Page 5

º·¹íÒ

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

ชื่อภาพ : มองหาดาวจากยอดภู สถานที่ : ยอดเขาหิมะมังกรหยก-ลี่ เจียง ประเทศจีน วัน-เวลา : ๑๔.๔๒ น. ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙

‘นางสาวสมิหลา’ "นางงาม" ใครไดยินคํานี้ก็จะตองพูดตอทาย และ พรอมเพรียงกันวา "รักเด็กคะ" นั่นคือคําฮิตติดตัวของเหลา สาวสวยที่รวมกันทํากิจกรรมอวดโฉมความงาม ความสดใส ความฉลาด และโบกไมโบกมือบนเวทีขนาดมหึมา ที่มีการ รวมตัวสักครั้งหนึ่งของเหลานางฟาบนดิน ผานสายตาผูคน หนาเวทีและผานจอแกว เพือ่ ใหไดยลโฉมความงามของเหลา สาวนอยใหใจชุมฉํ่า จากยุคสูยุค ของการประกวดนางงามนั้น เทากับวา การประกวดนางงาม เปนเหมือนพัฒนาการมนุษยอยางหนึ่ง ของยุค ทําใหเราเห็นไดวาจากยุคการประกวดนางงามสมัย กอนๆ เริ่มจาก "นางสาวสยาม" ตอมา "นางสาวไทย" จนถึง ระดับ "นางงามจักรวาล" เหลาสาวงามที่กาวขึ้นสูเวทีระดับประเทศ ตางผาน รอนผานหนาวจากเวทีระดับ "ทองถิ่น" กันมาแทบทั้งสิ้น ถาเรามองแนวเชิงธุรกิจ มันก็คอื การตอยอด แตถา เรา มองแนวสังคม มันคือการพัฒนาคนกาวสูระดับสากล "นางสาวสมิหลา" เปนการประกวดนางงามระดับ ท อ งถิ่ น บ า นเรา อย า งจั ง หวั ด สงขลาเองก็ เ ช น เดี ย วกั น ซึ่ ง ถ า ใครเคยได เ ห็ น ได ยิ น ได ช ม จะทํ า ให รู  สึ ก ได เ ลย วา เวทีนางงามที่นี่ไมใชเลนๆ เพราะเหลาสาวงามที่สมัครใจ พร อ มกั น มาประกวดนั้ น ต า งแห ม าจากทั่ ว สารทิ ศ ของ ประเทศไทย ความฝ น ของพวกเธอเหล า นั้ น ก็ ไ ม ต  า งกั น คื อ เวที นางงามระดั บ ประเทศ ถื อ ว า พวกเธอมี อุ ด มการณ ชี วิ ต ทางเดียวกัน แตการจะเปนนางงามไดนั้นไมใชเรื่องงาย ยุคนีจ้ ะกินกันดวย "ความสวยภายนอก" คงไมไดเสีย แลว เพราะยุคนีน้ างงามเฉือนกันดวย "สวยภายใน" จะตองมีทงั้ "พรสวรรค" และ "พรแสวง" นํามาแสดงบนเวที สรางความ ประทับใจตอคณะกรรมการตัดสิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง “ผูชม” ที่มีอิทธิพลมากยิ่งขึ้น ดวย ยุคขอมูลขาวสาร และประสิทธิภาพของโซเซี่ยลมีเดียที่จะ สะทอนอารมณความรูส กึ ชอบ หรือไมชอบใหไดเห็นกันทันตา เมื่อสาวงามคนใดคนหนึ่ง ควาตําแหนง "นางสาว สมิหลา" มากอดแลว ถือวาเธอผูนั้นเปรียบเสมือนเปน "ทูต" สัมพันธไมตรีของทองถิน่ หรือ "ทูตเออีซ"ี ไปเลยก็วา ได เพราะ จังหวัดสงขลา เปนประตูสูอาเซียนที่สําคัญ สาวงามผูน นั้ ไมเพียงแตรอบรูท อ งถิน่ แตตอ งรอบรูเ รือ่ ง เพือ่ นบาน ทําใหเห็นไดเลยวา การทีจ่ ะเปนนางสาวสมิหลานัน้ ไมใชไดแคตาํ แหนงเดียว แตเธอไดตาํ แหนงแถมฟรีมาอีกหนึง่ ตําแหนงแบบไมรูตัว ขณะเดียวกัน ความสามารถทางดานภาษา ที่เรียกวา คนรุนใหมตองเกง หรือมีภาษาที่ 2 และที่ 3 นั้น ยอมเห็นได ชัดเจนจากเวทีการประกวดดังกลาว ที่ทําใหพอแม ผูปกครอง กลับไปคิดวางแผนพัฒนาบุตรหลานของตัวเอง เชนเดียวกับ ที่นองๆ เยาวชนจะตองเรงพัฒนาตัวเองเชนกัน เพราะแมจะ ไมเปน “นางงาม” แตก็จะมีโอกาสตองใชมันในชีวิตประจํา วันมากยิ่งขึ้น จากการวาดฝนของนางฟาบนดิน ตั้งแตวัยเยาว กาว เดินตามฝนนั้นจนถึงวันที่เปนจริง เวที "นางสาวสมิหลา" ถือวาเปนประตูที่แยมเปดไวแลวหนึ่งบาน ซึ่งบานที่เหลือคง ตองใชพลังและความพยายามมุง มัน่ ของการแยมเปดบาน ตอไป ในอนาคตคงจะมี "ทูตสมิหลา" ทีร่ อบรู รอบดาน สรางสีสันใหแกเมืองสงขลา

มองหาดาวจากยอดภู

เมือ่ ยางเทา กาวสูย อด เขาหิมะมังกรหยก ทิวเขาที่สูงตระหงาน กวา ๓,๓๕๖ เมตรปกคลุม ดวยหิมะตลอดป แตกลับแวดลอมดวย หุบหวย ธารนํา้ แนวผา และ ทุงหญานาซี ขณะปะทะสายลม แรง ความยะเยื อ กเหน็ บ หนาว ฝูงชนคราครํ่า ข  า พ เ จ  า เ ลื อ ก ห า มุ ม เงี ย บๆ เพื่ อ ค น หาบาง ดวงดาวที่วาวแวว...

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับ 796  

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับ 796 วันที่ 8-14 มิถุนายน 2556

Advertisement