Page 19

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

กรมควบคุมมลพิษรวมจว.-อปท.พัทลุง

รณรงค‘มาตรา80’ชวนรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ผูวาราชการจังหวัดพัทลุง อธิบดีกรม ควบคุ ม มลพิ ษ และนายกองค ก าร บริหารสวนจังหวัดพัทลุง รวมพิธีปลอย คาราวาน “80 หนวยปฏิบัติการ แนะนํา มาตรา 80” เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ไดมีการ รณรงค เผยแพรความรู ความเขาใจใหแก แหลงกําเนิดมลพิษที่กอใหเกิดนํ้าเสียทั้ง 10 ประเภท ใหปฏิบัติตามกฎกระทรวงมาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 สืบเนื่องจากกฎกระทรวงกําหนดหลัก เกณฑ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและ ขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และ รายงานสรุปผลการทํางานของระบบนํ้าเสีย พ.ศ.2555 ตามบทบัญญัตใิ นมาตรา 80 แหง พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 กําหนด ใหเจาของหรือผูครองครองแหลงกําหนด มลพิษที่ถูกควบคุมการระบายนํ้าทิ้ง ใหเปน ไปตามมาตรฐานการระบายนํา้ ทิง้ ทีป่ ระกาศ แลวจํา นวน 10 ประเภท ไดแ ก โรงงาน อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม อาคาร บางประเภทและบางขนาดที่ดินจัดสรร การ เลี้ยงสุกร ทาเทียบเรือประมง สถานที่บริการ นํ้ามันเชื้อเพลิง บอเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง บอเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ากรอย บอเพาะเลี้ยง สัตวนํ้าจืด และระบบนํ้าเสียรวมของชุมชน มี ห น า ที่ ต  อ งบั น ทึ ก การทํ า งานของระบบ บําบัดนํ้าเสียประจําวันตามแบบ ทส.1 และ รายงานตามแบบที่กําหนดตามแบบ ทส.

2 สงใหเจาพนักงานทองถิ่น ทุกเดือน และใหพนักงาน ประจําทองถิน่ รวบรวม รายงานดังกลาวสงให กับพนักงานควบคุม มลพิ ษ เดื อ นละ 1 ครั้ง โดยกฎ ก ร ะ ท ร ว ง ดั ง ก ล  า ว ไ ด  มี ผ ล บั ง คั บ ใช แ ล ว ตั้ ง แต วั น ที่ 2 สิ ง หาคม พ.ศ. 2555

วิเชียร จุงรุงเรือง ปรากฏวา แหลง กํ า เนิ ดมลพิ ษ ในจั ง หวั ด เสียจากประชาชนในทองถิ่น เชน ฟารมสุกร พัทลุงจํานวนทั้งสิ้น 611 แหง ที่จะตองถูก โรงงานอุตสาหกรรม บอเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ควบคุมการปลอยนํ้าเสียออกสูสิ่งแวดลอม และ สถานีบริการนํ้ามันเชื่อเพลิง หากไมมี ไดปฏิบัติตามกระทรวงดังกลาว มีจํานวน การปองกันและควบคุมทีด่ ี อาจสงผลกระทบ นอยมาก เพียงรอยละ 2 สะทอนใหเห็น ตอสิง่ แวดลอมและสุขภาพของประชาชนได ถึงการขาดความเขาใจถึงการปฏิบัติตาม นายวิเชียร จุงรุงเรือง อธิบดีกรม

รวมยินดีนร.กัลยาณีฯท็อปแอดมิชชั่น ผูว า ฯเมืองคอนยํา้ ภาพใหม‘นครดีด๊ ’ี

วันที่ 6 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 น. นาย วิโรจน จิวะรังสรรค ผูวาราชการจังหวัด นครศรีธรรมราช รวมแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พรอม ดวยคณะผูบริหาร ครูอาจารย และนักเรียน หนาเสาธง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นายวิโรจน กลาววา ตองขอชมเชย นางสาวธั น ย ช นก กล า ณรงค ที่ ส ามารถ แอดมิชชั่นติด 1 ใน 10 ของคณะสถาปตย

กฎหมายตามกฎหมายของ แหล ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ ในการ จั ด การนํ้ า เสี ย ของตนเอง ทั้ ง ที่ ป  ญ หานํ้ า เสี ย เป น ป ญ หาสํ า คั ญ ที่ ต  อ งการ ความร ว มมื อ ในการแก ป ญ หาจากทุ ก ภาคส ว น โดยเฉพาะจั ง หวั ด พั ท ลุ ง ซึ่ ง ยั ง ไม มี ร ะบบบํ า บั ด นํ้ า เสียของชุมชน และยังมีแหลง กําเนิดมลพิษหลายประเภทที่ ถูกรองเรียนเรื่องปญหานํ้า

กรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร เปนการสรางชื่อเสียงใหกับ จังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต เปนการ สรางประวัตศิ าสตรของนักเรียนตางจังหวัดที่ ติด 1 ใน 10 ของประเทศ จึงมีความภาคภูมิใจมาก ที่สามารถ สรางชื่อเสียงใหกับตัวเอง ครอบครัว และ สถาบันที่ศึกษาได สวนการรองเพลงมารช 2 เพลง เกิดจากวัตถุประสงค 2 ขอ เพราะ

