učitelství chemie pro SŠ – Učitelství fyziky pro SŠ

2

15

1

Učitelství chemie pro SŠ – Učitelství geografie pro SŠ

2

10

2

Učitelství chemie pro SŠ – Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro SŠ

2

10

1

Učitelství chemie pro SŠ – Učitelství matematiky pro SŠ

2

20

1

Botanika

2

10

7

Hydrobiologie

2

10

10

Molekulární a buněčná biologie

2

20

48

Zoologie

2

15

24

Experimentální biologie

2

20

59

Experimentální biologie rostlin

2

10

7

Učitelství biologie pro SŠ – Učitelství geografie pro SŠ

2

15

26

Učitelství biologie pro SŠ – Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro SŠ

2

15

6

N1101 MATEMATIKA

N1103 APLIKOVANÁ MATEMATIKA Aplikace matematiky v ekonomii N1201 GEOLOGIE Environmentální geologie

PREZENČNÍ STUDIUM MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ

N1301 GEOGRAFIE

N1406 BIOCHEMIE

N1407 CHEMIE

N1501 BIOLOGIE


Studijní program/obor

R

PPP

U

Ochrana a tvorba krajiny

2

10

17

Ekologie a ochrana životního prostředí

2

15

26

Aplikovaná fyzika

2

10

8

Biofyzika

2

10

5

Obecná fyzika a matematická fyzika

2

10

3

Optika a optoelektronika

2

10

5

Nanotechnologie

2

10

17

Molekulární biofyzika

2

10

1

Digitální a přístrojová optika

2

10

8

Učitelství fyziky pro SŠ – Učitelství matematiky pro SŠ

2

10

2

Učitelství fyziky pro SŠ – Učitelství informatiky pro SŠ

2

10

1

Informatika

2

35

8

Aplikovaná informatika

2

35

37

2

10

24

PREZENČNÍ STUDIUM MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ

N1601 EKOLOGIE A OCHRANA PROSTŘEDÍ

N1701 FYZIKA

N1801 INFORMATIKA

N5345 SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Optometrie

Uchazeči o navazující magisterské studium si mohou zvolit i  jinou učitelskou kombinaci, nemusí však být zajištěno, že se povinné předměty nebudou překrývat. Studenti těchto kombinací musí tedy počítat s  tím, že si nebudou moci zapsat všechny předměty v doporučeném ročníku. Nevýhodou může být i odtažitost kombinovaných oborů.

Studijní program/obor

R

PPP

U

Učitelství matematiky pro SŠ – Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ

2

10

5

Učitelství matematiky pro SŠ – Učitelství geografie pro SŠ

2

10

2

Učitelství matematiky pro SŠ (jednooborové) studium je určeno pro absolventy navazujícího magisterského, resp. magisterského učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (dopl. aprobace)

2

10

8

Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ (jednooborové) studium je určeno pro absolventy navazujícího magisterského, resp. magisterského učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (dopl. aprobace)

2

10

1

Učitelství fyziky pro SŠ – Učitelství matematiky pro SŠ

2

10

4

Učitelství fyziky pro SŠ – Učitelství geografie pro SŠ

2

10

-

KOMBINOVANÉ STUDIM MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ

N1101 MATEMATIKA

N 1701 FYZIKA

Použité zkratky: PPP = předpokládaný počet přijatých a zapsaných ke studiu v roce 2017, U = počet uchazečů v roce 2016, PZ = příjímací zkouška, R – standardní doba studia v rocích, U – počet uchazečů, Bi = biologie, F = fyzika, Ch = chemie, M = matematika, Z = zeměpis, SŠ = střední škola, (uč.) = učitelství, SPF – test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách – na FF UP v Olomouci, OT – písemný oborový test zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní obor – na FF UP v Olomouci; Více informací na www.studuj.upol.cz a také na Dni otevřených dveří 21. ledna 2017 od 9.00 do 14.00 hodin.

Nabídka oborů  

2017/2018