Page 34

10B ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ - àÂÒǪ¹

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

‘แอม’ เด็ ก สงขลาคว า นางสาวสมิ ห ลา 2556 มองความสําเร็จรุนพี่ ‘มายด’ รอง MUT2012 โดยผ า นเวที แ ห ง นี้ ตํ า แหน ง “นางสาวสมิหลา 2554” พรอมเดินหนาเสน ทางการประกวดเวทีนางงามระดับประเทศ ความสําเร็จครั้งนี้มาจากครอบครัว ในงานเทศกาลอาหารสองทะเล ครัง้ ที่ 14 คืนสุดทาย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่สระบัวแหลม สมิหลา จ.สงขลา เทศบาลนครสงขลา จัดการ ประกวด “นางสาวสมิหลา” รอบชิงชนะเลิศ ผล ปรากฎวา นางสาวดุษฎี อารียท าน หรือ “แอม” นักศึกษาปที่ 3 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ที่มีความ งามโดดเดน และตอบคําถามโดนใจผูชม ควา ตําแหนงนางงามสมิหลา รับเงินรางวัล 100,000 บาท พรอมมงกุฎและสายสะพาย ส ว นรองอั น ดั บ หนึ่ ง น.ส.กั ญ จน อ มล เคลาจิตพูลสุข นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร (ม.อ.) และ น.ส.เมธินี วรรณรัตน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม รองอั น ดั บ สอง น.ส.ปรี ย านารถ ลายคราม นั ก ศึ ก ษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไดขวัญใจสื่อมวลชน ระหว า งเดิ น ทางเยี่ ย มและขอบคุ ณ ผู  สนับสนุนการจัดงาน วันอังคารที่ 4 มิถุนายน “นองแอม” พรอมดวยคุณพอกับคุณแม แวะมา ที่สํานักงาน “ภาคใตโฟกัส” เพื่อใหสัมภาษณ พิเศษ “น อ งแอม” เผยว า เป น คน สงขลา เรี ย นที่ นี่ ตั้ ง แต ชั้ น อนุ บ าล ที่ โ รงเรี ย นกลั บ เพชรศึ ก ษา ชั้ น ประถม ที่โรงเรียนเทศบาล1 (ถนนนครนอก) และชั้น มั ธ ยมต น และปลาย ที่โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) เปนคนชอบทํา กิ จ กรรมตั้ ง แต เ ด็ ก โดย มีคุณพอและคุณแม สงเสริม ให ทํ า กิ จ กรรมอย า งต อ เนื่ อ ง ควบคุไปกับการเรียน เพื่อให รูจักการรับผิดชอบของตนเอง ไดอยางดี เชน ป 2545 ไดเปน ตั ว แ ท น แ ฟ น ต  า ยุ ว ทู ต แ ห  ง ประเทศไทย ทําใหไดมีโอกาสไปเผยแพรศิลป วัฒนธรรมยังประเทศเกาหลีใต และญี่ปุน เมื่อเริ่มโตขึ้น ไดเริ่มเดินสายประกวด นางงาม เชน “มิสมรกตอันดามัน” จ.สตูล ไดรบั รางวั ล ชนะเลิ ศ และประกวด “ธิ ด านํ้ า แร ” จ.ระนอง รางวัลชนะเลิศ ฝนตั้งแตเด็กๆ จนมาถึงวันนี้ไดรับความสําเร็จอีกครั้ง หนึง่ กับตําแหนง “นางสาวสมิหลา 2556” ทําให เสนทางการประกวดของเราไปทีละขั้นตามอายุ “การประกวดนางสาวสมิหลา นั้นเปน เวทีทใี่ ฝฝน มาตัง้ แตเด็ก เคยมีโอกาสมาเตนเปด งานประกวด จึงทําใหซมึ ซับกับบรรยากาศเหลา นั้นมาตั้งแตเด็ก และคิดวา โตขึ้นถาไดเปนนาง สาวสมิหลา คงจะดี เพราะเราเปนคนสงขลา” และไดทําตามความฝน มันคงจะนาภูมิใจเอา มากๆ” นองแอม กลาว และวา เมื่อไดรับโอกาสไดสมัครเขาประกวด จึง เตรียมตองตัวใหดี ถือวาเราเปนผูสมัครที่เปน “เจาบาน” การเตรียมตัวสูการประกวดครั้งนี้ ซึ่งถือ วาการประกวดนางสาวสมิหลา เปนการเปด โอกาสใหกับสาวสวยทั่วประเทศ ทําใหเราตอง มีการเตรียมตัวที่ดี และตองคิดวาการประกวด เราตองไมแขงขันกับผูอ นื่ แตจะตองมาคิดวาเรา ตองแขงขันกับตัวเอง ซึ่งการเตรียมตัว จะมีตั้งแตการเดินการ

