Page 31

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556 เอกชัย ศรีวิชัย ฝากแฟนเพลงชาว หาดใหญ ปดเวทีวฒ ั นธรรมสัญจร เลือก อุทศิ ชูชว ย นัง่ นายกอบจ.สงขลาคนตอ ไป แนะเลือกผูบริหารจากผลงาน โครงการวัฒนธรรมสัญจร ซึ่งจัดโดย องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา โดยมีการ แสดงของศิลปน เอกชัย ศรีวิชัย และคณะ ณ สนามเทศบาลเมืองคลองแห ซึ่งเปนเวที ครั้งสุดทายของโครงการวัฒนธรรมสัญจรที่ จัดมาครบ 19 ครั้ง ใน 16 อําเภอของจังหวัด สงขลา เมื่อจบการแสดงเอกชัย ศรีวิชัย ได กลาวขอบคุณ ผูชมที่เขามาชมการแสดง พรอม ทั้งกลาวฝากผูชมให เลือกผูบริหาร จากผลงาน และการพั ฒ นาของจั ง หวั ด สงขลา “ถาพี่นองอยากใหเอกชัยไดมาแสดง และโชววฒ ั นธรรมใหพนี่ อ งดู ก็อยาลืมเลือก นายกตอย เปน นายกอบจ.สงขลา คนตอไป” หลังจากนั้นนายอุทิศ ชูชวย นายก องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา ไดขึ้น กล า วขอบคุ ณ ประชาชนที่ เ ข า มาชมการ แสดง พรอมกับการแนะนําสจ.ทั้งหมดของ ทีมสงขลาพัฒนา บนเวที นายอุ ทิ ศ กล า วว า โดยลํ า พั ง แล ว ไมสามารถทํางานใหประสบความสําเร็จ ได หากไมมีคณะทํางานเหลานี้ ไมวาจะ เปน นายอรุณ บุญรัศมี สจ. สงขลา เขตการ เลือกตั้งที่ 8 ด.ต.สุรินทร ปานดํารง สจ.เขต 7 นายทวีศักดิ์ อรัญดร สจ.เขตเลือกตั้งที่ 6 และอื่นๆ อีก นายอุทิศ กลาววา กอนการตั้งเวที วัฒนธรรมนั้น มีการตั้งเวทีรับฟงความคิด เห็นในโครงการเวทีเสวนาประชาคมในระดับ อําเภอที่วัดคลองแห อ.หาดใหญ จ.สงขลา โดยก อ นหน า นี้ ยั ง มี เ วที ที่ ไ ปจั ด ใน

¡ÒÃàÁ×ͧ·ŒÍ§¶Ôè¹ 7B

‘เอกชัย ศรีวชิ ยั ’ฝากคนหาดใหญ เลือก‘อุทิศ’นั่งนายกอบจ.สงขลา

อุทิศ ชูชวย

ตางอําเภอ จํานวน 16 อําเภอ 19 เวที ซึ่ง ประชาชนมีการนําเสนอเรือ่ งราวมากมาย ไม วาจะเปนเรื่องของความปลอดภัย “ผมตั้งใจที่จะทําใหอําเภอหาดใหญ เกิดความปลอดภัย และไดรวมมือกับทาง ภาคสวนตางๆ” โดยเฉพาะโครงการ กลองวงจรปด (CCTV Closed-circuit television) ที่ไดติด

ตั้งไวในอําเภอหาดใหญแลว ทั้งสี่มุมเมือง รอบไขแดงทั้งหมด ไมวาจะเปนเทศบาลตําบลคอหงส เทศบาลตํ า บลคลองแห เทศบาลควนลั ง เทศบาลบานพรุ และขณะนี้กําลังติดตั้งเขา มาในไขแดงหนาวัดฉื่อฉาง มูลนิธมิ ติ รภาพสามัคคีเซีย่ งตึง้ ตลาด โกงโคง และหัวถนนนิพัทธิ์อุทิศ 1,2,3 ทั้งนี้