ไมเกิน 2 ป พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช จะได รั บ การประกาศเป น มรดกโลกเป น ทางการ ฉะนั้นการที่จะรักษามรดกโลกแหง นี้ใหอยูที่นครศรีธรรมราชอยางยั่งยืนตราบ นานเทานาน จึงเปนภารกิจของ คนนครศรีธรรมราชและคนภาค ใตทุกคน เพราะยังไมมีมรดกโลกใน ภาคใต ซึ่งการที่จะรักษามรดก โลกนีไ้ วตอ งทําใหนครศรีธรรมราช เป น เมื อ งพระนั่ น เอง และอี ก ข อ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชจะ พั ฒ นาไปได ส  ว นหนึ่ ง ต อ งค น จากอั ต ลั ก ษณ ที่ มี ศั ก ยภาพใน ตนเองก็ คื อ ในเรื่ อ งของธรรมะ ธรรมชาติ ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณีวฒ ั นธรรม นัน่ ก็คอื “นคร แห ง ธรรม” ก็ คื อ การท อ งเที่ ย ว ฉะนั้ น การท อ งเที่ ย วจะเป น สิ่ ง ที่ พ ลิ ก โฉมให นครศรีธรรมราชไปสูจังหวัดที่พัฒนาแลว “เราต อ งเปลี่ ย นภาพลั ก ษณ สร า ง แบรนดิ้ง หรือตราสัญลักษณขึ้นมา นั่นก็คือ นครศรีดี๊ดี ซึ่งนครศรีดี๊ดี คือนครศรีธรรมราช นั่นเอง เปนการสรางแบรนดิ้งใหทุกคนรูจัก และจะยั่งยืนไดก็ตองเปนเจาบานที่ดีเชน

Í‹ÒÇä·Â 19A

ควบคุมมลพิษ กลาวถึงวัตถุประสงคของ การจั ด กิ จ กรรมในครั้ ง นี้ ว  า การพั ฒ นา ประเทศยอมมีการทําลายสิ่งแวดลอมเพิ่ม ขึ้น ในฐานะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม โดยกรมควบคุมมลพิษ จึง หยิบยกการบังคับใชกฎหมาย มาตรา 80 มาใช และขอความรวมมือจากทุกภาคสวน ที่เขาขายเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่กอให เกิดนํ้าเสีย ปฏิบัติตามกฎหมายรวมกัน จะ เปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับสังคมและ ประชาชน โดยมีเปาหมายรวมกันในการ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และยังชวยลดปญหาความขัดแยงระหวาง แหลงกําเนิดมลพิษชุมชนเคียงขาง ทั้ ง นี้ ผู  ที่ ไ ด รั บ ประโยชน จ ากกฎ กระทรวงดังกลาว คือทองถิ่น ซึ่งสามารถ ใชเปนกลไกสําคัญอยางหนึ่งในการบริหาร จั ด การด า นสิ่ ง แวดล อ มในพื้ น ที่ ข องตน สอดคลองกับการเพิ่มอํานาจหนาที่ใหทอง ถิน่ ตามรัฐธรรมนูญในการสงเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่ตน ในการจัดงานพิธีปลอยคาราวาน ‘80 หนวยปฏิบัติการ แนะนํามาตรา 80’ ครั้งนี้ เปนความรวมมือระหวางกรมควบคุมมลพิษ จังหวัดพัทลุง องคการบริหารสวนจังหวัด พัทลุง และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน จังหวัดพัทลุง โดยปลอยคาราวานรถยนต 80 คัน ประกอบดวย รถยนตเจาพนักงาน ควบคุมมลพิษจากสํานักงานสิ่งแวดลอม ภาคที่ 16 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมจังหวัดพัทลุง และกรมควบคุม มลพิษจํานวน 8 คัน และรถยนตเจาหนาที่ พนักงานทองถิ่น จากองคกรปกครองสวน ทองถิ่นทุกแหงในเขตจังหวัดพัทลุง จํานวน 72 คัน เดินหนาใหคําแนะนําแกเจาของหรือ ผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษใหปฏิบัติ ตามที่ กํ า หนดไว ใ นกฎกระทรวงมาตรา 80 เป น รายท อ งถิ่ น ระหว า งวั น ที่ 5-14 มิถุนายน 2556 ซึ่งหากไมปฏิบัติตามจะ มี ค วามผิ ด ตามบทลงโทษที่ กํ า หนดไว ใ น กฎหมาย กัน” ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กลาว และวา การทีจ่ ะเปนเจาบานทีด่ ไี ด ก็ตอ งปลูก ฝงตั้งแตเด็ก เพื่อสรางเจาบานดี๊ดี เพราะ ฉะนั้น เพลงมารช นครศรีธรรมราช จะทําให ลูกๆ ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่เกิดมาเปน เด็กนครฯ และเพลงมารชคําขวัญประจํา เมือง ที่มีเนื้อรองวา “เราชาวนครอยูเมือง พระ” ก็จะทําใหนครเปนเมืองพระ และเปน เมืองที่ทําใหคนปรับภาพลักษณตัวเอง หลั ง จากนั้ น ผู  ว  า ราชการจั ง หวั ด นครศรีธรรมราชไดรวมรองเพลงดังกลาวทั้ง 2 เพลง กับคณะครูอาจารย และนักเรียน โดยมีวงโยธวาธิตของโรงเรียนกัลยาณีศรี ธรรมราช บรรเลงดนตรี และไดกําหนดใหมี การประกวดรองเพลงมารชนครศรีธรรมราช และเพลงมารชคําขวัญประจําเมือง ทั้งใน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดย รางวัลชนะเลิศ แตละระดับไดรับเงินรางวัล 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 30,000 บาท และรองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 20,000 บาท และรางวัลชมเชย 10,000 บาท ซึ่ง ต อ งดํ า เนิ น การให เ สร็ จ สิ้ น ภายในเดื อ น กรกฎาคม 2556 และมีการมอบรางวัลใน วันที่ 12 สิงหาคม 2556

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับ 796  

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับ 796 วันที่ 8-14 มิถุนายน 2556

Advertisement