‘แอม’3.85 ดุษฎี อารียทาน ยิม้ การไหว รวมไปถึงการฝกตอบคําถาม เพราะ คําถามจะตองเกี่ยวกับเรื่องของคนใตหรือเกี่ยว กับสงขลา เราจะตองฝกหัดกับการพูดและรอบรู เพื่อใหสมชื่อกับที่เราเปน “ลูกสงขลา” “ภูมิใจมากที่ไดตําแหนงนางงามสมิ หลา” เพราะเปนเวทีระดับภาคใต ซึ่ง ตนได มีโอกาสไปประกวดหลายๆ โดยเวทีนี้ เปนที่ ยอมรับกันวา เปนเวทีทใี่ หญ ไดเห็นรุน พีห่ ลายคน ทีไ่ ดกา วขามไปอีกขัน้ ในระดับสากล เชน รุน พีอ่ กี คนหนึง่ ทีไ่ ดมองเปนแบบอยาง และมองเห็นเขา ประสบความสําเร็จอีกขัน้ คือ “พีม่ ายด” วรัทยา วองชยาภรณ “นางสาวสมิหลาป 2554” และ ตําแหนงรองมิสยูนเิ วิรส ไทยแลนด 2012 ปจจุบนั กาวเขาสูว งการบันเทิงอยางเต็มตัว เปนนางเอก ละครดังไทยทีวีสีชอง 3 จากเรื่อง “ยัยบุญกับ หมอทึ่ม” ทําให เราเห็นวามีรุนพี่จากเวทีแหงนี้ และเห็นความสําเร็จของเขา เราจึงมองเขาเปน ตัวอยางในการดําเนินไปตามเสนทางตามรุนพี่ อีกทั้ง ความภูมิใจอีกครั้งคือ เราเปนลูก หลานชาวสงขลา และไดรับตําแหนงมาดวย ซึ่ง วินาทีทเี่ ขาประกาศวาเราไดนนั้ เราคิดถึงอันแรก วา ความฝนเราเปนจริงและทําตามความฝนของ คนที่เรารักคือ คุณพอและคุณแม และเราก็เห็น การประกวดมาตั้งแตเด็ก “เมื่อเราไดไปยืนตรงจุดๆ ที่เรามอง

