Page 40

16B áËÅ‹§§Ò¹

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

เทคนิคการหางานท�าในต่างประเทศแบบย่อ

สวั ส ดี ค รั บ ฉบั บ นี้ ผมติ ด ภารกิ จ เดิ น ทางต่างประเทศ จึงยังไม่สามารถเขียน บทความต่อจากฉบับทีแ่ ล้วได้ จึงขอน�า เรื่อง เทคนิคหางานในต่างประเทศ มา คั่นกลางนะครับ กลับจากเดินทางแล้ว ผมคงอาจจะมีเรื่องมาเล่าต่อได้อย่าง ต่อเนื่องกัน ในปัจจุบนั นีม้ คี นตกงำนเป็นจ�ำนวน มำก จึงเกิดปัญหำกำรว่ำงงำนมำกขึ้น อีก ทั้งอัตรำคนจบปริญญำตรีในปัจจุบันก็มี เพิม่ มำกขึน้ ส่งผลให้เกิดปัญหำกำรตกงำน เป็ น จ� ำ นวนมำกแรงงำนล้ น ตลำด แต่ จ�ำนวนควำมต้องกำรแรงงำนของแต่ละ บริษัทมีน้อยกว่ำจ�ำนวนคนตกงำน เรำจึง ต้องมีกำรใช้เทคนิควิธีกำรหำงำนเข้ำมำ ช่วยเพือ่ ให้เรำได้งำนและเป็นคนทีถ่ กู เลือก เข้ำท�ำงำน ในบำงครั้งที่สำเหตุที่ท�ำให้เรำ ไม่ได้งำนอำจมีสำเหตุมำจำกขำดปัจจัย หลำยๆด้ำน อำทิ เช่น ขำดควำมรู้ควำม เข้ำใจ วิธีในกำรหำงำน และเทคนิคดีๆ ใน กำรหำงำน ดังนั้นจึงต้องมีกำรศึกษำถึง เทคนิคกำรหำงำนและเลือกสถำนทีท่ ำ� งำน ในต่ำงประเทศ เพื่อเป็นทำงเลือกอีกทำง หนึ่ง ถ้ำเรำมีควำมสำมำรถถึงกำรท�ำงำน ในต่ำงประเทศจะท�ำให้เรำได้ประสบกำรณ์ ที่น่ำสนใจ และที่ส�ำคัญรำยได้ก็งดงำม มำกทีเดียว ผมจึงขอแนะน�ำเทคนิคกำรหำงำน และเลือกสถำนที่ท�ำงำนในต่ำงประเทศ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ประโยชน์ กั บ คนที่ ส นใจกั น นะครับ เทคนิคและวิธีกำรหำงำนในต่ำง ประเทศ มีเคล็ดลับ ที่น่ำสนใจ ดังนี้ 1. หนึ่ ง แทนที่ คุ ณ จะมำเสี ย เวลำ นั่ง Search หำงำนกันทุกวัน ทีละหลำย ๆ เว็บไซต์ในต่ำงประเทศ วิธีที่ง่ำยกว่ำนั้น คือกำรตั้งให้มีกำรส่งอีเมล์แบบอัตโนมัติ มำหำคุณก็ได้เมื่อเวลำมีงำนใหม่ๆ เข้ำมำ

ฉบับที่ 796 ประจ�ำวันที่ 8 - 14 มิถุนำยน 2556

ตำมเงือ่ นไขทีเ่ รำก�ำหนด วิธกี ำรนีส้ ำมำรถท�ำ ผ่ำนได้โดยใช้ เครื่อง Google Alert ก�ำหนด เงื่อนไขในกำรดึงข้อมูลจำกอินเตอร์เน็ตเข้ำ อีเมล์ของเรำ 2. สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีค่ ณ ุ จะต้องมีในตนเอง ถ้ำประเมินว่ำผ่ำน คุณก็มีสิทธิ์ไปท�ำงำน ต่ำงประเทศ ทักษะที่คุณต้องมีคือ 1. ภำษำ อังกฤษต้องแม่นก่อน 2. รูจ้ ดุ อ่อนจุดแข็งของ ตัวเอง 3. เริ่มจำกประเทศที่เหมำะกับคุณ เลือก ซึ่งต้องไม่ขัดแย้งกันเองในภำยหลัง เช่น อำหำรกำรกิน วัฒนธรรมควำมเป็นอยู่ ค่ำครองชีพ เป็นต้น 3. ฝำกประวัติของคุณไว้ที่ LinkedIn ถ้ำคุณเป็นคนที่รักก้ำวหน้ำ ท้ำทำย และ มีชีวิตอยู่บน Social Network ต่ำงๆ คุณ

