Page 46

22B ¾Ò¡Ô¹-¾Òà·ÕèÂÇ

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

วัสดีคะคุณผูอานที่นารักทุกทาน กลับ มาอี ก ครั้ ง แล ว ค ะ กั บ คอลั ม น ดี ดี เมนู เด็ดๆ สไตล “โฟกัส พากิน” ชวงนี้ฝนตก ทุกวันเลย ตกเย็นปุบฝนตกปบ ยังไงก็ ดูแลสุขภาพกันดวยคะ ขับขี่รถดวยความ ปลอดภั ย ระมั ด ระวั ง และอย า ลื ม พก อุปกรณกันฝนติดตัวดวยนะคะ ฉบับนี้เรามีเมนูสุขภาพมาแนะนํา เหมาะสําหรับคนที่ชอบทานอาหารแบบ ผักๆไมวาจะเปนผักใบเขียว แตงกวา หรือ แครอทสีแดงๆ เหมาะกับการทานเพื่อสุข ภาพมากๆ จะเปนอะไรไปไมได อาหารทีว่ า นีค้ อื “สลัดคุณหนู” ทีข่ อบอกวามีประโยชน และเปนอีกทางเลือกสําหรับคนที่ตองการ ลดนํ้าหนัก และงดเนื้อสัตวไดเลยคะ สําหรับความพิเศษของสลัดคุณหนู ก็คือความสดของผักทุกชนิดที่ตั้งใหลูกคา เลือกหยิบไดอยางตามความพึงพอใจ พูด

งายๆคือชอบผักอะไร เลือกไดตามชอบเลย ใครที่สนใจอยากทานผักเปน คะ ไมพอแคนั้นยังมีนํ้าสลัดที่มีใหเลือก อาหารมื้อเย็นก็ลองไปลิ้มรส อยางหลากหลาย ไมวาจะเปน ครีมสลัด กันไดคะ หรือที่นิยมกันมากคือ นํ้าสลัดสตอเบอรี่ที่ ใครไดลองจะติดใจแลวเลือกเปนสิง่ แรกใน การทานคูกับผักกรอบเลยทีเดียวคะ รานสลัดคุณหนู ตั้งอยูที่ถนนปุณณ กัณฑ อําเภอหาดใหญ ตรงทางเขาปากซอย แสงจันทร รานอยูใกลๆ ตลาดสีเขียวคะ รานเปดทุกวัน ตั้งแต 16.00 -21.00 น.คะ

‘ÊÅÑ´¤Ø³Ë¹Ù’

ËÅÒ¡ËÅÒ¼ѡʴà¾×Íè ÊØ¢ÀÒ¾ ‘ÀÙ¼ÒáÅÐÅíÒ¸ÒÃÃÕÊÍÏ·’ÊØÃÒɯÏÏ

ÊÇÃ䏷‹ÒÁ¡ÅÒ§ÊÒÂËÁÍ¡

วัสดีครับคุณผูอานโฟกัสพาเที่ยวฉบับ นี้ เราขอพาคุณผูอ า นเปลีย่ นบรรยากาศไป พักผอน สัมผัสธรรมชาติทามกลางขุนเขา และลําธาร แบบเต็มอิ่มกันที่นี่ ‘ภูผาและ ลําธาร รีสอรท’ ซึ่งเปน รีสอรททามกลาง ธรรมชาติ ความสวยงามของสายหมอก แหงเขาสก อันนาหลงไหล ทําใหที่แหงนี้ เปนรีสอรทในฝนของใครหลายคน สถานที่ ตัง้ หมู 7 สุราษฎร-ตะกัว่ ปา 25/251 ตําบล คลองศก จังหวัด สุราษฎรธานี เอกลักษณของที่นี่จะมีอากาศเย็น ตลอดป ทําใหยามเชามีหมอกหนาปกคลุม ลงมาบริเวณขุนเขา เรียกไดวา เปนสวรรค แห ง การพั ก ผ อ นจริ ง ๆ นอกจากนี้ ยั ง มี ลําธาร และทิวทัศนที่เนรมิตทุกๆพื้นที่ได อยางสวยงาม นับวาชวงเวลาอันนาประทับ ใจแบบนี้ ตองรอคุณมาลองสัมผัสดวยตัว คุณเอง ส ว นห อ งพั ก ภายในจะมี เ ครื่ อ ง ปรับอากาศและระเบียงสวนตัวที่มองเห็น ทั ศนี ยภาพอั นงดงาม ซึ่ งความโดดเดน ของตนไมและขุนเขา ทําใหรอบๆบริเวณ รีสอรทมีสีเขียวขจี สงบ เย็นตา หองนํ้า ทุกหองติดตั้งฝกบัว พรอมเครื่องทํานํ้าอุน และ ตูเย็น นอกจากนี้ยังมีโทรทัศนระบบ ผานดาวเทียมเพื่อความบันเทิงในหองพัก สิ่งอํานวยความสะดวก ดานนอกยังมี สระวายนํ้า ตั้งอยู ทามกลางทะเลหมอกและอากาศแสนเย็น ไวบริการ พรอมกับหองอาหารที่สามารถ มองเห็นธารนํ้าไหล มองแลวชื่นใจ สบาย ตา หากเหนือ่ ยลาจากการทํากิจกรรม ทาง ภูผาและลําธาร รีสอรท ยังมี สปา นวดแผน ไทยและหองอบไอนํา้ ทามกลางธรรมชาติ

ไว บ ริ ก ารคุ ณ อีกดวย วั น หยุ ด สุ ด สั ป ดาห ที่ คุ ณ ผู  อ  า นนึ ก ไม อ อก หรื อ ไม ท ราบว า จะไปเที่ ย ว ไหน ลองพาครอบครัวและคนที่คุณรักมา พัก ‘ภูผาและลําธาร รีสอรท’ รับรองคุณจะ ไมผิดหวังอยางแนนอน

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับ 796  

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับ 796 วันที่ 8-14 มิถุนายน 2556

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับ 796  

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับ 796 วันที่ 8-14 มิถุนายน 2556

Advertisement