ฝนที่เปนจริง นางงามสมิหลา

มาตลอด จึงทําใหเรามีความภูมใิ จมากทีส่ ดุ กับตําแหนงนี้” เด็กทุนม.รังสิต “นองแอม” กลาวถึงเรื่องการศึกษาวา ขณะนี้อยูในชวงที่กําลังจะขึ้นป 4 โดยไดรับทุน เรียนฟรีจาก ดร.อาทิตย อุไรรัตน ใหเรียนฟรีที่ มหาวิทยาลัยรังสิต ตอนนี้เหลืออีก 1 เทอมก็จะ จบแลวเพราะเรียนเร็ว 3 ปครึ่ง “รูจ กั การแบงเวลา มาตัง้ แตเด็กๆ คือ เรียนไปดวย ทํากิจกรรมไปดวย เพราะฉะนัน้ เมื่อโตขึ้นก็รูจักแบงเวลาใหดีขึ้น การเรียน ตอนนี้ เ ฉลี่ ย อยู  ที่ 3.85 ถื อ ว า เหมาะสม สําหรับตัวเองทีท่ าํ กิจกรรมไปดวยและเรียน ไปดวย” นองแอม บอกเหตุ ผลที่เลือกเรียนทาง ด า นนิ เ ทศศาสตร สาขาการประชาสั ม พั น ธ เพราะเหมาะกับบุคลิกของตัวเอง เพราะเปน คนชอบพูด อีกอยางคือ การเลือกเรียนนิเทศศาสตร สามารถไปตอยอดไดหลายอยาง ทั้งเบื้องหนา และเบือ้ งหลัง และตัวเองชอบถายรูป ดานพิธกี ร สามารถทําไดทุกงาน พอเรียนในคณะที่ตรงกับ ความชอบ ทําใหเรียนอยางมีความสุขและสนุก กับการเรียน “ถ า มี โ อกาสก็ อ ยากทํ า งานอะไรที่ เกี่ยวของกับนิเทศศาสตร และดานบันเทิง” นองแอม กลาวถึงอนาคตหลังเรียนจบ และวา

“แอมสามารถนําดานประชาสัมพันธ ที่ เ รี ย นมานํ า มาใช บ นเวที ไ ด เ ยอะมาก นางสาวสมิ ห ลารอบ 5 คน ทุ ก คนสวย หมด แตตองมาวัดกันเรื่องของการตอบ คํ า ถาม รอบแรกๆ จะวั ด จากความสวย ภายนอก รู ป ร า ง บุ ค ลิ ก หน า ตา แต ใ น รอบ 5 คน คื อ การวั ด ความสวยภายใน คื อ ด า นความคิ ด ปฏิ ภ าณไหวพริ บ การ เรียนประชาสัมพันธชวยไดเยอะ เพราะ การเป น นั ก ประชาสั ม พั น ธ ที่ ดี ต อ งเป น คนชางสังเกต รอบรู ทันตอสถานการณ ใหมๆ ตองขยันที่จะศึกษาอะไรใหมๆ ” ชวงบรรยากาศของการประกวดตนเอง ไดคําถามวา “ถ า คุ ณ เป น นางสาวสมิ ห ลา ประจําปนี้ จะประชาสัมพันธจังหวัดสงขลา ในการกาวสูประชาคมอาเซียนไดอยางไร บ า ง” ซึ่ ง ก อ นหน า นี้ ไ ด เ ตรี ย มตั ว และศึ ก ษา มาบ า งแล ว โดยเฉพาะในอี ก 2 ป ข  า งหน า อาเซียนจะเปด เราทุกคนก็ตองเปดรับ เพราะ ถือเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ ถือวาการ ประชาสัมพันธชวยไดเยอะ ทําใหเปนคนขยัน รูจักฝกบุคลิกในการพูด จังหวะและการใชนํ้า เสียงที่นาฟง “ชวงวัยเด็ก ไดเปนแฟนตายุวทูต โตมา ตอนนี้ก็ไดเปนนางสาวสมิหลา ถือวาเปนทูตอีก อยางหนึ่ง ในการประชาสัมพันธจังหวัดอยาง เต็มตัว อาจจะไมไดรูจักจังหวัดสงขลาทั่วถึงทั้ง จังหวัด แตในเขตเทศบาลจะรูจ กั และคลุกคลีมา ตั้งแตเด็กๆ พอไดรับตําแหนงตรงนี้ 1 ป ก็จะทํา หนาที่ตรงนี้ใหดีที่สุดในการที่จะประชาสัมพันธ

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับ 796  

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับ 796 วันที่ 8-14 มิถุนายน 2556

Advertisement