อำจจะเคยผ่ำนกำรเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ชื่อ ว่ำ LinkedIn.com ที่นี่คือ Social Network ส�ำหรับคนท�ำงำน คุณสำมำรถฝำกประวัติ ส่วนตัว ประวัตกิ ำรท�ำงำนหรือประสบกำรณ์ (Resume) โดยเขียนให้น่ำสนใจ รับรองคุณ อำจจะหำงำนได้ภำยในระยะเวลำอันรวดเร็ว 4. เข้ำร่วมในโครงกำร Work and

ประกาศรับสมัคร - ขับรถจักรยำนยนต์ และรถยนต์ได้ พนั ก งำนเพศหญิ ง อำยุ 20 ปี และมี ใ บอนุญำตขับขี่ ขึ้นไป จบกำรศึกษำปวส.ขึ้นไป ขับขี่รถ เงินเดือน 9,000 บำท จักรยำนยนต์ได้ สนใจสมัครได้ที่ : โครงกำร สวัสดิกำร โบนัส , ประกันสังคม , บ้ำนสำยชล โทร 081-8986294 ,084วันหยุดประจ�ำปี , วันหยุดพักร้อน , เบี้ยขยัน 8917859 , ประกันอุบัติเหตุ ต�าแหน่ง : ช่างไฟฟ้า 5 อัตรา , ผู้ ช่ ว ยช่ า ง 3 อัตรา ประกาศรับสมัครงาน เพศ : ชำย หจก.จัส เอ็นจิเนียริ่ง ระดับกำรศึกษำ ปวช.ขึ้นไป ด�ำเนินงำนเกี่ยวกับจ�ำหน่ำยและติด คุณสมบัติ -มี ค วำมอดทน ขยั น ตั้งระบบไฟฟ้ ำ แรงสูง-ต�่ำ ให้กับโรงงำน ซื ่ อ สั ต ย์ และรั บ ผิ ด ชอบงำนที่ ไ ด้ รั บ มอบ อุตสำหกรรม ต้องกำรรับสมัครต�ำแหน่งงำน ดังนี้ หมำยได้ เงินเดือน 10,500 บำทขึ้นไป ต�าแหน่ง : ธุรการ 2 อัตรา สวัสดิกำร ค่ำ OT , โบนัส , ประกัน เพศ : ชำย ,หญิง สั ง คม , วันหยุดประจ�ำปี , วันหยุดพักร้อน ระดับกำรศึกษำ ปวช.ขึ้นไป คุณสมบัติ -มี ค วำมอดทน ขยั น , เบี้ยขยัน ,เบี้ยเลี้ยงต่ำงจังหวัด , ประกัน ซื่ อ สั ต ย์ และรั บ ผิ ด ชอบงำนที่ ไ ด้ รั บ มอบ อุบัติเหตุ ติดต่อได้ที่ ห้ ำ งหุ ้ น ส่ ว นจ� ำ กั ด จั ส หมำยได้

Travel ซึ่ ง เป็ น โครงกำรที่ จั ด ขึ้ น โดยรั ฐ บำลประเทศ ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก ำ โ ด ย มี จุ ด ประสงค์เพื่อที่จะเปิดโอกำส ให้ นั ก ศึ ก ษำจำกประเทศ ต่ำงๆทั่วโลก นี่ก็เป็นเทคนิค วิธกี ำรหำงำนและเลือกสถำน ที่ ท� ำ งำนในไทยและต่ ำ ง ประเทศ ช่องทำงนีป้ จั จุบนั ลูก ศิษย์ผมหนึง่ คนก็เข้ำร่วมในโครงกำร ขณะนี้ อยู่ในต่ำงประเทศเพื่อฝึกประสบกำรณ์จริง ครัง้ นีผ้ มขอเสนอเทคนิคมำให้เพียง 4 ข้อก่อนนะครับ ไว้ในโอกำสอื่นๆ ผมจะลอง ท�ำตัวอย่ำงจริงมำให้ชมกันอีกครั้งว่ำจะท�ำ อย่ำงไรถ้ำเป็นภำคปฏิบัติ เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง 375/1 ถ.สำครมงคล 2 ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110 โทร. 0824295858 เวลำ 09.00-17.00 น. รับสมัครพนักงาน แผนกต้อนรับส่วนหน้า 1. พนักงำนต้อนรับส่วนหน้ำ (Guest Service Agent) ชำย/หญิง 3 ต�ำแหน่ง แผนกแม่บ้าน 1. พนักงำนซักรีด (Laundry Attendant) ชำย/หญิง 1 ต�ำแหน่ง 2. พนักงำนท�ำควำมสะอำด (Public Area Attendant) ชำย/หญิง 3 ต�ำแหน่ง แผนกอาหารและเครื่องดื่ม 1. พนักงำนเสิร์ฟ (Waitress / Waiter) ชำย/หญิง 1 ต�ำแหน่ง แผนกครัว 1. Pastry Chef ชำย/หญิง 1 ต�ำแหน่ง 2. กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊กครัวยุโรป (Chef De

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับ 796  

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับ 796 วันที่ 8-14 มิถุนายน 2556

Advertisement