‘หมอชรินทร’แจงไมขนึ้ ปายเปดตัว เดือนมิ.ย.ยังทํางานที่รพ.หาดใหญ มิ . ย.ยั ง ทํ า งานโรงพยาบาลหาดใหญ ละเอี ย ดแล ว ไม มี ใ ครเสนอนํ า นโยบายมี มั่นใจเปดตัวชาไมมีผล เชื่อมั่นนโยบาย เพี ย งแต นํ า เสนองานที่ ข  า ราชการประจํ า ที่เปนรูปธรรมใหประชาชนตัดสินใจ ก็ทําได ส ว นสาเหตุ ที่ ยั ง ไม ขึ้ น ป า ยหาเสี ย ง นพ.ชริ น ทร แพทยนั น เวช ใหชัดเจนนั้น นพ.ชรินทร กลาววา เดือน วา ที่ ผู สมั ครเลื อกตั้ ง นายก มิ ถุ น ายนนี้ ยั ง ทํ า งานเป น ลู ก จ า งที่ โ รง เทศมนตรี เ มื อ งคลองแห พยาบาลหาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา เป ด เผย “ผู  สื่ อ ข า ว” ว า ทั้งยังตั้งหนาตั้งตารักษาคนไข และยังไมรีบ สถานการณ ก ารเลื อ ก ออกปายหาเสียง ตั้ ง นายกฯทม.ซคลอง “อย า งการเลื อ กตั้ ง ผู  ว  า ราชการ แห วันนี้ประชาชนสวน กรุงเทพมหานครมีการหาเสียงแคไมกี่วัน ใหญยังไมไดใหความ ที่สําคัญครั้งนี้คุณสมบัติของตัวผูสมัครยัง สนใจกับการเลือกตั้ง แตกตางกันมาก และมาสมัครดวยนโยบาย มากนัก บางคนอาจ ความตั้งใจ ไมใชขึ้นปายมาก ๆ เพื่อเอาใจ แครูวาใกลการเลือก หัวคะแนน” ตั้ง ทั้ ง นี้ ก ารออกป า ยหาเสี ย งก็ เ พื่ อ นํ า บางคนอาจ เสนอนโยบาย ให ป ระชาชนจํ า ได ว  า เรา คอยผู  ส มั ครนายกฯ เบอรอะไร หากใครชอบในนโยบายจะได นพ.ชรินทร แพทยนันเวช ให ค รบทุ ก คน หรื อ เลือกถูกเบอร แตตอนนี้วาที่ผูสมัครที่ออก หลายคนก็ มี ค นในใจ ปายมาก ๆ ก็ไมไดนําเสนอนโยบายอะไรที่ นพ.ชรินทรแพทยนันเวช วาที่ผูสมัคร อยูแลว สวนผูสมัครที่เรงออกไวนิลนั้น เปนรูปธรรม เขียนแตงานที่เทศบาลทําเปน เลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี เ มื อ งคลอง เพราะต อ งการหาที ม งาน และหาพรรค ประจําอยูแลว และอีกอยางเบอรก็ยังไมได แห แจงเหตุไมขึ้นปายแนะนําตัว เดือน พวก ประหนึ่งจะเรียกกระแส แตถาดูให ประชาชนก็จําไมไดอยูดี การออกปายตอน

ยั ง คื บ คลานเข า มาใน ใจกลางเมื อ งหาดใหญ เพื่อเฝาระวังดูแลความ ป ล อ ด ภั ย ใ ห  กั บ ช า ว หาดใหญ และนั ก ท อ ง เที่ ย วที่ เ ข า มา ซึ่ ง ศู น ย CCTV มีคนเฝา 24 ชัว่ โมง เซกเวย (Segway) คื อ รถตรวจการสองล อ ซึ่ ง มี เ จ า หน า ขึ้ น ไปขั บ และลาดตระเวนไปตาม จุดตางๆ ในเขตเทศบาล นครหาดใหญ โดยเฉพาะ บริเวณถนนเสนหานุสรณ ถนนนิพัทธิ์อุทิศ 1,2 และ 3 แ ล ะ นโยบา ยที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ที่ จ ะทํ า ขึ้ น ในป ห น า คื อ ติ ด บั น ได เอกชัย ศรีวิชัย เลื่ อ นกั บ สะพานลอย ข า มถนน ซึ่ ง ขณะนี้ สะพานลอยขามถนนไมวาจะเปนหนาหอ นาฬกา โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มอ.) ทางขึ้น สูงชัน แดดรอน จึงคิดทําบันไดเลื่อนติดสะพานลอย ขึ้นมาทั้งมีหลังคาบังแดดเพื่อใหคนสงขลา ปลอดภัยจากการขามถนน ในปหนาชาว สงขลาจะไดเห็นความเจริญแบบใหมที่จะ เกิดขึ้นที่แรกในประเทศไทย นี้จึงคิดวาไมสําคัญ ไมไดเปนปจจัยในการ ไดเปรียบเสียเปรียบ เพราะแพชนะไมใช ขึ้นอยูกับจํานวนปายใครมากกวากัน หรือ ใครออกกอนใคร” “จํ า นวนป า ยหาเสี ย ง มี ผ ลต อ การ เลือกตั้งนอยกวานโยบายที่เห็นเปนรูปธรรม ปายหาเสียงจะออกหลังจากไดเบอรประจํา ตัวผูส มัคร ซึง่ จะมีนโยบายอยางเปนรูปธรรม เปนขอ ๆ เพื่อใหประชาชนไดพิจารณา และ ไดจดจําเบอรได สวนการลงพืน้ ทีห่ าเสียงนัน้ จะการลงบาง แตยังไมเต็มที่” นพ.ชรินทร กลาวและวา ไดเปรียบ ผูสมัครทุกคนในหลาย ๆ ดานอยูแลว เชน อายุ อ ยู  ใ นวั ย ทํ า งาน ไม ไ ด สู ง วั ย ทั้ ง ยั ง มี ความรูความสามารถ มีประสบการณการ ทํางาน และทํางานเปน ไมเหมือนบางคน ที่มีโอกาสทํางานแตไมมีผลงานหรือ ทํางาน ไมเปน และความพรอมที่จะรับใชประชาชน ไม ใ ช บ างคนฐานะยั ง ไม มั่ น คง ทํ า ให ประชาชนส ว นใหญ อ ดสงสั ย ไม ไ ด ว  า ตองการมาทํางานหรือตองการเขามาหาผล ประโยชน วันนี้การหาเสียงมีอยางเดียว คือ ทําอยางไรใหคนที่ใชเหตุใชผลออกมา เลือกตั้งเพื่อเลือกคนที่เหมาะสม เพราะผม เชื่อวาประชาชนพลังเงียบที่รักบานรักเมือง มีมากกวาหัวคะแนนที่หวังผลประโยชนทับ ซอน หรือมากกวาประชาชนที่คิดวาเลือก ใครก็ไดที่ซื้อเสียง

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับ 796  
หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับ 796  

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับ 796 วันที่ 8-14 มิถุนายน 2556

Advertisement